Page 1

Mayýs 2011 Ayda Bir Yayýnlanýr Yýl: 2 Sayý: 5

KADIN ÇÝFTÇÝLERÝN HEYECANLI GÜNÜ

Her yýl ülke genelinde yapýlan “Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor Bilgi ve Proje Yarýþmasý” Bölge birinciliði finaline bu yýl Giresun ev sahipliði yaptý. Yarýþmadan önce kýsa bir konuþma yapan Giresun Valisi Dursun Ali Þahin, kadýn çiftçilerimizin bu tür yarýþmalara katýlmasýndan ve bu organizasyonun Giresun'da düzenlenmesinden dolayý büyük mutluluk duyduðunu belirterek, tüm yarýþmacýlara baþarýlar diledi.

Yarýþma öncesi mahalli sanatçýlar Tuba ve Ýbrahim Damcý tarafýndan mahalli türkülerden kýsa bir demet sunuldu ve GÝFSAD ekibi tarafýndan folklor gösterisi yapýldý. Giresun'da düzenlenen bölge finali yarýþmasýna, Giresun, Bartýn, Zonguldak, Sinop, Kastamonu, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize illeri olmak üzere 9 ilden yarýþmacýlar katýldý. Ordu ilinden Süriye Yýlmaz'ýn birinci, Kastamonu ilinden Nefise Çevik'in ikinci ve Trabzon ilinden Ayþe Uyan' ýn üçüncü olduðu, Yarýþmada birinci olan yarýþmacýya 3.000 TL, Ýkinci olan yarýþmacýya 2.000 TL ve üçüncü olan yarýþmacýya 1.000 TL para ödülü verildi. Ayrýca Vali Þahin tarafýndan plaket verilerek, birer yarým altýnda hediye edildi.

Karadeniz Bölgesi 1. Dönem Birleþtirilmiþ Bav Toplantýsý Artvin'de Yapýldý

Tarým takvimi

Sayfa:2

Nitrat kirliliði

Sayfa:5

Sayfa:6

Karadeniz Bölgesi Birleþtirilmiþ Bilgi Alýþ Veriþ Toplantýsý 3-5 Mayýs Tarihlerinde Artvin Ýli Arhavi ilçesinde yapýldý. Doðu Karadeniz Bölgesi BAV Koordinatörü Ali Çankaya'nýn baþkanlýk ettiði toplantýya Trabzon Ýl Tarým Müdürü Bektaþ Erdoðan Artvin Ýl Tarým Müdürü Mustafa Duman, Rize Ýl Tarým Müdürü Adem Çekiç, Ordu Ýl Tarým Müdürü Ýshak Hacýkamiloðlu, Orta Karadeniz Bölgesi BAV Koordinatörü Þahin Gizlenci, Su Ürünleri Merkez Araþtýrma Enstitüsü Müdürü Dr. Atilla Özdemir, Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdür Yardýmcýsý Mevlüt Þahin, Fýndýk Araþtýrma Enstitüsü Müdürü Gökhan Kýzýlcý ile Bölge illeri Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürleri, Araþtýrma ve Yayým

uzmanlarý katýlmýþtýr. Bölgede ilk altý aylýk dönemde uygulanan tarýmsal faaliyetler ve problemleri yanýnda, araþtýrma uzmanlarýnca hazýrlanan Kivide Polinasyon, Patates Kanseri, Doðu Karadeniz Bölgesi Toprak Tahlil Sonuçlarý, Çayda Model Bahçelerin oluþturulmasýyla ilgili sunumlarýn yapýldýðý toplantý sonunda Trabzon Ýl Tarým Müdürü Bektaþ Erdoðan bir konuþma yaparak BAV toplantýlarýnýn bilgi ve sorunlara çözüm önerilerinin paylaþýldýðý önemli bir toplantý olduðunu belirterek Artvin ilinde yapýlan toplantýnýn Bilgi paylaþýmý yönünden oldukça faydalý olduðunu söyledi ve Organizasyona ev sahipliði yapan Artvin Ýl Tarým Müdürlüðü ve tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Toplantýnýn son gününde Gürcistan 'ýn Batum Ýli Botanik Bahçesine teknik bir gezi düzenlendi.


Yýl: 2 Sayý: 5 Sayfa - 2 -

FINDIK KURDU (Curculio nucum)

Avni AYDIN Ziraat Yük. Mühendisi

Fýndýk Kurdu ( Curculio nucum) erginleri kül renginde 6-7 mm boyunda ince uzun hortumlu bir böcektir. Hortum boyu diþide vücudundan uzun, erkekte ise vücudundan kýsadýr. Larvalarý bacaksýz beyaz tombul ve kývrýk, baþ kahverengidir. Ýlk erginler iklime baðlý olarak Mart ayýndan itibaren görülür. Mayýs ayýnda ergin çýkýþý artar, çýkan erginler 16 OC den düþük sýcaklýklarda aktif deðillerdir. Sýcaklýk 20 OC'ye eriþinceye kadar böcekler uçamadýðý için ayný ocak üzerinde beslenirler. Mayýs sonu Haziren baþýnda yumurtlamaya baþlarlar. Bir diþi ortalama 42 yumurta býrakýr. Yumurtalarýný meyve kabuðunun hemen altýnda hazýrladýðý bir yuvaya býrakýr. Yumurta býrakýlan meyvelerin kabuðu üzerinde 4-5 mm uzunlukta kahve renkli bir çizgi görülür.

