Page 1

Aralýk 2010 Ayda Bir Yayýlanýr Yýl: 1 Sayý: 6

Sözleþmeli Personelin Sayfa:3 Çalýþmalarý Göz Doldurdu Osman Nuri BAKÝ

Mustafa MAZLUM Ýl Md.Yrd. (Ýdari)

Ýl Md.Yrd. (Teknik) Bektaþ ERDOÐAN Ýl Tarým Müdürü

Su Ürünleri Denetimi

Yeni Yýl Mesajý Sayfa:6

Sinan AYDIN Prj.Ýst.Þb.Md.

Ýl Tarým Müdürlüðü olarak birlik ve beraberlik içersinde 2010 yýlýnda gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalarýmýzla verimli bir yýlý daha bitiriyoruz. 2011 yýlýnda da tüm çalýþanlarýmýzla muhataplarýmýza daha iyi hizmet vererek daha faydalý olmayý amaçlýyoruz. Ýl Tarým Müdürlüðü adýna tüm Trabzon'lularýn yeni yýlýný kutluyor; 2011 yýlýnýn, tarým camiasýnýn tüm bireylerine; saðlýk, bereket, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.

Harun SÜNBÜL Bitki Kor.Þb.Md.

Brokolinin Besin Deðeri Sayfa:4 ve Faydalarý

Okan BARUTÇU Hay.Sað.Þb.Md.

Ali Kemal YILDIZ Ç.E.Y.Þb.Md.

Yaþar SEYÝS Dest.Þb.Md.

Ocak Ayý Tarým Takvimi

Süleyman AKPINAR Kontrol Þb.Md.

Süleyman TÜNCER Ýd.Ml.Ýþl.Þb.Md.

Sayfa:2

VAKFIKEBÝR'LÝ ARICILAR ARICILIK KURSUNA AKIN ETTÝ Trabzon Ýl Tarým Müdürlüðü, Vakfýkebir Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü ve Ýlçe Tarým Müdürlüðünün iþbirliði ile Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü Eðitim salonunda açýlan 80 Saatlik arýcýlýk kursuna 160 arýcý katýldý. Trabzon Ýl Tarým Müdürü Bektaþ ERDOÐAN beraberinde Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürü Ali Kemal YILDIZ ile birlikte arýcýlýk kursunu ziyaret etti. Ýl Tarým Müdürü Bektaþ ERDOÐAN kursiyerlere hitaben yaptýðý konuþmada; Trabzon Ýl Tarým Müdürlüðünce sunulan hizmetlere deðinerek daha geniþ kitlelere ulaþabilmek için açýlan kurslarýn ilgi görmesinden duyduðu memnuniyeti ifade ederek arýcýlýðýn önemine deðindi. Trabzon'da 2010 yýlý içerisinde 30 arýcýlýk kursu açýldýðýný ve bu kurslardan 952 çiftçinin belge almaya hak kazandýðýný ifade eden Ýl Tarým Müdürü arýcýlýk ve arý ürünleri konusunda her kesimi bilgilendirmeye çalýþtýklarýný belirtti. Arýcýlýðýn bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli bir tarým kolu olduðunu, ülkemizin arýcýlýða çok uygun bir flora yapýsýna sahip olduðunu vurgulayarak, çok büyük bir potansiyel arzeden nektar ve polen kaynaklarýnýn ekonomiye kazandýrýlmasý için arýcýlýðýn geliþtirilip yaygýnlaþtýrýlmasýnda çaba sarfedilmesi gerektiðini belirtti. Ayrýca arý ürünlerinde marka oluþturmanýn önemine deðinerek Ýl Tarým Müdürlüðü olarak ellerinden gelen her türlü yardýma hazýr olduklarýný belirttikten sonra kurslarýn arýcýlarýmýza, bölgemize ve ülkemize hayýrlý olmasýný diledi. (Devamý 6. Sayfada)


6

HAMÝLELÝK DÖNEMÝNDE BESLENMENÝN ÖNEMÝ Gebelik, kadýn için doðal bir olaydýr. Gebe kadýnýn beslenmesinde amaç,annenin kendi fizyolojik gereksinmelerini karþýlayarak vücudundaki besin öðeleri yedeðini dengede tutmak, karnýndaki bebeðin normal büyümesini saðlamaktýr. Yetersiz ve dengesiz beslenme sorularýndan en çok etkilenen toplum grubu beþ yaþ altý Hülya ERKAN çocuklar ile gebe ve emzikli kadýnlardýr. Tekniker Annenin saðlýðý ve beslenme durumu sadece annenin deðil, doðuracaðý bebeðin de saðlýðý, büyüme ve geliþmesi yönünden önem taþýmaktadýr. Anne ve çocuk ikilisini birbirinden ayrý düþünmek mümkün deðildir. Gebelikte enerji ve besin öðeleri gereksinmesi artmaktadýr. Gebelik döneminde alýnmasý gereken günlük besin miktarlarý aþaðýdaki Tablo da gösterilmiþtir. Gebeliðin ilk döneminde öðün sayýsý artýrýlarak öðündeki yemek miktarý azaltýlabilir. Gebeliðin ilk 3 ayýnda kadýnda aþerme varsa; bu durumda azar azar, sýk sýk ve susuz hazýrlanmýþ besinler verilebilir. Yemeklere yoðurt ve limon eklenmesi tüketimi kolaylaþtýrýr. Kýzartmalardan kaçýnmak gerekir.. Hekim önerisi olmadan ilaç kullanýlmaz. Alkol ve sigara kullanmak ise sakýncalýdýr. Çay ve kahve mümkün olduðunca az tüketilmelidir. Gebe anne oruç tutmamalýdýr. Yeterli D vitamini almasý için yüzü, kollarý, bacaklarý alabildiðince güneþ görmelidir. Gebelik Döneminde Önerilen Günlük Besin Miktarlarý

