Page 1

So å61 Naêm thÜÚ mÜôøi moät - Construction Planning Journal

Sˇ 61 N°M 2 0 1 3

sË

V‚nh PhÛc

61

1 ISSN 1859 - 3054

ùoà ng haønh cuøng sÜï nghieäp CNH-HÑH Kieån truÚc naøo cho noâng thoân môÚi? DÜï aÚn caên hoä cao caåp Belleza - Q7 - TP. HCM 8Ë

Ngaønh xaây dÜïng Vieät Nam


VIEĂ„N Ă„ KIEĂ N TRUĂ™C, QUY HOAĂ?C Ă? H Ă‘OĂ‚ THĂ’Ă’ VAĂ˜ NOĂ‚NG THOĂ‚N - BOĂ„Ă„ XAĂ‚Y DĂ–Ă?N Ă? G

PHAÂN VIEÄN QUY HOA�CH ÑO THÒ NOÂNG THOÂN MIEÀN NAM 65 Maïc Ñ�nh Chi Quaän 1 - TP. HCM * Tel : 08.38235714 - Fax: 08.38220090 - Email : siup@siup.org.vn

Ă‘OĂ€ AĂ™N: Ă‘IEĂ€U CHÆNH QUY HOAĂ?CH CHUNG THAĂ˜NH PHOĂ CAĂ€N THĂ” Ă‘EĂ N NAĂŠM 2030. ChuĂť ĂąaĂ u tĂś: SĂ´Ăť Xaây dÜïng Tp. CaĂ n ThĂ´ Ă‘Ă´n vò thÜïc hieän: Phaân Vieän Quy hoaĂŻch Ă‘oâ thò Noâng thoân MieĂ n Nam. HĂ´ĂŻp taĂšc tĂś vaĂĄn: NhoĂšm chuyeân gia ĂąaĂŻi hoĂŻc Leuven. NaĂŞm thÜïc hieän: 2010-2012 Quy moâ: Dieän tĂ­ch tÜï nhieân khoaĂťng 1.409 km2. ChuĂť nhieäm ĂąoĂ  aĂšn:

KTS. Ngoâ Quang Huøng

PhoÚ chuÝ nhieäm:

KTS. LÜu PhÜông Hieà n

Taà m nhÏn ùeån 2050 ■ TP. Caàn Thô laø thaønh phoå caåp quoåc gia, trung taâm ùoäng lÜïc cuÝa vuøng ÑBSCL, coÚ taàm aÝnh hÜôÝng trong vuøng Ñoâng Nam AÙ. ■ Trung taâm thÜông maïi - dòch vuï, du lòch caåp quoåc gia vaø quoåc teå. Trung taâm coâng nghieäp, noâng nghieäp coâng ngheä cao. Trung taâm giaÚo duïc - ùaøo taïo vaø khoa hoïc - coâng ngheä. Trung taâm y teå theü duïc theü thao vaø du lòch cuÝa vuøng ÑBSCL. ■ Caàn Thô laø ùoâ thò thích ÜÚng bieån ùoüi khí haäu, vôÚi ùaÍc trÜng caÝnh quan soâng nÜôÚc, vÜôøn caây aên traÚi cuÝa vuøng ÑBSCL vaø laø ùoâ thò coÚ chaåt lÜôïng soång toåt, haøi hoøa giÜþa ùoâ thò vaø noâng thoân.

Moâ hÏnh phaÚt trieün Moâ hÏnh phaÚt trieün theo chuoãi caÚc Khu ùoâ thò taäp trung, ùa trung taâm. Vuøng ùoâ thò trung taâm vaø caÚc ùoâ thò veä tinh trung taâm huyeän lÎ vôÚi baÝn saÊc rieâng. ■Caân baèng nhÜþng troïng taâm khaÚc nhau cuÝa moãi khu ùoâ thò trong moät caåu truÚc ùoâ thò coÚ cô caåu maïch laïc vaø vôÚi quy moâ phuø hôïp. ■ Ñònh hÜôÚng quaÚ trÏnh ùoâ thò hoÚa, gaÊn keåt sÜï phaÚt trieün vaø neàn caÝnh quan hieän coÚ. ■ PhaÚt trieün vuøng laþnh thoü nhÜ moät ùoâ thò caây xanh vaø maÍt nÜôÚc, coÚ khoâng gian ùoâ thò neÚn, ùan xen vôÚi maÍt nÜôÚc vaø daÝi caÝnh quan xanh. ■

PhoÚ chuÝ nhieäm:

KS. TraĂ n NgoĂŻc BĂŹnh

TrÜôÝng nhoÚm hôïp taÚc:

GS.TS.KTS. Kelly Shanon

Thaønh vieân:

GS.TS.KTS. Bruno De Meulder

Vò trí TP. Caà n Thô trong vuøng Nam Boä

Sô ùoà caåu truÚc maÍt nÜôÚc cuÝa TP. Caàn Thô

8Ă‹

1


8ĂŁ3Â…2  

So å61 Naêm thÜÚ mÜôøi moät - Construction Planning Journal

XĂŒ

 ISSN 1859 - 3054

;Ă€SM5MĂ—H

ùoà ng haønh cuøng sÜï nghieäp CNH-HÑH Kieån truÚc naøo cho noâng thoân môÚi? DÜï aÚn caên hoä cao caåp Belleza - Q7 - TP. HCM

Ngaønh xaây dÜïng Vieät Nam

8Ă‹

Moät goÚc Tam ÑaÝo

PGS. TS. Nguyeãn Quoåc Thoâng

Thieåt keå myþ thuaät Hoaøng TuÚ

QuaÝng caÚo - PhaÚt haønh Nguyeãn thò minh ùÜÚc

Tel: (04) 22210888 (712) Mobile: 0915 015567

AÛnh: Anh ÑÜÚc

BaĂŻn ĂąoĂŻc thaân meĂĄn! ThaĂšng 4 veĂ , giÜþa nhÜþng cĂ´n mĂśa raøo ĂąaĂ u haĂŻ vaø nhÜþng khoaĂťnh khaĂŠc chuyeĂĽn muøa nheĂŻ nhaøng, laø nhÜþng hoaĂŻt Ăąoäng soâi noĂĽi hÜôÚng tĂ´Ăši kyĂť nieäm 55 truyeĂ n thoĂĄng ngaønh xaây dÜïng (1958 - 2013). Cuøng vĂ´Ăši tieĂĄn trĂŹnh coâng nghieäp hoĂša, hieän ĂąaĂŻi hoĂša, ngaønh xaây dÜïng ĂąaĂľ tÜøng bÜôÚc trÜôÝng thaønh, coĂĄng hieĂĄn bieĂĄt bao coâng trĂŹnh dÜï aĂšn laøm raĂŻng rĂ´Ăľ dieän maĂŻo cho non soâng ĂąaĂĄt nÜôÚc. Trong khoâng khĂ­ aĂĄy, môøi baĂŻn ĂąeĂĄn thaĂŞm VĂłnh PhuĂšc, vuøng ĂąaĂĄt naèm Ă´Ăť cÜÝa ngoĂľ phĂ­a Taây BaĂŠc cuĂťa ThuĂť Ăąoâ, ĂąeĂĽ thaĂĄy ùÜôïc, ngaønh xaây dÜïng VĂłnh PhuĂšc ĂąaĂľ laøm gĂŹ ĂąeĂĽ vuøng ĂąaĂĄt baĂšn sĂ´n ùòa naøy phaĂšt trieĂĽn tĂ­ch cÜïc ĂąeĂĄn vaäy? Ă‘oâ thò hoaĂš phaĂšt trieĂĽn vĂ´Ăši sÜÚc lan toaĂť maĂŻnh meĂľ ĂąaĂľ cho noâng thoân moät dieän maĂŻo khang trang, hieän ĂąaĂŻi hĂ´n nhieĂ u. Song cuĂľng chĂ­nh “cĂ´n loĂĄcâ€? Ăąoâ thò hoaĂš aĂĄy, dÜôøng nhĂś ĂąaĂľ “cuoĂĄn bayâ€? nhÜþng neĂšt kieĂĄn truĂšc voĂĄn laø giaĂš trò baĂťn saĂŠc cuĂťa laøng queâ BaĂŠc boä. Laøm theĂĄ naøo ĂąeĂĽ laøng xoĂšm vaø nhaø Ă´Ăť noâng thoân phaĂšt trieĂĽn phuø hĂ´ĂŻp vĂ´Ăši cuoäc soĂĄng hieän ĂąaĂŻi, nhĂśng vaĂŁn gĂŹn giÜþ, keĂĄ thÜøa ùÜôïc nhÜþng khuoân maĂŁu truyeĂ n thoĂĄng ĂąaĂŤc trĂśng? Ă‘oĂš laø chuĂť ĂąeĂ  ùÜôïc baøn luaän trong dieĂŁn Ăąaøn laĂ n naøy. PhaĂšt trieĂĽn beĂ n vÜþng laø moät yeâu caĂ u chieĂĄn lÜôïc trong quaĂš trĂŹnh phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò hoĂša taĂŻi Vieät Nam. CaĂšc vaĂĄn ĂąeĂ  thuoäc phaĂŻm truø naøy ùÜôïc hieĂĽu vaø aĂšp duĂŻng nhĂś theĂĄ naøo? Cuøng vĂ´Ăši ĂąoĂš laø nhÜþng phÜông phaĂšp tieĂĄp caän quy hoaĂŻch Ăąoâ thò trong boĂĄi caĂťnh bieĂĄn ĂąoĂĽi khĂ­ haäu, caĂšc giaĂťi phaĂšp ùÜôïc loĂ ng gheĂšp trong xÜÝ lyĂš chaĂĄt thaĂťi, toĂĽ chÜÚc khoâng gian xanh cho phoĂĄ Ăąi boä, hay tĂŹm sÜï keĂĄt noĂĄi giÜþa truyeĂ n thoĂĄng vaø hieän ĂąaĂŻi cho caĂšc khu vÜïc Ăąoâ thò‌ laø nhÜþng chuĂť ĂąeĂ  maø chuĂšng toâi muoĂĄn mang ĂąeĂĄn cho baĂŻn ĂąoĂŻc soĂĄ naøy. Ngoaøi ra, nhieĂ u baøi hoĂŻc cuĂŻ theĂĽ trong quaĂš trĂŹnh phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò cuĂťa theĂĄ giĂ´Ăši cuĂľng seĂľ thu huĂšt sÜï quan taâm cuĂťa Ăąoäc giaĂť. NhÜþng trang tin lyĂš thuĂš seĂľ kheĂšp laĂŻi Quy hoaĂŻch xaây dÜïng soĂĄ 61, vĂ´Ăši hy voĂŻng mang ĂąeĂĄn cho baĂŻn ĂąoĂŻc theâm nhieĂ u cĂ´ hoäi vaø kieĂĄn thÜÚc boĂĽ Ă­ch. Nhaân dòp naøy Quy hoaĂŻch xaây dÜïng xin gÜÝi ĂąeĂĄn taĂĄt caĂť nhÜþng ngÜôøi laøm xaây dÜïng trong caĂť nÜôÚc lôøi chuĂšc sÜÚc khoĂťe, haĂŻnh phuĂšc vaø thaønh coâng!

Taïp chí Quy hoaïch xaây dÜïng

1


CON

t

e

n

t

s

Urban areas everywhere: Vinh Phuc along with the industrialization and modernization achievement

Anh Duc - Phuong Anh n Photo report: Vinh Phuc construction industry has been along with the industrialization and modernization achievement of the country. 4 Phuong Thao n Interviewing Director of Vinh Phuc Department of Construction 8 Moc Co n The urban system in Vinh Phuc a driving force for socio-economic development 11 Bao Hien n The construction planning for regional province of Vinh Phuc until 2030 and vision toward 2050: an united urban - rural development. 14 Cao Anh n A typical project in the new rural construction plan. 17 Tran Phuong n The university city in Vinh Phuc province: The together development connection Human - Knowledge - Urban 20 Hau Phuong n Vinh Phuc Tourism - Tay Thien cultural and spiritual tourist highlight 22 Chan Phuong n The square park: the cultural highlight in green urban space. 24 Phuong Anh n Lac Hong and the typical projects in Vinh Phuc 28 Tran Anh n Vinh Phuc province - the land for industrial zones development 32

Forum:

8

Ngaønh Xaây döïng Vónh Phuùc ñoàng haønh cuøng söï nghieäp CNH-HÑH ñaát nöôùc.

Discussing issues

Gia Bao n Which village structure and housing architecture will be applied for new rural areas in the northern plain of Viet Nam? 34

Jon Lang n The Darling harbo, Sysney, Australia trans. by Phan Bich

Urban Design 42

Concepts

Truong Van Quang n What is the sustainable urban development? Truong Van Quang n The sustainable urban development is a strategic requirement in the urbanization process in Viet Nam

46

47

Planning issues and Author:

Dr. Arch. Tu Quyen n Trees in walking streets 50 MA. Arch. Trung Hieu n Solutions to preserve, restore and promote architectural values in urban and rural areas of Ha Noi 53

Multi-sectors

Dr. Khanh Binh n Resources from urban underground spaces Ly Quang Viet n The proposed method of waste treatment in Hanoi city Luu Duc Cuong n The water urbanism planning in the context of climate change

Introducing new planning projects

Thanh Mai n VN Da Thanh Investment Construction & Trade JSC Phuong Binh n The Tuan Chau, Ha Noi Tourist, Entertainment, Eco city Quoc Cuong n Sentosa Villa, Phan Thiet City - Binh Thuan Hoang Dung n Berriver Long Bien - A sweet life along the bank of Red river Ly An n Metropolitan Vung Tau: the urban area in Vung Tau city Gia Phong n Belleza hight-class apartments project Distric No.7 - Ho Chi Minh City

For students

Thanh Binh n Loa Thanh prize 2012

Planning & Worldwide architecture n

The Hammarby Sjostad eco-town in Stockholm

Living space

Tran Dinh n The convenience in 50m2 x 6 floors

Urban areas & Community

Huy Minh n Strolling the flower markets in Ha Noi

Information

Binh Phuong n International information Thuy Anh n In-country information

2

34

Kieán truùc naøo cho noâng thoân môùi vuøng Ñoàng baèng Baéc boä?

56 59 62 65 67 69 71 73 75

73

Metropolitan Vuõng Taøu: Ñoâ thò trong loøng ñoâ thò

77 82 90 93 96 98

77 Giaûi thöôûng Loa Thaønh 2012


MÙc lÙc 4

Trong soá naøy

Ngaønh Xaây döïng Vónh Phuùc ñoàng haønh cuøng söï nghieäp CNH-HÑH ñaát nöôùc

Ñoâ thò boán phöông: Vónh Phuùc ñoàng haønh cuøng söï nghieäp CNH-HÑH

Anh Ñöùc - Phöông Anh n Phoùng söï aûnh: Ngaønh Xaây döïng Vónh Phuùc ñoàng haønh cuøng söï nghieäp CNH-HÑH ñaát nöôùc 4 Phöông Thaûo n Phoûng vaán Giaùm ñoác Sôû Xaây döïng Vónh Phuùc 8 Moäc Coû n Heä thoáng ñoâ thò Vónh Phuùc ñoäng löïc phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi 11 Baûo Hieàn n Quy hoaïch xaây döïng vuøng tænh Vónh Phuùc ñeán naêm 2030 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2050: ñoâ thò - noâng thoân nhaát theå hoùa phaùt trieån 14 Cao Anh n Moät ñieån hình trong quy hoaïch xaây döïng noâng thoân môùi 17 Traàn Phuông n Khu ñoâ thò Ñaïi hoïc tænh Vónh Phuùc: Söï keát noái cuøng phaùt trieån con ngöôøi - tri thöùc - ñoâ thò 20 Haäu Phöông n Du lòch Vónh Phuùc - Ñieåm nhaán du lòch vaên hoùa taâm linh Taây Thieân 22 Chaân Phöông n Coâng vieân quaûng tröôøng: ñieåm nhaán vaên hoùa trong khoâng gian xanh ñoâ thò. 24 Phöông Anh n Laïc Hoàng vaø nhöõng döï aùn tieâu bieåu taïi Vónh Phuùc 28 Traân Anh n Vónh Phuùc - Vuøng ñaát cho khu coâng nghieäp phaùt trieån 32

Dieãn ñaøn:

Vaán ñeà baøn luaän

Gia Baûo n Kieán truùc naøo cho noâng thoân môùi vuøng Ñoàng baèng Baéc boä?

Quy hoaïch vaø taùc giaû: TS. KTS. Tuù Quyeân n Caây xanh trong caùc phoá ñi boä ThS. KTS. Trung Hieáu n Caùc giaûi phaùp baûo toàn toân taïo vaø phaùt huy giaù trò kieán truùc ñoâ thò vaø noâng thoân Haø Noäi

50 53

Ña ngaønh

TS. Khaùnh Bình n Nhöõng nguoàn taøi nguyeân cuûa khoâng gian ngaàm ñoâ thò Lyù Quang Vieät n Ñeà xuaát phöông phaùp xöû lyù chaát thaûi thaønh phoá ôû Haø Noäi Löu Ñöùc Cöôøng n Thieát keá quy hoaïch ñoâ thò nöôùc trong boái caûnh bieán ñoåi khí haäu

56 59 62

Giôùi thieäu quy hoaïch môùi

Thanh Mai n Coâng ty CP Ñaàu tö XD&TM VN Ñaø Thaønh Phöông Bình n Khu du lòch, vui chôi giaûi trí, ñoâ thò sinh thaùi Tuaàn Chaâu Haø Noäi. Quoác Cöôøng n Khu bieät thöï nghæ döôõng Sentosa Villa, TP. Phan Thieát - Bình Thuaän Hoaøng Duõng n BERRIVER Long Bieân Cuoäc soáng ngoït ngaøo ven soâng Lyù An n Metropolitan Vuõng Taøu: Ñoâ thò trong loøng ñoâ thò Gia Phong n Döï aùn caên hoä cao caáp Belleza - quaän 7 - TP. HCM

65 67 69 71 73 75

Daønh cho sinh vieân Thanh Bình n Giaûi thöôûng Loa Thaønh 2012

77

Quy hoaïch & kieán truùc theá giôùi

n

Khu ñoâ thò sinh thaùi Hammarby Sjotad cuûa Stockholm

82

Khoâng gian Soáng

Traàn Ñònh n Söï tieän ích trong 50m2 x 6 taàng

90

Ñoâ thò &Coäng ñoàng Huy Minh n Daïo quanh chôï hoa Haø Noäi

93

Thoâng tin Thuïc Anh n Tin Quoác teá Bình Phöông n Tin trong nöôùc

96 98

34

Thieát keá ñoâ thò

Jon Lang n Caûng Darling, Sydney, UÙc (Thanh Bích dòch) moät phaùt trieån phaân maûnh

42

Khaùi nieäm

Tröông Vaên Quaûng n Theá naøo laø Ñoâ thò phaùt trieån beàn vöõng? 46 Tröông Vaên Quaûng n Phaùt trieån ñoâ thò beàn vöõng, moät yeâu caàu chieán löôïc trong quaù trình ñoâ thò hoùa taïi Vieät Nam 47

82 Giaù: 30.000ñ

3


55 ngaønh xaây

VĂłnh PhuĂšc

ùoà ng haønh cuøng sÜï nghieäp CNH-HÑH ùaåt nÜôÚc Baøi: PhÜông Anh - AÛnh: Anh ÑÜÚc - Cao Anh

4

8Ă‹


dÜïng Vónh PhuÚc

NhÜþng naĂŞm qua, vuøng ĂąaĂĄt naèm Ă´Ăť cÜÝa ngoĂľ phĂ­a Taây BaĂŠc ThuĂť Ăąoâ mang teân VĂłnh PhuĂšc ĂąaĂľ coĂš sÜï “caĂĄt caĂšnhâ€? ngoaĂŻn muĂŻc trong sÜï nghieäp phaĂšt trieĂĽn kinh teĂĄ - xaĂľ hoäi vaø taĂŻo dÜïng moâi trÜôøng soĂĄng chaĂĄt lÜôïng cao.

NhÜþng hÏnh aÝnh vaên minh, ùeïp ùeþ trong khoâng gian hoaønh traÚng naøy, cho ta thaåy sÜï ùoÚng goÚp khoâng nhoÝ cuÝa ngaønh xaây dÜïng Vónh PhuÚc, moät ngaønh troïng yeåu trong coâng cuoäc xaây dÜïng vaø phaÚt trieün tÌnh Vónh PhuÚc.

8Ă‹

5


Cuøng vôÚi tieån trÏnh coâng nghieäp hoÚa, hieän ùaïi hoÚa, ngaønh xaây dÜïng Vónh PhuÚc ùaþ tÜøng bÜôÚc trÜôÝng thaønh, coång hieån bao coâng trÏnh, dÜï aÚn, laøm raïng rôþ dieän maïo ùoâ thò, noâng thoân cho caÝ vuøng baÚn sôn ùòa ngheøo naøn, aÝm ùaïm xÜa kia. ÑaÍc bieät, nhÜþng ùoà aÚn quy hoaïch - saÝn phaüm cuÝa ngaønh xaây dÜïng ùaþ vaø ùang laø nhÜþng coâng cuï thieåt yeåu ùeü ùònh hÜôÚng, quaÝn lyÚ sÜï phaÚt trieün beàn vÜþng cho caÚc vuøng laþnh thoü cuÝa tÌnh.

6

8Ă‹

VôÚi vai troø laø tÌnh thuoäc quy hoaïch vuøng ThuÝ ùoâ Haø Noäi, vuøng kinh teå troïng ùieüm BaÊc boä vaø naèm trong khu vÜïc môÝ roäng cuÝa tam giaÚc kinh teå Haø Noäi - HaÝi Phoøng - Haï Long, Vónh PhuÚc ùang tieåp tuïc phaÚt huy caÚc theå maïnh cuÝa mÏnh, ùeü xaây dÜïng hoaøn thieän heä thoång ùoâ thò tÌnh trôÝ thaønh nhÜþng cÜïc taêng trÜôÝng maïnh, thuÚc ùaüy sÜï phaÚt trieün cho toaøn vuøng.


Ă‘eĂĄn thaĂŞm caĂšc “khoâng gianâ€? Ăąoâ thò - noâng thoân cuĂťa VĂłnh PhuĂšc trong caĂšc chuyeân trang naøy, chuĂšng ta seĂľ roĂľ hĂ´n veĂ nhÜþng gĂŹ VĂłnh PhuĂšc Ăąang laøm, ĂąeĂĽ hieän thÜïc hoĂša muĂŻc tieâu phaĂšt trieĂĽn beĂ n vÜþng cuĂťa mĂŹnh vaø goĂšp phaĂ n ùÜa Vieät Nam trĂ´Ăť thaønh nÜôÚc coâng nghieäp hieän ĂąaĂŻi.

8Ă‹

7


VĂłnh PhuĂš c MĂˆt Æiâ€?m sâˆ?ng v“ quy hoĎ€ch xŠy d˘ng Ă‘eĂĄn vĂ´Ăši VĂłnh PhuĂšc hoâm nay, chuĂšng ta khoâng khoĂťi ngaĂŻc nhieân trÜôÚc sÜï ĂąoĂĽi thay ĂąaĂšng neĂĽ veĂ dieän maĂŻo Ăąoâ thò cuĂľng nhĂś noâng thoân, trong ĂąoĂš, thaønh phoĂĄ VĂłnh Yeân laø moät ĂąieĂĽm nhaĂĄn raĂŻng rĂ´Ăľ trong quaĂš trĂŹnh Ăąoâ thò hoĂša cuĂťa tĂŚnh. Ă‘ieĂ u gĂŹ ĂąaĂľ laøm “beä phoĂšngâ€? cho vuøng ĂąaĂĄt naøy phaĂšt trieĂĽn tĂ­ch cÜïc nhĂś vaäy? ChuĂšng ta seĂľ roĂľ khi cuøng troø chuyeän vĂ´Ăši GiaĂšm ĂąoĂĄc SĂ´Ăť Xaây dÜïng VĂłnh PhuĂšc – KTS. NguyeĂŁn Ă‘aĂŻm. KTS. NguyeĂŁn Ă‘aĂŻm GiaĂšm ĂąoĂĄc SĂ´Ăť Xaây dÜïng VĂłnh PhuĂšc

ThÜïc hieän: PhÜông ThaÝo

ThÜa oâng, Vónh PhuÚc coÚ ngÜôøi ùÜÚng ùaà u ngaønh xaây dÜïng laø kieån truÚc sÜ, lieäu coÚ phaÝi vÏ vaäy maø coâng taÚc quy hoaïch xaây dÜïng cuÝa tÌnh luoân ùÜôïc quan taâm, ùeà cao vaø ùoâ thò Vónh PhuÚc coÚ ùÜôïc nhieàu hÏnh aÝnh ùeïp nhÜ hoâm nay? Ñieàu naøy cuþng coÚ phaàn ùuÚng, nhÜng chÌ laø moät phaàn nhoÝ. CaÚi chính laø baÝn thaân coâng taÚc quy hoaïch xaây dÜïng noÚ coÚ taàm quan troïng ùaÍc bieät trong quaÚ trÏnh phaÚt trieün cuÝa moãi ùòa phÜông, cuþng nhÜ moãi quoåc gia. BôÝi ùaây laø vieäc phaÝi ùi trÜôÚc vaø laø coâng taÚc coÚ tính chaåt ùònh hÜôÚng phaÚt trieün khoâng gian nhaèm phuïc vuï sÜï phaÚt trieün kinh teå - xaþ hoäi. Cuþng vÏ theå neân coâng vieäc naøy luoân phaÝi ùi trÜôÚc ùeü hoaïch ùònh keå hoaïch daøi haïn vaø ngaÊn haïn cho vieäc xaây

dÜïng cô sôÝ vaät chaåt kyþ thuaät, ùoà ng thôøi laø tieàn ùeà ùeü sÜÝ duïng ùaåt coÚ hieäu quaÝ, taïo ra giaÚ trò thaüm myþ kieån truÚc vaø ùaÝm baÝo moâi sinh - moâi trÜôøng. CoÚ coâng taÚc quy hoaïch xaây dÜïng laø chuÚng ta coÚ cô sôÝ ùeü ùaàu tÜ xaây dÜïng coÚ troïng taâm, troïng ùieüm, goÚp phaàn taïo hieäu quaÝ veà kinh teå - xaþ hoäi moät caÚch beàn vÜþng. Hôn nÜþa, ùoà aÚn quy hoaïch xaây dÜïng ùÜôïc pheâ duyeät laø cô sôÝ phaÚp lyÚ ùeü quaÝn lyÚ ùaàu tÜ, xaây dÜïng theo quy hoaïch, ùaÚp ÜÚng yeâu caàu phaÚt trieün theo hÜôÚng coâng nghieäp hoÚa - hieän ùaïi hoÚa ùaåt nÜôÚc vaø giÜþ gÏn baÝn saÊc vaên hoÚa daân toäc. VôÚi yÚ nghóa ùoÚ, coâng taÚc quy hoaïch xaây dÜïng taïi Vónh PhuÚc luoân ùÜôïc caÚc caåp laþnh ùaïo tÜø TÌnh uÝy, UBND tÌnh, thaønh phoå cho ùeån chính quyeàn cô sôÝ coi troïng vaø

Moät goÚc thaønh phoå Vónh Yeân - AÛnh: Anh ÑÜÚc

8

8Ă‹


Ă&#x;´ thďŹ

bËn ph≠¨ng

chÌ ùaïo saâu saÚt. Khoâng nhÜþng theå, TÌnh coøn taïo ùieà u kieän toåi ùa caÝ veà vaät chaåt laãn tinh thaàn cho coâng taÚc laäp quy hoaïch xaây dÜïng ùoâ thò vaø noâng thoân. Chính vÏ vaäy, coâng taÚc naøy trong nhÜþng naêm qua ùÜôïc ngaønh xaây dÜïng Vónh PhuÚc trieün khai nhanh choÚng vaø hieäu quaÝ. Vaäy oâng coÚ theü cho bieåt cuï theü vieäc trieün khai coâng taÚc laäp quy hoaïch xaây dÜïng vaø hieäu quaÝ cuÝa noÚ trong phaÚt trieün, ùeü Vónh PhuÚc trôÝ thaønh ùoâ thò trung taâm vuøng - moät cÜïc taêng trÜôÝng cuÝa vuøng chaâu thoü Soâng Hoàng? Veà coâng taÚc quy hoaïch xaây dÜïng, coÚ theü noÚi Vónh PhuÚc laø moät trong nhÜþng ùieüm saÚng cuÝa caÝ nÜôÚc, ùaÍc bieät laø ùoåi vôÚi caÚc tÌnh thuoäc vuøng kinh teå troïng ùieüm BaÊc boä. Nhieàu ùoà aÚn quy hoaïch xaây dÜïng quan troïng ùaþ ùÜôïc laäp theo phÜông phaÚp tieåp caän môÚi, treân cô sôÝ ùaÚnh giaÚ sÜï taÚc ùoäng toaøn dieän caÚc yeåu toå trong moåi quan heä ùa chieàu ùoâ thò, cuþng nhÜ nhu caàu phaÚt trieün kinh teå xaþ hoäi cuÝa tÌnh, cuÝa vuøng. TrÜôÚc heåt noÚi veà ùoâ thò, Vónh PhuÚc ùaþ coÚ Quy hoaïch xaây dÜïng vuøng tÌnh ùeån naêm 2030, taàm nhÏn 2050; Quy hoaïch chung xaây dÜïng ùoâ thò Vónh PhuÚc ùeån naêm 2030 vaø ùònh hÜôÚng ùeån naêm 2050 ùaþ ùÜôïc ThuÝ tÜôÚng Chính phuÝ pheâ duyeät. CaÚc quy hoaïch naøy ùaþ lÜïa choïn, phaân vuøng ùaåt phaÚt trieün ùoâ thò - coâng nghieäp - du lòch vaø noâng nghieäp‌ Cuøng vôÚi caÚc ùoà aÚn quy hoaïch xaây dÜïng ùoâ thò, SôÝ Xaây dÜïng ùaþ xaây dÜïng xong chÜông trÏnh phaÚt trieün ùoâ thò, ùÜôïc ùÜa vaøo nghò quyeåt cuÝa TÌnh uÝy ùeü thÜïc hieän. NhÜþng ùoà aÚn noÚi treân ùeàu coÚ chaåt lÜôïng toåt vaø ùang phaÚt huy hieäu quaÝ raåt lôÚn trong thÜïc teå. Ñoà aÚn quy hoaïch vuøng tÌnh ùaþ xaÚc ùònh heä thoång haï taàng khung cho Vónh PhuÚc, goàm 5 ùÜôøng vaønh ùai, 9 ùÜôøng hÜôÚng taâm vaø heä thoång ùoâ thò treân ùòa baøn toaøn tÌnh ùÜôïc lieân keåt bôÝi maïng lÜôÚi haï taàng khung. Chính caÚi khung haï

taà ng naøy laø cô sôÝ quan troïng ùònh daïng hÏnh thaÚi cho ùoâ thò Vónh PhuÚc ùÜôïc ùaÝm baÝo laâu daøi vaø phaân kyø trieün khai caÚc quy hoaïch phaân khu, quy hoaïch chi tieåt theo loä trÏnh oün ùònh. Song song vôÚi chÜông trÏnh phaÚt trieün ùoâ thò vaø caÚc quy hoaïch phaân khu, Vónh PhuÚc tieåp tuïc xaây dÜïng quy hoaïch chung cho caÚc ùieüm ùoâ thò, caÚc thò traån tÜÚc laø caÚc ùoâ thò loaïi 5, ùeü hÏnh thaønh maïng lÜôÚi ùoâ thò treân toaøn tÌnh. Heä thoång ùoâ thò phaÚt trieün seþ laø nhÜþng haït nhaân, thuÚc ùaüy sÜï phaÚt trieün kinh teå, xaþ hoäi trong moãi khu vÜïc ùòa phÜông vaø trong toaøn tÌnh. Veà quy hoaïch noâng thoân, Vónh PhuÚc laø moät trong nhÜþng tÌnh hoaøn thaønh sôÚm nhaåt caÝ nÜôÚc veà quy hoaïch xaây dÜïng noâng thoân môÚi. ThaÚng 11 naêm 2011, Vónh PhuÚc ùaþ hoaøn thaønh coâng taÚc laäp vaø pheâ duyeät quy hoaïch noâng thoân môÚi cho 112/112 xaþ treân ùòa baøn toaøn tÌnh, ùaÚp ÜÚng ùuÚng nhÜþng tieâu chí maø chÜông trÏnh muïc tieâu quoåc gia veà xaây dÜïng noâng thoân môÚi ùaÍt ra. Hieän nay caÚc xaþ naøy ùang thÜïc hieän caÚc dÜï aÚn xaây dÜïng haï taàng vaø caÚc ùeà aÚn phaÚt trieün xaþ theo quy hoaïch, song khoâng coÚ xaþ naøo yeâu caàu phaÝi ùieàu chÌnh quy hoaïch. Ñieàu ùoÚ chÜÚng toÝ coâng taÚc quy hoaïch ùaþ phuø hôïp vaø ùaÚp ÜÚng ùuÚng nhu caàu maø thÜïc teå ùoøi hoÝi. Quy hoaïch ùaþ coÚ, nhÜng nhieàu ùòa phÜông vaãn gaÍp khoÚ khaên, vÜôÚng maÊc trong vieäc quaÝn lyÚ sÜï phaÚt trieün ùoâ thò, nhaåt laø ùoåi vôÚi ùoâ thò trung taâm, vaäy Vónh PhuÚc coÚ vaåp phaÝi nhÜþng vaån ùeà nhÜ vaäy khoâng thÜa oâng? Toâi cho raèng khoâng phaÝi vÜôÚng maÊc ôÝ khaâu quaÝn lyÚ, vaån ùeà ôÝ ùaây vaãn laø quy hoaïch. ChuÚng ta bieåt raèng ùoà aÚn quy hoaïch vuøng, quy hoaïch chung xaây dÜïng laø ùònh hÜôÚng cho sÜï phaÚt trieün, ùoàng thôøi ùoà aÚn quy hoaïch chi tieåt ùÜôïc pheâ duyeät chính laø coâng cuï ùeü chính quyeàn quaÝn lyÚ sÜï phaÚt trieün theo ùuÚng ùònh hÜôÚng. Vaäy muoån

8Ă‹

9


Ă&#x;´ thďŹ

bËn ph≠¨ng

quaĂťn lyĂš toĂĄt chuĂšng ta caĂ n coĂš ĂąaĂ y ĂąuĂť caĂšc ĂąoĂ  aĂšn quy hoaĂŻch xaây dÜïng chaĂĄt lÜôïng toĂĄt, cuøng caĂšc quy cheĂĄ quaĂťn lyĂš roĂľ raøng, maĂŻch laĂŻc. Sau khi quy hoaĂŻch ĂąaĂľ ùÜôïc pheâ duyeät thĂŹ phaĂťi coâng boĂĄ roäng raĂľi cho daân bieĂĄt ĂąeĂĽ daân vÜøa thÜïc hieän, vÜøa giaĂšm saĂšt vieäc thÜïc hieän theo quy hoaĂŻch, phaĂšt hieän nhÜþng sai traĂši giuĂšp chĂ­nh quyeĂ n. ÔÛ VĂłnh PhuĂšc vieäc naøy ùÜôïc thÜïc hieän chuaĂĽn mÜïc neân khoâng gaĂŤp khoĂš khaĂŞn gĂŹ. TĂ´Ăši Ăąaây, khi VĂłnh PhuĂšc hoaøn thaønh, kheĂšp kĂ­n caĂšc quy hoaĂŻch phaân khu vaø quy hoaĂŻch chi tieĂĄt Ăąoâ thò theo khung haĂŻ taĂ ng ĂąaĂľ ùònh, thĂŹ chuĂšng toâi coĂš theĂĽ quaĂťn lyĂš chaĂŤt cheĂľ ĂąeĂĄn tÜøng meĂšt vuoâng ĂąaĂĄt xaây dÜïng vaø phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò. Theâm vaøo ĂąoĂš laø vai troø cuĂťa SĂ´Ăť Xaây dÜïng ùÜôïc phaĂšt huy toĂĄi Ăąa, SĂ´Ăť Xaây dÜïng chĂ­nh laø ĂąaĂ u moĂĄi laøm vaø quaĂťn lyĂš quy hoaĂŻch, laø cĂ´ quan tham mĂśu, giuĂšp TĂŚnh ĂąieĂ u haønh, quaĂťn lyĂš moĂŻi vieäc lieân quan ĂąeĂĄn coâng taĂšc quy hoaĂŻch xaây dÜïng. Ă‘oĂ ng thôøi, SĂ´Ăť cuĂľng laø “toa ĂąaĂ uâ€? hÜôÚng daĂŁn cĂ´ sĂ´Ăť thÜïc hieän caĂšc quy hoaĂŻch chi tieĂĄt, khu Ăąoâ thò mĂ´Ăši vaø noâng thoân mĂ´Ăši... SĂ´Ăť dĂł vaĂĄn ĂąeĂ  quy hoaĂŻch noâng thoân mĂ´Ăši chuĂšng toâi trieĂĽn khai ùÜôïc nhanh goĂŻn laø vĂŹ SĂ´Ăť ĂąaĂľ xaây dÜïng ùÜôïc “formâ€? maĂŁu vaø ra ùÜôïc cuoĂĄn saĂšch hÜôÚng daĂŁn, cuĂŻ theĂĽ tÜø noäi dung baĂťn veĂľ ĂąeĂĄn trĂŹnh tÜï pheâ duyeät, coâng boĂĄ, nhôø theĂĄ caĂšc ùòa phÜông ĂąaĂľ thÜïc hieän ùÜôïc nhanh choĂšng vaø hieäu quaĂť. Toâi cho raèng ĂąeĂĽ kheĂšp kĂ­n quy hoaĂŻch treân ùòa baøn tĂŚnh vaø caĂšc quy hoaĂŻch ĂąoĂš coĂš tĂ­nh khaĂť thi cao thĂŹ hai vaĂĄn ĂąeĂ  lĂ´Ăšn caĂ n quan taâm trÜôÚc tieân laø voĂĄn vaø naĂŞng lÜïc laäp quy hoaĂŻch. Ă‘oĂĄi vĂ´Ăši VĂłnh PhuĂšc, cĂ´ cheĂĄ taĂŻo nguoĂ n voĂĄn ĂąeĂĽ laäp quy hoaĂŻch xaây dÜïng, ĂąaĂŤc bieät laø cho caĂšc quy hoaĂŻch chung vaø quy hoaĂŻch phaân khu coøn raĂĄt khoĂš khaĂŞn. BĂ´Ăťi Ăąaây laø nhÜþng quy hoaĂŻch tieâu toĂĄn kinh phĂ­ lĂ´Ăšn cho vieäc thieĂĄt keĂĄ maø khoâng theĂĽ huy Ăąoäng voĂĄn theo kieĂĽu taĂŻo ĂąaĂĄt thÜông phaĂĽm, ĂąeĂĽ ĂąaĂĄu giaĂš quyeĂ n sÜÝ duĂŻng laĂĄy tieĂ n nhĂś trong caĂšc dÜï aĂšn phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò ùÜôïc. HĂ´n nÜþa, ĂąeĂĽ ĂąaĂťm baĂťo chaĂĄt lÜôïng ĂąoĂ  aĂšn, tÜø quy hoaĂŻch chung ĂąeĂĄn quy hoaĂŻch chi tieĂĄt phaân khu VĂłnh PhuĂšc ĂąeĂ u coĂš tĂś vaĂĄn nÜôÚc ngoaøi tham gia, maø chi phĂ­ thieĂĄt keĂĄ cuĂťa nÜôÚc ngoaøi thĂŹ cao gaĂĄp nhieĂ u laĂ n, vĂŹ vaäy caøng caĂ n voĂĄn ngaân saĂšch cho vieäc naøy. Tuy nhieân, VĂłnh PhuĂšc coĂš thuaän lĂ´ĂŻi lĂ´Ăšn laø caĂšc caĂĄp laĂľnh ĂąaĂŻo

10

8Ă‹

cuĂťa TĂŚnh, tÜø TĂŚnh uĂťy, HĂ‘ND, UBND ĂąeĂĄn caĂšc ban ngaønh, ĂąeĂ u nhaän thÜÚc roĂľ ùÜôïc taĂ m quan troĂŻng cuĂťa coâng taĂšc quy hoaĂŻch xaây dÜïng trong coâng cuoäc phaĂšt trieĂĽn TĂŚnh theo hÜôÚng CNH-HĂ‘H, neân ĂąaĂľ Ăśu tieân boĂĄ trĂ­ ngaân saĂšch tĂŚnh, taĂŻo cho ngaønh xaây dÜïng coĂš mÜÚc kinh phĂ­ â€œĂąoät phaĂšâ€? ĂąeĂĽ laäp quy hoaĂŻch xaây dÜïng, ĂąaĂŤc bieät laø cho caĂšc quy hoaĂŻch chi tieĂĄt phaân khu. Kinh phĂ­ naøy leân ĂąeĂĄn haøng traĂŞm tyĂť, vĂ­ duĂŻ ĂąoĂĄi vĂ´Ăši ĂąoĂ  aĂšn quy hoaĂŻch chung loĂľi Ăąoâ thò VĂłnh PhuĂšc do Nikken Sekkei thieĂĄt keĂĄ, SĂ´Ăť Xaây dÜïng laøm chuĂť ĂąaĂ u tĂś, coĂš kinh phĂ­ thieĂĄt keĂĄ leân tĂ´Ăši trieäu Ăąoâ. NhĂśng buø laĂŻi, nhĂś treân toâi ĂąaĂľ noĂši, VĂłnh PhuĂšc laø ĂąieĂĽm saĂšng veĂ  coâng taĂšc quy hoaĂŻch xaây dÜïng, vĂ´Ăši nhÜþng quy hoaĂŻch chaĂĄt lÜôïng toĂĄt, phuĂŻc vuĂŻ ĂąaĂŠc lÜïc cho tieĂĄn trĂŹnh Ăąoâ thò hoĂša vaø phaĂšt trieĂĽn kinh teĂĄ, xaĂľ hoäi cuĂťa TĂŚnh moät caĂšch beĂ n vÜþng, ĂąoĂ ng thôøi goĂšp phaĂ n thÜïc hieän thaĂŠng lĂ´ĂŻi muĂŻc tieâu CNH - HĂ‘H ĂąaĂĄt nÜôÚc. Laø thuĂť lĂłnh cuĂťa ngaønh Xaây dÜïng tĂŚnh nhaø, laĂŻi laø moät kieĂĄn truĂšc sĂś, oâng kyø voĂŻng gĂŹ Ă´Ăť Ăąoäi nguĂľ caĂšn boä quaĂťn lyĂš Ăąoâ thò noĂši chung vaø caĂšn boä laøm coâng taĂšc quy hoaĂŻch xaây dÜïng noĂši rieâng? Hieän nay, naĂŞng lÜïc cuĂťa cĂ´ quan quaĂťn lyĂš nhaø nÜôÚc veĂ  quy hoaĂŻch xaây dÜïng vaø naĂŞng lÜïc quaĂťn lyĂš haønh chĂ­nh cuĂťa caĂšc chĂ­nh quyeĂ n Ăąoâ thò vaø caĂšc ùòa phÜông coøn coĂš nhieĂ u baĂĄt caäp. SoĂĄ Ăąoâng caĂšn boä vieân chÜÚc trong boä maĂšy chĂ­nh quyeĂ n quaĂťn lyĂš Ăąoâ thò coøn thieĂĄu kieĂĄn thÜÚc cĂ´ baĂťn veĂ  quy hoaĂŻch xaây dÜïng, veĂ  kinh teĂĄ thò trÜôøng vaø quaĂťn lyĂš Ăąoâ thò, trong khi ĂąoĂĄi tÜôïng quaĂťn lyĂš ngaøy caøng phÜÚc taĂŻp hĂ´n. NhĂś vaäy ĂąoĂ ng nghĂła vĂ´Ăši vieäc caĂšn boä laøm coâng taĂšc quaĂťn lyĂš Ăąoâ thò caĂ n phaĂťi boĂ i dÜôþng, boĂĽ sung trĂŹnh Ăąoä chuyeân moân veĂ  lĂłnh vÜïc mĂŹnh quaĂťn lyĂš, ĂąoĂ ng thôøi hoĂŻc hoĂťi naâng cao nghieäp vuĂŻ quaĂťn lyĂš ĂąeĂĽ coĂš theĂĽ thĂ­ch nghi vaø ĂąaĂšp ÜÚng ùÜôïc yeâu caĂ u trong sÜï nghieäp ĂąoĂĽi mĂ´Ăši vaø phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò treân ùòa baøn TĂŚnh. Ă‘oĂĄi vĂ´Ăši caĂšc ĂąoĂ ng nghieäp treĂť Ăąang trÜïc tieĂĄp laøm coâng taĂšc quy hoaĂŻch xaây dÜïng, beân caĂŻnh loøng nhieät huyeĂĄt vĂ´Ăši ngheĂ  thĂŹ vieäc trau doĂ i kieĂĄn thÜÚc chuyeân moân, caäp nhaät thoâng tin veĂ  tĂŹnh hĂŹnh kinh teĂĄ, xaĂľ hoäi laø raĂĄt caĂ n thieĂĄt. BĂ´Ăťi coâng vieäc maø chuĂšng ta Ăąang laøm laø vieäc coĂš tĂ­nh chaĂĄt ùònh hÜôÚng cho sÜï phaĂšt trieĂĽn khoâng gian vaø taĂŻo laäp moâi trÜôøng soĂĄng toĂĄt hĂ´n, vĂŹ theĂĄ caĂ n coĂš kieĂĄn thÜÚc saâu, roäng ĂąeĂĽ coĂš taĂ m nhĂŹn xa vaø traĂšnh ùÜôïc toĂĄi Ăąa sÜï sai laĂ m trong quy hoaĂŻch.


heä thoång ùoâ thò vónh phuÚc

Ă&#x;Ăˆng l˘c phâˆ?t triâ€?n kinh teĂĄ- xaĂľ hoäi

Sô ùoà heä thoång ùoâ thò Vónh phuÚc

C

hÜông trÏnh toüng theü xaây dÜïng vaø phaÚt trieün ùoâ thò ùeån naêm 2030, taà m nhÏn ùeån naêm 2050 (ChÜông trÏnh) ùaþ ùÜôïc tÌnh Vónh PhuÚc ban haønh theo Quyeåt ùònh soå 108/QÑ-UBND, ngaøy 15/01/2013. VôÚi chÜông trÏnh naøy, heä thoång caÚc ùoâ thò tÌnh seþ ùÜôïc phaÚt trieün hoaøn thieän, coÚ cô sôÝ kinh teå, kyþ thuaät vÜþng chaÊc, cô sôÝ haï taàng hieän ùaïi, ùoàng boä, vôÚi chaåt lÜôïng moâi trÜôøng soång toåt vaø ùaÝm baÝo ùoâ thò phaÚt trieün beàn vÜþng trong quaÚ trÏnh ùaüy maïnh CNH - HÑH. ChÜông trÏnh ùÜôïc thÜïc hieän treân toaøn tÌnh Vónh PhuÚc vôÚi toüng dieän 1236,5km2, bao goàm 9 ùôn vò haønh chính laø Thaønh phoå Vónh Yeân (TÌnh lÎ), thò xaþ PhuÚc Yeân vaø caÚc huyeän BÏnh Xuyeân, Yeân Laïc, Vónh TÜôøng, Tam DÜông, Tam ÑaÝo, Laäp Thaïch vaø Soâng Loâ.

ChÜông trÏnh toüng theü xaây dÜïng vaø phaÚt trieün ùoâ thò seþ ùÜa tÌnh Vónh PhuÚc tÜøng bÜôÚc vÜþng chaÊc trôÝ thaønh thaønh phoå vaøo nhÜþng naêm 20 cuÝa theå kyÝ naøy. Heä thoång ùoâ thò Vónh PhuÚc ùÜôïc xaây dÜïng hoaøn thieän laø nhÜþng haït nhaân thuÚc ùaüy sÜï taêng trÜôÝng khoâng chÌ cho tÌnh, maø coøn cho Vuøng ThuÝ ùoâ Haø Noäi vaø caÝ nÜôÚc.

Ă‘oĂĄi tÜôïng cuĂťa chÜông trĂŹnh laø caĂšc Ăąoâ thò trong TĂŚnh, thuoäc boĂĄn heä thoĂĄng Ăąoâ thò laø cuĂŻm Ăąoâ thò VĂłnh PhuĂšc - Ăąoâ thò trung taâm; chuøm Ăąoâ thò VĂłnh TÜôøng Ă´Ăť phĂ­a Nam; chuøm Ăąoâ thò Laäp ThaĂŻch Ă´Ăť phĂ­a Taây vaø chuøm Ăąoâ thò HĂ´ĂŻp Chaâu - Taây Thieân Ă´Ăť khu vÜïc vuøng nuĂši phĂ­a BaĂŠc cuĂťa tĂŚnh. Treân quan ĂąieĂĽm naĂŠm vÜþng caĂšc ùÜôøng loĂĄi, chuĂť trÜông cuĂťa Ă‘aĂťng, Nhaø nÜôÚc vaø quy luaät Ăąoâ thò hoaĂš hieän ĂąaĂŻi, phuø hĂ´ĂŻp vĂ´Ăši boĂĄi caĂťnh cuĂťa neĂ n kinh teĂĄ thò trÜôøng ùònh hÜôÚng XHCN, VĂłnh PhuĂšc xaây dÜïng chÜông trĂŹnh phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò theo caĂšch tieĂĄp caän caĂšc chuaĂĽn quoĂĄc gia, quoĂĄc teĂĄ, ĂąoĂ ng boä vaø hieän ĂąaĂŻi, haøi hoøa vĂ´Ăši thieân nhieân, nhaèm trĂ´Ăť thaønh â€œĂąoäng lÜïcâ€? thuĂšc ĂąaĂĽy sÜï phaĂšt trieĂĽn kinh teĂĄ, xaĂľ hoäi. VĂ´Ăši chÜông trĂŹnh naøy, VĂłnh PhuĂšc phaĂĄn ĂąaĂĄu cĂ´ baĂťn trĂ´Ăť thaønh tĂŚnh coâng nghieäp vaøo naĂŞm 2015; trĂ´Ăť thaønh tĂŚnh coâng nghieäp theo hÜôÚng hieän ĂąaĂŻi vaøo naĂŞm 2020 vaø trĂ´Ăť thaønh thaønh phoĂĄ VĂłnh PhuĂšc vaøo nhÜþng naĂŞm 20 cuĂťa theĂĄ kyĂť XXI. 8Ă‹

11


Ă&#x;´ thďŹ

bËn ph≠¨ng

lÎ vôÚi quy moâ daân soå dÜï baÚo khoaÝng 50.000 ngÜôøi. Ñoâ thò Tam Hoà ng: Ñoâ thò loaïi IV, thò traån thuoäc huyeän, giÜþ vai troø laø trung taâm cuÝa tieüu vuøng Yeân Laïc vaø laø thò traån huyeän lÎ, dÜï kieån vôÚi quy moâ daân soå dÜï baÚo khoaÝng 50.000 ngÜôøi. CaÚc thò traån: Toüng soå 16 thò traån, laø ùoâ thò loaïi V, vôÚi toüng daân soå khoaÝng 137.000 ngÜôøi; trong ùoÚ coÚ 02 thò traån huyeän lÎ laø Hôïp Hoøa, Tam Sôn; 03 thò traån du lòch - dòch vuï laø Tam ÑaÝo, Taây Thieân vaø BaÊc Ngoïc Thanh; 11 thò traån goàm Nguyeät ÑÜÚc, Lieân Chaâu, Sôn Ñoâng, ÑÜÚc BaÚc, Laþng Coâng, HaÝi LÜïu, Baøn GiaÝn, Vaøng, Ñaïo Truø, Hôïp LyÚ vaø Hoa Sôn, giÜþ vai troø laø trung taâm caÚc cuïm xaþ, laøm ùieüm tÜïa cho quaÚ trÏnh xaây dÜïng phaÚt trieün noâng thoân môÚi. AÛnh trong baøi: Anh ÑÜÚc

Vieäc xaây dÜïng vaø phaÚt trieün ùoâ thò cuþng ùÜôïc gaÊn vôÚi vieäc ùaÝm baÝo an ninh, quoåc phoøng, baÝo veä moâi trÜôøng vaø giÜþ gÏn caân baèng sinh thaÚi. Ñoà ng thôøi chÜông trÏnh cuþng phaÝi caân ùoåi haøi hoaø giÜþa nhu caàu vôÚi nguoàn lÜïc, ùeü ùaÝm baÝo tính khaÝ thi. CaÚc muïc tieâu cuï theü cuÝa chÜông trÏnh: Heä thoång ùoâ thò tÌnh Vónh PhuÚc ùÜôïc xaây dÜïng hoaøn chÌnh theo ùònh hÜôÚng nhaåt theü hoaÚ ùoâ thò noâng thoân vaø tÌnh Vónh PhuÚc trôÝ thaønh thaønh phoå Vónh PhuÚc vaøo nhÜþng naêm 20 cuÝa Theå kyÝ XXI. Keåt caåu haï taàng ùoâ thò tÌnh Vónh PhuÚc (bao goàm caÚc maÍt kinh teå, xaþ hoäi vaø kyþ thuaät) ùÜôïc phaÚt trieün ùoàng boä, hieän ùaïi vaø beàn vÜþng. Cuï theü laø vieäc xaây dÜïng caÚc cô sôÝ kinh teå - saÝn xuaåt, nhaèm taïo ra caÚc trung taâm thu huÚt lôÚn, ùaøo taïo vaø sÜÝ duïng hieäu quaÝ treân 800.000 lao ùoäng vaøo naêm 2030; xaây dÜïng heä thoång cô sôÝ haï taàng xaþ hoäi; hÏnh thaønh caÚc trung taâm chuyeân ngaønh lôÚn cho TÌnh vaø coÚ sÜÚc lan toÝa ùoåi vôÚi vuøng; xaây dÜïng heä thoång cô sôÝ haï taàng kyþ thuaät khung cuÝa heä thoång ùoâ thò vaø cô sôÝ haï taàng dieän roäng cuÝa vuøng. Ñeü baÝo veä moâi trÜôøng, phoøng traÚnh thieân tai vaø ÜÚng phoÚ vôÚi bieån ùoüi khí haäu toaøn caàu, chÜông trÏnh quan taâm ùeån vieäc xaây dÜïng keåt caåu haï taàng baÝo veä moâi trÜôøng ùeü phoøng traÚnh thieân tai vaø ÜÚng phoÚ vôÚi bieån ùoüi khí haäu toaøn caàu cho caÚc ùoâ thò; trieün khai caÚc dÜï aÚn ùaàu tÜ xaây dÜïng, ùaÝm baÝo veä sinh moâi trÜôøng cho cuïm ùoâ thò Vónh PhuÚc vaø

12

8Ă‹

ba chuøm ùoâ thò veä tinh laø Hôïp Chaâu - Taây Thieân, Laäp Thaïch vaø Vónh TÜôøng; xaây dÜïng vaø phaÚt trieün caÚc ùoâ thò theo caÚc tieâu chí cuÝa moâ hÏnh ùoâ thò xanh.

PhÜông hÜôÚng quaÝn lyÚ ùaà u tÜ xaây dÜïng vaø phaÚt trieün ùoâ thò ùeån naêm 2030, taàm nhÏn 2050

ChÜông trÏnh xaây dÜïng, phaÚt trieün hoaøn chÌnh heä thoång ùoâ thò tÌnh Vónh PhuÚc theo ùònh hÜôÚng quy hoaïch xaây dÜïng vuøng tÌnh Vónh PhuÚc. Theo ùoÚ, heä thoång caÚc ùoâ thò Vónh PhuÚc ùeån naêm 2030 goà m 21 ùoâ thò, ùÜôïc dÜï kieån phaân loaïi nhÜ sau: Ñoâ thò Vónh PhuÚc: TrôÝ thaønh ùoâ thò loaïi I thaønh phoå thuoäc tÌnh, giÜþ vai troø laø trung taâm vuøng, vôÚi quy moâ daân soå dÜï baÚo khoaÝng 1 trieäu ngÜôøi. Ñoâ thò Vónh TÜôøng: Ñoâ thò loaïi IV - thò xaþ, giÜþ vai troø laø trung taâm cuÝa vuøng kinh teå phía Nam tÌnh Vónh PhuÚc, coÚ quy moâ daân soå dÜï baÚo khoaÝng 210.000 ngÜôøi. Ñaây seþ laø thò xaþ veä tinh cuÝa ùoâ thò Vónh PhuÚc trong tÜông lai. Ñoâ thò Laäp Thaïch: Ñoâ thò loaïi IV - thò xaþ, giÜþ vai troø laø trung taâm cuÝa vuøng phía Taây tÌnh Vónh PhuÚc, coÚ quy moâ daân soå dÜï baÚo khoaÝng 70.000 ngÜôøi, tÜông lai laø thò xaþ veä tinh cuÝa ùoâ thò Vónh PhuÚc. Ñoâ thò Hôïp Chaâu - Taây Thieân: Ñoâ thò loaïi IV, thò traån thuoäc huyeän, giÜþ vai troø laø trung taâm cuÝa vuøng mieàn nuÚi phía BaÊc vaø laø thò traån huyeän

Keå hoaïch vaø loä trÏnh thÜïc hieän: Giai ùoaïn 2012-2015: Xaây dÜïng tÌnh Vónh PhuÚc cô baÝn trôÝ thaønh tÌnh coâng nghieäp. TÌnh coÚ 24 ùoâ thò, ùÜôïc dÜï kieån phaân loaïi vaø phaân caåp quaÝn lyÚ nhÜ sau: n Vónh Yeân laø ùoâ thò loaïi III, hÜôÚng tôÚi laø ùoâ thò loaïi II vaø laø thaønh phoå thuoäc tÌnh; n PhuÚc Yeân laø ùoâ thò loaïi III, ùÜôïc naâng caåp vaø seþ trôÝ thaønh thaønh phoå thuoäc tÌnh; n CaÚc thò traån thuoäc huyeän goà m: MÜôøi hai thò traån hieän coÚ laø caÚc ùoâ thò loaïi V goàm: Hôïp Hoøa, Tam Sôn, Hoa Sôn, Laäp Thaïch, Vónh TÜôøng, Thoü Tang, TÜÚ TrÜng, Yeân Laïc, HÜông Canh, Gia KhaÚnh, Thanh Laþng vaø Tam ÑaÝo. MÜôøi ùieüm daân cÜ ùÜôïc toü chÜÚc vaø ùaàu tÜ xaây dÜïng theo hÜôÚng laø ùoâ thò loaïi V - caÚc thò traån môÚi, goàm: Ñaïo ÑÜÚc, Quaåt LÜu, BaÚ Hieån, Hôïp Thònh, Kim Long (taïi khu vÜïc laäp Quy hoaïch chung xaây dÜïng ùoâ thò Vónh PhuÚc), trò traån Tam Hoàng thuoäc huyeän Yeân Laïc, caÚc thò traån ThÜôïng TrÜng, Taân Tieån thuoäc huyeän Vónh TÜôøng, thò traån Sôn Ñoâng, huyeän Laäp Thaïch vaø thò traån Hôïp Chaâu thuoäc huyeän Tam ÑaÝo. Giai ùoaïn 2016 - 2020: Xaây dÜïng tÌnh Vónh PhuÚc trôÝ thaønh tÌnh coâng nghieäp theo hÜôÚng hieän ùaïi. CaÝ tÌnh seþ coÚ 23 ùoâ thò, ùÜôïc dÜï kieån phaân loaïi, phaân caåp nhÜ sau: n Vónh Yeân: Laø ùoâ thò loaïi II - Thaønh phoå thuoäc tÌnh;


n PhuÚc Yeân: Laø ùoâ thò loaïi III - Thaønh phoå thuoäc tÌnh; n Vónh TÜôøng: Laø ùoâ thò loaïi IV. Sau khi ùoâ thò naøy ùaït tieâu chuaün ùoâ thò loaïi IV, coÚ sÜï thoÝa thuaän cuÝa Boä Xaây dÜïng; treân cô sôÝ moät soå xaþ vaø thò traån cuÝa huyeän Vónh TÜôøng, seþ thaønh laäp môÚi thò xaþ Vónh TÜôøng laøm cô sôÝ xin coâng nhaän loaïi ùoâ thò; n BÏnh Xuyeân: Laø ùoâ thò loaïi IV. Sau khi ùaït tieâu chuaün ùoâ thò loaïi IV, coÚ sÜï thoÝa thuaän cuÝa Boä Xaây dÜïng, ùoâ thò naøy seþ ùÜôïc naâng caåp treân cô sôÝ toaøn boä ùòa giôÚi haønh chính huyeän BÏnh Xuyeân hieän nay, ùeü thaønh laäp môÚi thò xaþ BÏnh Xuyeân laøm cô sôÝ xin coâng nhaän loaïi ùoâ thò; n Chín thò traån hieän coÚ - laø caÚc ùoâ thò loaïi V goà m: Hôïp Hoøa, Tam Sôn, Sôn Ñoâng, Hoa Sôn, Laäp Thaïch,Yeân Laïc, Tam Hoàng, Hôïp Chaâu vaø Tam ÑaÝo tieåp tuïc laø ùoâ thò loaïi V (caÚc thò traån hieän coÚ khaÚc nhaäp vaøo thaønh phoå vaø thò xaþ); n MÜôøi ùieüm daân cÜ ùÜôïc toü chÜÚc vaø ùaàu tÜ xaây dÜïng theo hÜôÚng laø ùoâ thò loaïi V - mÜôøi thò traån thaønh laäp môÚi goàm: Nguyeät ÑÜÚc, thuoäc huyeän Yeân Laïc (chuøm ùoâ thò phía Nam); Taây Thieân (Ñaïi ÑÏnh) thuoäc huyeän Tam ÑaÝo (chuøm ùoâ thò phía BaÊc), thò traån Vaøng thuoäc huyeân Tam DÜông vaø thò traån HaÝi LÜïu, ÑÜÚc BaÚc, Laþng Coâng thuoäc huyeän Soâng Loâ, thò traån Baøn GiaÝn, Vaên QuaÚn, Xuaân Loâi, Hôïp LyÚ thuoäc huyeän Laäp Thaïch.

Giai ùoaïn 2021-2030: Xaây dÜïng ùoâ thò Vónh PhuÚc thaønh ùoâ thò loaïi I thuoäc tÌnh, laøm tieà n ùeà xaây dÜïng tÌnh Vónh PhuÚc thaønh thaønh phoå trÜïc thuoäc trung Üông. Vónh PhuÚc giai ùoaïn naøy seþ coÚ 21 ùoâ thò, dÜï

kieån ùÜôïc phaân loaïi, phaân caåp quaÝn lyÚ haønh chính nhÜ sau: n Ñoâ thò Vónh PhuÚc: Sau khi ùÜôïc thaønh laäp môÚi, thaønh phoå Vónh PhuÚc seþ laø ùoâ thò loaïi I thuoäc tÌnh, treân cô sôÝ hôïp nhaåt caÚc thaønh phoå Vónh Yeân; thò xaþ môÚi BÏnh Xuyeân vaø thaønh phoå PhuÚc Yeân, sau khi ùaït ùÜôïc caÚc tieâu chuaün laø ùoâ thò loaïi I; n Vónh TÜôøng: laø ùoâ thò loaïi IV, tieåp tuïc laø thò xaþ. n Laäp Thaïch: laø ùoâ thò loaïi IV. Thaønh laäp môÚi thò xaþ Laäp Thaïch treân cô sôÝ thò traån Laäp Thaïch vaø moät soå xaþ cuÝa huyeän Laäp Thaïch (sau khi ùoâ thò naøy ùaït tieâu chuaün laø ùoâ thò loaïi IV). n Hôïp Chaâu - Taây Thieân vaø Tam Hoà ng: Laø caÚc ùoâ thò loaïi IV, laø caÚc thò traån thuoäc huyeän. n CaÚc thò traån thuoäc huyeän goàm: MÜôøi ba thò traån laø ùoâ thò loaïi V goàm: Hôïp Hoøa, Tam Sôn, Hoa Sôn, Baøn GiaÝn, Sôn Ñoâng, ÑÜÚc BaÚc, HaÝi LÜïu, Laþng Coâng, Hôïp LyÚ, Vaøng, Tam ÑaÝo, Taây Thieân vaø Nguyeät ÑÜÚc tieåp tuïc laø caÚc thò traån thuoäc huyeän; Ba ùieüm daân cÜ laø ùoâ thò loaïi V: seþ laø ba thò traån ùÜôïc thaønh laäp môÚi, treân cô sôÝ ùòa giôÚi haønh chính caÚc xaþ goàm: Thò traån BaÊc Ngoïc Thanh vaø thò traån Ñaïo Truø thuoäc huyeän Tam ÑaÝo (theo ùòa giôÚi haønh chính dÜï kieån seþ ùÜôïc ùieàu chÌnh); thò traån Lieân Chaâu thuoäc huyeän Yeân Laïc. Taàm nhÏn ùoâ thò tÌnh Vónh PhuÚc ùeån naêm 2050: Giai ùoaïn 2031- 2050, tÌnh Vónh PhuÚc ùÜôïc tieåp tuïc ùaàu tÜ xaây dÜïng trôÝ thaønh thaønh phoå Vónh PhuÚc phaÚt trieün, trong ùoÚ loþi ùoâ thò Vónh PhuÚc seþ ùaït tieâu chuaün ùaày ùuÝ cuÝa ùoâ thò loaïi I. Ñoâ thò loþi naøy laø laø trung taâm chính trò - haønh chính caåp tÌnh- moät trong nhÜþng

trung taâm kinh teå lôÚn cuÝa Vuøng ThuÝ ùoâ Haø Noäi vaø caÝ nÜôÚc. VôÚi caÚc ngaønh chuÝ ùaïo laø coâng nghieäp - dòch vuï, thÜông maïi, giaÚo duïc, khoa hoïc vaø dòch vuï du lòch, loþi ùoâ thò Vónh PhuÚc cuþng laø trung taâm vaên hoÚa, ùaà u moåi giao thoâng quan troïng cuÝa vuøng ThuÝ ùoâ, vuøng kinh teå troïng ùieüm BaÊc Boä, caÝ nÜôÚc vaø quoåc teå. Ñoàng thôøi, ùoâ thò cuþng coÚ vò trí troïng yeåu veà an ninh, quoåc phoøng. Kieån truÚc, caÝnh quan ùoâ thò vaø coâng trÏnh haï taàng kyþ thuaät (ùoåi vôÚi khu vÜïc noäi thaønh vaø ngoaïi thaønh) ùaït caÚc tieâu chuaün vaø kieåu maãu theo quy ùònh. Ñoâ thò loþi seþ coÚ 1,8 trieäu daân, trong ùoÚ daân soå noäi thaønh laø 1,0 trieäu ngÜôøi. TÌ leä lao ùoäng phi noâng nghieäp seþ chieåm treân 85% toüng soå lao ùoäng. Theo taàm nhÏn naøy, tÌnh Vónh PhuÚc trôÝ thaønh thaønh phoå trÜïc thuoäc Trung Üông. NhÜ vaäy, cuøng vôÚi caÚc Quy hoaïch chung xaây dÜïng ùoâ thò Vónh PhuÚc, Quy hoaïch xaây dÜïng vuøng tÌnh vaø caÚc quy hoaïch khaÚc, ChÜông trÏnh toüng theü xaây dÜïng vaø phaÚt trieün ùoâ thò ùeån naêm 2030, taàm nhÏn ùeån naêm 2050 laø nhÜþng ùònh hÜôÚng chieån lÜôïc cô baÝn, nhÜþng coâng cuï phaÚp lyÚ quan troïng ùeü Vónh PhuÚc phaÚt trieün nhanh choÚng, hieäu quaÝ vaø beàn vÜþng. VôÚi tÜông lai laø thaønh phoå trÜïc thuoäc trung Üông, Vónh PhuÚc khoâng chÌ laø moät cÜïc taêng trÜôÝng, thuÚc ùaüy sÜï phaÚt trieün cho vuøng kinh teå troïng ùieüm phía BaÊc, maø coøn goÚp phaàn hoaøn thieän bÜÚc tranh toüng theü ùoâ thò Vieät Nam.

8Ă‹

13


Quy hoaïch xaây dÜïng vuøng tÌnh Vónh PhuÚc Ñoâ thò- noâng thoân Vónh PhuÚc

nh†t th� h„a ph�t tri�n

BaÝn ùoà ùònh hÜôÚng phaÚt trieün khoâng gian ùeån naêm 2030

ChuÝ ùaà u tÜ: SôÝ Xaây dÜïng Vónh PhuÚc Ñôn vò tÜ vaån: Vieän Quy hoaïch xaây dÜïng Vónh PhuÚc

Vuøng tÌnh Vónh PhuÚc seþ phaÚt trieün theo moâ hÏnh nhaåt theü hoÚa ùoâ thò - noâng thoân, gaÊn keåt chaÍt cheþ vôÚi vuøng ThuÝ ùoâ Haø Noäi, vuøng kinh teå troïng ùieüm BaÊc Boä vaø phaÚt trieün haøi hoøa vôÚi thieân nhieân. 14

8Ă‹

Q

uy hoaïch xaây dÜïng vuøng tÌnh Vónh PhuÚc ùeån naêm 2030 vaø taà m nhÏn ùeån naêm 2050 vÜøa ùÜôïc UBND tÌnh Vónh PhuÚc pheâ duyeät theo Quyeåt ùònh 2358/ QÑ-UBND. VôÚi dieän tích tÜï nhieân 1236,5km2, vuøng tÌnh Vónh PhuÚc bao goàm 9 ùôn vò haønh chính: thaønh phoå Vónh Yeân, thò xaþ PhuÚc Yeân vaø caÚc huyeän BÏnh Xuyeân, Yeân Laïc, Vónh TÜôøng, Tam DÜông, Tam ÑaÝo, Laäp Thaïch, Soâng Loâ. Theo quy hoaïch ùÜôïc duyeät, daân soå vuøng ùeån naêm 2020 dÜï baÚo ùaït khoaÝng 1,4trieäu ngÜôøi vaø taêng theâm khoaÝng 390.000 ngÜôøi vaøo naêm 2030.