Yumurtadan çýkan larva iç fýndýk üzerinde bir ay kadar süre beslenip geliþir. Geliþen larva kabuk üzerinde 1,5- 2 mm çapýnda bir çýkýþ deliði açýp topraða iner. Larvalar hazýrladýklarý bir toprak yuva içinde pupa olurlar .Burada 1-3 yýl kaldýktan sonra tekrar ergin olarak çýkarlar.Ayný yýl topraða düþen larvalarýn %18 i bir yýl sonra %75 i ikinci yýl %7 si ise üçüncü yýlda ergin olarak topraðý terk eder. Þiddetli kýþ ergin çýkýþ oranýný artýrý. Erginler üç ay kadar yaþarlar. Fýndýk kurdu beslenme ve yumurta býrakma yoluyla meyvelerde zararlý olur. Erginler öncelikle karanfillerde zarar yapar. Daha sonra fýndýðýn meyve kabuðunu hortumun ucundaki aðýz parçalarýyla kemirerek deler ve kabuk içindeki yumuþak etli kýsýmla beslenir. Normal iriliðe eriþinceye kadar zarar gören meyvelerde kabuk içindeki etli kýsým bozularak sarý bir renk alýr. Sonra bu renk kabuk üzerinde de belirir .Meyve beslenemediði için kabukta çöküntü olur .Buna halk arasýnda SARI KARAMUK denir. Meyve normal iriliðe eriþtikten sonra zarara uðrar ise meyve içi kararýr. Kabukta oluþan çatlaklardan dýþarý sýzan siyah bir sývý zuruf ve kabuðu kirletir. Böylece halk arasýnda KARA KARAMUK denilen zarar þekli meydana gelmiþ olur. Bir çift ergin beslenme yoluyla yaklaþýk 160-200 meyveye zarar verir. Bu da yaklaþýk 1 kg meyve demektir. Meyve içinde beslenen larvalar ise meyve içini tamamen yedikten sonra bir delik açarak dýþarý çýkarak topraða inerler. Bu þekilde larvanýn beslendiði fýndýk meyvesi iþe yaramaz hale gelir. Bunu biz harman sonu zarar görmüþ boþ ve delik fýndýk olarak görülütr. Fýndýk kurdu fýndýk üretilen bölgelerde yaygýn olmakla birlikte, üretim alanlarýnýn yarýsýnda mücadeleyi gerektirecek yoðunlukta bulunmamaktadýr. Fýndýk kurdu mücadelesinde kültürel önlemler olarak topraðýn fýndýk köklerine zarar vermeden çapalanmasý ile yoðunluðunun azaltýlmasý uygulamasý önemli yer tutar. Kimyasal yöntemlerle Fýndýk kurdu mücadelesi meyvelerin zararlýdan korunmasý amacýna dayanýr. Bunun için ergin böceklerin ekonomik zarar yapmaya baþladýklarý dönemde bahçeleri ilaçlý bulundurmak gerekir. Ýlaçlama bahçedeki hakim çeþitlerin yarýdan fazlasý mercimek iriliðine yaklaþýnca (3-4 mm ) yapýlmalýdýr. Ergin çýkýþýnýn tamamlanmak üzere olduðu bu dönem Karadeniz bölgesinde Nisan sonu Mayýs ayý baþlarýna rastlar. Ergin yoðunluðunun saptanmasý amacýyla bir sürvey yapýlmalýdýr. Bunun için 1-10 dekar büyüklükteki bahçede 10 ocak 11-30 dekar büyüklükteki bahçede 20 ocak 30 dekardan büyük bahçelerde 30 ocak 3x3,5 m ebadýndaki bir bez örtüye silkelenmelidir. Ýþlem sabah erken veya akþam üzeri sakin rüzgarsýz, yaðýþsýz serin günlerde yapýlmalýdýr. Þiddetli yaðýþ ve rüzgar sonrasý sayým ertelenmelidir. Sayým sonunda 10 ocaktan 2 den fazla ergin böcek düþerse ilaçlý mücadele gereklidir. Populasyonun yüksek olduðu yerlerde yumurta koyarak yaptýðý zararý engellemek için çiftleþme döneminde (Mayýs sonu-Haziran baþý) ikinci bir ilaçlama yapýlmalýdýr. Ýlaçlama da Bakanlýðýmýzýn teknik talimatlarýna göre ve ruhsat almýþ Bitki Koruma Ürünlerinden tavsiye edilen dozda reçete yazma yetki belgesine sahip teknik elemanlarýn yazacaðý reçeteye göre çiftçilerimizin alacaðý bir bitki koruma ürünüyle ilaçlama yapýlmalýdýr. Ýlaçlama yaðmurlu günler ve güneþli öðle saatleri dýþýnda sabahýn erken veya akþam saatlerinde yapýlmalýdýr. Ýlaçlamalarda atomizör kullanýlýyorsa dekara 8-10 litre ilaçlý su atacak þekilde kalibrasyon yapýlmalýdýr Etkili bir ilaçlama için ilaç dozu ve ilaçlama zamaný iyi ayarlanmalýdýr. Ýlaçlamalar bir haftada bitirilmeli ve tüm bölgede 20 günü geçmemelidir. Ýlaçlama alanýndaki arýcýlar uyarýlarak kovanlarýný ilaçlama alaný dýþarýsýna çýkarmalarý saðlanmalýdýr. “Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satýþ Usul ve Esaslarý Hakkýndaki yönetmelik” ile Bakanlýðýmýzdan ruhsatlý bitki koruma ürünlerinin reçeteli olarak satýlmasý hükmünü getirmiþtir.Üreticiler Reçete Yazma Yetkisine sahip teknik elemanlara baþvurarak hastalýk veya zararlýnýn tanýsýný yaptýrýp reçetesini yazdýrdýktan sonra ilacýný alýp ilaçlamasýný yapacaktýr. Böylece gereksiz ilaçlama engellenecektir. Çiftçilerimizin bol ve kaliteli ürün yetiþtirmelerini diler, daha fazla bilgi için Tarým Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerimize baþvurularýný bekler, saðlýk ve esenlikler dilerim

HAZÝRAN AYI TARIM TAKVÝMÝ Arýcýlýk: Gezginci arýcýlýk ve flora takibi yapýlýr. Oðul önleme tedbirleri alýnýr. Arýlýðýn yakýnýnda temiz su kaynaðý yoksa suluk temin edilir. Sýcak bölgelerde kovanlarýn sýcaktan zarar görmemesi için tedbir alýnýr.

