Page 1

TEHNOLOŠKI PARK VRŠAC

VODIČ ZA REGISTRACIJU

PRIVREDNIH

2013.


Vladimir Grujin Direktor

Poštovani, Postupak osnivanja privrednih subjekata na teritoriji opštine Vršac veoma je lak. Sve korake koje je neophodno preduzeti u toku ovog procesa proći ćemo zajedno.

doo “Tehnološki Park” Beogradski put bb 26300 Vršac +381 60 71 00 553 techpark.vrsac@gmail.com www.tehnoloskipark.com


Postupak osnivanja privrednih subjekata sprovodi se preko jednošalterskog sistema registracije. Ovakav sistem omogućava da privredni subjekti podnošenjem registracione prijave Ageniciji za privredne registre dobiju matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB) i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Ako postupak pokreće stranka, prijava se podnosi na propisanom obrazcu ili, ako obrazac nije propisan, u formi podneska u kome se navode podaci o: 1. Nazivu registra kome se prijava podnosi (Registar privrednih subjekata) 2. Predmetu i vrsti registracije 3. Podnosiocu prijave (ime, prezime, matični broj/broj pasoša za strance, adresa) 4. Načinu dostavljanja odluke Registratora (poštom na označenu adresu ili ličnim preuzimanjem u sedištu APR u Beogradu, ili nekoj od organizacionih jedinica)

Napomena:

Registraciona prijava osnivanja je propisana, podnosi se na propisanom obrazcu (JRPPS), pri čemu je potrebno izabrati odgovarajući obrazac u zavisnosti od pravne forme subjekta koji se osniva. Dakle, prijava osnivanja podneta u formi podneska, umesto na propisanom obrazcu, uvek će biti odbačena.


NAKNADA ZA OSNIVANJE Visina naknade za osnivanje propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (“Službeniglasnik RS” br. 5/12) • Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva i drugog pravnog lica iznosi 4.500,00 dinara • Naknada za registraciju osnivanja ogranka i predstavništva stranog privrednog društva iznosi 4.500,00 dinara • Naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta iznosi 1.000,00 dinara • Naknada za registraciju i objavljivanje statuta iznosi 1.500,00 dinara.

RAČUN ZA UPLATU NAKNADE Broj računa za uplatu naknade za osnivanje u Registru privrednih subjekata – Privrednih društava, koja se plaća Agenciji za privredne registre: • 840-29770845-52 sa pozivom na broj 01. Registracione prijave osnovanja, promene i brisanja se nalaze u odeljku obrazci.Treba voditi računa da se, prilikom podnošenja registracione prijave promene, uvek podnosi prva strana prijave(obaveznipodaci) koja sadrži polja za upis svih gore pobrojanih (1-4) obaveznih podataka, a da se uz nju prilažu i odgovarajući podaci u zavisnosti od vrste promena koje se prijavljuju za registraciju.

OVLAŠĆENI PODNOSILAC Kada se postupak pokreće po zahtevu stranke, podnosilac prijave mora biti ovlašćen za njeno podnošenje. Podnosilac registracione prijave osnivanja može biti: 1. Osnivač 2. Lice koje je punomoćjem ovlastio osnivač

Napomena: • Ukoliko je osnivač pravno lice, registracionu prijavu u ime pravnog lica osnivača podnosi lice koje je ovlašćeno da ga zastupa, ili lice koje punomoćjem ovlasti zastupnik pravnog lica osnivača, i u tom slučaju njegovpotpis mora biti overen od strane nadležnog organa za overu potpisa, ali mora pored potpisa sadržati čitko navedeno ime, prezime i funkciju lica koje daje ovlašćenje podnosiocu. • Ukoliko je osnivač fizičko lice, a punomoćje za podnošenje registracione prijave daje licu koje nije advokat, njegov potpis kao vlastodavca mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa.


ODLUČIVANJE REGISTRATORA PO PRIJAVI Rok za odlučivanje po prijavi je pet dana od prijema prijave. Ukoliko su ispunjeni uslovi za registraciju, Registrator donosi rešenje kojim se prijava usvaja i svoju odluku objavljuje na internet strani Agencije za privredne registre. Ukoliko Registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju donosi rešenje kojim odbacuje prijavu.

DOSTAVLJANJE PISMENOG OTPRAVKA ODLUKE Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora vrši se na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke Registratora. Ukoliko ovo ne učini pismeni otpravak odluke Registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna u odeljku Pretraga podataka privrednih društava.

DOBIJANJE IZVODA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA Za dobijanje izvoda iz Registra privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre potrebno je: • Popuniti zahtev za izvod (može se dobiti u Agenciji ili besplatno preuzeti u odeljku obrazci) • Dostaviti dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda o registracionim podacima o privrednom subjektu (visinana knade) Zahtev za izvod može da podnese bilo koje fizičko lice, a izvod se odmah dobija u Agenciji.

H

V

A

L

A

Vodič za registraciju privrednih subjekata  

Vodič za registraciju privrednih subjekata

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you