Gebelikte anne toplam 10-14 kg.aðýrlýk kazanmalý, her ay aðýrlýk kazanmalý,her ay aðýrlýðý saptanmalýdýr. Gebelerde kan basýncý sürekli izlenmelidir.. Anne adaylarýna öneriler : Her gün süt ,yoðurt, ayran gibi besinlerden en az 1 su bardaðý tüketiniz veya 2 kibrit kutusu kadar peynir yada 1-2 yemek kaþýðý çökelek yiyiniz.Mercimek ,bulgur karýþýmý yemekleri sýk sýk yiyip ,yanýnda portakal, mandalina,domates, maydonoz, yeþil biber,taze soðan gibi C vitamini yönünden zengin sebze ve meyveleri yiyiniz. Yemekle birlikte çay içmeyiniz. Çayý kuþluk, ikindi öðün aralarýnda (yemek yedikten 1-2 saat sonra )içiniz. Gebe kaldýðýnýzda, aðýrlýðýnýz normal ise (þiþman veya zayýf deðilseniz) her ay 1-1,5 kg.aðýrlýk kazanacak þekilde yediklerinizi ayarlayýnýz. Çok zayýfsanýz biraz daha kilo alýnýz. Þiþmansanýz þekerli, unlu, yaðlý yiyecekleri az yiyiniz. Sebzeleri, meyveleri, pirinç, mercimek, nohut gibi yiyecekleri iyice yýkayýnýz. Tarla ve bahçede iken onlarýn ilaçlandýðýný unutmayýnýz. Böceði öldüren ilaç ana rahmindeki yavruya da zarar verir. Sebzelerin, makarna ve eriþtenin, mercimek, nohut gibi yiyeceklerin haþlama sularýný dökmeyiniz. Kurubaklagilleri önce yýkayýp, ýslattýktan sonra piþiriniz. Doktora danýþmadan ilaç almayýnýz. Sigara ve alkol kullanmayýnýz. Sigara içilen odada bulunmayýnýz. Yemek hazýrlanan, piþirilen ve yenilen yerlerde böcek öldürücü ilaçlar bulundurmayýnýz. Bu ilaçlarýn yanlýþlýkla yiyecek ve içeceðe karýþmasý, en baþta ana rahmindeki yavruyu etkiler. Gerektiðinde, suyunuzu kaynattýktan sonra içiniz. Yoðurt, süt, pekmez, gibi yiyeceklerinizi, boþaldýktan sonra yýkanmýþ da olsa deterjan ve ilaç kavanozlarýna koymayýnýz. Ýyotlu tuz kullanýnýz Doðum öncesinde sinir sisteminin normal geliþmesini saðlayan folik asit vitamini kullanýnýz.

2

OCAK AYI TARIM TAKVÝMÝ Arýcýlýk: · Arýlar kovanda soðuktan korunmak için kýþ salkýmý oluþturduðundan rahatsýz edilmemeli · Kovanlarýn önünü kapatan ot vs. varsa temizlenerek kovanlara hava giriþi temin edilir.

Tarla Bitkileri: Mýsýr: Bir önceki yýlýn ürününü pazara sevk etmeye ve kendi ihtiyacýný deðirmende öðütmeye devam edilir. Patates: Turfanda patates tarlalarýnda fosforlu gübre uygulamasý ve toprak tesviye iþlemine devam edilir. Dikimle beraber azotlu gübrenin ilk kýsmý verilir. Dikimden 1 hafta sonra yabancý ot ilaçlamasý yapýlýr. Normal patates sahalarýna çiftlik gübresi verilerek sürüme baþlanýr. Tütün: Tütün mahsulü iþlenmeye baþlanýr. Fidelik tesisi için toprak iþlemesine baþlanýr. Sebzecilik: Tarlada bir önceki üretimden kalmýþ olan artýklar zararlýlara yataklýk edeceðinden dolayý toplanarak yakýlýr. Ekim-dikim programý hazýrlanýr. Ispanak, karnabahar, turp, lahana, marul ve pýrasa sebzelerde hasat devam ettirilir. Seralar düzenli bir þekilde kontrol edilerek sulama,havalandýrma ve gübreleme iþlerine devam edilir. Seralarýn kar yükünden zarar görmemesi için gerekli tedbirler alýnýr. Hayvancýlýk: Hayvanlar verimlerine göre gruplara ayrýlarak bakým ve yemleme proðramý hazýrlanýr. Her hayvan için secere, verim ve saðlýk kartý hazýrlanýr ve bilgiler bu kartlara aylýk olarak iþlenir. Ahýr içi sýcaklýðý sýðýrlarýn bulunduðu bölmede optimum deðer olan 13-18 oC ler arasýnda tutulmaya çalýþýlýr. Ahýr içi havasý kontrol altýnda tutulur. Uygun hava koþullarýnda hayvanlar ahýr dýþýna çýkarýlarak ahýr içi temizlenir ve % 3 lük sodalý su ile yýkanýr. Kýzgýnlýk gösteren hayvanlara suni tohumlama uygulanýr. Doðumu yaklaþan sýðýrlar doðum bölmesine alýnýr. Meyvecilik: Genel olarak bahçe temizliði yapýlýr. Fýndýk ve diðer meyvelerde budama ve ayýklama iþlemleri yapýlýr. Ayýn ortalarýna doðru kivide kýþ budama iþlemleri yapýlmaya baþlanýr. Fosforlu ve potasyumlu gübreler kireçlemeden bir bucuk ay sonra yapýlmalýdýr. Ahýr (çiftlik) gübresi, fosforlu ve potasyumlu gübre uygulamasý yapýlýr. Ocak ayý içersinde fýndýk bahçelerinde fosforlu ve gübre verilmemiþse kireçlemeye bu ay içersinde de devam edilir. Bahçe topraklarý uygun yerlerde derince bellenir ve gübrelenir. Yeni tesis edilecek bahçeler için fidan çukurlarý açýlýr. Fýndýk bahçelerinde fýndýk kozalak akarý ve dalkýran zararlýsýna karþý kültürel mücadele yapýlýr.