Tarla Bitkileri: Mýsýr: Çapa ve ilk seyreltme tamamlanýr. II. çapa , son seyreltme, boðaz doldurma II. Azotlu gübre tatbikatýna devam edilir . Patates : Normal patates sahalarýnda II.çapa,boðaz doldurma II. Azotlu gübre uygulamasý bu ayýn ilk yarýsýnda bitirilir. Mildiyöye karþý ilaçlamaya devam edilir. Turfanda patateslerde hasat tamamlanarak ürün pazara sevk edilir. Sebzecilik: Seralarda ipe alma, koltuk alma, budama, sulama ve gübreleme gibi çalýþmalar özenle yapýlýr. Açýkta sebzecilik için fide dikimine devam edilir. Her türlü tohum ekimi ve fide dikimi bu ay içerisinde bitirilir. Çapalama ve boðaz doldurmaya özen gösterilir. Hayvancýlýk: Yaylaya devam eder. Hayvanlar genel olarak meralarda beslenir. Yeni doðan buzaðýlara kepek, yulaf ezmesi, fið ve soldurulmuþ yonca verilir.

Meyvecilik: Çay bahçelerinde 1.kesim çay hasadý bitirilir. Haziran ayý ilk haftasý içersinde fýndýk bahçelerinde Mayýs ayý sonunda yapýlmamýþ azotlu gübreleme yapýlarak bitirilir. Tarla ve bahçelerde üst gübrelemeye devam edilir. Elma ve armutlarda sürgün göz aþýlarý bu ayýn ortalarýna kadar devam eder. Ayýn ilk yarýsý caneriði ikinci yarýsý, kiraz, viþne, hasadýna baþlanýr. Haziran meyve dökümünden sonra meyvelerde seyreltme yapýlýr. Hastalýk ve zararlýlarla mücadele yapýlýr. Þeftali küllenmesi, elma küllenmesi, elma ve armutlarda karaleke, kýrmýzý örümcek, yaprak biti, elma gövde kurdu, elma iç kurdu, elma pamuklu biti, kiraz sineði ile Trabzon hurmasýnda beyazsinek mücadelesi yapýlýr. Zeytin aðaçlarýnda yaz budamasý yapýlýr.

Mustafa MAZLUM (Ýl Md. Yrd.) Süleyman TUNCER (Ýd. Ml. Ýþl.Þb. Md.)

BASKI Þener Ofset Matbaacýlýk Ýnönü Mh. Kavakmeydan Sk No:4 TRABZON


Yýl: 2 Sayý: 5 Sayfa - 3 -

ÝLKBAHAR ÞAP AÞILAMA KAMPANYASINDA HEDEFE ULAÞILDI Bakanlýðýmýz tarafýndan tüm yurtta 15 Þubat15 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda uygulamaya konulan “ Ýlkbahar Þap Aþýlama Kampanyasý “ 15 Mayýs 2011tarihi itibarýyla sona ermiþtir. Ýlimizde Merkez Ýlçede Hayvan Saðlýðý Þube Müdürlüðü, ilçelerde ise Ýlçe Tarým Müdürlükleri tarafýndan yürütülen ilkbahar dönemi þap aþýlama kampanyasýnda, toplam 93.454 büyükbaþ hayvan aþýlanarak, % 94.02 aþýlama yüzdesiyle program gerçekleþme hedeflerine ulaþýlmýþtýr. Ayrýca kampanya döneminde kedi ve köpeklere de kuduz aþýsý uygulanmýþtýr. Aþýlama Kampanyasýnýn sona ermesiyle 17 Mayýs 2011 tarihinde, Ýl Müdürü Bektaþ Erdoðan, Ýl Müdür Yardýmcýsý Osman Nuri Baki, Hayvan Saðlýðý Þube Müdürü ve Ýlçe Tarým Müdürlüklerinin katýlýmýyla bir toplantý yapýlmýþtýr.

Ýl Müdürü Bektaþ Erdoðan toplantýda yaptýðý konuþmasýnda, Ülkemiz hayvancýlýðý için önemli bir sorun olan, sadece hayvan saðlýðýný deðil, ülkeler arasý canlý hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen þap hastalýðýna karþý Ýlimizde yürütülen ilkbahar dönemi aþýlama çalýþmalarýnýn % 94.02 ' lik bir aþýlama yüzdesiyle tamamlanmýþ olmasýnýn bu hastalýkla mücadelede çok etkin olacaðýný vurgulayarak, ilkbahar þap aþýlama kampanyasýný yürüten saðlýk personeline baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Hayvan Saðlýðý Þube Müdürü Okan Baruyçu ile Ýlçe Tarým Müdürleri ve Ýlçe kampanya sorumlusu veteriner hekimleriyle yürütülen çalýþmalarýn deðerlendirilmesi yapýldýðý toplantýda ayrýca hayvan hareketleri, büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn kayýt altýna alýnmasý, veteriner bilgi sisteminde (TÜRKVET) güncellemeler, survey çalýþmalarý gibi konular de ele alýndý.

Kampanya döneminde çeþitli nedenlerle hayvanlarýna þap aþýsý ve kuduz aþýsý yaptýramamýþ hayvan sahipleri, merkezde Ýl Müdürlüðümüz Hayvan Saðlýðý Þubesine, ilçelerde ise Tarým Ýlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri durumunda müracaatlarý deðerlendirilecektir.

