Page 5

Yýl: 1 Sayý: 6 Sayfa - 5 -

EÐÝTÝMDE ÝÞBÝRLÝÐÝ BAÞARILI SONUÇLAR VERÝYOR Ýl Tarým Müdürlüðü, Çaykur Genel Müdürlüðü ve Of Ziraat odasý Baþkanlýðý iþbirliði ile yoðun bir eðitim çalýþmasý gerçekleþtiriliyor. Bu kapsamda Of ve Sürmene ilçe merkezi ile Of Ýlçesi Bölümlü Beldesi ve Kireçli Köyünde eðitim ve konferans çalýþmalarý düzenledi katýlýmýn yüksek olduðu bu toplantýlarda Bitki Koruma Þube Müdürlüðü, Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürlüðü, Çaykur Genel Müdürlüðü çalýþanlarý çayda herbisit kullanýmý ile bunun zararlarý hakkýnda bilgi vererek çevrede tarýmý yapýlan bitkilerdeki hastalýk ve zararlýlar ile mücadelede neler yapýlmasý gerektiðini mücadele takvimi içerisinde açýkladýlar. Çaykur yetkilileri budama gübreleme konularýnda bilgi vererek çayda herbisit konusuna dikkat çekerek zararlarý ile bu konuda Çaykur'un izleyeceði tavýr hakkýnda bilgi verdiler. Çitçi Eðitim Yayým Þube Müdürlüðü elemanlarý ise saðlýklý beslenme , gýdalarýn saklanmasý, iyotlu tuz, kadýn haklarý ve kadýnýn toplumdaki rolü hakkýnda bilgiler verdiler.

GÜNDÜZ BAÐ BAHÇE ÝÞLERÝNDE, GECE EÐÝTÝMDE Destekleme Þube Müdürlüðü Þalpazarý ilçesi Sütpýnar Simenli köyleri tarýmsal kalkýnma kooperatifinin uygulamakta olduðu ortaklar mülkiyetinde (100 Aile* 2 baþ /Aile) süt sýðýrcýlýðý projesi kapsamýnda, kooperatif ortaklarýný bilgilendirme amacýyla süt ve besi hayvanlarýnýn beslenmesi ile buzaðý beslemesi hakkýnda GECE EÐÝTÝMÝ düzenlendi. Kooperatif hizmet binasý toplantý salonunda düzenlene eðitim toplantýsýna gece olmasý dolayýsý ile yoðun ilgi gösterildi.. Toplantý da Ýl Müdürlüðümüz Destekleme Þube Müdürlüðü'nde görevli Mühendis Engin SEVÝM (Zooteknist) ile Çorum Güven yem Firmasý Ýzmit bölge sorumlusu Mühendis Bülent DEMÝRHAN (Zooteknist) çiftçilere Süt hayvanlarýnýn laktasyon dönemi ile kuru dönemdeki beslenmeleri, ineklerin kuruya çýkarýlma (sütten kesme) zamaný ve sebebi, besiye alýnan hayvanlarýn beslenmesi ve buzaðý beslemesi baþlýklarý altýnda açýklayýcý bilgiler aktararak çiftçilerimizin sorularýný cevaplandýrdýlar. Toplantýya kadýn erkek karýþýk olmak üzere toplam 68 çiftçimiz katýlmýþtýr.

ULUSLARARASI KATILIMLI ARICILIK KONGRESÝ Organizasyonunu Çanakkale Arýcýlar Birliði Ýle Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin yaptýðý Çanakkale ilinde gerçekleþtirilen Uluslararasý Katýlýmlý 4. Marmara Arýcýlýk Kongresine Ýlimizden Arýcýlar Birliði Baþkaný Zekeriya AYDIN, Yönetim Kurulu üyeleri, Arýcýlar ve Ýl Tarým Müdürlüðümüzden Arýcýlýk Biriminde görevli Teknikerler Ýsmet KAHRAMAN ve Muzaffer KARABAYIR katýldý . Türkiye'de arýcýlýðýn duayenleri Prof.Dr. Muhsin DOÐAROÐLU, Prof.Dr. Ferhat GENÇ, Prof.Dr. Kadriye SORKUN baþta olmak üzere birçok bilim adamý hocalarýmýz ve 5 ülkeden katýlan birçok bilim adamý ile 60'ýn üzerinde sunumun yapýldýðý kongre arýcýlýk adýna çok verimli geçmiþtir. Birçok araþtýma ve denemelerin sunulduðu kongreye Türkiye'nin her yerinden baþta illerin arýcýlar birliði baþkanlarý olmak üzere yaklaþýk 700 arýcý katýlmýþ ve kongre sunumlarý ilgiyle izlenmiþtir. Organizasyon Komitesi Baþkaný olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Harun BAYTEKÝN, Ýþte ÇANAKKALE Gazetesindek köþe yazýsýnda Kongre ile ilgili izlenimlerini ifade ederken “Uluslararasý Katýlýmlý IV. Marmara Arýcýlýk Kongresi'nin açýlýþ töreni, arýcýlýðýn hastalýk derecesinde bir uðraþ olduðunu adeta kanýtladý. Sabahýn erken saatlerinde Ziraat Fakültesine akýn eden arýcýlarýn, sanki kýrk yýllýk arkadaþlarmýþ gibi birbirleriyle selamlaþmalarý, kucaklaþmalarý görülmeye deðerdi. Selamlaþmanýn ardýndan arýcýlýkla ilgili konuþmalarý, yaþadýklarý sorunlarý pozitif bir duruþla irdelemeleri ayrý bir güzellikti. Genellikle kongrelerde sýklýkla þahit olduðumuz açýlýþtan sonra herkesin iþine gücüne daðýlmasý gibi bir ilgisizliðin olmadýðý arýcýlýk kongresinde, bütün arýcýlar kongredeki oturumlarda sunulan tebliðleri ilgi ile izlemenin yanýnda soru ve katkýlarý öyle anlamlý ki, bilgiye önem verdikleri ve anladýklarý açýk bir þekilde görünüyor.”þeklinde ifade ediyor. Kongre sürecinde bizlerin edindiði izlenim de kongre organizasyonunun mükemmelliði idi.

aralık 2010  
aralık 2010  

aralık 2010 tarım dergisi

Advertisement