Mustafa MAZLUM (Ýl Md. Yrd.) Süleyman TUNCER (Ýd. Ml. Ýþl.Þb. Md.)


Yýl: 1 Sayý: 6 Sayfa - 3 -

Ýl Tarým Müdürü Bektaþ Erdoðan “Web Tarým Tv” de Canlý Yayýnda Konuþtu Trabzon Ýl Tarým Müdürlüðü, Vakfýkebir Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü ve Ýlçe Tarým Müdürlüðünün iþbirliði ile açýlmýþ olan ve 160 kiþinin katýldýðý arýcýlýk kursunda Ýl Müdürlüðü Enformasyon Birimince Web Tarým TV'de yayýnlanmak üzere kamera çekimleri yapýldý. Yapýlan çekimler Web Tarým TV de “Tarým Gündemi “programýnda yayýnlanýrken Ýl Müdürümüz Bektaþ ERDOÐAN telefonla canlý yayýna katýlarak Trabzon tarýmý hakkýnda özet bilgiler verdikten sonra ilimizde arýcýlýðýn önemli bir yer tuttuðunu bu nedenle açýlan arýcýlýk kurslarýna çiftçilerimizin yoðun ilgi gösterdiklerini ve bu ilgiden çok mutlu olduklarýný söyledi. ERDOÐAN; Açýklamalarýndan sonra tüm izleyicilere mutlu, huzurlu, bol ve bereketli yýllar diledi.

Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnda Teknoloji Yenilemeye %50 Hibe Desteði MERALARA AHÞAP SIVAT VE KAÞINMA KAZIÐI YAPILDI Ýl Müdürümüz Sayýn Bektaþ ERDOÐAN ve Destekleme Þube Müdürümüz Yaþar SEYÝS 2006-2010 yýllarý arasýnda Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýný Destekleme Projesi kapsamýnda ilimizde %50 hibe desteði verilerek teknoloji yenileme projesi kapsamýnda toplam 33 projeye 6.907.500 TL hibe verilerek 383 kiþiye istihdam saðlanmýþtýr. Bu kapsamda projesini tamamlayan Karadeniz Kardeþler Gýdaya ait Kebir Süt Ýþletmesinde incelemelerde bulundular. Kebir Süt Ýþletmesi yetkilileri aldýklarý destekle iþletmelerini yenilediklerini belirterek Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ve Trabzon Ýl Tarým Müdürlüðü yetkililerine teþekkürlerini iletti.

Mera Islahý ve Amenajman Proleri kapsamýnda Maçka Ýlçesi Yaylabaþý Köyü Ortaoba, Yenioba, Taþlýoba, Ulanobasý ile Maçka Ýlçesi Yerlice Köyü Yerlice Yaylasý ve Raþo Tepesi mevkiinde yürütülen ýslah çalýþmalarý kapsamýnda küçük ve büyükbaþ hayvanlar için Müdürlüðümüzce 25 adet sývat ile 300 adet kaþýnma kazýðý yaptýrýlarak arazide daha önce saptanmýþ olan yerlerine Müdürlüðümüz teknik elemanlarý kontrolünde tesis edilmiþtir. Ahþaptan inþa edilen yapýlarýn doðaya en uygun malzeme olmasý sebebiyle, bu konuda örnek teþkil etmektedir.

Targel Projesi Kapsamýnda Görev Yapan Sözleþmeli Personeller 2010 Yýlý Ýcraatlarýyla Göz Doldurdu Ýlimiz Merkez ve Ýlçelere baðlý köy ve beldelerde sözleþmeli personel olarak görev yapmakta olan 33 Mühendis ve 19 Veteriner Hekim 2010 yýlý çalýþmalarýný anlattýlar. 29 Aralýk Çarþamba günü Tarým Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlan toplantýya Ýl Müdürü Bektaþ ERDOÐAN,Teknik Müdür Yardýmcýsý Osman Nuri BAKÝ ve Projeden sorumlu Çiftçi Eðitimi ve Yayým Þube Müdürü Ali Kemal YILDIZ ile diðer Þube Müdürleri katýldý. Tarýmsal Yayýmý Geliþtirme Projesi (TARGEL) kapsamýnda Ýlimizde köy ve Beldelerde görev yapan toplam 52 sözleþmeli personel, çalýþma merkezleri ve bu merkezlere baðlý köylerde bir yýl içerisinde yaptýklarý her türlü bitkisel ve hayvansal faaliyetleri görüntülü sunu olarak takdim etmiþlerdir. Bakanlýðýmýzýn hizmeti çiftçinin ayaðýna götürmeyi ilke edinmesi ve bu ilke doðrultusunda hayata geçirilen “Tarýmsal Yayýmý Geliþtirme Projesi” kapsamýnda Türkiye genelinde istihdam edilen sözleþmeli personellerden ilimizde çalýþma bölgelerinde görev yapan sözleþmeli personeller öncelikle Bakanlýðýmýzýn Tarým politikalarý ile ilgili olarak çiftçileri bilgilendirmek ve uygulamalardan haberdar etmekle yükümlüdürler. Bu amaçla sözleþmeli personeller tek tek, kendi çalýþma bölgesinde çiftçilere yönelik yapmýþ olduðu bilgilendirme toplantýlarýný, kurs, tarla günü, zirai ilaçlama, hayvan hastalýklarý ve tedavi yöntemleri, suni tohumlama, aþýlama, kulak küpesi takma, fýndýk ve meyve bahçelerinde budama ve gübreleme, yem bitkileri, tarla ziraatý gibi konulardaki aktivitelerini sunularla aktarmýþlardýr. Tüm sunumlarý dinleyen Ýl Müdürü Bektaþ ERDOÐAN çalýþmalarýndan dolayý Tar-Gel personellerine teþekkür etti. Ayrýca çalýþmalarda tespit edilen eksiklikler hususunda sözleþmeli personele uyarýlarda bulundu. Daha sonra personelin sorunlarýný da dinleyen Ýl Müdürü ERDOÐAN, sorunlar hakkýnda bilgilendirmelerde bulundu. 2011 yýlýnda bu çalýþmalarýn daha da artarak devam etmesi dileðinde bulunan ERDOÐAN sözleþmeli personelin yeni yýlýný kutlayarak toplantýya son verdi.