2011 Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteði Hayvansal Yemlerin Gýda Zincirindeki Önemi Bakanlýðýmýz Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan 23-25 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda Yem mevzuatý ve yem kontrol faaliyetleri ile ilgili ilimizde Hizmetiçi Eðitim Semineri gerçekleþtirilmiþtir. Ýl Tarým Müdürü Bektaþ Erdoðan; Toplantýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, yem sektörünün hayvancýlýðýn lokomotif görevini yürüttüðünü belirterek, hayvanlara verilen iþlenmiþ, kýsmen iþlenmiþ veya Müdürlüðünden Kontrol Þube Müdürleri ve teknik elemanlardan oluþan 55 kiþi katýlmýþtýr. Ýþlenmemiþ yemler, yem katký maddeleri ve premiksleri de içerisine alan her türlü ürünün günümüzde hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olduðunu, hayvansal gýda zincirinin 1.üretim denilen basamaklarýný oluþturduðunu, yem sanayisi, sadece hayvanlarýn beslenmesi için deðil güvenilir hayvansal gýda içinde önemli bir girdi oluþturduðunu, ayný zamanda hayvancýlýk iþletmesinin sermayesinin de yaklaþýk %70 girdisini oluþturduðunu söyledi. Ýl Müdürü Erdoðan; Ýnsan saðlýðýnýn korunmasý amacýyla gýda güvenilirliðinin öneminin gün geçtikçe artan bir kavram olup, Tarladan veya Çiftlikten Sofraya birincil üretimden nihai son tüketiciye kadar geçen süreyi kapsadýðýný ve yemlerin bu zincirin önemli bir halkasýný oluþturduðunu ilave etti. Deli dana hastalýðý (BSE), Veteriner ilaç kalýntýlarý, aðýr metaller, salmonella, aflatoksin, gibi birçok etken göz önüne alýndýðýnda bu zincirin önemi daha net anlaþýlmakta olduðunu belirtti. Bakanlýðýmýz Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü, yem dairesinden þube müdürü Muharrem Keleþ'in oturum baþkanlýðýný yaptýðý seminere 22 Ýl Tarým Müdürlüðünden Kontrol Þube Müdürleri ve teknik elemanlardan oluþan yaklaþýk 55 kiþi katýlmýþtýr.

2011 Yýlý Su Ürünleri Desteklemeleri Trabzon Ýl Tarým Müdürü Bektaþ ERDOÐAN, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnca 2003 yýlýndan beri sofralýk su ürünleri üretimine, 2005 yýlýndan itibaren de hem sofralýk hem yavru balýk üretimine destekleme uygulamasý yapýldýðýný bildirdi. Trabzon'da 2003 yýlýnda 700 ton civarýnda olan yetiþtiricilik yoluyla yýllýk üretimin, özellikle destekleme uygulamalarý sonucunda 2010 yýlýnda 7000 tonu aþtýðýný ifade eden Erdoðan; su ürünleri destekleme çalýþmalarýnýn 2011 yýlýnda da devam edeceðini, su ürünleri desteklemelerinde uygulanacak destekleme birim fiyatlarýnýn; Alabalýk için 0,65 TL/kg, ÇipuraLevrek için 0,85 TL/kg, Yeni Türler için 1 TL/kg, Midye için 0,20 TL/kg ve Yavru balýk için ise 0,06 TL/kg olarak uygulanacaðýný belirtti. Ýl Müdürü ERDOÐAN Ürün desteklemelerinden; Su Ürünleri Yetiþtiricilik Belgesine sahip, 5200 sayýlý Tarýmsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliði kurulu bulunan yerlerde, birliðe ve/veya su ürünleri yetiþtiriciliði ile ilgili kooperatiflere üye olan, alabalýk, çipura, levrek, çift kabuklu ve yumuþakçalar ile yeni türlerde mersin balýðý, yýlan balýðý, kerevit, karides, kalkan balýðý, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eþkine, sargoz, mýrmýr, sarýaðýz, yayýn, karabalýk ve deniz alabalýðýný projeli olarak kurulmuþ su ürünleri tesislerinde pazar boyuna getiren

mersin balýðý, kalkan balýðý, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eþkine, sargoz, mýrmýr, sarýaðýz, yayýn, karabalýk ve deniz alabalýðý yavrularýný satýn alarak tesislerinde büyüten yetiþtiriciler ile yukarýda belirtilen yavru balýklarý kendi tesisinde üretip bu yavrularý yine kendi tesisinde büyütmeye devam eden yetiþtiricilerin yararlandýrýlacaðýný sözlerine ekledi.. Uygulamanýn, 6 Mayýs 2011 Tarih ve 27926 Sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Hayvancýlýk Desteklemeleri Hakkýnda Uygulama Esaslarý Tebliði (TEBLÝÐ NO:2011/26) hükümleri çerçevesinde yürütüleceðini belirten Trabzon Ýl Tarým Müdürü Bektaþ ERDOÐAN, müracaat ve ayrýntýlý bilgi için Tarým Ýl ve Ýlçe ve/veya pazar boyuna gelmiþ bu canlý Müdürlüklerine baþvurulmasý gerektiðini bildirdi. materyalleri kullanarak aðýrlýk artýþý saðlayan su ürünleri yetiþtiricisi kiþi ve kuruluþlarýn, yavru balýk desteklemelerinden ise; su ürünleri yetiþtiricilik belgesine sahip, 5200 Sayýlý Tarýmsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliði kurulu bulunan yerlerde, birliðe ve/veya su ürünleri yetiþtiriciliði ile ilgili kooperatiflere üye olan yetiþtiriciler ile kamu kurum ve kuruluþlarýna ait kuluçkahanelerden ve/veya kuluçkahaneli tesislerden, denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiþtiriciliðinde kullanýlmak üzere, alabalýk, çipura, levrek,