ùeån naêm 2030 vaø taà m nhÏn ùeån naêm 2050 Heä thoång caÚc ùoâ thò Vónh PhuÚc goàm 21 ùoâ thò, trong ùoÚ, ùoâ thò Vónh PhuÚc vôÚi dieän tích 31.860ha, daân soå 1 trieäu ngÜôøi seþ giÜþ vai troø laø trung taâm, laøm haït nhaân vaø ùaàu taøu thuÚc ùaüy sÜï phaÚt trieün toaøn vuøng. GiÜþ vai troø hoã trôï ùoâ thò Vónh PhuÚc laø ba chuøm ùoâ thò veä tinh: chuøm ùoâ thò mieàn nuÚi laåy hai thò traån Hôïp Chaâu vaø Taây Thieân laøm haït nhaân; chuøm ùoâ thò trung du thò traån Laäp Thaïch laøm haït nhaân vaø chuøm ùoâ thò ùoàng baèng laåy 2 thò traån Vónh TÜôøng vaø Thoü Tang laøm haït nhaân. Keåt noåi vôÚi ba chuøm ùoâ thò veä tinh vaø ùoâ thò Vónh PhuÚc laø heä thoång caÚc ùieüm daân cÜ noâng thoân môÚi ùÜôïc xaây dÜïng gaÊn vôÚi ba vuøng kinh teå noâng nghieäp sinh thaÚi mieàn

nuÚi, trung du vaø ùoà ng baèng. Xung quanh ùoâ thò Vónh PhuÚc seþ hÏnh thaønh caÚc vaønh ùai xanh, gaÊn keåt vôÚi caÚc haønh lang xanh trong ùoâ thò vaø caÚc vuøng noâng nghieäp ven ùoâ, taïo thaønh boä khung baÝo veä thieân nhieân, ùaÝm baÝo caân baèng sinh thaÚi vaø phaÚt trieün beàn vÜþng cho toaøn tÌnh. TÌnh Vónh PhuÚc ùÜôïc phaân thaønh 04 vuøng kinh teå - laþnh thoü: Vuøng kinh teå ùoâ thò Vónh PhuÚc; Vuøng kinh teå laâm nghieäp sinh thaÚi - du lòch - dòch vuï phía BaÊc; Vuøng kinh teå noâng nghieäp - tieüu thuÝ coâng nghieäp - thÜông maïi phía Nam vaø Vuøng kinh teå coâng - noâng nghieäp - dòch vuï phía Taây.

BaÝn ùoà quy hoaïch sÜÝ duïng ùaåt ùeån naêm 2030

8Ă‹

15


Quy hoaïch xaây dÜïng vuøng tÌnh Vónh PhuÚc ùeån naêm 2030 vaø taà m nhÏn ùeån naêm 2050

Quy hoaïch cuþng chÌ ra ùÜôïc heä thoång caÚc vuøng vaø cô sôÝ saÝn xuaåt, trong ùoÚ, Vónh PhuÚc phaÚt trieün coâng nghieäp theo ba vuøng chính goà m khoaÝng 16 khu coâng nghieäp taäp trung coÚ dieän tích laø 6.628ha. Ñoàng thôøi, phaÚt trieün caÚc vuøng vaø caÚc khu du lòch nghÌ dÜôþng - sinh thaÚi, vaên hoÚa - taâm linh‌ ùaÚp ÜÚng nhu caàu khoaÝng 4,45 - 4,65 trieäu lÜôït khaÚch vaøo naêm 2020 vaø khoaÝng 9 trieäu lÜôït khaÚch vaøo naêm 2030. Boån vuøng saÝn xuaåt noâng laâm nghieäp cuþng ùÜôïc ùònh hÜôÚng phaÚt trieün: Vónh TÜôøng - Yeân Laïc chuÝ yeåu troàng luÚa, hoa, rau chaåt lÜôïng cao; Tam DÜông laø caây aên quaÝ, caây caÝnh; Laäp Thaïch - Soâng Loâ troàng luÚa, hoa maøu, caây laâu naêm; Tam ÑaÝo - Laäp Thaïch - Soâng Loâ phaÚt trieün caây aên quaÝ, rÜøng saÝn xuaåt, rÜøng sinh thaÚi, rÜøng ùaÍc duïng, vÜôøn quoåc gia Tam ÑaÝo.

Vónh PhuÚc vaø chuøm ùoâ thò veä tinh Hôïp Chaâu, Vónh TÜôøng vaø Laäp Thaïch. CaÚc cô sôÝ ùieà u dÜôþng, y teå caåp vuøng boå trí taïi thaønh phoå Vónh Yeân, thò xaþ PhuÚc Yeân, huyeän Tam DÜông, huyeän Yeân Laïc vaø caÚc ùoâ thò khaÚc coÚ dieän tích laø 100-120ha.

TÜø nay ùeån naêm 2030, trong vuøng seþ coÚ 49,60 trieäu m2 nhaø ôÝ ùÜôïc xaây dÜïng môÚi vaø caÝi taïo, ùaït tieâu chuaün bÏnh quaân 22m2/ ngÜôøi, trong ùoÚ 37,50 trieäu m2 nhaø ôÝ taïi caÚc ùoâ thò ùaït chÌ tieâu bÏnh quaân 30m2/ngÜôøi. Cuøng vôÚi nhaø ôÝ, heä thoång caÚc caÚc trung taâm dòch vuï toüng hôïp; trung taâm chính trò - haønh chính; caÚc trung taâm chuyeân ngaønh cuþng ùÜôïc xaÚc ùònh, trong ùoÚ, caÚc trÜôøng ùaïi hoïc, hoïc vieän, cao ùaúng, trung caåp chuyeân nghieäp vaø caÚc cô sôÝ nghieân cÜÚu khoa hoïc coÚ dieän tích khoaÝng 1.800ha, boå trí taïi ùoâ thò

BaÝn quy hoaïch khaúng ùònh, vuøng tÌnh Vónh PhuÚc seþ Üu tieân daønh quyþ ùaåt cho saÝn xuaåt noâng nghieäp, ùaÍc bieät laø ùaåt hai luÚa, ùoà ng thôøi, cuþng daønh ùuÝ ùaåt cho xaây dÜïng vaø phaÚt trieün ùoâ thò, ùaÍc bieät laø haï taàng dieän roäng vaø ùoâ thò Vónh PhuÚc. Ñoâ thò ùÜôïc thaønh laäp treân cô sôÝ hôïp nhaåt ba ùoâ thò Vónh Yeân, BÏnh Xuyeân, PhuÚc Yeân naøy seþ ùÜôïc xaây dÜïng ùaït tieâu chuaün thaønh phoå loaïi I thuoäc tÌnh, ùaÝm baÝo ùuÝ ùieàu kieän ùeü tÌnh Vónh PhuÚc trôÝ thaønh thaønh phoå vaøo nhÜþng naêm 20 cuÝa theå kyÝ naøy.

16

8Ă‹

Heä thoång haï taà ng kyþ thuaät ùÜôïc ùaàu tÜ xaây dÜïng vôÚi 5 ùÜôøng vaønh ùai vaø 10 hÜôÚng tuyeån noåi vôÚi trung taâm ùoâ thò Vónh PhuÚc. CaÚc tuyeån ùÜôøng saÊt vaø giao thoâng coâng coäng ùÜôïc quan taâm xaây dÜïng, trong ùoÚ seþ xaây môÚi tuyeån ùÜôøng saÊt khoü roäng 1,43m Haø Noäi - Laøo Cai, tuyeån ùÜôøng saÊt nheï BaÊc Nam, tuyeån ùÜôøng saÊt du lòch Noäi Baøi - Vónh PhuÚc; tuyeån xe buyÚt nhanh PhuÚc YeânVónh Yeân,...


Vónh PhuÚc Moät ùieün hÏnh trong quy hoaïch xaây dÜïng

n´ng th´n mĂŒi

ÑOÂ THÒ BOà N PHÖÔNG

VĂ´Ăši vieäc laäp vaø pheâ duyeät quy hoaĂŻch xaây dÜïng noâng thoân mĂ´Ăši cho toaøn boä 112 xaĂľ treân ùòa baøn tĂŚnh tÜø cuoĂĄi naĂŞm 2011, VĂłnh PhuĂšc ĂąaĂľ trĂ´Ăť thaønh moät trong nhÜþng tĂŚnh “veà ùíchâ€? sĂ´Ăšm nhaĂĄt caĂť nÜôÚc trong coâng taĂšc naøy. Khoâng nhÜþng theĂĄ SĂ´Ăť Xaây dÜïng coøn xuaĂĄt baĂťn cuoĂĄn saĂšch hÜôÚng daĂŁn veĂ  quy hoaĂŻch noâng thoân mĂ´Ăši – moät caĂĽm naĂŞng raĂĄt hÜþu Ă­ch cho caĂšc ùòa phÜông baĂŻn hoĂŻc taäp. Cao Anh

ónh PhuÚc laø tÌnh naèm trong vuøng kinh teå troïng ùieüm BaÊc boä thuoäc quy hoaïch vuøng thuÝ ùoâ Haø Noäi. Toaøn TÌnh coÚ dieän tích 123.176ha, trong ùoÚ ùaåt noâng nghieäp chieåm 69%, vôÚi daân soå noâng thoân chieåm 77,6% daân cÜ cuÝa tÌnh.

V

vÜïc noâng thoân, trong ùoÚ coÚ 75 xaþ ùoà ng baèng vaø trung du, 37 xaþ mieàn nuÚi, nhaèm ùaÚp ÜÚng caÚc tieâu chí Quoåc gia veà noâng thoân môÚi. Vieän Quy hoaïch xaây dÜïng Vónh PhuÚc ùÜôïc choïn laø ùôn vò tÜ vaån laøm maãu veà quy hoaïch noâng thoân môÚi treân ùòa baøn tÌnh.

Vaøo thôøi ùieüm 2010, ùaà u 2011, quy hoaïch noâng thoân môÚi ùÜôïc xaÚc ùònh laø raåt khoÚ khaên, song caÝ heä thoång chính trò Vónh PhuÚc, ùaÍc bieät laø SôÝ Xaây dÜïng vaø Vaên phoøng ùieàu phoåi xaây dÜïng noâng thoân môÚi ùaþ quyeåt taâm taäp trung thÜïc hieän, hoaøn thaønh nhieäm vuï quy hoaïch noâng thoân môÚi ngay trong naêm 2011, ùeü laøm neàn taÝng laäp dÜï aÚn vaø xaây dÜïng cô sôÝ haï taàng noâng thoân, nhaèm naâng cao ùôøi soång cho nhaân daân.

Coâng taÚc quy hoaïch xaây dÜïng noâng thoân ùaþ ùÜôïc toü chÜÚc thÜïc hieän ùoà ng boä treân ùòa baøn tÌnh. CaÚch trieün khai cuÝa Vieän Quy hoaïch xaây dÜïng laø: choïn 2 xaþ Nguþ Kieân thuoäc huyeän Vónh TÜôøng vaø An Hoaø thuoäc huyeän Tam DÜông laøm maãu theo nhieäm vuï ùÜôïc giao, sau ùoÚ trieün khai ùoàng loaït caÚc xaþ coøn laïi treân cô sôÝ baÚm saÚt nhieäm vuï thieåt keå ùaþ ùÜôïc UBND tÌnh pheâ duyeät vaø caÚc nghò quyeåt cuÝa HÑND tÌnh ùaþ ban haønh ùeü aÚp duïng vaøo ùoà aÚn.

Keåt quaÝ laø ùeån heåt thaÚng 12/2011, toaøn tÌnh ùaþ coÚ 112/112 xaþ ùaþ ùÜôïc pheâ duyeät quy hoaïch chung, quy hoaïch chi tieåt noâng thoân môÚi vaø ùeån heåt thaÚng 4/2012, coÚ 112/112 xaþ ùaþ thÜïc hieän xong vieäc coâng boå coâng khai quy hoaïch baèng baÝn ùoà taåm lôÚn taïi UBND xaþ vaø nhaø vaên hoÚa thoân. Hieän nay caÚc xaþ naøy ùang trieün khai caÚc ùeà aÚn, caÚc chÜông trÏnh dÜï aÚn xaây dÜïng.

Ñeü tieån haønh laäp quy hoaïch xaây dÜïng noâng thoân môÚi, nhoÚm laäp quy hoaïch ùaþ laøm vieäc vôÚi caÚc ùòa phÜông, khaÝo saÚt ùieà u tra soå lieäu, ùaÚnh giaÚ thÜïc traïng veà ùieàu kieän tÜï nhieân vaø xaþ hoäi, thÜïc traïng phaÚt trieün kinh teå- xaþ hoäi, phaÚt trieün haï taàng kyþ thuaät cuÝa tÜøng xaþ, ùoåi chieåu theo Boä tieâu chí veà noâng thoân môÚi, roài baÊt ùaàu xaây dÜïng phÜông aÚn quy hoaïch xaây dÜïng noâng thoân môÚi.

Moät soå kinh nghieäm laøm quy hoaïch xaây dÜïng noâng thoân môÚi nhanh goïn – hieäu quaÝ:

CaÚc noäi dung quy hoaïch goà m: n Quy hoaïch chung xaþ noâng thoân môÚi, vôÚi caÚc noäi dung chuÝ yeåu laø quy hoaïch maïng lÜôÚi ùieüm daân cÜ, ùieüm daân cÜ khu trung taâm xaþ, quy hoaïch vuøng saÝn xuaåt noâng nghieäp haøng hoaÚ, cô sôÝ haï taàng kyþ thuaät, haï taàng xaþ hoäi ùieüm phaÚt trieün coâng nghieäp, tieüu thuÝ coâng nghieäp, laøng ngheà, thÜông maïi, dòch vuï‌ n Quy hoaïch chi tieåt xaây dÜïng khu trung taâm xaþ, trong ùoÚ coÚ vieäc phoåi hôïp vôÚi UBND caÚc xaþ, toü chÜÚc hoäi nghò laåy

Treân cô sôÝ caÚc vaên baÝn hÜôÚng daãn cuÝa caÚc boä ngaønh, trung Üông, (maÍc duø coøn chÜa thoång nhaåt vaø nhieà u baåt caäp) nhÜng vôÚi nhieäm vuï ùÜôïc ChuÝ tòch UBND tÌnh giao, SôÝ Xaây dÜïng ùaþ toü chÜÚc hÜôÚng daãn cho 17 ùôn vò tÜ vaån trong vaø ngoaøi tÌnh, thoång nhaåt veà noäi dung theü hieän vaø trÏnh tÜï thaüm ùònh, pheâ duyeät thuyeåt minh, ùoà aÚn quy hoaïch xaây dÜïng noâng thoân môÚi cho 112 xaþ thuoäc khu

8Ă‹

17


Quy hoaïch xaây dÜïng yÚ kieån cuÝa nhaân daân caÚc thoân vaø caÚn boä xaþ, thoân. Ñoåi vôÚi ùoà aÚn cuÝa hai xaþ ùÜôïc choïn laøm maãu ùaþ ùÜôïc baÚo caÚo nhieàu laàn taïi caÚc hoäi nghò cuÝa UBND tÌnh, nhaèm laåy yÚ kieån tham gia cuÝa caÚc sôÝ ngaønh lieân quan vaø yÚ kieån chÌ ùaïo cuÝa laþnh ùaïo UBND tÌnh. Sau ùoÚ SôÝ Xaây dÜïng phoåi hôïp vôÚi ban chÌ ùaïo xaây dÜïng noâng thoân môÚi cuÝa tÌnh, toü chÜÚc baÚo caÚo maãu ùoà aÚn quy hoaïch xaây dÜïng noâng thoân môÚi cuÝa 2 xaþ treân ùeü 16 ùôn vò tÜ vaån khaÚc cuøng laøm theo caÚch laøm cuÝa Vieän Quy hoaïch xaây dÜïng.

Ñôn vò laäp quy hoaïch:

Vieän Quy hoaïch xaây dÜïng Vónh PhuÚc

NhÜþng khoÚ khaên trong quaÚ trÏnh laäp quy hoaïch do sÜï baåt caäp giÜþa caÚc vaên baÝn hÜôÚng daãn

Qua quaÚ trÏnh laäp quy hoaïch xaây dÜïng noâng thoân môÚi ùaþ cho thaåy nhÜþng khoÚ khaên bôÝi chÜông trÏnh naøy bao truøm nhieà u noäi dung, nhieàu lónh vÜïc, lieân quan ùeån caÚc caåp, caÚc ngaønh, treân phaïm vi toaøn tÌnh, ùoàng thôøi coøn nhieàu sÜï baåt caäp giÜþa caÚc vaên baÝn hÜôÚng daãn tÜø trung Üông, cuï theü nhÜ: n ThÜÚ nhaåt: Thoâng tÜ lieân tòch soå 26 ngaøy 13/04/2011 cuÝa caÚc: Boä Taøi nguyeân vaø Moâi trÜôøng, Boä Keå hoaïch vaø Ñaàu tÜ, Boä Taøi chính, hÜôÚng daãn moät soå noäi dung raåt khoÚ hieüu vaø raåt khoÚ thÜïc hieän. Ví duï: taïi Ñieàu 7, Quy hoaïch chung toaøn xaþ (hay coøn goïi laø quy hoaïch toüng theü) saÝn phaüm quy hoaïch 01 baÝn veþ quy hoaïch chung, tÌ leä 1/5000 vaø baÝn thuyeåt minh quy hoaïch. Noäi dung naøy hÜôÚng daãn khoâng thÜïc tieãn vÏ trong xaây dÜïng noâng thoân môÚi, coâng taÚc quy hoaïch vôÚi ba nhieäm vuï: quy hoaïch saÝn xuaåt, quy hoaïch cô sôÝ haï taàng, quy hoaïch ùaåt ùai (quy hoaïch ba trong moät), do vaäy ùeü theü hieän caÚc noäi dung quy hoaïch theo caÚc tieâu chí noâng thoân treân vaøo moät baÝn veþ theo hÜôÚng daãn taïi thôøi ùieüm ùoÚ khoâng thÜïc hieän ùÜôïc. n ThÜÚ hai: Veà trÏnh tÜï laäp, thaüm ùònh vaø pheâ duyeät quy hoaïch: theo Ñieàu 7, muïc 4 Thoâng tÜ lieân tòch soå 26. Ñoåi vôÚi quy hoaïch chung, quy hoaïch chi tieåt sÜÝ duïng ùaåt vaø boå trí daân cÜ, haï taàng kyþ thuaät thÜïc hieän theo Thoâng tÜ 09/2010/TT-BXD ngaøy 4/8/2012 cuÝa Boä Xaây dÜïng, coøn ùoåi vôÚi saÝn xuaåt noâng nghieäp thÜïc hieän theo Thoâng tÜ 07/2010/TT-BNNPTNT, ngaøy 8/2/2010 cuÝa Boä Noâng nghieäp vaø PhaÚt trieün noâng thoân. Do vaäy, trong quaÚ trÏnh laäp quy hoaïch xaây dÜïng noâng thoân môÚi coøn vÜôÚng maÊc, vÏ caÚc chuyeân gia tÜ vaån laäp quy hoaïch chuÝ yeåu laø kieån truÚc sÜ vaø kyþ sÜ haï taàng khoâng coÚ chuyeân moân veà noâng nghieäp vaø thuÝy lôïi. n ThÜÚ ba: Veà coâng taÚc quaÝn lyÚ quy hoaïch: Vieäc caÊm moåc giôÚi quy hoaïch theo hÜôÚng

18

8Ă‹

BaÝn ùoà quy hoaïch sÜÝ duïng ùaåt & khoâng gian kieån truÚc caÝnh quan

daãn taïi Thoâng tÜ lieân tòch soå 26, khoâng phuø hôïp. Taïi thôøi ùieüm laäp quy hoaïch ôÝ Vónh PhuÚc, dÜï toaÚn caÊm moåc cuÝa 02 xaþ thuoäc thaønh phoå Vónh Yeân do ùôn vò tÜ vaån laäp vaø trÏnh duyeät vôÚi kinh phí thÜïc hieän khoaÝng 3 tyÝ ùoà ng/xaþ. NhÜ vaäy, treân ùòa baøn tÌnh Vónh PhuÚc coÚ 112 xaþ, kinh phí cho caÊm moåc giôÚi quy hoaïch laø 336 tyÝ ùoàng, trong khi kinh phí ùaàu tÜ cô sôÝ haï taàng, thieåt cheå vaên hoÚa, caÚc coâng trÏnh phuÚc lôïi coøn ít, chÜa phuø hôïp vôÚi thÜïc tieãn. Vieäc naøy chÌ neân trieün khai caÊm moåc caÚc coâng trÏnh haï taàng kyþ thuaät vaø caÚc khu chÜÚc naêng chÜa thÜïc hieän ùaàu tÜ xaây dÜïng. Theo Thoâng tÜ lieân tòch soå 26, quy hoaïch noâng thoân môÚi do xaþ laøm chuÝ ùaàu tÜ coÚ theü tÜï laøm moät soå vieäc nhÜ: khaÝo saÚt, ùo ùaïc veþ

baÝn ùoà , vieåt thuyeåt minh... noäi dung hÜôÚng daãn naøy khoâng thÜïc tieãn vÏ thÜïc teå caÚn boä caåp xaþ khoâng coÚ chuyeân moân quy hoaïch, do vaäy khoâng theü ùaÝm nhaän ùÜôïc khoåi lÜôïng coâng vieäc theo 19 tieâu chí ùeà ra.

Moät soå yÚ kieån vôÚi caÚc ùòa phÜông trong vieäc tieån haønh xaây dÜïng haï taà ng kyþ thuaät

Caà n naÊm baÊt nhÜþng hÜôÚng daãn cuÝa trung Üông vaø caÚc ngaønh cuÝa tÌnh ùeü thieåt laäp ùeà aÚn xaây dÜïng caÚc haïng muïc coâng trÏnh haï taàng kyþ thuaät, treân cô sôÝ ùoà aÚn quy hoaïch xaây dÜïng noâng thoân môÚi ùÜôïc pheâ duyeät. Huy ùoäng vaø sÜÝ duïng coÚ hieäu quaÝ caÚc nguoàn lÜïc vaø nguoàn voån vaøo tÜøng noäi dung vaø haïng


noâng thoân môÚi xaþ Nguþ Kieân

Maãu nhaø vaên hoÚa thoân 500m2

Maãu trung taâm vaên hoÚa xaþ 10.000m2

Sô ùoà ùònh hÜôÚng phaÚt trieün maïng lÜôÚi ùieüm daân cÜ noâng thoân

muïc coâng trÏnh cuÝa ùeà aÚn khi ùÜôïc pheâ duyeät, caàn taäp trung xaây dÜïng tÜøng haïng muïc coâng trÏnh, khoâng neân daøn traÝi gaây maåt loøng tin cuÝa nhaân daân.

toüng hôïp cuÝa caÝ heä thoång chính trò tÜø laþnh ùaïo ùeån tÜøng ngÜôøi daân taïo sÜï ùoà ng loøng, hôïp sÜÚc cuÝa toaøn daân trong vieäc trieün khai thÜïc hieän chÜông trÏnh xaây dÜïng noâng thoân môÚi.

Vaän ùoäng vaø tuyeân truyeà n saâu roäng ùeån moïi taàng lôÚp quaàn chuÚng nhaân daân, ùeü ngÜôøi daân cuøng chung sÜÚc xaây dÜïng; tÜï nguyeän hieån ùaåt, goÚp coâng, goÚp sÜÚc taïo thaønh sÜÚc maïnh

NhÜ vaäy, coâng taÚc quy hoaïch xaây dÜïng noâng thoân môÚi treân ùòa baøn tÌnh ùÜôïc hoaøn thaønh ùaþ ùònh hÜôÚng ùÜôïc sÜï phaÚt trieün ùoà ng boä veà keåt caåu haï taàng, ùaÚp ÜÚng ùÜôïc yeâu caàu veä sinh

moâi trÜôøng vaø naâng cao sÜÚc caïnh tranh cuÝa haøng hoÚa noâng saÝn treân thò trÜôøng. Vieäc thÜïc hieän quy hoaïch noâng thoân môÚi seþ goÚp phaà n xaây dÜïng ùÜôïc loåi soång vaên hoÚa laønh maïnh, baÝo toàn vaø phaÚt huy thuaàn phong myþ tuïc ôÝ noâng thoân, naâng cao chaåt lÜôïng soång cuÝa ngÜôøi daân vaø laøm thay ùoüi dieän maïo cuÝa noâng thoân môÚi Vónh PhuÚc hoâm nay. (nguoàn SôÝ Xaây dÜïng Vónh PhuÚc)

8Ă‹

19


Quy hoaïch phaân khu tyÝ leä 1/2000 Khu ùoâ thò Ñaïi hoïc tÌnh Vónh PhuÚc

SÜï keåt noåi cuøng phaÚt trieün con ngÜôøi - tri thÜÚc - ùoâ thò Quy hoaïch phaân khu naøy seþ mang ùeån cho Vónh PhuÚc moät ùoâ thò tri thÜÚc ùi ùaà u trong giaÚo duïc, ùaøo taïo, nghieân cÜÚu khoa hoïc vaø phaÚt trieün vaên hoÚa. Cuøng vôÚi vieäc xaây dÜïng heä thoång haï taàng ùoàng boä, hieän ùaïi, khu ùoâ thò ùaïi hoïc naøy seþ goÚp phaàn hoaøn thieän ùoâ thò Vónh PhuÚc theo quy hoaïch vaø taïo ùieüm nhaån phaÚt trieün cho vuøng ThuÝ ùoâ.

N

aèm taĂŻi phĂ­a BaĂŠc thaønh phoĂĄ VĂłnh Yeân, quy hoaĂŻch “laøng ĂąaĂŻi hoĂŻcâ€? ùÜôïc thieĂĄt keĂĄ ĂąaĂŤc bieät nhaĂĄn maĂŻnh tĂ­nh keât noĂĄi cuĂťa naĂŞm yeĂĄu toĂĄ laø con ngÜôøi, theĂĄ giĂ´Ăši, caĂšc theĂĄ heä, tri thÜÚc vaø caây xanh, ĂąeĂĽ taĂŻo neân moät Ăąoâ thò troĂŻng ĂąieĂĽm cho caĂšc hoaĂŻt Ăąoäng nghieân cÜÚu, giao lĂśu vaø Ăąaøo taĂŻo nhaân lÜïc Ăśu tuĂš. Khu vÜïc laäp quy hoaĂŻch coĂš dieän tĂ­ch 2.040ha, treân ùòa hĂŹnh baĂšn sĂ´n ùòa, bao goĂ m: xaĂľ Ñònh Trung, phÜôøng Ă‘oĂ ng Taâm, phÜôøng Lieân BaĂťo (thuoäc thaønh phoĂĄ VĂłnh Yeân), xaĂľ Kim Long, Thanh Vaân, Ă‘aĂŻo TuĂš, HÜôÚng Ă‘aĂŻo (thuoäc huyeän Tam DÜông). ÑÜôïc giĂ´Ăši haĂŻn bĂ´Ăťi caĂšc tuyeĂĄn QuoĂĄc loä 2B, 2C, ùÜôøng Cao toĂĄc Xuyeân AĂ™, ùÜôøng Vaønh Ăąai I, Vaønh Ăąai II vaø

20

8Ă‹

tuyeĂĄn ùÜôøng chaĂŻy song song vĂ´Ăši truĂŻc ùÜôøng saĂŠt Haø Noäi - Laøo Cai, khu Ăąoâ thò ĂąaĂŻi hoĂŻc laø moät quaĂ n theĂĽ kieĂĄn truĂšc goĂ m caĂšc trÜôøng ĂąaĂŻi hoĂŻc, coâng trĂŹnh phuĂŻc vuĂŻ nghieân cÜÚu, caĂšc loaĂŻi hĂŹnh nhaø Ă´Ăť vaø “RÜøngâ€? tri thÜÚc - nĂ´i coĂš caĂšc coâng trĂŹnh vaĂŞn hoĂša trong khuoân vieân xanh vaø laø ĂąieĂĽm nhaĂĄn aĂĄn tÜôïng cuĂťa toaøn khu vÜïc. CĂ´ caĂĄu quy hoaĂŻch laø sÜï lieân keĂĄt khoa hoĂŻc cuĂťa caĂšc Campus Unit (nhoĂšm trÜôøng ĂąaĂŻi hoĂŻc) treân heä thoĂĄng giao thoâng coâng coäng thuaän tieän vaø hieän ĂąaĂŻi. MoĂŁi “Campus Unitâ€? laø moät Ăąoâ thò nhoĂť, vĂ´Ăši sÜï toĂ n taĂŻi cuĂťa moät trÜôøng ĂąaĂŻi hoĂŻc, khu Ă´Ăť vaø laøng maĂŻc hieän hÜþu Ă´Ăť xung quanh trÜôøng. Ba khu vÜïc naøy cuøng toĂ n taĂŻi vaø cuøng tÜông hoĂŁ phaĂšt trieĂĽn.


Heä thoĂĄng giao thoâng chĂ­nh cuĂťa khu Ăąoâ thò ĂąaĂŻi hoĂŻc laø caĂšc ùÜôøng keĂĄt noĂĄi -link road, goĂ m: “CITY LINK Roadâ€? keĂĄt noĂĄi khu quy hoaĂŻch vĂ´Ăši Ăąoâ thò xung quanh vaø laø ùÜôøng truĂŻc chĂ­nh; “CAMPUS LINK Roadâ€? keĂĄt noĂĄi giÜþa caĂšc Campus Unit vĂ´Ăši nhau. Treân “CAMPUS LINK Roadâ€? xaây dÜïng giao thoâng xe buyĂšt, hÜôÚng tĂ´Ăši laĂĄy giao thoâng coâng coäng (TOD) laø chuĂť ĂąaĂŻo.

CaÚc khu chÜÚc naêng chính:

TrÜôøng ĂąaĂŻi hoĂŻc vaø coâng trĂŹnh nghieân cÜÚu CaĂšc trÜôøng ĂąaĂŻi hoĂŻc ùÜôïc boĂĄ trĂ­ Ă´Ăť caĂšc loâ ĂąaĂĄt vuoâng vaĂŠn gaĂ n khu trung taâm quy hoaĂŻch vaø ven LINK Road, ĂąeĂĽ thuaän tieän vieäc keĂĄt noĂĄi giÜþa caĂšc trÜôøng vaø phuĂŻc vuĂŻ toĂĄt vieäc Ăąaøo taĂŻo, nghieân cÜÚu khoa hoĂŻc - ĂąaĂŤc trĂśng cuĂťa â€œĂąoâ thò ĂąaĂŻi hoĂŻcâ€?. Khu vÜïc haønh chĂ­nh, coâng coäng, thÜông maĂŻi Naèm Ă´Ăť trung taâm khu quy hoaĂŻch laø khu vÜïc

haønh chính, coâng coäng, thÜông maïi - Nôi hoäi tuï cuÝa caÚc coâng trÏnh taïo sÜï naÚo nhieät vaø giao lÜu cuÝa khu vÜïc. Nôi ùaây ùoÚng vai troø quan troïng trong cuoäc soång tinh thaà n cuÝa ngÜôøi daân, vôÚi RÜøng tri thÜÚc laø ùieüm nhaån. Ngoaøi ra laø caÚc coâng trÏnh haønh chính, dòch vuï coâng coäng, thÜông maïi vaø y teå. Khu ôÝ: Khu quy hoaïch ùÜôïc chia theo tÜøng xaþ, ùÜôïc cô caåu thaønh 8 khu ôÝ coÚ baÚn kính phuïc vuï khoaÝng 800m, vôÚi daân soå khoaÝng 20.000 ngÜôøi. Trong khu ôÝ bao goàm kyÚ tuÚc xaÚ sinh vieân, nhaø ôÝ giaÚo vieân, nhaø ôÝ thaåp taàng (nhaø ôÝ ùôn laäp, nhaø lieân keå, nhaø ôÝ keåt hôïp kinh doanh (shophouse), ùaåt sÜÝ duïng hoãn hôïp (bao goàm nhaø ôÝ daønh cho ngÜôøi thu nhaäp thaåp). Trong khu ôÝ coøn coÚ caÚc coâng trÏnh giaÚo duïc, dòch vuï coâng coäng vaø coâng vieân caây xanh. Trong moãi khu ôÝ ùeàu coÚ trung taâm cung caåp ùaày ùuÝ caÚc dòch vuï caàn thieåt cho sinh hoaït thÜôøng ngaøy cuÝa ngÜôøi daân.

Laøng maïc hieän hÜþu vaø ùaåt taÚi ùònh cÜ CaÚc laøng maïc hieän hÜþu naèm trong khu quy hoaïch, veà nguyeân taÊc, seþ giaÝm thieüu toåi ùa sÜï di dôøi. Tuy nhieân, vôÚi nhÜþng khu ùaåt khoâng theü traÚnh ùÜôïc di dôøi ùeü laøm moät phaàn trÜôøng ùaïi hoïc, ùÜôøng xaÚ, thÏ quy hoaïch seþ boå trí ùuÝ ùaåt taÚi ùònh cÜ vaø taÚi ùònh cÜ trong cuøng moät xaþ. Quy hoaïch khu ùoâ thò ùaïi hoïc tÌnh Vónh PhuÚc ùÜôïc thÜïc hieän seþ mang ùeån moät khoâng gian soång vaên minh, hieän ùaïi, moät moâi trÜôøng giao lÜu vaên hoÚa, laøm caÝi thieän ùaÚng keü ùôøi soång tinh thaàn cho ngÜôøi daân treân ùòa baøn tÌnh. Ñoàng thôøi, vieäc xaây dÜïng moät khu ùoâ thò lôÚn vôÚi ùaày ùuÝ caÚc tieän ích cho khoaÝng 180.000 ngÜôøi sinh soång, seþ taïo ra haøng chuïc ngaøn cô hoäi vieäc laøm cho ngÜôøi lao ùoäng ùòa phÜông, goÚp phaàn ùaüy nhanh vieäc chuyeün dòch cô caåu kinh teå, phaÚt trieün dòch vuï vaø thuÚc ùaüy phaÚt trieün kinh teå, xaþ hoäi cuÝa TÌnh vaø toaøn vuøng.

8Ă‹

21


Ñieüm nhaån du lòch vaên hoÚa taâm linh

Taây Thieân

Phoåi caÝnh toüng theü khu trung taâm leã hoäi Taây Thieân

Khu trung taâm leã hoäi Taây Thieân ùang trôÝ thaønh moät ùieüm thu huÚt du khaÚch vaøo baäc nhaåt trong caÚc muøa leã hoäi truyeà n thoång cuÝa ùaåt nÜôÚc. Quy hoaïch Khu trung taâm leã hoäi naøy, sau khi ùÜôïc ùÜôïc hoaøn thaønh, seþ goÚp theâm vaøo baÝn ùoà du lòch Vieät Nam moät ùieüm ùeån haåp daãn, vôÚi nhÜþng hoaït ùoäng vaên hoaÚ - leã hoäi – taâm linh ùaÍc saÊc cuÝa vuøng ùoàng baèng BaÊc boä.

V

Ă´Ăši nhÜþng ùòa danh noĂĽi tieĂĄng “non xanh nÜôÚc bieĂĄc hÜþu tĂŹnh“ nhĂś HoĂ Ă‘aĂŻi LaĂťi, Ă‘aĂ m VaĂŻc, Tam Ă‘aĂťo, cuøng nhieĂ u ĂąeĂ n, chuøa linh thieâng Ă´Ăť Taây Thieân, VĂłnh PhuĂšc thÜïc sÜï laø vuøng ĂąaĂĄt hÜÚa ĂąeĂĽ phaĂšt trieĂĽn caĂšc loaĂŻi hĂŹnh du lòch haĂĄp daĂŁn. Beân caĂŻnh caĂšc khu du lòch nghĂŚ dÜôþng - sinh thaĂši, du lòch theĂĽ thao cuoĂĄi tuaĂ n vaø caĂšc loaĂŻi hĂŹnh du lòch khaĂšc nhĂś: Hoäi thaĂťo, theĂĽ thao, thaĂšm hieĂĽm,‌ du lòch vaĂŞn hoaĂš taâm linh - leĂŁ hoäi, Ăąang ùÜôïc VĂłnh PhuĂšc chuĂš troĂŻng ĂąaĂ u tĂś xaây dÜïng, ĂąeĂĽ ĂąaĂšp ÜÚng nhu caĂ u ngaøy caøng cao cuĂťa xaĂľ hoäi. VĂ´Ăši muĂŻc tieâu thu huĂšt hĂ´n 4,5 trieäu lÜôït khaĂšch tham quan, du lòch vaøo naĂŞm 2020 vaø khoaĂťng 9,0 trieäu lÜôït du khaĂšch vaøo naĂŞm 2030, nhieĂ u quy hoaĂŻch khu du lòch cuĂťa tĂŚnh ĂąaĂľ vaø Ăąang ùÜôïc trieĂĽn khai thÜïc hieän, ĂąaĂŤc bieät trong ĂąoĂš coĂš Quy hoaĂŻch chi tieĂĄt xaây dÜïng tyĂť leä 1/2000 khu trung taâm leĂŁ hoäi Taây Thieân. Ă‘oĂ  aĂšn naøy cuĂľng ĂąaĂľ ùÜôïc pheâ duyeät quy hoaĂŻch ĂąieĂ u chĂŚnh ĂąeĂĽ phuø hĂ´ĂŻp vĂ´Ăši caĂšc chieĂĄn lÜôïc phaĂšt trieĂĽn cuĂťa VĂłnh PhuĂšc. Khu trung taâm leĂŁ hoäi Taây Thieân coĂš dieän tĂ­ch khoaĂťng 160ha, naèm trong khu vÜïc vÜôøn quoĂĄc gia Tam Ă‘aĂťo, vĂ´Ăši heä Ăąoäng - thÜïc vaät phong phuĂš vaø phong caĂťnh thieân nhieân huøng vĂł maø neân thĂ´.

22

8Ă‹


Ă&#x;´ thďŹ

bËn ph≠¨ng

Nôi ùaây coÚ heä thoång chuøa chieà n khaÚ daøy ùaÍc, trong ùoÚ ùieüm nhaån laø Thieàn vieän TruÚc Laâm Taây Thieân vÜøa ùÜôïc phuïc dÜïng treân neàn chuøa coü Thieân AÂn thieàn tÜï. Khu trung taâm leã hoäi Taây Thieân ùÜôïc toü chÜÚc vôÚi hai khoâng gian chính laø khu vÜïc haønh leã vaø khu BaÝo thaÚp. Toüng theü khu trung taâm leã hoäi naøy ùÜôïc boå cuïc theo quan nieäm truyeàn thoång, coâng trÏnh chính dÜïa lÜng vaøo daþy nuÚi Tam ÑaÝo, thaúng truïc vôÚi tÜôïng Phaät khu danh thaÊng Taây Thieân, vôÚi hÜôÚng nhÏn Taây - Nam. Truïc khoâng gian leã hoäi xuaåt phaÚt tÜø truïc daãn leã ùeån truïc haønh leã vaøo saân leã hoäi trung taâm. Ñaây laø boä maÍt cuÝa trung taâm, truïc naøy ùi qua haàu heåt caÚc coâng trÏnh kieån truÚc troïng ùieüm cuÝa trung taâm nhÜ: Nhaø ùoÚn tieåp, coüng chính, thaÚp XaÚ LÎ, saân leã hoäi, chuøa Thieân AÂn. Khu vÜïc haønh leã: coÚ dieän tích 48,98ha, naèm giÜþa thung luþng xung quanh coÚ nuÚi cao, ùoài thaåp laïi coÚ suoåi Thoþng chaÝy qua – Moät khung caÝnh vÜøa traàm huøng, linh thieâng, vÜøa laþng maïn, hÜþu tÏnh. Theo Ñieàu chÌnh quy hoaïch chi tieåt 1/500 khu trung taâm leã hoäi Taây Thieân - Khu vÜïc haønh leã bao goàm truïc haønh leã, saân leã hoäi vaø caÚc coâng trÏnh phuïc vuï coâng coäng ùaþ ùÜôïc trieün khai, hoaøn thieän. Khu vÜïc naøy laø truïc haønh leã chính cuÝa Trung taâm leã hoäi trong khu danh thaÊng Taây Thieân vaø laø ùieüm thu huÚt khaÚch du lòch vaên hoÚa taâm linh vaø sinh thaÚi cuÝa tÌnh Vónh PhuÚc. Truïc haønh leã: Laø ùoaïn ùÜôøng daãn tÜø caàu qua suoåi Thoþng vaøo saân leã hoäi. MaÍt ùÜôøng roäng 30m. Ñieüm taäp keåt laø moät saân lôÚn giÜþa caàu vaø coüng chính. Treân saân coÚ coüng Tam Quan lôÚn, coüng coÚ ba loåi vaøo ùÜôïc dÜïng bôÝi moät heä thoång coät. Moãi coät laø moät ùaøi phun nÜôÚc nhieàu taàng seþ taïo aån tÜôïng maïnh, saâu saÊc cho du khaÚch. Hai beân truïc haønh leã coÚ 18 coät ùieâu khaÊc vôÚi noäi dung veà Phaät vaø Maãu vaø caÚc hoà nÜôÚc nhaân taïo.

PhoĂĄi caĂťnh khu BaĂťo thaĂšp

Saân leĂŁ hoäi: Saân coĂš hĂŹnh daĂšng trong vuoâng, ngoaøi troøn tÜôïng trĂśng cho “BaĂšnh daøy, baĂšnh ch­Üngâ€?. Saân vuoâng, laø saân leĂŁ hoäi chĂ­nh ùÜôïc laĂšt ĂąaĂš grannit coĂš hoa vaĂŞn trang trĂ­. Hai hĂŹnh vuoâng nhoĂť trong saân ùÜôïc trang trĂ­ hoa vaĂŞn baèng ĂąaĂš laøm ùÜôøng daĂŻo. TÜø saân leĂŁ hoäi mĂ´Ăť caĂšc truĂŻc haønh leĂŁ ra boĂĄn phĂ­a cuĂťa saân. Ngaøy hoäi nhaân daân dÜï leĂŁ taäp trung treân saân. Ngaøy thÜôøng, saân ùÜôïc toĂĽ chÜÚc hoäi chĂ´ĂŻ, trieĂĽn laĂľm hoa, caây caĂťnh hoaĂŤc duøng caĂšc chaäu hoa di Ăąoäng xeĂĄp thaønh hoa vaĂŞn. Saân cuĂľng coĂš theĂĽ toĂĽ chÜÚc caĂšc troø chĂ´i daân gian nhĂś ĂąaĂĄu vaät, keĂšo co, bòt maĂŠt baĂŠt deâ... hoaĂŤc ca muĂša taäp theĂĽ... Khu BaĂťo ThaĂšp: VĂ´Ăši dieän tĂ­ch laø 32,56ha, khu BaĂťo ThaĂšp, ùÜôïc xaĂšc ùònh laø trung taâm cuĂťa quaĂ n theĂĽ du lòch vaĂŞn hoaĂš taâm linh gaĂŠn lieĂ n vĂ´Ăši truyeĂ n thuyeĂĄt QuoĂĄc MaĂŁu LaĂŞng Thò Tieâu vaø vaĂŞn hoaĂš Phaät GiaĂšo. TaĂŻi Ăąaây, caĂšc truyeĂ n thuyeĂĄt vaø caâu chuyeän lòch sÜÝ theo chuĂť ĂąeĂ  â€œĂ‘eĂĄn vĂ´Ăši Phaät, veĂ  vĂ´Ăši MaĂŁuâ€? ĂąaĂľ ùÜôïc taĂši hieän thoâng qua caĂšc coâng trĂŹnh vaø tuyeĂĄn du lòch. Khu BaĂťo ThaĂšp goĂ m coĂš caĂšc khu vÜïc sau: Khu ĂąaĂťo xaây dÜïng BaĂťo ThaĂšp: coĂš hĂŹnh troøn, baĂšn kĂ­nh ĂąaĂťo laø 90m. KieĂĄn truĂšc cuĂťa BaĂťo ThaĂšp mang raĂĄt nhieĂ u yĂš nghĂł taâm linh, vĂ´Ăši toøa BaĂťo ThaĂšp hĂŹnh troøn ùÜÚng treân phaĂ n chaân ĂąeĂĄ vuoâng, tÜôïng trĂśng cho “PhaĂšp luaânâ€? cuĂťa Phaät giaĂšo, laø tÜôïng trĂśng cho boĂĄn phÜông hÜôÚng chĂ­nh vaø boĂĄn goĂšc hÜôÚng phuĂŻ cuĂťa Ă‘aĂĄt vaø cuĂľng tÜôïng trĂśng cho quan nieäm “Trôøi troøn, Ă‘aĂĄt vuoângâ€? cuĂťa ngÜôøi Vieät coĂĽ. BaĂťo thaĂšp laø tÜôïng trĂśng cho PhaĂšp thaân cuĂťa Phaät laø baĂťn tĂ­nh ùích thÜïc cuĂťa taâm hoaøn giaĂšc ngoä. Treân ĂąaĂťo ùÜôïc troĂ ng ĂąuĂť 108 caây Sala vaø 108 caây BoĂ  ĂąeĂ . ThuĂťy ùÏnh: naèm Ă´Ăť vò trĂ­ ĂąoĂĄi dieän, treân moät truĂŻc thaĂşng vĂ´Ăši toøa BaĂťo ThaĂšp. ThuĂťy Ă‘ĂŹnh coĂš daĂŻng luĂŻc giaĂšc, kieĂĄn truĂšc coĂĽ ĂąieĂĽn, coĂš phaĂ n ĂąeĂĄ naèm treân maĂŤt hoĂ . Khu trung taâm hoäi nghò, nhaø haøng: laø quaĂ n theĂĽ caĂšc coâng trĂŹnh phuĂŻ trĂ´ĂŻ naèm xung quanh maĂŤt hoĂ  chĂ­nh vĂ´Ăši caĂšc chÜÚc naĂŞng dòch vuĂŻ, quaĂťn lyĂš, vaĂŞn hoĂša, theĂĽ thao... Coâng trĂŹnh ĂąieĂĽm nhaĂĄn cuĂťa khu vÜïc naøy laø khoĂĄi coâng trĂŹnh trung taâm hoäi nghò, nhaø haøng vĂ´Ăši hĂŹnh khoĂĄi kieĂĄn truĂšc maĂši cheĂšo, hieän ĂąaĂŻi nhĂśng vaĂŁn mang nhieĂ u neĂšt hoaøi coĂĽ. Trong khu quy hoaĂŻch coĂš hoĂ  lĂ´Ăšn roäng khoaĂťng 10,83ha, bao boĂŻc laĂĄy khu vÜïc BaĂťo ThaĂšp. Xung quanh hoĂ  laø heä thoĂĄng ùÜôøng daĂŻo, saân vÜôøn, choøi nghĂŚ vaø caĂšc coâng trĂŹnh nghĂŚ dÜôþng, dòch vuĂŻ...

Sô ùoà quy hoaïch truïc haønh leã

Quaà n theü kieån truÚc Trung taâm Leã hoäi Taây Thieân ùÜôïc hoaøn thieän seþ goÚp phaàn chuyeün dòch cô caåu kinh teå, taïo coâng aên vieäc laøm, thu huÚt ùaàu tÜ, naâng cao vò theå vaø hÏnh aÝnh cuÝa Vónh PhuÚc. ChaÊc chaÊn trong tÜông lai khoâng xa, Vónh PhuÚc seþ trôÝ thaønh moät trung taâm du lòch vaên hoÚa taâm linh, sinh thaÚi cuÝa vuøng vaø caÝ nÜôÚc. 8Ë

23


Coâng ty CoĂĽ PhaĂ n ThÜông C´ng vi™n qu∂ng truĂ?ng

Ñieüm nhaån vaên hoÚa trong khoâng gian xanh ùoâ thò Khoâng bao laâu nÜþa, nôi ùaây seþ laø ùieüm ùeån haåp daãn khoâng theü khoâng nhaÊc teân, khi noÚi tôÚi Vónh PhuÚc - Coâng vieân QuaÝng trÜôøng tÌnh - moät khoâng gian xanh, nôi seþ dieãn ra caÚc hoaït ùoäng vaên hoÚa - leã hoäi, vui chôi vaø du lòch ùaÍc saÊc khoâng chÌ cuÝa TÌnh maø coøn laø cuÝa Vuøng thuÝ ùoâ Haø Noäi. Chaân PhÜông

T

oïa laïc treân khu ùaåt roäng 36ha, taïi phÜôøng Khai Quang, thaønh phoå Vónh Yeân, Coâng vieân QuaÝng trÜôøng laø bieüu tÜôïng ùieüm nhaån cho cÜÝa ngoþ thaønh phoå. VôÚi thieåt keå quy hoaïch ùan xen haøi hoøa giÜþa caây xanh, quaÝng trÜôøng, hoà nÜôÚc, ùÜôøng daïo‌ ùaây laø moät trong nhÜþng coâng trÏnh tieâu bieüu - moät khoâng gian xanh hÜþu ích goÚp phaàn laøm raïng rôþ bÜÚc tranh toüng theü ùoâ thò Vónh PhuÚc vaø caÝi thieän chaåt lÜôïng soång cho ngÜôøi daân.

24

8Ă‹

Coâng trÏnh do Coâng ty Coü Phaà n ThÜông maïi Soâng Hoàng ThuÝ ùoâ - moät doanh nghieäp coÚ tieàm lÜïc kinh teå vaø uy tín laâu naêm treân ùòa baøn TÌnh laøm chuÝ ùaàu tÜ vaø thi coâng theo hÏnh thÜÚc hôïp ùoàng xaây dÜïng - chuyeün giao (BT). Sau khi hoaøn thaønh, ngÜôøi daân Vónh PhuÚc noÚi rieâng vaø du khaÚch noÚi chung, seþ ùÜôïc hÜôÝng moät khoâng gian vaên hoÚa mang tính lòch sÜÝ, leã hoäi, ùÜôïc chÜÚng kieån Tuaàn leã vaên hoÚa du lòch vaø caÚc sÜï kieän troïng ùaïi cuÝa TÌnh taïi khu coâng vieân naøy.


g maïi Soâng Hoà ng ThuÝ ùoâ

Ñeü hieüu roþ theâm veà khoâng gian vaên hoÚa - du lòch naøy, chuÚng ta haþy cuøng troø chuyeän vôÚi tieån syþ Nguyeãn Vaên Nieân - ChuÝ tòch HÑQT cuÝa Coâng ty Coü phaàn ThÜông maïi Soâng Hoàng ThuÝ ùoâ. ThÜa oâng, laø ngÜôøi ùÜÚng ùaàu doanh nghieäp, lyÚ do naøo ùaþ khieån oâng ùeü Soâng Hoàng ThuÝ ùoâ tham gia ùaàu tÜ vaø thi coâng khu Coâng vieân quaÝng trÜôøng tÌnh - moät coâng trÏnh khoâng phaÝi laø saÝn phaüm thÜông maïi, ùeü ùem laïi lôïi nhuaän lôÚn cho caÚc nhaø ùaàu tÜ? CoÚ theü noÚi, Coâng ty Coü phaàn ThÜông maïi Soâng Hoàng ThuÝ ùoâ cuÝa chuÚng toâi ùaþ coÚ nhieàu naêm gaÊn boÚ vôÚi sÜï nghieäp xaây dÜïng vaø phaÚt trieün kinh teå, xaþ hoäi cuÝa tÌnh Vónh PhuÚc, moät tÌnh ùÜôïc xaÚc ùònh laø moät trong nhÜþng vuøng phaÚt trieün cuÝa khu vÜïc phía BaÊc ùaåt nÜôÚc, vôÚi trung taâm chính laø thaønh phoå Vónh Yeân. VÏ theå hôn ai heåt chuÚng toâi hieüu ùeü hoaøn thieän bÜÚc tranh toüng theü ùoâ thò, beân caïnh vieäc ùaàu tÜ xaây dÜïng heä thoång haï taàng kyþ thuaät, caÚc khu daân cÜ ùoâ thò, caÚc khu du lòch nghÌ dÜôþng thÏ vieäc taïo dÜïng caÚc coâng trÏnh phuÚc lôïi xaþ hoäi, caÚc khoâng gian xanh, khoâng gian vaên hoÚa cho coäng ùoàng laø raåt caàn thieåt, trong ùoÚ Coâng vieân QuaÝng trÜôøng tÌnh laø moät ùaïi dieän quan troïng. Khu Coâng vieân QuaÝng trÜôøng tÌnh chính laø nôi seþ dieãn ra caÚc sÜï kieän chính trò troïng ùaïi, caÚc ngaøy leã hoäi vaø caÚc hoaït ùoäng vaên hoÚa, du lòch cuÝa TÌnh trong nhÜþng naêm tôÚi. SÜï caàn thieåt vaø caåp baÚch ùoÚ ùoøi hoÝi phaÝi coÚ sÜï chung sÜÚc cuÝa caÝ Nhaø nÜôÚc vaø doanh nghieäp ùeü thÜïc hieän dÜï aÚn phuÚc lôïi xaþ hoäi naøy. Hôn nÜþa, laø doanh nghieäp ùaþ coÚ ít nhieàu kinh nghieäm trong ùaàu tÜ xaây dÜïng caÚc coâng trÏnh lôÚn cho tÌnh, chuÚng toâi ùaÚnh giaÚ vieäc ùaàu tÜ dÜï aÚn Coâng vieân QuaÝng trÜôøng theo hÏnh thÜÚc hôïp ùoàng BT laø moät bÜôÚc ùi phuø hôïp vôÚi tÏnh hÏnh thÜïc teå vaø vôÚi xu theå hôïp taÚc phaÚt trieün giÜþa nhaø nÜôÚc vaø doanh nghieäp ùeü cuøng coÚ lôïi. CaÚi lôïi cuÝa doanh nghieäp ôÝ ùaây khoâng nhaåt thieåt laø lôøi laþi tieàn baïc trÜôÚc maÊt, maø nhieàu khi noÚ laø lôïi ích, uy tín doanh nghieäp laâu daøi. Chính vÏ leþ ùoÚ maø chuÚng toâi ùaþ ùeà xuaåt xin laøm nhaø ùaàu tÜ thÜïc hieän hôïp ùoàng DÜï aÚn Khu Coâng vieân QuaÝng trÜôøng tÌnh Vónh PhuÚc vaø ùÜôïc UBND TÌnh chaåp thuaän.

DÜï aĂšn Coâng vieân QuaĂťng trÜôøng hieän nay ĂąaĂľ saĂŠp hoaøn thaønh, vaäy oâng ĂąaĂšnh giaĂš theĂĄ naøo veĂ chaĂĄt lÜôïng cuĂťa coâng trĂŹnh , thĂśa oâng? Khi nhaän thi coâng dÜï aĂšn naøy, chuĂšng toâi nhaän thÜÚc ùÜôïc raèng Ăąaây laø coâng trĂŹnh mang tĂ­nh bieĂĽu tÜôïng, ĂąaĂŻi dieän cho boä maĂŤt cuĂťa tĂŚnh, ĂąoĂ ng thôøi laø moät coâng trĂŹnh vaĂŞn hoĂša coâng coäng, nĂ´i ngÜôøi daân seĂľ sÜÝ duĂŻng thÜôøng xuyeân, neân vaĂĄn ĂąeĂ  chaĂĄt lÜôïng phaĂťi ùÜôïc ĂąaĂŤt leân haøng ĂąaĂ u, bĂ´Ăťi Ăąaây chĂ­nh laø theĂĽ hieän danh dÜï vaø uy tĂ­n cuĂťa Soâng HoĂ ng ThuĂť Ăąoâ. CaĂši khoĂš Ă´Ăť Ăąaây laø phaĂťi hoaøn thaønh DÜï aĂšn trong voøng 5 thaĂšng, ĂąoĂš laø moät thôøi gian ngaĂŠn cho moät coâng trĂŹnh lĂ´Ăšn nhĂś theĂĄ naøy, nhĂśng vaĂŁn phaĂťi ĂąaĂťm baĂťo thaĂĽm myĂľ vaø chaĂĄt lÜôïng. MuĂŻc tieâu toĂĄi thÜôïng ĂąeĂ  ra laø vÜøa ĂąaĂťm baĂťo yeâu caĂ u khaĂŠt khe veĂ  thaĂĽm myĂľ, vÜøa phaĂťi coĂš khaĂť naĂŞng sÜÝ duĂŻng laâu daøi, ĂąoĂ ng thôøi laĂŻi phaĂťi coĂš phÜông phaĂšp thi coâng khoa hoĂŻc ĂąeĂĽ kòp tieĂĄn Ăąoä. VĂŹ vaäy ngay tÜø khi thi coâng, chuĂšng toâi ĂąaĂľ kieĂĽm soaĂšt chaĂŤt cheĂľ chaĂĄt lÜôïng tÜøng haĂŻng muĂŻc. CaĂšc heä thoĂĄng keø, coĂĄng, ùÜôïc thieĂĄt keĂĄ vaø xaây dÜïng heĂĄt sÜÚc kieân coĂĄ. Ă‘aĂš laĂšt beĂ  maĂŤt coâng vieân quaĂťng trÜôøng ùÜôïc chuĂšng toâi ĂąaĂŤt haøng tÜø Thanh HoĂša, ĂąeĂĽ coĂš theĂĽ beĂ n vÜþng haøng traĂŞm naĂŞm. Ă‘eĂĽ ĂąaĂťm baĂťo ĂąuĂšng tieĂĄn Ăąoä, chuĂšng toâi ĂąaĂľ aĂšp duĂŻng bieän phaĂšp thi coâng ĂąoĂ ng loaĂŻt taĂĄt caĂť caĂšc haĂŻng muĂŻc, nhĂśng chuĂš troĂŻng vaøo caĂšc haĂŻng muĂŻc coĂĄt loĂľi nhaèm laøm cĂ´ sĂ´Ăť hoaøn taĂĄt caĂšc haĂŻng muĂŻc khaĂšc. VĂŹ Ăąaây laø moät coâng trĂŹnh mang tĂ­nh phuĂšc lĂ´ĂŻi coâng coäng, neân trong suoĂĄt thôøi gian thi coâng, coâng trĂŹnh ĂąaĂľ chòu sÜï “giaĂšm saĂštâ€? chaĂŤt cheĂľ cuĂťa haøng ngaøn ngÜôøi daân. NhĂśng ĂąieĂ u ĂąaĂšng mÜøng laø trong khoaĂťng thôøi gian aĂĄy, chuĂšng toâi luoân nhaän ùÜôïc sÜï quan taâm chĂŚ ĂąaĂŻo vaø phoĂĄi hĂ´ĂŻp chaĂŤt cheĂľ, thoĂĄng nhaĂĄt cuĂťa TĂŚnh uĂťy, UBND TĂŚnh, Thaønh phoĂĄ vaø sÜï uĂťng hoä, Ăąoäng vieân cuĂťa ngÜôøi daân. Ă‘ieĂ u ĂąoĂš ĂąaĂľ khĂ­ch leä chuĂšng toâi doĂĄc heĂĄt taâm huyeĂĄt cuĂťa mĂŹnh cho coâng vieäc vaø ĂąaĂľ hoaøn thaønh coâng trĂŹnh theo ĂąuĂšng muĂŻc tieâu ĂąeĂ  ra. 8Ă‹

25


Coâng ty Coü Phaà n ThÜông

Ñaà u tÜ Coâng vieân QuaÝng trÜôøng theo hÏnh thÜÚc BT mang laïi hieäu quaÝ gÏ cho doanh nghieäp cuþng nhÜ cho xaþ hoäi, thÜa oâng? CoÚ theü khaúng ùònh, vôÚi sÜï vaän haønh chuyeân nghieäp cuÝa nhaø ùaàu tÜ thÏ moät dÜï aÚn lôÚn ùÜôïc trieün khai theo moâ hÏnh BT, tÜÚc laø hÏnh thÜÚc xaây dÜïng coâng trÏnh maø nhaø ùaàu tÜ tÜï ÜÚng 100% voån, chÌ khi coâng trÏnh ùÜôïc hoaøn thaønh vaø ùÜa vaøo baøn giao sÜÝ duïng môÚi ùÜôïc thanh toaÚn, seþ ùem laïi hieäu quaÝ ùaÚng keü ôÝ 2 goÚc ùoä: ùoÚ laø coâng trÏnh seþ ùÜôïc ùÜa vaøo sÜÝ duïng trong thôøi gian nhanh nhaåt vôÚi soå chi phí tieåt kieäm nhaåt. Theo tính toaÚn, neåu dÜï aÚn xaây dÜïng Coâng vieân quaÝng trÜôøng naøy maø ùÜôïc ùaàu tÜ xaây dÜïng theo hÏnh thÜÚc truyeàn thoång, thÏ seþ phaÝi maåt 4 ùeån 5 naêm môÚi hoaøn thaønh, nhÜ vaäy cuþng ùoàng nghóa vôÚi vieäc phaÝi boü sung chi phí do trÜôït giaÚ vaø kinh phí coÚ theü seþ taêng gaåp ùoâi.

26

8Ă‹

Hieäu quaÝ lôÚn maø toâi cho raèng coÚ ùÜôïc tÜø hÏnh thÜÚc ùaà u tÜ naøy, ùoÚ laø yÚ nghóa xaþ hoäi vaø nhaân vaên khi nhaø nÜôÚc vaø doanh nghieäp cuøng chung tay, thÜïc hieän dÜï aÚn maø tÜø nhieàu naêm trÜôÚc Vónh PhuÚc ùaþ coÚ yÚ tÜôÝng xaây dÜïng, nhÜng chÜa trieün khai ùÜôïc vÏ khoÚ khaên veà kinh phí. VôÚi vieäc thÜïc hieän thaønh coâng khu coâng vieân naøy, tÌnh Vónh PhuÚc seþ coÚ ùÜôïc moät khoâng gian hoaønh traÚng cho caÚc sÜï kieän troïng ùaïi cuÝa ùòa phÜông, maø trÜôÚc maÊt laø nôi dieãn ra tuaàn vaên hoÚa - du lòch vôÚi caÚc hoaït ùoäng chính nhÜ khai maïc, beå maïc, leã hoäi ùÜôøng phoå. Veà laâu daøi, nhaân daân trong vaø ngoaøi tÌnh coÚ nôi vui chôi, giaÝi trí, thÜôÝng thÜÚc vaên hoÚa ngheä thuaät, xem phaÚo hoa, ùoàng thôøi cuþng laø nôi toü chÜÚc hoäi chôï, trieün laþm, thÜông maïi... Nôi ùaây thÜïc sÜï laø moät khoâng gian vaên hoÚa - du lòch xÜÚng taàm vôÚi sÜï phaÚt trieün maïnh meþ cuÝa Vónh PhuÚc trong coâng cuoäc coâng nghieäp hoÚa hieän ùaïi hoÚa


maïi Soâng Hoà ng ThuÝ ùoâ

Khu du lòch sinh thaÚi

Soâng hoà ng thuÝ Ñoâ

K

hu Du lòch sinh thaÚi Soâng Hoà ng ThuÝ Ñoâ naèm treân baÚn ùaÝo hoà Ñaàm Vaïc - nôi ùÜôïc coi laø laÚ phoüi xanh cuÝa thaønh phoå Vónh Yeân hieàn hoøa, tÜôi ùeïp. Quaàn theü kieån truÚc naøy ùÜôïc boå trí haøi hoøa vôÚi caÝnh quan xanh thieân nhieân, bao goàm khu khaÚch saïn 4 sao, khu bungalow ven hoà, phoøng Hoäi thaÝo hieän ùaïi, Nhaø ùa naêng 1.000 choã ngoài... Ngoaøi ra, nôi ùaây coøn coÚ caÚc khu nhaø haøng treân nuÚi, nhaø haøng cao caåp Soâng Hoàng Hoaøng Gia, Bar - cafe, karaoke, vuþ trÜôøng, beü bôi, 4 saân tennis tieâu chuaün, cuøng caÚc dòch vuï thÜ giaþn nhÜ massage - sauna‌ Ñòa ùieüm du lòch - nghÌ dÜôþng naøy chÌ caÚch

QuaĂšn Bar - CafeĂš

Khu beĂĽ bĂ´i

saân bay quoåc teå Noäi Baøi gaà n 30 km vaø ThuÝ ùoâ Haø Noäi khoaÝng hôn 50 km. Ñaây thÜïc sÜï laø ùieüm ùeån haåp daãn ùoåi vôÚi du khaÚch trong vaø ngoaøi nÜôÚc. VôÚi vieäc ùaàu tÜ xaây dÜïng khu du lòch sinh thaÚi naøy, Soâng Hoàng thuÝ ùoâ khoâng chÌ mang ùeån cho Vónh PhuÚc vaø vuøng ThuÝ ùoâ moät khoâng gian sinh thaÚi lyÚ tÜôÝng cho vieäc nghÌ ngôi, giaÝi trí, toü chÜÚc sÜï kieän vaø hoäi hoïp, maø coøn goÚp phaàn laøm taêng tính haåp daãn ùoâ thò, ùeü Vónh PhuÚc nhanh choÚng ùaït muïc tieâu trôÝ thaønh thaønh phoå trong tÜông lai.

Nhaø haøng Hoaøng Gia

Khu Bungalow 8Ă‹

27


Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Laïc Hoàng Nhöõng döï aùn ñaàu tö taïi Vónh Phuùc Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, Vónh Phuùc chuyeån mình maïnh meõ trong coâng cuoäc hieän ñaïi hoùa höôùng tôùi muïc tieâu trôû thaønh tænh coâng nghieäp - dòch vuï - du lòch, moät caùi teân ñaõ trôû neân quen thuoäc vôùi vuøng ñaát naøy laø Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Laïc Hoàng. Nhöõng döï aùn, coâng trình maø Laïc Hoàng ñaõ vaø ñang ñaàu tö xaây döïng, khoâng chæ mang ñeán cho Vónh Phuùc nhöõng khoâng gian ñoâ thò vaên minh, hieän ñaïi, nhöõng ñieåm ñeán du lòch nghæ döôõng, taâm linh haáp daãn, maø coøn goùp phaàn mang laïi coâng aên vieäc laøm, naâng cao ñôøi soáng caû veà vaät chaát laãn tinh thaàn cho ngöôøi daân nôi ñaây. Chuùng ta haõy ñeán thaêm moät soá döï aùn tieâu bieåu do Laïc Hoàng ñaàu tö - nhöõng coâng trình ñaõ vaø ñang phaùt huy hieäu quaû trong thöïc teá; ñoàng thôøi khaúng ñònh thöông hieäu Laïc Hoàng - nhaø ñaàu tö coù traùch nhieäm vaø luoân gaén boù vôùi tænh Vónh Phuùc.

Caùp treo Taây Thieân Döï aùn caùp treo Taây Thieân ñöôïc ñaàu tö xaây döïng taïi khu trung taâm di tích danh thaéng Taây Thieân, huyeän Tam Ñaûo, tænh Vónh Phuùc. Ñaây laø heä thoáng caùp treo du lòch hieän ñaïi, ñoàng boä cuûa haõng POMA (Coäng hoaø Phaùp) - nhaø cung caáp thieát bò caùp treo coù coâng ngheä tieân tieán, an toaøn vaø hieän ñaïi nhaát theá giôùi. Taïi Vieät Nam haõng POMA ñaõ cung caáp vaø laép ñaët thieát bò caùp treo taïi khu du lòch Yeân Töû (Quaûng Ninh) vaø Vinpearl (Nha Trang). Quy moâ cuûa tuyeán caùp treo Taây Thieân goàm coù tuyeán ñöôøng daøi 1200m töø Ñeàn Thoûng vaøo nhaø Ga ñi gaàn Ñeàn Caäu; nhaø ga ñeán ñaët döôùi chaân Ñeàn Thöôïng. Chieàu daøi toaøn tuyeán caùp laø 2500m, ñöôïc boá trí 13 coät truï ñôõ coù chieàu cao töø 10m ñeán 36m. Toång coâng suaát khai thaùc ñaït 1800 khaùch/giôø goàm 48 Cabin, moãi Cabin vaän chuyeån töø 6-8 ngöôøi, thôøi gian haønh trình moät chieàu töø 8 ñeán 10

28

Phöông Anh phuùt. Tuyeán caùp ñöôïc nghieân cöùu, thieát keá chaïy doïc theo caùc con suoái vaø baêng qua Thaùc Baïc, vôùi chieàu cao vaø toác ñoä tính toaùn hôïp lyù, ñeå du khaùch coù theå thöôûng ngoaïn phong caûnh huøng vó cuûa nuùi röøng nguyeân sinh Tam Ñaûo. Vaøo muøa Xuaân, töø treân caùc Cabin cuûa heä thoáng caùp treo, du khaùch thaäp phöông seõ ñöôïc maõn nhaõn chieâm ngöôõng veû ñeïp ñoäc ñaùo cuûa caùc loaïi hoa röøng quyù hieám nhö Haûi Ñöôøng, Traø Hoa Ñoû, Lan Haøi, Hoaøng Thaûo, Lan Kim Tuyeàn, vaø ñaëc bieät laø hoa Ñoã Quyeân vôùi ñaày ñuû saéc maøu röïc rôõ, laøm meâ ñaém loøng ngöôøi. Ñaàu naêm 2012, döï aùn caùp treo Taây Thieân ñaõ ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc, söû duïng, goùp phaàn giuùp cho du khaùch thaäp phöông thuaän lôïi hôn khi ñeán vôùi khu du lòch vaên hoaù - taâm linh Taây Thieân, moät trong nhöõng vuøng ñaát linh thieâng cuûa tænh Vónh Phuùc.