Yýl: 1 Sayý: 6 Sayfa - 4 -

KÝVÝDE BUDAMA Kivilerde diðer meyve türlerinde olduðu gibi budama çok önemli bir yer tutmaktadýr. Kivilerde dikim budamasý, þekil budamasý ve her yýl mutlaka yapýlmasý gereken yaz ve kýþ budamalarý yapýlýr. 1-Dikim Budamasý: Ýki yaþýnda ve daha yaþlý çýplak köklü fidanlar dikilirken fidanlarda taç ve gövde dengesini saðlamak için, dikimden önce kurumuþ,yaralanmýþ kökler ve uzun köklerin uç kýsýmlarý köklenmeyi teþvik için kesilirler.Taçta ise yine kurumuþ ,kýrýlmýþ dallar kesilerek Erdal YÝÐCÝ dikim yapýlýr. Kivilerde bir yaþýndaki bitki dikilirken Ziraat Müh. bitkinin geliþme durumu göz önüne alýnarak 3-5göz üzerinden tepesi kesilir. Köklerde ise kurumuþ, kýrýlmýþ, sýkýþmýþ ve uzun olan köklerin uçlarý kesilerek dikim yapýlýr. 2-Þekil Budamasý: Yeni dikilmiþ kivi fidanlarýnýn tele kadar düzgün çýkmasý gerekmektedir. Kuvvetli geliþen fidanlar Mayýs sonu - Haziran baþýnda tele ulaþýrlar. Bu bitkiler telin 15-20 cm. altýndan uçlarý vurulur. Daha sonra çýkacak olan iki tane sürgün orta tele biri saða, diðeri sola yatýrýlmak suretiyle ana kordonlar oluþturulur. Bu ana kordonlarýnda sonbaharda uçlarý yaklaþýk olarak her bir kordon 1,5-2 m. olduktan sonra kesilir. Böylece sistem kurulmuþ olur. Orta kuvvette geliþen fidanlarda tepe alýnmaz, büyüyen bu fidan herhangi bir tarafa yatýrýlarak orta tele baðlanýr. Sonbaharda bu kordonun ucu 1,5-2 m.'den kesilir. Böylece ilk yýl bir kordon elde edilmiþ olur. Ertesi yýl telden yaklaþýk olarak 15-20 cm. aþaðýdan çýkan sürgünlerden en iyi geliþeni ilk yýldaki kordonun ters istikametine yatýrýlarak ikinci kordonda oluþturulmuþ olur. Bu kordonun da ucu sonbaharda 1,5-2 m. uzunluðunda kesilerek ikinci ana kordon elde edilmiþ olur. Zayýf geliþen fidanlar dikildiði yýl ancak tele kadar ulaþabilmektedirler. Çok cýlýz geliþtikleri için gövde oluþturmalarý zordur. Bu nedenle kýþ budamasý ile bu fidanlar yaklaþýk olarak 3-5 gözden kesilirler. Ýlkbaharda bu gözlerden çýkan sürgünler içerisinde en kaliteli olaný býrakýlarak yukarýda yapýlan iþlemler buna uygulanýr. 3-Kýþ Budamasý: Kýþ budamasý ürün veren ve önceki yýllarda budanmýþ kivi asmalarýnda düzenli ürün almak a m a c ý y l a y a p ý l m a k t a d ý r. Kivilerde kýþ budamasý her yýl düzenli olarak mutlaka yapýlmalýdýr. Diþi bitkilerde sert budama yapýlmasýna raðmen, erkek bitkilerde ise daha hafif budama yapýlmasý uygundur .Budama yapýlamayan aðaçlar çalý formunu alýr ve verimden düþerler, ileriki yýllarda hiçbir ekonomik deðeri kalmaz. Kivide meyve bir yaþlý dallardan çýkan yýllýk sürgünlerden alýnýr. Bu sürgünlerin ilk üç gözü ertesi yýl meyve verecek olan obur dallarý bünyesinde barýndýrýr. Bundan sonraki gözler ise o yýlýnmeyvelerini verecek olan sürgünleri taþýrlar. Kýþ budamasýnda yýllýk sürgünler yaklaþýk olarak 12-15 göz üzerinden uçlarý alýnýr. Bu sürgünler yaklaþýk olarak 120 cm. uzunluðunda ürün çubuklarýdýr. Yapýlan araþtýrmalarda meyve veren beþ yaþýný doldurmuþ bir aðaçta yaklaþýk olarak 100-400 göz býrakýlmalýdýr.Kýþ budamasý yaprak dökümünden sonra gözlerin uyanmasýna kadar olan herhangi bir zamanda yapýlabilir. Ay olarak ifade etmemiz gerekirse bölgemiz için Aralýk - Mart aylarý arasýnda yapýlabilir. Kýþ budamasý genel olarak þu amaçlar için yapýlýr : 1-Asma üzerinde yeteri kadar ve dengeli bir þekilde ürün çubuðu bulundurmak. 2-Birbirine girmiþ, yaralanmýþ, sýkýþmýþ dallarý temizlemek. 3-Bitkilerde hava sirkülasyonunu ve güneþlenmeyi maksimum seviyeye çýkarmak. 4-Böcek faaliyetini kolaylaþtýrmak ve böylece döllenmeyi daha iyi bir þekilde saðlamak. 5-Diðer kültürel iþlemleri kolayca yapabilmek