Yýl: 2 Sayý: 5 Sayfa - 4 -

Meralarýmýz Islah Ediliyor Trabzon Ýl Tarým Müdürü Bektaþ ERDOÐAN Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn uygulamaya koyduðu mera ýslah ve amenajman projeleri kapsamýnda Maçka Ýlçesi Yerlice Köyü sýnýrlarý içerisindeki Yerlice Yaylasý ve Raþo Tepesi Mevkii için 2000 dekarlýk alanda 2010 yýlýnda baþlatýlan ýslah projesine 2011 yýlýnda da devam edildiði ve; hazýrlanan mera ýslahý ve amenajmaný projelerinin uygulanmasý sonucunda, bitki vejetasyonu, toprak ve diðer doðal kaynaklarýn korunmasýný ve geliþtirilmesini saðlayarak, meralar'daki ot verimi ve kalitesini artýrmak suretiyle büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn ihtiyacý olan kaba yemin büyük ölçüde karþýlanmasýný saðlamak olduðunu bu amaçla; 2011 yýlý Mayýs ayý içerisinde 70 ton % 26 Can gübresinin teknik elemanlar nezaretinde köy halký tarafýndan Maçka Ýlçesi Yerlice Köyü Yerlice yaylasý ve Raþo tepesi mevkiinde Ýlkbahar gübrelemesi olarak gübreleme iþleminin gerçekleþtiðini belirtmiþtir.

Kýrsal Kalkýnma Projeleri Hakkýnda Bilgilendirme Toplantýsý 10-11 Mayýs 2011 tarihlerinde Trabzon Ýl Tarým Müdürlüðü toplantý salonunda, Merkez ve ilçelere baðlý köy ve belde merkezlerinde görev yapan sözleþmeli personellerin (Tarým Danýþmaný) katýldýðý bir toplantý yapýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Trabzon Ýl Koordinatörü Muhammet Bozali, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumunun kuruluþ amacý ve faaliyetleri, IPARD Programý ve program kapsamýnda verilecek desteklerin kýrsal kalkýnma konusunda saðlayacaðý faydalar hakkýnda bilgiler verdi. Bozali, konuþmasýnda ayrýca bakanlýðýmýz strateji geliþtirme baþkanlýðý

ve TKDK koordinasyonunda düzenlenen tanýtým toplantýsýnýn Tarýmsal Yayým Projesi (TAR-GEL) Kapsamýnda hizmet veren 56 kiþiden oluþanTarým Danýþmanlarýmýzýn bilgilendirilmesine ýþýk tutacaðý ve bu bilgileri katýlacaklarý aktivitelerde potansiyel baþvuru sahiplerine aktararak ilimize daha fazla kýrsal kalkýnma proje baþvurusu yapýlmasýna vesile olacaðý dolayýsýyla ilimizin AB hibe destek-lerinden daha fazla faydalanýlmasýný saðlayacaðý konusunda görüþlerini belirtti. Trabzon Ýl Tarým Müdürü Sayýn Bektaþ Erdoðan, 2004 yýlýnda ilimizde istihdam edilen 11 Tarým Danýþmaný varken 2010 yýlý itibariyle 52 sözleþmeli personelin bulunduðunu, tarým Danýþmaný olarak köy ve beldelerde görev yaptýklarýný ve hizmeti çiftçinin ayaðýna götürmeye gayret ettiklerini vurgulayarak kýrsal kalkýnma projeleri hakkýnda burada alacaklarý bilgileri yine çalýþma bölgelerinde çiftçilere aktaracaklarýný ifade etti. Daha sonra Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan ulusal bazda ve il bazýndaki tarým ve kýrsal kalkýnma desteklemeleri hakkýnda açýklayýcý ve istatistiki bilgiler verdi. Tarým Ýl Müdürü Erdoðan, ayrýca Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumunun kýrsal kalkýnma açýsýndan önemi ve saðlayacaðý katkýlar konusunda görüþlerini belirtti. Son olarak Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðýnda görev yapan Dr. Hüdai Ercoþkun, IPARD Programýnýn hazýrlanmasý, bu programýn Türkiye açýsýndan önemi, verilecek olan hibe desteklemelerinin toplam miktarý ve TKDK'nun bu kapsamda yapacaðý faaliyetler konusunda bilgiler içeren bir konuþma yaptý.

Tarým Sigortalarý Koyun Ve Keçileri de Koruma Altýna Aldý

Ýl Müdürü Bektaþ Erdoðan; çiftçi kayýt sistemine ve TÜRKVET'e kayýtlý olan damýzlýk koyun, keçi, koç ve tekeler ile mevcut tesis ve iþletmelerin tarým sigortalarý kapsamýna alýndýðýný ve uygulamanýn Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini belirtti. Erdoðan; tarým sigortasý kapsamýna alýnacak ürünler, riskler ve bölgeler her yýl toplanan Bakanlar Kurulu Kararý ile belirlendiðini vurgulayarak, þöyle devam etti; Bakanlar Kurulunca; tarým sigortalarýnýn (TARSÝM) 2011 yýlýndaki uygulamalarýna ilave olarak; Çiftçi Kayýt Sistemine entegre edilmiþ, Türkvet'e kayýtlý olan damýzlýk koyun ve keçi ile damýzlýk koç ve tekeler için ölüm riski; ilgili genel þartlar, teknik þartlar, tarife ve talimatlar kapsamýnda mevcut tesis, iþletme, damýzlýk koyun ve keçi ile damýzlýk koç ve tekelere ait yetiþtiricilik bilgileri dikkate alýnarak, Tarým Sigortalarý Havuzu (TARSÝM) tarafýndan teminat altýna alýnmýþtýr, tarým sigortasý yaptýrmayan üreticiler için; tarým sigortalarý kanununun yardým ve borç ertelemesi ile ilgili maddesinde belirtilen; “Bu kanun kapsamýnda, uygulama yýlýnda yer alan riskler için tarým sigortasý yaptýrmayan üreticiler,20.6.1977 Tarihli ve 2090 Sayýlý Kanundan yararlanamaz.” hükmü uygulanmaktadýr dedi. Ayrýca Ýl Müdürü Erdoðan; vatandaþlarýmýzýn geç kalmadan, bir an önce Tarým Ýl /Ýlçe Müdürlüklerinden alacaklarý belgelerle sigorta þirketlerinde sigorta yaptýrmalarý çaðrýsýnda bulundu.