Belvedere Resort Tam Ñaûo

Ñeán vôùi Tam Ñaûo nuùi hoâm nay, du khaùch seõ khoâng khoûi ngaïc nhieân tröôùc veû ñeïp röïc rôõ cuûa moät khu Resort toaï laïc treân moät thung luõng nhoû beù nhìn ra nuùi röøng Tam Ñaûo bao la huøng vó vaø bieån maây huyeàn aûo. Ñoù laø khu du lòch nghæ döôõng Belvedere - Resort Tam Ñaûo. Vôùi dieän tích quy hoaïch gaàn 30ha, khu Resort khoâng chæ hoaø nhaäp vôùi veû thô moäng cuûa nuùi röøng Tam Ñaûo, maø coøn höôùng taàm nhìn cuûa du khaùch xuoáng thaønh phoá Vónh Yeân thaáp thoaùng trong maây, hay chieâm ngöôõng caûnh ñeïp neân thô cuûa Tam Ñaûo - nôi ñöôïc meänh danh laø Ñaø Laït cuûa mieàn Baéc. Belvedere thöïc söï laø moät ñòa chæ nghæ döôõng sang troïng cuûa mieàn Baéc. Ñeán vôùi Belvedere Resort, du khaùch seõ ñöôïc taän höôûng khoâng khí trong laønh vaø saûng khoaùi. Nhöõng ngoâi bieät thöï sang troïng, tieän nghi, moät khoâng gian yeân tónh khi daïo böôùc treân nhöõng söôøn doác thoai thoaûi ngaém nhìn coû caây, hoa laù boán muøa ngaùt höông, giöõa maøu xanh baït ngaøn cuûa nuùi röøng. Moät beå bôi ngoaøi trôøi, moät phoøng taäp theå thao vôùi nhöõng trang thieát bò hieän ñaïi… seõ mang laïi cho du khaùch caûm giaùc thö thaùi, yeân bình sau nhöõng ngaøy laøm vieäc caêng thaúng. Belvedere Resort cuõng laø ñòa chæ lyù töôûng cho caùc cuoäc hoäi thaûo trong nöôùc vaø quoác teá, ñoàng thôøi, nôi ñaây cuõng trôû thaønh moät choán ñi veà cuûa bieát bao du khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc. Ñeán vôùi khu Resort tuyeät vôøi naøy, baïn coøn ñöôïc khaùm phaù nhieàu ñieàu kyø thuù, khi baêng qua moät chieác caàu treo tuyeät ñeïp baéc qua doøng suoái thaùc, men theo caùc tuyeán ñöôøng trekking, len loûi theo caùc con ñöôøng moøn cuûa nhöõng ngöôøi thôï sôn traøng khi xöa, ñeå khaùm phaù heä thaûm thöïc vaät nguyeân sinh giöõa caùc caùnh röøng giaø Tam Ñaûo.

29


Khu ñoâ thò Chuøa Haø Tieân:

Khu ñoâ thò môùi Chuøa Haø Tieân naèm taïi cöûa ngoõ phía Baéc cuûa Thaønh phoá Vónh Yeân, treân truïc kinh teá Vónh Yeân - Tam Ñaûo. Ñaây ñöôïc coi laø moät khu ñoâ thò coù quy moâ ñuùng theo tieâu chuaån Ñoâ thò loaïi I, vôùi heä thoáng haï taàng kyõ thuaät ñoàng boä, hieän ñaïi. Taïi ñaây coù ñaày ñuû caùc loaïi hình nhaø ôû nhö bieät thöï nhaø vöôøn, bieät thöï cao caáp, nhaø ôû loâ phoá thöông maïi vaø caùc coâng trình dòch vuï coâng coäng, vaên hoaù xaõ hoäi goàm: quaûng tröôøng, nhaø treû, vaên phoøng cho thueâ, trung taâm thöông maïi... Khu ñoâ thò môùi Chuøa Haø Tieân ñöôïc quy hoaïch, thieát keá treân cô sôû yù töôûng laáy ngoâi chuøa Haø Tieân laø haït nhaân. Vì vaäy, khaùc vôùi caùc ñoâ thò khaùc, heä thoáng caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät vaø caùc coâng trình kieán truùc ñöôïc thieát keá vôùi khoâng gian môû, coù nhieàu khoaûng troáng, ñaûm baûo yeáu toá tieän duïng nhöng vaãn phaûng phaát neùt vaên hoaù tín ngöôõng, mang ñôøi soáng taâm linh ñeán gaàn con ngöôøi. Khu bieät thöï nhaø vöôøn, bieät thöï cao caáp ñöôïc quy hoaïch naèm caùch

30

bieät vôùi truïc giao thoâng chính, nôi coù tyû leä caây xanh vaø saân vöôøn lôùn, ñaõ taïo thaønh caùc “loõi” xanh, roäng môû cho toaøn khu vöïc, ñem laïi moâi tröôøng soáng lyù töôûng cho ngöôøi daân ñeán sinh soáng, laøm vieäc. Khu nhaø ôû loâ phoá thöông maïi ñöôïc boá trí doïc theo truïc phoá chính vôùi kieán truùc vöøa hieän ñaïi vöøa ñaäm neùt vaên hoaù ñaëc tröng vuøng ñaát trung du, baùn sôn ñòa. Ñaây laø moät khu phoá buoân baùn saàm uaát cuûa Khu ñoâ thò môùi Chuøa Haø Tieân. Haøng loaït cöûa haøng vôùi caùc hoaït ñoäng thöông maïi, dòch vuï soâi ñoäng, keát hôïp vôùi heä thoáng caây xanh, chieáu saùng vaø heø phoá, taïo neân moät khoâng gian ñi boä - mua saém giaøu söùc soáng cho caû khu ñoâ thò môùi trong loøng Vónh Yeân. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa thaønh phoá treû Vónh Yeân, söï phaùt trieån cuûa khu ñoâ thò môùi Chuøa Haø Tieân laø moät söï thaønh coâng raát ñaùng töï haøo cuûa Coâng ty coå phaàn ñaàu tö Laïc Hoàng. Trong töông lai, noù laø ñoâ thò khôûi ñaàu cuûa chuoãi ñoâ thò phía Baéc thaønh phoá Vónh Yeân, coù nhieäm vuï keát noái thaønh phoá vôùi caùc khu du lòch nghæ döôõng, taâm linh nhö Tam Ñaûo, Taây Thieân.


Khu nhaø ôû Khai Quang trong ñònh höôùng phaùt trieån Ñoâ thò Vónh Phuùc

Naèm trong ñònh höôùng quy hoaïch phaùt trieån ñoâ thò cuûa tænh Vónh Phuùc ñeán 2030, taàm nhìn 2050, Khu nhaø ôû thöông maïi Khai Quang seõ laø moät ñieåm nhaán kieán truùc caûnh quan taïi cöûa ngoõ phía Ñoâng thaønh phoá Vónh Yeân. Döï aùn naèm ngay taïi nuùt giao thoâng giöõa quoác loä 2A vaø tuyeán ñöôøng vaønh ñai Nguyeãn Taát

Thaønh ñi Tam Ñaûo. Toaï laïc treân khu ñaát roäng hôn 7,35ha, khu nhaø ôû Khai Quang seõ ñaùp öùng nhu caàu ôû cho 1.500 ngöôøi, vôùi caùc loaïi hình nhaø ôû nhö chung cö cao taàng hoãn hôïp; nhaø bieät thöï vaø nhaø ôû loâ phoá thöông maïi. Caùc coâng trình vaên hoùa, dòch vuï coâng coäng, theå thao, beå bôi, quaûng tröôøng ñöôïc quy hoaïch trong loõi khoâng gian trung taâm cuûa khu nhaø ôû, ñaûm baûo baùn kính phuïc vuï thuaän tieän cho ngöôøi daân.

Cuøng vôùi caùc döï aùn ñaõ vaø ñang ñi vaøo hoaït ñoäng hieäu quaû treân ñòa baøn tænh Vónh Phuùc nhö: Khu ñoâ thò môùi Chuøa Haø Tieân, khu du lòch Belvedere treân nuùi Tam Ñaûo, heä thoáng caùp treo vaø khu du lòch taâm linh Taây Thieân,… Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö Laïc Hoàng quyeát taâm xaây döïng Khu nhaø ôû thöông maïi Khai Quang trôû thaønh khu nhaø ôû vaên minh, hieän ñaïi, goùp phaàn giaûi quyeát nhu caàu veà nhaø ôû, dòch vuï phuùc lôïi xaõ hoäi; ñoàng thôøi thuùc ñaåy quaù trình phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi taïi ñòa phöông trong xu höôùng phaùt trieån Ñoâ thò Vónh Phuùc.

Quoác loä 2B ñoaïn Vónh Yeân - Tam Ñaûo

Quoác loä 2B, ñoaïn töø thaønh phoá Vónh Yeân ñeán Tam Ñaûo coù chieàu daøi toaøn tuyeán khoaûng 12km, ñöôïc thieát keá tieâu chuaån ñöôøng du lòch vôùi hai laøn ñöôøng cuøng daûi phaân caùch roäng. Con ñöôøng keát noái thaønh phoá Vónh Yeân tôùi caùc khu du lòch nghæ döôõng, taâm linh nhö Tam Ñaûo, Taây Thieân naøy ñang ñöôïc ñaùnh giaù laø tuyeán ñöôøng du lòch ñeïp nhaát cuûa Vónh Phuùc. Ñöôïc ñaàu tö xaây döïng töø naêm 2005, ñeán nay döï aùn ñaõ hoaøn thaønh thoâng tuyeán ñeán ñoaïn keát noái vôùi truïc ñöôøng daãn tôùi khu Trung taâm di tích danh thaéng Taây Thieân vaø Khu du lòch nghæ döôõng Tam Ñaûo. Coâng trình ñöôïc hoaøn thaønh ñöa vaøo söû duïng khoâng nhöõng goùp phaàn thuùc ñaåy phaùt trieån du lòch, maø coøn laø ñoäng löïc phaùt trieån truïc kinh teá cuûa tænh Vónh Phuùc.

31


Vónh PhuÚ c khu coâng nghieäp phaÚt trieün Vuøng ùaåt cho

T

PhaĂšt trieĂĽn caĂšc khu coâng nghieäp lĂ´Ăšn laø moät theĂĄ maĂŻnh cuĂťa vuøng ĂąaĂĄt coĂš caĂť ùòa hĂŹnh ĂąoĂ ng baèng, trung du vaø mieĂ n nuĂši naøy. VĂ´Ăši ba vuøng coâng nghieäp lĂ´Ăšn laø BĂŹnh Xuyeân, Tam DÜông, Laäp ThaĂŻch – Soâng Loâ, cuøng caĂšc yeĂĄu toĂĄ “thieân thôøi ùòa lĂ´ĂŻiâ€?, VĂłnh PhuĂšc Ăąang laø ĂąieĂĽm ĂąeĂĄn haĂĄp daĂŁn cuĂťa caĂšc nhaø ĂąaĂ u tĂś trong vaø ngoaøi nÜôÚc.

rong chieån lÜôïc phaÚt trieün kinh teå - xaþ hoäi, Vónh PhuÚc ùeà cao muïc tieâu phaÚt trieün coâng nghieäp, coi coâng nghieäp laø neàn taÝng cuÝa neàn kinh teå, nhaèm taïo sÜï taêng trÜôÝng cao, giaÝi quyeåt nhieàu vieäc laøm, tÜø ùoÚ hoã trôï vaø thuÚc ùaüy caÚc ngaønh dòch vuï khaÚc phaÚt trieün. Coâng nghieäp phaÚt trieün cuþng ùaüy maïnh quaÚ trÏnh chuyeün dòch cô caåu kinh teå vaø cô caåu lao ùoäng treân ùòa baøn. Chính vÏ theå, Vónh PhuÚc ùaþ xaÚc ùònh nhieäm vuï troïng taâm laø ùaàu tÜ, phaÚt trieün caÚc khu coâng nghieäp. Heä thoång caÚc khu coâng nghieäp ùÜôïc phaân boå ôÝ nhÜþng vò trí thuaän lôïi phuø hôïp vôÚi quy hoaïch toüng theü phaÚt trieün kinh teå - xaþ hoäi cuÝa tÌnh. Theo ùoà aÚn quy hoaïch xaây dÜïng vuøng tÌnh Vónh PhuÚc ùeån naêm 2030 taàm nhÏn 2050, Vónh phuÚc coÚ ba vuøng coâng nghieäp chính roäng 6.628ha, vôÚi khoaÝng 16 khu coâng nghieäp taäp trung.

Theo ùoÚ, vuøng BÏnh Xuyeân seþ coÚ 6 khu coâng nghieäp taäp trung vôÚi toüng soå 2.168ha. ÑoÚ laø caÚc khu coâng nghieäp BÏnh Xuyeân, BÏnh Xuyeân II, Nam BÏnh Xuyeân, BaÚ Thieän, BaÚ Thieän II, Sôn Loâi. Vuøng Tam DÜông: Toüng soå 3.080ha, coÚ 5 khu coâng nghieäp, goà m khu Tam DÜông I, Tam DÜông II, Hoäi Hôïp, Chaån HÜng (caÚc khu ùaþ coÚ danh muïc quy hoaïch ùeån naêm 2020) vaø khu coâng nghieäp phía Taây ùoâ thò Vónh PhuÚc theo Quy hoaïch chung xaây dÜïng ùoâ thò Vónh PhuÚc; Vuøng Laäp Thaïch - Soâng Loâ cuþng goàm 5 khu laø khu coâng nghieäp Laäp Thaïch I, Laäp Thaïch II, Soâng Loâ I, Soâng Loâ II vaø ThaÚi Hoøa - Lieãn Sôn. Toüng dieän tích laø 1.380ha. Ngoaøi ra, Vónh PhuÚc coøn coÚ caÚc vuøng coâng nghieäp khaÚc, roäng 867ha, vôÚi 5 khu coâng

Khu coâng nghieäp BÏnh Xuyeân

32

8Ă‹


Ñôn vò thieåt keå: Vieän Quy hoaïch xaây dÜïng Vónh PhuÚc

Phoåi caÝnh khu coâng nghieäp Tam DÜông 2

nghieäp treân caÚc ùòa baøn Vónh Yeân vôÚi Khu coâng nghieäp Khai Quang roäng 197ha; PhuÚc Yeân goà m 2 khu laø PhuÚc Yeân vaø Kim Hoa - PhuÚc ThaÊng, roäng 200ha. Taïi Vónh TÜôøng laø Khu coâng nghieäp Vónh Thònh vaø Khu coâng nghieäp Vónh TÜôøng, vôÚi toüng dieän tích 470ha. Hieän nay, treân ùòa baøn tÌnh coÚ moät soå khu coâng nghieäp ùaþ vaø ùang ùi vaøo hoaït ùoäng. ÑoÚ laø caÚc khu coâng nghieäp: Khai Quang, BÏnh Xuyeân, BÏnh Xuyeân II, Kim Hoa, BaÚ Thieän vaø Chaån HÜng. Ñaþ coÚ 13 quoåc gia vaø vuøng laþnh thoü ùaàu tÜ vaøo Vónh PhuÚc, trong ùoÚ noüi baät laø caÚc nhaø ùaàu tÜ ùeån tÜø Nhaät BaÝn, Haøn Quoåc, Ñaøi Loan, Trung Quoåc, ùaàu tÜ vaøo lónh vÜïc coâng ngheä cao nhÜ Toyota, Honda, Compal, Piaggio, Foxcon... Khu coâng nghieäp Tam DÜông II laø moät trong nhÜþng khu coâng nghieäp quan troïng treân ùòa baøn TÌnh vaø khu vÜïc BaÊc boä. Naèm taïi trung taâm phaÚt trieün coâng nghieäp cuÝa huyeän Tam DÜông, quy hoaïch Khu coâng nghieäp Tam DÜông II seþ goÚp theâm cho vuøng ùaåt naøy moät khu coâng nghieäp coâng ngheä cao vôÚi caÝnh quan haåp daãn vaø laøm cô sôÝ quan troïng cho coâng taÚc quaÝn lyÚ vaø thÜïc hieän dÜï aÚn ùaàu tÜ xaây dÜïng. Khu coâng nghieäp roäng hôn 90ha naøy caÚch ThuÝ ùoâ Haø Noäi khoaÝng 65km, caÚch saân bay quoåc teå Noäi Baøi 40km, gaàn cao toåc xuyeân AÙ Noäi Baøi - Laøo Cai), treân ùòa baøn xaþ Kim Long - huyeän Tam DÜông; xaþ Hôïp Chaâu, xaþ Hoà Sôn – huyeän Tam ÑaÝo. CaÚc khu chÜÚc naêng: Hai khu chÜÚc naêng chính trong khu coâng nghieâp laø khu

trung taâm quaÝn lyÚ - ùieà u haønh vaø khu vÜïc caÚc xí nghieäp coâng nghieäp. Khu ùaåt xaây dÜïng caÚc xí nghieäp coâng nghieäp ùÜôïc chia thaønh caÚc loâ cho tÜøng nhaø maÚy. CaÚc nhaø maÚy coÚ cuøng tính chaåt ùÜôïc saÊp xeåp vaøo cuøng moät nhoÚm, theo tính chaåt rieâng cuÝa tÜøng khu vÜïc. CoÚ 2 nhoÚm goàm nhoÚm caÚc nhaø maÚy saÝn xuaåt coÚ kyþ thuaät cao vaø nhoÚm caÚc xí nghieäp coâng nghieäp ùa ngaønh. Ngoaøi ra coøn coÚ khu vÜïc haï taàng ùaàu moåi - nôi xaây dÜïng traïm cung caåp nÜôÚc saïch, traïm trung chuyeün, xÜÝ lyÚ nÜôÚc thaÝi, thu gom chaåt thaÝi vaø traïm bieån aÚp. Ñieüm nhaån khoâng gian kieån truÚc: Ñieüm nhaån khoâng gian cuÝa khu laø loåi vaøo chính ôÝ phía Taây Nam khu ùaåt. Tuyeån ùÜôøng ùÜôïc thieåt keå thaønh bieüu tÜôïng cuÝa khu coâng nghieäp. CaÚc khu coâng vieân - truïc caây xanh trung taâm - caây treân ùÜôøng vaø khu vÜïc coÝ bao quanh caÚc nhaø maÚy ùÜôïc keåt hôïp, nhaèm taïo neân moät khoâng gian thoång nhaåt vaø hÏnh thaønh tuyeån ùÜôøng mang tính trang trí, thÜ giaþn. CaÚc nguyeân taÊc veà thieåt keå kieån truÚc caÝnh quan laø keåt hôïp thaÝm coÝ, quaÝng trÜôøng ùa chÜÚc naêng, nhoÚm caây troàng chính vaø caÚc truïc caây xanh. Khu vÜïc caây xanh chính seþ bao quanh caÚc nhaø xÜôÝng ùeü giuÚp caÚch li tieång oàn vaø khí buïi tÜø caÚc nhaø xÜôÝng. NhÜ vaäy, vôÚi vieäc ùaàu tÜ phaÚt trieün caÚc khu coâng nghieäp coÚ heä thoång keåt caåu haï taàng kyþ thuaät ùoàng boä, chaåt lÜôïng cao, Vónh PhuÚc seþ trôÝ thaønh thò trÜôøng ùaÍc bieät haåp daãn caÚc nhaø ùaàu tÜ trong vaø ngoaøi nÜôÚc veà ùaàu tÜ saÝn xuaåt caÚc saÝn phaüm coâng nghieäp ôÝ khu vÜïc phía BaÊc nÜôÚc ta. 8Ë

33


Ki’n trÛc n¾o

cho noâng thoân môÚi vuøng ùoà ng baèng BaÊc boä?

DIEĂƒN Ă‘AĂ˜N Gia BaĂťo

Nhaø ôÝ truyeà n thoång - VÏ ùaâu mai moät?

NhÜþng neĂĄp nhaø ba gian hai traĂši, vĂ´Ăši saân gaĂŻch cuøng “vÜôøn sau, ao trÜôÚcâ€? xĂśa kia, voĂĄn laø neĂšt kieĂĄn truĂšc ĂąaĂŤc trĂśng, coĂš giaĂš trò vaĂŞn hoaĂš vaø gaĂŠn boĂš laâu ùôøi vĂ´Ăši ngÜôøi daân vuøng queâ ĂąoĂ ng

34

8Ă‹

Ă‘oâ thò hoaĂš phaĂšt trieĂĽn vĂ´Ăši sÜÚc lan toaĂť maĂŻnh meĂľ ĂąaĂľ cho noâng thoân moät dieän maĂŻo khang trang, hieän ĂąaĂŻi hĂ´n nhieĂ u. Song cuĂľng chĂ­nh “cĂ´n loĂĄcâ€? Ăąoâ thò hoaĂš aĂĄy, dÜôøng nhĂś ĂąaĂľ “cuoĂĄn bayâ€? nhÜþng neĂšt kieĂĄn truĂšc voĂĄn laø giaĂš trò bzaĂťn saĂŠc cuĂťa laøng queâ BaĂŠc boä. Laøm theĂĄ naøo ĂąeĂĽ laøng xoĂšm vaø nhaø Ă´Ăť noâng thoân phaĂšt trieĂĽn phuø hĂ´ĂŻp vĂ´Ăši cuoäc soĂĄng hieän ĂąaĂŻi, nhĂśng vaĂŁn gĂŹn giÜþ, keĂĄ thÜøa ùÜôïc nhÜþng khuoân maĂŁu truyeĂ n thoĂĄng ĂąaĂŤc trĂśng? Ă‘oĂš laø vaĂĄn ĂąeĂ  seĂľ ùÜôïc baøn luaän trong dieĂŁn Ăąaøn laĂ n naøy.

baèng BaĂŠc boä. NhĂśng trÜôÚc doøng chaĂťy Ăąoâ thò hoĂša, nhÜþng laøng coĂĽ, ao vÜôøn, maĂši nhaø truyeĂ n thoĂĄng daĂ n maĂĄt Ăąi, thay vaøo ĂąoĂš laø nhÜþng ngoâi nhaø oĂĄng, nhaø phoĂĄ vĂ´Ăši loĂĄi kieĂĄn truĂšc muoân hĂŹnh, muoân veĂť. GaĂŤp chuĂť nhaân cuĂťa nhÜþng ngoâi “nhaø phoĂĄ veĂ  laøngâ€?, ĂąeĂĽ bieĂĄt taĂŻi sao nhaø Ă´Ăť noâng thoân

khoâng coøn ùÜôïc xaây theo kieüu truyeà n thoång moät moâ hÏnh vaãn coøn nguyeân giaÚ trò trong xu hÜôÚng hieän ùaïi: kieån truÚc xanh. OÂng Ngoâ HÜþu PhÜôÚc chuÝ nhaân cuÝa 5 ngoâi nhaø oång saÚt quoåc loä 32, thuoäc Khu 13, Coü


V†n Ă†â€œ

b¾n luÀn

TieĂĄt, Tam Noâng, PhuĂš ThoĂŻ, cho bieĂĄt: TrÜôÚc Ăąaây, khi maø ĂąaĂĄt maĂŤt ùÜôøng chĂśa coĂš giaĂš, 5 ngoâi nhaø naøy laø vÜôøn. TÜø nhÜþng naĂŞm 1990, khi maø nhu caĂ u mĂ´Ăť cÜÝa haøng buoân baĂšn ngaøy moät taĂŞng, gia ùÏnh oâng ĂąaĂľ chia nhoĂť khu vÜôøn trÜôÚc nhaø ĂąeĂĽ xaây thaønh cÜÝa haøng cho thueâ. Nhôø theĂĄ cuoäc soĂĄng cuĂťa gia ùÏnh oâng khaĂĄm khaĂš hĂ´n, coĂš ĂąuĂť ĂąieĂ u kieän nuoâi 3 ngÜôøi con aĂŞn hoĂŻc, khi caĂšc con xaây dÜïng gia ùÏnh, cuĂľng coĂš chuĂšt voĂĄn cho caĂšc chaĂšu. Coøn vĂ´Ăši gia ùÏnh anh NguyeĂŁn VaĂŞn HĂ´ĂŻp, chuĂť nhaân cuĂťa ngoâi nhaø oĂĄng 3 taĂ ng taĂŻi ToĂĽ 5, thoân Hoøa XaĂš, xaĂľ Ă‘oĂ ng PhuĂš, ChÜông MyĂľ, Haø Noäi, thĂŹ: “VĂ´ĂŻ choĂ ng toâi cuĂľng thĂ­ch coĂš khoaĂťng vÜôøn nhoĂť ĂąeĂĽ troĂ ng rau, nuoâi gaø, roäng hĂ´n thĂŹ Ăąaøo ao thaĂť caĂš. NhĂśng ĂąaĂĄt giôø quaĂš ĂąaĂŠt. CoĂš ĂąaĂĄt ĂąeĂĽ laøm nhaø rieâng, daønh ra khoaĂťng saân nhoĂť ĂąeĂĽ vĂ´ĂŻ laøm maây tre Ăąan laø ĂąaĂľ haĂŻnh phuĂšc laĂŠm roĂ i. LuĂšc ĂąaĂ u chuĂšng toâi xaây moät taĂ ng, giôø theâm ngÜôøi, ĂąieĂ u kieän kinh teĂĄ khaĂš hĂ´n, vĂ´ĂŻ choĂ ng toâi Ăąang xaây theâm 2 taĂ ng nÜþa. Nhaø taĂ ng baây giôø thaønh moĂĄt roĂ i, Ă´Ăť Ăąaây ai xaây sÜÝa nhaø cuĂľng xaây nhaø taĂ ng.â€? Anh Leâ HÜþu ThoĂŻ, Ă‘oäi 6A xaĂľ HaĂťi PhuĂš, HaĂťi Haäu, Nam Ñònh, cho bieĂĄt: “MaĂťnh ĂąaĂĄt maø boĂĄ meĂŻ ĂąeĂĽ laĂŻi cho toâi coøn laĂŻi khaĂš heĂŻp, vĂ´Ăši 60m2, chĂŚ ĂąuĂť ĂąeĂĽ xaây nhaø. CaĂšch Ăąaây 5 naĂŞm vĂ´ĂŻ choĂ ng toâi ĂąaĂľ mua laĂŻi thÜÝa ruoäng trÜôÚc nhaø ĂąeĂĽ laøm vÜôøn, ao, chuoĂ ng, nhôø ĂąoĂš, gia ùÏnh coĂš theâm thu nhaäp. KhoaĂťng vÜôøn trÜôÚc maĂŤt cuĂľng giaĂťm bĂ´Ăšt cho chuĂšng toâi caĂši noĂšng gay gaĂŠt muøa heø. Hy voĂŻng thôøi gian tĂ´Ăši, xaĂľ cho vĂ´ĂŻ choĂ ng toâi chuyeĂĽn ĂąoĂĽi khu ĂąaĂĄt ruoäng treân thaønh ĂąaĂĄt thoĂĽ canh, ĂąeĂĽ vĂ´ĂŻ choĂ ng toâi yeân taâm ĂąaĂ u tĂś, saĂťn xuaĂĄtâ€?.

ùoÚng cÜÝa ùeü ùaåy, trong khi choã ùeü vôï coÚ theü nuoâi theâm con gaø, hay laøm choã ùun naåu taän duïng cuÝi trong vÜôøn thÏ laïi chÜa coÚ‌� Ngay ôÝ nhÜþng ngoâi nhaø coü coøn soÚt laïi, cuþng khoâng haún laø do chuÝ nhaø nhaän thÜÚc ùÜôïc giaÚ trò cuÝa noÚ, maø ùoâi khi laø do nhieà u nguyeân nhaân khaÚc. Cuï Nguyeãn Vaên KyÝ, chuÝ ngoâi nhaø hôn 100 tuoüi ôÝ xaþ Ñoàng PhuÚ, ChÜông Myþ, Haø Noäi cho bieåt: Nhaø ùaþ xuoång caåp, khoâng ùuÝ tieän nghi sinh hoaït, nhÜng do hoaøn caÝnh khoÚ khaên, neân oâng chÜa coÚ ùieàu kieän xaây sÜÝa nhaø môÚi.

Nhaø Ă´Ăť truyeĂ n thoĂĄng daĂ n maĂĄt Ăąi coøn bĂ´Ăťi thieĂĄu sÜï hÜôÚng daĂŁn vaø quaĂťn lyĂš cuĂťa cĂ´ quan chuyeân moân. Vieäc xaây dÜïng nhaø Ă´Ăť hoaøn toaøn laø tuøy khaĂť naĂŞng, sĂ´Ăť thĂ­ch cuĂťa gia chuĂť. Anh Leâ BaĂš Vieät Huøng chuĂť nhaân cuĂťa ngoâi bieät thÜï 3 taĂ ng taĂŻi xaĂľ KhaĂšnh Trung, Yeân KhaĂšnh, Ninh BĂŹnh cho bieĂĄt: “MaĂŁu nhaø naøy laø toâi ùÜôïc oâng anh laøm thaĂ u xaây dÜïng giĂ´Ăši thieäu, coĂš nguyeân caĂť baĂťn veĂľ maø anh mĂ´Ăši xaây cho moät gia ùÏnh Ă´Ăť Haø Noäi. Nhaø xaây leân ai Ăąi ngang qua cuĂľng phaĂťi traĂ m troĂ . Tuy nhieân, khi veĂ  Ă´Ăť toâi mĂ´Ăši thaĂĄy coĂš nhieĂ u ĂąieĂĽm baĂĄt tieän, maø luĂšc xaây toâi chĂśa tĂ­nh ĂąeĂĄn. ChaĂşng haĂŻn, khoâng gian sinh hoaĂŻt khoâng cuøng moät maĂŤt baèng, caĂšc con coøn nhoĂť, neân vieäc vÜøa tranh thuĂť laøm vieäc nhaø vÜøa quaĂťn lyĂš caĂšc chaĂšu khaĂš laø vaĂĄt vaĂť. Nhaø roäng vaø nhieĂ u phoøng nhĂśng sÜÝ duĂŻng khoâng heĂĄt, neân phaĂ n lĂ´Ăšn caĂšc phoøng

CoÚ nhÜþng gia ùÏnh coøn giÜþ ùÜôïc nhaø coü, nhÜng khoâng gian xung quanh laïi bò phaÚ vôþ bôÝi ngoâi nhaø taà ng xaây theo loåi môÚi, chaúng aên nhaäp gÏ vôÚi kieån truÚc vaø khoâng gian cuÝa ngoâi nhaø coü. TÜø thÜïc teå naøy cho thaåy, phaÝi chaêng chuÚng ta ùang boÝ queân maÝng kieån truÚc noâng thoân?

Kieån truÚc naøo cho laøng xoÚm vaø nhaø ôÝ noâng thoân hieän nay?

TS. KTS. Nguyeãn Vaên Than - Vieän Nghieân cÜÚu moâi trÜôøng vaø PhaÚt trieün beà n vÜþng - Hoäi Quy hoaïch vaø PhaÚt trieün ùoâ thò Vieät Nam: Laøng xaþ truyeàn thoång vuøng ùoàng baèng BaÊc boä coÚ moät caåu truÚc xaþ hoäi raåt chaÍt cheþ vôÚi nhÜþng moåi quan heä ùan xen nhÜ quan heä laÚng gieàng, doøng hoï, phÜôøng, hoäi,... Caåu

truÚc khoâng gian laøng ít thay ùoüi, coÚ ranh giôÚi, coüng laøng, caåu truÚc ùÜôøng ngoþ xoÚm phaân nhaÚnh,... Khoâng gian kheÚp kín aåy goÚp phaà n baÝo veä laøng xoÚm, nhÜng noÚ haïn cheå veà maÍt giao thÜông laøm cho kinh teå chaäm phaÚt trieün. Do ùoÚ, caåu truÚc laøng giôø neân theo hÜôÚng môÝ, thuaän lôïi cho vieäc tieåp caän vôÚi beân ngoaøi theo nhieàu hÜôÚng thoâng qua vieäc phaÚt trieün heä thoång giao thoâng. Caåu truÚc beân trong laøng cuþng coÚ thay ùoüi, beân caïnh khu vÜïc saÝn xuaåt caàn phaÚt trieün theâm khu cheå bieån, khu dòch vuï,‌ nhÜng vaãn phaÝi giÜþ caåu truÚc caÚc khuoân vieân gia ùÏnh naèm caïnh nhau saÊp xeåp theo ngoþ xoÚm ùaÝm baÝo giao tieåp toåt. NhÜþng coâng trÏnh toân giaÚo tín ngÜôþng cuþng caàn ùÜôïc baÝo toàn, toân taïo, ùoàng thôøi, caåu truÚc chung cuÝa laøng phaÝi giÜþ tyÝ leä khoâng gian maÍt nÜôÚc thích hôïp. Noâng thoân xÜa laøm noâng nghieäp laø chính, vÏ vaäy, nhaø ôÝ daân gian thÜôøng bao goàm ngoâi nhaø chính, nhaø phuï, saân, vÜôøn, ao. Nhaø bao giôø cuþng coÚ maÚi hieân. Khi dÜïng nhaø, ngÜôøi ta tuaân theo luaät phong thuÝy raåt chaÍt cheþ, ngoâi nhaø chính thÜôøng quay maÍt veà hÜôÚng Nam hoaÍc Ñoâng Nam ùeü ùoÚn gioÚ maÚt, nhaø ngang naèm vuoâng goÚc vôÚi ngoâi nhaø chính vaø caÝ hai ùeàu hÜôÚng veà saân... CoÚ theü noÚi, trong kieån truÚc nhaø ôÝ truyeàn thoång vuøng 8Ë

35


Hieän chuÚng ta ùang thÜïc hieän chÜông trÏnh xaây dÜïng noâng thoân môÚi vôÚi kyø voïng laø noâng thoân seþ thay ùoüi. Moâ hÏnh quy hoaïch noâng thoân môÚi laø coÚ trung taâm xaþ, coÚ caÚc coâng trÏnh phuÚc lôïi xaþ hoäi, trÜôøng hoïc, saân theü thao‌ NhÜng vôÚi caÚch laøm nhÜ vaäy, chuÚng ta ùang raäp khuoân noâng thoân theo moâ hÏnh ùoâ thò, chÜÚ khoâng phaÝi laø xaây dÜïng moâ hÏnh kieån truÚc, quy hoaïch thích hôïp cho noâng thoân.

Beân caïnh nhaø coü laø ngoâi nhaø taà ng theo loåi môÚi, phaÚ vôþ khoâng gian caÝnh quan truyeàn thoång

noâng thoân BaÊc Boä caÚc yeåu toå con ngÜôøi, tÜï nhieân vaø nhaø ôÝ hoøa hôïp vôÚi nhau. GiaÚ trò cuÝa noÚ ùaþ ùÜôïc khaúng ùònh vaø laø hÜôÚng ùi cuÝa kieån truÚc trong tÜông lai, trong ùoÚ con ngÜôøi soång thaân thieän vôÚi moâi trÜôøng thieân nhieân. Noâng thoân hieän ùang coÚ xu hÜôÚng chuyeün dòch tÜø noâng nghieäp sang dòch vuï thÜông maïi. Khi ngheà nghieäp thay ùoüi, thÏ hÏnh thÜÚc vaø coâng naêng cuÝa ngoâi nhaø cuþng seþ thay ùoüi theo. VÏ vaäy, nhaø chia loâ ôÝ noâng thoân ùÜôïc hÏnh thaønh nhÜ moät ùieàu taåt yeåu. VÏ vaäy, coâng vieäc cuÝa caÚc nhaø chuyeân moân khoâng phaÝi laø ngaên chaÍn nhaø chia loâ veà noâng thoân, maø laø laøm theå naøo nghieân cÜÚu ra nhÜþng maãu nhaø thoâng thaÚi, ùaÚp ÜÚng ùÜôïc nhu caàu sÜÝ duïng cuÝa ngÜôøi daân. Ñoåi vôÚi caÚc hoä thuaàn noâng chuÚng ta coÚ theü aÚp duïng caåu truÚc nhaø ôÝ truyeàn thoång moät caÚch linh hoaït. Chaúng haïn, vôÚi nhÜþng khu vÜïc chaên nuoâi phaÚt trieün, thÏ caàn phaÝi ùÜa khu vÜïc chaên nuoâi ra ngoaøi khuoân vieân ôÝ, ùeü ùaÝm baÝo veä sinh moâi trÜôøng. Ñoåi vôÚi khu laøng ngheà, ùeü giaÝi quyeåt nhÜþng vaån ùeà khoÚi buïi, caåp thoaÚt nÜôÚc neân coå gaÊng ùÜa khu saÝn xuaåt trong moãi hoä vaøo cuïm tieüu thuÝ coâng nghieäp,‌ PGS. TS. Nguyeãn Hoàng Thuïc - Vieän Nghieân cÜÚu Ñònh cÜ: ThÜïc chaåt noâng thoân Vieät khoâng theü naøo giÜþ ùÜôïc caåu truÚc cuþ nÜþa, bôÝi moâ hÏnh kinh teå xaþ hoäi, loåi soång, ngheà nghieäp cuÝa ngÜôøi daân noâng thoân ùeàu ùaþ thay ùoüi. ÑoÚ laø chÜa keü ùeån moåi quan heä giÜþa ùoâ thò vaø noâng thoân ôÝ Vieät Nam raåt ùaÍc thuø, noâng thoân laø choã dÜïa kinh teå, laø côm aên nÜôÚc uoång cuÝa ùoâ thò. Do ùoÚ, ùoâ thò thay ùoüi keÚo theo sÜï thay ùoüi veà maÍt baÝn chaåt cuÝa noâng thoân Vieät Nam raåt nhanh. ÔÛ caÚc nÜôÚc khaÚc, thôøi kyø ùoâ thò hoÚa, ngÜôøi noâng daân boÝ hoang noâng thoân ra ùoâ thò kieåm soång. ÔÛ Vieät Nam khoâng coÚ hieän tÜôïng ùoÚ, nhÜng noâng thoân Vieät phaÚt trieün nhÜ theå naøo trong thôøi kyø ùoâ thò hoÚa, thÏ laïi chÜa ùÜôïc chuÚng ta quan taâm nghieân cÜÚu.

36

8Ă‹

KieĂĄn truĂšc laø saĂťn phaĂĽm cuĂťa caĂĄu truĂšc kinh teĂĄ xaĂľ hoäi. CaĂĄu truĂšc kinh teĂĄ xaĂľ hoäi phaĂťi oĂĽn ùònh thĂŹ saĂťn phaĂĽm cuĂťa noĂš mĂ´Ăši oĂĽn ùònh ùÜôïc. Cho neân caâu chuyeän cuĂťa chuĂšng ta hieän nay laø cuøng Ăąi tĂŹm moâ hĂŹnh caĂĄu truĂšc kinh teĂĄ xaĂľ hoäi oĂĽn ùònh cho noâng thoân. Theo toâi, hÜôÚng phaĂšt trieĂĽn cuĂťa noâng thoân Vieät trong tÜông vaĂŁn theo truyeĂ n thoĂĄng cuĂľ nhĂśng vĂ´Ăši boä maĂŤt mĂ´Ăši hieän ĂąaĂŻi. TruyeĂ n thoĂĄng cuĂľ Ă´Ăť Ăąaây laø moĂĄi quan heä khaĂŞng khĂ­t veĂ  maĂŤt kinh teĂĄ vĂ´Ăši caĂšc Ăąoâ thò. Do ĂąoĂš, muoĂĄn caĂšc laøng queâ khĂ´Ăťi saĂŠc thĂŹ vaĂŁn phaĂťi phaĂšt trieĂĽn caĂšc Ăąoâ thò ĂąeĂĽ laøm haĂŻt nhaân phaĂšt trieĂĽn. Ă‘oĂ ng thôøi, phaĂťi ùÜa ùÜôïc baøi toaĂšn ùòa phÜông hoĂša vaøo trong quy hoaĂŻch phaân vuøng laĂľnh thoĂĽ, quy hoaĂŻch tĂŚnh, huyeän. TÜÚc laø taĂŻi tĂŚnh aĂĄy, huyeän aĂĄy, chuĂšng ta phaĂťi tĂŹm ra ùÜôïc kinh teĂĄ “giÜôøng coätâ€? maø noâng thoân cung ÜÚng cho Ăąoâ thò cuĂľng nhĂś yeĂĄu toĂĄ baĂťn ùòa veĂ  maĂŤt quan heä kinh teĂĄ giÜþa Ăąoâ thò vaø noâng thoân cuĂťa ùòa phÜông. TÜø ĂąoĂš chuĂšng ta seĂľ coĂš moät heä thoĂĄng Ăąoâ thò, vĂ´Ăši muĂŻc tieâu phaĂšt trieĂĽn phuø hĂ´ĂŻp ĂąeĂĽ Ăąoâ thò vaø noâng thoân coäng sinh cuøng phaĂšt trieĂĽn. Ă‘aĂĄy seĂľ laø hÜôÚng phaĂšt trieĂĽn beĂ n vÜþng, coĂš taĂŞng trÜôÝng toĂĄt, coĂš coâng aĂŞn vieäc laøm vaø thò trÜôøng, tÜø ĂąoĂš mĂ´Ăši coĂš theĂĽ oĂĽn ùònh daân cĂś, oĂĽn ùònh moâ hĂŹnh kieĂĄn truĂšc, quy hoaĂŻch cho noâng thoân. Ă‘oĂĄi vĂ´Ăši vieäc thieĂĄt keĂĄ nhaø Ă´Ăť noâng thoân, vieäc ĂąaĂ u tieân chuĂšng ta caĂ n chuĂš yĂš laø phaĂťi dÜïa vaøo ĂąieĂ u kieän tÜï nhieân cuĂťa vuøng mieĂ n. Hieän nay, taĂĄt caĂť caĂšc ùòa phÜông tÜø mieĂ n nuĂši, trung du ĂąeĂĄn ĂąoĂ ng baèng, tÜø BaĂŠc vaøo Nam, khi xaây dÜïng nhaø Ă´Ăť ĂąeĂ u aĂšp duĂŻng tieâu chuaĂĽn ngaønh nhĂś nhau thĂŹ laøm sao coĂš ĂąaĂŤc thuø rieâng cuĂťa vuøng mieĂ n ùÜôïc. HĂ´n nÜþa, chuĂšng ta phaĂťi chuĂš yĂš ĂąeĂĄn ĂąaĂŤc thuø ngheĂ  nghieäp cuĂťa ngÜôøi daân, ĂąoĂ ng thôøi, phaĂťi coĂš phaân loaĂŻi heä thoĂĄng haĂŻ taĂ ng noâng thoân. ThS. KTS. Ă‘oĂŁ Thanh Tuøng - PhoĂš vuĂŻ trÜôÝng, VuĂŻ KieĂĄn truĂšc, Quy hoaĂŻch, Boä Xaây dÜïng: Cuøng vĂ´Ăši quaĂš trĂŹnh phaĂšt trieĂĽn, ĂąoĂĽi mĂ´Ăši vaø hoäi nhaäp cuĂťa ĂąaĂĄt nÜôÚc, laøng Vieät cuĂľng ĂąaĂľ vaø Ăąang chuyeĂĽn mĂŹnh, ùôøi soĂĄng ngÜôøi noâng daân ùÜôïc caĂťi thieän theo xu theĂĄ Ăąi leân cuĂťa xaĂľ hoäi. CaĂĄu truĂšc laøng chuyeĂĽn tÜø kheĂšp kĂ­n sang caĂĄu truĂšc mĂ´Ăť lieân thoâng vĂ´Ăši beân ngoaøi, khoâng chĂŚ moät hÜôÚng maø theo nhieĂ u hÜôÚng, caĂšc laøng, xaĂľ, ĂąieĂĽm daân cĂś thoâng thÜông ùÜôïc vĂ´Ăši nhau. HaĂŻ taĂ ng kyĂľ thuaät Ă´Ăť noâng thoân ùÜôïc caĂťi thieän, coĂš Ăąieän, coĂš nÜôÚc saĂŻch, ùÜôøng saĂš ùÜôïc mĂ´Ăť roäng hĂ´n, thaĂşng hĂ´n coĂš heä thoĂĄng tieâu thoaĂšt nÜôÚc, phuø hĂ´ĂŻp tieâu chuaĂĽn, quy chuaĂĽn. VĂ´Ăši nhÜþng khu vÜïc trÜôÚc Ăąaây gaĂ n nhĂś chĂŚ coĂš nhaø, seĂľ ùÜôïc caĂšc kieĂĄn truĂšc sĂś saĂŠp xeĂĄp laĂŻi, khoĂĄng cheĂĄ quy moâ nhaø, ĂąeĂĽ doâi ra quyĂľ ĂąaĂĄt, boĂĄ trĂ­ theâm nhÜþng coâng trĂŹnh coâng coäng vaø phuĂšc lĂ´ĂŻi xaĂľ hoäi. CĂ´ caĂĄu laøng xaĂľ theo moâ hĂŹnh mĂ´Ăši seĂľ bao goĂ m ĂąuĂť ba thaønh phaĂ n: coâng nghieäp, noâng nghieäp vaø nhaø Ă´Ăť. Theo toâi ĂąoĂš laø moâ hĂŹnh cho noâng thoân maø chuĂšng ta neân hÜôÚng tĂ´Ăši. Ă‘oĂĄi vĂ´Ăši nhÜþng laøng coĂĽ, chuĂšng ta caĂ n phaĂťi coĂš nhÜþng giaĂťi phaĂšp baĂťo toĂ n vaø hoaøn thieän trong tieĂĄn trĂŹnh phaĂšt trieĂĽn mĂ´Ăši. Beân caĂŻnh laøng cuĂľ coĂš theĂĽ boĂĄ trĂ­ moät khu Ă´Ăť mĂ´Ăši ĂąeĂĽ ĂąaĂšp ÜÚng nhu caĂ u phaĂšt trieĂĽn, ùÜôïc ùònh hÜôÚng theo caĂĄu truĂšc truyeĂ n thoĂĄng, vĂ´Ăši tyĂť leä caây, maĂŤt nÜôÚc vaø nhaø Ă´Ăť hĂ´ĂŻp lyĂš. KieĂĄn truĂšc trong khu Ă´Ăť mĂ´Ăši neân coĂš hÜôÚng daĂŁn ĂąeĂĽ coĂš sÜï


V†n Ă†â€œ

b¾n luÀn

keå thÜøa nhÜþng Üu ùieüm cuÝa kieån truÚc truyeà n thoång, nhÜ haøng hieân, chieàu cao maÚi lôÚn, coÚ saân phía trÜôÚc‌ ùeü coÚ theü khai thaÚc ùÜôïc toåi ùa caÚc yeåu toå tÜï nhieân.

ôÝ truyeà n thoång vaãn coÚ theü ùaÝm baÝo ùÜôïc ùaày ùuÝ caÚc tieän nghi hieän ùaïi, ùoàng thôøi, vaãn coÚ theü giÜþ ùÜôïc taåt caÝ nhÜþng yeåu toå veà maÍt vaên hoÚa, loåi soång.

Beân caïnh ùoÚ, moâ hÏnh saÝn xuaåt, kinh doanh cuÝa ngÜôøi daân ôÝ noâng thoân cuþng ùaþ thay ùoüi, saÝn xuaåt noâng nghieäp quy moâ lôÚn phaÚt trieün, cuøng vôÚi ùoÚ, moät lÜôïng lao ùoäng khoâng nhoÝ ùaþ chuyeün sang khu vÜïc lao ùoäng phi noâng nghieäp. Do ùoÚ, chuÚng ta caà n phaÝi ùÜa ra nhieàu loaïi hÏnh nhaø ôÝ hôn cho khu vÜïc noâng thoân. Ñoàng thôøi, neân haïn cheå toåi ùa daïng nhaø oång, nhaø môÝ ra maÍt ùÜôøng laøm cÜÝa haøng.

ÔÛ ùoâ thò coÚ nhieà u yeåu toå taÚc ùoäng qua laïi laøm môø ùi yeåu toå khí haäu, nhÜng ôÝ noâng thoân, vieäc toân troïng yeåu toå tÜï nhieân, nhÜ hÜôÚng naÊng, hÜôÚng gioÚ, hay caÚc loaïi caây troàng xung quanh khi thieåt keå nhaø coÚ quyeåt ùònh raåt lôÚn ùeån moâi trÜôøng soång. Do ùoÚ, beân caïnh vieäc khaÝo saÚt thoâng thÜôøng, nhoÚm thieåt keå raåt chuÚ yÚ ùeån khaâu, ùo ùaïc, laåy dÜþ lieäu veà khí haäu cuÝa tÜøng khu ùaåt giaÝ ùònh ùeü khai thaÚc trieät ùeü caÚc lôïi theå veà tÜï nhieân khi thieåt keå maãu nhaø. NhÜþng yeåu toå vaên hoÚa truyeàn thoång laâu ùôøi, maø thoâng qua ùoÚ coÚ theü nhaän ra ngay ùaây laø nhaø ôÝ cuÝa vuøng ùoàng baèng baÊc boä ùÜôïc nhoÚm thieåt keå chuÚ yÚ tích hôïp vaøo trong maãu, nhÜ phoøng khaÚch seþ ùÜôïc boå trí gian giÜþa cuÝa ngoâi nhaø.

TS. KTS. Hoaøng Maïnh Nguyeân - Vieän trÜôÝng Vieän Kieån truÚc Nhieät ùôÚi - TrÜôøng Ñaïi hoïc Kieån truÚc Haø Noäi: Ñôn vò toâi ùang thÜïc hieän nhieäm vuï thieåt keå ùieün hÏnh 3 maãu nhaø ôÝ cho vuøng Ñoà ng baèng BaÊc boä. Tuy nhieân, nhÜþng chÌ tieâu maø nhieäm vuï ùÜa ra, theo toâi coøn nhieàu ùieüm khoâng phuø hôïp vôÚi thÜïc teå. Chaúng haïn nhÜ quy moâ dieän tích cuÝa nhaø, neåu baÚm theo seþ ra moät daïng nhaø bieät thÜï ùoâ thò vôÚi chi phí ùaàu tÜ xaây dÜïng lôÚn, khoâng phuø hôïp ùieàu kieän kinh teå cuÝa ngÜôøi daân noâng thoân, seþ raåt khoÚ aÚp duïng vaøo thÜïc teå. Neân quan ùieüm cuÝa chuÚng toâi khi ùÜa ra maãu thieåt keå ùieün hÏnh laø: maÍc duø chÜa khaÝ thi ngay, nhÜþng ùaây cuþng seþ laø maãu ùeü ngÜôøi daân tham khaÝo. TÜø maãu naøy ngÜôøi daân seþ thaåy ùÜôïc, nhaø

Ñaây seþ laø nôi thôø cuÚng toü tieân, ùoà ng thôøi cuþng laø khoâng gian sinh hoaït chung cuÝa caÝ gia ùÏnh. Haøng hieân trÜôÚc nhaø - moät yeåu toå coÚ tính ùaÍc trÜng cao trong ngoâi nhaø truyeàn thoång cuÝa vuøng ùoàng baèng baÊc boä cuþng ùÜôïc nhoÚm tÜ vaån nghieân cÜÚu ùÜa vaøo maãu thieåt keå. Hieân khoâng chÌ laø khoâng gian chuyeün tieåp giÜþa trong vaø ngoaøi, choång naêng xieân, mÜa haÊt maø coøn laø nôi dieãn ra raåt nhieàu hoaït ùoäng cuÝa gia ùÏnh, aên côm, hoÚng maÚt buoüi toåi, laøm ngheà phuï‌ do ùoÚ trong maãu thieåt keå, hieân ùÜôïc ùeà xuaåt khaÚ roäng khoâng phaÝi laø 1,2m nhÜ thoâng thÜôøng coÚ nôi caân nhaÊc 1,5m hoaÍc 1,8m ùuÝ ùeü moät khoü chieåu hay keâ moät boä baøn gheå‌ Ñeü phuø hôïp hôn vôÚi cuoäc soång hieän ùaïi, maãu thieåt keå ùieün hÏnh tích hôïp theâm nhÜþng tieän nghi hieän ùaïi, ùoàng thôøi, ùÜa ra nhieàu giaÝi phaÚp khaÊc phuïc nhÜþng haïn cheå cuÝa nhaø ôÝ truyeàn thoång, nhÜ khaüu ùoä thaåp, coâng trÏnh phuï ôÝ xa, tính rieâng tÜ cuÝa phoøng nguÝ thaåp. Nhaèm taêng theâm tính khaÝ thi cho phÜông aÚn, nhoÚm tÜ vaån cuþng ùeà xuaåt chia maãu nhaø ra laøm nhieàu giai ùoaïn thÜïc hieän. Tuøy theo ùieàu kieän kinh teå, daàn daàn ngoâi nhaø seþ ùÜôïc hoaøn thieän theo thôøi gian vaø hÏnh thaønh neân moät khuoân vieân ôÝ hoaøn chÌnh ùaÝm baÝo ùÜôïc yeåu toå vaên hoÚa.

ChuÚng ta phaÝi laøm gÏ ùeü coÚ dieän maïo kieån truÚc noâng thoân ùeïp, vaên minh vaø baÝn saÊc?

PGS. TS. Leâ Hoà ng Keå - Vieän trÜôÝng Vieän Nghieân cÜÚu moâi trÜôøng vaø PhaÚt trieün beàn vÜþng - Hoäi Quy hoaïch vaø phaÚt trieün ùoâ thò Vieät Nam: ChÜông trÏnh xaây dÜïng noâng thoân môÚi lieân quan trÜïc tieåp ùeån hai boä laø Boä Xaây dÜïng vaø Boä Noâng nghieäp vaø PhaÚt trieün noâng thoân. Tuy nhieân, sÜï phoåi hôïp cuÝa hai boä naøy hieän vaãn chÜa ùÜôïc chaÍt cheþ, cuþng laø laøm veà ùÜôøng, trÜôøng, traïm, nhÜng moãi boä laïi nghó moät khaÚc, laøm moät khaÚc, daãn ùeån hieäu quaÝ khoâng cao. VÏ vaäy, theo toâi, ùeü noâng thoân phaÚt trieün theo ùuÚng ùònh hÜôÚng, vieäc trÜôÚc tieân, Chính phuÝ phaÝi chuÝ trÏ yeâu caàu hai boä ngoài laïi vôÚi nhau, thoång nhaåt ùÜôïc caÚch nghó, caÚch laøm.

CaÚc maãu nhaø ôÝ noâng thoân ùang ùÜôïc nghieân cÜÚu

Laøng noâng thoân hieän nay cÜïc kyø phaân taÚn, quy moâ nhoÝ, daãn ùeån haïn cheå trong vieäc toü chÜÚc saÝn xuaåt, toü chÜÚc ùònh cÜ, toü chÜÚc cô sôÝ haï taà ng vaø keÚo theo ùoÚ laø nhieàu vaån ùeà nhÜ baÝo veä moâi trÜôøng, ÜÚng phoÚ, thích nghi vôÚi bieån ùoüi khí haäu vi khí haäu... VÏ vaäy, quy hoaïch noâng thoân môÚi phaÝi xaây dÜïng ùÜôïc moâ hÏnh noâng thoân taäp trung tÜông ùoåi coÚ theü. 8Ë

37


Ñeà n, chuøa laø nhÜþng di tích lòch sÜÝ luoân gaÊn lieàn vôÚi laøng xoÚm

TS. KTS Hoaøng Maïnh Nguyeân: Neåu caÝ vuøng ùoà ng baèng BaÊc boä chÌ coÚ 3 maãu nhaø ôÝ ùieün hÏnh, thÏ theo toâi seþ khoâng ùuÝ ùaÚp ÜÚng nhu caàu thÜïc teå. Soå lÜôïng maãu phaÝi nhieàu hôn, thieåt keå phaÝi coâng phu hôn, hÜôÚng tôÚi nhieàu ùoåi tÜôïng hôn. Nhaø ôÝ laø sôÝ hÜþu rieâng, noÚ theü hieän mong muoån, sôÝ thích cuÝa gia chuÝ, neân neåu chuÚng ta muoån baÝo toàn ùÜôïc nhÜþng giaÚ trò cuÝa kieån truÚc nhaø ôÝ truyeàn thoång, chuÚng ta phaÝi laøm cho ngÜôøi daân hieüu ùÜôïc giaÚ trò cuÝa quyþ nhaø aåy vaø coÚ giaÝi phaÚp ùeü quyþ nhaø aåy tÜï soång ùÜôïc. Trong quaÚ trÏnh ùi khaÝo saÚt, toâi cuþng thaåy vieäc tích hôïp moät ngoâi nhaø môÚi vaøo trong khuoân vieân ngoâi nhaø truyeàn thoång cuþ laø caàn coÚ sÜï nghieân cÜÚu. ThÜïc teå coÚ nhieàu ngoâi nhaø truyeàn thoång raåt ùeïp, nhÜng ngay saÚt vaÚch, chuÝ nhaân cho xaây moät ngoâi nhaø taàng lÜþng lÜþng, phaÚ hoÝng caÝ khuoân vieân. Ñieàu ùaÚng tieåc hôn nÜþa, ngoâi nhaø môÚi xaây vaø nhaø cuþ, khoâng coÚ sÜï tích hôïp vôÚi nhau veà coâng naêng sÜÝ duïng. ThS. KTS. Ñoã Thanh Tuøng: Hieän nay, chuÚng ta ùaþ coÚ tieâu chí veà xaây dÜïng noâng thoân môÚi. Tuy nhieân, nhÜþng tieâu chí naøy môÚi chÌ dÜøng laïi ôÝ quy hoaïch vaø nhÜþng dÜï aÚn cuï theü phuïc vuï haï taàng kyþ thuaät, haï taàng xaþ hoäi. Vaån ùeà kieüm soaÚt veà kieån truÚc ôÝ noâng thoân hieän nay gaàn nhÜ chÜa coÚ giaÝi phaÚp naøo hÜþu hieäu. Hieän Boä Xaây dÜïng ùang tieån haønh thieåt keå ùieün hÏnh nhaø ôÝ cho caÚc vuøng noâng thoân. Tuy nhieân, thieåt keå nhaø ôÝ ùieün hÏnh vaãn mang tính phieån dieän, khoâng bao quaÚt ùÜôïc, neân khoâng ùi vaøo ùÜôïc thÜïc teå. Do ùoÚ, cuøng vôÚi thieåt keå ùieün hÏnh, hieän Boä cuþng ùang trieün khai ùieàu tra, khaÝo saÚt, ùaÚnh giaÚ laïi coâng taÚc kieüm soaÚt vaø phaÚt trieün kieån truÚc treân toaøn quoåc, theo Luaät Xaây dÜïng vaø Nghò ùònh veà quaÝn lyÚ kieån truÚc. DÜïa treân keåt quaÝ ùieàu tra khaÝo saÚt, Boä seþ ùÜa ra caÚc giaÝi phaÚp veà vaån ùeà maãu nhaø ôÝ, maãu moâ hÏnh noâng thoân theo hÜôÚng môÚi laø nghieân cÜÚu theo ùaÍc trÜng kieån truÚc vuøng mieàn. Beân caïnh nhÜþng vieäc maø Boä ùang trieün khai, theo toâi khu vÜïc noâng thoân daàn daàn cuþng phaÝi ùÜôïc kieüm soaÚt phaÚt trieün nhÜ ôÝ ùoâ thò. Ñoàng thôøi, chuÚng ta caàn xaây dÜïng laïi yÚ thÜÚc cuÝa ngÜôøi daân veà kieån truÚc vaø moâi trÜôøng soång cuÝa mÏnh.

38

8Ă‹

Ñeü kieüm soaÚt ùÜôïc veà kieån truÚc chuÚng ta phaÝi ùÜa ra ùÜôïc moâ hÏnh kieån truÚc cho tÜøng vuøng noâng thoân ùeü laøm coâng cuï quaÝn lyÚ. Moãi moät khu vÜïc ùeàu phaÝi ùÜôïc nghieân cÜÚu moät caÚch cuï theü, nghieâm tuÚc ùeü ùÜa ra ùÜôïc giaÚ trò caên nguyeân nhaåt, noüi troäi nhaåt cuÝa khu vÜïc ùoÚ. Ví duï, ôÝ khu vÜïc naøy maät ùoä xaây dÜïng laø bao nhieâu, tyÝ leä chieàu cao hay daïng kieån truÚc naøo seþ ùÜôïc pheÚp xaây dÜïng. Ñoåi vôÚi tÜøng coâng trÏnh kieån truÚc coÚ theü nghieân cÜÚu xem tyÝ leä maÚi vôÚi nhaø laø bao nhieâu, ùoä doåc laø theå naøo, sÜÝ duïng vaät lieäu gÏ, cÜÝa soü, cÜÝa ùi theå naøo, tyÝ leä cÜÝa soü cÜÝa ùi laø bao nhieàu so vôÚi maÍt nhaø,‌ NhÜþng chi tieåt ùôn giaÝn aåy seþ laø dÜþ lieäu quan troïng ùeü dÜïng leân toaøn boä ngoâi nhaø. NgÜôøi daân coÚ theü deã daøng vaän duïng nhÜþng quy ùònh aåy vaøo trong tÜøng coâng trÏnh kieån truÚc maø khoâng bò goø boÚ, khieån cho caÚc coâng trÏnh khoâng bò quaÚ gioång nhau, nhÜng nhÏn toüng theü noÚ vaãn coÚ caÚi chung. ÑoÚ laø caÚch maø ngÜôøi ta goïi laø ùieün hÏnh hoÚa vaø chaÊt loïc hoÚa nhÜþng chi tieåt caåu truÚc truyeàn thoång, ùeü ùÜa vaøo nhÜþng caÚi quaàn theü kieån truÚc môÚi. Laøm nhÜ theå toâi cho laø seþ hieäu quaÝ hôn caÚch laøm hieän nay.


What type of architecture

should be used for new rural areas of Northern Delta?

Forum Gia Bao

The development of urbanization with a strong pervasiveness has created a more modern and spacious appearance of the rural areas. However, that is the very urbanization whirlwind seeming to sweep away the architectural characteristics which once were the identity values of Northern villages. What should we do to develop the rural villages and houses in the context of modern life while reserving and inheriting typical traditional characteristics? That question will be discussed in this forum.

Why have traditional houses been eroded? The ancient houses of three compartments and two lean-tos with brick courtyards and “back garden, front pond” are former typical architectural characteristics with cultural values which have been long-standing attached to the rural people of Northern Delta. However, confronted with the flow of urbanization, the ancient villages, ponds and gardens, and traditional houses have been gradually eroded and replaced by the tube houses and townhouses with varied architecture. We have arranged an appointment with the owners of the “townhouses in village” to know the reason why the rural houses have been no longer built in traditional style - a model still remains the same value in the modern trend of green architecture.

In the past, when the price of land facing road was not as high as it is now, his 5 houses were the gardens. Since the 1990s, when the demand for opening shops on the rise, his family split the front yard to construct shop for rent. Thanks to that, his family’s life were better off and affordable to support his 3 children’s education, and when they were married, he was able to give them some capital, said Mr. Ngo Huu Phuoc who is the owner of 5 tube houses close to Highway 32, Zone 13, Co Tiet commune, Tam Nong subdistrict, Phu Tho province. The family of Mr. Nguyen Van Hop, who own the 3-story tube house at Goup 5, Hoa Xa hamlet, ChuongMy sub-district, Ha Noi. He

39


Therefore, the rural lot houses are formed as an inevitable, and the tasks of specialists are not to prevent the appearance of lot houses in rural areas but to research the commonly used designs satisfying the need to use of people.

shared that “My wife and I prefer to have a small garden to grow vegetables and raise chickens or lager one to dig a pond for breeding young fish. However, the land is too pricy now. I have felt happy already to own land for private home and spend a small yard for my wife to do bamboo and rattan weaving. We first constructed one story, but now when having more familial members and better economic conditions, we are constructing 2 more. The low-rise or high-rise houses now are in vogue so that everyone here prefers this type.” The gradual decrease of traditional houses is caused by the lack of guidance and management of specialized agencies. Housing depends fully on the owner’s ability and preference. Mr. Le Ba Viet Hung, the owner of 3-story villa in Khanh Trung commune, Yen Khanh, Ninh Binh said that “I was introduced to this villa design by my friend as building constructor in Ha Noi. When it was built, every passer showed their full of admiration. However, when living in, I found many unexpected disadvantages. For example, the living space is not in the same ground and I have little children, thus it is quite difficult for us to take time to both do housework and manage them. The house is large with many rooms but we do not use them up; therefore, most of the rooms are unused while lacking the space for my wife to breed chicken or cook by using firewood in garden.” The true reasons for the owners to remain their ancient houses sometime are not because of their values, but other causes. Mr. Nguyen Van Ky, the owner of over-100-year house in Dong Phu commune, Chuong My, Ha Noi revealed that this house was downgraded with inadequate living facilities; however, due to difficult circumstance, he was unable to renew it. There are some families retain their ancient houses, but the surrounding space is

40

influenced by new type low-rise or high-rise houses with nothing relates to the architecture and space of ancient houses. The question arises from this fact that whether we neglect the rural architecture.

What type of architecture should be used for villages and rural housing?

Dr. Archt. Nguyen Van Than - Director of Institute for Environment and Sustainable Development - Vietnam Urban Development Planning Association: Traditional villages of Northern Delta have a tight social structure and unchangeable spatial structure. That enclosed space contributes into protecting the villages but limit the trade activities, making the economy underdeveloped.

Therefore, the village structure now should be in the opening direction to create convenience for the access to the outside in in various directions through the development of transport system. The inside structure of villages also should change to develop more export processing and service zones beside manufacturing areas. However, the traditional structure and campus of houses next to each other need arranging in the order of alleys and hamlets to ensure good communication. The general structure of villages must keep the reasonable water space proportion. The agriculture was major in ancient rural areas, thus the folk houses often consist of the main house, outbuilding, yard, garden, pond, and awnings. When building houses, people follow closely the feng shui, the main house faces the South or Southeast for cool breeze and the outbuilding is perpendicular to the main house and both of them face the yard, etc. Rural areas nowadays are likely to transfer from agriculture into commercial services. When the jobs change, the form and performance of village will also change.

To direct architecturally the rural areas, we must begin from its performance first of all. For the pure agricultural households, we can apply the structure of traditional houses flexibly. For example, for the developed livestock sectors, we need to move them out of the living campus to ensure the environmental hygiene. For the craft villages, to solve the matters of smog and dust or water supply and drainage, we should bring the manufacturing sector into each of household in handicraft clutter, etc. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Hong Thuc - Institute of Settlement Research In fact, Vietnam rural areas cannot retain the old structure anymore because of changes of the socio-economic models, lifestyles, and careers of rural workers. That is not to mention the typical relationship between urban and rural areas in Vietnam - the latter is the economic mainstay supplying the former with food. Therefore, the urban change brings about the quick change in the nature of Vietnam rural areas. During the period of urbanization at other countries, the farmers abandoned the rural areas to make a living in urban areas. In Vietnam, that phenomenon does not happen but we have yet to concern about researching how Vietnam rural areas develop in the period of urbanization. At the moment, we are implementing the program of new rural construction with the expected changes of rural areas. The model of new rural planning includes commune centers, social welfare projects, schools, and sport grounds, etc. However, doing so, we are stereotyping the rural areas in the urban model without constructing the architectural model and profitable planning for the rural areas. Architecture is the product of socioeconomic structure. It is only stable when socio-economic structure is too. What is the development orientation of Vietnamese rural areas in the future? I think that the rural areas still develop in accordance with the old tradition but with the modern appearance. The old tradition here is economically close relationship with urban areas. Hence, we


Discussing issues must develop the urban areas to act as the core development for the prosperity of rural villages. At the same time, we must introduce the localization question into territorial, provincial, and sub-district zoning. That is, in each locality, we must find out the economic “mainstay” that the rural area provide to the urban areas as well as indigenous aspect in terms of local economic relationship between rural and urban areas. From which we will have an urban system with the appropriate development target to develop the urban and symbiosis rural areas. That will be the stable development orientation with good growth, employment, and market, whereby the population, architectural models, and rural planning can be stabilized. For designing rural houses, we firstly need to note that the design must rely on regional natural conditions. Currently, if all of localities from mountainous areas, midland to delta from South to North apply the same professional standard of housing, they won’t have regional particularities. Moreover, we must pay attention to the professional particularities of people and simultaneously classify the system of rural infrastructure. Infrastructure of tourism village should be different from those of pure agricultural, craft, and agricultural processing villages. MSc. Architect Do Thanh Tung - Deputy Head of Department of Architecture and Planning, Ministry of Construction Along with the development, innovation and integration of the country, Vietnamese villages have been transforming, the lives of the farmers are being improved according to the upward trend of society. The village structure is switching from close to open structure connected with the outside in various directions, allowing the villages and inhabitants to trade with each other. Technical infrastructure in rural areas is improved with electricity, clean water, wider and straighter roads, and drainage system of appropriate standards and norms. As for the areas previously having nothing but houses, they will be reorganized and controlled by the architect in terms of scale for the excess of land funds and for the allocation of more public and social welfare works. The structure of the new model village will include all three sectors of industry, agriculture and housing. In my opinion, it is a model for rural areas that we should be aiming for.

For the ancient villages, we need to have solutions to preserve and complete in the new process of development. In addition to the old villages, new housing areas should be set up to satisfy the need of development, which is oriented in accordance with traditional structure with the reasonable proportion of trees, water, and houses. Their architecture should be guided to inherit possibly the advantages of traditional architecture such as the patio, height of large roof, and front yard to be able to exploit the most of natural elements. However, we should not keep intact old structure because it wastes the limited land funds while the population is increasing. Besides, the model of production and business of rural people has also changed; along with the development of large-scale agricultural production, a significant amount of labor has shifted to the nonagricultural sector. As a result, we need to introduce more types of housing to the rural areas and minimize the quantity of tube houses and those facing road for shops at the same time. Dr. Archt. Hoang Manh Nguyen - Director of Institute of Tropical Architecture - Hanoi Architectural University Our unit is designing 3 standard housing designs in the Northern Delta. These will be the reference to people, through which people will find that traditional houses can still ensure adequately modern facilities while still being able to keep all the elements in terms of culture and lifestyle. When designing the house in the countryside, respecting the natural elements is decisive to the habitat. Therefore, in addition to conventional surveying, our design team pays close attention to the climatic conditions of each assumption area to exploit fully the natural advantages of the designs. We also consider integrating the longtime traditional cultural elements into the designs such as living room or front porch.

