Page 6

6

SU ÜRÜNLERÝ DENETÝMÝ Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Koruma Kontrol Genel Müdürlüðünün (KKGM) Su ürünleri mevzuatý kapsamýnda su ürünleri avcýlýðýna ; tür, boy, yer-zaman bakýmdan getirilen düzenlemeler ile hamsi avcýlýðýnýn yoðun olduðu dönemde hamsi kasasý standardý, gemi baþýna günlük av kotasý, hamsi nakil belgesi düzenlenmesi konularý hakkýnda gerekli bilgilendirme ve getirilen düzenlemelerin iþleyiþinin etkinliðinin artýrýlmasý için yapýlacak yol kontrolleri ile ilgili 8-10 aralýk 2010 tarihleri arasýnda düzenlemiþ olduðu toplantý ve yol kontrolleri il müdürlüðümüzce gerçekleþtirilmiþtir. Bu kapsamda Trabzon Kontrol Þube Müdürü Süleyman AKPINAR öncülüðünde KKGM den Cihan TOSLAK ,Ýstanbul ,Zonguldak,Sinop,ve Samsundan gelen bakanlýk personeli ile birlikte Trabzon ilinde bulunan Balýkçý Kooperatifi baþkanlarý ile konu hakkýnda genel durum ve bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir.Ayrýca 8-9-10 Aralýk tarihlerinde KKGM'nin yukarýda ismi geçen Ýl Müdürlükleri personelinin , Kontrol Þube Teknik personelinin, Beþikdüzü Ýlçe Müdürlüðü teknik personelinin ve ilgili kolluk kuvvetinin ortak katýlýmý ile Beþikdüzü Ýlçesinde hamsi kasa standardý, gemi baþýna günlük av kotasý, hamsi nakil belgesi düzenlenmesi konularý hakkýnda yol kontrolleri gerçekleþtirilmiþ ayrýca Trabzon balýk halinde, Faroz balýkçý barýnaðýnda ve Of Ýlçesinde bulunan karaya çýkýþ noktalarýnda inceleme ve denetimler gerçekleþtirilmiþtir.

6

2010 YILI HAYVANCILIK DEÐERLENDÝRME TOPLANTISI 15/12/2010 tarihinde, Müdürlüðümüz toplantý salonunda Hayvan Saðlýðý Þube Müdürü, Proje ve Ýstatistik Þube Müdürü,17 Ýlçe Tarým Müdürü ve Trabzon Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkanýnýn katýlýmýyla bir toplantý yapýldý. Toplantýda Hayvan Saðlýðý Þube Müdürü Okan BARUTÇU, 2010 yýlý Hayvan Hastalýk ve Zararlýlarýyla Mücadele Programý kapsamýnda yapýlan faaliyetlerin kýsa bir deðerlendirmesini yaptý. Ayrýca 13 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanarak, 13 Aralýk 2010 tarihinde yürürlüðe giren 5996 Sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu hakkýnda bilgi verdi. Proje Ýstatistik Þube Müdür Vekili Erol SAYIN koyun-keçi desteklemelerinde yapýlmasý gereken iþlemler ve bu konuda yaþanan sýkýntýlara deðindi. Toplantýnýn son bölümünde Trabzon Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Cafer Köroðlu , 2011 yýlý içerisinde 3200 baþ jersey ýrký hayvanýn 520 üyeye daðýtýlmasýyla ilgili projeleri hakkýnda þube müdürleri ve ilçe müdürlerini bilgilendirdi.

2010 YILI SON BAV TOPLANTISI YAPILDI 2010 yýlýnýn son Bilgi Alýþ Veriþ (BAV ) toplantýsý 1 Aralýk 2010 Çarþamba günü Ýl Kontrol Laboratuar Müdürlüðü'nün toplantý salonunda gerçekleþti. Toplantýya Ýl Tarým Müdürü Bektaþ ERDOÐAN'nýn yaný sýra ÇEY Þube Müdürü Ali Kemal YILDIZ ve diðer Þube Müdürleri ile tüm Ýlçe Müdürleri ve yayým uzmanlarý katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Müdürü Sn. Bektaþ ERDOÐAN; yoðun bir çalýþma süresi geçirdiklerini, gerek uyguladýklarý projelerle ve gerekse yapýlan çiftçi kurslarý, eðitim çalýþmalarý, tarla günleri gibi faaliyetlerle Trabzon çiftçisine hizmet vermenin mutluluðunu yaþadýklarýný vurguladý. Daha sonra Ýlçe Müdürleri çalýþmalarýyla ilgili sunumlar yaparak özet bilgiler verdiler. Ayrýca çalýþmalar sýrasýnda karþýlaþtýklarý sorunlarý dile getirdiler. Tüm Ýlçe Müdürlerinin sunumlarýný ve sorunlarýný dinleyen Ýl Müdürü Bektaþ ERDOÐAN çözüm yollarý için önerilerde bulundu. BAV toplantýsýnýn bu anlamda çok önemli olduðunu söyleyen ERDOÐAN; ilçe ve þube müdürlerinin bu toplantýlara mutlaka katýlmalarý gerektiðini vurguladýktan sonra bir sonraki toplantýnýn çok daha nezih bir ortam olacaðýný düþündüðümüz yeni Ýl Müdürlüðünün toplantý salonunda yapýlacaðýný ifade ederek toplantý sona erdirildi. 1.Sayfadaki Haberin Devamý

http://www.tarimtv.gov.tr

1 7 4

ALO GIDA www.alo174.gov.tr alo174@tarim.gov.tr

Ýhbar þikayet ve bilgi taleplerinizi alo174@tarim.gov.tr e-posta adresi üzerinden bildirebilirsiniz. Ayný zamanda: gýda güvenirliliði noktasýnda yaþanabilecek her türlü sorun ve sýkýntýda Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüðümüzle doðrudan iletiþime geçebilirsiniz.

VAKFIKEBÝRLÝ ARICILAR ARICILIK KURSUNA AKIN ETTÝ

Ýl Tarým Müdürü Bektaþ ERDOÐAN'ýn konuþmasýnýn ardýndan kursiyerlerden Vakfýkebir eski Belediye Baþkaný Yunus Halis Mollaahmetoðlu Ýl Tarým Müdürüne ziyaretlerinden ötürü teþekkür ederek arýcýlarýn sorunlarýna deðindi. Ayrýca marka almanýn kolaylýðýna iþaret ederek arýcýlarýn marka almalarý konusunda duyarlý olmalarýný istedi. Sözkonusu Arýcýlýk kursu ÝlçeTarým Müdüresi Remziye KULEYÝN, Tarým Ýl Müdürlüðü, Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürlüðü Elemanlarýndan Tekniker Ýsmet KAHRAMAN ve Muzaffer K A R A B AY I R tarafýndan verilmektedir. Arýcýlýk ve arý ürünleri konularýnda bilgi almak üzere her kesimden vatandaþlarýmýzýn ve çiftçilerimizin katýldýðý kursta katýlýmcýlara; teknik arýcýlýk, arýcýlýkta mevsimsel bakým iþlemleri, hijyen ve kalýntýsýz bal ve arý ürünleri üretim teknikleri ile baþta bal olmak üzere arý ürünlerinin kullanýmý ve muhafazasý konularýnda eðitim veriliyor.

aralık 2010  
aralık 2010  

aralık 2010 tarım dergisi

Advertisement