Yýl: 2 Sayý: 5 Sayfa - 5 -

Tarýmsal Kaynaklý Nitrat Kirliliði Çevre kirliliði denildiðinde, çevrede meydana gelen ve canlýlarýn saðlýðýný çevresel deðerleri, ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etki anlaþýlmaktadýr. Ýçinde bulunduðumuz zaman diliminde çevremiz hýzlý bir þekilde kirletilmektedir. Yer altý sularýmýz, içme sularýmýz, dere ve göllerimizde bundan nasibini almaktadýr. Kirlilik derelerimize arýtýlmadan salýnan sanayi atýklarý, tarýmda bilinçsiz kullanýlan gübre ve diðer tarýmsal atýklar gibi çeþitli nedenlere baðlý olarak hýzla geliþmektedir. Tarýmsal uygulamalar neticesinde oluþan ve sularýmýzýn kirlenmesine yol açan en önemli kirlilik hiç þüphesiz aþýrý ve yanlýþ azotlu gübre kullanýmý sonucu oluþan nitrat kirliliðidir. Günümüzde sularda ve gýda olarak kullanýlan sebzelerde yüksek miktarda nitrat bulunmasý bir çok geliþmiþ ve geliþmekte olan ülke için ciddi bir halk saðlýðý sorunu Ýsmail ASLAN haline gelmiþtir Bu durum baþta kanser olmak üzere hipotansiyon, hipertansiyon gibi hastalýklara sebep olmaktadýr. Ziraat Yük. Mühendisi Bugün bazý Avrupa ülkelerinde nitrat bakýmýndan temiz su kaynaðý bulmak imkansýz hale gelmiþtir Þu anda kullanýlan metotlarla sularýn nitrattan temizlenmesi söz konusu deðildir. Ancak tarýmsal geliþmeye oldukça pahalý ve ileri derecede teknik paralel olarak kimyasal gübre kullanýmýnýn gerektiren bir iþlem olup uygulanmasý hem zor hýzla artmasý neticesinde topraklarýmýzýn ve hem de pahalýdýr Dolayýsý ile bu konuda en sularýmýzýn kirlenme kaçýnýlmaz olacaktýr. Bu etkili yöntem, etkenin oluþmadan yok nedenle gelecek nesilleri düþünerek bu konuya edilmesidir, Bu nedenle halkýmýzýn nitrat gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Öncelikli kirliliðinin nedenleri ve nasýl oluþtuðu olarak son yýllarda ortaya konulan çevre ve konusunda bilgilendirilmesi, bilhassa insan saðlýðýný korumayý ön planda tutan ve çiftçilerimiz bu konuda bilinçlendirilerek iyi tarým uygulamalarý olarak bilinen tarým gerekli önlemlerin alýnmasý gerekmektedir. þekline mutlaka geçilmelidir. Ýyi tarým Nitrat kirliliði; tarýmsal faaliyetlerde ülkemizde birçok üründe uygulanmakta ve kullanýlan azot kaynaklý gübreler, insan ve devlet tarafýndan desteklenmektedir. Henüz bu hayvan atýklarýnda oluþan bozulmalar gibi tarým þekline geçmemiþ olan çiftçilerimizin de çeþitli nedenlere baðlý olarak meydana tarým alanlarýnda gübre kullanmadan önce gelmektedir. Çok geniþ alanlarý etkilemesi mutlaka toprak tahlili yaptýrmalarý gereknedeniyle nitrat kirlenmesi, çevrenin kirletilmesinde önemli bir gösterge olarak su kaynaklarýný kirletecek þekilde depolanarak kabul edilmektedir. Bu konuda yapýlan birçok muhafaza edilmesi sonucunda, azot yeraltý çalýþmada, tarýmsal faaliyetler ve nitrat sularýna nitrat formunda karýþabilmekte ve kirlenmeleri arasýnda yüksek bir baðlantý ve içme sularýmýzda akarsu ve göllerimizde, barajlarýmýzda, yediðimiz gýdalarda iliþki olduðu ortaya konulmuþtur. gereðinden fazla nitrat birikimi meydana gelmektedir. Nitrat kirlenmesinin geniþ alanlarda meydana gelmesi ve büyük bir kitleyi etkilemesi nedeniyle bilhassa su havzalarýn bu kirliliðe karþý korunmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu durum nedeniyle ve Avrupa birliði uygulamalarý da dikkate alýnarak 18 Þubat 2004 tarihinde “Tarýmsal Kaynaklý Nitrat Kirliliðine Karþý Sularýn Korunmasý Yönetmeliði” yayýmlanmýþtýr. Söz konusu yönetmelik yeraltý, yer üstü sularý ve mektedir. Böylece kullanýlacak gübrenin cins topraklarda kirliliðe neden olan azot ve azot ve miktarý, kullanma zamaný belirlenerek Nitrat kirlenmesinin derecesi, öncelikle uygulanan azotlu gübrenin miktarýna, bileþiklerinin belirlenmesi, kontrolü ve nitrat kirliliði gibi herhangi bir olumsuz etkiye uygulama zamanýna, nitrat kaynaðýnýn, kirliliðin önlenmesi ile ilgili teknik ve idari sebep olmadan daha bol ve kaliteli ürün elde kimyasal gübre veya hayvansal atýk olup esaslarý kapsamaktadýr, amacý ise tarýmsal edilebileceði unutulmamalýdýr. Bu arada çiftlik olmadýðýna baðlýdýr. Tarým alanlarýnda azot kaynaklý nitratýn suda neden olduðu gübreleri ve diðer hayvansal ve bitkisel bakýmýndan zengin olan gübrelerin bitkinin kirlenmenin tespit edilmesi, azaltýlmasý ve artýklarý içme suyu kaynaklarýmýzý kirletecek þekilde depolamanýn yaratacaðý sorunlar ihtiyacýndan fazla kullanýlmasý, hayvansal ve önlenmesi olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde ileri derecede nitrat kirlenmesi akýldan çýkarýlmamalýdýr. bitkisel atýklarýn, bilhassa çiftlik gübrelerinin