BROKOLÝ (Brassica oleracea Ýtalica) Brokoli olgunlaþmamýþ çiçek tablasý ile etli ve kalýn çiçek saplarý yenilebilen bir sebze türüdür. Anavataný Ýtalya yarýmadasý olan bu bitkinin ülkemizdeki yetiþtiriciliði son yýllarda ivme kazanmýþtýr. Brokoli yüksek düzeyde diyet lifi içermekte olup vitamin bakýmýndan da zengin özellikler taþýmaktadýr. Ýçerdiði maddeler nedeniyle insan saðlýðý üzerine çok büyük faydalarý vardýr. Bunlarý sýralayacak olursak;

A,E ve C vitaminleri bakýmýndan zengindir. Ýçerdiði flavonoidler nedeniyle baðýþýklýk sistemini güçlendirici bir özelliðe sahiptir. Antibiyotik özelliðe sahip olup bilhassa prostat enfeksiyonlarýna karþý çok etkilidir. Meme, prostat baðýrsak ve idrar kesesi kanserlerine karþý güçlü bir koruyucudur. Vücuttaki hormon dengesini ayarlayýcý özelliðe sahiptir. Lifli yapýsý nedeniyle baðýrsakta oluþan toksinlerin atýlmasýnda, ayrýca vücuda alýnmýþ olan aðýr metallerin emilerek uzaklaþtýrýlmasýnda büyük rol oynar. Kabýzlýðý önleyici özelliðe sahiptir. ANALÝZ DEÐERLERÝ

Protein Karbonhidrat Yað Kalsiyum Potasyum

3.4 gr 2 gr 0.3 gr 114 mg 40 mg

Fofsor Demir Vitamin C Vitamin A Yüksek miktar

FIRINDA KAÞARLI KARNABAHAR VE BROKOLÝ Malzemeler : Büyük borcam tepsi için 1 adet orta boy brokoli 1 adet orta büyüklükte karnabahar 3 adet orta boy patates 3-4 adet havuç 1 yemek kaþýðý un 2 adet yumurta 1 su bardaðý süt Kaþar rendesi Yapýlýþý: Öncelikle karnabahar ve brokoliler yýkanýr ayýklanýr. Sonra bir tencereye su koyup kaynatýlýr. Kaynayan suya bir tutam tuz atýlýr. Önce karnabaharlar sonra havuçlar ve en son brokoliler haþlanýr. Çok haþlanmamalýdýr. Fýrýnda da piþeceði için ezilmemesi gerekir. Ayrý bir tencerede patatesler haþlanýr. Soyulur ve 34 de bölünür. Tüm malzemeler bir borcamda karýþtýrýlýr. Ayrý bir kâsede 1 su bardaðý süt 1 adet yumurta 1 yemek kaþýðý un iyice çýrpýlýp karýþýmýn üzerine dökülür. Üzerine bol kaþar rendesi konur ve 180 C derecede kaþarlar eriyip üzeri hafif kýzarýncaya kadar piþirilir. Sýcak servis yapýlýr. Meryem ÜÇÜNCÜ Tekniker


Yýl: 1 Sayý: 6 Sayfa - 5 -

EÐÝTÝMDE ÝÞBÝRLÝÐÝ BAÞARILI SONUÇLAR VERÝYOR Ýl Tarým Müdürlüðü, Çaykur Genel Müdürlüðü ve Of Ziraat odasý Baþkanlýðý iþbirliði ile yoðun bir eðitim çalýþmasý gerçekleþtiriliyor. Bu kapsamda Of ve Sürmene ilçe merkezi ile Of Ýlçesi Bölümlü Beldesi ve Kireçli Köyünde eðitim ve konferans çalýþmalarý düzenledi katýlýmýn yüksek olduðu bu toplantýlarda Bitki Koruma Þube Müdürlüðü, Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürlüðü, Çaykur Genel Müdürlüðü çalýþanlarý çayda herbisit kullanýmý ile bunun zararlarý hakkýnda bilgi vererek çevrede tarýmý yapýlan bitkilerdeki hastalýk ve zararlýlar ile mücadelede neler yapýlmasý gerektiðini mücadele takvimi içerisinde açýkladýlar. Çaykur yetkilileri budama gübreleme konularýnda bilgi vererek çayda herbisit konusuna dikkat çekerek zararlarý ile bu konuda Çaykur'un izleyeceði tavýr hakkýnda bilgi verdiler. Çitçi Eðitim Yayým Þube Müdürlüðü elemanlarý ise saðlýklý beslenme , gýdalarýn saklanmasý, iyotlu tuz, kadýn haklarý ve kadýnýn toplumdaki rolü hakkýnda bilgiler verdiler.

GÜNDÜZ BAÐ BAHÇE ÝÞLERÝNDE, GECE EÐÝTÝMDE Destekleme Þube Müdürlüðü Þalpazarý ilçesi Sütpýnar Simenli köyleri tarýmsal kalkýnma kooperatifinin uygulamakta olduðu ortaklar mülkiyetinde (100 Aile* 2 baþ /Aile) süt sýðýrcýlýðý projesi kapsamýnda, kooperatif ortaklarýný bilgilendirme amacýyla süt ve besi hayvanlarýnýn beslenmesi ile buzaðý beslemesi hakkýnda GECE EÐÝTÝMÝ düzenlendi. Kooperatif hizmet binasý toplantý salonunda düzenlene eðitim toplantýsýna gece olmasý dolayýsý ile yoðun ilgi gösterildi.. Toplantý da Ýl Müdürlüðümüz Destekleme Þube Müdürlüðü'nde görevli Mühendis Engin SEVÝM (Zooteknist) ile Çorum Güven yem Firmasý Ýzmit bölge sorumlusu Mühendis Bülent DEMÝRHAN (Zooteknist) çiftçilere Süt hayvanlarýnýn laktasyon dönemi ile kuru dönemdeki beslenmeleri, ineklerin kuruya çýkarýlma (sütten kesme) zamaný ve sebebi, besiye alýnan hayvanlarýn beslenmesi ve buzaðý beslemesi baþlýklarý altýnda açýklayýcý bilgiler aktararak çiftçilerimizin sorularýný cevaplandýrdýlar. Toplantýya kadýn erkek karýþýk olmak üzere toplam 68 çiftçimiz katýlmýþtýr.