What should we do for the beautiful, civilized and identified appearance of rural architecture? Assoc. Prof. Dr. Le Hong Ke - Director of Institute of Environmental research and sustainable Development - Vietnam Urban Development and Planning Association. The new rural construction is directly related to two Ministry of Construction and Ministry of Agriculture and Rural Development. However, the combination of these two Ministries is still loose. In my opinion, for the development of rural areas in right direction, the Government must ask the two Ministries to work together for the consensus in the ways of thinking and doing. Dr. Archt. Hoang Manh Nguyen: There must be more standard and sophisticated designs towards a broader audience. At the same time, we must make people understand values of the house fund and must have solutions for its survival. Besides, we need to study early the integration of a new house into the campus of the old traditional house. MSc. KTS. Do Thanh Tung: The development of rural areas must be also gradually controlled as that of urban areas. At the same time, we need to rebuild people’s awareness of architecture and their habitat. To control the architecture, we have to come up with architectural models for for each rural area as the management tool. Each region has been studied detailedly and seriously to find out its most original and prominent value. For each structure, we can apply characterization methods for the most refined traditional structural details to be used in new architectural complexes. In doing so, I think it is more efficient than the way we are doing now.

For more suitable to modern life, we integrate the standard designs with modern facilities and offer many solutions to overcome the limitations of traditional housing such as low aperture, the easement far from the main block, the low privacy of the bedroom. In order to increase the options’ feasibility, our group of consultants also suggests to divide the housing designs into several stages of implementation.

41


CaÝng Darling, Sydney, UÙc moät phaÚt trieün phaân maÝnh (tÜø naêm 1984 ùeån nay)

C

aÝng Darling laø moät ví duï veà thieåt keå ùoâ thò maø thieåu sÜï caän thaän veà thieåt keå. Khu caÝng trÜôÚc ùaây tÜøng laø moät caÝng bieün taåp naäp nhaåt nÜôÚc UÙc, nhÜng duø ùaþ ùÜôïc hieän ùaïi hoÚa trong nhÜþng naêm 60 thÏ ùeån nhÜþng naêm 70, nôi ùaây chÌ coøn laø moät loaït caÚc nhaø kho troång roãng thôøi Victorian vaø hieåm khi ùÜôøng saÊt ùÜôïc sÜÝ duïng. ChÌ coÚ moät con taøu thÌnh thoaÝng sÜÝ duïng beån cuÝa khu caÝng. Cho ùeån cuoåi thaäp kyÝ, noÚ bò boÝ hoang. Tuy nhieân, vò trí khu caÝng laïi ôÝ gaàn trung taâm thaønh phoå neân raåt coÚ cô hoäi cho vieäc taÚi thieåt. ThaÚng 5 naêm 1984, Chính quyeàn bang New South Wales ùaþ coâng boå yÚ ùònh taÚi phaÚt trieün khu caÝng. TrÜôÚc ùoÚ khaÚ laâu, vaøo nhÜþng naêm 70, chính quyeàn bang ùaþ khôÝi xÜôÚng nhÜþng nghieân cÜÚu ùaàu tÜ vaøo khu caÝng. Coâng ty Rouse ôÝ Myþ (nhÜþng nhaø ùaàu tÜ cuÝa CaÝng noäi ùòa Baltimore) ùaþ ùÜôïc môøi laäp quy hoaïch toüng theü cho khu vÜïc vaø chính quyeàn ùaþ xaây dÜïng Trung taâm GiaÝi trí Sydney vaø tieåp theo laø BaÝo taøng Power House Museum. Hai coâng trÏnh naøy laø chaåt xuÚc taÚc thuÚc ùaüy khai thaÚc sÜÝ duïng hôn nÜþa khu caÝng Darling Harbour. Moät sÜÚc ùaüy khaÚc nÜþa ùeån tÜø nhÜþng ùeà xuaåt phaÚt trieün cuÝa Lawrence Halprin, moät kieån truÚc sÜ caÝnh quan Myþ coÚ aÝnh hÜôÝng lôÚn. Baltimore Inner Harbor roþ raøng laø hÏnh maãu thieåt keå trong suoåt quaÚ trÏnh phaÚt trieün cuÝa CaÝng Darling nhÜng ùaþ thaønh coâng hôn ùaÚng keü. Vaøo cuoåi naêm 1984, ùaïo luaät veà caÝng Darling ùaþ ùÜôïc nghò vieân bang xaây dÜïng dÜôÚi sÜï laþnh ùaïo ùaày thuyeåt phuïc cuÝa caÚc chính trò gia Neville Wran vaø Laurie Brereton. Muïc tieâu ùeü taïo ra sÜï phaÚt trieün quan troïng ùeån naêm 1988, kyÝ nieäm hai traêm naêm ngaøy ùònh cÜ cuÝa ngÜôøi chaâu AÂu taïi UÙc (hoaÍc sÜï xaâm lÜôïc, nhÜ caÝm nhaän cuÝa nhÜþng ngÜôøi daân baÝn ùòa). Ñaïo luaät

42

8Ă‹

DIEĂƒN Ă‘AĂ˜N

Jon Lang thanh bích (dòch)

ùaþ thaønh laäp Cô quan quaÝn lyÚ caÝng Darling vôÚi Ban GiaÚm ùoåc Thieåt keå DÜï aÚn (sau ùoÚ giao cho Taäp ùoaøn MSJ Group) vaø caÚc Nhaø thaà u QuaÝn lyÚ (sau ùoÚ laø caÚc nhaø thaàu Leighton) dÜôÚi quyeàn cuÝa cô quan naøy. Cô quan QuaÝn lyÚ caÝng ùÜôïc giao nhieäm vuï thuÚc ùaüy phaÚt trieün. CaÝng Darling ùaþ ùÜôïc quy hoaïch vaøo cuoåi nhÜþng naêm 80 ùeü trôÝ thaønh moät khu vÜïc daân cÜ vôÚi caÚc hoaït ùoäng thÜông maïi, vui chôi, giaÝi trí, nôi seþ thuÚc ùaüy kinh teå bang, thaønh phoå vaø ùÜa noÚ vaøo vò trí vÜþng chaÊc hôn treân baÝn ùoà theå giôÚi, nhÜ laø Nhaø haÚt Opera House ùaþ ùÜôïc xaây dÜïng vaøo giÜþa theå kyÝ. Quyeåt ùònh trieün khai dÜï aÚn dÜïa treân nghieân cÜÚu khaÝ thi cuÝa beân tÜ vaån ùaþ ùÜôïc trÏnh baøy trÜôÚc Chính quyeàn Bang, Hoäi ùoàng thaønh phoå Sydney, caÚc cô quan phaÚp luaät vaø caÚc cô quan coâng

HÏnh 8.73: CaÝng Darling - baÝn quy hoaïch trÜôÚc kia

HĂŹnh 8.74: CaĂťng Darling naĂŞm 2003


Thi’t k’

Æ´ thďŹ

quyeà n cuÝa thaønh phoå ùeü raø soaÚt. Moät nhoÚm coâng taÚc bao goàm quan chÜÚc chính quyeàn/ doanh nghieäp tÜ nhaân giaÚm saÚt quaÚ trÏnh xaây dÜïng. BÜôÚc ùaàu tieân lieân quan ùeån giaÝi quyeåt vaån ùeà taøi chính vaø haønh chính phuïc vuï cho dÜï aÚn. BÜôÚc thÜÚ hai lieân quan ùeån nhÜôïng ùaåt thuoäc sôÝ hÜþu nhaø nÜôÚc ùeü phaÚt trieün, mua ùaåt tÜø caÚc chuÝ ùaåt tÜ nhaân. Cuþng caàn phaÝi giaÝi toÝa ùaåt ùeü noÚ coÚ theü trôÝ thaønh coâng trÜôøng xaây dÜïng. BÜôÚc thÜÚ ba laø tÏm kieåm sÜï quan taâm tÜø phía caÚc nhaø ùaàu tÜ vaø lÜïa choïn nhÜþng dÜï aÚn ùaÚng thÜïc hieän. TÜøng nhaø ùaàu tÜ khi laäp ùeà xuaåt caàn phaÝi trÏnh baøy baÝn veþ kieån truÚc, baÝn veþ kó thuaät vaø ùaÚnh giaÚ taÚc ùoäng trong keå hoaïch cuÝa mÏnh. CaÚc cuoäc thÜông lÜôïng dieãn ra sau ùoÚ giÜþa cô quan coÚ thaüm quyeàn vaø caÚc nhaø ùaàu tÜ veà nhÜþng coâng vieäc seþ trieün khai cuÝa hoï. Hôïp long ùÜôøng, sÜÝ duïng khoâng gian cuþng nhÜ xaây dÜïng caÚc coâng trÏnh phaÝi ùÜôïc pheâ duyeät vaø coÚ sÜï thoÝa thuaän vôÚi caÚc nhaø cung caåp tieän ích. Khi nhÜþng bÜôÚc naøy ùaþ ùÜôïc thÜïc hieän, vieäc ùaåu thaàu coâng trÏnh xaây dÜïng seþ ùÜôïc tieån haønh. Ñeån naêm 1985, haàu heåt caÚc ùòa ùieüm ùaþ ùÜôïc giaÝi toÝa. Khoâng coÚ ùoà aÚn quy hoaïch toüng theü ùÜôïc thoâng qua nhÜng moät dÜï aÚn ùaàu tieân (xem HÏnh 8.73) ùaþ hÜôÚng daãn sÜï phaÚt trieün vaø taïo cô sôÝ cho nhÜþng quy hoaïch keå tieåp cuÝa Cô quan PhaÚt trieün caÝng Darling. Vaøo naêm 1985, vieäc xaây dÜïng baÊt ùaàu dieãn ra taïi Trung taâm Hoäi nghò Sydney (do John Andrews thieåt keå) vaø Trung taâm Trieün laþm (do Philip Cox coâng khai taøi trôï vaø thieåt keå cuøng vôÚi Arup Associates laø caÚc kó sÜ thÜïc hieän). QuaÚ trÏnh ùaþ gaåp ruÚt dieãn ra theo phÜông thÜÚc xaây tÜøng phaàn ùeü ùoà aÚn phaÚt trieün ùaày ùuÝ ùeån naêm 1988 ùeü ùÜôïc nhÏn nhaän nhÜ moät thÜïc theü chÜÚc naêng. Khi ùoà aÚn trôÝ neân roþ raøng vôÚi nhÜþng gÏ ùang dieãn ra taïi caÝng Darling, ùaþ coÚ phaÝn ùoåi ùaÚng keü veà chính trò vaø coâng chuÚng ùoåi vôÚi sÜï phaÚt trieün. Moïi ngÜôøi thaåy raèng tieàn coÚ theü ùÜôïc chi tieâu toåt hôn cho beänh vieän vaø caÚc coâng trÏnh coâng coäng khaÚc, hôn laø vaøo nhÜþng thÜÚ phuø phieåm. Ñaþ coÚ sÜï phaÝn ùoåi maïnh meþ ùoåi vôÚi vieäc xaây dÜïng tuyeån ùÜôøng saÊt moät ray treân cao, caÊt ngang qua maÍt tieàn cuÝa caÚc coâng trÏnh trong khu vÜïc trung taâm thaønh phoå trÜôÚc khi lÜôïn voøng quanh caÝng Darling. Tuy nhieân, vôÚi giaÝi thÜôÝng veà hôïp ùoàng thieåt keå caÝnh quan cho Regal Landscape, coâng chuÚng ùaþ baÊt ùaàu coÚ quan ùieüm uÝng hoä khi moïi neÚt ùaÍc trÜng maø caÝng Darling seþ coÚ daàn trôÝ neân roþ raøng. Nhieäm vuï thieåt keå ôÝ ùaây laø taïo ra nhÜþng khoâng gian coÚ beà maÍt baèng phaúng, khoâng doåc. TraÚnh khoâng keÚo daøi khoâng gian trÜø khi chuÚng ùÜôïc keåt thuÚc vôÚi moät ùòa ùieüm mong muoån vaø coÚ theü quan saÚt thaåy. NhÜþng coâng trÏnh quan troïng gaây aån tÜôïng maïnh caàn tÜông phaÝn vôÚi nhÜþng coâng trÏnh nhoÝ hôn vaø cuøng taïo neân nhÜþng khoâng gian môÝ ôÝ xung quanh vaø ùem laïi caÝm giaÚc veà giôÚi haïn. Ñeån naêm 1987, moät quy hoaïch toüng theü ùÜôïc hÏnh thaønh. Ngaøy nay, khu caÝng ùÜôïc môÝ roäng lieàn maïch phía beân dÜôÚi hai ùÜôøng cao toåc chuÝ ùaïo vôÚi sÜï pha troän beà maÍt cÜÚng beân trong caÚc khu loþi ùoâng ùuÚc ngÜôøi ùi boä vaø nhÜþng khu vÜïc troàng coÝ tôÚi phía Nam (xem HÏnh 8.74). CaÚc coâng trÏnh ùÜôïc saÊp xeåp theo hÏnh moÚng ngÜïa bao quanh khu caÝng, hieän taïi coÚ moät phaàn laø beån ùoã du thuyeàn vaø moät phaàn laø ùòa ùieüm daønh cho nhÜþng sÜï kieän giaÝi trí dÜôÚi nÜôÚc. Thieåt keå ùÜôïc choåt taïi caÚc ùieüm cuoåi baèng Vieän BaÝo taøng Haøng haÝi Quoåc gia (vôÚi moät chieåc taøu ngaàm vaø moät taøu khu truïc chÏm dÜôÚi nÜôÚc gaàn ùoÚ), bôÝi moät khu ThuÝy cung do tÜ nhaân xaây dÜïng nhÜng ùaþ ùuÝ thaønh coâng ùeü ùÜôïc môÝ roäng toaøn dieän. CaÝ hai coâng trÏnh naøy ùeàu do Philip Cox thieåt

HÏnh 8.75 Ba hÏnh aÝnh CaÝng Darling naêm 2004. (a) Quang caÝnh phía taây nam nhÏn tÜø Caà u Pyrmont, (b) CaÝnh nhÏn ra phía taây nam beân dÜôÚi caÚc ùÜôøng cao toåc; Nhaø haÚt IMAX ôÝ phía beân traÚi vaø (c) ÑaÍc trÜng caÝnh quan chaïy veà phía nam beân dÜôÚi caÚc ùÜôøng cao toåc.

keå. Ngaøy nay, caÝng Darling bao goà m Trung taâm Trieün laþm, Trung taâm Hoäi nghò Sydney (hoaøn thaønh vaøo naêm 1999), caÚc khu Chôï beån caÝng - Harbourside Markets (do RTKL Associates, Inc vaø Clarke Perry Blackmore thieåt keå) vaø ôÝ bôø beân kia caÝng, Cockle Bay Wharf (moät nhaø haøng vaø khu vui chôi giaÝi trí, hoaøn thaønh vaøo naêm 2001). HÜôÚng veà phía Nam laø Nhaø haÚt IMAX Panasonic, Palm Grove (moät khu vui 8Ë

43


ra giÜþa caÚc naêm 1996 vaø 1998 vôÚi sÜï buøng noü chuÝ yeåu cuÝa ùaà u tÜ tÜ nhaân: khu Sega World, môÝ roäng khu ThuÝy cung, Nhaø haÚt IMAX, sÜï phaÚt trieün Coâng vieân Darling vaø khu Cockle Bay Wharf. Ñaàu tÜ coâng tieåp tuïc vôÚi vieäc môÝ roäng Trung taâm Hoäi nghò vaø xaây dÜïng moät saân chôi roäng cho treÝ em.

chĂ´i nÜôÚc), Khu vÜôøn HÜþu nghò Trung Hoa Chinese Garden of Friendship, caĂšc saân chĂ´i cho treĂť em, saân khaĂĄu baäc thang, caĂťnh quan nÜôÚc vaø coâng vieân. CaĂ u coĂĽ Pyrmont Bridge ĂąaĂľ ùÜôïc chuyeĂĽn ĂąoĂĽi thaønh moät loĂĄi Ăąi daønh cho ngÜôøi Ăąi boä nhĂśng vaĂŁn mĂ´Ăť ĂąeĂĽ caĂšc taøu thuyeĂ n coĂš coät buoĂ m cao Ăąi qua. Ngay beân dÜôÚi ùÜôøng cao toĂĄc laø caĂšc coâng trĂŹnh trung taâm thoâng tin. Moät vaøi taøi lieäu hÜôÚng daĂŁn ĂąaĂľ hĂŹnh thaønh neân sÜï phaĂšt trieĂĽn. Theo nhieĂ u caĂšch, quaĂš trĂŹnh phaĂšt trieĂĽn ĂąaĂľ tuaân thuĂť moät phÜông phaĂšp tieĂĄp caän ĂąaĂŤc bieät tÜông taĂšc theo maĂťng “hĂ´n [laø] moät thieĂĄt keĂĄ saĂťn phaĂĽm, taĂŻi ĂąoĂš moĂŻi thÜÚ ĂąeĂ u ĂąaĂľ ùÜôïc quyeĂĄt ùònh trÜôÚc khi vieäc thÜïc hieän dieĂŁn ra’’ do tĂ­nh caĂĄp baĂšch veĂ  thôøi gian (Young, 1988) vaø do caĂšc lÜïc lÜôïng chĂ­nh trò taĂŻo neân. NhĂś Philip Cox ĂąaĂľ lĂśu yĂš: “Ngaøy nay, chĂ­nh trò vaø caĂšc Ăąoaøn theĂĽ daønh nhieĂ u thôøi gian‌ Toâi phaĂťi tham gia vaøo caĂšc hoaĂŻt Ăąoäng chĂ­nh trò, bĂ´Ăťi chĂ­nh trò quyeĂĄt ùònh saĂťn phaĂĽm cuoĂĄi cuøng laø gĂŹâ€? (trĂ­ch daĂŁn Cox trong Towndrow, 1991: 257). CaĂšc cuoäc tranh luaän ĂąaĂľ daĂŁn ĂąeĂĄn vieäc dÜï aĂšn toĂĽng theĂĽ ùÜôïc chia thaønh tÜøng maĂťnh vĂ´Ăši caĂťnh quan ùÜôïc sÜÝ duĂŻng ĂąeĂĽ phoĂĄi keĂĄt hĂ´ĂŻp vĂ´Ăši ĂąoĂ  aĂšn quy hoaĂŻch. NhÜþng khoâng gian ngoaøi trôøi cuĂťa khu caĂťng ĂąaĂŻt ùÜôïc caĂťm giaĂšc ĂąoĂ ng nhaĂĄt thoâng qua sÜï gioĂĄng nhau veĂ  caĂšc vaät lieäu beĂ  maĂŤt cuĂťa chuĂšng, vieäc sÜÝ duĂŻng caĂšc yeĂĄu toĂĄ keĂĄt noĂĄi nhĂś ĂąaĂŤc trĂśng nÜôÚc, thieĂĄt keĂĄ thoĂĄng nhaĂĄt cho Ăąeøn ùÜôøng, gheĂĄ ngoĂ i, caĂšc thuøng raĂšc vaø caây coĂĄi. CaĂšc gioĂĄng caây ùÜôïc

44

8Ă‹

lÜïa choïn phuø hôïp vôÚi ùieà u kieän vi khí haäu vaø caÚc chÜÚc naêng phuïc vuï cho khoâng gian. Ví duï, moät haøng coï ôÝ Palm Grove laøm thaønh moät truïc roþ neÚt hÜôÚng ùeån maÍt nÜôÚc. ÔÛ nhÜþng nôi khaÚc, caây coåi laøm thaønh taÚn che cho nhÜþng choã ngoài nghÌ. Chieàu cao caÚc coâng trÏnh trong khu vÜïc caÝng giôÚi haïn ôÝ mÜÚc 4 taàng vaø chieàu cao caÚc coâng trÏnh ngay saÚt ùoÚ ôÝ moät phía cuÝa thaønh phoå laø 15 taàng. Chieàu cao caÚc coâng trÏnh ôÝ phía kia cuÝa thaønh phoå ùÜôïc dÜï kieån taïo moåi lieân heä vôÚi chieàu cao cuÝa caÚc cÜÝa haøng len. Quy ùònh trÜôÚc ùaây cho pheÚp chieåu saÚng toåt vaø moät thieåt keå roäng raþi, sau naøy cho pheÚp quan saÚt nhÜþng ùÜôøng chaân trôøi cuÝa thaønh phoå. Ba trong soå nhÜþng coâng trÏnh ùoÚ laø saÝn phaüm cuÝa moät vaên phoøng kieån truÚc: Cox, Richardson vaø Taylor, cuøng nhieàu haïng muïc phuï nhoÝ hôn laø saÝn phaüm cuÝa moät vaên phoøng kieån truÚc khaÚc: Mc Connel, Smith vaø Johnson, cuþng giuÚp boü sung sÜï thoång nhaåt vaøo quaÚ trÏnh phaÚt trieün (xem HÏnh 8.75). SÜï phaÚt trieün taïi caÝng Darling dieãn ra theo hai giai ùoaïn: PhaÚt trieün raåt gaåp gaÚp vaøo nhÜþng naêm 80 vaø coâng cuoäc sau naêm 1988 – naêm dieãn ra Leã kyÝ nieäm 200 naêm. Giai ùoaïn 1 hÏnh thaønh ùaÍc trÜng cuÝa ùoà aÚn vôÚi vieäc taïo ra caÝnh quan cô baÝn, Trung taâm Hoäi nghò, khu chôï beån caÝng Harbourside Markets, Trung taâm Trieün laþm vaø Khu maÍt nÜôÚc. Giai ùoaïn 2 dieãn

Moät trong lyÚ do coÚ ùaà u tÜ coâng vaøo caÚc thieåt keå ùoâ thò laø ùeü sÜÝ duïng chuÚng nhÜ nhÜþng nhaân toå xuÚc taÚc ùoåi vôÚi sÜï phaÚt trieün. Ñeån nay, ùaàu tÜ tÜ nhaân ôÝ caÝng Darling ùaþ boÝ xa ùaàu tÜ coâng gaåp ba laàn vôÚi treân 1,5 trieäu ùoâ la UÙc ùaþ ùÜôïc chi chÌ cho nhÜþng dÜï aÚn gaàn ùaây. CaÝng Darling ùaþ thuÚc ùaüy sÜï phaÚt trieün ùaÚng keü xung quanh ùoÚ. NhÜþng coâng trÏnh môÚi goàm coÚ caÚc khaÚch saïn vaø caÚc coâng trÏnh daân cÜ. CaÚc nhaø kho ùÜôïc chuyeün ùoüi thaønh caÚc khu chung cÜ, caÚc toøa nhaø thÜông maïi môÚi ùÜôïc keåt noåi vôÚi caÝng. Nhaø ôÝ beân maÍt nÜôÚc ùang ùÜôïc xaây dÜïng ôÝ phía BaÊc, ùòa ùieüm saÚt caïnh King Street Wharf. Soøng baøi Sydney ôÝ gaàn ùoÚ. Moät heä thoång taøu ùieän nheï (do Hieäp hoäi ÑÜôøng saÊt Nheï xaây dÜïng vôÚi sÜï baÝo trôï cuÝa Chính quyeàn Bang) chaïy doïc theo moät tuyeån ùÜôøng saÊt boÝ hoang, keåt noåi Nhaø ga Trung taâm cuÝa thaønh phoå vôÚi nhÜþng khu vÜïc laân caän beân trong veà phía taây vaø chaïy ngang qua caÝng Darling. CaÝng Darling coÚ sÜï pha troän maïnh meþ vieäc sÜÝ duïng vaø thu huÚt roäng raþi nhÜþng ngÜôøi khaÚc nhau. Ngaøy nay, trong khoaÝng 14 trieäu khaÚch tham quan moãi naêm thÏ coÚ 55% laø ngÜôøi daân Sydney vaø 22% laø ngÜôøi nÜôÚc ngoaøi. Vaøo thôøi ùieüm vieåt baøi naøy, khoâng gian trieün laþm taïi Trung taâm Hoäi nghò ùang taêng theâm 10.000m2 (107.000 feet vuoâng) vôÚi vieäc xaây dÜïng hai caåu truÚc coâng trÏnh kieüu nhaø kho môÚi, taïo ra toüng dieän tích laø 40.000m2 (428.000 feet vuoâng) khoâng gian hoäi nghò vaø trieün laþm. Hoã trôï taøi chính tÜø phía chính quyeàn giaÝm tÜø 17,6 trieäu ùoâ la UÙc trong naêm taøi khoÚa 1996-1997 ùeån 0 trong naêm 1999-2000. Tuy nhieân, nhÜþng caâu hoÝi vaãn ùÜôïc ùaÍt ra nhÜ lieäu raèng coÚ theü ùaït ùÜôïc moät hÏnh aÝnh kieån truÚc toüng theü maïnh meþ hôn baèng sÜï caân nhaÊc theâm nÜþa. NhÜþng caâu hoÝi tÜông tÜï cuþng ùÜôïc ùaÍt ra veà nhÜþng moåi lieân heä giÜþa caÝng Darling vôÚi nhÜþng khu vÜïc xung quanh. Theo nhieàu caÚch, caÝng Darling quay lÜng laïi vôÚi nhÜþng khu vÜïc xung quanh. Khu caÝng ùÜôïc ùoåi xÜÝ nhÜ moät hoøn ùaÝo do moät cô quan rieâng leÝ quaÝn lyÚ.

BÏnh luaän

Haøng loaït caÚc saÝn phaüm thieåt keå ùoâ thò ùaþ ùÜôïc ra ùôøi thoâng qua phÜông phaÚp thieåt keå toaøn


Thi’t k’ dieän. SÜï quan taâm cuÝa caÝ thaønh phaà n coâng vaø tÜ ùaþ khôÝi xÜôÚng cho nhÜþng saÝn phaüm thieåt keå ùoâ thò. Hai thaønh phaàn coâng vaø tÜ cuÝa neàn kinh teå ùaþ ngaøy caøng hôïp taÚc chaÍt cheþ. VôÚi moät taàm nhÏn toüng theü ùÜôïc neâu ra, mÜÚc ùoä kieüm soaÚt ùoåi vôÚi thieåt keå caÚc hôïp phaàn rieâng cuÝa hai thaønh phaàn coÚ nhÜþng thay ùoüi ùaÚng keü. CaÚc hÜôÚng daãn thieåt keå coâng trÏnh chaÍt cheþ ùaþ ùÜôïc sÜÝ duïng ôÝ nhÜþng ùòa ùieüm nhÜ Khu Bôø bieün vaø QuaÝng trÜôøng Paternoster; Nhieàu hÜôÚng daãn thieåt keå loÝng leÝo hôn ùaþ ùÜôïc aÚp duïng trong caÚc ùoà aÚn nhÜ caÝng Darling, vaø nhÜþng hÜôÚng daãn thieåt keå phaàn lôÚn mang tính tÜ vaån ôÝ khu Glendale. Muïc tieâu cuÝa taåt caÝ caÚc hÜôÚng daãn thieåt keå laø nhaèm taïo neân moät vaøi mÜÚc ùoä thoång nhaåt veà hÏnh aÝnh, loåi ùi boä vaø tieän ích cho ngÜôøi sÜÝ duïng khaÚc, ùoàng thôøi vaãn cho pheÚp sÜï ùa daïng. Chaåt lÜôïng cuÝa caÚc thieåt keå ùoâ thò thay ùoüi ùaÚng keü. CaÚc ùoà aÚn ùònh hÜôÚng thò trÜôøng nhÜ La DeÚfense vaø Canary Wharf dÜïa treân cô sôÝ thoaÝi maÚi phaÚt trieün trong khuoân khoü cuÝa moät thò trÜôøng tieàn teä quoåc teå, hoaøn toaøn khoâng lieân quan ùeån nhÜþng vaån ùeà trong nÜôÚc. ChuÚng ùaþ ùÜôïc chÜÚng minh laø ùuÝ toåt ùeü baÚn neåu nhÜ moät vaøi choã thieåu soÚt trong thieåt keå cô baÝn ùÜôïc loaïi boÝ nhÜng caÚc thieåt keå ùaþ boÝ lôþ nhÜþng cô hoäi naøy. SÜï vôþ leþ ra sau khi nhaän thÜÚc muoän cho thaåy roþ raøng laø caÚc thieåt keå ùaþ gaÚnh chòu nhÜþng chi phí cô hoäi ùaÚng keü - caÚc thieåt keå khaÚc ùaþ coÚ theü ùaÚp ÜÚng toåt hôn caÚc muïc tieâu cuÝa chuÚng, ùoàng thôøi ùem ùeån nhieàu nhu caàu hôn nÜþa. CaÚc thieåt keå ùaÚp ÜÚng ùÜôïc muïc tieâu nhÜng caÚc muïc tieâu toåt ùeån ùaâu? Lieäu moät trong nhÜþng muïc tieâu cuÝa hai dÜï aÚn treân chính laø ùeü cung caåp nhieàu hôn tính naêng sÜÝ duïng tÜø luÚc ban ùaàu? Moät nghieân cÜÚu môÚi ùaây gôïi ùeån baèng chÜÚng kinh nghieäm (ví duï nhÜ Garvin, 1995; Punter vaø Carmona, 1997; Punter, 1999, 2003) ùaþ coå gaÊng xaây dÜïng moät moâ hÏnh dÜï baÚo veà boåi caÝnh maø ôÝ ùoÚ, caÚc hÜôÚng daãn thieåt keå ùoâ thò ùÜôïc hoaÍc khoâng ùÜôïc thÜïc hieän (Soemardi, ùang thÜïc hieän). MÜÚc ùoä roþ raøng trong vieäc laäp, thoâng tin vaø quaÝn lyÚ caÚc hÜôÚng daãn seþ ùònh roþ raèng lieäu caÚc hÜôÚng daãn coÚ cho pheÚp caÚc muïc tieâu cuÝa ùoà aÚn ùaït ùÜôïc hay khoâng. AÙp lÜïc chính trò vaø tham nhuþng trong chính phuÝ coÚ theü laø nhÜþng bieån soå coÚ tính can thieäp. BaÝng 8.2 ùaþ xaÚc ùònh nhÜþng ùaÍc ùieüm cuÝa hÜôÚng daãn theo mÜÚc ùoä laøm roþ ôÝ tÜøng giai ùoaïn sÜÝ duïng hÜôÚng daãn trong caÚc dÜï aÚn thieåt keå ùoâ thò. NhÜþng dÜï aÚn coÚ mÜÚc ùoä roþ raøng

cao veĂ caĂť ba chieĂ u kĂ­ch thÜôÚc laø nhÜþng dÜï aĂšn ùÜôïc trieĂĽn khai trong khi nhÜþng dÜï aĂšn coĂš mÜÚc Ăąoä roĂľ raøng thaĂĄp dÜôøng nhĂś khoâng ùÜôïc thÜïc hieän theo nhÜþng muĂŻc tieâu ĂąaĂľ ùònh trÜôÚc. NhÜþng dÜï aĂšn coĂš sÜï sÜï pha troän mÜÚc Ăąoä roĂľ raøng cao, trung bĂŹnh vaø thaĂĄp seĂľ ùÜôïc trieĂĽn khai tÜøng phaĂ n vaø cuĂľng seĂľ coĂš phaĂ n khoâng theĂĽ thÜïc hieän ùÜôïc. Tuy nhieân, nhieĂ u dÜï aĂšn, laĂŻi phuĂŻ thuoäc vaøo sÜÚc maĂŻnh cuĂťa yĂš tÜôÝng thieĂĄt keĂĄ, sÜï phaân phoĂĄi quyeĂ n lÜïc giÜþa caĂšc beân tham gia lieân quan vaø sÜï caĂ n thieĂĄt veĂ  nhaän thÜÚc phaĂťi phoĂĄi hĂ´ĂŻp haønh Ăąoäng. TaĂĄt caĂť caĂšc nghieân cÜÚu ĂąieĂĽm ùÜôïc trĂŹnh baøy trong chÜông naøy ĂąeĂ u laø ĂąeĂĽ ĂąaĂšp ÜÚng moät sÜï caĂ n thieĂĄt veĂ  nhaän thÜÚc, ĂąoĂĄi vĂ´Ăši moät vaøi mÜÚc Ăąoä phoĂĄi hĂ´ĂŻp haønh Ăąoäng. MuĂŻc tieâu khoâng chĂŚ Ă´Ăť taĂŞng trÜôÝng kinh teĂĄ vaø chaĂĄt lÜôïng thieĂĄt keĂĄ trong suy nghĂł maø coøn Ă´Ăť vieäc quaĂťn lyĂš taĂŞng trÜôÝng ĂąoĂš. PhaĂšt trieĂĽn coĂš theĂĽ ùÜôïc quaĂťn lyĂš thoâng qua vieäc taĂŻo ra nhÜþng quaän ĂąaĂŤc bieät, sÜÝ duĂŻng coĂš choĂŻn loĂŻc (Ă´Ăť nhÜþng khu vÜïc hieän hÜþu) leänh taĂŻm ngÜøng xaây dÜïng, kieĂĽm soaĂšt sÜÝ duĂŻng ĂąaĂĄt, hÜôÚng daĂŁn thieĂĄt keĂĄ vaø/hoaĂŤc kieĂĽm soaĂšt, thoâng qua quaĂš trĂŹnh raø soaĂšt thieĂĄt keĂĄ. Khi ùÜa ra goĂšp yĂš ĂąoĂĄi vĂ´Ăši ĂąoĂ  aĂšn Rauchstrasse, Rob Krier ĂąaĂľ neâu: â€œĂ‘eĂĽ ĂąaĂŻt ùÜôïc moät hĂŹnh aĂťnh toĂĽng theĂĽ nhaĂĄt quaĂšn trong moät ĂąoĂ  aĂšn quy hoaĂŻch phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò coĂš kĂ­ch thÜôÚc nhĂś theĂĄ naøy, khaĂši nieäm khoĂĄi phaĂťi ùÜôïc laäp moät caĂšch roĂľ raøng veĂ  maĂŤt hĂŹnh hoĂŻc vaø khoâng neân theĂĽ hieän khaĂť naĂŞng tÜôÝng tÜôïng veĂ  caĂĄu truĂšc phoĂšng ĂąaĂŻi, ĂąeĂĄn mÜÚc chĂŚ theĂĽ hieän moĂŁi quan nieäm ngheä thuaät cuĂťa caĂš nhaân. VĂŹ muĂŻc tieâu ĂąaĂŻt sÜï thoĂĄng nhaĂĄt, tÜøng kieĂĄn truĂšc sĂś tham gia phaĂťi [ùÜa vaøo] caøng nhieĂ u nguyeân taĂŠc caøng toĂĄtâ€? (Krier, 1988:83). CaĂšc nghieân cÜÚu ĂąieĂĽm cho thaĂĄy caĂšc kieĂĄn truĂšc sĂś noĂĽi tieĂĄng quoĂĄc teĂĄ ĂąeĂ u saĂźn saøng laøm vieäc trong khuoân khoĂĽ hÜôÚng daĂŁn nghieâm ngaĂŤt neĂĄu muĂŻc ùích cuĂťa hoĂŻ vaø caĂšc muĂŻc tieâu cuĂťa dÜï aĂšn toĂĽng theĂĽ laø roĂľ raøng vaø coĂš yĂš nghĂła. CaĂšc hÜôÚng daĂŁn phaĂťi dÜïa treân moät loâgĂ­c roĂľ raøng vaø baèng chÜÚng kinh nghieäm maø chuĂšng seĂľ aĂšp duĂŻng nhaèm ĂąaĂŻt ùÜôïc muĂŻc tieâu thieĂĄt keĂĄ. Vieäc taĂŻo ra caĂťm giaĂšc veĂ  sÜï thoĂĄng nhaĂĄt thoâng qua sÜï loän xoän coĂš kieĂĽm soaĂšt khoĂš hĂ´n laø vieäc taĂŻo ra caĂťm giaĂšc veĂ  sÜï thoĂĄng nhaĂĄt thoâng qua sÜï tÜông tÜï nhau! CoĂš moät soĂĄ bieĂĽu hieän quan taâm veĂ  mÜÚc Ăąoä kieĂĽm soaĂšt trong moät soĂĄ thieĂĄt keĂĄ Ăąoâ thò toaøn dieän Ă´Ăť chÜông naøy vaø ĂąaĂŤc bieät laø vieäc tĂŹm kieĂĄm sÜï thoĂĄng nhaĂĄt trong caĂšc thieĂĄt keĂĄ. NhieĂ u khu vÜïc trong thaønh phoĂĄ ùÜôïc yeâu thĂ­ch nhaĂĄt treân theĂĄ

Æ´ thďŹ giĂ´Ăši vĂ´Ăši giaĂš trò taøi saĂťn cao moät caĂšch kyø laĂŻ coĂš sÜï thoĂĄng nhaĂĄt ĂąaĂšng keĂĽ trong thieĂĄt keĂĄ nhĂśng ĂąoĂĄi vĂ´Ăši nhieĂ u nhaø pheâ bĂŹnh, ngaøy nay vieäc nghieân cÜÚu naøy veĂ  sÜï thoĂĄng nhaĂĄt theĂĽ hieän moät yĂš tÜôÝng ĂąaĂľ loĂŁi thôøi trong thôøi kyø cuĂťa chuĂť nghĂła caĂš nhaân. VeĂ  maĂŤt toĂĽng soĂĄ nhÜþng khu vÜïc mĂ´Ăši ùÜôïc taĂŻo ra cuĂťa caĂšc thaønh phoĂĄ, nhÜþng khu vÜïc kinh doanh vaø khu daân cĂś mĂ´Ăši Ă´Ăť ngoaĂŻi oâ, soĂĄ lÜôïng nhÜþng khu vÜïc thuoäc phÜông thÜÚc thieĂĄt keĂĄ Ăąoâ thò toaøn dieän laø thaĂĄp. Quay laĂŻi vĂ´Ăši nhÜþng caâu hoĂťi veĂ  caĂšc quyeĂ n cuĂťa caĂš nhaân ùÜôïc laøm thÜÚ cuĂťa rieâng hoĂŻ trong caĂšc xaĂľ hoäi daân chuĂť. Khi nhĂŹn laĂŻi tieĂĄn trĂŹnh bieĂĄn Ăąoäng trong ĂąoĂ  aĂšn quy hoaĂŻch toĂĽng theĂĽ (vaø hoaøn toaøn thaĂĄy baĂťn chaĂĄt cuĂťa thieĂĄt keĂĄ Ăąoâ thò toaøn dieän) vaø thieĂĄt keĂĄ Ăąang tieĂĄn trieĂĽn taĂŻi ùòa ĂąieĂĽm Trung taâm ThÜông maĂŻi TheĂĄ giĂ´Ăši, Daniel Libeskind lĂśu yĂš: “MaĂŤc duø [thieĂĄt keĂĄ ùòa ĂąieĂĽm] khoâng thÜïc sÜï nhĂś nhÜþng gĂŹ trong hĂŹnh aĂťnh tÜôÝng tÜôïng ban ĂąaĂ u cuĂťa toâi, noĂš [chaĂşng haĂŻn thieĂĄt keĂĄ ban ĂąaĂ u] cho thaĂĄy moät sÜï maĂŻnh meĂľ vaø moät loaĂŻi yĂš tÜôÝng mĂ´Ăši veĂ  moät quy hoaĂŻch toĂĽng theü‌ NoĂš traĂši ngÜôïc vĂ´Ăši Potsdamer Platz taĂŻi Berlin, laø nĂ´i chĂŚ coĂš moät nhoĂšm kieĂĄn truĂšc sĂś laøm ĂąuĂšng theo nhÜþng gĂŹ coĂš treân giaĂĄy... sÜï thieĂĽn caän ĂąaĂľ thay ĂąoĂĽi khoâng chĂŚ nguyeân taĂŠc... Ă‘aây laø ngheä thuaät xaây dÜïng moät quy hoaĂŻch toĂĽng theĂĽ hĂ´n laø moät quy hoaĂŻch cuĂťa theĂĄ kyĂť 18 ùÜôïc ngoan ngoaĂľn tuaân theo. ChuĂšng ta Ăąang khoâng soĂĄng Ă´Ăť Paris cuĂťa Haussmann. ChuĂšng ta coĂš moät xaĂľ hoäi Ăąa nguyeân... Toâi [thaäm chĂ­] khoâng phaĂťi laø kieĂĄn truĂšc sĂś cuĂťa Tower [TÜï do] [sau khi phoĂĄi hĂ´ĂŻp vĂ´Ăši David Childs] (trĂ­ch daĂŁn trong Lubell et al., 2004). Phong caĂšch kieĂĄn truĂšc khoâng thÜïc sÜï coĂš yĂš nghĂła trong thieĂĄt keĂĄ caĂšc thaønh phoĂĄ, nhĂśng ĂąaĂŤc ĂąieĂĽm Ăąoâ thò thĂŹ laĂŻi coĂš yĂš nghĂła. Khoâng nghi ngôø gĂŹ, vaĂĄn ĂąeĂ  naøy seĂľ ùÜôïc ùÜa ra ĂąeĂĽ baøn luaän. CĂ´ cheĂĄ ĂąeĂĽ ĂąaĂŻt ùÜôïc caĂťm giaĂšc veĂ  sÜï thoĂĄng nhaĂĄt chuĂť yeĂĄu laø luaät Gestalt veĂ  sÜï tÜông tÜï, maĂŤc duø caĂšc luaät Gestalt khaĂšc veĂ  toĂĽ chÜÚc thò giaĂšc cuĂľng coĂš theĂĽ ùÜôïc aĂšp duĂŻng (xem Lang, 1987). Trong thieĂĄt keĂĄ Ăąoâ thò, sÜï gioĂĄng nhau noĂši chung ùÜôïc thÜøa nhaän laø moät vaĂĄn ĂąeĂ  veĂ  phong caĂšch. Tuy nhieân, noĂš gĂ´ĂŻi yĂš raèng thay vĂŹ moät sÜï thoĂĄng nhaĂĄt mang phong caĂšch ngheä thuaät “hôøi hĂ´ĂŻt beân ngoaøiâ€?, neân coĂš moät “dieĂŁn giaĂťi laĂŻi mang tĂ­nh pheâ phaĂšnâ€?, ĂąoĂĄi vĂ´Ăši “heä thoĂĄng cĂ´ baĂťnâ€? cuĂťa sÜï thoĂĄng nhaĂĄt trong moĂŁi coâng trĂŹnh (Michell, 2003). Ă‘ieĂĽm raĂŠc roĂĄi chĂ­nh laø trÜø khi ĂąieĂ u naøy ùÜôïc giaĂťi thĂ­ch cho nhÜþng ngÜôøi quan saĂšt, sÜï thoĂĄng nhaĂĄt vaĂŁn khoâng ùÜôïc nhĂŹn nhaän. DaĂŁu sao, vaĂŁn coĂš sÜï thoĂĄng nhaĂĄt trong sÜï loän xoän! 8Ă‹

45


DIEĂƒN Ă‘AĂ˜N

KHAÙI NIEÄM VEÀ

PhaÚt trieün ùoâ thò beà n vÜþng PhaÚt trieün ùoâ thò beàn vÜþng laø sÜï can thieäp vôÚi caÚch thÜÚc coÚ chieån lÜôïc cuÝa con ngÜôøi vaøo quaÚ trÏnh ùoâ thò hoÚa phuø hôïp vôÚi xu theå, nguoàn lÜïc, quy luaät phaÚt trieün chung vaø ùaÍc trÜng rieâng cuÝa tÜøng quoåc gia. TS. KTS. TrÜông Vaên QuaÝng

46

8Ă‹


Ph�t tri�n b“n v˜ng

MOÄT YEÂU CAÀU CHIEà N LÖÔ�C TRONG QUAÙ TRÏNH ÑOÂ THÒ HOÙA TA�I VIEÄT NAM TS. KTS. TrÜông Vaên QuaÝng

T

PhaÚt trieün ùoâ thò beà n vÜþng, moät yeâu caàu chieån lÜôïc trong quaÚ trÏnh ùoâ thò hoÚa taïi Vieät Nam. Trong ùoÚ caÚc lónh vÜïc caàn Üu tieân nhÜ kinh teå, xaþ hoäi, sÜÝ duïng taøi nguyeân thieân nhieân, baÝo veä moâi trÜôøng vaø kieüm soaÚt oâ nhieãm phaÝi ùÜôïc loàng gheÚp vaø cuï theü trong chieån lÜôïc naøy.

rong quaĂš trĂŹnh Ăąoâ thò hoĂša, nhieĂ u vaĂĄn ĂąeĂ  veĂ  â€œĂąoâ thò hoĂŻcâ€? ĂąaĂľ naĂťy sinh. DÜôøng nhĂś coĂš giai ĂąoaĂŻn caĂšc vaĂĄn ĂąeĂ  ĂąoĂš ùÜôïc coi nhĂś sÜï “khuĂťng hoaĂťng Ăąoâ thòâ€?. Ă‘ieĂ u ĂąoĂš ĂąaĂŤt ra vaĂĄn ĂąeĂ  caĂ n phaĂťi xem xeĂšt, nghieân cÜÚu phaĂšt hieän ra xu hÜôÚng phaĂšt trieĂĽn cuĂťa Ăąoâ thò trong tÜông lai. CaĂ n coĂš moät ùÜôøng loĂĄi phaĂšt trieĂĽn thoâng minh, linh hoaĂŻt, meĂ m deĂťo, phaĂťi gaĂŠn caĂšc tieĂĄn boä khoa hoĂŻc, coâng ngheä, kinh teĂĄ, xaĂľ hoäi, vaĂŞn hoaĂš, baĂťo veä moâi trÜôøng... vĂ´Ăši phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò. Trong traøo lĂśu vaø xu hÜôÚng cuĂťa tĂś tÜôÝng phaĂšt trieĂĽn beĂ n vÜþng, caĂšc nhaø Ăąoâ thò cuĂľng aĂšp duĂŻng tĂś tÜôÝng naøy vaøo lĂłnh vÜïc phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò. Vaäy, phaĂšt trieĂĽn beĂ n vÜþng ùÜôïc hieĂĽu vaø aĂšp duĂŻng nhĂś theĂĄ naøo trong phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò? Duø cuøng xuaĂĄt phaĂšt tÜø khaĂši nieäm phaĂšt trieĂĽn beĂ n vÜþng cuĂťa Brundtland, caĂšc nhaø khoa hoĂŻc vaø Ăąoâ thò ĂąaĂľ ùÜa ra nhieĂ u khaĂši nieäm, tieâu chĂ­ khaĂšc nhau veĂ  phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò beĂ n vÜþng.

Theo caÚc nhaø sinh thaÚi, phaÚt trieün ùoâ thò beà n vÜþng caàn ùaÝm baÝo caÚc tieâu chí phaÚt trieün nhaø ôÝ theo chieàu cao ùeü tieåt kieäm nguyeân, nhieân vaät lieäu vaø maÍt baèng; ùòa hÏnh, ùòa maïo tÜï nhieân phaÝi ùÜôïc baÝo toàn; traÚnh xaây dÜïng thaønh phoå trong thung luþng vÏ ùaåt ôÝ ùaåy phÏ nhieâu vaø deã lôÝ. Vieäc baÝo veä, phaÚt trieün caây xanh ùoâ thò vaø tieåt kieäm nÜôÚc ùÜôïc khuyeån khích cuøng vôÚi vieäc haïn cheå sÜÝ duïng phÜông tieän di chuyeün coÚ ùoäng cô; caÚc vaät lieäu pheå thaÝi caàn ùÜôïc taÚi sinh. Trong khi ùoÚ, caÚc nhaø nghieân cÜÚu vaø quaÝn lyÚ laïi coÚ quan ùieüm laåy chÌ tieâu HDI ùeü ùaÚnh giaÚ ùoâ thò chÜÚ khoâng dÜïa vaøo quy moâ daân soå, kinh teå hay xaây dÜïng nhÜ trÜôÚc ùaây. Cuøng vôÚi ùoÚ laø vieäc giaÝi quyeåt haøi hoaø moåi quan heä giÜþa noâng thoân vaø thaønh thò, laø sÜï phoåi hôïp haøi hoaø giÜþa phaÚt trieün kinh teå, xaþ hoäi, vaên hoaÚ vaø quaÝn lyÚ. PhaÚt trieün ùoâ thò laø moät lónh vÜïc ùaÍc thuø, coÚ theü hieüu phaÚt trieün beàn vÜþng ùoâ thò laø

8Ă‹

47


NhĂś vaäy, veĂ cĂ´ baĂťn phaĂšt trieĂĽn beĂ n vÜþng Ăąoâ thò caĂ n taäp trung giaĂťi quyeĂĄt caĂšc vaĂĄn ĂąeĂ  veĂ  phaĂšt trieĂĽn kinh teĂĄ Ăąoâ thò oĂĽn ùònh, taĂŻo coâng aĂŞn vieäc laøm cho ngÜôøi daân Ăąoâ thò, ĂąaĂŤc bieät cho ngÜôøi coĂš thu nhaäp thaĂĄp vaø ngÜôøi ngheøo Ăąoâ thi; ĂąoĂ ng thôøi phaĂťi ĂąaĂťm baĂťo ùôøi soĂĄng vaät chaĂĄt vaĂŞn hoĂša tinh thaĂ n, giÜþ gĂŹn baĂťn saĂŠc vaĂŞn hoĂša truyeĂ n thoĂĄng daân toäc, ĂąaĂťm baĂťo coâng baèng xaĂľ hoäi. HĂ´n nÜþa, caĂ n toân taĂŻo, gĂŹn giÜþ vaø baĂťo veä moâi trÜôøng Ăąoâ thò xanh, saĂŻch, ĂąeĂŻp vĂ´Ăši ĂąaĂ y ĂąuĂť yĂš nghĂła vaät theĂĽ vaø phi vaät theĂĽ Ăąoâ thò... Ă‘eĂĽ goĂšp phaĂ n xaây dÜïng thaønh coâng sÜï nghieäp CNH-HĂ‘H ĂąaĂĄt nÜôÚc, coâng taĂšc phaĂšt trieĂĽn vaø quaĂťn lyĂš phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò ĂąaĂľ ùÜôïc Ă‘aĂťng vaø Nhaø nÜôÚc ĂąaĂŤc bieät quan taâm nhaèm xaây dÜïng vaø phaân boĂĄ hĂ´ĂŻp lyĂš caĂšc Ăąoâ thò taĂŻo sÜï phaĂšt trieĂĽn beĂ n vÜþng, caân baèng giÜþa caĂšc vuøng laĂľnh thoĂĽ, coĂš sÜÚc caĂŻnh tranh cao giÜþa caĂšc Ăąoâ thò, taĂŻo moâi trÜôøng soĂĄng toĂĄt, laønh maĂŻnh cho ngÜôøi daân, ĂąaĂťm baĂťo phaĂšt trieĂĽn KT-XH vĂ´Ăši an ninh quoĂĄc gia... PhaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò beĂ n vÜþng ĂąaĂľ trĂ´Ăť thaønh moät yeâu caĂ u chieĂĄn lÜôïc taĂĄt yeĂĄu trong ùònh hÜôÚng phaĂšt trieĂĽn heä thoĂĄng Ăąoâ thò quoâc gia. CaĂšc lĂłnh vÜïc caĂ n Ăśu tieân trong caĂšc chieĂĄn lÜôïc thuoäc ChÜông trĂŹnh nghò sÜï 21 cuĂťa ChĂ­nh phuĂť phaĂťi ùÜôïc loĂ ng gheĂšp vaø cuĂŻ theĂĽ trong chieĂĄn lÜôïc phaĂšt trieĂĽn beĂ n vÜþng Ăąoâ thò quoĂĄc gia, cuĂŻ theĂĽ laø: LĂłnh vÜïc kinh teĂĄ trong khu vÜïc Ăąoâ thò caĂ n Ăśu tieân nhaèm phaĂšt trieĂĽn beĂ n vÜþng: ChuyeĂĽn dòch cĂ´ caĂĄu vaø duy trĂŹ taĂŞng trÜôÝng kinh teĂĄ nhanh vaø beĂ n vÜþng; Thay ĂąoĂĽi moâ hĂŹnh saĂťn xuaĂĄt vaø thoĂši quen tieâu duøng theo hÜôÚng thaân thieän vĂ´Ăši moâi trÜôøng; ThÜïc hieän quaĂš trĂŹnh “coâng nghieäp hoĂša saĂŻchâ€?; TaĂŞng cÜôøng moĂĄi lieân keĂĄt giÜþa khu vÜïc Ăąoâ thò vaø noâng thoân theo hÜôÚng beĂ n vÜþng;

Maïng lÜôÚi ùoâ thò quoåc gia theo kòch baÝn phaÚt trieün beà n vÜþng

48

8Ă‹

sÜï phoåi hôïp phaÚt trieün ùa ngaønh, ùa caåp vaø cuÝa toaøn xaþ hoäi. PhaÚt trieün beà n vÜþng ùoâ thò laø tÜ duy môÚi veà quaÚ trÏnh ùoâ thò hoÚa ùÜôïc dieãn giaÝi treân cô sôÝ duy trÏ nhÜþng hieüu bieåt veà kinh teå, vaên hoÚa vaø baÝo veä moâi trÜôøng. PhaÚt trieün ùoâ thò laø neàn taÝng vÜþng chaÊc ùeü CNH-HÑH ùaåt nÜôÚc. Moät caÚch hieüu ùôn giaÝn phaÚt trieün beàn vÜþng ùoâ thò laø sÜï can thieäp vôÚi caÚch thÜÚc coÚ chieån lÜôïc cuÝa con ngÜôøi vaøo quaÚ trÏnh ùoâ thò hoÚa phuø hôïp vôÚi xu theå, nguoàn lÜïc, quy luaät phaÚt trieün chung vaø ùaÍc trÜng rieâng cuÝa tÜøng quoåc gia.

Lónh vÜïc xaþ hoäi trong khu vÜïc ùoâ thò caà n Üu tieân nhaèm phaÚt trieün beàn vÜþng: Xaây dÜïng chÜông trÏnh phaÚt trieün ùoâ thò quoåc gia khoa hoïc, hôïp lyÚ nhaèm phaÚt trieün beàn vÜþng heä thoång ùoâ thò; phaân boå hôïp lyÚ daân cÜ, lao ùoäng vaø heä thoång ùoâ thò theo nguoàn lÜïc, tieàm naêng, ngÜôþng phaÚt trieün tÜøng vuøng, mieàn; Taäp trung noã lÜïc ùeü giaÝm ngheøo ùoâ thò, ùaüy maïnh thÜïc hieän tieån boä vaø coâng baèng xaþ hoäi; Tieåp tuïc giaÝm mÜÚc taêng daân soå vaø taïo theâm vieäc laøm cho ngÜôøi lao ùoäng; Naâng cao chaåt lÜôïng giaÚo duïc ùeü naâng cao daân trí vaø trÏnh ùoä ngheà nghieäp, phuø hôïp vôÚi yeâu caàu cuÝa quaÚ trÏnh ùoâ thò hoÚa; PhaÚt trieün veà soå lÜôïng vaø naâng cao chaåt lÜôïng cuÝa dòch vuï y teå, chaêm soÚc sÜÚc khoeÝ, caÝi thieän ùieàu kieän lao ùoäng vaø veä sinh moâi trÜôøng soång.


K h � i

Vieäc sÜÝ duĂŻng taøi nguyeân thieân nhieân, baĂťo veä moâi trÜôøng vaø kieĂĽm soaĂšt oâ nhieĂŁm trong khu vÜïc Ăąoâ thò caĂ n Ăśu tieân nhaèm phaĂšt trieĂĽn beĂ n vÜþng: TieĂĄt kieäm nguoĂ n taøi nguyeân ĂąaĂĄt Ăąai; haĂŻn cheĂĄ phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò, coâng nghieäp vaøo khu vÜïc ĂąaĂĄt noâng nghieäp gaĂŠn vĂ´Ăši chieĂĄn lÜôïc an ninh lÜông thÜïc quoĂĄc gia; sÜÝ duĂŻng hieäu quaĂť vaø beĂ n vÜþng taøi nguyeân ĂąaĂĄt phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò; BaĂťo veä moâi trÜôøng nÜôÚc vaø sÜÝ duĂŻng beĂ n vÜþng taøi nguyeân nÜôÚc; BaĂťo toĂ n Ăąa daĂŻng sinh hoĂŻc, baĂťo veä vaø phaĂšt trieĂĽn heä sinh thaĂši rÜøng, noâng nghieäp, bieĂĽn, haĂťi ĂąaĂťo, giÜþa caĂšc khu vÜïc Ăąoâ thò vaø noâng thoân; GiaĂťm oâ nhieĂŁm khoâng khĂ­, tieĂĄng oĂ n, ĂąaĂĄt, nÜôÚc Ă´Ăť caĂšc Ăąoâ thò vaø khu coâng nghieäp; quaĂťn lyĂš chaĂĄt thaĂťi raĂŠn vaø chaĂĄt thaĂťi nguy haĂŻi; ThÜïc hieän caĂšc bieän phaĂšp giaĂťm sÜï gia taĂŞng bieĂĄn ĂąoĂĽi khĂ­ haäu vaø haĂŻn cheĂĄ nhÜþng aĂťnh hÜôÝng coĂš haĂŻi cuĂťa bieĂĄn ĂąoĂĽi khĂ­ haäu (nhaĂĄt laø aĂťnh hÜôÝng cuĂťa mÜïc nÜôÚc bieĂĽn daâng, trieĂ u cÜôøng...), phoøng vaø choĂĄng thieân tai; Ă‘oĂĽi mĂ´Ăši phÜông phaĂšt laäp quy hoaĂŻch Ăąoâ thò, noâng thoân; PhaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò xanh, kieĂĄn truĂšc xanh... Ă‘eĂĽ naâng cao chaĂĄt lÜôïng Ăąoâ thò hoĂša vaø phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò beĂ n vÜþng taĂŻi Vieät Nam, trong QuyeĂĄt ùònh cuĂťa ThuĂť tÜôÚng ChĂ­nh phuĂť (soĂĄ 445/QĂ‘TTg, ngaøy 07/4/2009) pheâ duyeät â€œĂ‘ieĂ u chĂŚnh ùònh hÜôÚng quy hoaĂŻch toĂĽng theĂĽ phaĂšt trieĂĽn heä thoĂĄng Ăąoâ thò Vieät Nam ĂąeĂĄn naĂŞm 2025 vaø taĂ m nhĂŹn ĂąeĂĄn naĂŞm 2050â€?, ĂąaĂľ xaĂšc ùònh muĂŻc tieâu chieĂĄn lÜôïc phaĂšt trieĂĽn heä thoĂĄng Ăąoâ thò quoĂĄc gia laø: “TÜøng bÜôÚc xaây dÜïng hoaøn chĂŚnh heä thoĂĄng Ăąoâ thò Vieät Nam phaĂšt trieĂĽn theo moâ hĂŹnh maĂŻng lÜôÚi Ăąoâ thò; coĂš cĂ´ sĂ´Ăť haĂŻ taĂ ng kĂł thuaät, xaĂľ hoäi phuø hĂ´ĂŻp, ĂąoĂ ng boä, hieän ĂąaĂŻi; coĂš moâi trÜôøng vaø chaĂĄt lÜôïng soĂĄng Ăąoâ thò toĂĄt; coĂš neĂ n kieĂĄn truĂšc Ăąoâ thò tieĂĄn tieĂĄn, giaøu baĂťn saĂŠc; coĂš moĂĄi quan heä vaø vò theĂĄ xÜÚng ĂąaĂšng, coĂš tĂ­nh caĂŻnh tranh cao trong phaĂšt trieĂĽn kinh teĂĄ, xaĂľ hoäi quoĂĄc gia, khu vÜïc vaø quoĂĄc teĂĄ, goĂšp phaĂ n thÜïc hieän toĂĄt hai nhieäm vuĂŻ chieĂĄn lÜôïc laø xaây dÜïng xaĂľ hoäi chuĂť nghĂła vaø baĂťo veä ToĂĽ quoĂĄcâ€?. Vieäc hĂŹnh thaønh vaø phaĂšt trieĂĽn heä thoĂĄng Ăąoâ thò Vieät Nam ĂąeĂĄn naĂŞm 2025 vaø taĂ m nhĂŹn ĂąeĂĄn naĂŞm 2050 phaĂťi ĂąaĂťm baĂťo phuø hĂ´ĂŻp vĂ´Ăši sÜï phaân boĂĄ vaø trĂŹnh Ăąoä phaĂšt trieĂĽn lÜïc lÜôïng saĂťn xuaĂĄt caĂť nÜôÚc, vĂ´Ăši yeâu caĂ u cuĂťa quaĂš trĂŹnh CNH-HĂ‘H vaø xu hÜôÚng hoäi nhaäp kinh teĂĄ quoĂĄc teĂĄ cuĂťa Vieät Nam, taĂŻo ra nguoĂ n lÜïc ĂąeĂĽ phaĂšt trieĂĽn kinh teĂĄxaĂľ hoäi;

n i á m

quoĂĄc gia; naâng cao chaĂĄt lÜôïng Ăąoâ thò, baĂťo toĂ n vaø phaĂšt huy caĂšc giaĂš trò vaĂŞn hoĂša truyeĂ n thoĂĄng phuø hĂ´ĂŻp vĂ´Ăši tÜøng giai ĂąoaĂŻn phaĂšt trieĂĽn chung cuĂťa ĂąaĂĄt nÜôÚc; n PhaĂšt trieĂĽn oĂĽn ùònh, beĂ n vÜþng vaø trÜôøng toĂ n, treân cĂ´ sĂ´Ăť toĂĽ chÜÚc hĂ´ĂŻp lyĂš moâi sinh, sÜÝ duĂŻng hĂ´ĂŻp lyĂš taøi nguyeân thieân nhieân, ĂąaĂĄt Ăąai, tieĂĄt kieäm naĂŞng lÜôïng; baĂťo veä moâi trÜôøng, giÜþ gĂŹn caân baèng sinh thaĂši; n Xaây dÜïng ĂąoĂ ng boä cĂ´ sĂ´Ăť haĂŻ taĂ ng xaĂľ hoäi vaø haĂŻ taĂ ng kyĂľ thuaät vĂ´Ăši trĂŹnh Ăąoä thĂ­ch hĂ´ĂŻp hoaĂŤc hieän ĂąaĂŻi, tuyø thuoäc vaøo yeâu caĂ u khai thaĂšc, sÜÝ duĂŻng vaø chieĂĄn lÜôïc phaĂšt trieĂĽn cuĂťa moâó Ăąoâ thò; n TaĂŞng cÜôøng vai troø quaĂťn lyĂš nhaø nÜôÚc trong kieĂĽm soaĂšt phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò; ĂąoĂĽi mĂ´Ăši cĂ´ cheĂĄ, chĂ­nh saĂšch; huy Ăąoäng caĂšc nguoĂ n lÜïc vaøo muĂŻc ùích caĂťi taĂŻo vaø xaây dÜïng Ăąoâ thò, ĂąaĂťm baĂťo cho caĂšc Ăąoâ thò phaĂšt trieĂĽn theo quy hoaĂŻch vaø phaĂšp luaät; n Ă‘aĂĽy maĂŻnh vieäc ÜÚng duĂŻng caĂšc tieĂĄn boä khoa hoĂŻc vaø coâng ngheä vaøo muĂŻc ùích caĂťi taĂŻo, xaây dÜïng vaø hieän ĂąaĂŻi hoĂša Ăąoâ thò; xaây dÜïng chĂ­nh quyeĂ n Ăąoâ thò Ăąieän tÜÝ; n KeĂĄt hĂ´ĂŻp chaĂŤt cheĂľ vĂ´Ăši vieäc ĂąaĂťm baĂťo an ninh, quoĂĄc phoøng vaø an toaøn xaĂľ hoäi; ĂąoĂĄi vĂ´Ăši caĂšc Ăąoâ thò ven bieĂĽn, haĂťi ĂąaĂťo vaø caĂšc Ăąoâ thò doĂŻc haønh lang bieân giĂ´Ăši phaĂťi gaĂŠn vĂ´Ăši vieäc baĂťo veä vaø giÜþ vÜþng chuĂť quyeĂ n quoĂĄc gia. Theo ĂąoĂš, heä thoĂĄng Ăąoâ thò Vieät Nam ĂąeĂĄn naĂŞm 2025 vaø taĂ m nhĂŹn ĂąeĂĄn naĂŞm 2050 cĂ´ baĂťn ùÜôïc phaĂšt trieĂĽn theo moâ hĂŹnh “maĂŻng lÜôÚi Ăąoâ

thò�, ùaÝm baÝo sÜï keå thÜøa caÚc Üu ùieüm cuÝa ùònh hÜôÚng pheâ duyeät naêm 1998, phuø hôïp vôÚi caÚc yeâu caà u phaÚt trieün KT-XH, phaÚt trieün beàn vÜþng cuÝa ùaåt nÜôÚc theo tÜøng thôøi kyø vaø xu hÜôÚng hoäi nhaäp kinh teå quoåc teå cuÝa Vieät Nam. Ñònh hÜôÚng phaÚt trieün chung khoâng gian ùoâ thò caÝ nÜôÚc theo hÜôÚng ùaÝm baÝo phaÚt trieün hôïp lyÚ caÚc vuøng ùoâ thò hoÚa cô baÝn (ùÜôïc xaÚc ùònh dÜïa treân cô sôÝ 6 vuøng kinh teå, xaþ hoäi quoåc gia), giÜþa mieàn BaÊc, mieàn Trung vaø mieàn Nam; giÜþa phía Ñoâng vaø phía Taây, gaÊn vôÚi vieäc phaÚt trieün caÚc cÜïc taêng trÜôÝng chuÝ ùaïo vaø thÜÚ caåp quoåc gia, ùoàng thôøi ùaÝm baÝo phaÚt trieün theo maïng lÜôÚi, coÚ sÜï lieân keåt taàng baäc theo caåp, loaïi ùoâ thò. Giai ùoaïn tÜø naêm 2010 ùeån naêm 2015 Üu tieân phaÚt trieün caÚc vuøng kinh teå troïng ùieüm, caÚc vuøng ùoâ thò lôÚn vaø caÚc KKT toüng hôïp ùoÚng vai troø laø cÜïc taêng trÜôÝng chuÝ ùaïo caåp quoåc gia; tÜø naêm 2016 ùeån naêm 2025 Üu tieân phaÚt trieün vuøng ùoâ thò hoÚa cô baÝn, giaÝm thieüu sÜï phaÚt trieün phaân taÚn, cuïc boä theo ùòa phÜông ùeü chuyeün daàn sang phaÚt trieün theo moâ hÏnh maïng lÜôÚi ùoâ thò ôÝ giai ùoaïn sau naêm 2025... Moâ hÏnh naøy theü hieän chieån lÜôïc phaÚt trieün beàn vÜþng heä thoång ùoâ thò quoåc gia trong quaÚ trÏnh ùoâ thò hoÚa; hÜôÚng tôÚi sÜï phaÚt trieün caân baèng hôn giÜþa caÚc vuøng, giÜþa khu vÜïc ùoâ thò vaø noâng thoân; ùoâ thò coÚ sÜÚc caïnh tranh cao, coÚ vò theå xÜÚng ùaÚng, coÚ moåi lieân heä vôÚi heä thoång ùoâ thò khu vÜïc vaø theå giôÚi.

n PhaÚt trieün vaø phaân boå hôïp lyÚ treân ùòa baøn caÝ nÜôÚc, taïo ra sÜï phaÚt trieün caân ùoåi giÜþa caÚc vuøng. Coi troïng moåi lieân keåt Ñoâ thò – Noâng thoân, ùaÝm baÝo chieån lÜôïc an ninh lÜông thÜïc

8Ă‹

49


QUY HOAÏCH

& TAÙC GIAÛ

Haïn cheá giao thoâng cô giôùi caù nhaân, phaùt trieån giao thoâng coâng coäng, khuyeán khích ñi boä vaø ñi xe ñaïp laø xu höôùng taát yeáu cuûa caùc thaønh phoá hieän ñaïi, nhaèm xaây döïng coäng ñoàng daân cö laønh maïnh, beàn vöõng. Caùc phoá ñi boä coù nhöõng ñaëc thuø rieâng trong toå chöùc khoâng gian vaø caây xanh laø thaønh phaàn quan troïng khoâng theå thieáu giuùp cho khu vöïc naøy theâm haáp daãn, an toaøn vaø thaân thieän vôùi ngöôøi ñi boä. Baøi vieát giôùi thieäu moät soá nguyeân taéc vaø giaûi phaùp toå chöùc caây xanh phuø hôïp vôùi khoâng gian caùc phoá ñi boä cuûa ñoâ thò Vieät Nam

C©y xanh

trong caùc phoá ñi boä

Trees in the walking street

Limitation personal vehicle, development public transportation, encourage walking and cycling is the inevitable trend of modern cities to build healthy and sustainable communities. The walking street has its own characteristics in the spatial organization, the trees are important components giving walking street more attractive, safe and friendly. The article introduces some principles and solutions to design the trees in accordance with the Vietnamese walking streets.

50

T

höôøng xuyeân aùch taéc giao thoâng, gia taêng tai naïn, oâ nhieãm moâi tröôøng soáng laø vaán naïn cuûa caùc thaønh phoá lôùn ôû Vieät Nam hieän nay, khi maø giao thoâng ñoâ thò phuï thuoäc nhieàu vaøo xe maùy. Trong caùc thaønh phoá cuûa chuùng ta hieám thaáy coù khu phoá ñi boä naøo ñöôïc toå chöùc ñoàng boä, hoaøn chænh, ñeå haáp daãn ngöôøi ñi boä. Trong khi ñoù, ôû caùc nöôùc tieân tieán treân theá giôùi caùc khu phoá ñi boä ñaõ ñöôïc hình thaønh töø nhöõng naêm 50

TS. KTS. Löông Tuù Quyeân cuûa theá kyû XX vaø ngaøy caøng phaùt trieån. Nôi ñaây ñaõ trôû thaønh caùc khu vöïc thu huùt ñöôïc nhieàu hoaït ñoäng nhö nghæ ngôi, giaûi trí, tham quan, du lòch, mua saém… cho cö daân thaønh phoá. Khu phoá ñi boä ñeà caäp ñeán trong baøi vieát naøy laø caùc tuyeán phoá daønh rieâng cho hoaït ñoäng ñi boä, ñi xe ñaïp, chæ cho pheùp giao thoâng cô giôùi phuïc vuï nhö cöùu thöông, cöùu hoûa, xe thu gom raùc, laøm veä sinh (loaïi nhoû).