Yýl: 2 Sayý: 5 Sayfa - 7 -

Tarýmýn Anneleri Unutulmadý

Ýl Tarým Müdürü Bektaþ Erdoðan anneler günü münasebetiyle haftanýn ilk mesai günü Müdürlüðümüzde çalýþan bayan personele çiçek daðýtarak iþe baþladý. Mesaiye gelen ve masalarýnda çiçekleri gören

bayan personel Ýl Müdürünün anneler gününü kutlamasýndan son derece memnun olduklarýný belirttiler. Ýl Tarým Müdürü Bektaþ Erdoðan ayrýca Ýl Müdürlüðünün en genç annesi olan Çiðdem Bayraktar'a bir buket çiçek takdim etti. Annelerin çok kutsal olduðunu ve ne yapýlýrsa yapýlsýn haklarýný ödemenin mümkün olmadýðýný söyledi. Ayrýca Of Ýlçesinden “Çiftçi Kadýn yarýþmasýna” katýlan ve il birincisi olan Ayþe Uyan'ý evinde ziyaret eden Bektaþ Erdoðan; çiftçi kadýnlarýn anneler gününü kutlayarak tüm çiftçi kadýnlar adýna çiçeðini verdikten sonra Giresun' da yapýlacak olan Çiftçi Kadýnlar Bölge Finalinde kendisine baþarýlar diledi.

Organize Çiftçi Eðitimi

BÝTKÝ SAÐLIÐI VE KARANTÝNA ÇALIÞMA PROGRAMI VE PRENSÝPLERÝ EÐÝTÝMÝ

Ýl Tarým Müdürlüðü ile Beþikdüzü ilçe Tarým Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezinin organize ettiði Halk eðitim Merkezi salonunda yapýlan ve 34 çiftçinin katýldýðý toplantýda çiftçilere Bitki Koruma ve Bitki Saðlýðý konularýnda eðitim verildi. Eðitimde Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýmýzca hazýrlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanýmý” ile ilgili film gösterimi yapýldý. Daha sonra film deki konularý içeren konular ile ilgili olarak Bitki Koruma Ürünlerinin çevreye ve insan saðlýðýna zarar vermeden doðru kullanýmý hakkýnda Bitki Koruma Þubesi konu uzamaný Ziraat Mühendisi Avni Aydýn tarafýndan bilgi verilerek çiftçilerin sorularý cevaplandýrýldý. Eðitimin ikinci bölümünde “Fýndýk hastalýk zararlýlarý, Sebze hastalýk zararlýlarý ile Turunçgil hastalýk zararlýlarý” hakkýnda Ýl Müdürlüðü Bitki Koruma Þubesi konu uzmanlarý Ziraat Mühendisi Avni Aydýn, Nevin Hasançebi ve Zeynep Birinci tarafýndan sunum yapýlarak teknik bilgi verildi. Çiftçilerin ilaçlama zamanlarý ile ilaçlamalarýn nasýl yapýlacaðýna dair sorularý cevaplandýrýldý. Eðitime katýlan üreticiler bu gibi eðitimlerin farklý konularda da yapýlamasýný talep ederek eðitimin organizasyonunda ve yapýlmasýnda görev alan herkese teþekkür ettiler.

2010 yýlý Kasým ayýnda Bakanlýðýmýz yetkilileri, Ýl Müdürleri, Bitki Koruma Þube Müdürleri ve Araþtýrma Enstitülerinden uzmanlarýn katýlýmýyla yapýlan, Ýllerin bitki koruma faaliyetlerinin görüþüldüðü ve 2011 yýlý programýnýn planlandýðý “Bitki Koruma Bölge Toplantýsý”nda alýnan kararlar doðrultusunda, “2011 Yýlý Bitki Saðlýðý ve Karantina Çalýþma Program ve Prensipleri” Bakanlýðýmýzca kitapcýk halinde hazýrlanarak Ýlimize gönderilmiþtir. Söz konusu Çalýþma Program ve Prensipleri doðrultusunda, Ýlimizde 2011 yýlýnda uygulamasý yapýlacak olan bitki saðlýðý ve karantina çalýþmalarý hakkýnda, Ýl Müdürlüðümüz Bitki Koruma Þube Müdürlüðünce düzenlenen ve Ýlçe Müdürleri ve konu uzmanlarýnýn katýlýmýyla 12.05 2011 tarihinde Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda bir günlük eðitim yapýldý. Yapýlan eðitim toplantýsýnda, uygulamada karþýlaþýlan sorunlar tartýþýldý. Ayrýca 2011 yýlý bitki saðlýðý ve karantina çalýþmalarýnýn ne þekilde yapýlacaðý konusunda, konu uzmaný tarafýndan açýklamalarda bulunuldu. Bakanlýðýmýzca hazýrlanarak Ýlimize gönderilen “2011 Yýlý Bitki Saðlýðý ve Karantina Çalýþma Program ve Prensipleri Kitapçýðý” ndan birer adet Ýlçe Müdürlüklerimize teslim edildi.