ULUSLARARASI KATILIMLI ARICILIK KONGRESÝ Organizasyonunu Çanakkale Arýcýlar Birliði Ýle Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin yaptýðý Çanakkale ilinde gerçekleþtirilen Uluslararasý Katýlýmlý 4. Marmara Arýcýlýk Kongresine Ýlimizden Arýcýlar Birliði Baþkaný Zekeriya AYDIN, Yönetim Kurulu üyeleri, Arýcýlar ve Ýl Tarým Müdürlüðümüzden Arýcýlýk Biriminde görevli Teknikerler Ýsmet KAHRAMAN ve Muzaffer KARABAYIR katýldý . Türkiye'de arýcýlýðýn duayenleri Prof.Dr. Muhsin DOÐAROÐLU, Prof.Dr. Ferhat GENÇ, Prof.Dr. Kadriye SORKUN baþta olmak üzere birçok bilim adamý hocalarýmýz ve 5 ülkeden katýlan birçok bilim adamý ile 60'ýn üzerinde sunumun yapýldýðý kongre arýcýlýk adýna çok verimli geçmiþtir. Birçok araþtýma ve denemelerin sunulduðu kongreye Türkiye'nin her yerinden baþta illerin arýcýlar birliði baþkanlarý olmak üzere yaklaþýk 700 arýcý katýlmýþ ve kongre sunumlarý ilgiyle izlenmiþtir. Organizasyon Komitesi Baþkaný olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Harun BAYTEKÝN, Ýþte ÇANAKKALE Gazetesindek köþe yazýsýnda Kongre ile ilgili izlenimlerini ifade ederken “Uluslararasý Katýlýmlý IV. Marmara Arýcýlýk Kongresi'nin açýlýþ töreni, arýcýlýðýn hastalýk derecesinde bir uðraþ olduðunu adeta kanýtladý. Sabahýn erken saatlerinde Ziraat Fakültesine akýn eden arýcýlarýn, sanki kýrk yýllýk arkadaþlarmýþ gibi birbirleriyle selamlaþmalarý, kucaklaþmalarý görülmeye deðerdi. Selamlaþmanýn ardýndan arýcýlýkla ilgili konuþmalarý, yaþadýklarý sorunlarý pozitif bir duruþla irdelemeleri ayrý bir güzellikti. Genellikle kongrelerde sýklýkla þahit olduðumuz açýlýþtan sonra herkesin iþine gücüne daðýlmasý gibi bir ilgisizliðin olmadýðý arýcýlýk kongresinde, bütün arýcýlar kongredeki oturumlarda sunulan tebliðleri ilgi ile izlemenin yanýnda soru ve katkýlarý öyle anlamlý ki, bilgiye önem verdikleri ve anladýklarý açýk bir þekilde görünüyor.”þeklinde ifade ediyor. Kongre sürecinde bizlerin edindiði izlenim de kongre organizasyonunun mükemmelliði idi.


6

SU ÜRÜNLERÝ DENETÝMÝ Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Koruma Kontrol Genel Müdürlüðünün (KKGM) Su ürünleri mevzuatý kapsamýnda su ürünleri avcýlýðýna ; tür, boy, yer-zaman bakýmdan getirilen düzenlemeler ile hamsi avcýlýðýnýn yoðun olduðu dönemde hamsi kasasý standardý, gemi baþýna günlük av kotasý, hamsi nakil belgesi düzenlenmesi konularý hakkýnda gerekli bilgilendirme ve getirilen düzenlemelerin iþleyiþinin etkinliðinin artýrýlmasý için yapýlacak yol kontrolleri ile ilgili 8-10 aralýk 2010 tarihleri arasýnda düzenlemiþ olduðu toplantý ve yol kontrolleri il müdürlüðümüzce gerçekleþtirilmiþtir. Bu kapsamda Trabzon Kontrol Þube Müdürü Süleyman AKPINAR öncülüðünde KKGM den Cihan TOSLAK ,Ýstanbul ,Zonguldak,Sinop,ve Samsundan gelen bakanlýk personeli ile birlikte Trabzon ilinde bulunan Balýkçý Kooperatifi baþkanlarý ile konu hakkýnda genel durum ve bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir.Ayrýca 8-9-10 Aralýk tarihlerinde KKGM'nin yukarýda ismi geçen Ýl Müdürlükleri personelinin , Kontrol Þube Teknik personelinin, Beþikdüzü Ýlçe Müdürlüðü teknik personelinin ve ilgili kolluk kuvvetinin ortak katýlýmý ile Beþikdüzü Ýlçesinde hamsi kasa standardý, gemi baþýna günlük av kotasý, hamsi nakil belgesi düzenlenmesi konularý hakkýnda yol kontrolleri gerçekleþtirilmiþ ayrýca Trabzon balýk halinde, Faroz balýkçý barýnaðýnda ve Of Ýlçesinde bulunan karaya çýkýþ noktalarýnda inceleme ve denetimler gerçekleþtirilmiþtir.

6

2010 YILI HAYVANCILIK DEÐERLENDÝRME TOPLANTISI 15/12/2010 tarihinde, Müdürlüðümüz toplantý salonunda Hayvan Saðlýðý Þube Müdürü, Proje ve Ýstatistik Þube Müdürü,17 Ýlçe Tarým Müdürü ve Trabzon Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkanýnýn katýlýmýyla bir toplantý yapýldý. Toplantýda Hayvan Saðlýðý Þube Müdürü Okan BARUTÇU, 2010 yýlý Hayvan Hastalýk ve Zararlýlarýyla Mücadele Programý kapsamýnda yapýlan faaliyetlerin kýsa bir deðerlendirmesini yaptý. Ayrýca 13 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanarak, 13 Aralýk 2010 tarihinde yürürlüðe giren 5996 Sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu hakkýnda bilgi verdi. Proje Ýstatistik Þube Müdür Vekili Erol SAYIN koyun-keçi desteklemelerinde yapýlmasý gereken iþlemler ve bu konuda yaþanan sýkýntýlara deðindi. Toplantýnýn son bölümünde Trabzon Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Cafer Köroðlu , 2011 yýlý içerisinde 3200 baþ jersey ýrký hayvanýn 520 üyeye daðýtýlmasýyla ilgili projeleri hakkýnda þube müdürleri ve ilçe müdürlerini bilgilendirdi.