Quy h oπch & Vai troø, taàm quan troïng cuûa khu phoá ñi boä trong ñoâ thò

Caùc khu phoá ñi boä phaàn lôùn ñöôïc caûi taïo töø nhöõng tuyeán phoá trong haït nhaân lòch söû cuûa thaønh phoá, nôi coù nhöõng con phoá nhoû heïp mang giaù trò cao veà vaên hoùa, lòch söû, kieán truùc, nhöng khoâng thuaän lôïi cho giao thoâng cô giôùi. Chuyeån ñoåi caùc phoå coå, phoá cuõ sang ñi boä laø caùch toát nhaát ñeå baûo toàn vaø phaùt trieån chuùng tröôùc taùc ñoäng coù haïi cuûa xe hôi vaø taêng cöôøng khaû naêng giao tieáp cuûa ngöôøi daân cuõng nhö du khaùch vôùi thaønh phoá. Caùc khu thöông maïi taäp trung cuõng laø ñòa ñieåm thích hôïp ñeå toå chöùc caùc tuyeán ñi boä. Hoaït ñoäng ñi boä giuùp cho caùc khu thöông maïi, dòch vuï hoaït ñoäng hieäu quaû, vì chæ khi ñi boä con ngöôøi môùi coù theå deã daøng tieáp caän caùc cöûa haøng trong khu vöïc naøy ñeå choïn löïa, xem xeùt vaø mua baùn.

t∏c gi ∂ Phaân loaïi caây xanh trong phoá ñi boä Caây xanh trong phoá ñi boä bao goàm 2 loaïi laø caây xanh doïc tuyeán taïo boùng maùt vaø caây xanh trang trí, trong ñoù bao goàm caây xanh coá ñònh vaø caây xanh di ñoäng. Caùch phaân loaïi naøy mang tính chaát töông ñoái, döïa vaøo ñaëc tính troäi, vì caây taïo boùng maùt cuõng ñeïp, ñeå trang trí vaø ngöôïc laïi caây trang trí cuõng coù theå taïo boùng maùt. Yeâu caàu löïa choïn vaø boá trí caây xanh trong khu phoá ñi boä Caây xanh trong caùc khu vöïc ñi boä coù nhöõng ñaëc thuø rieâng, ñoøi hoûi moät soá yeâu caàu töông ñoái khaét khe so vôùi caây xanh ñöôøng phoá khaùc. Ñaëc ñieåm chuû yeáu cuûa hoaït ñoäng ñi boä laø ngöôøi ñi boä coù vaän toác trung bình 4km/h, do

ñoù coù khaû naêng quan saùt toát vaø cöï ly tieáp caän gaàn. Döïa treân caùc ñaëc ñieåm naøy, ta coù theå thaáy caùc yeâu caàu ñoái vôùi vieäc toå chöùc khoâng gian ñi boä noùi chung cuõng nhö thieát keá caây xanh trong trong khu phoá ñi boä noùi rieâng, caàn phaûi thoûa maõn 3 yeâu caàu laø An toaøn - Ñeïp - Thaân thieän. An toaøn laø yeâu caàu ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu ñoái vôùi caây xanh trong khu phoá ñi boä. Ñeå ñaït ñöôïc yeâu caàu naøy, caây xanh löïa choïn phaûi laø loaïi coù thaân, reã khoûe, khoâng deã bò ñoå, baät goác khi gioù baõo. Khoâng coù gai, khoâng ñoäc, laù vaø hoa khoâng thu huùt saâu boï. Hai yeâu caàu veà ñeïp vaø thaân thieän phaûi ñöôïc ñaëc bieät chuù troïng. Do con ngöôøi khi ñi boä di chuyeån vôùi toác ñoä chaäm, neân khaû naêng quan saùt vaø caûm nhaän

Xaây döïng khu phoá ñi boä trong ñoâ thò ngaøy caøng quan troïng, nhaát laø ñoái vôùi caùc thaønh phoá lôùn ôû Vieät Nam, khi phöông tieän giao thoâng cô giôùi caù nhaân phaùt trieån quaù nhanh. Khuyeán khích ngöôøi daân ñi boä vöøa taïo ñieàu kieän reøn luyeän theå chaát, vöøa taêng cöôøng giao tieáp giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi, giöõa con ngöôøi vôùi moâi tröôøng ñoâ thò, goùp phaàn taïo döïng moät coäng ñoàng daân cö khoûe maïnh vaø laønh maïnh. Coù theå thaáy moät soá lôïi ích chính cuûa khu phoá ñi boä nhö sau: n Caûi thieän söùc khoûe coäng ñoàng: haïn cheá caùc beänh tim maïch, huyeát aùp, taêng cöôøng vaän ñoäng xöông khôùp. Caûi thieän caùc moái quan heä xaõ hoäi, taêng cöôøng giao tieáp giöõa ngöôøi daân vôùi ngöôøi daân, giöõa ngöôøi daân vôùi khaùch du lòch. n Caûi thieän moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi khoâng gian ñoâ thò: Khai thaùc hieäu quaû caùc khu chöùc naêng thöông maïi dòch vuï, khu vöïc di saûn ñoâ thò. n

n Giaûm

oâ nhieãm moâi tröôøng ñoâ thò.

Vai troø cuûa caây xanh trong tuyeán phoá ñi boä

Caây xanh laø thaønh phaàn khoâng theå thieáu trong khoâng gian ñi boä. Caây xanh giuùp caùc khu ñi boä taêng theâm tính haáp daãn, an toaøn vaø thaân thieän, ñoàng thôøi noù coøn goùp phaàn caûi thieän khoâng khí vaø vi khí haäu.

Caây xanh phoá ñi boä coù tyû leä vöøa phaûi, khoâng che khuaát caùc cuûa haøng, cöûa hieäu (Thaønh phoá Piestany- Coäng hoøa Slovakia)

51


Qu y h oπc h &

t ∏c gi ∂

thöôøng coù tyû leä vöøa phaûi, gaàn vôùi tyû leä ngöôøi. Trong phoá ñi boä khoâng coù caùc boá cuïc caây xanh hoaønh traùng, taïo caûm giaùc aùp cheá hay meânh moâng, bao la nhö trong caùc khu vöïc coâng coäng khaùc. Ña phaàn phoá ñi boä ñeàu gaén keát vôùi chöùc naêng thöông maïi - dòch vuï neân caây xanh doïc tuyeán taïo boùng maùt ngoaøi vieäc coù tyû leä phuø hôïp, caàn chuù yù ñeán ñoä phaân caønh, taùn caây ñeå khoâng che khuaát caùc bieån hieäu, bieån quaûng caùo ñaây laø chi tieát nhoû, nhöng laø yeâu caàu quan troïng cuûa caây xanh khu vöïc chöùc naêng naøy.

Caây xanh khu phoá ñi boä ñeïp vaø an toaøn - Phoá ñi boä ven soâng Singapore

Phoá ñi boä trong caùc khu phoá coå, phoá cuõ- khu vöïc di saûn ñoâ thò caàn löïa choïn loaïi caây thaân thieän vaø quen thuoäc vôùi ñòa phöông, traùnh boá trí nhöõng loaøi caây xa laï, ngoaïi nhaäp (ví duï cau vua, chuoái reû quaït...). Caây xanh trang trí trong tuyeán phoá ñi boä neân söû duïng loaïi caây troàng trong caùc chaäu, boàn khi caàn coù theå di chuyeån ñöôïc, coù khaû naêng thay ñoåi khoâng gian, taïo hình aûnh ñaëc tröng theo muøa, theo chuû ñeà, theo söï kieän taïo neân söùc haáp daãn quanh naêm, traùnh ñôn ñieäu vaø nhaøm chaùn. Söû duïng caùc boàn hoa di ñoäng, caùc chaäu caây, boá cuïc tieåu caûnh caây theo phöông ñöùng ñeå tieát kieäm ñaát, khai thaùc hieäu quaû khoâng gian khu phoá ñi boä. Caây xanh keát hôïp vôùi caùc coâng trình kieán truùc nhoû nhö töôïng, ñaøi phun nöôùc, haøng coät…. hoaëc caùc thieát bò tieän ích coâng coäng nhö gheá ñaù, traïm ñieän thoaïi, coät ñeøn… taêng cöôøng hieäu quaû thaåm myõ cho caùc coâng trình naøy goùp phaàn trang trí khoâng gian ñi boä theâm sinh ñoäng. Nhö vaäy, vieäc phaùt trieån phoá ñi boä cho caùc ñoâ thò seõ goùp phaàn taïo ra coäng ñoàng daân cö ñoâ thò khoûe maïnh vaø laønh maïnh. Nhöõng khu phoá naøy laøm soáng ñoäng vaø khai thaùc hieäu quaû khoâng gian ñoâ thò, ñoàng thôøi khuyeán khích phaùt trieån kinh teá, thöông maïi dòch vuï vaø du lòch.

Thieân nhieân thu nhoû trong phoá ñi boä (Nguoàn: J. Brath-2000)

cuûa con ngöôøi ñaït ñeán möùc toái ña ñoái vôùi moâi tröôøng xung quanh. Thieát keá caây xanh khu vöïc naøy phaûi chuù yù tôùi töøng chi tieát, tinh teá vaø tæ mæ.

52

Phoá ñi boä thoâng thöôøng coù khoâng gian nhoû heïp, vì vaäy, caây troàng khu vöïc naøy duø laø caây boùng maùt hay caây trang trí caàn phaûi tieát kieäm ñaát, tieát kieäm khoâng gian. Caùc caây naøy

Caây xanh laø thaønh phaàn quan troïng trong khoâng gian phoá ñi boä. Löïa choïn caây xanh trong phoá ñi boä coù nhöõng nguyeân taéc rieâng, nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu an toaøn - ñeïp - thaân thieän. Khoâng gian xanh trong phoá ñi boä gioáng nhö “thieân nhieân thu nhoû”, ñeå keát noái haøi hoøa giöõa coâng trình kieán truùc vaø haï taàng kyõ thuaät, ñoàng thôøi phuïc vuï toát hoaït ñoäng ñi boä cho ngöôøi daân ñoâ thò.


QUY HOAÏCH

& TAÙC GIAÛ

Caùc giaûi phaùp baûo toàn

& phaùt huy giaù trò kieán truùc ñoâ thò vaø noâng thoân Haø Noäi

ThS. KTS. Traàn Trung Hieáu

Song haønh vôùi vieäc phaùt trieån caùc khu ñoâ thò môùi, vieäc baûo toàn, toân taïo vaø phaùt huy giaù trò caùc di saûn kieán truùc cuõ cuûa khu vöïc xung quanh caàn ñöôïc quan taâm ñaëc bieät. Vieäc keát noái khoâng gian giöõa caùc khu ñoâ thò cuõ, khu laøng xoùm hieän höõu vaø caùc khu ñoâ thò môùi caàn coù nhöõng giaûi phaùp cuï theå vaø hieäu quaû, ñeå coù söï phaùt trieån ñoàng boä vaø beàn vöõng.

T

reân cô sôû ñoà aùn Quy hoaïch chung xaây döïng thuû ñoâ Haø Noäi ñaõ ñöôïc pheâ duyeät, caùc quy hoaïch phaân khu, quy hoaïch chung ñoâ thò sinh thaùi, quaän, huyeän vaø quy hoaïch chi tieát ñöôïc tieáp tuïc trieån khai laäp. Cuøng vôùi caùc quy hoaïch chuyeân ngaønh, caùc quy hoaïch treân ñöôïc pheâ duyeät seõ laø cô sôû cho vieäc quaûn lyù, kieåm soaùt söï phaùt trieån, ñoàng thôøi, ñònh höôùng vieäc xaây döïng, caûi taïo chænh trang caùc khu ñoâ thò cuõ, xuoáng caáp, caùc laøng xoùm hieän höõu vaø ñaàu tö xaây döïng phaùt trieån caùc khu ñoâ thò môùi moät caùch ñoàng boä. Khi ñaàu tö xaây döïng caùc khu ñoâ thò môùi caàn xem xeùt ñeán nhöõng yeáu toá trong quy

hoaïch coù taùc ñoäng ñeán ñònh höôùng baûo toàn, toân taïo caùc laøng ngheà truyeàn thoáng, caùc laøng coå vaø nhöõng coâng trình kieán truùc nhö ñình, ñeàn, chuøa,... coù giaù trò lòch söû laâu ñôøi. Beân caïnh ñoù laø vieäc gìn giöõ caûnh quan, phong tuïc taäp quaùn, vaên hoùa loái soáng,… cuõng caàn ñöôïc quan taâm.

Moät soá ñeà xuaát trong quaù trình phaùt trieån ñoâ thò, noâng thoân môùi vaø baûo toàn caùc di tích coù giaù trò lòch söû, vaên hoùa

Caàn nghieâm caám caùc hoaït ñoäng xaâm haïi, phaù huûy vaø laán chieám haønh lang baûo veä cuûa caùc di tích coù giaù trò lòch söû, vaên hoùa. Caùc hoaït ñoäng truøng tu, toân taïo di tích phaûi tuaân thuû theo Luaät Di saûn vaên hoùa,

53


Quy hoπch &

t∏c g i∂ Luaät Xaây döïng vaø caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc coù lieân quan… Caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc taïi ñòa phöông caên cöù vaøo quy ñònh cuûa vaên baûn phaùp lyù ñeå kòp thôøi ñöa ra nhöõng quy ñònh ñeå baûo veä di saûn ngay trong quaù trình laäp quy hoaïch. Ngay sau khi di tích ñöôïc xeáp haïng, caàn toå chöùc boä maùy quaûn lyù di tích coù trình ñoä chuyeân moân, phuø hôïp vôùi taàm voùc di tích, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu baûo toàn vaø phaùt huy toát giaù trò di tích trong thôøi gian tröôùc maét vaø laâu daøi. Vieäc laäp keá hoaïch, khaûo saùt, ñieàu tra cuõng nhö laäp quy hoaïch caùc döï aùn phaûi tieán haønh song song vôùi quaù trình vaän ñoäng coäng ñoàng daân cö tham gia vaøo coâng taùc baûo toàn di saûn vaên hoùa taïi ñòa phöông. Caàn coù söï phoái hôïp lieân ngaønh tham gia xaây döïng quy hoaïch baûo toàn di tích, giöõa cô quan quaûn lyù caùc caáp vôùi caùc hoäi ngheà nghieäp, cuõng nhö caùc nhaø chuyeân moân. Khi laäp ñoà aùn quy hoaïch cho caùc döï aùn xaây döïng môùi trong khu vöïc coù di tích lòch söû vaên hoùa, caùc ñôn vò tö vaán vaø chuû ñaàu tö caàn coù söï phoái hôïp chaët cheõ ngay töø quaù trình laäp nhieäm vuï quy hoaïch, hoaëc thoûa thuaän quy hoaïch toång maët baèng vaø phöông aùn kieán truùc sô boä. Tröôùc khi laäp quy

hoaïch xaây döïng, caàn nghieân cöùu saâu moái töông quan veà ñieàu kieän töï nhieân vaø vaên hoaù, lòch söû. Quy hoaïch caûnh quan, quy hoaïch haï taàng chung phaûi ñöôïc gaén lieàn vôùi quy hoaïch baûo toàn, ñeå coù ñöôïc khoâng gian toång theå haøi hoøa, hoaøn chænh. Vieäc laáy yù kieán coäng ñoàng daân cö trong quaù trình laäp nhieäm vuï vaø ñoà aùn quy hoaïch cuõng nhö vieäc coâng boá quy hoaïch laø moät ñieàu voâ cuøng quan troïng vaø caàn thieát. Khi trieån khai, döï aùn caàn ñöôïc coâng boá roäng raõi treân nhieàu phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, ñoàng thôøi vôùi vieäc phaùt phieáu laáy yù kieán thaêm doø töøng hoä daân. Beân caïnh vieäc coâng boá quy hoaïch, trieån laõm, tröng baøy, laø vieäc phoå bieán coâng khai caùc thoâng tin quy hoaïch ñöôïc pheâ duyeät ñeán vôùi töøng ngöôøi daân ñi ñoâi vôùi höôùng daãn caùc thuû tuïc quaûn lyù khai thaùc, söû duïng caùc coâng trình. Ví duï, vieäc baûo toàn, toân taïo caùc vuøng sinh thaùi coù caûnh quan ñaëc bieät nhö: hoà Suoái Hai, hoà Ñoàng Moâ, Vöôøn quoác gia Ba Vì, vuøng sinh thaùi cuûa Soâng Hoàng, Soâng Ñaùy, Soâng Nhueä, Soâng Ñuoáng… caàn sôùm coù quy cheá quaûn lyù xaây döïng vaø khai thaùc du lòch cho caùc khu vöïc naøy. Ñaëc bieät, caàn coù caùc cheá taøi aùp duïng xöû phaït nghieâm khaéc vaø phaân caáp quaûn lyù cho töøng caáp, ngaønh.

“Coång coå cuûa laøng Trung kính coøn laïi laïc loõng trong caûnh “laøng hoaù ñoâ thò”

54


“Khu vöïc Laøng Vaïn Phuùc, quaän Haø Ñoâng: Thieáu söï keát noái haøi hoaø veà khoâng gian kieán truùc giöõa laøng xoùm vaø khu ñoâ thò môùi”- aûnh trong baøi: Traàn Hoaøng.

Caùc laøng ngheà, ñình, ñeàn, chuøa coù giaù trò caàn phaûi baûo toàn caáu truùc voán coù cuûa noù, ví duï nhö laøng coå Ñöôøng Laâm, laøng luïa Vaïn Phuùc, laøng goám Baùt Traøng, Chuøa Thaày, Chuøa Taây Phöông, Chuøa Traàm,… Döôùi taùc ñoäng cuûa quaù trình ñoâ thò hoùa vaø söï phaùt trieån kinh teá thò tröôøng, 401 xaõ cuûa thaønh phoá Haø Noäi bò taùc ñoäng maïnh meõ. Vì vaäy, vieäc baûo toàn caáu truùc caùc laøng ngheà, ñình, ñeàn, chuøa caøng ñaët ra caáp thieát, ñaëc bieät trong chieán löôïc xaây döïng noâng thoân môùi. Ñeå coù söï haøi hoøa trong phaùt trieån ñoâ thò vaø noâng thoân, caàn giaûi quyeát ñöôïc ba yeáu toá: “Truyeàn thoáng”, “Söï ñan xen”, “Söï ñoåi môùi trong baûo toàn”. Vieäc phaùt trieån ñoâ thò trong khu vöïc coù di tích lòch söû, caàn theo tieâu chí cuûa Ñoà aùn Quy hoaïch chung xaây döïng Thuû ñoâ Haø Noäi ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät. Ñoù laø xaây döïng ôû maät ñoä thaáp, caùc coâng trình thaáp taàng töø 1 ñeán 3 taàng khuyeán khích xaây döïng theo nhaø ôû noâng thoân truyeàn thoáng. Vì vaäy, caàn coù nhöõng maãu nhaø ôû ñieån hình, daønh cho caùc hoä daân khi hoï coù nhu caàu xaây döïng. Caùc maãu nhaø caàn ñöôïc tröng caàu daân yù ñeå thieát keá phuø hôïp vôùi nhu caàu söû duïng cuûa ngöôøi daân vaø caùc tieâu chí cho nhaø ôû noâng thoân môùi. Caùc cô quan quaûn lyù thaåm ñònh vaø löïa choïn caùc maãu ñieån hình ñeå tröng baøy coâng khai taïi UBND caùc xaõ, huyeän. Caùc cô quan quaûn lyù caáp giaáy pheùp xaây döïng, phaân caáp giao cho phoøng Quaûn lyù ñoâ thò huyeän vaø thanh tra xaây döïng töøng xaõ quaûn lyù chaët cheõ vieäc xaây döïng nhaø ôû noâng thoân. Ngöôøi daân phaûi tuaân theo moät trong nhöõng maãu thieát keá ñieån hình ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. Quaù trình thi coâng khoâng ñöôïc thay ñoåi hình thöùc beân ngoaøi cuõng nhö dieän tích xaây döïng, chieàu cao coâng trình ñaõ pheâ duyeät. Khoâng gian beân trong ñöôïc pheùp thay ñoåi ñeå phuø hôïp vôùi nhu caàu moãi hoä gia ñình. Chuù yù quan taâm ñeán khoaûng luøi coâng trình so vôùi ñöôøng giao thoâng, traùnh hieän töôïng xaây döïng tuøy tieän, ñan xen nhieàu kieåu kieán truùc nhö hieän nay.

Caàn coù vaên baûn quy ñònh veà chi tieát thieát keá kieán truùc, maøu saéc, söï ñoàng boä veà ngoân ngöõ kieán truùc sau quaù trình laäp quy hoaïch. Daân bieát, daân laøm, daân kieåm tra laø yeáu toá quan troïng, nhaèm taêng cöôøng vieäc giaùm saùt xaây döïng vaø taùc ñoäng ñeán söï thaønh baïi cuûa döï aùn. Xöa, nhaéc ñeán noâng thoân - laøng queâ Vieät, ngöôøi ta thöôøng nghó ñeán caây ña beán nöôùc, saân ñình, ñeán luyõ tre laøng vaø nhöõng ngoâi nhaø truyeàn thoáng giaûn dò, thoaùng maùt,... Vaø ôû ñoù ngöôøi ta coù theå tìm thaáy moät cuoäc soáng thanh bình, yeân aû ñeå troán trong nhöõng khoâng gian an bình. Nay, caùi khoâng khí aáy döôøng nhö ñang daàn maát ñi ñeå thay vaøo ñoù laø nhöõng daõy nhaø hoäp, ñöôøng laøng, bôø raøo ñöôïc beâ toâng hoaù... Nhieàu neáp soáng vaên hoaù cuõng nhö phong caùch soáng noâng thoân ñaõ thay ñoåi. Vieäc baûo toàn vaø phaùt huy giaù trò cuûa caùc coâng trình lòch söû vaên hoùa ñan xen vôùi söï phaùt trieån ñoâ thò, neáu khoâng coù söï noã löïc cuûa caùc caáp chính quyeàn ñòa phöông vaø söï uûng hoä, tham gia nhieät tình cuûa coäng ñoàng daân cö, thì moïi keá hoaïch coù theå seõ trôû thaønh voâ nghóa. Neáu chuùng ta khoâng kòp thôøi chung söùc tieán haønh nhöõng giaûi phaùp hieäu quaû ngay töø baây giôø, thì seõ khoù hình dung ra ñoâ thò môùi xen laãn noâng thoân seõ ra sao? Baøi hoïc kinh nghieäm cuûa Nhaät Baûn - moät quoác gia ñaõ phaùt trieån hieän ñaïi, nhöng vaãn raát coi troïng voán vaên hoaù coå vaø nhöõng khoâng gian ñoù ñöôïc ngöôøi Nhaät heát söùc giöõ gìn. ÔÛ Phaùp, tröôùc khi phaùt trieån ñoâ thò, ngöôøi ta quy hoaïch vuøng phuï caän (ngoaïi oâ vaø noâng thoân). Neáu quy hoaïch toát ngoaïi oâ vaø noâng thoân thì seõ thu huùt daân ñeán soáng. Ñoù laø giaûi phaùp maø ngöôøi Phaùp môùi thöïc hieän ñöôïc trong moät thaäp nieân trôû laïi ñaây - sau khi hoï thaám thía haäu quaû töø söï phaùt trieån quaù nhanh cuûa ñoâ thò. Quy hoaïch vaø ñieàu chænh quy hoaïch noâng thoân - haõy baét tay laøm ngay tröôùc khi quaù muoän,…

55


NhËœng nguĂ‚n tÂľi nguy™n CUĂ›A KHOĂ‚NG GIAN NGAĂ€M Ă‘OĂ‚ THĂ’

Ă‘A NGAĂ˜NH TS. KTS. NguyeĂŁn KhaĂšnh BĂŹnh

Taåt caÝ caÚc taøi nguyeân ngaà m ùeàu coÚ quan heä chaÍt cheþ vôÚi nhau vaø sÜï khai thaÚc moät nguoàn taøi nguyeân chaÊc chaÊn seþ gaây aÝnh hÜôÝng leân caÚc nguoàn taøi nguyeân khaÚc. Ñeü hieüu roþ moåi quan heä cuÝa caÚc nguoàn taøi nguyeân ngaàm vaø phaÚt trieün caÚc khoâng gian ngaàm ùoâ thò beàn vÜþng, chuÚng ta caàn nghieân cÜÚu kyþ caÚc ùieàu kieän ùòa chaåt vaø thuyÝ vaên cuÝa khu vÜïc xaây dÜïng cuþng nhÜ caân nhaÊc caÚc yeåu toå aÝnh hÜôÝng ngay trong quaÚ trÏnh quy hoaïch ngaàm ùoâ thò. 56

8Ă‹

HÏnh 1: TaÚc ùoäng cuÝa khoâng gian ngaà m tôÚi nguoàn nÜôÚc ngaàm trong khoâng gian ùoâ thò (Tieåp theo vaø heåt)

NÜôÚc Ngaà m (Groundwater)

CaÚc nguoà n nÜôÚc ngaàm laø taøi nguyeân voâ cuøng quyÚ giaÚ ùoåi vôÚi caÚc thaønh phoå vaø ùoâ thò bôÝi sÜï khan hieåm cuÝa chuÚng cuþng nhÜ nhu caàu sÜÝ duïng raåt cao cuÝa moät soå lÜôïng lôÚn daân soå taäp trung trong moät dieän tích nhoÝ heïp. Hôn nÜþa, caÚc nguoàn nÜôÚc ngaàm dÜôÚi loøng ùoâ thò thÜôøng bò aÝnh hÜôÝng bôÝi caÚc coâng trÏnh vaø keåt caåu ngaàm (xem HÏnh 3). NhÜþng keåt caåu vaø heä thoång ngaàm naøy coÚ taÚc ùoäng xaåu ùeån doøng chaÝy, khoåi lÜôïng vaø chaåt lÜôïng cuÝa caÚc nguoàn nÜôÚc ngaàm. HÏnh 1 cho thaåy nhÜþng taÚc ùoäng khaÚc nhau cuÝa vieäc phaÚt trieün khoâng gian ngaàm tôÚi caÚc nguoàn nÜôÚc ngaàm, trong ùoÚ bao goàm: caÝn trôÝ doøng chaÝy, oâ nhieãm bôÝi sÜï roø rÌ tÜø heä thoång nÜôÚc thaÝi, haï thaåp maÍt nÜôÚc ngaàm do quaÚ trÏnh bôm huÚt,...; cuþng nhÜ caÚc taÚc ùoäng theo chieàu ngÜôïc laïi nhÜ sÜï uÚng ngaäp cuÝa caÚc ùÜôøng haàm do nÜôÚc ngaàm gaây ra. Taïi caÚc nÜôÚc phaÚt trieün ngaøy caøng coÚ theâm nhieàu chieån lÜôïc vaø heä thoång ùÜôïc aÚp duïng ùeü quaÝn lyÚ vaø baÝo veä caÚc nguoàn nÜôÚc ngaàm dÜôÚi loøng caÚc thaønh phoå lôÚn - ùieàu maø Vieät Nam ùang coøn raåt thieåu thaäm chí haàu nhÜ chÜa coÚ. NhÜþng chieån lÜôïc vaø heä thoång quaÝn lyÚ naøy caàn phaÝi ùÜôïc phaÚt trieün dÜïa treân nhÜþng kieån thÜÚc môÚi nhaåt veà thuyÝ hoïc ùoâ thò (luoân thay

ùoüi thÜôøng xuyeân song song vôÚi sÜï phaÚt trieün caÚc ùoâ thò), nhÜþng moâ hÏnh vaø phÜông phaÚp thaêm doø vaø theo doþi môÚi, cuþng nhÜ sÜï phoåi hôïp chaÍt cheþ cuÝa caÚc ban ngaønh vaø sÜï tham gia tích cÜïc cuÝa ngÜôøi daân. CoÚ moät thÜïc teå (keü caÝ taïi caÚc quoåc gia tieân tieån) laø, maÍc duø moåi lieân heä giÜþa quaÚ trÏnh ùoâ thò hoaÚ vaø caÚc nguoà n nÜôÚc ngaàm ùaþ ùÜôïc nhÏn nhaän nhÜ moät vaån ùeà lôÚn, song caÚc vaån ùeà quaÝn lyÚ nÜôÚc ngaàm thÜôøng khoâng ùÜôïc quan taâm ùuÚng mÜÚc, nhÜ moät phaàn khoâng theü taÚch rôøi trong quaÚ trÏnh quy hoaïch ùoâ thò. QuaÝn lyÚ nÜôÚc ngaàm ùoâ thò thÜôøng ùi sau quy hoaïch ùoâ thò, vaø ùÜôïc maÍc ùònh nhÜ moät trôÝ ngaïi caàn phaÝi khaÊc phuïc, trong khi noÚ caàn phaÝi ùÜôïc xem nhÜ laø moät trong nhÜþng tham soå cuÝa pheÚp tính chung ngay tÜø ùaàu cuÝa quaÚ trÏnh quy hoaïch. Haàu heåt caÚc thaønh phoå ôÝ Vieät Nam ùeàu coÚ lÜôïng nÜôÚc ngaàm khoâng quaÚ haïn cheå, coÚ theü cung caåp cho moät boä phaän lôÚn daân cÜ. Veà lyÚ thuyeåt, nÜôÚc ngaàm coÚ theü ùÜôïc coi nhÜ moät nguoàn taøi nguyeân taÚi taïo, theå nhÜng noÚ raåt deã bò toün thÜông. Vieäc khai thaÚc nÜôÚc ngaàm khoâng coÚ keå hoaïch coÚ theü daãn tôÚi nhÜþng haäu quaÝ to lôÚn, aÝnh hÜôÝng saâu saÊc ùeån toaøn boä khu vÜïc cuþng nhÜ cuoäc soång cuÝa haøng trieäu daân. Moät ví duï ùieün hÏnh laø baøi hoïc tÜø Mexico City; do khoâng ùÜôïc quaÝn lyÚ hieäu quaÝ, mÜïc nÜôÚc ngaàm cuÝa thaønh phoå naøy ùaþ suït giaÝm


Ă&#x; a

ùeà naøy vaøo trong nhÜþng quy ùònh, tieâu chuaün, heä thoång ùaÚnh giaÚ coâng trÏnh xanh vaø phaÚt trieün beàn vÜþng cuÝa nÜôÚc mÏnh. CaÚc hoaït ùoäng xaây dÜïng ngaàm luoân ùoøi hoÝi quaÚ trÏnh ùaøo xôÚi moät lÜôïng lôÚn ùaåt ùaÚ, ùaây laø cô hoäi toåt ùeü taän duïng caÚc nguoàn taøi nguyeân ùòa chaåt naøy cho caÚc coâng trÏnh xaây dÜïng khaÚc, thay vÏ coi chuÚng nhÜ chaåt thaÝi xaây dÜïng cuÝa caÚc coâng trÏnh ngaàm.

nghieâm troïng trong voøng 20 naêm qua vaø gaây ra hieän tÜôïng suït luÚn treân dieän roäng vaø moät loaït caÚc vaån ùeà khí haäu khaÚc (Esteller & Diaz-Delgado, 2002). NoÚi toÚm laïi, phaÚt trieün beàn vÜþng ùoâ thò chÌ coÚ theü trôÝ thaønh hieän thÜïc khi caÚc nguoàn nÜôÚc ngaàm ùÜôïc baÝo toàn caÝ veà lÜôïng vaø chaåt.

Ñòa Nhieät (Geothermal Energy)

CoÚ 2 daïng khai thaÚc ùòa nhieät: tÜø taà ng ùaåt noâng (shallow geothermal energy – xem HÏnh 2) vaø tÜø taàng ùaåt saâu (deep geothermal energy – xem HÏnh 3). Naêng lÜôïng ùòa nhieät khai thaÚc tÜø caÚc taàng ùaåt noâng ùaþ ùÜôïc sÜÝ duïng tÜø khoaÝng 50 naêm nay, chuÝ yeåu laø taïi caÚc nÜôÚc Chaâu AÂu cho muïc ùích sÜôÝi aåm. Taïi caÚc nÜôÚc Chaâu AÙ vaø Vieät Nam, nguoàn taøi nguyeân saïch vaø doài daøo naøy haàu nhÜ chÜa ùÜôïc khai thaÚc. Hieän nay coÚ 4 kyþ thuaät chính ùang ùÜôïc sÜÝ duïng ùeü trích xuaåt nhieät naêng tÜø loøng ùaåt, ùoÚ laø: n TaÚch

nhieät tÜø caÚc gieång khoan nÜôÚc ngaà m (heä thoång môÝ); n Khoan trao ùoüi nhieät (borehole heat exchanger); n SÜÝ duïng oång trao ùoüi nhieät thaúng ùÜÚng (horizontal heat exchanger pipes); n Keåt caåu ùòa nhieät (Energetic Geostructure): keåt caåu coâng trÏnh chính laø heä thoång trao

HÏnh 2: Ví duï heä thoång khai thaÚc ùòa nhieät tÜø taà ng ùaåt noâng Ghi chuÚ: 1) Heä thoång trao ùoüi nhieät ngang 2) Heä thoång trao ùoüi nhieät doïc 3) Bôm nhieät

ùoüi nhieät. Hieän nay ThuÎ Só laø nÜôÚc phaÚt trieün raåt maïnh caÚc coâng ngheä khai thaÚc ùòa nhieät tÜø caÚc taà ng ùaåt noâng, heä thoång cuÝa ThuÎ Só thuoäc vaøo loaïi quan troïng baäc nhaåt Chaâu AÂu (Vuataz, 2003). Naêng lÜôïng ùòa nhieät laø loaïi naêng lÜôïng

n g Âľ n h

HÏnh 3: Sô ùoà heä thoång khai thaÚc ùòa nhieät tÜø taàng ùaåt saâu (Manchester, UK).

taÚi taïo, raåt doà i daøo, an toaøn vaø khoâng phaÚt sinh khí thaÝi. NoÚ ùaÍc bieät phuø hôïp vôÚi caÚc nÜôÚc coÚ khí haäu laïnh, nhÜng khoâng phaÝi khoâng caàn thieåt taïi caÚc nÜôÚc nhieät ùôÚi nhÜ Vieät Nam. Neåu ùÜôïc toü chÜÚc khai thaÚc vôÚi quy moâ lôÚn, ùòa nhieät coÚ theü giuÚp caÊt giaÝm ùaÚng keü khí nhaø kính treân toaøn caàu. MaÍt khaÚc, moät soå nghieân cÜÚu gaàn ùaây (Kristmannsdottir & Armansson, 2003) ùaþ chÌ ra raèng caÚc heä thoång khai thaÚc ùòa nhieät coÚ theü coÚ nhÜþng taÚc ùoäng tieâu cÜïc tôÚi moâi trÜôøng nhÜ: aÝnh hÜôÝng tôÚi taàng ùaåt maÍt, caÚc taÚc ùoäng vaät lyÚ khi huÚt nÜôÚc ra khoÝi caÚc loã khoan, tieång oàn, oâ nhieãm hoaÚ hoïc, taÚc ùoäng sinh hoïc,... Hôn nÜþa, neåu toåc ùoä khai thaÚc ùòa nhieät quaÚ lôÚn so vôÚi toåc ùoä taÚi taïo tÜï nhieân, nguoàn taøi nguyeân naøy cuþng coÚ theü caïn kieät. DÜï trÜþ nhieät theo muøa (seasonal heat storage) vaø taêng cÜôøng trao ùoüi nhieät giÜþa caÚc heä thoång ùeü giaÝm thieüu sÜï maåt nhieät voâ ích coÚ theü laø moät giaÝi phaÚp cho vaån ùeà naøy. Moät giaÝi phaÚp nÜþa laø sÜÝ duïng caÚc coâng thÜÚc toaÚn hoïc ùeü xaÚc ùònh cuï theü mÜÚc khai thaÚc toåi ùa. Vieät Nam coÚ khaÚ nhieàu nguoàn nÜôÚc noÚng, theo thaêm doø cuÝa Toüng Hoäi Ñòa Chaåt Vieät Nam, ôÝ phaàn ùaåt lieàn nÜôÚc ta coÚ 264 nguoàn coÚ nhieät ùoä laø 30 ùoä C trôÝ leân. Theå nhÜng caÚc nguoàn nÜôÚc noÚng naøy ít taäp trung dÜôÚi loøng cuÝa caÚc ùoâ thò, thaønh phoå; tieàm naêng khai thaÚc ùòa nhieät ùoâ thò cuÝa Vieät Nam vÏ theå laø khoâng lôÚn; nhÜng vaãn coÚ theü coi laø nguoàn naêng lÜôïng boü sung cho caÚc nguoàn naêng lÜôïng truyeàn thoång phuïc vuï cho nhu caàu coâng nghieäp hoaÚ - hieän ùaïi hoaÚ ùaåt nÜôÚc.

Taøi nguyeân ùòa chaåt (Geomaterials)

Treân theå giôÚi, coÚ raåt nhieà u ùoâ thò vaø thaønh phoå ùÜôïc xaây dÜïng treân, hoaÍc gaàn caÚc moÝ quaÍng coÚ chÜÚa caÚc loaïi khoaÚng saÝn coÚ theü duøng laøm vaät lieäu xaây dÜïng (ví duï nhÜ ùaÚ xaây dÜïng vaø thaïch cao taïi Paris). Treân thÜïc teå, caÚc nÜôÚc quan taâm ùeån phaÚt trieün beàn vÜþng nhÜ Anh, Myþ, Nhaät, Australia,... ùeàu raåt coi troïng vieäc sÜÝ duïng vaät lieäu ùòa phÜông vaø ùeàu ùÜa vaån

Ñoåi vôÚi nhÜþng vaät lieäu xaây dÜïng nhÜ ùaÚ vaø soÝi, vieäc taÚi cheå vaø taÚi sÜÝ duïng trong xaây dÜïng laø khaÚ deã daøng. Song ùoåi vôÚi caÚc vaät lieäu coÚ thuoäc tính keÚm, quy trÏnh taÚi sÜÝ duïng thÜôøng toån keÚm hôn vaø chuÚng thÜôøng ùÜôïc coi nhÜ chaåt thaÝi xaây dÜïng. Nhaät BaÝn, do aÚp lÜïc tÜø vieäc thieåu thoån taøi nguyeân, gaà n ùaây ùaþ phaÚt trieün nhieàu coâng ngheä môÚi nhaèm xÜÝ lyÚ vaø oün ùònh chaåt lÜôïng cuÝa caÚc loaïi ùaåt coÚ chaåt lÜôïng thaåp. CaÚc coâng ngheä naøy bao goàm caÝ xÜÝ lyÚ taïi choã laãn trong nhaø maÚy, giuÚp ích raåt nhieàu cho vieäc phaÚt trieün caÚc thaønh phoå cuÝa Nhaät. Khoâng khoÚ ùeü chuÚng ta nhaän ra nhÜþng lôïi ích moâi trÜôøng vaø kinh teå cuÝa vieäc khai thaÚc ùaåt ùaÚ sinh ra tÜø nhÜþng coâng trÏnh xaây dÜïng ngaàm. Caøng taän duïng nhieàu caÚc vaät lieäu naøy, chuÚng ta caøng tieåt kieäm ùÜôïc chi phí vaän chuyeün, xÜÝ lyÚ chuÚng, cuþng nhÜ giaÝm thieüu vieäc vaän chuyeün caÚc vaät lieäu xaây dÜïng tÜø nôi khaÚc ùeån.

CaÚch tieåp caän

Treân thÜïc teå ngay caÝ nhÜþng thaønh phoå lôÚn treân theå giôÚi cuþng ùang phaà n naøo phaÝi chòu sÜï maåt ùònh hÜôÚng trong quaÚ trÏnh quy hoaïch ngaàm ùoâ thò. Thaønh phoå trong nhaø Montreal - khu phÜÚc hôïp ngaàm thaønh coâng baäc nhaåt theå giôÚi - tôÚi taän baây giôø vaãn chÜa ùÜôïc coi troïng ùuÚng mÜÚc. Hai dÜï aÚn phaÚt trieün galleries lôÚn thuoäc thaønh phoå naøy (moät cuÝa cha ùeÝ cuÝa Thaønh phoå trong nhaø Montreal - Vincent Ponte trong nhÜþng naêm 50, moät cuÝa CleÚment Demers vaøo naêm 1982) maÍc duø ùaþ ùÜôïc xaây dÜïng nhÜng vaãn chÜa ùÜôïc coâng nhaän veà maÍt phaÚp lyÚ. Trong voøng hai thaäp kyÝ trôÝ laïi ùaây, sÜï phaÚt trieün theâm cuÝa thaønh phoå ngaàm naøy, nhaåt laø caÚc haïng muïc thÜông maïi, khoâng nhaän ùÜôïc sÜï uÝng hoä cuÝa chính quyeàn. Quy hoaïch cuÝa thaønh phoå ngaàm naøy thaäm chí coøn khoâng ùÜôïc xeåp vaøo nhÜ moät phaàn toaøn boä quy hoaïch cuÝa Montreal (Boisvert, 2004). Taïi Tokyo, vÏ maät ùoä xaây dÜïng ngaàm quaÚ lôÚn cuþng nhÜ taàm quan troïng cuÝa noÚ, neân quy hoaïch khoâng gian ùoâ thò theo chieàu ùÜÚng nhaän ùÜôïc sÜï quan taâm khaÚ lôÚn cuÝa chính 8Ë

57


Ă&#x; a

n g ¾ n h dÜïng treân nhÜþng vuøng ùoà ng baèng ùÜôïc boài ùaÊp bôÝi nhÜþng thuaän lôïi veà khí haäu, giao thoâng, canh taÚc... nhÜng daïng ùòa chaåt naøy cuþng gaây nhieàu khoÚ khaên cho vieäc xaây dÜïng (xem HÏnh 4). CaÚc nguoàn nÜôÚc ngaàm ôÝ caÚc thaønh phoå daïng naøy coÚ taàm quan troïng lôÚn, ùoàng thôøi raåt deã bò oâ nhieãm. ÑaÍc bieät sÜï khai thaÚc nÜôÚc ngaàm khoâng coÚ tính toaÚn seþ daãn tôÚi sÜï co neÚn cuÝa lôÚp ùaåt boài vaø keøm theo laø hieän tÜôïng suït luÚn ùaåt.

HÏnh 4. Keåt caåu ùòa chaåt thuyÝ ùaÍc trÜng cuÝa moät thaønh phoå. Thoâng thÜôøng nôi naøo coÚ nÜôÚc ngaà m thÜôøng coÚ nhÜþng ùÜÚt gaþy (bieån vò, phay,...). ÑÜÚt gaþy ùi ùoâi vôÚi nhÜþng ùôÚi daäp naÚt maø trong quaÚ trÏnh ùÜÚt gaþy hÏnh thaønh neân (ùÜÚt gaþy laøm ùaÚ hai beân caÚnh cuÝa ùÜÚt gaþy dòch chuyeün hai beân cuÝa maÍt trÜôït laøm cho ùaÚ bò phaÚ huÝy). Taàng baþo hoaø nÜôÚc (waterbearing alluvium) thÜôøng khoâng oün ùònh cho vieäc xaây dÜïng caÚc coâng tÏnh ngaàm. TaÚc ùoäng cuÝa ùoäng ùaåt ôÝ nhÜþng vuøng ùoàng baèng daïng naøy thÜôøng bò nhaân leân (Parriaux, 2004).

phuĂť trong nhÜþng naĂŞm 1990, nhĂśng hieän ĂąaĂľ giaĂťm daĂ n (theĂĽ hieän qua sÜï quan taâm daønh cho caĂšc khoâng gian ngaĂ m trong quy hoaĂŻch chung). CuoĂĄi nhÜþng naĂŞm 1990, Tokyo gaĂŤp nhieĂ u vaĂĄn ĂąeĂ  trong vieäc hieän thÜïc hoaĂš caĂšc dÜï aĂšn xaây dÜïng ngaĂ m lĂ´Ăšn do nhÜþng raĂŠc roĂĄi quanh vieäc sĂ´Ăť hÜþu ĂąaĂĄt Ăąai. NaĂŞm 2001, SĂ´Ăť Ă‘aĂĄt Ă‘ai QuoĂĄc Gia Nhaät BaĂťn ĂąaĂľ ra ĂąieĂ u luaät haĂŻn cheĂĄ khai thaĂšc khoâng gian ngaĂ m cuĂťa caĂšc coâng trĂŹnh tĂś nhaân Ă´Ăť mÜÚc 40m (50m trong trÜôøng hĂ´ĂŻp moĂšng saâu). Ă‘ieĂ u naøy daĂŁn ĂąeĂĄn sÜï toĂ n taĂŻi cuĂťa 2 loaĂŻi quy hoaĂŻch: quy hoaĂŻch noâng (chuĂť yeĂĄu laø naâng caĂĄp heä thoĂĄng haĂŻ taĂ ng hieän coĂš) vaø quy hoaĂŻch saâu (chuĂť yeĂĄu laø caĂšc coâng trĂŹnh coâng coäng saâu trong loøng ĂąaĂĄt). Luaät naøy cuĂľng ĂąaĂŤt ra yeâu caĂ u khaĂŠt khe ĂąoĂĄi vĂ´Ăši vieäc thieĂĄt keĂĄ caĂšc khoâng gian treân maĂŤt ĂąaĂĄt (phaĂťi sÜÝ duĂŻng Heä ThoĂĄng Thoâng Tin Ñòa lyĂš - Geographical Information System, GIS) sao cho khoâng aĂťnh hÜôÝng tĂ´Ăši caĂšc khoâng gian ngaĂ m beân dÜôÚi (Takasaki et al. 2000). Ngay caĂť taĂŻi PhaĂšp vaø ĂąaĂŤc bieät laø Paris, nĂ´i maø yĂš tÜôÝng Ăąoâ thò hoaĂš ngaĂ m ùÜôïc khai sinh, quy hoaĂŻch ngaĂ m vaĂŁn thÜôøng xuyeân bò xem nheĂŻ trong quy hoaĂŻch toĂĽng theĂĽ chĂ­nh thÜÚc (Barles & Jardel, 2005). Ă‘eĂĽ giaĂťm thieĂĽu sÜï laĂľng phĂ­, caĂšc nguoĂ n taøi nguyeân Ăąoâ thò phaĂťi ùÜôïc thaĂŞm doø vaø ĂąaĂšnh giaĂš moät caĂšch toĂĽng theĂĽ vaø kyĂľ caøng trÜôÚc khi baĂĄt cÜÚ hoaĂŻt Ăąoäng khai thaĂšc naøo ùÜôïc dieĂŁn ra. Thoâng thÜôøng, khoâng gian ngaĂ m Ăąoâ thò ùÜôïc phaĂšt trieĂĽn moät caĂšch cuĂŻc boä: chĂŚ coĂš nhÜþng taøi nguyeân coĂš lieân quan ĂąeĂĄn lĂ´ĂŻi Ă­ch hoaĂŤc nhu caĂ u cuĂťa dÜï aĂšn/khoâng gian ĂąoĂš mĂ´Ăši ùÜôïc xem xeĂšt ĂąaĂšnh giaĂš. CaĂšch tieĂĄp caän naøy coøn ùÜôïc goĂŻi laø “tieĂĄp caän cuĂŻc boäâ€? (sectoral approach) vĂŹ noĂš chĂŚ quan taâm tĂ´Ăši muĂŻc ùích duy nhaĂĄt taĂŻi moät thôøi ĂąieĂĽm . VĂ­ duĂŻ taĂŻi thôøi ĂąieĂĽm T1, coĂš moät nhu caĂ u veĂ  giao thoâng coâng coäng naĂťy sinh. Nhu caĂ u naøy ùÜôïc giaĂťi quyeĂĄt baèng caĂšch xaây dÜïng moät ùÜôøng taøu Ăąieän ngaĂ m - dÜï aĂšn naøy xem xeĂšt ĂąaĂ y ĂąuĂť 3 khĂ­a caĂŻnh cuĂťa phaĂšt trieĂĽn beĂ n vÜþng laø kinh teĂĄ, xaĂľ hoäi vaø moâi trÜôøng. TheĂĄ nhĂśng taĂŻi thôøi ĂąieĂĽm T2, moät nhu caĂ u khaĂšc - vĂ­ duĂŻ nÜôÚc uoĂĄng - naĂťy sinh. Nhu caĂ u naøy khoâng theĂĽ ùÜôïc ĂąaĂšp ÜÚng do nguoĂ n nÜôÚc ngaĂ m bò caĂťn trĂ´Ăť bĂ´Ăťi ùÜôøng taøu Ăąieän ngaĂ m ĂąaĂľ xaây dÜïng trÜôÚc ĂąoĂš. NeĂĄu ngay tÜø ĂąaĂ u, dÜï aĂšn taøu Ăąieän ngaĂ m ĂąaĂľ phaân tĂ­ch vaø xem xeĂšt nguoĂ n taøi nguyeân nÜôÚc ngaĂ m cuĂťa thaønh phoĂĄ (maĂŤc duø khoâng coĂš lieân quan trÜïc tieĂĄp) vaø thieĂĄt keĂĄ cuĂťa ùÜôøng taøu ùÜôïc ĂąieĂ u chĂŚnh hĂ´ĂŻp lyĂš, ĂąieĂ u naøy ĂąaĂľ khoâng xaĂťy ra. Ă‘eĂĽ hieĂĽu roĂľ moĂĄi quan heä cuĂťa caĂšc nguoĂ n taøi nguyeân ngaĂ m, chuĂšng ta caĂ n nghieân cÜÚu kyĂľ caĂšc ĂąieĂ u kieän ùòa chaĂĄt vaø thuyĂť vaĂŞn cuĂťa khu vÜïc xaây dÜïng. CaĂšc thaønh phoĂĄ lĂ´Ăšn, nhaĂĄt laø Ă´Ăť Vieät Nam thÜôøng ùÜôïc xaây

58

8Ă‹

Taåt caÝ caÚc taøi nguyeân ngaà m ùeàu coÚ quan heä chaÍt cheþ vôÚi nhau vaø sÜï khai thaÚc moät nguoàn taøi nguyeân chaÊc chaÊn seþ gaây aÝnh hÜôÝng leân caÚc nguoàn taøi nguyeân khaÚc. CaÚc aÝnh hÜôÝng naøy coÚ theü laø tieâu cÜïc (sÜï khai thaÚc moät nguoàn taøi nguyeân gaây caÝn trôÝ tôÚi vieäc khai thaÚc caÚc nguoàn khaÚc) hoaÍc tích cÜïc (sÜï khai thaÚc moät nguoàn taøi nguyeân taïo neân nhÜþng cô hoäi môÚi thuaän lôïi hôn, ùeü khai thaÚc caÚc nguoàn khaÚc). Moät ví duï veà aÝnh hÜôÝng tieâu cÜïc ùoÚ laø: sÜï taÚc ùoäng cuÝa vieäc khai thaÚc khoâng gian (xaây dÜïng ùÜôøng haàm) tôÚi doøng nÜôÚc ngaàm. Moät vaøi thaønh phoå treân theå giôÚi ùaþ gaÍp phaÝi vaån ùeà tÜông tÜï, ví duï nhÜ Paris. ÑÜôøng metro cuÝa Paris ùÜôïc xaây dÜôÚi taàng ngaäm nÜôÚc, hôn theå nÜþa Paris coøn coÚ nhieàu taàng chÜÚa nÜôÚc choàng cheÚo leân nhau. NÜôÚc ngaàm vÏ theå phaÝi thÜôøng xuyeân ùÜôïc bôm huÚt ùeü traÚnh ngaäp uÚng cho caÚc ùÜôøng metro. Ñeån giÜþa theå kyÝ 20, caÚc traïm bôm ùaþ laøm giaÝm mÜïc nÜôÚc ngaàm nhieàu ùeån noãi caÚc nguoàn nÜôÚc ngaàm hieän nay ùaþ hoaøn toaøn thay ùoüi so vôÚi theå kyÝ 19. CaÚc thaønh phoå nhÜ London vaø Barcelona cuþng gaÍp nhÜþng vaån ùeà tÜông tÜï. Ñieàu naøy cuþng ùaÍt ra yeâu caàu raèng, toaøn boä voøng ùôøi cuÝa caÚc coâng trÏnh ngaàm, cuþng nhÜ tÜông lai cuÝa caÚc khoâng gian moät khi caÚc coâng trÏnh ngaàm khoâng coøn ùÜôïc sÜÝ duïng nÜþa phaÝi ùÜôïc ùaønh giaÚ vaø tính toaÚn kyþ caøng. Coøn moät ví duï khaÚc veà caÚc aÝnh hÜôÝng tích cÜïc laø: vieäc xaây dÜïng coïc moÚng xuyeân qua ùôÚi baþo hoaø nÜôÚc laø cô hoäi ùeü khai thaÚc ùòa nhieät baèng caÚc sÜÝ duïng keåt caåu ùòa nhieät. Moät ví duï thÜïc teå laø heä thoång Metro cuÝa thaønh phoå Vienna. CaÚc keåt caåu ùòa nhieät ùÜôïc duøng ùeü khai thaÚc ùòa nhieät taïi caÚc khu daân cÜ ùoâng ùuÚc, coøn caÚc heä thoång trao ùoüi nhieät ùÜôïc laÊp ùaÍt doïc caÚc ùÜôøng metro. Heä thoång khai thaÚc ùòa nhieät cuÝa Vienna ùÜôïc coi laø moät trong nhÜþng heä thoång tham voïng nhaåt theå giôÚi vaø vaãn ùang tieåp tuïc ùÜôïc phaÚt trieün. NhÜ vaäy, khoâng gian ngaàm ùoâ thò caün phaÝi ùÜôïc khai thaÚc moät caÚch toåi Üu, khoâng chÌ veà maÍt khoâng gian maø coøn veà caÚc nguoàn taøi nguyeân khaÚc. Ñoåi vôÚi Vieät Nam, chuÚng ta caàn theâm raåt nhieàu nghieân cÜÚu nhaèm xaÚc ùònh tieàm naêng cuÝa caÚc khoâng gian ngaàm ùoâ thò, vaø ùaÚnh giaÚ caÚc taÚc ùoäng qua laïi giÜþa caÚc nguoàn taøi nguyeân noÚi treân. ChuÚng ta caàn sÜï quan taâm cuÝa nhaø nÜôÚc vaø Boä Xaây dÜïng tôÚi vieäc quy hoaïch ngaàm theo hÜôÚng bieän chÜÚng, beàn vÜþng. ChuÚng ta cuþng caàn xaây dÜïng nhÜþng tieâu chí phaÚt trieün beàn vÜþng cuï theü cho tÜøng khu vÜïc, tÜøng thaønh phoå, tuyø thuoäc vaøo caÚc ùieàu kieän cuÝa chuÚng. Ngoaøi ra, chuÚng ta caàn phaÝi phaÚt trieün nhÜþng cô sôÝ kyþ thuaät vaø phaÚp lyÚ cho vieäc xaây dÜïng ngaàm, ví duï nhÜ caÚc heä thoång thoâng tin ùòa lyÚ (Geographic Information System GIS), caÚc heä thoång vaên baÝn phaÚp quy (quy chuaün, tieâu chuaün), caÚc quy trÏnh kieüm ùònh vaø ùaÚnh giaÚ chaåt lÜôïng coâng trÏnh ngaàm. SÜï phaÚt trieün cuÝa caÚc khoâng gian ngaàm ùoâ thò chòu aÝnh hÜôÝng cuÝa nhieàu yeåu toå, nhÜ caÚc ùieàu kieän tÜï nhieân, kyþ thuaät; cô sôÝ dÜþ lieäu veà khoâng gian ngaàm cho ùeån caÚc giaÝi phaÚp veà kieån truÚc, quy hoaïch chung cuþng nhÜ caÚc vaån ùeà veà phaÚp lyÚ, kinh teå vaø xaþ hoäi. Taåt caÝ caÚc yeåu toå naøy caàn ùÜôïc caân nhaÊc vaø ùaÍt trong nhÜþng moåi quan heä vôÚi nhau. Ñaây chính laø bÜôÚc ùi ùuÚng ùaÊn ùeån sÜï beàn vÜþng cuÝa caÚc khoâng gian ngaàm ùoâ thò.


Ă&#x;“ xu†t

phÜông phaÚp xÜÝ lyÚ chaåt thaÝi raÊn ôÝ Haø Noäi

Ă‘A NGAĂ˜NH LyĂš Quang Vieät*

Chaåt thaÝi raÊn ngaøy caøng trôÝ thaønh moät noãi lo ùoåi vôÚi vaån ùeà oâ nhieãm cuÝa caÚc thaønh phoå. Tuy vaäy, coâng ngheä xÜÝ lyÚ raÚc thaÝi thay ùoüi tuøy thuoäc vaøo thaønh phaàn khoâng chÌ cuÝa raÚc thaÝi maø coøn coÚ mÜÚc soång vaø loåi soång cuÝa caÚc ngÜôøi daân khu vÜïc. Coâng ngheä uÝ compost laø moät phÜông phaÚp ùÜôïc ùeà xuaåt ùeü aÚp duïng taïi Haø Noäi

CaÚc vaån ùeà chaåt thaÝi raÊn ùoâ thò taïi Haø Noäi.

Haø Noäi laø trung taâm quan troïng cuÝa vaên hoÚa vaø chính trò vôÚi daân soå khoaÝng 6.000.000 ngÜôøi daân vaø tÌ leä taêng daân soå 3,5% moãi naêm. Daân soå taêng ùaþ taïo ra aÚp lÜïc treân nhieà u phÜông dieän, trong ùoÚ coÚ sÜï gia taêng chaåt thaÝi vaø laøm giaÝm chaåt lÜôïng moâi trÜôøng. Chaåt thaÝi raÊn ùÜôïc taïo ra lieân quan ùeån khu vÜïc ùoâ thò vaø coâng nghieäp nhieàu hôn vaø vôÚi nhieàu thaønh phaàn phÜÚc taïp. Beân caïnh ùoÚ, khí haäu cuþng goÚp phaàn moät trong nhÜþng yeåu toå chính aÝnh hÜôÝng ùeån sÜï oâ nhieãm moâi trÜôøng. Haø Noäi coÚ khí haäu noÚng aüm caän nhieät ùôÚi vôÚi thôøi gian bÜÚc xaï maÍt trôøi cao, lÜôïng mÜa doài daøo cuÝa 1680mm moãi naêm vaø nhieät ùoä khoaÝng 30oC vaøo muøa heø vaø 15oC trong thôøi gian muøa ùoâng. CaÚc ùaÍc tính nhieät ùôÚi aüm daãn ùeån phaân huÝy caÚc chaåt thaÝi cao vaø thuÚc ùaüy sÜï xaâm nhaäp cuÝa caÚc chaåt thaÝi vaøo ùaåt vaø nÜôÚc ngaàm

HÏnh 1. TyÝ leä chaåt thaÝi raÊn taïi khu vÜïc Haø Noäi trong naêm 2010, (http://www.urenco.com.vn/)

Coâng ngheä xÜÝ lyÚ uÝ compost ùÜôïc ùeà xuaåt aÚp duïng cho khu vÜïc Haø Noäi:

So vôÚi moät soå phÜông phaÚp ùieà u trò khaÚc nhÜ: ùoåt, choân laåp hôïp veä sinh.., uÝ composting khoâng ùoøi hoÝi coâng ngheä tieân tieån vaø moät soå lÜôïng lôÚn caÚc taøi nguyeân nhÜ than, ùieän ùoåt ...

8Ă‹

59


vaån ùeà veà sÜÚc khoÝe cho ngÜôøi vaän haønh. SÜï troän laãn cuÝa chaåt thaÝi sinh hoïc vôÚi, daêm goã, ùÜôïc aÚp duïng nhÜ bieän phaÚp giaÝm thieüu. Ñieàu naøy seþ taïo ùoä xoåp trong caåu truÚc cuÝa raÚc thaÝi naøy, sau ùoÚ, cung caåp oxy ùaày ùuÝ yeâu caàu cho caÚc vi sinh vaät phaÚt trieün. Oxy thích hôïp cho toaøn boä quaÚ trÏnh dao ùoäng tÜø 5 ùeån 15%.

Voøng xoay cuÝa raÚc compost

Nguyeân lyÚ cuÝa uÝ compost

Beân caïnh ùoÚ, noÚ cuþng hoøa hôïp vôÚi moâi trÜôøng vaø caÚc saÝn phaüm thaân thieän baèng caÚch sÜÝ duïng khaÝ naêng phaân huyÝ sinh hoïc hoaÍc vi sinh vaät hoaÍc giun ùaåt.

Trong trÜôøng hôïp cuÝa Haø Noäi, phaà n lôÚn raÚc thaÝi ùeàu coÚ theü phaân huÝy sinh hoïc (chieåm 6070%), do ùoÚ, vieäc xÜÝ lyÚ sô boä seþ ùaït hieäu quaÝ neåu raÚc thaÝi sinh hoaït ùÜôïc phaân loaïi trÜïc tieåp ngay taïi caÚc hoä gia ùÏnh. Tuy nhieân, ùaây vaãn laø moät thaÚch thÜÚc khoâng chÌ ùoåi vôÚi moät nÜôÚc ùang phaÚt trieün nhÜ Vieät Nam maø coøn ôÝ moät soå nÜôÚc phaÚt trieün.

PhÜông phaĂšp uĂť compost Baèng caĂšch nhĂŹn vaøo ùònh nghĂła cuĂťa phÜông phaĂšp uĂť compost, chuĂšng ta coĂš theĂĽ hieĂĽu ùÜôïc nguyeân taĂŠc laøm vieäc chĂ­nh cuĂťa phÜông phaĂšp naøy: “UĂ› compost laø sÜï phaân huĂťy sinh hoĂŻc cuĂťa chaĂĄt thaĂťi raĂŠn dÜôÚi sÜï kieĂĽm soaĂšt ĂąieĂ u kieän chuĂť yeĂĄu laø hieĂĄu khĂ­ ĂąeĂĄn moät mÜÚc Ăąoä ĂąuĂť oĂĽn ùònh ĂąeĂĽ lĂśu trÜþ vaø an toaøn cho vieäc sÜÝ duĂŻng chuĂšng trong noâng nghieäpâ€?. Theo ùònh nghĂła naøy, caĂšc cuĂŻm tÜø “phaân huĂťy sinh hoĂŻcâ€? coĂš theĂĽ ùÜôïc hieĂĽu nhĂś phaân huĂťy thu ùÜôïc thoâng qua caĂšc vi sinh vaät hoaĂŤc cuĂŻ theĂĽ laø giun ĂąaĂĄt. Tuy nhieân, khaĂť naĂŞng phaân huyĂť sinh hoĂŻc cuĂťa caĂšc sinh vaät soĂĄng naøy phaĂťi ùÜôïc kieĂĽm soaĂšt trong ĂąieĂ u kieän suĂŻc khĂ­ ĂąeĂĽ traĂšnh CH4, H2S..., taĂŻo ra trong moâi trÜôøng yeĂĄm khĂ­. CaĂšc saĂťn phaĂĽm, hĂ´n nÜþa, trÜôÚc khi aĂšp duĂŻng cho noâng nghieäp, caĂ n phaĂťi ùÜôïc â€œĂąuĂť oĂĽn ùònhâ€? ĂąeĂĽ traĂšnh moät soĂĄ taĂšc duĂŻng khoâng mong muoĂĄn trong moâi trÜôøng ĂąaĂĄt, vĂ­ duĂŻ nhanh choĂšng laøm giaĂťm tieâu thuĂŻ oxy trong ĂąaĂĄt, daĂŁn ĂąeĂĄn khoâng ĂąuĂť oxy hoøa tan cung caĂĄp cho caây troĂ ng vaø caĂšc sinh vaät soĂĄng khaĂšc. QuaĂš trĂŹnh compost Ă‘ieĂĽm quan troĂŻng cuĂťa phÜông phaĂšp naøy laø caĂšc hoaĂŻt Ăąoäng cuĂťa vi sinh vaät. Ă‘eĂĽ tieâu hoĂša caĂšc chaĂĄt hÜþu cĂ´ trong chaĂĄt thaĂťi, vi sinh vaät saĂťn xuaĂĄt exoenzyme. NhÜþng enzyme naøy hoøa tan nguyeân lieäu chuĂť yeĂĄu laø hÜþu cĂ´ tÜø muøn. Tuy nhieân, quaĂš trĂŹnh naøy daønh khaĂš nhieĂ u thôøi gian ĂąeĂĽ hoaøn thaønh saĂťn phaĂĽm cuoĂĄi cuøng. Ă‘eĂĽ coĂš ùÜôïc hieäu quaĂť toĂĄi Ăśu, chaĂĄt thaĂťi sinh hoaĂŻt caĂ n phaĂťi ùÜôïc xÜÝ lyĂš sĂ´ boä. Ă‘ieĂ u naøy coĂš hai muĂŻc ùích chĂ­nh: taĂšch caĂšc chaĂĄt hÜþu cĂ´ tÜø raĂšc thaĂťi toĂĽng soĂĄ vaø chuaĂĽn bò cho xÜÝ lyĂš sinh hoĂŻc.

60

8Ă‹

MaÍt khaÚc, moät soå yeåu toå khaÚc cuþng caà n phaÝi ùÜôïc nhaän thÜÚc tÜÚc laø ùoä aüm, pH, chaåt dinh dÜôþng (tyÝ leä C/N), nhieät ùoä vaø oâxy ùeàu coÚ taÚc ùoäng tÜông ùoåi ùeån khaÝ naêng phaân huyÝ sinh hoïc cuÝa vi sinh vaät soång. Khoâng phaÝi taåt caÝ caÚc sinh vaät seþ saÝn xuaåt caÚc saÝn phaüm thích hôïp ùeü sÜÝ duïng trong noâng nghieäp, do ùoÚ, chuÚng ta caàn phaÝi cung caåp caÚc ùieàu kieän toåi Üu cho vieäc phaÚt trieün cuÝa nhÜþng sinh vaät coÚ ích baèng caÚch ùieàu chÌnh moâi trÜôøng, ví duï ùoåi vôÚi Eisenia foedia, nhieät ùoä thích hôïp khoaÝng 15 ùeån 25oC. DÜïa treân ùaÍc tính cuÝa vi sinh vaät, nhieät ùoä thích hôïp ùÜôïc sÜÝ duïng hoaït ùoäng thieåt keå thaåp hôn khoaÝng 60oC. Nhieät ùoä cao hôn, caÚc vi khuaün phaân huÝy sinh hoïc khoÚ coÚ theü toàn taïi. Noàng ùoä oxy cuþng ùoÚng moät vai troø quan troïng trong quaÚ trÏnh phaân huÝy. Neåu quaÚ trÏnh naøy laø thieåu oxy, ùieàu kieän hieåu khí seþ chuyeün sang ùieàu kieän yeåm khí. CaÚc khí CH4, H2S nhÜ ùeà caäp ôÝ treân seþ ùÜôïc taïo ra, do ùoÚ, seþ gaây ra caÚc

Ñoä aüm cuþng laø moät tieâu chí quan troïng. Ñoä aüm caà n thieåt cho quaÚ trÏnh trao ùoüi chaåt cuÝa vi sinh vaät, trong ùoÚ, noÚ bao goàm trong moãi quaÚ trÏnh trao ùoüi chaåt dinh dÜôþng cuÝa vi sinh vaät. Theo caÚc giai ùoaïn cuï theü, ùoä aüm seþ ùÜôïc ùieàu chÌnh khoaÝng 40% ùeån 60%. Ngoaøi ra, pH vaø tÌ leä chaåt dinh dÜôþng cuþng taÚc ùoäng ùeån toåc ùoä cuÝa quaÚ trÏnh. Phaïm vi toåi Üu cuÝa pH laø khoaÝng 6 ùeån 9. ÔÛ nhÜþng ngaøy ùaàu tieân, ùoä pH seþ giaÝm do sÜï hieän dieän cuÝa sÜï hÏnh thaønh acid hÜþu cô baèng caÚch hoaït ùoäng cuÝa vi sinh vaät. Do ùoÚ, pH luoân caàn ùieüu chÌnh ùeü naèm trong phaïm vi cho pheÚp. Chaåt dinh dÜôþng tyÝ leä (C/N) cuþng laø yeåu toå quan troïng quyeåt ùònh tyÝ leä phaân huÝy sinh hoïc. ThÜïc teå, tyÝ leä C/N thÜôøng naèm trong khoaÝng tÜø 20:01 ùeån 25:1. Tuy nhieân, noÚ coÚ veÝ laø khoÚ khaên ùeü coÚ ùÜôïc phaïm vi naøy trong moät loaïi chaåt thaÝi duy nhaåt, do ùoÚ, baèng caÚch troän chaåt thaÝi vaø pheå lieäu khaÚc nhau vôÚi moät tyÝ leä phuø hôïp, chuÚng ta coÚ theü ùaït ùÜôïc tyÝ leä toåi Üu cuÝa C/N. Ví duï: troän buøn hoaït tính (C/N: 6:1) vôÚi rôm raï (C/N: 128:1).

Mieâu taÝ heä thoång ùaÚnh luoång ÜÚng duïng vaøo khu vÜïc Haø Noäi

Vieäc aÚp duïng phÜông phaÚp ùaÚnh luoång coÚ theü ùÜôïc thÜïc hieän treân quy moâ roäng dÜïa vaøo chi phí hôïp lyÚ, ùieà u kieän kyþ thuaät vaø kyþ naêng cuÝa ngÜôøi coâng nhaân vaän haønh maÚy ùaþ coÚ saßn. Cô cheå hoaït ùoäng cuÝa heä thoång ùÜôïc theü hieän ôÝ hÏnh dÜôÚi. Heä thoång neân ùÜôïc boü sung caÚc khung theÚp vôÚi hai caåp maÚi che maÚi nhaø ùeü giaÝm thieüu aÝnh hÜôÝng cuÝa mÜa. Tuy nhieân, noÚ vaãn ùÜôïc coi laø heä thoång ngoaøi trôøi do sÜï tieåp xuÚc cuÝa luoång phaân hÜþu cô ùoåi vôÚi moâi trÜôøng beân ngoaøi.

