Page 7

Yýl: 1 Sayý: 6 Sayfa - 7 -

BEÞÝKDÜZÜ ÝLÇESÝ'NDE 15 AÝLEYE 2 ÞER ADET SÜT SIÐIRI Beþikdüzü Kaymakamlýðý SYDV Baþkanlýðý ile Ýlçe Tarým Müdürlüðümüz arasýnda ortaklaþa yapýlan süt sýðýrcýlýðý projesi kapsamýnda 15 aileye 2' þer adet Jarsey ýrký büyükbaþ hayvan daðýtýmý ile ilgili çalýþmalar hýzla devam etmektedir. Ýlçe Tarým Müdürü Ahmet YAYLA Sözleþmeli Veteriner Hekim Rasim Ali CÝVELEK Vakýf Elemaný Suat SOMUNCUOÐLU projeden yararlanacak olan ilçemiz kadýn çiftçileri ile bir araya gelerek toplandý. Toplantýda kadýn çiftçilere proje hakkýnda bilgi veren Ýlçe Tarým Müdürü Ahmet YAYLA çiftçilere projeye duyduklarý ilgiden dolayý teþekkür ederek en yakýn zamanda hayvan alýmý ihalesinin yapýlacaðýný ve çiftçilerimize hayvanlarýn daðýtýlacaðýný söyledi.

HAYRAT'TA LÝKAPA (MAVÝ YEMÝÞ) PROJELERÝ Ýl özel Ýdare Katkýlý 2009 yýlýnda baþlayan likapa (mavi yemiþ) projesinden 2010 yýlýnda Hayrat Ýlçemizde 6 kiþiye 1'er dekarlýk (200'ü projeden 125'i ise çiftçi katkýsý olmak üzere toplam 325 fidanlýk) bahçeler kurulmuþtur. Ýlçemiz topraklarý likapa (mavi yemiþ) yetiþtiriciliði için çok uygun olup, çiftçilerimiz daha önce yaptýrmýþ olduklarý toprak tahlili sonucu ile bahçelerinin hazýr olup olmamasý ve diðer uygunluk þartlarýný yerine getirmeleri esasýna göre belirlenmiþtir. 2011 yýlý için likapa (mavi yemiþ) projelerinin devam etmesini isteyen çok sayýda Ýlçe çiftçimiz, yapýlacak projelerden yaralanmak için þimdiden baþvuruda bulunuyor.

ÇAYKARA ÝLÇE TARIM MÜDÜRLÜÐÜ ELEMANLARI ARAZÝDE Çaykara Ýlçe tarým Müdürlüðü elemanlarý arazide uygulamalý eðitim çalýþmalarýna aðýrlýk veriyor. Arazide çiftçilerle birlikte kivi bahçelerinde budama yaparak özellikle kivi bahçelerinde yapýlan hatalý uygulamalarýn ileriki yýllarda kivi üretimini olumsuz etkilediðine dikkat çekilerek Kivide budama teknikleri, kivinin terbiye þekilleri uygulamalý olarak anlatýldý, Asmalarda budama tekniði ve hastalýklar konusunda da eðitim yapan elemanlar ayrýca Ýlçede kayýt altýna alýnmayan 20 gün ve üstü yaþtaki 490 adet büyükbaþ hayvana küpe takarak kayýt altýna aldýlar.

ARAKLI ÝLÇE MÜDÜRLÜÐÜ KONTROLÜNDE KURULAN KÝVÝ BAHÇELERÝ MEYVE VERMEYE BAÞLADI 2005 yýlýnda Ýl Özel Ýdare kaynaklarý ile Araklý Tarým Ýlçe Müdürlüðümüz tarafýndan Erenler Beldesinde üretici Hasan AYVAZOÐLU' nun boþ arazisi toprak tahlili yapýlarak gerekli kültürel iþlemler neticesinde tarým arazisine dönüþtürülerek kivi bahçesi yapýlmýþtýr. 5 yýl bahçe takibi yapýlarak dönümünden 3 ton kivi alan Hasan AYVAZOÐLU kilosunu toptan 1.35TL satarak 1 dönüm araziden 4.000TL gelir elde etmiþtir. Tarým Ýlçe Müdürlüðümüz teknik elemanlarý tarafýndan hasat dönemi tespit edilerek hasada baþlanýlmýþtýr. Kivi bahçesinde meyve boyu 7,5 cm, meyve eni 5,5 cm, meyve aðýrlýðý 120 gr. olarak tespit edilmiþtir. 2005 yýlýnda örnek olarak yapýlan bahçe ile Erenler Beldesinde kivi ürerimi hýzla artmaktadýr. Gerek Ýl Özel Ýdare kaynaklarý ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý kanalýyla beldede kivi üretim alaný 20 dönüme çýkmýþtýr. Ýlçemizde kivi üretim alanlarýný artýrmak için SYDV ile ortaklaþa yapýlan projeler kapsamýnda Tarým ilçe Müdürlüðümüz tarafýndan müracaatlarýn deðerlendirilmesi devam etmektedir.

DOÐRU GIDA MUHAFAZA, SAÐLIKLI BESLENME Ýl Müdürlüðümüz Çiftçi Eðitim Yayým Þube Müdürlüðüce, gýdalarýn saklanmasý, turþu, reçel, marmelat yapýmý ile saðlýklý beslenme konularýnda, gýdalarýn dondurucuya konulmasý hususunda eðitimler düzenlendi. Eðitimlerin ilki 13 kadýn çiftçinin katýlýmýyla Of ilçesi KÝREÇLÝ köyünde yapýldý. Eðitimde Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürlüðü elemanlarýndan Tekniker Nebahat MERTCAN ve Selma AYDIN'ýn eðitici olarak katýlýðý toplantýda çifçi kadýnlara turþularýn teknik esaslara göre yapýlmasý ve turþularýn beslenmemizdeki önemi anlatýldý. Eðitim toplantýsýnda; Beyaz lahana turþuþu uygulamalý olarak gösterilirken, turþu yapýmýnda plastik kap kullanýlacak ise Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan izinli kaplar tercih edilmesinin önemi vurgulanarak bu kaplar tekrar tekrar deðil bir kez kullanýlmalýdýr. Turþu yapýmýnda ve sonrasýnda salamuranýn yüzeyinde zar oluþmamasý için hava ile temasýný en az düzeyde, tutan uygun kaplar kullanýlmalý ve yiyecekler hazýrlanýrken çok iyi ayýklanmalý ve yýkanmalýdýr. Turþunun oluþumu beklenirken, güneþ görmeyen serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Ayrýca salamuranýn seviyesi sebzeleri örtecek miktarda olmalý ve tüketilene kadar bu þekilde saklanmalýdýr. Ýnsan saðlýðý açýsýndan günlük tuz tüketiminin 5g'ýn altýnda olmasý önerilmektedir. 100 gr. turþu yenildiðinde bir günlük ihtiyacýmýzýn yarýsý kadar tuz tüketmiþ oluruz. Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürlüðü elemanlarý ayrýca çiftçi kadýnlarla saðlýklý beslenme ve kilo kontrolu. ergenlik sorunlarý, ailede þiddet, donduruculara konulan gýdalarýn piþirilmesinde dikkat edilecek hususlar ile ilgili karþýlýklý sohbet ederek, sorular cevaplandýrýldý.

aralık 2010  
aralık 2010  

aralık 2010 tarım dergisi

Advertisement