HỆ ĐỘ CAO - GÓC PHƯƠNG VỊ – GÓC ĐỊNH HƯỚNG

Page 1

HỆ ĐỘ CAO VÀ GÓC PHƯƠNG VỊ

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com


TÌM HIỂU VỀ HỆ ĐỘ CAO Độ cao là gì? Độ cao của 1 điểm là khoảng cách t ừ điểm đó đến mặt geoid tính theo phương dây dọi.

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com


TÌM HIỂU VỀ HỆ ĐỘ CAO Chênh cao là gì? Chênh cao giữa 2 điểm là chênh lệch độ cao của điểm này so với điểm kia (điểm A so với điểm B)

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com


TÌM HIỂU VỀ HỆ ĐỘ CAO Độ cao giả định của 1 điểm là gì? Độ cao giả định của 1 điểm là khoảng cách từ điểm đó đến mặt Geoid giả định tính theo phương dây dọi.

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com


TÌM HIỂU VỀ GÓC PHƯƠNG VỊ – GÓC ĐỊNH HƯỚNG Góc phương vị thật là gì? Góc phương vị thật của 1 đoạn thẳng là góc bằng, hợp bởi hướng Bắc N thật (qua điểm đầu đoạn thẳng) đến hướng đoạn thẳng tính theo chiều kim đồng hồ.

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com


TÌM HIỂU VỀ GÓC PHƯƠNG VỊ – GÓC ĐỊNH HƯỚNG Góc phương vị từ là gì? Góc phương vị từ của 1 đoạn thẳng là góc bằng, hợp bởi hướng bắc từ (qua điểm đầu đoạn thẳng) đến hướng đoạn thẳng tính theo chiều kim đồng hồ.

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com


TÌM HIỂU VỀ GÓC PHƯƠNG VỊ – GÓC ĐỊNH HƯỚNG Độ lệch từ là gì? Giá trị góc lệch giữa hướng bắc thật và bắc từ xét tại 1 điểm

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com


TÌM HIỂU VỀ GÓC PHƯƠNG VỊ – GÓC ĐỊNH HƯỚNG Góc định hướng là gì? Góc định hướng của 1 đường thẳng là góc bằng hợp bởi hướng bắc của đường song song KT trục (giữa, TW) đến hướng đường thẳng tính theo chiều kim đồng hồ.

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com


TÌM HIỂU VỀ GÓC PHƯƠNG VỊ – GÓC ĐỊNH HƯỚNG Góc định hướng của 2 hướng ngược nhau trên cùng 1 đoạn thẳngchênh nhau 180 độ

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com


TÌM HIỂU VỀ GÓC PHƯƠNG VỊ – GÓC ĐỊNH HƯỚNG Góc định hướng có giá trị từ 0 độ – 360 độ Giá trị Góc định hướng không đo được trực tiếp QUAN HỆ GIỮA GÓC ĐỊNH HƯỚNG VÀ GÓC PHƯƠNG VỊ THẬT

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com


TÌM HIỂU VỀ GÓC PHƯƠNG VỊ – GÓC ĐỊNH HƯỚNG TÍNH GÓC BẰNG TỪ GÓC ĐỊNH HƯỚNG

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com


TÌM HIỂU VỀ GÓC PHƯƠNG VỊ – GÓC ĐỊNH HƯỚNG TÍNH CHUYỀN GÓC ĐỊNH HƯỚNG

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com


TÌM HIỂU VỀ GÓC PHƯƠNG VỊ – GÓC ĐỊNH HƯỚNG TÍNH CHUYỀN GÓC ĐỊNH HƯỚNG

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com


TÌM HIỂU VỀ GÓC PHƯƠNG VỊ – GÓC ĐỊNH HƯỚNG

Nhận đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ bản đồ địa hình tại Tp Hồ Chí Minh. https://dodacbando.com