Moâ taÝ uÝ compost ngoaøi trôøi


Ă&#x; a

Caên cÜÚ vaøo ùaÍc ùieüm cuÝa ÜÚng duïng naøy, noÚ coÚ theü laøm giaÝm nhÜþng taÚc ùoäng cuÝa lÜôïng mÜa coÚ theü gaây ra tÏnh traïng yeåm khí, hôn nÜþa coÚ theü thoâng thoaÚng ùÜôïc muøi khoÚ chòu. MaÍc duø chi phí voån ban ùaà u laø tÜông ùoåi cao, nhÜng mÜÚc lÜông reÝ tieàn cuÝa lao ùoäng Vieät Nam coÚ theü ùÜôïc coi laø lôïi theå quan troïng, daãn ùeån giaÝm chi phí cuÝa caÚc saÝn phaüm sinh hoïc sau khi ùieàu trò. CaÚc baÚo caÚo ùaþ chÌ ra raèng chi phí voån ban ùaàu seþ phuï thuoäc vaøo coâng suaåt cuÝa xÜÝ lyÚ raÚc thaÝi, vôÚi giôÚi haïn toåi thieüu cuÝa phÜông phaÚp seþ xÜÝ lyÚ laø 10,000 taån moãi naêm. NhÜ vaäy, chi phí voån seþ naèm trong khoaÝng tÜø 400,000600,000USD, trong ùoÚ bao goàm chi phí cuÝa cô sôÝ, maÚy moÚc, lao ùoäng.

NhÜþng thuaän lôïi vaø baåt lôïi cuÝa vieäc uÝ phaân taïi Haø Noäi

Öu ùieüm: Phaà n lôÚn trong chaåt thaÝi cuÝa thaønh phoå coÚ theü ùÜôïc coi nhÜ laø chaåt hÜþu cô vôÚi tyÝ leä 60 ùeån 70 cuÝa toüng khoåi lÜôïng. VÏ vaäy, thay vÏ phaân huÝy sinh hoïc baèng caÚch tÜï nhieân, coÚ theü gaây ra khí hoâi thoåi vaø caÚc vaån ùeà sÜÚc khoÝe nhÜ laø nguoàn cuÝa beänh nhÜ soåt reÚt, thÜông haøn, dòch taÝ, oâ nhieãm nÜôÚc ngaàm, do nÜôÚc thaÝi thaåm rÌ vaøo ùaåt, phÜông phaÚp naøy seþ kieüm soaÚt caÚc vaån ùeà moâi trÜôøng neâu treân vaø coÚ theü laøm giaÝm ùaÚng keü chaåt thaÝi thaÝi ra moâi trÜôøng, nhaåt laø giaÝi quyeåt ùÜôïc vaån ùeà quaÚ taÝi ôÝ caÚc baþi choân laåp. VÏ vaäy, noÚ laøm giaÝm caÚc vaån ùeà phoü bieån vôÚi caÚc chaåt thaÝi hÜþu cô, chaúng haïn nhÜ muøi hoâi, nÜôÚc rÌ raÚc, ruoài vaø caÚc loaøi gaÍm nhaåm, vaø phaÚt thaÝi khí meâ-tan hoaÍc thaäm chí buøn nÜôÚc thaÝi sau nhaø maÚy xÜÝ lyÚ. Hôn nÜþa, baèng caÚch sÜÝ duïng khaÝ naêng phaân huyÝ sinh hoïc cuÝa vi sinh vaät, caÚc saÝn phaüm cuoåi cuøng chuÝ yeåu laø muøn, coÚ theü ùÜôïc sÜÝ duïng trong noâng nghieäp. Hieän taïi, noâng nghieäp vaãn ùoÚng goÚp moät phaàn lôÚn trong toüng saÝn phaüm trong nÜôÚc (GDP) taïi Vieät Nam. VÏ vaäy, noÚ raåt hÜþu ích cho noâng daân vaø cuþng thaân thieän vôÚi moâi trÜôøng so vôÚi phaân boÚn coÚ theü gaây ra moät soå taÚc ùoäng tieâu cÜïc nhÜ hieän tÜôïng phuÚ dÜôþng hoaÍc oâ nhieãm nguoàn nÜôÚc dÜôÚi ùaåt, vaø cuþng coÚ theü daãn ùeån giaÝm khai thaÚc taøi nguyeân. PhÜông phaÚp naøy cuþng chÌ ra raèng voån vaø chi phí hoaït ùoäng thaåp hôn so vôÚi coâng ngheä khaÚc, uÝ kÎ khí hay duøng loø ùoåt. Ngoaøi ra, uÝ compost cuþng laø phÜông phaÚp ùaÍc bieät khoâng phuï thuoäc nhieàu vaøo coâng ngheä do thÜïc teå laø quaÚ trÏnh quaÝn lyÚ khoâng caàn phaÝi raåt nghieâm ngaÍt nhÜu ùoåi vôÚi uÝ kÎ khí vaø sÜÝ duïng nhieàu lao ùoäng, do ùoÚ, taïo ra coâng aên vieäc laøm.

n g Âľ n h

NhÜôïc ùieüm NhÜ ùaþ noÚi ôÝ treân, do raÚc thaÝi ùoâ thò laø moät toü hôïp goà m nhieàu thaønh phaàn, do ùoÚ noÚ khoâng chÌ chÜÚa caÚc chaåt coÚ theü phaân huÝy sinh hoïc maø coøn chÜÚa caÚc chaåt khoâng theü phaân huÝy. Ñieàu naøy coÚ theü gaây ra giaÝm hieäu quaÝ xÜÝ lyÚ. VÏ vaäy, trÜôÚc khi xÜÝ lyÚ, ùieàu quan troïng nhaåt laøchaåt thaÝi phaÝi ùÜôïc phaân loaïi taïi nguoàn (hoä gia ùÏnh), thay vÏ taïi nôi taäp keåt raÚc. Ñieàu naøy dÜôøng nhÜ laø nhieäm vuï khoÚ khaên nhaåt maø caàn phaÝi xÜÝ lyÚ neåu muoån aÚp duïng phÜông phaÚp naøy do vaån ùeà veà maÍt nhaän thÜÚc cuÝa ngÜôøi daân coøn haïn cheå. Khí haäu cuþng coÚ aÝnh hÜôÝng tieâu cÜïc tôÚi vieäc uÝ compost khi khí haäu ôÝ Haø Noäi laø khí haäu noÚng aüm, ùaÍc trÜng bôÝi gioÚ muøa, vôÚi raåt nhieàu mÜa vaø thôøi gian aÚnh saÚng maÍt trôøi. Ngoaøi ra, ùoä aüm trong khí quyeün luoân luoân laø khoaÝng 80% ùeån 90%. CaÚc ùieàu kieän naøy seþ laøm giaÝm hieüu quaÝ cuÝa uÝ compost khi mÜa seþ laøm giaÝm heä soå roãng trong keåt caåu cuÝa raÚc thaÝi. Ngoaøi ra, vieäc giaÚm saÚt phaÝi ùÜôïc lieân tuïc ùeü ùaÝm baÝo ùieàu kieän hieåu khí trong luoång ùeü duy trÏ caÚc ùieàu kieän thuaän lôïi cho sÜï phaÚt trieün cuÝa vi sinh vaät hoaÍc giun ùaåt. ÔÛ caÚc nÜôÚc phaÚt trieün, moãi yeåu toå coÚ theü ùÜôïc theo doþi tÜï ùoäng thoâng qua maïng lÜôÚi thoâng tin ùeü coÚ ùÜôïc ùieàu kieän toåi Üu. NgÜôïc laïi, Haø Noäi chÜa thích ÜÚng vôÚi yeâu caàu naøy chính xaÚc do ùeü tÜï hoaït ùoäng. Ñieàu ùoÚ coÚ nghóa hieäu quaÝ chuÝ yeåu phuï thuoäc vaøo kinh nghieäm cuÝa ngÜôøi vaän haønh. Hôn nÜþa, nieàm tin cuÝa ngÜôøi daân trong caÚc saÝn phaüm cuoåi cuøng raåt quan troïng. CaÚc saÝn phaüm phaÝi thích ÜÚng vôÚi caÚc yeâu caàu cuÝa noâng daân ùeü coÚ theü sÜÝ duïng thaønh ùaåt cuÝa hoï. Do ùoÚ, caÚc kyø haïn cuÝa saÝn phaüm laø ùieàu quan troïng caàn phaÝi ùÜôïc quan taâm bôÝi caÚc nhaø khai thaÚc. Thôøi gian uÝ cuþng ùÜôïc coi laø baåt lôïi cuÝa vieäc phÜông phaÚp treân. Sau khi phaân huÝy sinh hoïc, phaân hÜþu cô phaÝi ùÜôïc ùaït ùuÝ ùoä oün ùònh. Phaân hÜþu cô khi ùaþ oün ùònh seþ ít tieâu thuï nitô vaø oxy vaø taïo ra ít CO2 hoaÍc nhieät. Thoâng thÜôøng, phaân troän ùÜôïc lÜu trÜþ tÜø 30 ùeån 120 ngaøy ùeü cho pheÚp phaân compost ùeü tieåp tuïc oün ùònh. VôÚi mÜÚc ùoä raÚc thaÝi hieän taïi cuÝa Haø Noäi moãi ngaøy seþ laø maÍt haïn cheåt cuÝa phÜông phaÚp naøy.

GiaĂťi phaĂšp

Ñeü giaÝm thieüu nhÜþng nhÜôïc ùieüm cuÝa uÝ compost, moät loaït caÚc ùeà xuaåt neân aÚp duïng: - Nguyeân taÊc 3R: GiaÝm thieüu - TaÚi sÜÝ duïng -

TaĂši cheĂĄ, ùÜôïc thÜïc hieän bĂ´Ăťi Urenco vaø ùÜôïc hoĂŁ trĂ´ĂŻ bĂ´Ăťi dÜï aĂšn JICA. Vieäc phaân loaĂŻi chaĂĄt thaĂťi taĂŻi tieĂĄn haønh taĂŻi caĂšc hoä gia ùÏnh thaønh hai thuøng rieâng bieät, moät cho kim loaĂŻi, nhÜïa vaø thuøng carton uoĂĄng (PMD) vaø moät cho chaĂĄt thaĂťi sinh hoĂŻc. CuĂľng coĂš theĂĽ noĂši, vĂ´Ăši khoĂĄi lÜôïng raĂšc thaĂťi taĂŻo ra moĂŁi ngaøy, neĂĄu vĂ´Ăši chĂŚ moät phÜông phaĂšp xÜÝ lyĂš seĂľ khoâng theĂĽ ĂąaĂŻt ùÜôïc hieĂĽu quaĂť nhĂś mong muoĂĄn. Vieäc keĂĄt hĂ´ĂŻp nhieĂ u phÜông phaĂšp seĂľ laøm giaĂťm thieĂĽu mÜÚc Ăąoä phuĂŻ thuoäc vaøo moät phÜông phaĂšp xÜÝ lyĂš raĂšc thaĂťi cuĂŻ theĂĽ, vĂ­ duĂŻ: ngoaøi uĂť compost, coĂš theĂĽ aĂšp duĂŻng loø ĂąoĂĄt, choân laĂĄp‌ ­ Nguyeân taĂŠc “ngÜôøi gaây oâ nhieĂŁm phaĂťi traĂť tieĂ nâ€? caĂ n phaĂťi ùÜôïc aĂšp duĂŻng. CaĂšc nhaø saĂťn xuaĂĄt, taĂŻo ra raĂšc thaĂťi, caĂ n phaĂťi traĂť thueĂĄ moâi trÜôøng. TaĂŻo ra chaĂĄt thaĂťi nhieĂ u hĂ´n, nhieĂ u tieĂ n hĂ´n caĂ n phaĂťi ùÜôïc ùÜa vaøo taøi khoaĂťn, ĂąaĂŤc bieät laø ĂąoĂĄi vĂ´Ăši caĂšc chaĂĄt Ăąoäc haĂŻi. Baèng caĂšch thÜïc hieän luaät naøy, ngÜôøi ta tin raèng nhaän thÜÚc cuĂťa ngÜôøi daân seĂľ ùÜôïc naâng leân. ThieĂĄt keĂĄ phuø hĂ´ĂŻp heä thoĂĄng thoâng gioĂš vaø thoaĂšt nÜôÚc, ĂąieĂ u kieän baĂľo hoøa coĂš theĂĽ ùÜôïc kieĂĽm soaĂšt coĂš nghĂła laø baèng caĂšch theâm maĂši treân ĂąoĂĄng phaân uĂť nhĂś ĂąaĂľ ĂąeĂ  caäp Ă´Ăť treân. Trong khi ĂąoĂš, chi phĂ­ lao Ăąoäng giaĂš reĂť cuĂľng coĂš theĂĽ ùÜôïc coi laø lĂ´ĂŻi theĂĄ so vĂ´Ăši caĂšc nÜôÚc phaĂšt trieĂĽn vaø noĂš cuĂľng taĂŻo ra moät soĂĄ coâng vieäc , laøm giaĂťm tyĂť leä thaĂĄt nghieäp. ­ CuoĂĄi cuøng nhĂśng khoâng keĂšm, Ăąaøo taĂŻo kyĂľ naĂŞng cĂ´ baĂťn, giaĂšo duĂŻc veĂ  moâi trÜôøng phaĂťi ùÜôïc giaĂťng daĂŻy vaø nhaän thaĂĄy khoâng chĂŚ cho caĂšn boä moâi trÜôøng maø coøn cho taĂĄt caĂť moĂŻi ngÜôøi, ĂąaĂŤc bieät laø theĂĄ heä tÜông lai, nhÜþng ngÜôøi coĂš theĂĽ nhanh choĂšng nhaän ra vaø hieĂĽu ùÜôïc nhÜþng taĂšc Ăąoäng cuĂťa oâ nhieĂŁm. Ă‘eĂĽ coĂš ùÜôïc hieäu quaĂť toĂĄi Ăśu, taĂĄt caĂť caĂšc giai ĂąoaĂŻn nhĂś: phaân loaĂŻi, thu gom, giaĂťm kĂ­ch thÜôÚc... phaĂťi ùÜôïc caĂťi thieän ĂąoĂ ng thôøi toĂĄi Ăąa hoĂša lÜôïng chaĂĄt thaĂťi ĂąeĂĄn compositing. Ngoaøi ra, nhaän thÜÚc cuĂťa ngÜôøi daân cuĂľng caĂ n ùÜôïc naâng cao. ChÜông trĂŹnh veĂ  baĂťo veä moâi trÜôøng neân ùÜôïc phoĂĽ caäp caĂšc caĂĄp baĂŠt ĂąaĂ u tÜø tieĂĽu hoĂŻc. VeĂ  maĂŤt laâu daøi aĂšp duĂŻng phaân compost neân ùÜôïc xem nhĂś laø moät trong nhÜþng phÜông phaĂšp chĂ­nh ĂąeĂĽ xÜÝ lyĂš. NoĂš coĂš theĂĽ ùÜôïc xem xeĂšt khoâng chĂŚ laø phÜông tieän baĂťo veä moâi trÜôøng maø coøn toĂĄi Ăąa hoĂša giaĂš trò vaät chaĂĄt baèng caĂšch giaĂťm khai thaĂšc taøi nguyeân. * Environmental Sanitation, Ghent University. (BĂŚ) 8Ă‹

61


Ph≠¨ng phâˆ?p ti’p cĂ€n

yeâu caà u & quy trÏnh thieåt keå quy hoaïch ùoâ thò nÜôÚc trong boåi caÝnh bieån ùoüi khí haäu

TÏnh traïng laån chieåm keânh mÜông taïi TP. HCM

Ă‘A NGAĂ˜NH TS. LĂśu ÑÜÚc CÜôøng

Vieäc nghieân cÜÚu loà ng gheÚp giÜþa vaån ùeà nÜôÚc vaø phaÚt trieün ùoâ thò laø raåt caàn thieåt nhaèm hoã trôï vaø cung caåp caÚc thoâng tin veà nhÜþng moâ hÏnh quy hoaïch, phaÚt trieün ùoâ thò phuø hôïp cho caÚc nhaø laäp chính saÚch, ra quyeåt ùònh cuþng nhÜ caÚc nhaø quy hoaïch trong boåi caÝnh bieån ùoüi khí haäu hieän nay vaø tÜông lai. 62

8Ă‹

T

Hoà Taây naêm 2002 (aÝnh traÚi) & Hoà Taây naêm 2010 (aÝnh phaÝi)

aïi caÚc thaønh phoå cuÝa Vieät Nam, heä thoång nÜôÚc goà m soâng, suoåi, hoà ao vaø vuøng bieün ùaþ vaø ùang bò toün thÜông nghieâm troïng bôÝi quy moâ, phaïm vi vaø toåc ùoä lan toaÝ do quaÚ trÏnh ùoâ thò hoÚa. MaÍc duø quy hoaïch ùoâ thò ôÝ Vieät Nam hieän nay ùaþ coÚ nhÜþng coâng cuï loàng gheÚp baÝo veä moâi trÜôøng thoâng qua coâng taÚc ùaÚnh giaÚ moâi trÜôøng chieån lÜôïc vaø nghieân cÜÚu thích ÜÚng, giaÝm nheï ruÝi ro trÜôÚc thieân tai, luþ luït‌ Song nhÜþng coâng cuï vaø caÚch tieåp caän naøy chÜa ùuÝ maïnh. Cho tôÚi nay, caÚc ùoà aÚn quy hoaïch ùoâ thò ôÝ Vieät Nam haàu heåt ùeàu coi vieäc xem xeÚt caÚc vaån ùeà bieån ùoüi khí haäu naèm ngoaøi phaïm vi nghieân cÜÚu, do ùaÍc thuø nhieàu taÚc ùoäng cuÝa noÚ chÌ thÜïc sÜï roþ raøng sau 50 naêm ùeån 100 naêm, trong khi khung thôøi gian quy hoaïch chÌ 20 ùeån 30 naêm. PhÜông phaÚp tieåp caän ùôn ngaønh cuÝa quy hoaïch chung hieän nay - khi caÚc giaÝi phaÚp thieåt keå, thÜïc hieän vaø quaÝn lyÚ ùÜôïc xaây dÜïng trong sÜï taÚch bieät - roþ raøng khoâng theü ùaÚp ÜÚng ùÜôïc yeâu caàu môÚi trong boåi caÝnh bieån ùoüi khí haäu vôÚi caÚc hieän tÜôïng cÜïc ùoan, thaåt thÜôøng, khoâng chaÊc chaÊn vaø khoÚ dÜï baÚo.

PhÜông phaÚp tieåp caän ùoâ thò nÜôÚc

XuaĂĄt phaĂšt tÜø quan ĂąieĂĽm coi â€œĂ‘oâ thò laø moät heä Ñòa - kinh teĂĄ - sinh thaĂši, trong ĂąoĂš caĂšc thaønh phaĂ n tÜï

nhieân vaø caĂšc thaønh phaĂ n kinh teĂĄ, xaĂľ hoäi coĂš moĂĄi quan heä saâu saĂŠc vaø caân baèng, neĂĄu phaĂš vĂ´Ăľ noĂš seĂľ coĂš haĂŻi cho caĂť hai, thieân nhieân thĂŹ bò phaĂš huĂťy, oâ nhieĂŁm nghieâm troĂŻng coøn cuoäc soĂĄng vaø sÜÚc khoĂťe cuĂťa con ngÜôøi bò Ăąe doĂŻa, laøm giaĂťm hieäu quaĂť cuĂťa caĂšc hoaĂŻt Ăąoäng saĂťn xuaĂĄt - dòch vuĂŻ - quaĂťn lyĂšâ€?. Beân caĂŻnh vieäc phaân tĂ­ch toaøn dieän caĂšc yeĂĄu toĂĄ tÜï nhieân vaø hoaĂŻt Ăąoäng cuĂťa con ngÜôøi, thĂŹ nghieân cÜÚu xem xeĂšt caĂšc yeĂĄu toĂĄ chuĂť choĂĄt laø hÜôÚng Ăąi hĂ´ĂŻp lyĂš. MaĂŻng lÜôÚi soâng suoĂĄi laø yeĂĄu toĂĄ ĂąaĂ u tieân ùÜôïc xem xeĂšt ĂąeĂĽ nhaän daĂŻng Ăąoâ thò nÜôÚc. Qua thÜïc teĂĄ phaân tĂ­ch cho thaĂĄy coĂš moĂĄi quan heä maät thieĂĄt giÜþa maĂŻng lÜôÚi soâng suoĂĄi vaø khĂ­ haäu, bĂ´Ăťi “soâng ngoøi laø haøm soĂĄ cuĂťa khĂ­ haäuâ€?. CheĂĄ Ăąoä khĂ­ haäu, sÜï phaân hoĂša khoâng gian cuĂťa khĂ­ haäu aĂťnh hÜôÝng lĂ´Ăšn ĂąeĂĄn cheĂĄ Ăąoä thuĂťy vaĂŞn vaø phaân boĂĄ khoâng gian cuĂťa heä thoĂĄng soâng suoĂĄi. Ñòa hĂŹnh laø caĂĄu thaønh quan troĂŻng, caĂĄu truĂšc hĂŹnh thaĂši ùòa hĂŹnh coĂš aĂťnh hÜôÝng ĂąeĂĄn khĂ­ haäu vaø thuĂťy vaĂŞn, bĂ´Ăťi ùòa hĂŹnh aĂťnh hÜôÝng lĂ´Ăšn ĂąeĂĄn cheĂĄ Ăąoä nhieät aĂĽm, gioĂš, quyeĂĄt ùònh ĂąeĂĄn hĂŹnh thaĂši doøng chaĂťy. YeĂĄu toĂĄ nÜôÚc, bao goĂ m soâng suoĂĄi, hoĂ , bieĂĽn, nÜôÚc ngaĂ m vÜøa laø heä quaĂť, vÜøa laø nguyeân nhaân bĂ´Ăťi nÜôÚc laø ngoaĂŻi lÜïc hĂŹnh thaønh neân hĂŹnh thaĂši ùòa hĂŹnh, xaâm thÜïc - boĂšc moøn neĂ n ùòa chaĂĄt - ùòa hĂŹnh vaø lĂ´Ăšp phuĂť thoĂĽ nhÜôþng, ĂąoĂ ng thôøi cuĂľng coĂš taĂšc duĂŻng vaän chuyeĂĽn vaø tĂ­ch tuĂŻ phuø sa; nÜôÚc coĂš taĂšc duĂŻng caĂťi taĂŻo vi khĂ­ haäu, laø nguoĂ n nÜôÚc cho sinh


Ă&#x; a vaät, cho sinh hoaĂŻt, saĂťn xuaĂĄt vaø xaây dÜïng haĂŻ taĂ ng kyĂľ thuaät. Thoâng qua sÜÝ duĂŻng phÜông phaĂšp phaân tĂ­ch vaø toĂĽng hĂ´ĂŻp dÜþ lieäu, baĂťn ĂąoĂ  (98 Ăąoâ thò) nhaèm xaĂšc ùònh Ăąoâ thò naøo laø Ăąoâ thò nÜôÚc, ĂąaĂŤc ĂąieĂĽm chĂ­nh laø gĂŹ vaø tÜø ĂąoĂš giĂ´Ăši thieäu phaân boĂĄ khoâng gian trong phaĂŻm vi caĂť nÜôÚc. VĂ´Ăši caĂšch tieĂĄp caän treân, vieäc phaân loaĂŻi Ăąoâ thò nÜôÚc theo tÜøng yeĂĄu toĂĄ rieâng leĂť cuĂľng nhĂś toĂĽng hĂ´ĂŻp caĂšc yeĂĄu toĂĄ coĂš theĂĽ xaĂšc ùònh â€œĂąoâ thò nÜôÚcâ€? cuĂťa Vieät Nam moät caĂšch khaĂši quaĂšt nhaĂĄt: bao goĂ m caĂšc Ăąoâ thò naèm trong vuøng coĂš maät Ăąoä soâng suoĂĄi cao, hĂŹnh thaønh bĂ´Ăťi caĂšc ĂąieĂ u kieän khĂ­ haäu Ăąa phaĂ n mang tĂ­nh nhieät ùôÚi - caän xĂ­ch ĂąaĂŻo aĂĽm, trong caĂšc kieĂĽu ùòa hĂŹnh thuaän lĂ´ĂŻi cho quaĂš trĂŹnh tuĂŻ nÜôÚc taĂŻi caĂšc vuøng ĂąoĂ ng baèng - duyeân haĂťi - thung luĂľng - ven bieĂĽn vĂ´Ăši caĂšc quaĂš trĂŹnh hĂŹnh thaønh ùòa hĂŹnh chuĂť yeĂĄu bĂ´Ăťi soâng nÜôÚc, coĂš tuyeĂĄn giao thoâng ùÜôøng soâng vaø ùÜôøng bieĂĽn thuaän lĂ´ĂŻi. NhĂś vaäy, ĂąeĂĽ nghieân cÜÚu Ăąoâ thò noĂši chung vaø Ăąoâ thò nÜôÚc noĂši rieâng ÜÚng phoĂš vĂ´Ăši bieĂĄn ĂąoĂĽi khĂ­ haäu thĂŹ caĂ n ĂąaĂšnh giaĂš kyĂľ hieän traĂŻng tÜï nhieân (ĂąaĂŤc bieät laø nÜôÚc, ùòa hĂŹnh, khĂ­ haäu), chuĂš yĂš caĂšc taĂšc Ăąoäng cuĂťa thôøi tieĂĄt cÜïc Ăąoan, tĂ­nh thaĂĄt thÜôøng cuĂťa khĂ­ haäu, dÜï baĂšo haøng ngaøy nhÜþng taĂšc Ăąoäng cuĂťa thôøi tieĂĄt ĂąeĂĽ coĂš giaĂťi phaĂšp kòp thôøi. Vieäc ĂąaĂšnh giaĂš bieĂĄn ĂąoĂĽi khĂ­ haäu bieĂĄn ĂąoĂĽi khĂ­ haäu caĂ n coĂš dÜþ lieäu ĂąaĂ y ĂąuĂť vaø caäp nhaät trong khoaĂťng thôøi gian daøi (quan traĂŠc lieân tuĂŻc haøng naĂŞm, thoĂĄng keâ treân 50 naĂŞm) ĂąeĂĽ coĂš cĂ´ sĂ´Ăť dÜï baĂšo taĂšc Ăąoäng cuĂťa noĂš ĂąoĂĄi vĂ´Ăši con ngÜôøi. Khi nghieân cÜÚu saâu tÜøng Ăąoâ thò, ĂąeĂĽ nhaän daĂŻng ĂąaĂŤc trĂśng Ăąoâ thò nÜôÚc, thĂŹ vieäc nghieân cÜÚu quan heä giÜþa caĂĄu truĂšc tÜï nhieân vaø caĂĄu truĂšc Ăąoâ thò laø raĂĄt quan troĂŻng nhaèm ĂąaĂšnh giaĂš lĂ´ĂŻi theĂĄ vaø haĂŻn cheĂĄ cuĂťa thieân nhieân, xaĂšc ùònh caĂšc yeĂĄu toĂĄ taĂšc Ăąoäng ĂąeĂĄn caân baèng giÜþa tÜï nhieân vĂ´Ăši Ăąoâ thò, trong ĂąoĂš ĂąaĂŤc bieät chuĂš troĂŻng ĂąeĂĄn thuĂťy vaĂŞn, haĂťi vaĂŞn, vĂŹ Ăąaây laø yeĂĄu toĂĄ quan troĂŻng ĂąoĂĄi vĂ´Ăši xaây dÜïng Ăąoâ thò Vieät Nam - moät ĂąaĂĄt nÜôÚc ĂąaĂŤc trĂśng soâng nÜôÚc. VĂ´Ăši caĂšc Ăąoâ thò nÜôÚc, caĂšc bieän phaĂšp giaĂťm nheĂŻ vaø thĂ­ch ÜÚng vĂ´Ăši nÜôÚc caĂ n phaĂťi tieĂĄn haønh song song. CaĂ n aĂšp duĂŻng phÜông phaĂšp tieĂĄp caän mang tĂ­nh ngaĂŞn ngÜøa, laøm chaäm vaø giaĂťi quyeĂĄt taän goĂĄc cuĂťa vaĂĄn ĂąeĂ  ĂąeĂĽ nhÜþng aĂťnh hÜôÝng tieâu cÜïc tÜø nÜôÚc do bieĂĄn ĂąoĂĽi khĂ­ haäu khoâng dieĂŁn ra vĂ´Ăši toĂĄc Ăąoä nhanh hĂ´n vaø vĂ´Ăši mÜÚc Ăąoä traĂ m troĂŻng hĂ´n.

Yeâu caà u ùoåi vôÚi quy hoaïch ùoâ thò nÜôÚc ôÝ Vieät Nam

Yeâu caà u chung: Trong quy hoaïch ùoâ thò nÜôÚc caàn loàng gheÚp caÚc phÜông phaÚp tieåp caän thieåt keå, kyþ thuaät vaø quaÝn lyÚ rieâng bieät trong moät khung quy hoaïch hôïp nhaåt (ví duï: quy hoaïch thoaÚt nÜôÚc lieân keåt vôÚi quy hoaïch caây xanh, quy hoaïch lÜu vÜïc soâng‌). GiaÝi quyeåt vaån ùeà taÚc ùoäng cuÝa bieån ùoüi khí haäu ùoåi vôÚi phaÚt trieün ùoâ thò nÜôÚc theo hÜôÚng ùa ngaønh, ùa chieàu, ùa giai ùoaïn vaø tÜông taÚc vôÚi nhau. Quy hoaïch ùoâ thò nÜôÚc phaÝi laåp ùaày khoaÝng caÚch giÜþa caÚc ngaønh, giÜþa caÚc chuyeân ngaønh, giÜþa kieån thÜÚc vôÚi chính saÚch baèng caÚch thieåt laäp caÚc chÜông trÏnh vaø dÜï aÚn chieån lÜôïc coÚ khaÝ naêng ùoÚng vai troø nhÜ nhÜþng coâng cuï loàng gheÚp. Quy hoaïch ùoâ thò nÜôÚc phaÝi taïo ùieàu kieän cho phaân tích toüng hôïp veà ùieüm maïnh, ùieüm yeåu, cô hoäi vaø thaÚch thÜÚc maø moät vuøng laþnh thoü phaÝi ùoåi maÍt vôÚi nguy cô bieån ùoüi khí haäu. Ñoàng thôøi phaÝi cho pheÚp vaø thieåt laäp keânh thoâng tin lieân laïc giÜþa caÚc ngaønh, caÚc chuyeân ngaønh, caÚc caåp ra quyeåt ùònh, nhÜþng ngÜôøi coÚ traÚch nhieäm vaø caÚc beân lieân quan, nhaèm taïo ra khung phoåi hôïp giÜþa caÚc cô quan, ùeü xaÚc ùònh baÝn chaåt vaø quy moâ aÝnh hÜôÝng cuÝa bieån ùoüi khí haäu ùoåi vôÚi ùoâ thò. Quy hoaïch ùoâ thò nÜôÚc phaÝi xaây dÜïng caÚc bieän phaÚp cuï theü nhaèm ÜÚng phoÚ vaø giaÝm thieüu taÚc ùoäng cuÝa bieån ùoüi khí haäu, vôÚi troïng taâm laø vaån ùeà luþ luït theo hai caÚch tieåp caän: coâng trÏnh vaø phi coâng trÏnh. AÙp duïng ùoàng thôøi hai caÚch tieåp caän trong lyÚ thuyeåt quy hoaïch: tieåp caän theo chuyeân ngaønh (ùoâ thò, caåp nÜôÚc, thoaÚt nÜôÚc‌) vaø tieåp caän theo ùoåi tÜôïng (ngÜôøi ngheøo, giôÚi, ùieüm daân cÜ, ùoåi tÜôïng nhaïy caÝm‌). Caån kieån taïo caÚc hÏnh thÜÚc ùoâ thò hoÚa môÚi vaø hÏnh thaÚi ùoâ thò môÚi theo hÜôÚng thích ÜÚng, thaân thieän vôÚi moâi trÜôøng, baÝo veä taøi nguyeân vaø naâng cao chaåt lÜôïng khoâng gian soång. Moät soå yeâu caàu cuï theü: VôÚi caÚc ùoâ thò ven bieün: Do ùaÍc trÜng taÚc ùoäng cuÝa bieån ùoüi khí haäu bieån ùoüi khí haäu taïi caÚc khu vÜïc ven bieün nhÜ sÜï thay ùoüi cuÝa caÚc ùaÍc trÜng thuÝy lÜïc vaø cheå ùoä trieàu taïi cÜÝa soâng; bieån ùoüi mÜïc nÜôÚc bieân luþ tÜø phía bieün; bieün xaâm thÜïc; baþo... VÏ vaäy, veà khoâng gian ùoâ thò caàn toü chÜÚc treân quan ùieüm soång chung vôÚi

n g Âľ n h nÜôÚc, traĂšnh vieäc boĂĄ trĂ­ nhÜþng phaĂšt trieĂĽn mĂ´Ăši vaøo nhÜþng vuøng bò Ăąe doĂŻa, ĂąaĂŤc bieät laø khu vÜïc ven bieĂĽn. PhaĂšt trieĂĽn vuøng Ăąeäm baĂťo veä ven bieĂĽn, phaĂšt trieĂĽn rÜøng ngaäp maĂŤn, daĂťi caây xanh ĂąeĂĽ caĂťn soĂšng, giaĂťm xoĂši lĂ´Ăť, gioĂš baĂľo vaø oĂĽn ùònh bôø bieĂĽn. Trong lÜïa choĂŻn phaĂšt trieĂĽn khoâng gian Ăąoâ thò caĂ n thieĂĄt laäp “Khu vÜïc khuyeĂĄn khĂ­ch Ăąoâ thò hoĂšaâ€? vaø “Khu vÜïc Ăąoâ thò hoĂša coĂš kieĂĽm soaĂštâ€? treân cĂ´ sĂ´Ăť xem xeĂšt ĂąieĂ u kieän ĂąaĂĄt Ăąai nhĂś moät trong nhÜþng tieâu chĂ­ quan troĂŻng haøng ĂąaĂ u. “Khu vÜïc khuyeĂĄn khĂ­ch Ăąoâ thò hoĂšaâ€? laø nhÜþng khu vÜïc coĂš ùòa hĂŹnh cao, caĂ n coĂš sÜï ĂąaĂ u tĂś ĂąaĂšng keĂĽ veĂ  moĂŻi maĂŤt nhaèm khuyeĂĄn khĂ­ch phaĂšt trieĂĽn. “Khu vÜïc Ăąoâ thò hoĂša coĂš kieĂĽm soaĂštâ€? laø nhÜþng khu vÜïc ùòa hĂŹnh thaĂĄp song coĂš nhÜþng lĂ´ĂŻi theĂĄ nhaĂĄt ùònh trong phaĂšt trieĂĽn kinh teĂĄ. Vieäc phaĂšt trieĂĽn taĂŻi caĂšc khu vÜïc naøy caĂ n ùÜôïc thieĂĄt keĂĄ, quy hoaĂŻch moät caĂšch heĂĄt sÜÚc thaän troĂŻng vaø “meĂ m deĂťoâ€?. Ă‘oĂĄi vĂ´Ăši nhÜþng khu vÜïc ĂąaĂĄt truĂľng thaĂĄp, caĂ n ĂąaĂŤc bieät quan taâm ĂąeĂĄn taĂšc Ăąoäng moâi trÜôøng, tĂ­nh khaĂť thi vaø hieäu quaĂť ĂąaĂ u tĂś. HĂŹnh thaĂši, caĂĄu truĂšc, moâ hĂŹnh phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò ĂąeĂĽ thĂ­ch nghi vĂ´Ăši sÜï bieĂĄn ĂąoĂĽi khĂ­ haäu vaø mÜïc nÜôÚc bieĂĽn daâng, caĂ n phaân ùònh ùÜôïc khu vÜïc phaĂšt trieĂĽn, khu vÜïc dÜï trÜþ phoøng veä nÜôÚc; Khu vÜïc lĂśu giÜþ ùÜôïc caĂťnh quan sinh thaĂši tÜï nhieân ĂąaĂŤc trĂśng; KieĂĄn truĂšc Ăąoâ thò tÜøng khu vÜïc; Quy moâ daân soĂĄ vaø moâ hĂŹnh Ă´Ăť cho tÜøng khu vÜïc; Ă‘oâ thò phaĂšt trieĂĽn song song hay vuoâng goĂšc vĂ´Ăši caĂšc keânh truĂŻc nÜôÚc ĂąeĂĽ khoâng aĂťnh hÜôÝng tĂ´Ăši doøng chaĂťy. CaĂšc khu vÜïc caĂ n xaây bôø bao cuĂľng nhĂś vieäc giÜþ laĂŻi heä sinh thaĂši ven bieĂĽn khi phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò‌ Ă‘oĂ ng thôøi, quy hoaĂŻch Ăąoâ thò nÜôÚc vuøng ven bieĂĽn ÜÚng phoĂš vĂ´Ăši BĂ‘KH vaø nÜôÚc bieĂĽn daâng caĂ n ùÜôïc thÜïc hieän vĂ´Ăši sÜï hĂ´ĂŻp taĂšc lieân ngaønh cuøng cĂ´ cheĂĄ ĂąieĂ u phoĂĄi caĂĄp vuøng. NÜôÚc bieĂĽn daâng seĂľ khieĂĄn tĂŹnh traĂŻng mÜïc nÜôÚc caĂšc soâng daâng cao keĂĄt hĂ´ĂŻp vĂ´Ăši caĂšc hieän tÜôïng thôøi tieĂĄt taĂŻo neân baĂľo luĂľ Ă´Ăť vuøng haĂŻ du vaø luĂľ queĂšt, saĂŻt lĂ´Ăť Ă´Ăť vuøng thÜôïng nguoĂ n. Vieäc xaây dÜïng, quaĂťn lyĂš caĂšc hoĂ  chÜÚa taĂŻi thÜôïng nguoĂ n caĂ n ùÜôïc xem xeĂšt lieân vuøng nhaèm quaĂťn lyĂš coâng taĂšc phoøng luĂľ, xaĂť luĂľ vĂ´Ăši lĂśu lÜôïng lĂ´Ăšn, traĂšnh aĂťnh hÜôÝng tĂ´Ăši khu vÜïc phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò. Ngoaøi ra, nghieân cÜÚu caĂšc Ăąoâ thò ven bieĂĽn trÜôÚc heĂĄt caĂ n hoaøn thieän phaân tĂ­ch khoâng gian vaø ĂąaĂšnh giaĂš taĂšc Ăąoäng moâi trÜôøng ĂąoĂĄi vĂ´Ăši caĂšc dÜï aĂšn cĂ´ sĂ´Ăť haĂŻ taĂ ng cĂ´ baĂťn; thÜÚ hai, caĂ n ĂąaĂšnh giaĂš khaĂť naĂŞng toĂĽn thÜông ùôÚi bôø vaø Ăąoâ thò ĂąoĂĄi vĂ´Ăši bieĂĄn ĂąoĂĽi khĂ­ haäu, ĂąaĂŤc bieät lieân quan caĂšc hieän tÜôïng cÜïc Ăąoan cuĂťa thôøi tieĂĄt; thÜÚ ba, caĂ n xaĂšc ùònh caĂšc caĂĄu truĂšc vaø vaät lieäu trong xaây dÜïng coâng trĂŹnh vaø cĂ´ sĂ´Ăť haĂŻ taĂ ng coĂš theĂĽ choĂĄng chòu luĂľ luĂŻt, nÜôÚc daâng, xaâm nhaäp maĂŤn, baĂľo vaø gioĂš 8Ă‹

63


Ă&#x; a

n g Âľ n h

nhÜôþng. Thu thaäp dÜþ lieäu, ùaÚnh giaÚ bieån ùoüi khí haäu qua caÚc naêm, xaây dÜïng baÝn ùoà ngaäp luït theo kòch baÝn bieån ùoüi khí haäu vaø nÜôÚc bieün daâng. Quy hoaïch ùoâ thò nÜôÚc caàn nhaän daïng ùaÍc trÜng cuÝa ùoâ thò thoâng qua nghieân cÜÚu quan heä giÜþa caåu truÚc tÜï nhieân vaø caåu truÚc ùoâ thò, nhaèm ùaÚnh giaÚ yeåu toå lôïi theå vaø baåt lôïi cuÝa thieân nhieân, nhÜþng aÝnh hÜôÝng ùeån caân baèng giÜþa tÜï nhieân vaø ùoâ thò. Quy hoaïch ùoâ thò caàn xaây dÜïng moät chieån lÜôïc thoaÚt nÜôÚc toüng theü theo hÜôÚng toân troïng caÚc nguyeân lyÚ vaø chÜÚc naêng cuÝa heä sinh thaÚi tÜï nhieân cuþng laø moät trong nhÜþng yeâu caàu ùoåi vôÚi quy hoaïch ùoâ thò ÜÚng phoÚ vôÚi bieån ùoüi khí haäu. VôÚi caÚch tieåp caän naøy, quy hoaïch thay vÏ thoaÚt thaät nhanh nÜôÚc ra khoÝi ùoâ thò baèng caÚc heä thoång keânh thaúng, saâu hoaÍc heä thoång coång ngaàm, thÏ laøm chaäm laïi caÚc quaÚ trÏnh neâu treân. Haþy ùÜa nÜôÚc mÜa phuïc vuï coäng ùoàng vôÚi nhÜþng giaÝi phaÚp kyþ thuaät, maø trong ùoÚ sÜÝ duïng trieät ùeü caÚc khaÝ naêng lÜu giÜþ vaø laøm saïch cuÝa heä sinh thaÚi tÜï nhieân vaøo vieäc caÝi thieän chaåt lÜôïng nÜôÚc, boü caäp nguoàn nÜôÚc ngaàm coäng vôÚi vieäc laøm haøi hoaø caÝnh quan thieân nhieân vaø baÝo veä caÚc loaøi sinh vaät. Trong ùoÚ, vieäc xÜÝ lyÚ oâ nhieãm do nguoàn thaÝi phaân taÚn vaø choång ngaäp laø nhÜþng vaån ùeà chuÝ yeåu vaø caåp baÚch.

CaÚc bÜôÚc laäp quy hoaïch vaø noäi dung troïng taâm caà n nghieân cÜÚu ùoåi vôÚi ùoâ thò nÜôÚc

baþo. Beân caïnh ùoÚ, quy hoaïch xaây dÜïng ùoâ thò bieün caà n thieåt laäp heä thoång tieâu chuaün xaây dÜïng phuø hôïp cho caÚc coâng trÏnh cô sôÝ haï taàng giao thoâng, thuÝy lôïi, heä thoång thoâng tin lieân laïc vaø caÚc coâng trÏnh coâng coäng cuþng caàn ùÜôïc ùieàu chÌnh, ùeü ùaÝm baÝo caÚc yeåu toå bieån ùoüi khí haäu. VôÚi caÚc ùoâ thò ven soâng: NhÜþng taÚc ùoäng chuÝ yeåu cuÝa bieån ùoüi khí haäu bieån ùoüi khí haäu ùeån caÚc ùoâ thò ven soâng coÚ theü bao goàm caÚc daïng nhÜ: Ngaäp luït, saït lôÝ bôø soâng, mÜa lôÚn...Kieüm soaÚt ngaäp luït laø moät yeâu caàu, song cuþng laø moät thaÚch thÜÚc lôÚn maø quy hoaïch ùoâ thò nÜôÚc caàn vaø phaÝi phaÚt trieün nhÜþng chieån lÜôïc ùoåi phoÚ phuø hôïp. Ñeü kieüm soaÚt ngaäp luït trong ùoâ thò, quy hoaïch ùoâ thò caàn xaÚc ùònh roþ caÚc nguyeân nhaân chính gaây ngaäp luït trong ùoâ thò ví duï nhÜ:

Quy hoaĂŻch Ăąoâ thò nÜôÚc caĂ n xaĂšc laäp nhÜþng vuøng hoĂ  ĂąieĂ u hoaø; baĂťo veä haønh lang thoaĂšt nÜôÚc, naâng caĂĄp Ăąeâ ĂąieĂ u, bôø keø; xaây dÜïng keânh nÜôÚc ĂąeĂĽ daĂŁn nÜôÚc trong trÜôøng hĂ´ĂŻp luĂľ luĂŻt ra khoĂťi vuøng troĂŻng ĂąieĂĽm. MĂ´Ăť roäng heä thoaĂšt nÜôÚc, giaĂťi toaĂť aĂšch taĂŠc; QuaĂťn lyĂš haønh lang thoaĂšt luĂľ phuø hĂ´ĂŻp vĂ´Ăši trÜôøng hĂ´ĂŻp mĂśa lĂ´Ăšn. NeĂĄu coi nÜôÚc laø moät thaønh phaĂ n cĂ´ baĂťn trong caĂĄu truĂšc Ăąoâ thò thĂŹ trong quy hoaĂŻch sÜÝ duĂŻng ĂąaĂĄt vaø toĂĽ chÜÚc khoâng gian Ăąoâ thò caĂ n “daønh choĂŁ cho nÜôÚcâ€? vaø coi vieäc laäp nhÜþng vuøng trÜþ nÜôÚc laø caĂĄu thaønh quan troĂŻng cuĂťa phaĂšt trieĂĽn Ăąoâ thò. Ă‘aây laø nhÜþng khoâng gian ĂąieĂ u hoøa lÜôïng nÜôÚc trong toaøn Ăąoâ thò nhaèm giaĂťm thieĂĽu ngaäp luĂŻt trong muøa mĂśa, haĂŻn haĂšn trong muøa khoâ. Ă‘oĂĄi vĂ´Ăši tÜøng Ăąoâ thò nÜôÚc, coâng taĂšc quy hoaĂŻch caĂ n tĂ­nh toaĂšn thuĂťy lÜïc ĂąeĂĽ ĂąaĂťm baĂťo giĂ´Ăši haĂŻn chòu nÜôÚc cuĂťa Ăąoâ thò vaøo muøa mĂśa baĂľo ĂąaĂŻt cÜôøng Ăąoä toĂĄi thieĂĽu tÜø 1ĂąeĂĄn 1,5 ngaøy.

Quy trÏnh thieåt keå quy hoaïch ùoâ thò nÜôÚc

Quy hoaïch ùoâ thò nÜôÚc ÜÚng phoÚ vôÚi bieån ùoüi khí haäu caà n ùÜôïc loàng gheÚp vaøo trong quy trÏnh laäp quy hoaïch chung, trong ùoÚ nhaån maïnh caÚc yeåu toå: moâi trÜôøng, ùieàu kieän tÜï nhieân, sÜÝ duïng ùaåt vaø coâng trÏnh xaây dÜïng.

n QuaÚ trÏnh ùoâ thò hoÚa (SÜï thu heïp dieän tích caÚc hoà , ao , soâng suoåi, caÚc

Treân cô sôÝ caÚc yeåu toå tÜï nhieân caà n xaây dÜïng taàm nhÏn, muïc tieâu, lÜïa choïn chieån lÜôïc phaÚt trieün khoâng gian ùaÝm baÝo phaÚt trieün kinh teå song haønh vôÚi phaÚt trieün beàn vÜþng logic caÝnh quan (tÜï nhieân - nhaân taïo), toân vinh caÚc giaÚ trò cuÝa tÜï nhieân ùeü hÏnh thaønh baÝn saÊc cuÝa ùoâ thò, taïo neân tính thích ÜÚng cuÝa ùoâ thò vôÚi nÜôÚc trong boåi caÝnh bieån ùoüi khí haäu.

VĂ´Ăši caĂšc nguyeân nhaân treân, dÜôÚi goĂšc Ăąoä cuĂťa bieĂĄn ĂąoĂĽi khĂ­ haäu, quy hoaĂŻch Ăąoâ thò nÜôÚc caĂ n phaân ùònh vaø caân baèng ùÜôïc caĂšc khoâng gian “cÜÚngâ€? (khu vÜïc beâ toâng hoĂša) vaø khoâng gian “meĂ mâ€? (khu vÜïc coĂš khaĂť naĂŞng thaĂĽm thaĂĄu nÜôÚc) trong Ăąoâ thò, thoâng qua nhÜþng quy ùònh veĂ  dieän tĂ­ch, maät Ăąoä xaây dÜïng, sÜÝ duĂŻng ĂąaĂĄt, caân baèng tĂ­nh Ăąaøo ĂąaĂŠp trong khu Ăąoâ thò. Nghieân cÜÚu Ăąoâ thò nÜôÚc ÜÚng phoĂš bieĂĄn ĂąoĂĽi khĂ­ haäu caĂ n taäp trung ĂąaĂšnh giaĂš kyĂľ hieän traĂŻng tÜï nhieân: ùòa hĂŹnh, maĂŤt nÜôÚc, thuĂťy vaĂŞn, khĂ­ haäu, thoĂĽ

Vieäc loà ng gheÚp yeåu toå nÜôÚc trong ùoà aÚn quy hoaïch chung ôÝ caåp vó moâ laø heåt sÜÚc quan troïng, nhÜng vieäc cuï theü hoÚa caÚc yÚ tÜôÝng thaønh caÚc giaÝi phaÚp thieåt keå cuï theü, ôÝ mÜÚc ùoä quy hoaïch chi tieåt laø yeåu toå quyeåt ùònh sÜï thaønh coâng cuÝa ùoâ thò ùoÚ trong thieåt keå caÝnh quan ùoâ thò nÜôÚc. Ñaây cuþng laø cô sôÝ, tieàn ùeà cho caÚc nghieân cÜÚu tieåp theo veà caÝi caÚch theü cheå vaø ùoüi môÚi phÜông phaÚp laäp quy hoaïch xaây dÜïng, hÜôÚng tôÚi phaÚt trieün ùoâ thò beàn vÜþng thoâng qua xaÚc laäp caÚc giaÝi phaÚp ÜÚng phoÚ vôÚi bieån ùoüi khí haäu, nhaèm giaÝm thieüu toåi ùa caÚc taÚc ùoäng tieâu cÜïc tôÚi cô sôÝ haï taàng ùoâ thò vaø moâi trÜôøng soång cuÝa cÜ daân ùoâ thò. Ñoàng thôøi nghieân cÜÚu cuþng goÚp phaàn caÝi thieän coâng taÚc laäp quy hoaïch ùoâ thò ôÝ Vieät Nam vôÚi nhÜþng caân nhaÊc veà bieån ùoüi khí haäu, nhaèm hÜôÚng tôÚi phaÚt trieün ùoâ thò beàn vÜþng.

n Ñieà u kieän tÜï nhieân (ùòa hÏnh, mÜa, luþ luït, bieån ùoüi khí haäu).

beà maÍt thaüm thaåu nÜôÚc do sÜÝ duïng ùaåt thay ùoüi; Beâ toâng hoÚa caÚc beà maÍt trong thaønh phoå gia taêng nhanh; Suy giaÝm caÚc dieän tích caây xanh, dieän tích thaåm beà maÍt; Heä thoång thoaÚt nÜôÚc khoâng phaÚt trieün theo kòp toåc ùoä ùoâ thò hoÚa vaø sÜï laån chieåm caÚc doøng chaÝy tÜï nhieân). n Coâng taÚc quaÝn lyÚ ùoâ thò chÜa toåt; YÙ thÜÚc cuÝa ngÜôøi daân veà baÝo veä moâi trÜôøng chÜa cao.

64

8Ă‹


Khu ùoâ thò BaÊc UBND huyeän NuÚi Thaønh

GiaÚ trò nhaân vaên cuoäc soång! V

ôÚi lôïi theå ùaÍc bieät laø naèm trong khu vÜïc coÚ hai khu kinh teå troïng ùieüm cuÝa ùaåt nÜôÚc laø Chu Lai vaø Dung Quaåt, dÜï aÚn khu ùoâ thò BaÊc UBND huyeän NuÚi Thaønh (Ñoâ thò NuÚi Thaønh) ùÜôïc hoäi ùuÝ nhÜþng tieän ích veà vò trí cuþng nhÜ haï taàng ùoâ thò tÜø khu vÜïc: gaàn Saân bay Chu Lai, caÝng bieün Kyø Ha, Beänh Vieän trung Üông,‌ Khu ùoâ naøy thò cung caåp caÚc loâ ùaåt ùeü xaây dÜïng nhaø ôÝ daïng bieät thÜï vaø nhaø lieàn keà, trong ùoÚ 26 loâ ùaåt xaây bieät thÜï chaïy voøng cung baÚm theo truïc ùaïi loä vaønh ùai cuÝa dÜï aÚn, daþy ùaåt bieät thÜï naøy nhÏn ra phía soâng An Taân ùeü taän hÜôÝng toåi ùa thieân nhieân xanh cuÝa doøng soâng vaø taïo neân hÏnh aÝnh ùeïp cho khu ùoâ thò. BaÝy khu ùaåt cho nhaø lieàn keà, ùÜôïc phaân thaønh 245 loâ, seþ mang ùeån moät phong caÚch soång hieän ùaïi vaø thuaän

tieän vôÚi caÚc tuyeån ùÜôøng ùÜôïc keåt noåi vôÚi nhau, taïo neân nhÜþng khoâng gian ôÝ hôïp lyÚ cho cÜ daân.

Chu Vaên An roäng 23m vaø daþy Bieät thÜï view Soâng An Taân.

Moät khu ùaåt lôÚn naèm taïi khu vÜïc trung taâm khu ùoâ thò ùÜôïc daønh ùeü xaây dÜïng coâng vieân. Ñaây ùÜôïc coi laø ùieüm nhaån cuÝa khoâng gian ùoâ thò, vôÚi caây xanh, ùÜôøng daïo boä vaø nhÜþng tieän ích veà theü duïc theü thao. Ñaây seþ laø khoâng gian giao lÜu, thÜ giaþn vaø vui chôi giaÝi trí voâ cuøng hÜþu ích cho cÜ daân khu ùoâ thò naøy. Caây xanh coøn ùÜôïc boå trí hôïp lyÚ taïi caÚc daþy loâ ùaåt xaây nhaø, taïo khoaÝng xanh thoaÚng maÚt cho tÜøng khu vÜïc.

CaÚc ùieün maïnh ùaÚng ùeü ùaà u tÜ xaây dÜïng dÜï aÚn: DÜï aÚn naèm ôÝ khu vÜïc ùang ùÜôïc taàng lôÚp daân cÜ treÝ tÏm mua vaø sinh soång. VôÚi dieän tích ùaåt trung bÏnh tÜø 90m2 ùeån 152m2, moãi loâ ùaåt xaây nhaø ôÝ ùaây raåt phuø hôïp vôÚi nhu caàu ùaåt sinh hoaït cuÝa ngÜôøi daân coÚ mÜÚc soång trung bÏnh.

Ñieüm nhaån cao taà ng trong khu ùoâ thò laø Trung taâm thÜông maïi VN Dathanh Tower. Toaø nhaø ùaþ ùÜôïc ùaàu tÜ cho vieäc xaây dÜïng, nhaèm taïo neân sÜï soång ùoäng vaø phuïc vuï thuÚ mua saÊm cho ngÜôøi daân. Toaø nhaø naøy ùÜôïc naèm taïi ùieüm giao thoa giÜþa truïc ùÜôøng

DÜï aÚn ùÜôïc quy hoaïch taïi vò trí ùÜôïc Üu tieân phaÚt trieün cuÝa Huyeän NuÚi Thaønh – moät trung taâm phaÚt trieün coâng nghieäp nhanh haøng ùaà u cuÝa tÌnh, laïi naèm trong khu daân cÜ ùoâng ùuÚc, vôÚi trÜôøng hoïc, chôï cuøng caÚc dòch vuï thieåt yeåu cho cuoäc soång haèng ngaøy, ngÜôøi daân nôi ùaây coÚ theü hoaøn toaøn yeân taâm vôÚi cuoäc soång ùaày ùuÝ tieän ích vaø beàn vÜþng.

Xung quanh vò trí khu ùoâ thò NuÚi Thaønh coÚ nhieà u tieän ích vaø nhieàu khu coâng nghieäp, hÜÚa heïn seþ thu huÚt moät lÜïc lÜôïng lôÚn lao ùoäng ùeån laøm vieäc vaø sinh soång. Ñaây laø cô hoäi ùeü dÜï aÚn cung ÜÚng saÝn phaüm toåt. Ñaàu tÜ vaøo dÜï aÚn naøy, ngÜôøi mua seþ coÚ ngay soü ùoÝ trao tay sau 12 thaÚng. Ngaân haøng MB Bank seþ hoã trôï cho vay 70% voån vay trong voøng 10 naêm cho nhaø ùaàu tÜ. Theâm vaøo ùoÚ , dÜï aÚn ùÜôïc quy hoaïch theo chÜÚc naêng phuø hôïp vôÚi ngÜôøi coÚ nhu caàu ôÝ thÜïc veà nhaø ôÝ. Ngoaøi ra, Trung taâm thÜông maïi, sieâu thò VN Ñaø Thaønh coÚ quy moâ ùaàu tÜ 50 tÌ ùoàng, cao naêm taàng vôÚi saÚu haïng muïc chính, seþ laø ùieüm nhaån giuÚp dÜï aÚn taêng nhanh giaÚ trò toåt nhaåt. VN Ñaø Thaønh - Luoân chaøo ùoÚn vaø taïo moïi cô hoäi ùeü caÚc nhaø ùaàu tÜ tham gia, nhaèm phaÚt trieün dÜï aÚn theo ùuÚng chieån lÜôïc ùaþ ùònh hÜôÚng. Loâ ùaåt cho nhaø bieät thÜï

ChuĂť ĂąaĂ u tĂś:

Coâng ty coü phaà n ùaàu tÜ thÜông maïi VN Ñaø Thaønh

Trung taâm thÜông maïi VN Ñaø Thaønh Loâ ùaåt xaây nhaø lieà n keà

DÜï aÚn khu ùoâ thò BaÊc UBND huyeän NuÚi Thaønh, do Coâng ty VN Ñaø Thaønh ùaà u tÜ xaây dÜïng, naèm trong moät khoâng gian trong laønh vôÚi trôøi xanh, nÜôÚc bieåc beân doøng soâng An Taân, thuoäc tÌnh QuaÝng Nam. Khu ùoâ thò naøy khoâng chÌ hÜÚa heïn moät cuoäc soång tieän nghi, beàn vÜþng, maø coøn mang ùeån cho xaþ hoäi nhÜþng saÝn phaüm coÚ giaÚ trò nhaân vaên saâu saÊc. 65

8Ă‹

8Ă‹

66


GIÔÙ I THIEÄ U

Ă‘ieĂ u chĂŚnh quy hoaĂŻch chi tieĂĄt 1/500

QUY HOAĂ? CH

Khu du lďŹ ch, vui ch¨i gi∂i tr›, Æ´ ChuĂť ĂąaĂ u tĂś: Coâng ty CoĂĽ phaĂ n TuaĂ n Chaâu Haø Noäi Ă‘Ă´n vò tĂś vaĂĄn thieĂĄt keĂĄ: Coâng ty TNHH KieĂĄn truĂšc vaø Xaây dÜïng SAMOO - Trung taâm Quy hoaĂŻch Ă‘oâ thò vaø Noâng thoân Haø Noäi

Q

uy hoaïch hÜÚa heïn mang ùeån moät khu du lòch, vui chôi giaÝi trí, ùoâ thò sinh thaÚi ùa chÜÚc naêng, mang taà m voÚc quoåc teå, ùoàng boä heä thoång caÚc coâng trÏnh coâng coäng, haï taàng xaþ hoäi vaø haï taàng kyþ thuaät hieän ùaïi. Khu quy hoaïch naøy ùÜôïc gaÊn keåt haøi hoøa vôÚi khu vÜïc di tích lòch sÜÝ Chuøa Thaày vaø laøng xoÚm hieän coÚ cuþng nhÜ caÚc dÜï aÚn ùaþ vaø ùang trieün khai trong khu vÜïc, nhaèm taïo thaønh moät trung taâm du lòch, keåt hôïp baÝo toàn vaø phaÚt huy giaÚ trò lòch sÜÝ vaên hoÚa cuÝa ThuÝ ùoâ. Toüng theü dÜï aÚn ùÜôïc quy hoaïch thaønh 3 khu chÜÚc naêng chính: Khu coâng vieân vui chôi giaÝi trí Tuaàn Chaâu (khu A) coÚ dieän tích 96,19ha, goàm 2 phaàn. Phaàn naèm trong khu haønh lang xanh phía BaÊc thò traån sinh thaÚi Quoåc Oai (85,01ha) laø nôi daønh cho caÚc chÜÚc naêng chính nhÜ khu coâng vieân vui chôi giaÝi trí, khaÚch saïn nghÌ dÜôþng, trung

taâm thÜông maïi dòch vuï, beänh vieän nghÌ dÜôþng quoåc teå‌ Phaà n thuoäc daÝi caây xanh lieân tuïc ôÝ phía Nam cuÝa dÜï aÚn (11,18ha) laø ùaåt daønh cho coâng vieân caây xanh, theü duïc theü thao; xaây dÜïng traïm xÜÝ lyÚ nÜôÚc thaÝi vaø baþi ùoã xe. CaÚc khu coâng vieân, vui chôi giaÝi trí ùÜôïc keåt hôïp vôÚi caÚc daÝi caây xanh lieân tuïc vaø caÚc maÍt nÜôÚc tuaàn hoaøn. YÙ tÜôÝng chuÝ ùaïo laø caÚnh hoa sen, khu trung taâm cuÝa ùoà aÚn ùÜôïc thieåt keå haøi hoøa mang ùaäm tính sinh thaÚi. Taïi ùaây, caÚc troø chôi truyeàn thoång vaø hieän ùaïi treân theå giôÚi ùÜôïc khai thaÚc, ùoàng thôøi ùÜôïc keåt noåi vôÚi caÚc khu thÜông maïi, khaÚch saïn, nhaø haøng,‌ nhaèm taïo neân moät quaàn theü du lòch, vui chôi giaÝi trí, mua saÊm, hoaøn chÌnh vaø haåp daãn. Khu chÜÚc naêng ùoâ thò sinh thaÚi Tuaàn Chaâu (Khu B) coÚ dieän tích 88,8ha. Nôi ùaây, cuøng vôÚi caÚc khu ôÝ laø

caÚc coâng trÏnh trÜôøng hoïc, tÜø ma hoïc phoü thoâng vaø caÚc coâng trÏnh thÜông maïi. CaÚc nhoÚm nhaø ôÝ thaåp dÜïng thaåp, ùÜôïc boå trí ùoäc laäp, ca toà n caÝnh quan di tích vaø caÚc tru chính baèng caÚc daÝi caây xanh. Ca toåi ùa 08 taàng, ùÜôïc boå trí tieåp gia Nam. Ñaây cuþng laø truïc chính cuÝa

Coâng trÏnh coâng coäng thaåp taà n ùÜôïc keåt hôïp vôÚi caây xanh, maÍt n cho khu vÜïc trung taâm ùoâ thò. Ca keåt noåi vôÚi caÚc khu caây xanh - the nÜôÚc baèng caÚc ùÜôøng giao thoâng

ÑÜôøng giao thoâng ùoåi ngoaïi ( 13,55ha, ùÜôïc toü chÜÚc nghieân

Khu du lòch, vu thÜông maïi duyeät Ñieà u c 4798/QÑ-UB

67

8Ă‹


MÔÙ i

H

´ thďŹ sinh thâˆ?i TuÂŤn ChŠu HÂľ NĂˆi

aà m non cho ùeån trung h coâng coäng, dòch vuï p taàng, coÚ maät ùoä xaây aÚch ly vôÚi khu vÜïc baÝo uïc ùÜôøng giao thoâng aÚc toøa chung cÜ cao aÚp tuyeån ùÜôøng BaÊc a toaøn dÜï aÚn.

ng taïi khu trung taâm nÜôÚc seþ laø ùieüm nhaån aÚc nhoÚm nhaø ôÝ ùÜôïc eü duïc theü thao vaø maÍt g noäi boä.

(Khu C) coÚ dieän tích cÜÚu treân cô sôÝ khai

thaÚc caÚc ùieüm nhÏn tÜø phía caÚc truïc ùÜôøng giao thoâng ùoåi ngoaïi xuyeân suoåt trung taâm theo hÜôÚng BaÊc Nam roäng 42m vaø Ñoâng Taây roäng 25m, taïo ùieüm nhaån vaø sÜÚc huÚt veà khu du lòch sinh thaÚi, vui chôi giaÝi trí ùÜôïc ùaàu tÜ mang taàm voÚc khu vÜïc vaø quoåc teå.

Khu coâng vieân vui chôi giaÝi trí Tuaà n Chaâu

Khu du lòch, vui chôi giaÝi trí, ùoâ thò sinh thaÚi Tuaà n Chaâu Haø Noäi do Coâng ty CP Tuaàn Chaâu Haø Noäi laøm chuÝ ùaàu tÜ. Ñaïi dieän chuÝ ùaàu tÜ - OÂng Huyønh BÏnh Thanh cho bieåt: ùeån nay dÜï aÚn môÚi giaÝi phoÚng maÍt baèng ùÜôïc 23ha. DÜï kieån sau khi hoaøn thaønh, Khu du lòch, vui chôi giaÝi trí, ùoâ thò sinh thaÚi Tuaàn Chaâu seþ laø ùieüm ùeån haåp daãn khoâng chÌ cho daân cÜ khu vÜïc, maø coøn cho du khaÚch boån phÜông, vôÚi khaÝ naêng leân ùeån 30.000 ngÜôøi/naêm.

Khu chÜÚc naêng ùoâ thò sinh thaÚi Tuaà n Chaâu

ui chôi giaÝi trí, ùoâ thò sinh thaÚi Tuaà n Chaâu coøn coÚ teân laø Tuaàn Chaâu Ecopark ùaþ ùÜôïc UBND thaønh phoå pheâ chÌnh Quy hoaïch chi tieåt tyÝ leä 1/500 taïi quyeåt ùònh soå BND, ngaøy 23/12/2012. DÜï aÚn roäng 198,64ha thuoäc xaþ Saøi Sôn, huyeän Quoåc Oai.

ÑÜôøng giao thoâng ùoåi ngoaïi

8Ă‹

68


MÔÙ i

GIÔÙI THIEÄ U

QUY HOAĂ? C H

Khu biát th˘ nghĂż

ChuÝ ùaà u tÜ: Coâng ty Coü phaàn Ñaàu tÜ kinh doanh ùòa oåc HÜng Thònh & Coâng ty TNHH Ñaàu tÜ Saøi Goøn Ñôn vò thieåt keå: Winter Group VN (Australia)

Sentosa Villa laø dÜï aĂšn sĂ´Ăť hÜþu taĂ m nhĂŹn tuyeät ĂąeĂŻp ra vònh bieĂĽn MuĂľi NeĂš dÜôÚi moĂŻi goĂšc Ăąoä. Sentosa Villa coøn chieĂĄm giÜþ moät vò trĂ­ ĂąaĂŠc ùòa veĂ  phong thuĂťy: “LĂśng tÜïa ĂąoĂ i cao, maĂŤt hÜôÚng ra bieĂĽnâ€? – moät ùòa theĂĄ vÜþng chaĂŠc Ăąem laĂŻi sÜï bĂŹnh yeân vaø haĂŻnh phuĂšc cho taĂĄt caĂť chuĂť nhaân nĂ´i Ăąaây.

C

hÌ caÚch TP Hoà Chí Minh khoaÝng 180km, Sentosa Villa toïa laïc treân con ùÜôøng bieün thô moäng Huyønh ThuÚc KhaÚng vaø ùoài caÚt tÜï nhieân beân vònh Muþi NeÚ, laø khu bieät thÜï nghÌ dÜôþng ùaàu tieân taïi Muþi NeÚ coÚ caàu vÜôït daây vaêng nhÜ moät caÚnh buoàm vÜôn ra ùaïi dÜông noåi lieàn dÜï aÚn vôÚi coâng vieân bieün vaø baþi taÊm tuyeät ùeïp. VôÚi quy moâ 16ha, Sentosa Villa laø khu bieät thÜï nghÌ dÜôþng sang troïng, coÚ coâng vieân bieün vaø baþi taÊm rieâng ùaàu tieân taïi Phan Thieåt. Toïa laïc treân ùoài caÚt tÜï nhieân, traÝi daøi hôn 0,2km doïc theo bôø Vònh Muþi NeÚ, ôÝ ùoä cao 89m vaø thaåp daàn hÜôÚng bieün.

69

8Ă‹

Sentosa Villa laø nôi hoäi tuï nhÜþng tieän ích caà u kyø nhaåt cho moät cuoäc soång thÜôïng lÜu. SÜï hieän dieän cuÝa thieân nhieân ôÝ khaÊp moïi nôi, trong nhaø, ngoaøi vÜôøn, treân nhÜþng con ùÜôøng xanh rôïp boÚng caây haøi hoøa vôÚi ngheä thuaät kieån truÚc ùÜông ùaïi cuÝa tÜøng ngoâi bieät thÜï, cuøng bieün xanh, caÚt traÊng, mang laïi sÜï saÝng khoaÚi baåt taän. Duø baïn ùang rong chôi trong coâng vieân, nhaâm nhi moät taÚch caø pheâ taïi Terrace Coffee hay ùang thÜ giaþn ôÝ baåt cÜÚ ngoâi bieät thÜï naøo cuÝa Sentosa, baïn cuþng coÚ theü phoÚng taàm maÊt veà phía vònh Muþi NeÚ ùeü thÜôÝng

thÜÚc veÝ ùeïp trÜþ tÏnh cuÝa nhÜþng caÚnh buoà m traÊng thaåp thoaÚng giÜþa ùaïi dÜông xanh ngaÊt, nhÜþng raÍng dÜøa uoån mÏnh duyeân daÚng beân bôø caÚt phaúng laÍng. Vaø haþy thÜÝ nhaÊm maÊt laïi, baïn seþ nghe roþ tÜøng tieång soÚng voã rÏ raøo, hít thaät saâu ùeü thaåy ùÜôïc khoâng khí thaät trong laønh vaø hÜông vò bieün maèn maÍn caêng traøn loàng ngÜïc. SÜï tinh teå theü hieän trong tÜøng ùÜôøng neÚt thieåt keå, hÜôÚng moïi yÚ tÜôÝng saÚng taïo taâm ùaÊc vaøo moät ùieüm ùeån treân haønh trÏnh thieåt keå xaây dÜïng Sentosa Villa. NhÜþng caên bieät thÜï nôi ùaây ùeàu mang trong mÏnh hôi thôÝ vaø sÜÚc soång raåt rieâng, taïo neân neÚt ùoäc ùaÚo mang teân

“Sento moät taĂ m ĂąaĂŻi dÜô

Ñaây se truÚt boÝ trôÝ veà v cuoäc s hoäi sôÝ h hoäi ùaàu

TÜøng p ùaÚng ù vôÚi Sen khaÊc th


d≠�ng Sentosa Villa

TP. Phan Thieåt – BÏnh Thuaän

osa - goÚc nhoÝ thieân ùÜôøng� ùeü sôÝ hÜþu m nhÏn ra vònh Muþi NeÚ neân thô vaø moät ông bao la phía trÜôÚc.

eþ laø ùieüm dÜøng chaân lyÚ tÜôÝng ùeü baïn laïi sua lÜng moïi lo toan thÜôøng nhaät, vôÚi thieân nhieân vaø taän hÜôÝng hÜông vò soång. Sentosa Villa seþ khoâng chÌ laø cô hÜþu moät ngoâi nhaø thÜÚ hau maø coøn laø cô u tÜ taøi chính oün ùònh vaø laâu daøi.

phuÚt giaây troâi qua trong cuoäc ùôøi ùeà u ùÜôïc traân troïng vaø naâng niu. Haþy ùeån ntosa Villa ùeü taän hÜôÝng nhÜþng khoaÝnh hÜ giaþn tuyeät dieäu.