SERTÝFÝKALI FÝDE- FÝDAN, SAÐLIKLI ÜRETÝM Yurt içi sertifikalý fidan /çilek fidesi ve standart fidan kullanýmý hakkýnda Teblið (Teblið No 2011/25) 11 Mayýs2011 tarih ve 27931 sayýlý Resmi Gazete'de Yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Tarým Ýl Müdürü Bektaþ Erdoðan; Sertifikalý fidan /çilek fidesi ve standart fidan kullanýmý desteklemesinden yararlanmak isteyen çiftçilerin; ÇKS kayýtlarýný yaptýklarý veya güncelledikleri Ýl/Ýlçe Müdürlüklerine yazlýk dikimler için 29 Temmuz 2011 tarihi, güzlük dikimler için 1 Ekim 2011 tarihinden 30 Aralýk 2011 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerektiðini; üreticilerimiz destekleme kapsamýnda yer alacak kapama bað/bahçe tesisinde sertifikalý fidan /fide ile standart fidanda aranacak þartlar ile müracaat þekli hakkýnda detaylý bilgileri baðlý bulunduklarý Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüklerinden alabileceklerini; 2011 yýlýnda desteklemeden yararlanmaya hak kazanan çiftçilere aþaðýda belirtilen asgari alan ve birim miktarlarýna göre destekleme ödemesi yapýlacaðýný ifade etti. Asgari Alan Toplamý(da)

Standart( TL/da)

Bodur ve yarý bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

5

150

300

Bað ve diðer meyve fidanlarý ile bahçe tesisi

10

100

200

Zeytinde yaðlýk çeþitler ile bahçe tesis

10

50

100

Narenciye bahçelerinde aþýlama ile çeþit deðiþtirme

10

---

250

Sertifikalý çilek fidesi desteði

3

---

200

Destekleme Þekli

Sertifikalý (TL/da)


Yýl: 2 Sayý: 5 Sayfa - 8 -

DÜNYA SÜT GÜNÜ ALÝ KEMAL AKTÜRK ÝLKÖÐRETÝM OKULUNDA KUTLANDI 23 Mayýs 2011 Tarihinde Trabzon Merkez Ali Kemal AKTÜRK Ýlköðretim okulunda kutlanan Dünya Süt Gününde minik öðrencilere sürpriz bir misafir geldi. Ýl Müdürlüðümüz Kontrol Þubesi'nin hazýrladýðý ve çocuklarý süt içmeye teþvik etmek amacýyla Benekli adý verilen inek kuklasýyla bir sunum yapýldý. Çocuklarýn çok büyük ilgi gösterdikleri Benekli'ye günde 2 bardak süt içeceklerine dair söz verdiler. Beslenmemizde sütün oldukça önemli bir yeri olduðuna deðinen Kontrol Þube Müdürü Süleyman Akpýnar yaptýðý konuþmada, insan yaþamýnýn her evresinde gerekli olan süt pek çok besin öðesi bakýmýndan iyi bir kaynaktýr. Özellikle çocukluk, hamilelik, emziklilik ve yaþlýlýk dönemlerinde yeterli miktarlarda süt tüketimi son

2011 Yýlý Hayvancýlýk Fýndýk Kurduyla Mücadele Tarým Müdürü Bektaþ Erdoðan yaptýðý açýklamada Desteklemeleri Açýklandý fýndýkÝl üreticilerine seslenerek; Fýndýk kurdu ile mücadeleyi ihmal etmemelerini, teknik talimatlara uygun þekilde ilaçlamalarýný zamanýnda yapmalarý gerektiðini ifade etmiþtir.

Beþikdüzü Ýlçesinde Açýlan Arýcýlýk Kursu Sona Erdi 2011 yýlýnda Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan yetiþtiricilere yapýlacak olan desteklemelere ait uygulama tebliði 06 Mayýs 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Tarým Ýl Müdürü Bektaþ Erdoðan; Birlik Üyesi Arýcýlara kovan baþý 7 TL, anaç sýðýrlarýna suni tohumlama yaptýran birlik veya kooperatif üyesi olan yetiþtiricilere hayvan baþý 225 TL, Soykütüðü üyelerine 275 TL, Suni Tohumlamadan Doðan Buzaðýlara buzaðý baþý 75 TL, Anaç Manda sahiplerine hayvan baþý 300 TL, Birlik üyesi koyun-keçi yetiþtiricilerine koyun-keçi baþýna 15 TL, diþi buzaðýlarýna brucella aþýsý yaptýran yetiþtiricilere 25 TL, kuzu ve oðlaklara 4 TL, ürettiði sütü sanayi kuruluþlarýna satan örgütlü yetiþtiricilere litre baþý inek-manda sütü için 0,06 TL, koyun-keçi sütü için 0.15 TL, erkek besi hayvanlarýný ruhsatlý mezbaha ve kombinalarda kesen yetiþtiricilere hayvan baþý 300 TL, en az 10 dekar alanda silajlýk mýsýr, Macar fiði ekiliþi yapan çiftçilere dekar baþýna 30 TL destekleme ödemesi yapýlacaðýný ifade etti. Ayrýca Erdoðan; Yetiþtiricilerimiz desteklemeler hakkýnda detaylý bilgileri baðlý bulunduklarý Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüklerinden alabilirler. Yetiþtiricilerimizin desteklemelerden yararlanabilmeleri için baþvuru tarihleri içerisinde baðlý bulunduklarý Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiðini belirtti.

Trabzon Ýl Tarým Müdürlüðü, Beþikdüzü Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü ve Beþikdüzü Ýlçe Tarým Müdürlüðü iþbirliði ile Beþikdüzü Merkezde açýlan 80 Saatlik arýcýlýk kursuna 2'si bayan olmak üzere 41 kursiyer katýldý. Trabzon Ýl Tarým Müdürü Bektaþ Erdoðan beraberinde Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürü Ali Kemal Yýldýz, Ýlçe Tarým Müdürü Ahmet Yayla ile birlikte arýcýlýk kursunu ziyaret etti. Ýl Tarým Müdürü Bektaþ Erdoðan kursiyerlere hitaben yaptýðý konuþmada; Trabzon Ýl Tarým Müdürlüðünce sunulan hizmetlere deðinerek daha geniþ kitlelere ulaþabilmek için açýlan kurslarýn ilgi görmesinden duyduðu memnuniyeti ifade etti. Eðiticiliðini Ç.E.Y Þube Müdürlüðü teknik elemanlarýndan Ýsmet Kahraman'ýn yaptýðý kurs sonucunda 41 kursiyer belge almaya hak kazandý.

mayis,tarim,bulten  

mayis ayi tarim bulteni