2010 YILI SON BAV TOPLANTISI YAPILDI 2010 yýlýnýn son Bilgi Alýþ Veriþ (BAV ) toplantýsý 1 Aralýk 2010 Çarþamba günü Ýl Kontrol Laboratuar Müdürlüðü'nün toplantý salonunda gerçekleþti. Toplantýya Ýl Tarým Müdürü Bektaþ ERDOÐAN'nýn yaný sýra ÇEY Þube Müdürü Ali Kemal YILDIZ ve diðer Þube Müdürleri ile tüm Ýlçe Müdürleri ve yayým uzmanlarý katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Müdürü Sn. Bektaþ ERDOÐAN; yoðun bir çalýþma süresi geçirdiklerini, gerek uyguladýklarý projelerle ve gerekse yapýlan çiftçi kurslarý, eðitim çalýþmalarý, tarla günleri gibi faaliyetlerle Trabzon çiftçisine hizmet vermenin mutluluðunu yaþadýklarýný vurguladý. Daha sonra Ýlçe Müdürleri çalýþmalarýyla ilgili sunumlar yaparak özet bilgiler verdiler. Ayrýca çalýþmalar sýrasýnda karþýlaþtýklarý sorunlarý dile getirdiler. Tüm Ýlçe Müdürlerinin sunumlarýný ve sorunlarýný dinleyen Ýl Müdürü Bektaþ ERDOÐAN çözüm yollarý için önerilerde bulundu. BAV toplantýsýnýn bu anlamda çok önemli olduðunu söyleyen ERDOÐAN; ilçe ve þube müdürlerinin bu toplantýlara mutlaka katýlmalarý gerektiðini vurguladýktan sonra bir sonraki toplantýnýn çok daha nezih bir ortam olacaðýný düþündüðümüz yeni Ýl Müdürlüðünün toplantý salonunda yapýlacaðýný ifade ederek toplantý sona erdirildi. 1.Sayfadaki Haberin Devamý

http://www.tarimtv.gov.tr

1 7 4

ALO GIDA www.alo174.gov.tr alo174@tarim.gov.tr

Ýhbar þikayet ve bilgi taleplerinizi alo174@tarim.gov.tr e-posta adresi üzerinden bildirebilirsiniz. Ayný zamanda: gýda güvenirliliði noktasýnda yaþanabilecek her türlü sorun ve sýkýntýda Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüðümüzle doðrudan iletiþime geçebilirsiniz.

VAKFIKEBÝRLÝ ARICILAR ARICILIK KURSUNA AKIN ETTÝ

Ýl Tarým Müdürü Bektaþ ERDOÐAN'ýn konuþmasýnýn ardýndan kursiyerlerden Vakfýkebir eski Belediye Baþkaný Yunus Halis Mollaahmetoðlu Ýl Tarým Müdürüne ziyaretlerinden ötürü teþekkür ederek arýcýlarýn sorunlarýna deðindi. Ayrýca marka almanýn kolaylýðýna iþaret ederek arýcýlarýn marka almalarý konusunda duyarlý olmalarýný istedi. Sözkonusu Arýcýlýk kursu ÝlçeTarým Müdüresi Remziye KULEYÝN, Tarým Ýl Müdürlüðü, Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürlüðü Elemanlarýndan Tekniker Ýsmet KAHRAMAN ve Muzaffer K A R A B AY I R tarafýndan verilmektedir. Arýcýlýk ve arý ürünleri konularýnda bilgi almak üzere her kesimden vatandaþlarýmýzýn ve çiftçilerimizin katýldýðý kursta katýlýmcýlara; teknik arýcýlýk, arýcýlýkta mevsimsel bakým iþlemleri, hijyen ve kalýntýsýz bal ve arý ürünleri üretim teknikleri ile baþta bal olmak üzere arý ürünlerinin kullanýmý ve muhafazasý konularýnda eðitim veriliyor.


Yýl: 1 Sayý: 6 Sayfa - 7 -

BEÞÝKDÜZÜ ÝLÇESÝ'NDE 15 AÝLEYE 2 ÞER ADET SÜT SIÐIRI Beþikdüzü Kaymakamlýðý SYDV Baþkanlýðý ile Ýlçe Tarým Müdürlüðümüz arasýnda ortaklaþa yapýlan süt sýðýrcýlýðý projesi kapsamýnda 15 aileye 2' þer adet Jarsey ýrký büyükbaþ hayvan daðýtýmý ile ilgili çalýþmalar hýzla devam etmektedir. Ýlçe Tarým Müdürü Ahmet YAYLA Sözleþmeli Veteriner Hekim Rasim Ali CÝVELEK Vakýf Elemaný Suat SOMUNCUOÐLU projeden yararlanacak olan ilçemiz kadýn çiftçileri ile bir araya gelerek toplandý. Toplantýda kadýn çiftçilere proje hakkýnda bilgi veren Ýlçe Tarým Müdürü Ahmet YAYLA çiftçilere projeye duyduklarý ilgiden dolayý teþekkür ederek en yakýn zamanda hayvan alýmý ihalesinin yapýlacaðýný ve çiftçilerimize hayvanlarýn daðýtýlacaðýný söyledi.