8Ă‹

70


GIÔÙI THIEÄU

MÔÙ i

BERRIVER L QUY HOAĂ?CH

CuĂˆc sĂ‹ng ng‰t n

ChuÝ ùaà u tÜ: Coâng ty Coü phaàn Ñaàu tÜ xaây dÜïng soå 9 Haø Noäi - HANCO9

GioĂĄng nhĂś tieĂ n toĂĄ ĂąaĂ u trong teân goĂŻi cuĂťa mĂŹnh “Berryâ€?quaĂť moĂŻng, Berriver Long Bieân ùÜôïc vĂ­ nhĂś moät quaĂť chĂ­n maĂšt laønh trong loøng thaønh phoĂĄ vĂ´Ăši phong caĂšch thieĂĄt keĂĄ hieän ĂąaĂŻi, khoaĂšng ĂąaĂŻt. moät khoâng gian soĂĄng treĂť trung, ngoĂŻt ngaøo vaø tÜôi mĂ´Ăši.

71

8Ă‹

T

oïa laïc taïi 390 Nguyeãn Vaên CÜø, quaän Long Bieân, Haø Noäi vaø caÚch hoà Hoaøn Kieåm hôn 3km, Berriver Long Bieân coÚ moät vò trí raåt thuaän lôïi, gaàn caÚc truïc ùÜôøng lôÚn nhÜ Nguyeãn Vaên CÜø, Nguyeãn Sôn, Caàu Vónh Tuy, ÑÜôøng 5,‌

Berriver Long Bieân coÚ quy moâ 30.000m2 goà m 5 toøa thaÚp cao 20 taàng vaø 2 taàng haàm. Dieän tích caên hoä ùa daïng tÜø 65-120m2 vôÚi tÜø 2-3 phoøng nguÝ, phuø hôïp vôÚi nhu caàu vaø khaÝ naêng taøi chính cuÝa nhieàu ùoåi tÜôïng khaÚch haøng. GiÜþa caÚc taàng cuÝa Berriver Long Bieân coÚ vÜôøn treo xanh, giuÚp moâi trÜôøng gaàn guþi vôÚi thieân nhieân. Trong khu nhaø naøy coÚ ùuÝ heä thoång sieâu thò, hoà bôi, haàm ùeü xe, cÜÝa haøng giaÝi khaÚt, khu vui chôi cuÝa treÝ em, spa... vaø gaàn chôï, trÜôøng hoïc, beänh vieän, trung taâm mua saÊm hieän ùaïi...

Moãi caên hoä taïi Berriver thÜïc sÜï l hoøa ca cuÝa aÚnh saÚng. Nhôø thieåt k thôøi taän duïng heåt coâng naêng cuÝa caây xanh‌, khu caên hoä trôÝ neân thoaÚng ùaþng. SÜï chaêm chuÚt, tÌ m keå cuþng mang laïi sÜï haøi hoøa giÜþa beân trong vaø caÝnh quan tuyeät ùe

Nhôø vò trí tuyeät ùeïp beân caïnh so caïnh Baþi GiÜþa xanh tÜôi vaø naèm cuÝa truïc ùÜôøng Nguyeãn Vaên CÜø, daân cuÝa mÏnh moät cuoäc soång tro vaø ngaäp traøn aÚnh saÚng. Ngoaøi ra, nhÜþng vÜôøn treo xinh


LONG BIEĂ‚N

ng¾o ven S´ng HÂng 390 Nguyeãn Vaên CÜø - Long Bieân - Haø Noäi

laø moät noåt nhaïc trong daøn keå saÚng taïo, môÚi meÝ, ùoà ng a caÚc oâ cÜÝa soü, ban coâng, n bÜøng saÚng, linh hoaït vaø maün trong tÜøng khaâu thieåt a khoâng gian soång an laønh eïp beân ngoaøi.

oâng Hoà ng thô moäng, ngay yeân tónh trong moät ngoþ lôÚn , Berriver coøn taÍng cho cÜ ong laønh, xanh maÚt coÝ caây xaÊn ùÜôïc thieåt keå xen keþ

giÜþa caĂšc taĂ ng taĂŻo neân nhÜþng “khu vÜôøn yeân tĂłnhâ€? khieĂĄn cho moĂŁi ngoâi nhaø Ă´Ăť Ăąaây trĂ´Ăť neân an laønh vaø gaĂ n guĂľi vĂ´Ăši thieân nhieân, giuĂšp cĂś daân coĂš nhÜþng phuĂšt giaây thĂś giaĂľn sau nhÜþng oĂ n aøo, buĂŻi baĂŤm cuĂťa cuoäc soĂĄng thÜôøng ngaøy. KeĂĄt tinh tÜø tĂŹnh yeâu Haø Noäi, Berriver Long Bieân mang ĂąeĂĄn moät khoâng gian soĂĄng thuaän tieän, hieän ĂąaĂŻi vaø khoâng keĂšm phaĂ n ngoĂŻt ngaøo ngay trong loøng ThuĂť Ăąoâ. Vò trĂ­ ĂąaĂŠc ùòa, tieän nghi vÜôït troäi, thieĂĄt keĂĄ hieän ĂąaĂŻi, khoâng gian soĂĄng hoaøn haĂťo‌ laø nhÜþng caĂťm nhaän tuyeät vôøi khi taän hÜôÝng cuoäc soĂĄng Ă´Ăť nĂ´i Ăąaây. Berriver Long Bieân ùÜôïc chaĂŞm chuĂšt cÜïc kyø tĂŚ mĂŚ tÜø thieĂĄt keĂĄ, khoâng gian, caĂťnh quan cho ĂąeĂĄn kieĂĄn truĂšc. CaĂšc caĂŞn hoä ùÜôïc phaân chia dieän tĂ­ch hĂ´ĂŻp lyĂš, trong laønh, thoaĂšng maĂšt, haøi hoøa

vôÚi thieân nhieân vaø traøn ngaäp aÚnh saÚng maÍt trôøi. CaÚc tieän ích cuÝa khu ùoâ thò cuþng ùÜôïc chuÝ ùaà u tÜ voâ cuøng chuÚ troïng. An ninh ùÜôïc ùaÝm baÝo hoaøn haÝo vôÚi heä thoång camera 24/24, haàm ùeü xe roäng raþi, heä thoång hoà bôi, phoøng taäp Gym, Spa, sieâu thò, khu vui chôi treÝ em‌ ùÜôïc thieåt keå ùaúng caåp taïo caÝm giaÚc thoaÝi maÚi vaø tieän duïng. Beân caïnh ùoÚ, khu ùoâ thò cuþng coÚ heä thoång trÜôøng hoïc, chôï, beänh vieän‌ hoaøn thieän tÜø khu daân cÜ hieän taïi ôÝ khu vÜïc Long Bieân. Berriver Long Bieân trôÝ thaønh moät daåu aån tÜôi ùeïp beân kia soâng Hoàng, goÚp phaàn vaøo dieän maïo ùang ùoüi thay tÜøng ngaøy cuÝa vuøng ùaåt phía Ñoâng Haø Noäi. Ñoàng thôøi, dÜï aÚn hÜÚa heïn seþ trôÝ thaønh moät khu ùoâ thò kieüu maãu, mang tôÚi moät phong caÚch soång môÚi, treÝ trung, hieän ùaïi vaø ùaúng caåp.

8Ă‹

72


GIÔÙI THIEÄ U

MÔÙi

Metropolita QUY HOAĂ? C H

Ă&#x;´ thďŹ trong ln

ChuÝ ùaà u tÜ: Coâng ty Ñòa oåc Khang Linh Cô quan thieåt keå: Coâng ty kieån truÚc NQH

Ñaïi Loä 51B - phÜ

Naèm caÚch thaønh phoå Hoà Chí Minh 120km, Metropolitan Vuþng Taøu ùÜôïc hÏnh thaønh vôÚi mong muoån ùem laïi moät moâi trÜôøng soång hieän ùaïi keåt hôïp vôÚi nghÌ dÜôþng taïi thaønh phoå bieün du lòch noüi tieång nhaåt Vieät Nam. DÜï aÚn ùÜôïc xaây dÜïng vôÚi yÚ tÜôÝng hÏnh thaønh moät khu ùoâ thò sinh thaÚi vôÚi loåi kieån truÚc ùoäc ùaÚo vaø ùaày ùuÝ coâng naêng nhÜ moät PhuÚ Myþ HÜng cuÝa Vuþng Taøu trong tÜông lai.

n Khu dòch vuï coâng coäng

hu ùoâ thò trung taâm Metropolitan Vuþng Taøu, coÚ quy moâ dieän tích roäng hôn 43ha. So vôÚi caÚc khu ùoâ thò môÚi hieän nay taïi Vuþng Taøu, Khu ùoâ thò trung taâm Metropolitan Vuþng Taøu coÚ lôïi theå ùaÊc ùòa: phía Taây BaÊc giaÚp khu quy hoaïch haï taà ng giaÚo duïc, phía Ñoâng Nam giaÚp Quoåc loä 51B ùoåi dieän sieâu thò Metro, phía Taây Nam giaÚp ùÜôøng Haøng Ñieàu vaø thÜ vieän, phía Ñoâng BaÊc giaÚp trung taâm haønh chính môÚi Vuþng Taøu. Gaàn ùoÚ coøn nhÜþng dÜï aÚn ùang ùÜôïc hÏnh thaønh nhÜ: TrÜôøng trung hoïc chuyeân Leâ QuÚy Ñoân, Beänh vieän Leâ Lôïi, khu daân cÜ Daàu khí, khu Trung taâm thÜông maïi nhaø ôÝ P.10, P.11...

Theo quy hoaïch, chÌ tieâu trÏnh coâng coäng xaþ hoäi, g dÜï aÚn Khu ùoâ thò trung ta bao goà m: 236 bieät thÜï s thÜông maïi dòch vuï, khu trÜôøng hoïc‌

K

Metropolitan Vuþng Taøu laø khu trung taâm thÜông maïi vaø nhaø ôÝ cao caåp, bao goà m 674 caên nhaø phoå lieàn keà, 256 caên bieät thÜï song laäp, vaø 21 caên bieät thÜï VIP. DÜï aÚn coÚ khaÝ naêng ùaÚp ÜÚng nhu caàu nhaø ôÝ cho khoaÝng 12.000 cÜ daân. Ngoaøi ra dÜï aÚn coøn coÚ caÚc phaân khu chÜÚc naêng quan troïng khaÚc:

73

8Ă‹

n Khu trung taâm thÜông maïi: laø ùieüm nhaån cuÝa ùoâ thò vôÚi nhÜþng coâng trÏnh kieån truÚc hieän ùaïi mang hôi thôÝ môÚi. Laø nôi cung caåp caÚc dòch vuï tieän ích phuïc vuï toåi Üu cho ùoâ thò. Nôi treÝ em tôÚi trÜôøng, ngÜôøi giaø ùÜôïc thaêm sÜÚc khoÝe. Nôi coÚ caÚc khu vÜïc cho hoaït ùoäng theü thao nhÜ saân boÚng, beü bôi, phoøng spa naâng cao chaåt lÜôïng thÜïc sÜï cuÝa cuoäc soång. n Khu chung cÜ cao taà ng tÜø 9-30 taàng. n Khu coâng vieân caây xanh: coâng vieân trung taâm coÚ beà roäng 50 vaø traÝi daøi 1,3km laø traÚi tim cuÝa ùoâ thò, taïo neân baÝn saÊc ùaÍc trÜng khoâng theü laãn vôÚi caÚc ùoâ thò môÚi khaÚc. Nôi sinh hoaït giao lÜu coäng ùoàng, nôi treÝ em coÚ theü noâ ùuøa, ngÜôøi giaø taÝn boä, nôi nghÌ ngôi dÜøng chaân taän hÜôÝng hÜông vò cuÝa maøu xanh. Ñeü traân troïng nhÜþng giaÚ trò soång vaø tích cÜïc taÚi taïo sÜÚc lao ùoäng ùoÚng goÚp cho coäng ùoàng ùoüi môÚi.

n Khu nhaø ôÝ cho ngÜôøi th n Heä

thoång giao thoâng n ùÜôïc khaÝ naêng lÜu thoâng nghieân cÜÚu phaân caåp caÚc thoâng vôÚi baÚn kính phuïc


an Vuþng Taøu

ng Æ´ thďŹ

Üôøng 11 - TP.Vuþng Taøu

g: trÜôøng hoïc, trung taâm theü thao, trung taâm y teå,.. hu nhaäp thaåp. noäi boä: HÏnh thÜÚc caåu truÚc maïng ùÜôøng oâ baøn cô ùaþ tÜï minh chÜÚng ng thoâng suoåt, keåt noåi ùôn giaÝn caÚc khu chÜÚc naêng. DÜï aÚn ùaþ ùÜôïc c haïng ùÜôøng vôÚi chi tieåt ùeån tÜøng maÍt caÊt ùeü hoaøn thieän caåu truÚc giao vuï toåi Üu 3-5 phuÚt ùi boä.

u ùaåt xaây dÜïng coâng trÏnh chieåm 35%, ùaåt caây xanh 15%, ùaåt coâng giao thoâng vaø baþi ùaäu xe chieåm 50%. Theo thieåt keå ùÜôïc pheâ duyeât, aâm Metropolitan Vuþng Taøu coÚ khaÝ naêng ùaÚp ÜÚng 8.000–12.000 daân, song laäp, 21 bieät thÜï VIP, 674 lieân keå. Beân caïnh ùoÚ coøn coÚ caÚc khu u cao oåc vaên phoøng, chung cÜ trung taà ng, coâng vieân trung taâm vaø

8Ă‹

74


MÔÙ i

GIÔÙ I THIEÄ U

QUY HOAĂ? C H

D˘ âˆ?n cÂŽn hĂˆ cao c†p Belleza

QUAÄN 7 – TP. Hoà chí minh

ChuÝ ùaà u tÜ: Coâng Ty Coü Phaàn Ñòa Oà c Saøi Goøn ThÜông Tín (SACOMREAL)

ÑÜôïc thieåt keå theo phong caÚch Taây Ban Nha, Belleza laø sÜï giao thoa haøi hoøa giÜþa hai neà n vaên hoÚa Taây Ban Nha vaø Vieät Nam, taïo neân khoâng gian soång aåm aÚp, gaàn guþi vaø tinh teå trong tÜøng ùÜôøng neÚt.

75

8Ă‹

D

Üï aÚn coÚ toüng dieän tích 2,7ha; trong ùoÚ dieän tích xaây dÜïng: 11.360,9m2; dieän tích ùaåt coâng vieân caây xanh, theü duïc theü thao, saân baþi: 15.709,1m2; dieän tích thÜông maïi dòch vuï: 20.803,7m2 (taà ng haàm, treät vaø lÜÝng); dieän tích hoà bôi vaø khu vÜïc hoà bôi: 1200m2. Toaøn boä dÜï aÚn coÚ 944 caên hoä, naèm trong 7 block cao tÜø 23-27 taàng vaø 3 khu: Khu A: 198 caên, Khu D: 373 caên, Khu E: 373 caên. VôÚi loåi thieåt keå giaät taàng, Belleza ùÜôïc thieåt keå vôÚi caÚc khoåi nhaø thaåp daàn, cho pheÚp taåt caÝ caÚc caên hoä ùeàu coÚ taàm nhÏn thoaÚng ùaþng vaø tieåp xuÚc vôÚi aÚnh saÚng

tÜï nhieân. Beân caïnh ùoÚ, do ùÜôïc bao boïc bôÝi 3 con soâng lôÚn laø soâng Nhaø Beø, soâng Raïch Dôi, soâng PhuÚ Xuaân, caên hoä cuÝa baïn seþ luoân ùÜôïc hÜôÝng khoâng khí trong laønh vaø laøn gioÚ maÚt meÝ tÜø loøng soâng thoüi vaøo. Trong moãi caên hoä, phoøng khaÚch, phoøng nguÝ, beåp ùeà u ùÜôïc tieåp xuÚc vôÚi aÚnh saÚng tÜï nhieân vaø ùÜôïc baøi trí theo phong caÚch treÝ trung, hieän ùaïi maø vaãn ùaÝm baÝo tính tieän duïng, tieåt kieäm khoâng gian vaø taïo caÝm giaÚc thoâng thoaÚng, thoaÝi maÚi cho ngÜôøi sÜÝ duïng. VôÚi 5 loaïi caên hoä (85,86-182,89m2) ùÜôïc thieåt keå linh hoaït, khaÚch haøng coÚ theü deã daøng choïn lÜïa cho mÏnh moät khoâng gian soång lyÚ tÜôÝng taïi Belleza.

Toïa laïc taïi PhÜôøng PhuÚ Myþ, quaän 7 gaà n khu phoå taøi chính, thÜông maïi saàm uaåt vaø traÚng leä cuÝa PhuÚ Myþ HÜng - Belleza seþ mang ùeån cho gia ùÏnh baïn moät cuoäc soång tieän nghi hoaøn haÝo vôÚi nhÜþng tieän ích saßn coÚ taïi khu Nam nhÜ: Beänh vieän FV, Vieän Tim Taâm ÑÜÚc, Ñaïi hoïc quoåc teå RMIT‌ Chính nhÜþng tieän ích naøy ùaþ bieån quaàn theü cao caåp Belleza thaønh moät ùoâ thò hieän ùaïi thu nhoÝ ngay taïi khu Nam Saøi Goøn. Nôi ùaây vÜøa coÚ theü mang ùeån khoâng gian soång lyÚ tÜôÝng, vÜøa laø nôi giaÝi trí, gaÍp gôþ giao lÜu vaø thÜ giaþn, phuïc vuï nhu caàu mua saÊm haøng ngaøy cuÝa gia ùÏnh baïn‌ Caên hoä Belleza mang chuaün mÜïc soång ùaúng caåp taïi khu ùoâ thò môÚi vaø

hieän ùaïi baäc nhaåt mieà n Nam. Nôi ùaây daønh nhieàu khoâng gian chung roäng, thoaÚng maÚt vôÚi khoâng khí trong laønh ùeü cÜ daân soång ôÝ ùaây coÚ cô hoäi giao lÜu, troø chuyeän cuøng nhau. Taïi ùaây, baïn coÚ theü vaãy vuøng cuøng soÚng nÜôÚc taïi hoà bôi treân ùoä cao 4,5m, thÜ giaþn trong theå giôÚi spa traøn ngaäp naÊng mai, ngaÊm nhÏn khoâng gian xinh tÜôi cuÝa coÝ caây hoa laÚ. Beân caïnh ùoÚ, baïn cuþng coÚ theü cuøng vôÚi nhÜþng ngÜôøi thaân yeâu vaø baïn beø thÜôÝng thÜÚc moÚn aên ngon, ùoäc ùaÚo vaø laï mieäng taïi nhaø haøng sang troïng hay naâng ly chuyeän troø beân nhÜþng ngÜôøi baïn taâm giao trong tieång nhaïc coü ùieün du dÜông taïi music club... trong khi caÚc beÚ cÜng nhaø baïn ùang thaÝ sÜÚc noâ ùuøa trong khu vÜôøn chôi daønh cho treÝ em.

8Ă‹

76


GiaÝi thÜôÝng

Loa Thaønh

2012

LeĂŁ trao giaĂťi laĂ n thÜÚ 24 ĂąaĂľ dieĂŁn ra taĂŻi VaĂŞn MieĂĄu QuoĂĄc TÜÝ GiaĂšm. GiaĂťi thÜôÝng naøy ùÜôïc toĂĽ chÜÚc haøng naĂŞm do ToĂĽng hoäi xaây dÜïng Vieät Nam, Hoäi KieĂĄn TruĂšc sĂś Vieät Nam, TW Ă‘oaøn TNCS HoĂ  ChĂ­ Minh vaø Boä Xaây dÜïng ĂąoĂ ng toĂĽ chÜÚc. GiaĂťi Loa Thaønh 2012 thu huĂšt 119 ĂąoĂ  aĂšn cuĂťa 17 trÜôøng ĂąaĂŻi hoĂŻc tham gia dÜï thi. KeĂĄt quaĂť coĂš 41 giaĂťi chĂ­nh thÜÚc bao goĂ m: 4 giaĂťi nhaĂĄt, 16 giaĂťi nhĂŹ, 21 giaĂťi ba. CaĂšc sinh vieân chuyeân ngaønh KieĂĄn truĂšc – Quy hoaĂŻch ĂąoaĂŻt giaĂťi nhaĂĄt, nhĂŹ coøn ùÜôïc Hoäi KieĂĄn truĂšc sĂś Vieät Nam taĂŤng baèng “SaĂšng taĂŻo kieĂĄn truĂšcâ€?; trong ĂąoĂš, chuyeân ngaønh KieĂĄn truĂšc – Quy hoaĂŻch coĂš 2 giaĂťi nhaĂĄt ĂąeĂ u thuoäc veĂ  trÜôøng Ă‘aĂŻi hoĂŻc KieĂĄn truĂšc Haø Noäi cuĂťa 2 sinh vieân laø Ă‘aĂŤng NgoĂŻc Anh, vĂ´Ăši ĂąoĂ  aĂšn “BaĂťo taøng di saĂťn Cao nguyeân ĂąaĂš Ă‘oĂ ng VaĂŞnâ€? vaø NguyeĂŁn Thuøy Linh, vĂ´Ăši ĂąoĂ  aĂšn “CaĂťng khaĂšch quoĂĄc teĂĄ Hoøn Gaiâ€?. 2 ĂąoĂ  aĂšn giaĂťi NhĂŹ chuyeân ngaønh KieĂĄn truĂšc - Quy hoaĂŻch thuoäc veĂ : “Khu nhaø Ă´Ăť sinh thaĂši SĂ´n Traø, thaønh phoĂĄ Ă‘aø NaĂźngâ€? cuĂťa NguyeĂŁn Quang Nam – Ă‘aĂŻi hoĂŻc KieĂĄn truĂšc Ă‘aø

Naßng; BaÝo taøng lòch sÜÝ - vaên hoÚa bieün ùaÝo Vieät Nam cuÝa Buøi Vieåt Huy - Ñaïi hoïc Kieån truÚc TP. HCM; vaø 8 giaÝi ba. Theo Hoäi ùoà ng chuyeân ngaønh vaø Hoäi ùoàng giaÝi thÜôÝng naêm 2012, ùoà aÚn coÚ chaåt lÜôïng khaÚ hôn caÚc naêm trÜôÚc. Moät soå ùoà aÚn ùaït ùieüm toåi ùa ôÝ caÝ 4 tieâu chí, nhaåt laø hai tieâu chí veà tính toüng hôïp vaø tính saÚng taïo – aÚp duïng tieån boä khoa hoïc kyþ thuaät. TaÚc giaÝ caÚc ùoà aÚn naøy coÚ yÚ tÜôÝng toåt, chòu khoÚ sÜu taàm, nghieân cÜÚu vaø phaân tích caÚc cô sôÝ dÜþ lieäu lieân quan, vaän duïng moät caÚch khoa hoïc vaøo ùoà aÚn cuÝa mÏnh. Soå giaÝi nhÏ vaø giaÝi ba cuþng nhieàu hôn. Beân caïnh ùoÚ, ùeà taøi toåt nghieäp naêm nay vaãn chÜa ùa daïng, gaàn 70% sinh vieân taäp trung vaøo caÚc theü loaïi coâng trÏnh coâng coäng coÚ quy moâ quaÚ roäng, vÜôït quaÚ khuoân khoü moät ùoà aÚn toåt nghieäp cuÝa sinh vieân. Khoåi Kieån truÚc - Quy hoaïch laïi coÚ quaÚ nhieàu ùeà taøi veà baÝo taøng, ùeà taøi nhaø ôÝ ít ùÜôïc quan taâm, nhaåt laø caÚc ùoà aÚn veà quy hoaïch vaø nhaø ôÝ noâng thoân.

8Ă‹

77


GiaÝi thÜôÝng Loa T BaÝo taøng Di saÝn cao nguyeân ùaÚ Ñoà ng Vaên

Gi∂i Nh†t

Sinh vieân: ÑaÍng Ngoïc Anh TrÜôøng Ñaïi hoïc Kieån truÚc Haø Noäi GiaÚo vieân hÜôÚng daãn: TS.

KTS. Leâ Quaân

YĂ™

tÜôÝng ùoà aÚn: Naèm treân ùoä cao 1.000m, cao nguyeân ùaÚ Ñoàng Vaên coÚ dieän tích tÜï nhieân 2.350km2, goàm 4 huyeän Yeân Minh, QuaÝn Baï, Ñoàng Vaên, Meøo Vaïc. TaÚc giaÝ laåy caÝm hÜÚng thieåt keå tÜø hÏnh aÝnh ÑaÚ Tai Meøo troài leân tÜø saâu trong loøng ùaåt, nhÜþng ruoäng baäc thang len loÝi qua nhÜþng khe ùaÚ, nhÜþng doøng suoåi chaÝy qua nhÜþng heÝm vÜïc. TÜôïng trÜng cho sÜï haøi hoøa cuÝa thieân nhieân, sÜï vÜôït khoÚ vÜôn leân cuÝa ùoàng baøo daân toäc. Coâng trÏnh nhÜ ùÜôïc vÜôn leân tÜø loøng ùaåt meï. Khu trÜng baøy ùÜôïc boå trí vôÚi nhÜþng coåt cao ùoä khaÚc nhau, ùan xen nhau. KhaÚch tham quan baÊt ùaàu chu trÏnh thaêm quan vôÚi nhÜþng di saÝn veà ùòa chaåt (hoÚa thaïch, caÚc laÚt caÊt ùòa chaåt, caÚc loaïi ùaÚ quyÚ‌) seþ mang laïi caÝm giaÚc nhÜ ùi saâu khaÚm phaÚ di saÝn trong loøng ùaåt. Sau ùoÚ laø ùi leân lôÚp beà maÍt khaÚm phaÚ nhÜþng di saÝn veà sinh hoïc, tieåp tôÚi laø nhÜþng giaÚ trò veà vaên hoÚa, con ngÜôøi cuÝa coäng ùoàng daân cÜ trong vuøng cao nguyeân ùaÚ. Nhaän xeÚt cuÝa Hoäi ùoàng: Ñoà aÚn ùaït caÚc tieâu chí veà saÚng taïo kieån truÚc, mang tính xaþ hoäi cao, quan taâm nghieân cÜÚu ùeån caÚc yeåu toå kyþ thuaät nhÜ ùòa nhieät, chieåu saÚng, thoâng gioÚ tÜï nhieân. Toüng maÍt baèng vaø hÏnh khoåi coâng trÏnh khoâng phaÚ vôþ caÝnh quan thieân nhieân, maø coøn khôi gôïi veà nhÜþng nguyeân taÚc xuø xÏ, goÚc caïnh cuÝa ùaÚ, keåt hôïp vôÚi caÚc giaÝi phaÚp toüng hôïp veà hÏnh thaÚi khoâng gian vaø toü chÜÚc daây truyeàn tham quan ùaþ lieân keåt caÚc khoåi coâng trÏnh, baèng heä thoång ùÜôøng daãn linh hoaït vôÚi yÚ ùoà roþ reät veà vieäc taän duïng hieäu quaÝ khoâng gian tÜï nhieân. Khoåi trÜng baøy taïo neân sÜï thoång nhaåt caàn thieåt, haøi hoøa giÜþa kieån truÚc vôÚi tÜï nhieân vaø sÜï can thieäp cuÝa con ngÜôøi. Ñoà aÚn ùÜôïc theü hieän toåt, tay ngheà cao.

78

8Ă‹


Thaønh naêm 2012 CaÝng khaÚch quoåc teå Hoøn Gai

YĂ™

tÜôÝng ùoà aÚn xuaåt phaÚt treân ba nguyeân taÊc chính: • Thaân thieän vôÚi moâi trÜôøng, • Mang linh hoàn cuÝa vònh Haï long, • Keåt hôïp haøi hoøa giÜþa caÝnh quan thieân nhieân vaø kieån truÚc coâng trÏnh. TÜø ùoÚ, caÝng khaÚch quoåc teå Hoøn Gai seþ taïo haåp lÜïc phaÚt trieün kinh doanh du lòch, khaÚch saïn cho toaøn khu vÜïc. Ñoà aÚn ùÜôïc laåy yÚ tÜôÝng tÜø sÜï meàm maïi cuÝa

Gi∂i Nh†t

Sinh vieân: Nguyeãn Thuøy Ñaïi hoïc Xaây dÜïng Haø Noäi GiaÚo vieân hÜôÚng daãn: TS.

nhÜþng con soÚng, nhÜþng chuÚ haïc ùang saÝi caÚnh vaø ùoâi caÚnh chim caâu sÜÚ giaÝ cuÝa hoøa bÏnh. TaÚc giaÝ mÜôïn hÏnh aÝnh gaà n guþi nhaåt cuÝa thaønh phoå bieün vaø coâng trÏnh naèm trong quaàn theü thieân nhieân taïo sÜï aån tÜôïng vôÚi lÜng tÜïa ùoài, maÍt hÜôÚng ra bieün, moät beân giaÚp nuÚi, coøn moät beân caïnh caây caàu thô moäng. TaÚc giaÝ hÜôÚng thieåt keå trôÝ thaønh coâng trÏnh hoøa vaøo thieân nhieân, ùeü nhÜþng haønh khaÚch khi ùeån hay ùi ùeàu caÝm thaåy moät veÝ ùeïp nheï nhaøng, gaàn guþi cuÝa thaønh phoå du lòch hay cuÝa con ngÜôøi Vieät Nam.

Linh

Hoaøng ThuÚc Haøo

Nhaän xeÚt cuÝa Hoäi ùoà ng: TaÚc giaÝ ùaþ nghieân cÜÚu, thieåt keå moät CaÝng khaÚch quoåc teå mang tính bieüu tÜôïng cao, ngoân ngÜþ kieån truÚc mang tính hieän ùaïi nhÜng nheï nhaøng, thaân thieän vôÚi caÝnh quan. Ñoà aÚn theü hieän sÜï say meâ tÏm toøi cuÝa sinh vieân maÍc duø ùeà taøi phÜÚc taïp, coÚ nghieân cÜÚu ùeån caÚc yeåu toå vaät lyÚ kieån truÚc, vi khí haäu ùeü thieåt keå vaø taïo hÏnh lôÚp maÚi voÝ chia thaønh nhÜþng nan chaÊn naÊng, ùaït hieäu quaÝ thò giaÚc cao, coÚ kyþ naêng theü hieän ùoà aÚn toåt.

8Ă‹

79


GiaÝi thÜôÝng Loa Thaønh naêm 2012 Khu Nhaø ôÝ sinh thaÚi Sôn Traø thaønh phoå Ñaø Naßng

YĂ™

tÜôÝng ùoà aÚn: hÜôÚng tôÚi sÜï taêng cÜôøng giao tieåp con ngÜôøi vôÚi con ngÜôøi. TaÚc giaÝ thieåt keå ùoà aÚn treân quan nieäm giaÝm thieüu toåi ùa sÜÝ duïng caÚc nguoàn naêng lÜôïng nguyeân sinh, taän duïng toåi ùa caÚc nguoàn naêng lÜôïng taÚi sinh. TaÚc giaÝ ùÜa ra hÏnh thÜÚc kieån truÚc phuø hôïp vôÚi khí haäu ùòa phÜông gaÊn keåt vôÚi vò trí caÝnh quan thieân nhieân; ùoàng thôøi ùÜa moâi trÜôøng saïch vaøo caïnh coâng trÏnh. Ñoà aÚn nhaèm ùÜa ra moät khu ôÝ cao taàng mang tính sinh thaÚi hoïc trong khu ùaåt ùÜôïc quy hoaïch, vaø ùÜa hÏnh thÜÚc sinh hoaït coäng ùoàng, nhoÚm ôÝ vaøo khu ôÝ. Khu ôÝ ùÜôïc quy hoaïch thaønh moät voøng tuaàn hoaøn kheÚp kín nhaèm giaÝm thieüu toåi ùa chaåt thaÝi leân maÍt ùaåt tÜï nhieân. Naêng lÜôïng tÜø caÚc caên hoä ùoäc laäp seþ ùÜôïc chuyeün veà heä thoång xÜÝ lyÚ trung taâm, sau ùoÚ ùÜôïc phaân boå laïi cho caÚc caên hoä vaø duøng chieåu saÚng coâng coäng. Beân caïnh ùoÚ caÚc chaåt thaÝi haøng ngaøy) raÚc, phaân, raÚc sinh hoaït‌) cuþng ùÜôïc xÜÝ lyÚ kheÚp kín ùeü coÚ theü taÚi sÜÝ duïng. Nhaän xeÚt cuÝa Hoäi ùoàng: Sinh vieân coÚ yÚ tÜôÝng toåt, chòu khoÚ sÜu taàm, nghieân cÜÚu vaø phaân tích caÚc cô sôÝ dÜþ lieäu lieân quan, vaän duïng moät caÚch coÚ khoa hoïc vaøo ùoà aÚn. Coâng trÏnh ùÜôïc thieåt keå theo xu hÜôÚng beàn vÜþng, tieån boä vôÚi hÏnh khoåi kieån truÚc nhÜ nhÜþng baäc thang xanh, phuø hôïp vôÚi hÏnh thaÚi vaø vò trí khu ùaåt cuþng nhÜ caÝnh quan chung. Toüng maÍt baèng ùÜôïc toü chÜÚc sinh ùoäng, hôïp lyÚ, keåt hôïp haøi hoøa giÜþa maÍt nÜôÚc, caây xanh, caÚc giaÝi phaÚp tieåt kieäm naêng lÜôïng nguyeân sinh, taän duïng nguoàn naêng lÜôïng taÚi sinh, taïo ra moät toü hôïp nhaø ôÝ thaân thieän vôÚi moâi trÜôøng.

80

8Ă‹

Gi∂i Nh◊

Sinh vieân: Nguyeãn Quang Nam TrÜôøng Ñaïi hoïc Kieån truÚc Ñaø Naßng GiaÚo vieân hÜôÚng daãn: ThS.

KTS. Leâ ÑÜÚc PhuÚc


Chia seÝ cuøng baïn HoÝi Vaån ùeà bieån ùoüi khí haäu ùang coÚ nhÜþng taÚc ùoäng lôÚn ùeån caÚc ùoâ thò, laøm aÝnh hÜôÝng ùeån sÜï phaÚt trieün beàn vÜþng. MôÚi ùaây, Boä trÜôÝng Boä Xaây dÜïng ùaþ coÚ phaÚt bieüu taïi Hoäi nghò ùoâ thò laø phaÝi "loàng gheÚp vaån ùeà bieån ùoüi khí haäu vaøo keå hoaïch phaÚt trieün ùoâ thò". Vaäy cho em hoÝi: - Quy hoaïch xaây dÜïng ùoâ thò coÚ tính ùeån vaån ùeà bieån ùoüi khí haäu khoâng? Neåu coÚ thÏ noÚ ùÜôïc theü hieän nhÜ theå naøo trong ùoà aÚn quy hoaïch xaây dÜïng ùoâ thò? - Quy trÏnh laäp quy hoaïch xaây dÜïng coÚ tính ùeån yeåu toå bieån ùoüi khí haäu coÚ khaÚc gÏ quy trÏnh laäp quy hoaïch xaây dÜïng ùoâ thò trÜôÚc ùaây, khi bieån ùoüi khí haäu chÜa thaønh vaån ùeà lôÚn nhÜ hieän nay?

TraÝ lôøi Quy hoaïch xaây dÜïng ùoâ thò coÚ tính ùeån vaån ùeà bieån ùoüi khí haäu khoâng? Neåu coÚ thÏ noÚ ùÜôïc theü hieän nhÜ theå naøo trong ùoà aÚn quy hoaïch xaây dÜïng ùoâ thò? Vaån ùeà bieån ùoüi khí haäu coÚ nhÜþng bieüu hieän roþ reät vaø thÜïc sÜï taÚc ùoäng ùeån kinh teå xaþ hoäi chÌ trong khoaÝng 10 naêm trôÝ laïi ùaây. Chính vÏ vaäy naêm 2008, Chính phuÝ môÚi Pheâ duyeät ChÜông trÏnh muïc tieâu quoåc gia ÜÚng phoÚ vôÚi bieån ùoüi khí haäu. NhÜ vaäy trÜôÚc khi Quyeåt ùònh 158/2008/ QÑ-TTg ban haønh, caÚc quy hoaïch, keå hoaïch phaÚt trieün kinh teå - xaþ hoäi noÚi chung, quy hoaïch xaây dÜïng noÚi rieâng chÜa chính thÜÚc quan taâm ùeån vaån ùeà bieån ùoüi khí haäu. MaÍc duø trÜôÚc ùaây quy hoaïch xaây dÜïng ùaþ tính toaÚn ùeån caÚc yeåu toå cuÝa khí haäu, khí tÜôïng, thuÝy vaên nhÜng bieån ùoüi khí haäu chÌ thÜïc sÜï ùÜôïc quan taâm keü tÜø sau khi ban haønh ChÜông trÏnh muïc tieâu naøy. Ñeü loàng gheÚp vaån ùeà bieån ùoüi khí haäu vaøo quy hoaïch xaây dÜïng, Boä ùaþ vaø ùang trieün khai haøng loaït caÚc nghieân cÜÚu veà phÜông thÜÚc, quy trÏnh loàng gheÚp caÚc vaån ùeà bieån ùoüi khí haäu vaøo quy hoaïch xaây dÜïng, nhÜ loàng gheÚp thoâng qua coâng cuï ùaÚnh giaÚ moâi trÜôøng chieån lÜôïc, hay loàng gheÚp trÜïc tieåp vaøo tÜøng noäi dung cuÝa quy hoaïch sÜÝ duïng ùaåt, san neàn, caåp thoaÚt nÜôÚc, xÜÝ lyÚ chaåt thaÝi raÊn, nghóa trang, thieåt keå ùoâ thò, naêng lÜôïng, caây xanh... CaÚc hÜôÚng daãn naøy seþ ùÜôïc Boä ban haønh sau khi ùÜôïc nghieân cÜÚu kyþ lÜôþng. Quy trÏnh laäp quy hoaïch xaây dÜïng coÚ tính ùeån yeåu toå bieån ùoüi khí haäu coÚ khaÚc gÏ quy trÏnh laäp quy hoaïch xaây dÜïng ùoâ thò trÜôÚc ùaây, khi bieån ùoüi khí haäu chÜa thaønh vaån ùeà lôÚn nhÜ hieän nay? Yeåu toå khaÚc nhau caên baÝn laø trÜôÚc ùaây quy hoaïch xaây dÜïng chÌ sÜÝ duïng caÚc yeåu toå ùaàu vaøo cuÝa thoång keâ lòch sÜÝ thÏ giôø ùaây ngÜôøi laøm quy hoaïch phaÝi sÜÝ duïng caÚc kòch baÝn khaÚc nhau cuÝa bieån ùoüi khí haäu. CaÚch laøm quy hoaïch phaÝi môÝ hôn, ÜÚng phoÚ vôÚi nhieàu tÏnh huoång hôn, phaÝi caân nhaÊc tôÚi caÚc taÚc ùoäng cuÝa bieån ùoüi khí haäu.

Ví duï trÜôÚc ùaây trong quaÚ trÏnh laäp caÚc yeåu toå cuÝa khí haäu, khí tÜôïng, thuÝy vaên ùaþ ùÜôïc tính toaÚn ùeån. Chaúng haïn trong noäi dung ùaÚnh giaÚ ùaåt xaây dÜïng cuÝa quy hoaïch kieån truÚc ùaþ tính ùeån caÚc vò trí thuaän lôïi cho xaây dÜïng haï taà ng, traÚnh caÚc khu vÜïc truþng, ùòa hÏnh thaåp hay thÜôøng xuyeân xaÝy ra ngaäp uÚng. Hay trong noäi dung quy hoaïch san neàn vaø thoaÚt nÜôÚc mÜa ùaþ tính ùeån lÜu lÜôïng heä thoång vaø lÜu vÜïc thoaÚt nÜôÚc. Tuy nhieân, taåt caÝ caÚc yeåu toå ùaàu vaøo cuÝa caÚc noäi dung naøy thÜôøng dÜïa treân soå lieäu lòch sÜÝ veà khí tÜôïng thuÝy vaên maø chÜa tính ùeån caÚc kòch baÝn cuÝa bieån ùoüi khí haäu, nhÜ lÜôïng mÜa taêng ùoät bieån, taäp trung vaø dòch chuyeün vaøo moät soå vuøng vaø nÜôÚc bieün daâng keåt hôïp vôÚi trieàu cÜôøng. Do vaäy, vaån ùeà xaÚc ùònh coåt neàn vaø thoaÚt nÜôÚc mÜa ùoÚng vai troø raåt quan troïng nhaèm hoã trôï thieåt keå kieån truÚc quy hoaïch vôÚi nhÜþng tính toaÚn phuø hôïp, coÚ caân nhaÊc ùeån caÚc yeåu toå bieån ùoüi khí haäu. VôÚi keåt quaÝ tính toaÚn lÜu lÜôïng thoaÚt nÜôÚc trong boåi caÝnh bieån ùoüi khí haäu, noäi dung kieån truÚc quy hoaïch seþ ùÜa ra giaÝi phaÚp thieåt keå cho khoâng gian lÜu chÜÚa nÜôÚc, nhÜ hoà ùieàu hoøa keåt hôïp keåt hôïp caÝnh quan, thieåt keå giaät caåp (veà muøa khoâ caÚc khu vÜïc naøy coÚ theü laø coâng vieân, saân chôi keåt hôïp thieåt keå ùoâ thò taïo caÝnh quan, nhÜng trong muøa mÜa, luþ, caÚc khu vÜïc naøy seþ laø ùieüm lÜu chÜÚa nÜôÚc taïm thôøi). Ngoaøi ra, cuþng coøn moät giaÝi phaÚp khaÚc caàn caân nhaÊc nghieân cÜÚu laø xaây dÜïng caÚc khoâng gian ngaàm chÜÚa nÜôÚc. Lôïi ích giaÚn tieåp khaÚc tÜø giaÝi phaÚp naøy laø lÜôïng nÜôÚc ùÜôïc tích trÜþ naøy seþ boü trôï cho nguoàn caåp nÜôÚc trong muøa khoâ hoaÍc ùÜôïc taän duïng ùeü phuïc vuï tÜôÚi caây, rÜÝa ùÜôøng, phoøng chaÚy chÜþa chaÚy‌ GiaÝi phaÚp xaây dÜïng ùeâ meàm trong ùoâ thò cuþng caàn phaÝi ùÜôïc nghieân cÜÚu. Heä thoång naøy seþ coÚ chÜÚc naêng linh hoaït, vÜøa taïo caÝnh quan vaø khoâng gian coâng coäng cho ùoâ thò, vÜøa coÚ chÜÚc naêng baÝo veä ùoâ thò khoÝi luþ hay trieàu cÜôøng. Ngoaøi ra nhieàu noäi dung khaÚc cuÝa quy hoaïch cuþng seþ phaÝi thay ùoüi caÚch laøm. TS. KTS. LÜu ÑÜÚc CÜôøng 8Ë

81


Khu ñoâ thò sinh thaùi Hammarby Sjotad taïi thaønh phoá Stockholm, Thuïy Ñieån ñöôïc taùi phaùt trieån töø vuøng ñaát bò oâ nhieãm bôûi caùc khu coâng nghieäp cuõ vaø nhaø oå chuoät. Ñaây laø döï aùn phaùt trieån ñoâ thò lôùn nhaát Stockholm cho nhieàu naêm, ñeå mang ñeán moät moâi tröôøng soáng lyù töôûng cho cö daân thaønh phoá.

HAMMARBY SJOTAD

Töø vuøng ñaát oâ nhieãm trôû thaønh ñoâ thò sinh thaùi haáp daãn Bieân dòch: Traân Anh

82


Quy hoπch & ki’n trÛc th’ giÌi

Coâng taùc quy hoaïch ñaõ ñöôïc tích hôïp vôùi nhöõng muïc tieâu veà moâi tröôøng ngay töø ñaàu cuûa quaù trình laäp quy hoaïch vaø ñaây chính laø lyù do taïi sao khu Hammarby Sjöstad ñaõ thaønh coâng nhö vaäy. Phöông phaùp naøy ñaõ ñöôïc tö vaán ngay giöõa caùc cô quan quaûn lyù cuûa thaønh phoá Stockholm vaø caùc coâng ty chòu traùch nhieäm quaûn lyù veà chaát thaûi, naêng löôïng, nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi, nhaèm phaùt trieån caùc giaûi phaùp caàn thieát, ñaùp öùng ñöôïc caùc muïc tieâu moâi tröôøng.

Hammarby Sjotad - Moät döï aùn moâi tröôøng ñoäc ñaùo ôû Stockholm

Ngay töø ñaàu, thaønh phoá ñaõ aùp duïng nghieâm ngaët caùc yeâu caàu veà moâi tröôøng trong vieäc xaây döïng nhaø, laép ñaët kyõ thuaät vaø moâi tröôøng giao thoâng. Muïc tieâu cuûa toaøn boä moâi tröôøng chöông trình laø giaûm moät nöûa toång soá söï taùc ñoäng moâi tröôøng so vôùi dieän tích ñöôïc xaây döïng trong nhöõng naêm ñaàu thaäp kyû 90. Noùi moät caùch khaùc laø caùc toøa nhaø trong Hammarby Sjotad seõ song haønh hai yeáu toá laø sinh thaùi vaø thaân thieän moâi tröôøng.

S

au khi hoaøn thaønh, Hammarby Sjotad seõ coù khoaûng 11.500 caên hoä cho hôn 26.000 cö daân, vaø toång coäng coù khoaûng 36.000 ngöôøi seõ soáng vaø laøm vieäc trong khu vöïc naøy. Vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån ñöôïc döï kieán hoaøn thaønh vaøo khoaûng naêm 2018.

Giôø ñaây, Hammarby Sjotad chaøo ñoùn 13.000 du khaùch moãi naêm töø khaép nôi treân theá giôùi. Hammarby Sjotad ñöôïc taùi phaùt trieån vôùi caùc muïc tieâu höôùng ñeán moät moâi tröôøng sinh thaùi, ñaûm baûo toát nhaát cho chaát löôïng cuoäc soáng vaø söùc khoeû con ngöôøi.

Moät moâ hình quoác teá - moät ñoâ thò nöôùc hieän ñaïi, trong loøng thaønh phoá Stockholm

Laáy caûm höùng töø nöôùc cho teân goïi cuûa khu ñoâ thò môùi naøy – Ñoâ thò beân hoà Hammarby SJO, nôi nhieäm vuï quy hoaïch ñaõ ñöôïc baét ñaàu vaøo nhöõng naêm 1980 vaø caùc baûn veõ ñaàu tieân cho quy hoaïch naøy laø vaøo naêm 1990. Chính taïi ñaây, moät cô hoäi duy nhaát ñeå môû roäng noäi ñoâ thaønh phoá Stockholm ñaõ

83


Quy hoπch & ki’n trÛc th’ giÌi

ñöôïc döï kieán, baèng caùch chuyeån ñoåi khu vöïc coâng nghieäp vaø caûng cuõ trôû thaønh moät khu ñoâ thò hieän ñaïi. Ñieåm nhaán xuyeân suoát trong nhieäm vuï quy hoaïch laø yeáu toá nöôùc vaø söï thaân thieän moâi tröôøng. Khu ñoâ thò laø moät söï môû roäng töï nhieân cho khu vöïc noäi ñoâ cuûa thaønh phoá Stockholm, ñoàng thôøi taêng cöôøng söï phaùt trieån cho khu vöïc noäi ñoâ. Vieäc môû roäng yeâu caàu phaùt trieån roäng raõi caùc cô sôû haï taàng, loaïi boû caùc raøo caûn veà giao thoâng vaø xoaù boû daàn caùc khu coâng nghieäp cuøng caùc thieát bò cuõ ñeå taäp trung cho moät muïc ñích môùi. Caùc khu vöïc ôû hai beân khu ñoâ thò cuõng ñöôïc chia seû haï taàng giaùp ranh ñeå coù theå töông taùc cuøng phaùt trieån.

Muïc tieâu veà moâi tröôøng ñöôïc ñaët ra cho taát caû caùc lónh vöïc khi taùi phaùt trieån khu ñaát naøy.

Heä thoáng chieáu saùng söû duïng naêng löôïng maët trôøi

84

Kieán truùc vaø phaùt trieån ñoâ thò: Söï ñaùp öùng yeâu caàu veà sinh thaùi vaø thaân thieän moâi tröôøng ñaõ daãn ñeán caùc khoaûn ñaàu tö ñaùng keå cho khoâng gian xanh, ñöôøng daïo boä, moät vaøi coâng vieân lôùn, vôùi caùc baõi lau saäy vaø caàu taøu baèng goã,... Coâng vieân, beán caûng vaø loái

ñi boä ñöôïc boá trí quanh hoà Hammarby SJO, vôùi hoà nöôùc vaø moät coâng vieân caûnh quan ôû trung taâm khu ñoâ thò, nôi ñöôïc coi nhö vieân ngoïc xanh cuûa ñoâ thò caáp quaän naøy. Caùc toaø nhaø ôû ñöôïc boá trí ñoái dieän vôùi maët hoà ñeå höôûng thuï toát nhaát caûnh quan vaø moâi tröôøng thieân nhieân. Kieán truùc hieän ñaïi, keát hôïp vôùi phong caùch truyeàn thoáng cuûa khu noäi ñoâ, vôùi vieäc söû duïng caùc vaät lieäu beàn vöõng, khoâ vaø thaân thieän moâi tröôøng nhö: kính, goã, ñaù. Ñoái vôùi vieäc söû duïng ñaát: Laøm saïch moâi tröôøng, chuyeån ñoåi vaø taùi söû duïng ñaát ñeå xaây döïng thaønh caùc khu daân cö haáp daãn vôùi caùc coâng vieân ñeïp vaø khoâng gian coâng coäng tieän duïng. Maët ñaát phaûi ñöôïc khöû truøng kyõ löôõng tröôùc khi baét ñaàu xaây döïng coâng trình. Vieäc xöû lyù ñaát ñöôïc quaûn lyù vaø giaùm saùt nghieâm ngaët ñeå ñaûm baûo ñaùp öùng ñöôïc caùc tieâu chuaån caàn thieát, traùnh laøm toån haïi ñeán moâi tröôøng vaø söùc khoûe cuûa ngöôøi daân. Giaûi


phaùp laø thay lôùp ñaát beà maët bò oâ nhieãm baèng lôùp ñaát môùi, nôi coù theå troàng caây, coû vaø thieân nhieân xanh phaùt trieån. Giao thoâng coâng coäng nhanh, tieän, gaàn guõi vôùi vaên hoùa vaø thieân nhieân: Giao thoâng coâng coäng ñöôïc ñaàu tö ñaùng keå, bôùi ñaây laø moät phaàn cuûa tham voïng taïo döïng moät khu sinh thaùi thaân thieän vôùi thaønh phoá. Muïc tieâu laø 80% caùc chuyeán ñi töø nhaø ñeán nôi laøm vieäc vaø ngöôïc laïi ñeàu ñöôïc di chuyeån baèng phöông tieän coâng coäng, ñi boä hoaëc ñi xe ñaïp. Coù ít nhaát 15% hoä gia ñình ôû Hammarby Sjotad ñöôïc ñaêng kyù ñi chung xe vaø ít nhaát 5% nôi laøm vieäc cuûa khu vöïc ñaêng kyù ñi chung xe vaøo naêm 2010. 100% caùc phöông tieän giao thoâng naëng seõ laø loaïi xe ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu veà tieâu chuaån moâi tröôøng khu vöïc hieän haønh. Muïc tieâu moâi tröôøng ñoái vôùi naêng löôïng: Caùc muïc tieâu lieân quan ñeán vieäc tính toaùn toaøn boä naêng löôïng moãi naêm ñöôïc duøng ñeå söôûi aám caùc toøa nhaø vaø vaän haønh chuùng. Söû duïng nhieân lieäu taùi taïo ñöôïc, caùc saûn phaåm khí sinh hoïc vaø taùi söû

duïng nhieät thaûi cuøng vôùi vieäc tieâu thuï naêng löôïng hieäu quaû trong caùc toøa nhaø. Nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi: Nöôùc söû duïng laø saïch vaø söû duïng caøng hieäu quaû caøng toát, ôû caû hai vieäc caáp vaø thoaùt nöôùc - vôùi söï trôï giuùp cuûa coâng ngheä môùi trong vieäc tieát kieäm nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi. Xöû lyù chaát thaûi: chaát thaûi ñöôïc phaân loaïi kyõ löôõng trong heä thoáng thöïc teá, vôùi vieäc taùi xöû duïng naêng löôïng vaø vaät lieäu toái ña taïi baát cöù nôi naøo coù theå.

Quy hoaïch tích hôïp vôùi vieäc taäp trung vaøo sinh thaùi

Chìa khoùa thöïc söï cho söï thaønh coâng cuûa khu ñoâ thò naøy laø nhieäm vuï quy hoaïch, vôùi vieäc tích hôïp caùc muïc tieâu veà moâi tröôøng ñaõ ñöôïc thöïc hieän, tröôùc khi khu vöïc naøy ñöôïc phaùt trieån. Taát caû caùc caáp quaûn lyù ñaõ tham gia vaøo caùc giai ñoaïn khaùc nhau cuûa tieán trình laäp quy hoaïch vôùi phöông phaùp tieáp caän môùi ñeå cho Hammarby Sjotad hieäu quaû. Coâng taùc quy hoaïch tích hôïp thöïc hieän töø khi baét ñaàu vaø vaãn laø duy nhaát ñöôïc tieáp tuïc cho ñeán luùc keát thuùc hieäu quaû. Muïc ñích laø ñeå taïo ra moät moâi tröôøng daân cö döïa treân vieäc söû duïng beàn vöõng nguoàn taøi nguyeân, nôi giaûm thieåu toái ña vieäc tieâu thuï naêng löôïng vaø saûn xuaát

Heä thoáng xöû lyù vaø taùi söû duïng nöôùc möa

chaát thaûi, ñoàng thôøi toái ña vieäc tieát kieäm taøi nguyeân vaø taùi cheá. Sjotaden laø nôi coù caùc giaûi phaùp kyõ thuaät môùi thuù vò ñeå cung caáp naêng löôïng vaø söû duïng naêng löôïng, moät cô sôû xöû lyù nöôùc thaûi vôùi moät nhaø maùy xöû lyù thí ñieåm, nôi maø coâng ngheä môùi seõ ñöôïc thöû nghieäm, vaø moät heä thoáng xöû lyù chaát thaûi töï ñoäng thöïc hieän ñeå quaûn lyù chaát thaûi.

85


Toüng Coâng ty Coü phaà n T

oüng Coâng ty Coü phaà n Ñaàu tÜ PhaÚt trieün Xaây dÜïng (DIC Corp) laø thaønh vieân saÚng laäp Taäp ùoaøn Coâng nghieäp Xaây dÜïng Vieät Nam (VNIC); laø moät trong nhÜþng ùôn vò haøng ùaàu trong lónh vÜïc thi coâng xaây laÊp vaø ùaàu tÜ phaÚt trieün ùoâ thò. DIC Corp goàm coÚ 36 coâng ty con vaø coâng ty lieân keåt vôÚi gaàn 6.000 caÚn boä nhaân vieân. Trong suoåt 20 naêm qua, DIC Corp ùaþ chÜÚng toÝ mÏnh laø moät doanh nghieäp haøng ùaàu vôÚi raåt nhieàu dÜï aÚn quy moâ lôÚn taïi caÝ 3 mieàn BaÊc - Trung - Nam.

Truï sôÝ Toüng Coâng ty

DÜï aÚn DIC Phoenix

DÜï aÚn chung cÜ cao caåp Vuþng Taøu GateWay

DIC Group - “neĂ n taĂťng thònh vÜôïngâ€? 265 Leâ HoĂ ng Phong, P.8, TP. VuĂľng Taøu, tĂŚnh Baø Ròa VuĂľng Taøu Ă‘ieän thoaĂŻi: (064) 3859248 * Fax: (064) 3560712 * Email: info@dic.vn * Website: www.dicgroup.com.vn

DIC Corp ùaþ vinh dÜï ùÜôïc nhaän Huaân chÜông ùoäc laäp haïng Ba vaø caÚc danh hieäu cao quyÚ: Top 100 doanh nghieäp noäp thueå lôÚn nhaåt Vieät Nam Top 500 doanh nghieäp lôÚn nhaåt Vieät Nam naêm 2010, 2011 GiaÝi thÜôÝng Sao Vaøng Ñaåt Vieät-Top 100 (2009-2011) ThÜông hieäu maïnh Vieät Nam (naêm 2008-2009).

development investment con 86

8Ă‹


Ñaà u tÜ PhaÚt trieün Xaây dÜïng CaÚc lónh vÜïc hoaït ùoäng kinh doanh chính

l Ă‘aĂ u

tÜ phaÚt trieün caÚc khu ùoâ thò môÚi vaø khu coâng nghieäp. Ñaà u tÜ kinh doanh phaÚt trieün nhaø vaø haï taàng kyþ thuaät khu ùoâ thò, khu coâng nghieäp, khu cheå xuaåt, khu coâng ngheä cao. l Ñaàu tÜ haï taàng giao thoâng ùoâ thò, caàu, caÝng; coâng trÏnh BOT. l Kinh doanh baåt ùoäng saÝn. l Ñaàu tÜ taøi chính vaøo caÚc Coâng ty con, coâng ty lieân keåt vaø caÚc loaïi hÏnh doanh nghieäp khaÚc.

MOÄT SOà DÖ� AÙN ÑANG ÑAÀU TÖ l Khu

trung taâm Chí Linh, TP. Vuþng Taøu (99,7ha ) ùoâ thò môÚi BaÊc Vuþng Taøu, TP. Vuþng Taøu (94ha ) l Toü hôïp Caên hoä - Dòch vuï - ThÜông maïi Thaêng Long, TP. Vuþng Taøu. l Toü hôïp Vaên phoøng - KhaÚch saïn 5 sao - Caên hoä cao caåp DIC Phoenix, TP. Vuþng Taøu. l Trung taâm Hoäi nghò quoåc teå - KhaÚch saïn 5 sao PULLMAN, TP. Vuþng Taøu. l Khu ùoâ thò sinh thaÚi Ñaïi PhÜôÚc, TP. Ñoà ng Nai (464,6ha) . l Khu du lòch Long Taân, TP. Ñoàng Nai (330ha). l Khu ùoâ thò An ThôÚi, TP. Kieân Giang (1.020ha). l CaÝng thoâng quan noäi ùòa vaø dòch vuï coâng nghieäp Thanh Lieâm, TP. Haø Nam (300ha). l Khu du lòch sinh thaÚi vaø vui chôi giaÝi trí Ba Sao, TP. Haø Nam (750ha). l Khu ùoâ thò môÚi Nam Vónh Yeân, TP. Vónh PhuÚc (446ha). l Khu

DÜï aÚn khu nhaø ôÝ phía Ñoâng ùÜôøng 3 thaÚng 2 – Dragon City

DÜï aÚn khu ùoâ thò môÚi BaÊc thaønh phoå Vuþng Taøu

DÜï aÚn TT Hoäi nghò Quoåc teå Vuþng Taøu

DÜï aÚn ThuÝy Tieân Resort

nstruction j. s corporation 8Ă‹

87


development investment con ChuÝ ùaà u tÜ dÜï aÚn : Toüng Coâng ty Coü phaàn Ñaàu tÜ PhaÚt trieün Xaây dÜïng Development Investment Construction Joint Stock Corporation (DIC CORP)

TOĂ… HĂ”Ă?P VAĂŠN PHOĂ˜NG – KHAĂ™CH SAĂ?N 5 SAO CHUNG CĂ– CAO CAĂ P DIC PHOENIX ToĂĽ hĂ´ĂŻp VaĂŞn phoøng - khaĂšch saĂŻn 5 sao - chung cĂś cao caĂĄp DIC Phoenix laø dÜï aĂšn thaønh phaĂ n thuoäc dÜï aĂšn Khu Trung taâm ChĂ­ Linh. VĂ´Ăši dieän tĂ­ch 43.689m2, Phoenix goĂ m 3 block vĂ´Ăši 390 phoøng khaĂšch saĂŻn, 680 caĂŞn hoä cao caĂĄp, 7,962m2 daønh cho vaĂŞn phoøng.

T

oü hôïp Phoenix laø ùieüm nhaån cuÝa khu ùoâ thò Chí Linh, chieåm lónh moät vò trí ùaÊc ùòa thuoäc khu vÜïc trung taâm, ùÜôïc xaây dÜïng vôÚi muïc tieâu phuïc vuï cho nhu caà u phaÚt trieün môÚi cuÝa thaønh phoå hÜôÚng ùeån caÚc theå maïnh veà daàu khí, caÝng bieün vaø du lòch. Naèm lieàn keà vôÚi quoåc loä 51B, tÜø ùaây deã daøng di chuyeün ùeån caÚc khu coâng nghieäp lôÚn cuÝa thaønh phoå nhÜ khu coâng nghieäp daàu khí, khu coâng nghieäp Ñoâng Xuyeân vaø caÚc ùaàu moåi giao thoâng quan troïng laø saân bay Vuþng Taøu, beån xe Vuþng Taøu, caÝng thÜông maïi,‌caÚc tuyeån giao thoâng tÜø dÜï aÚn ùeån caÚc khu du lòch Baþi Sau, khu du lòch Chí Linh - CÜÝa Laåp; Khu du lòch Saøi Goøn Atlantic, khu coâng vieân theü thao hoà Baøu Truþng‌raåt thuaän lôïi. CaÚc toøa nhaø coÚ kieån truÚc maÍt ùÜÚng môÝ, hÜôÚng taàm nhÏn ra caÚc khoâng gian ùeïp, haåp daãn nhÜ: khu coâng vieân theü thao Wonderful, hoà Baøu Truþng, bieün Chí Linh, Khu giaÝi trí Paradise, saân golf 36 loã‌.

88

 8Ă‹


nstruction j. s corporation TOÅ HÔ�P CHUNG CÖ

THAĂŠNG LONG

K

hu ùaåt quy hoaïch xaây dÜïng dÜï aÚn coÚ toüng dieän tích 5,44 ha, thuoäc ùòa phaän phÜôøng 10 vaø phÜôøng 11 (TP. Vuþng Taøu). DÜï aÚn seþ hÏnh thaønh moät toü hôïp chung cÜ goà m 12 block cao 32 – 37 taàng.

DÜï aÚn ùÜôïc ùaÚnh giaÚ coÚ nhieà u lôïi theå bôÝi vò trí thuaän lôïi, naèm doïc quoåc loä 51C noåi Vuþng Taøu vôÚi TP. Hoà Chí Minh, caÚch trung taâm Vuþng Taøu chÌ 5km, caÚch baþi bieün CÜÝa Laåp 500m, caÚch Khu ùoâ thò môÚi Chí Linh 1km. Theo thieåt keå, dÜï aÚn coÚ toüng dieän tích saøn xaây dÜïng treân 600.000m2, ùaåt xaây dÜïng coâng trÏnh chÌ chieåm 19.000m2, chuÝ ùaàu tÜ daønh tôÚi 35.375m2 cho ùaåt caây xanh, giao thoâng. Toü hôïp chung cÜ Thaêng Long trong tÜông lai seþ laø moät khu ôÝ môÚi vaên minh, hieän ùaïi, coÚ heä thoång cô sôÝ haï taàng ùoàng boä, hoaøn chÌnh, ùaÚp ÜÚng nhu caàu veà choã ôÝ cho nhaân daân thaønh phoå Vuþng Taøu vaø caÚc khu vÜïc laân caän.  8Ë

89


Söï tieän duïng

trong 50m2 x 6 taàng! Baøi vaø aûnh: TRAÀN ÑÒNH

KHOÂNG GIAN

90

SOÁNG

Ba traêm meùt vuoâng. Ñoù laø dieän tích söû duïng trong ngoâi nhaø cuûa hoaï só Ñoã Ñình Döông. Maët baèng xaây döïng chæ coù 50m2, caùch maët phoá Ñoäi Caán Ba Ñình Haø Noäi theo “ñöôøng chim bay” khoâng ñeán 40 meùt, nhöng phaûi qua hai laàn gaáp khuùc coå chai daøi hôn 60 meùt maø roäng khoâng ñeán moät meùt, môùi vaøo ñöôïc tôùi cöûa ngoâi nhaø soá 8, ngaùch soá 2, ngoõ 151.


Laø cöïu chieán binh toát nghieäp Ñaïi hoïc myõ thuaät Coâng nghieäp Haø Noäi, roài laøm hoaï só cho xöôûng phim Hoaït hình cho ñeán khi nghæ höu, hoaï só Ñoã Ñình Döông côûi loøng: Hai vôï choàng toâi coù hai con trai. Caùc chaùu ñeàu ñaõ coù vôï con. Vì theá, 6 taàng laø quyeát ñònh khi thieát keá ngoâi nhaø naøy töø naêm 2003. Vôùi 50m2, toâi ñaõ phaûi tính toaùn laøm sao ñeå ñuû cho ba theá heä soáng, laøm vieäc hoïc taäp vaø sinh hoaït trong ñoù. Toâi chæ phaûi nhôø kyõ sö xaây döïng tính toaùn cho phaàn neàn moùng, raàm vaø coät chòu löïc. Coøn toaøn boä noäi thaát, caàu thang, beáp, phoøng khaùch noái lieàn vôùi beáp vaø phoøng aên ñuû toå chöùc gioã chaïp, teát nhaát vaø hoïp hoï töø ba ñeán boán chuïc ngöôøi, xöôûng veõ, caùc phoøng nguû toâi ñeàu töï veõ vaø chæ ñaïo thi coâng.

Roài oâng vöøa daãn toâi vöøa thuyeát trình ñeán töøng chaân tô keõ toùc ngoâi nhaø cuûa mình. Moãi phaân vuoâng töø töôøng, traàn, neàn, gieáng gioù, cöûa soå, lan can, gaàm caàu thang, baäc caàu thang ñeàu ñöôïc chi ly tính toaùn khoâng chæ hieäu quaû coâng naêng maø coøn coù caû tính toaùn taâm linh phong thuyû. Ta haõy cuøng ñeán thaêm caùch toå chöùc khoâng gian soáng cuûa hoïa syõ hoï Ñoã.

91


92

8Ë


Ă‘OĂ‚ THĂ’ & COĂ„ N G Ă‘OĂ€ N G

DAĂ?O QUANH

Chôï Hoa Haø Noäi Chôï hoa Haø Noäi - NeÚt ùeïp haøo hoa, ùaÍc trÜng raåt ùoãi lòch laþm

NoÚi ùeån chôï hoa ôÝ Haø Noäi, ngÜôøi ta thÜôøng nhôÚ ngay ùeån nhÜþng caÚi teân ùaþ ùi vaøo tieà m thÜÚc nhÜ: Haøng LÜôïc, QuaÝng BaÚ, Hoaøng Hoa ThaÚm, Laïc Long Quaân‌

Moät trong nhÜþng neÚt ùaÍc trÜng cuÝa Haø Noäi laø coÚ nhieà u chôï hoa, ùaÍc bieät laø trong dòp xuaân veà. Chôï hoa nôi ùaây vaãn chieåm theå ùoäc toân caÝ veà tuoüi taÚc, loaïi hÏnh vaø chaåt lÜôïng hoa. Khoâng theü phuÝ nhaän vai troø cuÝa nhÜþng chôï naøy trong vieäc goÚp phaàn toâ ùieüm cho neÚt ùeïp Haø Noäi. Tuy nhieân, cuøng vôÚi sÜï phaÚt trieün caÚc chôï hoa thÏ moät loaït vaån ùeà phaÚt sinh taïi caÚc khu chôï naøy cuþng ùang laø ùieàu ùaÚng lo ngaïi cuÝa caÚc nhaø quaÝn lyÚ cuþng nhÜ nhÜþng ngÜôøi daân sinh soång, buoân baÚn quanh khu vÜïc.

