Page 1


Q20 ตัวจริงดานคุณภาพที่ไมเหมือนใคร ในการไลความชื้น ปองกันการเกิดสนิม หยุดสนิม ทําความสะอาดคราบเหนียว คราบยางมะตอย หลอลื่นรักษาและยืดอายุการใชงานไดดีเยี่ยม เหมาะสําหรับ เครื่องมือไฟฟาทุกชนิด อุปกรณไฟฟา มอเตอร ขั้วหลอดไฟ ลอเลื่อน ประตู บานพับ หัวเทียน จานจายไฟ หลอดไฟ วัสดุที่เปนโลหะทุกชนิด เครื่องมือชาง แมกุญแจ ุ ภาพสูงสุด อาวุธปน ลูกปน โซจักรยาน เฟอง สายเบรค สเก็ตบอรด โครงสรางตัวรถ จุดที่ตองการการหลอลื่นหรือกันสนิม เป็ นยี�ห้อเดียวในท้ องตลาดที�มีคณ ขจัดคราบกาว คราบหมากฝรั่ง คราบยางมะตอย คราบสนิม คราบน้าํ มัน คราบสีเทียนตามผนัง คราบสกปรกที่ตดิ แนนสําหรับโลหะ Q20 เปนผูนําดานผลิตภัณฑไลความชื้นในการปกปองและขจัดความชื้นจากระบบจุดระเบิด จานจาย หัวเทียนในเครื่องยนตทุกชนิด เหมาะสําหรับ รถยนต รถบรรทุก รถมอเตอรไซด เรือ และ มอเตอรไฟฟาทุกชนิด โดยสามารถชวยทําใหเครื่องยนตที่ติดยากเปนเรื่องงายดาย ปกปองรักษามอเตอรเพื่อมีอายุการใชงานที่ยาวนานชึ้น จากการถูกความชื้นหรือจากนํ �าฝน Q20 มีความแตกตางดานการแทรกซึมความชื �นได 100% แตกตางจากแบรนดอื่นๆในทองตลาดซึ่งไมสามารถแทรกซึมผานนําไดเลย ทําใหเปนผลิตภัณฑเดียวที่มี ลิขสิทธิ์เปนเอกลักษณเฉพาะ ไมเพียงแตไลความชื้นยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆอีกมากมาย เชน หลอลื่นวัสดุที่มีการเสียดสีกัน เพื่อลดการสึกหรอ ถนอมและยืดอายุ การใชงานไดยาวนาน Q20 ปลอดจากสารซิลิโคน ซึ่งจะไปกอตัวและสะสมในเครื่องจักรทําใหมีปญ  หาไดในระยะยาว เชนเกิดสนิม หรือทําใหหนาสัมผัสเปลี่ยนไป Q20 ชวยคุณประหยัดโดยการฉีดไปทีข่ ั้วหลอดไฟเพื่อสัมผัสที่ดแี ละปองกันความชื้น จะสามารถยืดอายุหลอดไฟและชวยคุณประหยัดได +/-30% หรือ ฉีดไปที่เตารับ ไฟฟาหรือ สวิทซไฟเพื่อทําความสะอาดรักษาขัว้ ไฟฟา Q20 ไมเพียงปกปองสนิมแตสามารถหยุดการเกิดสนิมเพราะสามารถแทรกซึมผานความชื้นและน้ําได มีการแทรกซึมและยึดเกาะสูผ ิววัสดุไดดีเยี่ยม และยังชวยหลอ ลื่นเพื่อยืดอายุการใชงานไดยาวนาน Q20 เหมาะมากกับการหลอลื่นและถนอมกระบอกปนจากการเสียดสี เปนสาเหตุของการสึกหรอและลดความแมนยําจากความเพี้ยนที่เกิดขึ้น หรือหลอลื่นเพือ่ คลายนอต สกรูที่เกิดสนิม ไดโดยงาย Q20 ชวยทําความสะอาดขจัดคราบน้าํ มัน คราบดินปน คราบไนเตรท คราบสกปรกที่เหนียวติดแนน คราบกาว คราบสี คราบน้ํากรดแบตเตอรี่ ใหหลุดออกไดงายโดย ใชแรงขัดเพียงเล็กนอย ชิ้นงานก็แลดูใหมเสมอ เหมาะอยางยิ่งสําหรับวัสดุทที่ ําจากโลหะทุกชนิด ไมเหมาะสําหรับพลาสติกบางชนิดที่ไมสามารถทนน้าํ มันได


มาชมคลิปวีดีโอสาธิตความแตกต่างด้านคุณภาพ


ขอบคุณครับทสี ละเวลารับชม อยาเพิ่งเชื่อในสิ่งที่คุณชมถาไมไดเห็นกับตา ติดตอ คุณ ปริญญา หรื อ พนักงานขาย 02 221 2811-4

