Page 1

Horaris Els horaris de recepció de mercaderies i de lliurament de sol·licituds al CGH s’estableixen segons les necessitats del client.

Entrades Treballem amb la filosofia d’un estoc de seguretat per als articles d’estoc, i realitzem l’activitat d’entrades segons els nivells de servei establerts, que van des del nivell ESTÀNDARD, fins l’EXCEPCIONAL, passant pels nivells EXTRA, URGENT i d’EMERGÈNCIES.

Sortides • Treballem segons els criteris pactats amb el client. El criteri de subministrament es decideix a partir d’una anàlisi de les necessitats, segons els models teòrics actuals. • Articles de consum esporàdic. • Comanda segons necessitat. • Articles de consum regular. • Reposició contínua (RC)  Sistema proactiu. • Sistema de doble calaix (KANBAN)  Sistema reactiu. • Els nostres sistemes d’informació disposen de criteris de control per al subministrament (nivells d’autorització) que es poden activar si el client ho requereix • Es treballa amb la filosofia de preparació programada, i es realitza l’activitat de picking i packing segons els nivells de servei establerts, que van des del nivell PROGRAMAT fins a


Distribució • L’enviament al client depèn d’Axioma, que defineix les rutes operatives per a garantir la cobertura de les necessitats dels clients. • El material es lliura al client en caixes de plàstic matriculades, i es transporta en gàbies amb rodes insonoritzades. • Logística lliura un llistat de caixes i l’albarà de material subministrat per CGH • La distribució interna depèn del pacte d’activitat amb el client, i es pot fer tant amb personal propi del client (amb formació prèvia) com amb personal d’Axioma.

Estoc i inventaris  Els estocs del client s’ajustaran segons el criteri de traspàs d’informació, de forma dinàmica (confirmació de cada moviment) o fixa (confirmació d’una sèrie de moviments en una hora concreta del dia)  Axioma garanteix el tractament diferenciat dels estocs. Cada ubicació conté l’estoc d’un article i un client únic. Amb aquesta metodologia el client pot garantir els estocs davant d’auditories externes.

Incidències • Les incidències de proveïdor referents a incidències de quantitat i qualitat les gestionarà directament Axioma amb el

Outsourcing - Funcionament operatiu  

Outsourcing - Funcionament operatiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you