Anh NguyeĂŁn Quang Trung - 12 LyĂš Nam Ă‘eĂĄ: ChĂ´ĂŻ hoa Haø Noäi laø neĂšt ĂąeĂŻp vaĂŞn hoĂša raĂĄt rieâng. Hoa laø moĂšn aĂŞn tinh thaĂ n khoâng theĂĽ thieĂĄu cuĂťa ngÜôøi daân Haø Noäi, laøm cho ngÜôøi Haø Noäi theâm haøo hoa vaø lòch laĂľm. Moät soĂĄ baĂŻn beø toâi hoĂťi, chĂ´ĂŻ hoa Haøng LÜôïc coĂš gĂŹ khaĂšc vĂ´Ăši voâ soĂĄ chĂ´ĂŻ hoa vĂŚa heø khaĂšc? Toâi traĂť lôøi: â€œĂ‘aây laø moät trong nhÜþng â€œĂąaĂŤc saĂťn tinh thaĂ nâ€? cuĂťa ThuĂť Ăąoâ, chĂ´ĂŻ hoa naøy chÜÚa “hoĂ nâ€? cuĂťa ngÜôøi Haø Noäi trong ĂąoÚ‌â€?. ÔÛ Haø Noäi coøn coĂš chĂ´ĂŻ hoa QuaĂťng BaĂš naèm beân ùÜôøng Nghi Taøm, thuoäc phÜôøng QuaĂťng An, quaän Taây HoĂ . ChĂ´ĂŻ hoa naøy khaĂšc nhÜþng khu chĂ´ĂŻ thoâng thÜôøng bĂ´Ăťi noĂš chĂŚ mĂ´Ăť vaøo ban Ăąeâm vaø baĂšn moät maĂŤt haøng duy nhaĂĄt - ĂąoĂš laø hoa. ChĂ´ĂŻ hoa naøy laø quen thuoäc vĂ´Ăši ngÜôøi Haø Noäi ĂąeĂĄn noĂŁi, neĂĄu chĂŚ noĂši Ăąi chĂ´ĂŻ hoa Ăąeâm thĂŹ moĂŻi ngÜôøi ĂąeĂ u ngaĂ m hieĂĽu khoâng Ăąaâu khaĂšc. CuĂľng khoâng ai nhĂ´Ăš roĂľ chĂ´ĂŻ ùÜôïc hĂŹnh thaønh tÜø khi naøo, chĂŚ bieĂĄt ĂąaĂľ tÜø laâu laĂŠm roĂ i, coĂš theĂĽ do naèm treân vuøng ĂąaĂĄt hoa vaø nhu caĂ u mua baĂšn, neân

chôï hoa QuaÝng BaÚ ùaþ trôÝ thaønh chôï ùaà u moåi, thaønh nôi taäp trung baÚn hoa cuÝa nhÜþng ngÜôøi troàng hoa ôÝ Haø Noäi vaø caÚc tÌnh laân caän. Chôï hoa ùeâm QuaÝng BaÚ ùÜôïc môÝ quanh naêm. BÏnh thÜôøng, khoaÝng 12 giôø ùeâm chôï baÊt ùaàu môÝ, nhÜng ngÜôøi luÚc naøy coøn thÜa thôÚt, phaÝi ùeån 3 giôø saÚng môÚi laø thôøi ùieüm chôï hoïp ùoâng nhaåt. ÑaÍc bieät, vaøo nhÜþng ngaøy leã, Teåt thÏ chôï ùÜôïc môÝ tÜø raåt sôÚm, khoaÝng 8-9 giôø toåi. KhaÚch mua hoa dòp naøy khoâng chÌ laø nhÜþng ngÜôøi baÚn hoa rong maø coøn coÚ raåt nhieàu ngÜôøi taïi Haø Noäi vaø caÚc tÌnh laân caän. CoÚ ùeån chôï hoa ùeâm naøy môÚi thÜôÝng thÜÚc heåt ùÜôïc caÚi thuÚ vò, haåp daãn cuÝa noÚ.

Chuyeän “haäu trÜôøngâ€? cuĂťa chĂ´ĂŻ hoa

Chôï hoa gaây taÊc ùÜôøng: Anh Nguyeãn Ñoà ng Sôn - P302 - CT2 - Xuaân ÑÌnh: chôï hoa Haø Noäi giôø theo kieüu ùoâng ngÜôøi baÚn, nhieàu ngÜôøi xem. Naêm naøo cuþng vaäy, cÜÚ ùeån nhÜþng ngaøy giaÚp teåt laø raåt nhieàu chôï hoa moïc leân treân caÚc ùÜôøng phoå Haø Noäi nhÜ ùÜôøng LaÚng, Hoaøng Hoa ThaÚm, Nguyeãn Traþi, Caàu Giaåy, Kim NgÜu, Mai Ñoäng, GiaÝi PhoÚng... CaÚc chôï hoa naøy chuÝ yeåu do nhÜþng ngÜôøi troàng hoa ôÝ ngoaïi thaønh Haø Noäi hoaÍc ngÜôøi

8Ă‹

93


vaät duïng trang trí nhaø cÜÝa... neân caøng heïp hôn. NgÜôøi mua keÝ baÚn khieån moät ùoaïn daøi tÜø ùaà u chôï BÜôÝi cho ùeån gaàn heåt doïc phoå uøn taÊc lieân tuïc. TÜø maåy hoâm nay, hoâm naøo ùÜôøng naøy cuþng bò taÊc ngheþn, vaäy maø coÚ thaåy ai ùeån deïp hay nhaÊc nhôÝ ùaâu. Khoâng chÌ taïi nhÜþng khu vÜïc coÚ chôï hoa môÚi xaÝy ra uøn taÊc, ngay caÝ nhÜþng tuyeån phoå nhoÝ, tuyeån phoå taäp trung nhieàu chôï, nhieàu quaày saïp haøng nhÜ Ñoäi Caån, Ñeâ La Thaønh, Thuïy Kheâ‌ cuþng laâm vaøo tÏnh traïng tÜông tÜï. Do caÚc saïp haøng baøy baÚn baÚnh keïo, mÜÚt, ùoà trang trí‌traøn ra leà ùÜôøng, ngÜôøi mua dÜøng ùoã ngay taïi loøng ùÜôøng khieån giao thoâng taÊc ngheþn.

daân caÚc tÌnh laân caän nhÜ HÜng Yeân, BaÊc Ninh, Vónh PhuÚc, Hoøa BÏnh, Haø Nam... chôÝ hoa ùeån baÚn. NhÜþng ngÜôøi baÚn buoân thÏ thueâ haún xe oâtoâ taÝi nhoÝ chôÝ hoa ùeån baÚn, coøn nhÜþng ngÜôøi baÚn leÝ thÏ chôÝ hoa treân xe thoà , xe ùaïp, xe maÚy ùeån baÚn. CaÚc loaïi phÜông tieän cuøng gaÍp nhau taïi moät thôøi ùieüm neân vieäc uøn taÊc laø khoâng traÚnh khoÝi. NgÜôøi baÚn hoa cho duø laø daân chuyeân nghieäp hay nhÜþng ngÜôøi baÚn hoa nghieäp dÜ cuþng chÌ tranh thuÝ baÚn hoa ngaøy teåt kieåm ít tieàn tieâu teåt, taåt caÝ ùeàu voàn vaþ moãi khi coÚ ngÜôøi dÜøng laïi trÜôÚc caây hoa hay khu baÚn hoa cuÝa mÏnh. Coøn ngÜôøi ùi mua hoa thÏ thong dong daïo bÜôÚc, vÜøa ngaÊm hoa vÜøa tÏm kieåm cho mÏnh moät caønh hoa, moät chaäu hoa maø mÏnh Üa thích. Thích roài thÏ môÚi traÝ giaÚ, cuþng coø keø bôÚt moät theâm hai, khi ùaþ thaåy chaåp nhaän ùÜôïc thÏ traÝ tieàn cho caønh hoa hay chaäu hoa leân xe maÚy, chaèng chaèng buoäc buoäc chôÝ veà nhaø, hoaÍc chôi sang hôn thÏ thueâ taxi chôÝ veà. Chính vÏ theå maø taåt caÝ taïo neân moät bÜÚc tranh giao thoâng hoãn ùoän nôi ùaây. SaÚt ngaøy teåt, toâi muoån ùi loøng voøng qua caÚc chôï hoa ùeü mua cho gia ùÏnh caây mai, caønh ùaøo. Theå nhÜng ùeån choã naøo cuþng thaåy uøn taÊc, khoÚi xe, chen chuÚc khieån cho ai cuþng caÝm thaåy meät moÝi vaø bÜÚc boåi. Anh Nguyeãn Xuaân - 24 Haøng Thieåc: Chen chuÚc theå naøy meät laÊm, khoâng coøn ùuÝ tÌnh taÚo ùeü choïn xem caây naøo ùeïp, caây naøo vÜøa yÚ mÏnh. Neân ùaønh mua ùaïi moät caønh ùaøo veà maø

94

8Ă‹

khoâng thaät sÜï Üng yÚ. NgÜôøi baÚn thÏ nhao nhao ùaà y ùÜôøng môøi khaÚch xem caây, ngÜôøi mua thÏ chaàm chaäm dong xe ùeü lÜïa choïn. Keøm theo ùoÚ laø haøng loaït xe oâtoâ thuøng chôÝ caây tÜø caÚc nôi ùoü veà, xe maÚy buoäc caây coàng keành qua laïi.

Tuyeån phoå Hoaøng Hoa ThaÚm khoâng ùÜôïc boå trí laø chôï hoa, song voån laø phoå baÚn caây caÝnh neân dòp teåt, nhieà u hoä bung ra baÚn hoa vaø nhieàu vaät phaüm trang trí nhaø cÜÝa. NgÜôøi ùi xem, choïn caây caÝnh haøng hoÚa ùoäng nghòt khieån tuyeån ùÜôøng naøy cuþng laâm caÝnh uøn ÜÚ haèng ngaøy.

Chôï hoa taïi phoå Haøng LÜôïc thÏ lan sang nhieà u phoå laân caän nhÜ Haøng Khoai, Haøng Chai, Haøng RÜôi‌ NgÜôøi mua keÝ baÚn taåp naäp khoâng chÌ gaây uøn taÊc treân caÚc phoå naøy maø caÝ caÚc tuyeån phoå laân caän khu vÜïc quaän Hoaøn Kieåm.

Anh Nguyeãn Quang Trung - 12 LyÚ Nam Ñeå: PhaÝi maåt gaà n 2 tieång ùoàng hoà, toâi môÚi thoaÚt khoÝi ùaÚm ùoâng uøn taÊc treân ùÜôøng AÂu Cô ùeü mang caây ùaøo veà nhaø. PhaÝi chen laån trong ùaÚm ùoâng neân hoa bò ruïng taÝ tôi, caây cuþng long goåc. Thôøi gian choïn ùaøo khoâng nhieàu vaø meät moÝi baèng luÚc chôÝ hoa veà nhaø. Len loÝi treân ùÜôøng ùoâng, caây naÍng, nhieàu luÚc toâi muoån vÜÚt caÝ caây ùaøo ùi.

Anh Buøi Minh Tuaån - 671 Hoaøng Hoa ThaÚm: Con ùÜôøng Hoaøng Hoa ThaÚm voån ùaþ heïp laø theå, nay coøn bò laån chieåm baÚn hoa, caây caÝnh,

CÜÚ dòp teåt ùeån laø tÜø tuyeån ùÜôøng AÂu Cô ùeån vuøng hoa ùaøo TÜÚ Lieân, Nhaät Taân ùaþ hÏnh thaønh chôï hoa daøi tôÚi 1,6km. NgÜôøi ùi qua laïi


Ă&#x;´ thďŹ &

thÏ chaà m chaäm choïn hoa, ngÜôøi baÚn laån ra loøng ùÜôøng neân gaây uøn ÜÚ treân tuyeån. CoÚ hoâm vaøo giÜþa buoüi trÜa cuþng bò uøn taÊc haøng giôø. Khoâng chÌ taïi caÚc ùieüm chôï hoa, caây caÝnh bò uøn taÊc, nhieàu tuyeån phoå khoâng ùÜôïc boå trí baÚn hoa, cuþng khoâng thoaÚt khoÝi caÝnh naøy. Nguyeân nhaân do ngÜôøi kinh doanh tÜï baøy baÚn hoa loän xoän leà ùÜôøng, ngÜôøi mua dÜøng ùoã dÜôÚi loøng ùÜôøng mua baÚn khieån giao thoâng taÊc ngheþn treân tuyeån phoå nhÜ Ñaïi Coà Vieät, GiaÝi PhoÚng, Ñeâ La Thaønh, Hoaøng Hoa ThaÚm‌ OÂng Leâ Vaên PhÜôïng - PhoÚ ChuÝ tòch UBND quaän Taây Hoà: ÑÜôøng AÂu Cô laø tuyeån huyeåt maïch phía BaÊc cuÝa thaønh phoå neân coÚ lÜôïng phÜông tieän cao. Song ùeü baø con mua baÚn hoa Teåt thÏ phaÝi chaåp nhaän caÝnh uøn ÜÚ giao thoâng. ÑÜôïc maÍt naøy thÏ maåt maÍt kia. Toâi thaåy nhieàu ngÜôøi thích ùi chaàm chaäm ùeü ngaÊm hoa neân khoâng theü caÝn trôÝ hoï. Quaän Taây Hoà cuþng ùaþ huy ùoäng caÝnh saÚt traät tÜï cuøng thanh tra, caÝnh saÚt giao thoâng phaân luoàng khi uøn taÊc. Nhieàu tuyeån phoå uøn taÊc laø do lÜôïng phÜông tieän taêng nhanh vaøo dòp Teåt, caÚc xe laïi chôÝ haøng coàng keành, chôï hoa naèm raÝi raÚc treân nhieàu phoå. MaÍc duø caÚc ùôn vò chÜÚc naêng ùaþ phaân luoàng tÜø xa, caåm haún caÚc xe taÝi treân 1,2 taån, xe khaÚch vaøo caÚc tuyeån ùÜôøng troïng ùieüm, song nhieàu tuyeån phoå vaãn xaÝy ra uøn taÊc, nhaåt laø vaøo giôø cao ùieüm.

Chôï hoa thaønh chôï taïp phaüm, laïm duïng vÌa heø loøng ùÜôøng, di tích lòch sÜÝ ùeü baÚn haøng

cĂˆng ÆÂng

Ñaþ thaønh thoâng leä, ngaøy 23 thaÚng Chaïp haèng naêm, chôï hoa teåt ùÜôïc hoïp giÜþa loøng phoå coü Haø Noäi, treân caÚc phoå Haøng LÜôïc - Haøng Khoai - Haøng Maþ. TrÜôÚc ùaây, chôï hoa thÜôøng ùÜôïc chia thaønh khu vÜïc baÚn hoa ùaøo treân phoå Haøng LÜôïc vaø khu vÜïc baÚn caÚc loaïi hoa tÜôi ôÝ phoå Haøng Khoai. CaÚc haøng quaåt vaø caây caÝnh baøy baÚn treân caÚc phaà n ùÜôøng coøn laïi. Ñoaïn gaàn phoå Haøng Maþ môÚi laø caÚc maÍt haøng khoâng phaÝi hoa nhÜng vaãn mang ùaÍc trÜng cuÝa teåt coü truyeàn nhÜ haøng maþ, caâu ùoåi, nhang ùeøn... Vaäy nhÜng chôï hoa teåt truyeàn thoång naøy giôø ùaþ khoâng coøn ùÜôïc nhÜ trÜôÚc. Thay vÏ hoa, chôï hoa phoå coü giôø ùaây traøn ngaäp caÚc quaày haøng voÝ oåp ùieän thoaïi, khaên, ùoà gia duïng, ùoà trang trí, hoa nhÜïa, hoa vaÝi... Ñieàu ùaÚng noÚi, 90% maÍt haøng ùÜôïc baøy baÚn ôÝ ùaây ùeàu do Trung Quoåc saÝn xuaåt vaø khoâng coÚ tem, maÚc nguoàn goåc, chaåt lÜôïng saÝn phaüm. Chôï hoa teåt phoå coü ùaþ coÚ truyeàn thoång haøng traêm naêm nay, laø ùòa chÌ ùeü khaÚch du lòch vaø ngÜôøi daân Haø Noäi tÏm ùeån moãi dòp teåt ùeån xuaân veà. Thieåt nghó, ùeü gÏn giÜþ neÚt ùeïp truyeàn thoång naøy, cuþng laø ùeü khai thaÚc tieàm naêng du lòch cuÝa chôï, caàn coÚ nhÜþng tieâu chí nhaåt ùònh veà maÍt haøng kinh doanh, quaày haøng, giaÚ caÝ... taïi chôï chÜÚ khoâng chÌ ùôn thuaàn laø cho thueâ maÍt baèng roài bieån chôï hoa thaønh... chôï taïp phaüm nhÜ hieän nay.

Sau hoa laø raÚc baün

Chò Ñoaøn Thu Trang - 108 Nghi Taøm: Daïo quanh chôï hoa QuaÝng BaÚ dòp giaÚp teåt, raåt deã daøng ùeü nhaän ra moät ùieà u raèng neåu nhÜ beân treân laø baït ngaøn hoa rÜïc rôþ khoe saÊc, thÏ ngay beân dÜôÚi, chao oâi baït ngaøn‌ raÚc! Moät sÜï ùoåi

laäp trÜïc dieän: nhĂ´Ăšp nhaĂšp, hoâi thoĂĄi, baĂĽn thĂŚu vaø dÜôøng nhĂś moĂŻi noĂŁ lÜïc cuĂťa coâng nhaân veä sinh Ă´Ăť Ăąaây cuĂľng khoâng theĂĽ naøo ĂąaĂšp ÜÚng heĂĄt ùÜôïc vĂ´Ăši lÜôïng raĂšc khoĂĽng loĂ lieân tuĂŻc ùÜôïc xaĂť ra. RaĂšc ĂąoĂšn khaĂšch ngay tÜø loĂĄi vaøo chĂ´ĂŻ roĂ i quaĂĽn laĂĄy chaân khaĂšch, raĂšc la lieät treân ùÜôøng Ăąi. BieĂĄt traĂšnh vaøo Ăąaâu? Thoâi, Ăąaønh Ăąi treân raĂšc. TÜø hoa tĂ´Ăši raĂšc‌ khoâng coĂš khoaĂťng caĂšch. Theo toâi, cĂ´ quan chÜÚc naĂŞng, ban quaĂťn lyĂš caĂšc khu chĂ´ĂŻ naøy caĂ n coĂš nhÜþng bieän phaĂšp thieĂĄt thÜïc hĂ´n nÜþa ĂąeĂĽ goĂšp phaĂ n mang laĂŻi caĂťnh quan moâi trÜôøng xanh, saĂŻch, ĂąeĂŻp cho caĂšc chĂ´ĂŻ hoa; ĂąeĂĽ baĂťo ĂąaĂťm moät moâi trÜôøng toĂĄt cho sÜÚc khoĂťe ngÜôøi daân soĂĄng quanh khu vÜïc, ĂąeĂĽ neĂšt ĂąeĂŻp vaĂŞn hoĂša â€œĂąi chĂ´ĂŻ hoaâ€? cuĂťa ngÜôøi Haø Noäi ùÜôïc troĂŻn veĂŻn vaø laø nieĂ m tÜï haøo cuĂťa ĂąaĂĄt Traøng An.

Nguy cô bò thu heïp vaø xoÚa soü chôï hoa

Chò Ñoaøn Thu Trang - 108 Nghi Taøm: CoÚ theü noÚi hoa ùaøo Nhaät Taân, noüi tieång tÜø haøng traêm naêm nay, laø linh hoà n ngaøy xuaân cuÝa ngÜôøi daân Haø Noäi. Raåt nhieàu gia ùÏnh Haø Noäi, moãi khi teåt ùeån, xuaân veà ùeàu mua moät caønh ùaøo hay moät caây ùaøo troàng trong chaäu chôi teåt; coÚ ngÜôøi kyø coâng leân taän laøng ùaøo Nhaät Taân ùeü mua. NhÜþng caây ùaøo ùeïp ôÝ ùaây giaÚ coÚ theü tÜø vaøi chuïc trieäu ùeån caÝ traêm trieäu ùoàng. Tieåc thay caÚi laøng ùaøo Nhaät Taân voån coÚ thÜông hieäu haøng traêm naêm leþ ra phaÝi ùÜôïc baÝo toàn, phaÚt trieün thaønh laøng du lòch hoa teåt ùaÍc trÜng cuÝa thuÝ ùoâ thÏ nay bò thu heïp vaø coÚ nguy cô xoÚa soü vÏ ngÜôøi ta phaÚ ùaøo ùi xaây nhaø cao taàng, trung taâm thÜông maïi.

OÂng Leâ ÑÜÚc Tuaân - 13 Ñaøo Duy TÜø: Naêm nay, nhÜþng chaäu hoa ùaøo, quaåt, hoa tÜôi khoâng xuaåt hieän nhieà u ôÝ chôï hoa truyeàn thoång Haøng LÜôïc maø noÚ laïi traøn ngaäp hoa nhÜïa vaø nhÜþng gian haøng ùoà ùoàng, ùoà coü, ùoà trang trí... NhÜþng quaày ùoà trang trí traÝi daøi treân phoå Haøng LÜôïc, coÚ ùuÝ caÚc maÍt haøng tÜø tuÚi xaÚch, bao lÏ xÏ ùeån hoa giaÝ‌ nhÜþng quaày hoa nhÜïa, hoa vaÝi lung linh vaø ngaøy caøng ùÜôïc nhieàu ngÜôøi lÜïa choïn. NhÜþng gian haøng ùoà coü ùÜôïc baøy baÚn doïc phoå Haøng LÜôïc vaø Haøng RÜôi, nhÜþng gian haøng naøy cuþng ùÜôïc nhieàu ngÜôøi quan taâm, ùaÍc bieät laø nhÜþng ngÜôøi thích sÜu taàm. Vaån ùeà nÜþa naÝy sinh ôÝ ùaây laø ùoâi khi vÏ lôïi ích caÚ nhaân maø khu di tích ùaþ ùÜôïc xeåp haïng Chuøa Vónh Truï cuþng bò chieåm duïng ùeü baøy baÚn haøng hoÚa. 8Ë

95


TIN QUOÁC TEÁ

Ñöùc

Quy hoaïc h khu vöï c quaä n Europaviertel ôû Frankfurt, Ñöùc

laøng chaøi Dadun thuoäc huyeän Laêng Thuûy - Haûi Nam. Döï aùn ñöôïc khôûi coâng töø thaùng 10/2010 vaø nhöõng caên bieät thöï naøy ñöôïc tôø Daily Mail ví nhö nhöõng “nhaø tuø”. Nhöng treân thöïc teá, chuùng ñöôïc xaây döïng vôùi gam maøu xaùm vaø söï ñoàng boä nhaøm chaùn tôùi noãi chaúng khaùc gì moät daõy nhaø oå chuoät, thaäm chí coù ngöôøi lieân töôûng tôùi moät khu... traïi giam. Töø tröôùc tôùi nay, khoaûng 3.500 ngö daân laøng chaøi Dadun ñaõ quen vôùi nhöõng caên hoä di ñoäng treân soâng nhö theá naøy.

Taäp ñoaøn phaùt trieån baáùt ñoäng saûn CA Immo vaø ECE coù truï sôû taïi Ñöùc seõ tieán haønh trieån khai quy hoaïch khu vöïc quaän Europaviertel ôû Frankfurt, Ñöùc. Ñaây laø döï aùn quy hoaïch coù giaù trò 360 trieäu Euro goàm toå hôïp vui chôi giaûi trí voâ cuøng hoaønh traùng. Döï kieán khai tröông döï aùn vaøo thaùng 8 naêm 2013, khu trung taâm mua saém bao goàm 38.000m2 baùn haøng, baõi ñaäu xe vôùi 2.400 xe oâtoâ vaø khoaûng 10.000m2 vöôøn caây xanh treân maùi vôùi 1.000m2 treân saân thöôïïng. Trung taâm naøy coù hai taàng nhaø ôû mua saéùm goàm 180 cöûa haøng, caùc quaùn caø pheâ, nhaø haøng vaø caùc doanh nghieäp dòch vuï. Döï aùn coøn coù trung taâm theå duïc thaåm myõ, khu chaêm soùc söùc khoûe vaø bodycare MeridianSpa roäng 9.200m2, döï kieán môû trong thaùng 11 naêm 2013. Caùc trung taâm mua saém ñaõ ñöôïc cho thueâ bao goàm caû caùc taäp ñoaøn noåi tieáng nhö Peek & Cloppenburg, Zara, Media Markt, H & M. Vieäc xaây döïng ñaõ nhaän ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän veà tính naêng beàn vöõng töø Hoäi ñoàng Xaây döïng beàn vöõng Ñöùc (DGNB). Döï aùn naøy laø moät phaàn cuûa söï phaùt trieån Europaviertel 90ha döï kieán seõ hoaøn thaønh vaøo naêm 2019.

Nhöng hoï seõ sôùm ñöôïc chuyeån tôùi nhaø môùi, toång coäng 1.029 bieät thöï, moãi bieät thöï roäng tôùi 253m2. Trung Quoác voán noåi tieáng vôùi nhöõng coâng trình xaây döïng quy moâ lôùn, cöïc kyø xa xæ vaø cuõng coù nhöõng döï aùn baát ñoäng saûn teû nhaït vaø keùm haáp daãn nhö theá naøy. Soá lieäu thoáng keâ cho thaáy, trong vaøi naêm gaàn ñaây, khoaûng 60 trieäu ngoâi nhaø bò boû khoâng ôû Trung Quoác do giaù nhaø taïi caùc thaønh phoá lôùn taêng tôùi möùc choùng maët: hôn 70%.

DUBAI

Xaây trung taâm thöông maïi khuûng nhaát theá giôùi

Theo coâng boá cuûa Dubai, döï aùn naèm gaàn trung taâm Dubai bao goàm 100 khaùch saïn, khu vöïc daân cö vaø moät coâng vieân giaûi trí coù dieän tích lôùn hôn Hyde Park 30%. Theo ñoù, khu thöông maïi coù dieän tích lôùn nhaát theá giôùi “Dubai Mall” naèm ñoái dieän vôùi toøa nhaø cao nhaát theá giôùi ñaõ ñöôïc xaây döïng tröôùc ñoù, Burj Khalifa. Giöõa hai coâng trình naøy laø moät hoà nhaân taïo vôùi toøa phun nöôùc khuûng nhaát theá giôùi cuøng thaùc nöôùc coù ñoä cao töông ñöông toøa nhaø 50 taàng. Dubai ñang noã löïc tìm kieám caùc cô hoäi taêng tröôûng kinh teá. Moät phaàn trong chieán löôïc ñoù chính laø hoài phuïc laïi moät soá döï aùn bò ngöng treä sau cuoäc khuûng hoaûng tín duïng toaøn caàu khieán cho giaù trò baát ñoäng saûn giaûm ñeán 65%, vaø haøng traêm coâng trình xaây döïng bò giaùn ñoaïn. Taïi U.A.E, caùc nhaø xaây döïng ñaõ phaûi töø boû caùc döï aùn coù toång trò giaù leân tôùi 757 tyû USD do khuûng hoaûng, theo baùo caùo coâng boá ngaøy 16/10 cuûa Citigroup. Dubai laø tieåu vöông quoác lôùn thöù hai taïi nöôùc naøy sau Abu Dhabi. Tôùi ñaây, Dubai seõ tieáp tuïc trieån khai 2 trong soá ba ñaûo daân cö bò giaùn ñoaïn töø quyù III naêm 2008.

MYANMAR

Ñoùn chuoãi khaùch saïn lôùn thöù nhì theá giôùi

Thieáu nguoàn cung chaát löôïng, giaù phoøng khaùch saïn taêng 4 laàn trong voøng 4 naêm qua laø cô sôû ñeå Best Western International löïa choïn Myanmar trôû thaønh ñòa chæ ñaàu tö môùi.

TRUNG Quoác

Caùc nhaø chöùc traùch Dubai vöøa coâng boá keá hoaïch phaùt trieån moät trung taâm thöông maïi lôùn nhaát theá giôùi vaø coâng vieân giaûi trí “khuûng” hôn caû Hyde Park cuûa London.

Best Western International - chuoãi khaùch saïn lôùn thöù nhì theá giôùi, seõ môû chi nhaùnh ñaàu tieân ôû Myanmar trong naêm nay. Taäp ñoaøn coù truï sôû taïi Arizona (Myõ) naøy ñang caân nhaéc ñòa ñieåm, trong ñoù coù Yangon vaø Mandalay - hai thaønh phoá lôùn nhaát nöôùc naøy, theo thoâng baùo cuûa Phoù chuû tòch phuï traùch khu vöïc chaâu AÙ - Trung Ñoâng Glenn de Souza.

Hôn 1.000 caên bieät thöï vöøa ñöôïc khaùnh thaønh ôû Haûi Nam (Trung Quoác) duøng laøm nhaø “taùi ñònh cö” cho daân

Beân caïnh ñoù, tieåu vöông quoác naøy cuõng quyeát taâm vöïc daäy caùc döï aùn baát ñoäng saûn bò giaùn ñoaïn sau cuoäc khuûng hoaûng taøi chính.

Toång thoáng Myanmar Thein Sein ñang tìm caùch bieán nöôùc mình thaønh moät quoác gia daân chuû, ñoàng thôøi hieän ñaïi hoùa cô sôû haï taàng vaø heä thoáng taøi chính, sau 50

Xaâ y bieä t thöï cho daâ n vaï n chaø i

96


naêm bò coâ laäp. Thaùng 11/2012, oâng ñaõ kyù moät döï luaät doïn ñöôøng cho caùc coâng ty ña quoác gia tieán vaøo ñaát nöôùc töøng bò quaân ñoäi kieåm soaùt naøy.

ñaát xaûy ra vaøo thaùng 2/2011. Chính quyeàn thaønh phoá muoán taïo ra moät quy hoaïch chi tieát cho khu trung taâm vôùi trong moät khoâng gian xanh hình chöõ L. Theo quy hoaïch, khu vöïc naøy seõ bao goàm caû toå hôïp saân vaän ñoäng ngheä thuaät, cô sôû haï taàng nhö taøu ñieän ngaàm, caùc cô sôû theå thao trung taâm vôùi quy moâ 2.000 choã ngoài, caùc khu tieän ích coâng coäng nhö beänh vieän, toøa aùn vaø caùc cô sôû giaùo duïc tröôøng hôïp caùc caáp.

Soá khaùch quoác teá ñeán Myanmar ñaõ ñaõ taêng hôn gaáp ba leân 593.381 ngöôøi naêm 2012, so vôùi 2008, theo soá lieäu cuûa Boä Du lòch vaø Khaùch saïn nöôùc naøy. Toång soá khaùch saïn taïi ñaây cuõng taêng 27% leân 787. Chính phuû Myanmar ñang leân keá hoaïch xaây khu khaùch saïn roäng 809.371m2 taïi Yangon, khi nöôùc naøy chuaån bò toå chöùc Ñaïi hoäi Theå thao Ñoâng Nam AÙ Seagames 27. ÔÛ chaâu AÙ, Best Western leân keá hoaïch môû 55 khaùch saïn cho ñeán quyù II/2015. Coøn taïi Ñoâng Nam AÙ, Indonesia vaø Thaùi Lan seõ laø hai thò tröôøng ñöôïc öu tieân nhaát.

NEW ZEALAND

Quy hoaïch vaø phaùt trieån khu vöïc Avon Precinct ôû Christchurch

Caùc nhaø chöùc traùch New Zealand ñaõ uûy thaùc cho Cô quan Phuïc hoài Ñoäng ñaát Canterbury löïa choïn Taäp ñoaøn Tö vaán Quy hoaïch vaø Thieát keá Opus ñeå quy hoaïch, thieát keá vaø phaùt trieån khu vöïc Avon Precinct ôû Christchurch, New Zealand. Chính phuû New Zealand muoán coù quy hoaïch naøy nhaèm xaây döïng laïi khu trung taâm bò huûy hoaïi do traän ñoäng

Thaønh phoá naøy seõ ñöôïc chia thaønh nhieàu khu rieâng bieät phaân theo chöùc naêng nhö khu phuïc vuï chaêm soùc söùc khoûe, khu daønh cho ngheä thuaät vaø vui chôi giaûi trí, khu thöông maïi baùn leû, khu toøa aùn haønh chính... Cuõng theo quy hoaïch, khoâng gian môû ôû phía Ñoâng seõ keùo daøi töø ñöôøng Kilmore tôùi caùc con phoá Saint Asaph, Madras vaø Manchester taïo neân moät chaëng thoâng suoát thuaän tieän vaø ñeïp ñeõ. Khu daân cö ñoâ thò môùi cuõng ñöôïc döï kieán phaùt trieån doïc theo phía Ñoâng. Caùc cô sôû theå thao trong nhaø ñeå toå chöùc caùc söï kieän quoác gia vaø quoác teá ñöôïc ñaàu tö hoaønh traùng.

COLOMBIA Medellin – thaønh phoá saùng taïo nhaát theá giôùi Vöôït qua nhöõng caùi teân löøng laãy nhö Tel Aviv vaø New York, thaønh phoá Medellin cuûa Colombia ñaõ ñöôïc bình choïn laø thaønh phoá saùng taïo nhaát theá giôùi. Theo Vieän Ñaát ñai ñoâ thò - moät toå chöùc phi lôïi nhuaän coù truï sôû taïi Myõ vaø laø ñôn vò toå chöùc cuoäc bình choïn, Medellin ñaõ raát xuaát saéc trong vieäc gia taêng tính löu ñoäng cuûa ngöôøi daân soáng ôû caùc khu vöïc ngheøo. Coù theå, thaønh phoá ñaõ xaây moät heä thoáng metro vaø taøu ñieän ngaàm hieäu quaû, cho pheùp ngöôøi daân ôû caùc khu vöïc ngheøo treân söôøn ñoài doác deã daøng di chuyeån tôùi trung taâm thaønh phoá, voán naèm ôû thung luõng. Thaønh phoá cuõng coù nhieàu khoâng gian daønh cho ngöôøi daân, caùc thö vieän, phoøng tröng baøy ngheä thuaät… Thò tröôûng Medellin, oâng Anibal Gaviria, noùi giaûi thöôûng treân laø nieàm vui cuûa 2,5 trieäu daân thaønh phoá, ñoàng thôøi ca ngôïi cöïu thò tröôûng Sergio Fajardo ñaõ khôûi

ñoäng nhieàu döï aùn ñöôïc Vieän Ñaát ñai ñoâ thò taùn döông. Medellin töøng ñöôïc bieát ñeán laø thaønh phoá baïo löïc vaø laø caên cöù moät thôøi cuûa baêng ma tuùy Medellin. Hieän taïi vaãn coøn nhieàu baêng ñaûng ma tuùy hoaït ñoäng taïi thaønh phoá naøy, trong ñoù coù nhieàu keû töøng laø thaønh vieân baêng Medellin.

Giaûi thöôûng “Thaønh phoá saùng taïo nhaát theá giôùi” do Vieän Ñaát ñai ñoâ thò toå chöùc, baùo Wall Street Journal vaø Ngaân haøng Citigroup taøi trôï. Vieän Ñaát ñai ñoâ thò ñaõ bieân soaïn moät danh saùch goàm 200 thaønh phoá treân theá giôùi döïa treân 8 tieâu chí, töø vaên hoùa, khaû naêng soáng ñeán giaùo duïc vaø cô sôû haï taàng, sau ñoù toå chöùc cho moïi ngöôøi bình choïn qua maïng.

Ñòa ñieåm môùi cho Piscine SPLASH! Chaâu AÙ 2013 Ñòa ñieåm toå chöùc trieån laõm Piscine SPLASH! Chaâu AÙ 2013 ñaõ ñöôïc thay ñoåi ñeán Trung taâm Hoäi nghò vaø Trieån laõm Marina Bay Sands taïi Singapore. Thôøi gian toå chöùc chöông trình naøy khoâng thay ñoåi, vaãn ñöôïc dieãn ra vaøo caùc ngaøy töø 20 ñeán 21, thaùng 5 naêm 2013.

NEW VENUE FOR SPLASH! Asia 2013

Piscine

The venue for Piscine SPLASH! Asia 2013 has been changed to the Marina Bay Sands Expo and Convention Centre in Singapore. The dates remain unchanged: 20th -21st, May 2013. The change became necessary when Interpoint & GL Events was notified by the new management of the Singapore Suntec Centre that the major refurbishment and extension of the centre which was initiated in May last year would not be finished in time for the pool & spa trade event in May.

97


Keát quaû giaùm saùt

tình hình quaûn lyù vaø thöïc hieän quy hoaïch xaây döïng treân ñòa baøn thaønh phoá Haø Noäi

V

öøa qua, ñoaøn giaùm saùt HÑND thaønh phoá Haø Noäi ñaõ tröïc tieáp laøm vieäc vôùi Sôû Quy hoaïch - Kieán truùc, 7 quaän, huyeän vaø chuû ñaàu tö 4 khu ñoâ thò môùi, ñeå thöïc hieän vieäc giaùm saùt naêm 2013, veà tình hình quaûn lyù vaø thöïc hieän quy hoaïch xaây döïng treân ñòa baøn Thaønh phoá. Keát quaû cho thaáy, ñeán nay, UBND thaønh phoá ñaõ pheâ duyeät 30/32 ñoà aùn quy hoaïch chung xaây döïng caùc huyeän, thò xaõ, thò traán vaø caùc ñoâ thò veä tinh, trong ñoù, ñaõ thoâng qua HÑND thaåm ñònh 8 ñoà aùn. Thaønh phoá ñaõ pheâ duyeät vaø trình Chính phuû 14/20 quy hoaïch ngaønh vaø chuyeân ngaønh; pheâ duyeät 3 nhieäm vuï quy hoaïch 2 beân tuyeán ñöôøng vaø quy hoaïch chi tieát 3 khu ñoâ thò trung taâm. Nhieàu quy hoaïch chi tieát ñöôïc raø soaùt, ñieàu chænh phuø hôïp vôùi thöïc tieãn… Caùc quaän, huyeän, thò xaõ ñang taäp trung chæ ñaïo hoaøn thaønh quy hoaïch xaây döïng noâng thoân môùi, chæ ñaïo laäp xong caùc quy hoaïch ngaønh treân ñòa baøn. Tuy nhieân, trong vieäc quaûn lyù vaø thöïc hieän quy hoaïch xaây döïng vaãn gaëp phaûi moät soá haïn

98

Bình Phöông cheá. Vieäc trieån khai quy hoaïch chung xaây döïng Thuû ñoâ coøn chaäm so vôùi keá hoaïch, nhaát laø vieäc laäp, thaåm ñònh pheâ duyeät caùc ñoà aùn quy hoaïch phaân khu, daãn ñeán vieäc laäp vaø pheâ duyeät quy hoaïch chi tieát cuûa haàu heát caùc quaän, huyeän gaëp phaûi khoù khaên. Caùc UBND quaän, huyeän, thò xaõ chöa thöïc hieän ñaày ñuû traùch nhieäm trong vieäc quaûn lyù nhaø nöôùc veà laäp quy hoaïch ñoâ thò theo quy ñònh taïi caùc Ñieàu 19, 44, 60 cuûa Luaät Quy hoaïch ñoâ thò. Chaát löôïng moät soá ñoà aùn quy hoaïch chi tieát chöa ñaûm baûo, daãn ñeán vieäc phaûi ñieàu chænh quy hoaïch, thaäm chí ñieàu chænh nhieàu laàn vaø quy hoaïch thieáu tính khaû thi.

Ñoái vôùi UBND thaønh phoá, caàn khaån tröông trieån khai thöïc hieän Luaät Quy hoaïch ñoâ thò, ñaûm baûo roõ noäi dung, thaåm quyeàn, traùch nhieäm. Thaønh phoá caàn ñaåy nhanh tieán ñoä pheâ duyeät caùc quy hoaïch cuï theå hoaù quy hoaïch chung xaây döïng Thuû ñoâ, nhaát laø quy hoaïch phaân khu tröôùc naêm 2013. Coâng taùc ñieàu chænh quy hoaïch, vieäc xaây döïng, quaûn lyù theo ñuùng quy hoaïch caàn ñöôïc chæ ñaïo quyeát lieät. Ñoân ñoác ñaåy nhanh tieán ñoä thöïc hieän caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät, haï taàng xaõ hoäi vaø caùc coâng trình coâng coäng. Kieân quyeát xöû lyù caùc vi phaïm; giaûi quyeát sôùm moät soá kieán nghò cuûa UBND caùc quaän, huyeän, thò xaõ, chuû ñaàu tö.

Ñoaøn giaùm saùt cuõng ñaõ ñöa ra kieán nghò, ñoái vôùi trung öông, caàn sôùm ban haønh thoâng tö höôùng daãn veà noäi dung thieát keá ñoâ thò vaø thoâng tö höôùng daãn thi haønh moät soá noäi dung Nghò ñònh soá 11/2013/NÑ-CP veà quaûn lyù ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò. Ñoàng thôøi, Vieäc thöïc hieän di dôøi truï sôû caùc boä, ngaønh trung öông theo quy hoaïch vaø keá hoaïch ñöôïc duyeät caàn sôùm trieån khai.

OÂng Nguyeãn Theá Thaûo - Chuû tòch UBND thaønh phoá nhaán maïnh: Coâng taùc quy hoaïch ñoâ thò laø vieäc quan troïng ñeå taïo neân söï beàn vöõng, hôïp lyù trong phaùt trieån ñoâ thò. Vì vaäy UBND thaønh phoá ñaõ vaø ñang tích cöïc trong vieäc chæ ñaïo coâng taùc naøy, phaùt huy ñöôïc nhöõng maët maïnh, khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu keùm trong vieäc laäp, pheâ duyeät vaø quaûn lyù quy hoaïch.


khu ñoâ thò Baéc soâng Hoàng ñöôïc nghieân cöùu, xaùc laäp, pheâ duyeät theo quy hoaïch chung xaây döïng Thuû ñoâ Haø Noäi.

Haø Giang

Coâng boá quy hoaïch chung cao nguyeân ñaù Ñoàng Vaên

Quy hoaïch toång theå Coâng vieân ñòa chaát toaøn caàu cao nguyeân ñaù Ñoàng Vaên giai ñoaïn 2012 - 2020, taàm nhìn 2030 vöøa ñöôïc coâng boá taïi Haø Noäi. Naèm phía Baéc tænh Haø Giang, khu vöïc naøy coù dieän tích 2.356km2, goàm ñòa giôùi haønh chính caùc huyeän Quaûn Baï, Yeân Minh, Ñoàng Vaên vaø Meøo Vaïc. Daân soá khoaûng 250.000 ngöôøi, vôùi 17 daân toäc thieåu soá. Ñaây laø coâng vieân ñòa chaát ñaàu tieân cuûa Vieät Nam vaø laø coâng vieân thöù 2 taïi khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Coâng vieân naøy chöùa ñöïng caùc loaïi hình di saûn ñòa chaát, vaên hoùa vaø ña daïng sinh hoïc coù nieân ñaïi khoaûng treân 500 naêm. Nhieàu di saûn hang ñoäng, hoùa thaïch trong caùc taàng ñaù traàm tích chöa coù ñieàu kieän nghieân cöùu, ñieàu tra, ñaùnh giaù.

Haø Noäi

Coâng boá hai quy hoaïch phaân khu ñoâ thò Baéc soâng Hoàng N4, N9

Saùng ngaøy 15/4, Sôû Quy hoaïch Kieán truùc vöøa toå chöùc coâng boá quy hoaïch phaân khu N4, N9 tyû leä 1/5000 treân ñòa baøn huyeän Ñoâng Anh vaø Gia Laâm. Ñaây laø 2 trong 12 ñoà aùn quy hoaïch phaân

Theo quy hoaïch, quy hoaïch phaân khu N4 taïi quyeát ñònh soá 4761/QÑ-UBND ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2012. Khu vöïc nghieân cöùu coù dieän tích khoaûng 2085,64ha, naèm phía Taây Baéc ñoâ thò trung taâm thaønh phoá Haø Noäi, thuoäc ñòa giôùi haønh chính caùc xaõ Ñaïi Maïch, Voõng La, Kim Chung, Kim Noã, Haûi Boái cuûa huyeän Ñoâng Anh. Döï kieán ñeán naêm 2050, daân soá khoaûng 220.000 ngöôøi. Phaân khu N4 laø moät phaàn ñoâ thò trung taâm, trong chuoãi phía Baéc soâng Hoàng; ñaây laø khu vöïc ñoâ thò phaùt trieån môùi cuûa thaønh phoá trung taâm keát hôïp vôùi caûi taïo chænh trang khu vöïc hieän coù; ñaây cuõng laø trung taâm thöông maïi khu vöïc Baéc Haø Noäi; khu coâng nghieäp saïch, ña ngaønh, kyõ thuaät cao; khu laøng xoùm ñoâ thò hoùa, khu ñoâ thò môùi, khu nhaø ôû phuïc vuï khu coâng nghieäp; laø ñaàu moái haï taàng kyõ thuaät, ñaàu moái giao thoâng cuûa thaønh phoá. Phaân khu N4 ñöôïc chia thaønh 08 khu quy hoaïch, bao goàm 18 oâ quy hoaïch vaø ñöôøng giao thoâng ñeå kieåm soùat phaùt trieån. Caùc tuyeán quan troïng cuûa phaân khu laø tuyeán ñöôøng Baéc Thaêng Long Noäi Baøi; caùc truïc chính ñoâ thò (quoác loä 5 keùo daøi) vaø caùc ñöôøng chính khu vöïc. Quy hoaïch phaân khu ñoâ thò N9 ñöôïc pheâ duyeät taïi quyeát ñònh soá 165/QÑ-UBND ngaøy 09 thaùng 01 naêm 2013. Phaân khu naèm phía Ñoâng Baéc ñoâ thò trung taâm thaønh phoá Haø Noäi, thuoäc ñòa giôùi haønh chính thò traán Yeân Vieân vaø caùc xaõ Yeân Vieân, Yeân Thöôøng, Ñình Xuyeân, Ninh Hieäp, Döông Haø, Phuø Ñoång cuûa huyeän Gia Laâm, caùc xaõ Duïc Tuù, Xuaân Canh, Mai Laâm, Ñoâng Hoäi cuûa huyeän Ñoâng Anh. Khu vöïc naøy roäng 2.290ha, trong

ñoù, ñaát xaây döïng trong phaïm vi daân duïng laø 1.969,05ha, ñaát xaây döïng ngoaøi phaïm vi daân duïng khoaûng 320,95ha. Döï kieán, ñeán naêm 2050 daân soá khoaûng 200.000 ngöôøi. Phaân khu ñoâ thò N9 ñöôïc chia thaønh 07 khu quy hoaïch, bao goàm 28 oâ quy hoaïch vaø ñöôøng giao thoâng ñeå kieåm soaùt phaùt trieån. Caùc tuyeán quan troïng laø khoâng gian hai beân caùc truïc chính ñoâ thò nhö quoác loä 1A, 1B, quoác loä 3, tuyeán ñöôøng 5 keùo daøi, tuyeán ñöôøng caàu Töù Lieân ñi vaønh ñai 3. Caùc ñöôøng chính khu vöïc toå chöùc kieán truùc hieän ñaïi, coâng trình cao taàng.

Quy hoaïch chi tieát tyû leä 1/500 Coâng vieân töôûng nieäm Thieân ñöôøng Thanh Töôùc

Quy hoaïch treân ñöôïc coâng boá theo quyeát ñònh soá 3101/QÑ-QHKT. Khu vöïc nghieân cöùu thuoäc ñòa baøn xaõ Thanh Laâm, huyeän Meâ Linh, vôùi ranh giôùi phía Ñoâng giaùp nghóa trang Thanh Töôùc hieän coù. Trong hôn 6,4ha ñaát nghieân cöùu quy hoaïch coù 5,79ha ñaát xaây nghóa trang. Ñaát an taùng ñöôïc xaây döïng vôùi hai hình thöùc löu tro trong nhaø vaø ngoaøi trôøi. Tyû leä caây xanh, maët nöôùc chieám 21,1% dieän tích ñaát nghóa trang. Ñaây laø nghóa trang toå chöùc theo hình thöùc hoûa taùng, löu tro baèng coâng ngheä hieän ñaïi, baûo ñaûm veä sinh moâi tröôøng, phuø hôïp baûn saéc vaên hoùa vaø nhu caàu phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Döï aùn do Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Hoa Sen Vaøng laøm chuû ñaàu tö. Döï kieán, döï aùn seõ ñöôïc khôûi coâng vaøo thaùng 6/2013 vaø ñöa vaøo söû duïng trong thaùng 01/2014.

Ñoà aùn ñieàu chænh cuïc boä Quy hoaïch chi tieát khu taùi ñònh cö taïi xaõ Ñoâng Hoäi, huyeän Ñoâng Anh, tyû leä 1/500 Ñoà aùn ñöôïc coâng boá theo quyeát ñònh soá 2028/QÑ-UBND. Döï aùn coù quy moâ

99


37,718ha, do Ban quaûn lyù döï aùn Haï taàng Taû ngaïn laøm chuû ñaàu tö. Ñaây laø khu taùi ñònh cö phuïc vuï coâng taùc ñeàn buø, giaûi phoùng maët baèng caàu Nhaät Taân, ñöôøng 5 keùo daøi vaø caùc döï aùn phaùt trieån ñoâ thò taïi caùc loâ ñaát 5.B1, 5.B2, 5.B3, 5.B4, 5.B5 ñaõ ñöôïc coâng boá vaø baøn giao taïi xaõ Ñoâng Hoäi, huyeän Ñoâng Anh. Döï kieán sau khi ñieàu chænh, quy moâ daân soá khoaûng 5.790 ngöôøi, toång dieän tích saøn ôû cuûa toaøn döï aùn ñaït 470.000m2, trong ñoù coù 435.000m2 laø dieän tích saøn nhaø ôû.

Quy hoaïch chi tieát 1/500 Khu chöùc naêng ñoâ thò Nam ñöôøng vaønh ñai 3

Quy hoaïch ñöôïc ñieàu chænh toång theå theo quyeát ñònh soá 5873/QÑ-UBND ngaøy 17 thaùng 12 naêm 2012. Khu vöïc nghieân cöùu roäng 89,749ha, thuoäc phöôøng Ñaïi Kim, quaän Hoaøng Mai vaø xaõ Thanh Lieät, huyeän Thanh Trì, Haø Noäi. Döï kieán, quy moâ daân soá khoaûng 17.000 ngöôøi. Quy hoaïch söû duïng ñaát cuûa khu ñoâ thò giöõ nguyeân toång dieän tích ñaát vaø dieän tích ñaát ñöôøng thaønh phoá khu vöïc, an ninh quoác phoøng. Quy hoaïch ñieàu chænh taêng dieän tích ñaát vaên phoøng, ñaát coâng coäng khu vöïc, ñaát ñôn vò ôû, ñoàng thôøi giaûm dieän tích ñaát hoãn hôïp, coâng coäng, dòch vuï vaên phoøng vaø caên hoä cho thueâ; ñaát caây xanh thaønh phoá, khu vöïc.

Quy hoaïch Khu ñoâ thò Nghóa Ñoâ, tyû leä 1/500

Quy hoaïch vöøa ñöôïc coâng boá ñieàu chænh toång theå theo quyeát ñònh soá 3137/QÑ-UBND ra ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2011. Khu ñaát ñieàu chænh coù dieän tích 81.485m2, goàm 3 oâ ñaát nhaø ôû cao taàng, 2 oâ ñaát nhaø ôû bieät thöï, 2 oâ ñaát nhaø vöôøn, 3 oâ ñaát nhaø treû, tröôøng hoïc. Trong ñoù, hoaùn ñoåi 2 oâ ñaát coù kyù hieäu CT3 sang oâ CX2. Vieäc ñieàu chænh naøy khoâng laøm thay ñoåi dieän tích ñaát caây xanh khu ñoâ thò. Muïc tieâu ñieàu chænh quy hoaïch nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng ñaát, taêng khaû naêng khôùp noái haï taàng cuûa döï aùn vaø khu daân cö laân caän,

100

goùp phaàn giaûi quyeát quyõ nhaø ôû taùi ñònh cö cho thaønh phoá. Töø vieäc ñieàu chænh quy hoaïch, trong ñoù chuû yeáu laø naâng taàng caùc coâng trình cao taàng, toång daân soá cuûa khu ñoâ thò taêng töø 3.020 ngöôøi (theo quy hoaïch pheâ duyeät tröôùc ñaây) leân 3.352 ngöôøi.

Thanh Hoùa

Coâng boá quy hoaïch saân bay Thoï Xuaân

Quy hoaïch saân bay Thoï Xuaân, giai ñoaïn ñeán naêm 2020, taàm nhìn ñeán naêm 2030 vöøa ñöôïc coâng boá. Saân bay coù dieän tích gaàn 60ha, thuoäc thò traán Sao Vaøng, huyeän Thoï Xuaân. Nôi ñaây ñöôïc quy hoaïch laø saân bay noäi ñòa keát hôïp cho caû bay daân söï vaø bay quaân söï. Sau khi ñi vaøo khai thaùc, saân bay Thoï Xuaân coù theå tieáp nhaän caùc loaïi maùy bay hieän ñaïi nhö A320, A321 vaø maùy bay lôùn nhö Boing 747, 777, ñaûm baûo khai thaùc maùy bay quaân söï caáp 1.

Thöøa Thieân Hueá

Pheâ duyeät nhieäm vuï ñieàu chænh quy hoaïch chung thaønh phoá Hueá ñeán naêm 2030, taàm nhìn ñeán naêm 2050

Nhieäm vuï ñieàu chænh treân vöøa ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû ban haønh taïi Quyeát ñònh soá 597/QÑ-TTg ngaøy 16/4/2013. Phaïm vi nghieân cöùu goàm toaøn boä ranh giôùi tænh Thöøa Thieân Hueá vôùi khoaûng 5.033,205km2. Ñeán naêm 2050, döï baùo daân soá thaønh phoá Hueá vaø khu vöïc ñònh höôùng phaùt trieån, môû roäng khoaûng 1 trieäu ngöôøi. Theo nhieäm vuï ñieàu chænh quy hoaïch, thaønh phoá Hueá seõ trôû thaønh tænh lî, trung taâm chính trò, kinh teá, vaên hoùa, khoa hoïc kyõ thuaät cuûa tænh Thöøa Thieân Hueá. Nhieäm vuï ñieàu chænh quy hoaïch ñeà xuaát caùc phöông aùn phaân khu chöùc naêng nhö: khu vöïc baûo toàn, khu vöïc chænh trang ñoâ thò, khu vöïc phaùt trieån ñoâ thò, khu vöïc phaùt trieån coâng nghieäp,

khu vöïc phaùt trieån du lòch sinh thaùi, nghæ döôõng, vuøng baûo toàn moâi tröôøng thieân nhieân,… phaùt trieån phaûi baûo ñaûm ñoâ thò gaén keát vôùi phaùt trieån kinh teá vaø an ninh quoác phoøng, baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi; ñaûm baûo coâng taùc baûo toàn, toân taïo vaø phaùt huy caùc giaù trò di saûn vaên hoùa theá giôùi ñaõ ñöôïc coâng nhaän.

TP. HCM

Khôûi coâng 4 tuyeán ñöôøng chính khu Thuû Thieâm

Ñaây laø 4 tuyeán ñöôøng chính taïi khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm coù toång voán ñaàu tö khoaûng 10.000 tæ ñoàng, do lieân doanh VIDIFI - Ñaïi Quang Minh laøm chuû ñaàu tö xaây döïng theo hình thöùc BT (xaây döïng - chuyeån giao) vaø “ñoåi ñaát laáy haï taàng”. Döï kieán, caùc tuyeán ñöôøng seõ ñöôïc xaây döïng xong trong 3 naêm vaø seõ khoâng thu phí khi ñöa vaøo söû duïng.

Caùc tuyeán ñöôøng chính goàm: Ñaïi loä voøng cung, ñöôøng ven hoà trung taâm, ñöôøng ven soâng Saøi Goøn, ñöôøng treân cao qua Khu laâm vieân sinh thaùi phía Nam.

Bình Thuaän – Ñoàng Nai

Khôûi coâng caûi taïo quoác loä 1A

Ngaøy 18/4, Döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình caûi taïo neàn, maët ñöôøng QL1A ñoaïn töø tænh Bình Thuaän ñeán tænh Ñoàng Nai theo hình thöùc hôïp ñoàng BOT vöøa ñöôïc khôûi coâng caûi taïo. Ñoaïn ñöôøng ñöôïc naâng caáp caûi taïo coù chieàu daøi 125,4km ñi qua caùc huyeän Haøm Thuaän Nam, Haøm Taân (Bình Thuaän) vaø caùc huyeän Traûng Bom, Xuaân Loäc, Thoáng Nhaát, thò xaõ Long Khaùnh (Ñoàng Nai). Toång möùc ñaàu tö 2.085,6 tyû ñoàng. Döï aùn seõ caûi taïo neàn ñöôøng hieän taïi; ñoái vôùi nhöõng ñoaïn caûi taïo cuïc boä, beà roäng neàn ñöôøng theo quy moâ ñoaïn tuyeán töông öùng.


VIEĂ„N KIEĂ N TRUĂ™C, QUY HOAĂ?CH Ă‘OĂ‚ THĂ’ VAĂ˜ NOĂ‚NG THOĂ‚N - BOĂ„ XAĂ‚Y DĂ–Ă?NG

Trung taâm Nghieân cÜÚu & Quy hoaïch moâi trÜôøng ùoâ thò - noâng thoân Truï sôÝ chính: 389, Ñoäi Caån, Ba ÑÏnh, Haø Noäi Tel: 04. 37622949 / 04. 37622948 * Fax: 04 37622948

ÑÜôïc thaønh ngaøy 20/5/1993 theo Quyeåt ùònh 212/BXD-TCLÑ cuÝa Boä trÜôÝng Boä Xaây dÜïng. ChÜÚng nhaän ùaêng kyÚ hoaït ùoäng khoa hoïc vaø coâng ngheä soå 135 caåp ngaøy 9/8/1993 cuÝa Boä trÜôÝng Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi trÜôøng.

CHĂ–Ă™C NAĂŠNG NHIEĂ„M VUĂ? VAĂ˜ CAĂ™C LĂ“NH VĂ–Ă?C HOAĂ?T Ă‘OĂ„NG:

1. Nghieân cÜÚu, toü chÜÚc trieün khai vaø thÜïc hieän caÚc chÜông trÏnh, ùeà taøi NCKH, caÚc dÜï aÚn tieàn khaÝ thi, khaÝ thi vaø caÚc dÜï aÚn ùaàu tÜ trong lónh vÜïc quy hoaïch moâi trÜôøng ùoâ thò - noâng thoân. 2. Tham gia nghieân cÜÚu quy hoaïch vaø moâi trÜôøng trong caÚc ùoà aÚn thieåt keå quy hoaïch xaây dÜïng ùoâ thò - noâng thoân. 3. Toü chÜÚc ùieàu tra, khaÝo saÚt tÏnh hÏnh oâ nhieãm moâi trÜôøng ùaåt, nÜôÚc, khoâng khí vaø moâi trÜôøng kinh teå, xaþ hoäi, vaên hoÚa, lòch sÜÝ, caÝnh quan nhaèm phuïc vuï nghieâm cÜÚu quy hoaïch vaø xaây dÜïng ùoâ thò - noâng thoân. 4. ÑaÚnh giaÚ moâi trÜôøng chieån lÜôïc cho caÚc ùoà aÚn quy hoaïch xaây dÜïng, DDTM cho caÚc khu coâng nghieäp, caÚc dÜï aÚn xaây dÜïng. 5. Toü chÜÚc dòch vuï thoâng tin tÜ lieäu, tÜ vaån soaïn thaÝo caÚc quy cheå, quy ùònh, quy phaïm, tieâu chuaün veà quy hoaïch, moâi trÜôøng ùoâ thò - noâng thoân. 6. Tham gia ùaøo taïo caÚn boä trong lónh vÜïc nghieân cÜÚu quy hoaïch, moâi trÜôøng ùoâ thò noâng thoân. 7. Hôïp taÚc vôÚi caÚc toü chÜÚc quoåc teå (Chính phuÝ, Phi chính phuÝ tÜ nhaân, tÜ nhaân) ùoåi vôÚi caÚc dÜï aÚn trang thieåt bò, nghieân cÜÚu, ùaøo taïo‌ veà quy hoaïch vaø moâi trÜôøng.

GiaĂšm ĂąoĂĄc:

TS. KTS. LĂ–U Ă‘Ă–Ă™C CĂ–Ă”Ă˜NG SĂ” Ă‘OĂ€ CĂ” CAĂ U TOĂ… CHĂ–Ă™C BAN GIAĂ™M Ă‘OĂ C

PHOĂ˜NG NC QHMT

PHOĂ˜NG TN QHMT

PHOĂ˜NG QHXD

BOÄ PHAÄN TOÅNG HÔ�P

\KRÂ’FK0„ 7UXQJW‚P1JKLƒQFĂ‘XYÂŽ4X

TCVN

TIĂŠU

C

%Ăƒ ; ; 9L° ƒ\GĂ“ QN QJ N

E§[x\GœQJ

YLÂ QTX\KRÂŒFK

7UXQJWqP1JKLr

7UX Q

JWW‚ ‚P

7HO

1 1J K

LƒƒQ

P1 )D QJWq 

x

ÂŽ ÂŤ

F K LQ FK P ÂŻW R} Q X\ 7K \K WUDQ[‘ 4X K”D ¸DSKÂĽ 4X\ ˆ 1JKXĂƒF 

Ăžv Ă–

n ÂŤ

Leã nhaän baèngy khen cuÝa Boä Xaây dÜïng

n g

J T

X\KK

RÂ’F

° O 7Õ

ÂŽ4 Ă‘XY

W

J

NHĂ–Ă•NG COĂ‚NG TRĂŒNH TIEĂ‚U BIEĂ…U:

th ÂŤ n

Hoäi thaÝo khoa hoïc Quy hoaïch baÝo toà n, toân taïo vaø phaÚt huy giaÚ trò khu di tích thaÊng caÝnh HÜông Sôn hÜôÚng tôÚi phaÚt trieün beàn vÜþng.

X

 Q

KLW

th

 Ă“Q Ă?F LrQ G WU K ƒ\ ÂŻQ 1J K ; L %Ăƒ QN WqP ÂŽQ ° J L+ 9L XQ €’ 7U /ƒ 

17 

ƒQ V Ă‚

7

q u y v iª ho T n n š g hu

QF

F K€

ngh

KLƒ 1J

WUĂŒ KR Â’F

c ÂŤ n g

ĂŠ

i

‚P

9LÂŻ LÂŻQ .LÂŽ Q

\P

4X \

LQ Â&#x;WP KX\ EJ z Q W[J $Q Â Q +X\

b

v

T Ön Šy m ru ki d 37 i ng Õn Ún Lª tr t tr g § ‡ê Šm óc ši H n g n g , qu Οn Ž h h  -H

7K X\ ÂŽWW P

PÂ… p P K  D 4 X\ P Â… G

‡‡„ WK WK

Q

4X

‘

QJW

,WUU Â†Ăƒ QJ

¡Q „Q JWWK K„WKĂ–QKSKÂŽ7+$1+

4X

K0 0 „

TX\KR“FK NKXOL„QKĂˆ

–W E U  „Q LrQ v 4 P X\ ŽQ Q u¥Q 

X\K K

\ÂŻW

RÂ’ F

7KX\Â&#x;WPLQKWŠ

7U \KR X W‘Q QJW }

Ă‘X YYÂŽ 4

7KX

4X\ PLQK KR }FK 1 QUY HO JK” F WK D W XĂƒ 7Ă•O Fˆ¸DS UDQ Solid W J KÂĽ ° Q[ 

qP 7Õ Kv WK O° L�Q

FF

 

7UX

J

Ă“Q ˆ ƒ\G RÂŒFK \K Q QTX JKLr

7UX LÂŻQWWU QJW / WqP Ă?FT TX /ƒ€ \ 1J €’LL 1 LrQF +ÂŽQ KLr K 

„ K0

Â†ĂƒQ ,WU

„WK J‡

QJ ¡Q„

I. Quy hoaïch moâi trÜôøng, ùaÚnh giaÚ taÚc ùoäng moâi trÜôøng: 9L¯

LÂŽQ Q.

F WUĂŒ

Ăž vĂ–

ÂŽ

g nÂŤn

n thÂŤ

X\K

K RÂ’F

7 1 €7

ĂŽp

ch  th hoš ch Ž 5796 hoš vÖ quy g 04.821 dÚn c, quy Fax: cøu g thn ó xŠy 49 bÊ n tr ghiªn kiÕ 7420 n n n hÞ - Tel: 04.9 viÖn g tŠm Ž t n Tru r‡êng - HΟ NÊi t h mi §ši HΟn ª 37 L

tĂť

II. Quy hoaïch ùoâ thò - noâng thoân:

\ 7KX

4

D K PÂ…

7W 4X\KRÂ’FKFKLWLÂŽWNKXOLƒQKÇS7'7

1. Ă‘MC Quy hoaĂŻch chung xaây dÜïng thuĂť Ăąoâ Haø Noäi. 2. Quy hoaĂŻch quaĂťn lyĂš chaĂĄt thaĂťi raĂŠn tĂŚnh An Giang ĂąeĂĄn naĂŞm 2020 taĂ m nhĂŹn ĂąeĂĄn naĂŞm 2030. 3. Quy hoaĂŻch nghĂła trang tĂŚnh Ă‘oĂ ng Nai ĂąeĂĄn naĂŞm 2025. 4. Quy hoaĂŻch heä thoĂĄng caây xanh thaønh phoĂĄ CaĂ n ThĂ´, tĂŚnh CaĂ n ThĂ´. 5. Ă‘aĂšnh giaĂš taĂšc Ăąoäng cuĂťa bieĂĄn ĂąoĂĽi khĂ­ haäu vaø nÜôÚc bieĂĽn daâng ĂąeĂĄn heä thoĂĄng haĂŻ taĂ ng kyĂľ thuaät Ăąoâ thò. 6. Ă‘oâ thò nÜôÚc nhaèm ÜÚng phoĂš vĂ´Ăši bieĂĄn ĂąoĂĽi khĂ­ haäu. 7. Quy hoaĂŻch ùòa ĂąieĂĽm choân caĂĄt, lĂśu trÜþ chaĂĄt phoĂšng xaĂŻ. 8. BaĂľi choân laĂĄp chaĂĄt thaĂťi raĂŠn hĂ´ĂŻp veä sinh – tieâu chuaĂĽn thieĂĄt keĂĄ. 9. Xaây dÜïng hÜôÚng daĂŁn quy hoaĂŻch quaĂťn lyĂš chaĂĄt thaĂťi raĂŠn caĂĄp xaĂľ, cuĂŻm xaĂľ vaø caĂĄp huyeän. h ĂŚng Ăšng inh t ng Šy d x Ă•t m ĂŤ rĂŠ Th u y iĂ•t hi t kĂş m yÂŞn ch c hoš ang ĂŠi hw n quy a tr phè ghĂœ hwnh ÂŞn n vĂ— - t 00 g vi n ba 1/2.0 cÂŤn h u yĂ– lĂ–:

ĂƒL +Â?1

Q WK„

+Ă– 1ÂŻ L

L�Q 4X\ Kv W‘Q ° O 7Õ

+Ă–1ÂŻL

1. Quy hoaĂŻch chung thò xaĂľ Soâng Coâng, ThaĂši Nguyeân. 2. Quy hoaĂŻch chung xaây dÜïng Ăąoâ thò A LÜôÚi mĂ´Ăť roäng ĂąeĂĄn naĂŞm 2020 taĂ m nhĂŹn ĂąeĂĄn naĂŞm 2030. 3. Laäp ĂąeĂ  aĂšn naâng cao loaĂŻi Ăąoâ thò Ă‘oĂ ng Ă‘aĂŞng leân Ăąoâ thò loaĂŻi IV. 4. KhaĂťo saĂšt, laäp quy hoaĂŻch chi tieĂĄt 4 xaĂľ thuoäc thò xaĂľ Tuyeân Quang. 8Ă‹ 1


VIEÄN KIEÁN TRUÙC, QUY HOAÏCH ÑOÂ THÒ VAØ NOÂNG THOÂN

Vietnam Institute of Architecture, Urban and Rural Planning

TR¢N TRñNG GIõI THIåU CUˇN SÉCH

"THI⁄T K⁄ ߧ THë

TRONG QUY HOÑCH X¢Y D#NG ߧ THë VIåT NAM" Ñôn vò phaùt haønh: Taïp chí Quy hoaïch xaây döïng - Taàng 7 soá 10 Hoa Lö - Hai Baø Tröng - Haø Noäi Tel: 04-39741942 * Email: tapchiquyhoach@gmail.com

G THOÂN NING VAØ NOÂN L PLAN ÑOÂ THÒ RURA N AND HOAÏCH ÙC, QUYHITECTURE, URBA ÁN TRUOF ARC VIEÄN KIE INSTITUTE VIETNAM

THIEÁT KEÁ ÑOÂ THÒ TRONG QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG ÑOÂ THÒ VIEÄT NAM

M Y ¹’ ÂY DÖÏNG YP AÏCH XA 9MN¹ QUY HO  THÒ VIEÄT NAM TRONG ÑO

SIGN E D N URBA

VIEÄN KIEÁN TRUÙC, QUY HOAÏCH ÑOÂ THÒ VAØ NOÂNG THOÂN

VIETNAM INSTITUTE OF ARCHITECTURE, URBAN AND RURAL PLANNING

9MN¹YP¹’YMÂ

VIEÄN KIE VIETNAM

ÁN TRUÙC

INSTITUTE

URBANDESIGN URBAND TRONG QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG ÑOÂ THÒ VIEÄT NAM

, QUY HOA

OF ARC HITE

ÏCH ÑOÂ

CTUR

THÒ VAØ

E, URBA

N AND

NOÂNG

RURA

THOÂN

L PLAN

9MN¹YP ¹’Y TRONG QUY HO M AÏCH XA ÂY DÖ

NING

ÏNG EÄT NAM

ÑOÂ THÒ VI

ESIGN

NHAØ XUAÁT BAÛN KHOA HOÏC & KYÕ THUAÄT

ÁT BAÛN

NHAØ XUA

KHOA HOÏC

& KYÕ THUA

ÄT

NHAØ XUA

ÁT BAÛN

KHOA HOÏC

& KYÕ THUA ÄT

8Ë

1

Tạp chí Quy hoạch xây dựng - Số 61 năm 2013  
Tạp chí Quy hoạch xây dựng - Số 61 năm 2013  
Advertisement