เรากล้ารับประกันความพึงพอใจ ยินดีรับซื�อคืน บริษัท ทีเอสซี อินดัสเทค จํากัด เป็ นผู้นําเข้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

http://www.Q20thailand.com


ตารางเปรี ยบเทียบคุณประโยชน์ หัวข ้อเปรียบเทียบ

Q20

น้ ำมันยีห ่ ้ออืน ่ ๆ

ชนิดหัวฉีด

เป็ นแบบพิเศษฉีดได ้รอบทิศทำง

ต ้องตัง้ กระป๋ องขึน ้ เท่ำนั น ้ ไม่สะดวกใช ้งำน

้ กำรไล่ควำมชืน

้ ได ้ ดีเยีย ่ มเพรำะสำมำรถแทรกซึมผ่ำนควำมชืน

้ ๆเท่ำนั น ้ ก็กลับมำอีก ได ้ระยะสัน ้ เมือ ่ ระเหยไปควำมชืน

้ กำรป้ องกันควำมชืน

้ งำนปกป้ องควำมชืน ้ ได ้ ดีเยีย ่ มเพรำะเมือ ่ แห ้งจะเป็ นกำรเคลือบชิน

้ ก็หลุดไป ทำไม่ได ้เลยจำกกำรทดสอบเพรำะเมือ ่ ถูกควำมชืน

กำรป้ องกันสนิม

้ งำนปกป้ องสนิม ดีเยีย ่ มเพรำะเมือ ่ แห ้งจะเป็ นฟิ ลม์เคลือบชิน

้ ๆเพรำะน้ ำมันระเหยเร็วและไม่ได ้มีฟิลม์เคลือบชิน ้ งำน ชั่วขณะสัน

กำรหยุดสนิม

้ งำนทีเ่ ป็ นสนิม ป้ องกันกำรลุกลำมจำกสนิม ดีเยีย ่ มเพรำะเมือ ่ แห ้งจะเป็ นกำรเคลือบชิน

้ ได ้ ไม่ได ้เลยเพรำะไม่สำมำรถกันควำมชืน

กำรหล่อลืน ่

้ งำน และอยูไ่ ด ้คงทนกว่ำ ดีเยีย ่ มเพรำะควำมเข ้มข ้น ยึดเกำะชิน

เพียงเล็กน ้อยมำกหรือแทบไม่รู ้สึกเลย

ควำมคงทนในกำรหล่อลืน ่

้ งำนได ้ดีแม ้ขณะทีแ ดีเยีย ่ มและนำนกว่ำหลำยเท่ำเพรำะสำมำรถยึดเกำะชิน ่ ห ้งแล ้ว

้ งำน ไม่มค ี วำมคงทนเลยเพรำะระเหยเร็วและไม่ยด ึ เกำะชิน

้ เปลือง กำรสิน

น ้อยมำกเพรำะฉีดเพียงเล็กน ้อยก็ได ้ปริมำณน้ ำมันและเห็นผลได ้จริง

ใช ้ในปริมำณทีม ่ ำกเพรำะทุกครัง้ ทีฉ ่ ีดมีแต่ละอองฝุ่ นไม่มน ี ้ ำมันออกมำและยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมต ้องกำรได ้ดี

เปรียบเทียบรำคำต่อกระป๋ อง

สูงกว่ำเล็กน ้อยเพรำะเป็ นสินค ้ำเกรดพรีเมีย ่ มและบรรจุเต็ม ทุกครัง้ ทีฉ ่ ีดได ้แต่ปริมำณน้ ำมัน

้ เปลืองกว่ำมำก ถูกกว่ำเพรำะอัดแก๊สมำกทุกครัง้ ทีฉ ่ ีดก็มแ ี ต่ละอองฝุ่ นไม่เห็นน้ ำมันออกมำ ย่อมสิน

กำรประหยัดหรือลดต ้นทุน

ดีเยีย ่ มเพรำะใช ้เพียงแต่น ้อยก็เห็นผลได ้จริงและอยูค ่ งทน

ื้ ใช ้ ไม่ได ้ประโยชน์จำกกำรใช ้งำนจริงๆ ถึงแม ้มีรำคำถูกก็ตำม ไม่มเี ลยเพรำะแต่ละครัง้ ทีซ ่ อ

ควำมคุ ้มค่ำ

เต็มร ้อยเพรำะมีประโยชน์สำรพัดและได ้ผลดีเยีย ่ มทุกครัง้ ทีฉ ่ ีด

้ เปลืองต ้องฉีดมำกๆ เปลืองกว่ำ 5-10 เท่ำ จำกกำรทดสอบ ไม่มเี ลยเพรำะไม่ได ้ประโยชน์จำกกำรใช ้งำน แถมสิน

บทสรุป

Q20 ให้ประโยชน์ได้จริงในราคาทีเ่ หมาะสม ช่วยประหย ัดได้จริงในระยะยาว

ไม่เคยทดสอบให้เห็นถึงประโยชน์และคุณภาพ แถมบรรจุแต่แก๊สขายราคาถูกๆ จะประหย ัดได้อย่างไร

Q20 SUPER MULTI PURPOSE LUBRICANT  

SUPER MULTI PURPOSE LUBRICANT FIRE ARM PROTECTION DISPLACE MOISTURE AND PROTECTION CONTACT CLEANER PREVENT RUST AND CORROSION ON METAL CLEA...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you