Page 1

Dansk Skovforening gør skoven mere vÌrd


Der er kamp om skovens værdier

Ejerne er lige så forskellige som andre mennesker

Danmarks skove og natur rummer uerstattelige og meget forskellige værdier, både for ejerne og for samfundet: • Skovene er smukke. • Skovene producerer verdens mest miljøvenlige råstof – træ til fx huse og møbler. Træ er fornyeligt og binder CO2 så drivhuseffekten mindskes.

Danmarks skove er fordelt på 25.000 ejendomme. Det meste af skovarealet forvaltes i større eller mindre grad af skovuddannet personale.

• Skovene oplagrer solenergi. Energien kan udnyttes ved afbrænding af træ, fx brænde og flis.

¾ af skovarealet ejes af private (familier, selskaber, fonde). ¼ ejes af offentlige parter (staten, kommuner).

• Skovene er det rigeste levested for Danmarks dyre og plantearter.

Skovenes og naturens ejere er mennesker med vidt forskellige uddannelser, interesser, økonomiske muligheder og politiske synspunkter.

Skovbrugets organisation

Skovforeningens arbejde

Skovforeningens formål er at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og at fremme ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier.

Skovforeningens kerneopgave er det politiske arbejde for danske skov- og naturejeres interesser, især ejernes handlefrihed og økonomi. Dette politiske arbejde er betalt af medlemmernes kontingenter.

Vi tager ikke stilling til hvilke af skovenes og naturens mange værdier der er de vigtigste. Det overlader vi til den enkelte ejer. Men vi tror på at disse redskaber er de vigtigste til at udvikle værdierne:

Vi laver også skovbrugsfaglige og almennyttige projekter som er betalt af offentlige og private fonde. Vores vigtigste sagsområder er:

• Skovene giver fantastiske oplevelser. • Skovene beskytter grundvandet. • Skovene bevarer fortidsminder og kulturhistorie. • Skovene giver arbejdspladser på landet. Alle disse værdier bør fortsat udvikles og sikres for kommende generationer af ejere og borgere. Ejernes beslutninger og handlinger styrer skovens og naturens udvikling, og det er ejernes ansvar at værdierne udnyttes balanceret og langsigtet bæredygtigt. Det er både et økonomisk, juridisk og moralsk ansvar. Flere og flere grupper i samfundet søger at påvirke og få del i skovenes og naturens værdier. Derfor vokser det politiske pres på værdierne og deres ejere år for år.

Èn ting har de dog til fælles: De kender og elsker deres egen skov og natur bedre end nogen anden.

• Ejerskab der sikrer kontinuitet og langsigtet ansvarlighed i udviklingen af skovenes og naturens værdier. • Økonomi der sikrer bæredygtighed og mangfoldighed i udviklingen af skovenes og naturens værdier.

• Ejerens frihed til selv at vælge sine mål og midler i driften skoven. • Skovenes indtjening, både for træ, natur, friluftsliv og skovenes mange andre værdier.

• Faglig viden og åbenhed der sikrer kvalitet i udviklingen af skovenes og naturens værdier.

• Ejerens frihed til at drive jagt på sin ejendom.

• Handlefrihed der sikrer motivation og kreativitet for skovenes og naturens ejere og ansatte.

• Ejerens mulighed for at styre friluftslivet i skovene og naturen.

• Et omdømme for skovenes og naturens ejere og ansatte der sikrer omverdenens tillid, lydhørhed, samarbejde og betaling for skovenes produkter.

• Retfærdig beskatning af skovene hvor der tages højde for skovenes beskedne indtjening. • Forståelse hos medier, skolebørn og alle danskere for skovenes muligheder og vilkår. • Brug af træ til byggeri, energi og mange andre steder.


Bliv medlem Du kan støtte og deltage i det politiske arbejde for Danmarks skove og natur og for ejerne, de ansatte, kunderne og brugerne i skovene og naturen: •

Skovejende medlemmer: Personer, selskaber, fonde, kommuner og alle andre der ejer skov og natur, kan blive medlemmer og få indflydelse på Skovforeningens politiske og faglige arbejde, få aktuel markedsinformation om skovprodukter, få markedsført egne skovprodukter på nettet, få rådgivning om skovens lovgivning og økonomi, blive holdt orienteret om aktuel skov- og naturpolitik, få abonnement på Skoven og deltage i møder, ekskursioner og virksomhedsbesøg i de lokale skovkredse (2-3 arrangementer om året i hver skovkreds).

• Personer der ikke ejer skov, kan blive medlem og følge med i og påvirke vores arbejde.

• Virksomheder kan blive medlem på vilkår der aftales individuelt.

w w w. s kov fo r e n i n g e n . d k

Månedsbladet Skoven Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk www.skovforeningen.dk

Månedsbladet Skoven er Danmarks fagblad for skov og skovbrug. Bladet følger den nyeste udvikling i Danmarks skove - både når det gælder skovdrift, natur, friluftsliv, træproduktion, redskaber, maskiner, forskning og politik. Stoffet skrives dels af redaktionen i Dansk Skovforening, dels af fagfolk fra det praktiske skovbrug og fra forskningen, myndigheder, miljøorganisationer og friluftsorganisationer.

Dansk Skovforening  

Læs om Dansk Skovforening - skovbrugets brancheorganisation.

Advertisement