HAYRAT'TA LÝKAPA (MAVÝ YEMÝÞ) PROJELERÝ Ýl özel Ýdare Katkýlý 2009 yýlýnda baþlayan likapa (mavi yemiþ) projesinden 2010 yýlýnda Hayrat Ýlçemizde 6 kiþiye 1'er dekarlýk (200'ü projeden 125'i ise çiftçi katkýsý olmak üzere toplam 325 fidanlýk) bahçeler kurulmuþtur. Ýlçemiz topraklarý likapa (mavi yemiþ) yetiþtiriciliði için çok uygun olup, çiftçilerimiz daha önce yaptýrmýþ olduklarý toprak tahlili sonucu ile bahçelerinin hazýr olup olmamasý ve diðer uygunluk þartlarýný yerine getirmeleri esasýna göre belirlenmiþtir. 2011 yýlý için likapa (mavi yemiþ) projelerinin devam etmesini isteyen çok sayýda Ýlçe çiftçimiz, yapýlacak projelerden yaralanmak için þimdiden baþvuruda bulunuyor.

ÇAYKARA ÝLÇE TARIM MÜDÜRLÜÐÜ ELEMANLARI ARAZÝDE Çaykara Ýlçe tarým Müdürlüðü elemanlarý arazide uygulamalý eðitim çalýþmalarýna aðýrlýk veriyor. Arazide çiftçilerle birlikte kivi bahçelerinde budama yaparak özellikle kivi bahçelerinde yapýlan hatalý uygulamalarýn ileriki yýllarda kivi üretimini olumsuz etkilediðine dikkat çekilerek Kivide budama teknikleri, kivinin terbiye þekilleri uygulamalý olarak anlatýldý, Asmalarda budama tekniði ve hastalýklar konusunda da eðitim yapan elemanlar ayrýca Ýlçede kayýt altýna alýnmayan 20 gün ve üstü yaþtaki 490 adet büyükbaþ hayvana küpe takarak kayýt altýna aldýlar.

ARAKLI ÝLÇE MÜDÜRLÜÐÜ KONTROLÜNDE KURULAN KÝVÝ BAHÇELERÝ MEYVE VERMEYE BAÞLADI 2005 yýlýnda Ýl Özel Ýdare kaynaklarý ile Araklý Tarým Ýlçe Müdürlüðümüz tarafýndan Erenler Beldesinde üretici Hasan AYVAZOÐLU' nun boþ arazisi toprak tahlili yapýlarak gerekli kültürel iþlemler neticesinde tarým arazisine dönüþtürülerek kivi bahçesi yapýlmýþtýr. 5 yýl bahçe takibi yapýlarak dönümünden 3 ton kivi alan Hasan AYVAZOÐLU kilosunu toptan 1.35TL satarak 1 dönüm araziden 4.000TL gelir elde etmiþtir. Tarým Ýlçe Müdürlüðümüz teknik elemanlarý tarafýndan hasat dönemi tespit edilerek hasada baþlanýlmýþtýr. Kivi bahçesinde meyve boyu 7,5 cm, meyve eni 5,5 cm, meyve aðýrlýðý 120 gr. olarak tespit edilmiþtir. 2005 yýlýnda örnek olarak yapýlan bahçe ile Erenler Beldesinde kivi ürerimi hýzla artmaktadýr. Gerek Ýl Özel Ýdare kaynaklarý ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý kanalýyla beldede kivi üretim alaný 20 dönüme çýkmýþtýr. Ýlçemizde kivi üretim alanlarýný artýrmak için SYDV ile ortaklaþa yapýlan projeler kapsamýnda Tarým ilçe Müdürlüðümüz tarafýndan müracaatlarýn deðerlendirilmesi devam etmektedir.

DOÐRU GIDA MUHAFAZA, SAÐLIKLI BESLENME Ýl Müdürlüðümüz Çiftçi Eðitim Yayým Þube Müdürlüðüce, gýdalarýn saklanmasý, turþu, reçel, marmelat yapýmý ile saðlýklý beslenme konularýnda, gýdalarýn dondurucuya konulmasý hususunda eðitimler düzenlendi. Eðitimlerin ilki 13 kadýn çiftçinin katýlýmýyla Of ilçesi KÝREÇLÝ köyünde yapýldý. Eðitimde Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürlüðü elemanlarýndan Tekniker Nebahat MERTCAN ve Selma AYDIN'ýn eðitici olarak katýlýðý toplantýda çifçi kadýnlara turþularýn teknik esaslara göre yapýlmasý ve turþularýn beslenmemizdeki önemi anlatýldý. Eðitim toplantýsýnda; Beyaz lahana turþuþu uygulamalý olarak gösterilirken, turþu yapýmýnda plastik kap kullanýlacak ise Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan izinli kaplar tercih edilmesinin önemi vurgulanarak bu kaplar tekrar tekrar deðil bir kez kullanýlmalýdýr. Turþu yapýmýnda ve sonrasýnda salamuranýn yüzeyinde zar oluþmamasý için hava ile temasýný en az düzeyde, tutan uygun kaplar kullanýlmalý ve yiyecekler hazýrlanýrken çok iyi ayýklanmalý ve yýkanmalýdýr. Turþunun oluþumu beklenirken, güneþ görmeyen serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Ayrýca salamuranýn seviyesi sebzeleri örtecek miktarda olmalý ve tüketilene kadar bu þekilde saklanmalýdýr. Ýnsan saðlýðý açýsýndan günlük tuz tüketiminin 5g'ýn altýnda olmasý önerilmektedir. 100 gr. turþu yenildiðinde bir günlük ihtiyacýmýzýn yarýsý kadar tuz tüketmiþ oluruz. Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürlüðü elemanlarý ayrýca çiftçi kadýnlarla saðlýklý beslenme ve kilo kontrolu. ergenlik sorunlarý, ailede þiddet, donduruculara konulan gýdalarýn piþirilmesinde dikkat edilecek hususlar ile ilgili karþýlýklý sohbet ederek, sorular cevaplandýrýldý.


Yýl: 1 Sayý: 6 Sayfa - 8 -

2010 YILI BASININDA TRABZON ÝL TARIM MÜDÜRLÜÐÜ

aralık 2010  

aralık 2010 tarım dergisi

aralık 2010  

aralık 2010 tarım dergisi

Advertisement