Page 1


พูด (ภาษา) ไทยชัดดวยเคล็ดลับ 9 ประการ (รวมซีดี 1 แผน)

300.-

โดย ฮิเดโอะ มารุยามะ หนังสือสำหรับคนญี่ปุนที่เริ่มเรียนภาษาไทยและตองการออกเสียงภาษาไทยใหชัด ผูเขียนใชความรูและประสบการณที่ทำใหตัวเองพูดไดชัดมาบอกเลาเปรียบเทียบ กับภาษาญี่ปุนไดอยางชัดเจน

J-tales เรียนภาษาญี่ปุนจากนิทาน 2 (รวมซีดี 1 แผน)

220.-

เรียบเรียงโดย ฮิโรโกะ ซาโนะ และ นพวรรณ บุญสม / ภาพ สมศักดิ์ เหมะรักษ อยากอานภาษาญี่ปุนเกง ตองหมั่นฝกฝนทุกวัน เริ่มตนจากการอานอะไรงาย ๆ อยาง “J-Tales เรียนภาษาญี่ปุนจากนิทาน 2” นอกจากจะไดพัฒนาทักษะการอาน ฝกฝนการฟงแลว ยังไดรับความเพลิดเพลินและความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และคติสอนใจ ของชาวญี่ปุนดวย

เกงญี่ปุน 20 ชม. (รวมซีดี 1 แผน)

220.-

โดย มิชิโกะ มิยาซากิและซาชิโกะ โกชิ แปล กองบรรณาธิการสำนักพิมพภาษาและวัฒนธรรม สนทนาภาษาญี่ปุนเบื้องตน มุงเนนการสรางเสริมความสามารถในการสนทนา และการฟง ผูเรียนจะเรียนรูภาษาญี่ปุนผานรูปภาพและสามารถเขาใจความหมาย จากการตีความตามสถานการณที่เห็นดวยตัวเองได

กอก กอก..เปดประตูใจ

195.-

โดย นาคาจิมะ มาซึมิ / แปล อภิญญา เตชะบุญไพศาล รูจักตัวเอง คนใจคนอื่นดวยแบบทดสอบทางจิตวิทยา 52 ขอ พรอมบทวิเคราะห ตรงเผงที่คุณตองตะลึง ! แมนโดนใจสาว ๆ บอกกันปากตอปากจนฮอตฮิต ! ยอดขายทะลุ 400,000 เลม !!

หนังสือชุด “มารยาทและเคล็ดลับ” ราคาเลมละ 250.เคล็ดลับและมารยาทในการเขาสังคม โดย โทชิเอะ อิงากิ / ภาพ มิกิ อิโต / แปล สมจิตร สิริรัตนวิทย

เคล็ดลับและมารยาทในการผูกมิตร โดย โซอิชิโร อิชิฮาระ / ภาพ มิกิ อิโต / แปล ภัทรอร พิพัฒนกุล

เคล็ดลับและมารยาทในการพูด โดย มินาโกะ ซูงิยามะ / ภาพ มิกิ อิโต / แปล ทัศนีย เมธาพิสิฐ ซีรีส “เคล็ดลับและมารยาท” ชุดใหม เนนเรื่องการผูกมิตร การพูด และการเขาสังคมที่เหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ตั้งแตมารยาท ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการวางตนใหสงางามเมื่อเขารวมในงานพิธีการ

ไซอะคุ...โหด เลว ลวง

265.- ปาพิศวง

200.-

โดย โอคุดะ ฮิเดะโอะ / แปล รัตนจิต ทองเปรม ผลงานคมคาย จัดจาน เจาะลึกถึงแกนแทมนุษย ทวาแฝงไวดวยความคิด และอารมณขันอยางรายกาจของนักเขียนเบสตเซลเลอรจากเรื่อง “โรคพิกล คนพิลึก”

หนังสือชุด “สืบสวนสุดฮิต”

นักศึกษาสาวยอดนักสืบ ตอน คานทองนิเวศน นักศึกษาสาวยอดนักสืบ ตอน เจาสาวกุหลาบเขียว นักศึกษาสาวยอดนักสืบ ตอน รักนี้ที่รอคอย คูซาหลังคาเดียวกัน ตอน คดีลักพาตัวนองหมา ผลงานซีรีสสืบสวนสุดฮิต โดยอาคากาวา จิโร นักเขียนที่คุณชื่นชอบ ทั้งชุด “นักศึกษาสาวยอดนักสืบ” และ “คูซาหลังคาเดียวกัน”

ราคาเลมละ 175.-


“คนเกง” สรางได

200.-

โดย Yoshida Tensei / แปลโดย ชไมพร สุธรรมวงศ บอกเทคนิคในการสรางคน (Coaching) ใหเกง ทำอยางไร หัวหนา “คนเกง” จึงจะสรางลูกนองหรือคนอื่นใหเกง เหมือนตัวเองได ตลอดจนวิธีการสรางทัศนคติ (Attitude) ดานบวกแบบงาย ๆ ที่จะสรางใหตนเองและทีมงาน กลายเปน “คนเกง” ที่สามารถรังสรรคผลงานได แบบไมมีลิมิต และพาองคกรไปสูเปาหมายดวยกัน ทุกกรณีศึกษามาจากประสบการณจริงมากกวา 10 ป ของผูเขียน

ตองกำจัด “เกาอี้” ถึงจะมี “กำไร”

200.-

โดย Sakamaki Hisashi / แปลโดย สินี มิตานิ ขอแนะนำเทคนิคการเพิ่มผลกำไรที่แปลกแหวกแนว แตพิสูจนใหเห็นผลจริงมาแลว ที่บริษัทแคนนอนอิเล็กทรอนิกส เปนเทคนิคการลด Cost แบบไมตองลดคน จากกิจการที่ทำทาจะไปไมรอด กลายเปนบริษัทที่มีผลกำไรสูงติดอันดับโลก เปนหนังสือที่ไดรับการตอบรับเปนอยางมากจากบรรดาผูบริหารและผูจัดการ ในหลายบริษัทชั้นนำในญี่ปุน วา “มีประโยชนและใช ไดจริง!!”

235.-

การบริหารธุรกิจแบบอะมีบา

โดย Inamori Kazuo / แปลโดย บวร วงศรูคุณ วิถีการบริหารแนวใหมที่จะปฏิวัติทั้งองคกรใหยืดหยุน โปรงใส และทำกำไรไดมหาศาล งานเขียนจากผูบริหารมือฉมังของญี่ปุน ผูกอตั้งบริษัทเคียวเซรา ผูนำของบริษัทผูผลิต ซึ่งเริ่มตนจากพนักงานไมถึง 10 คน แตปจจุบันยิ่งใหญจนเปนที่รูจักไปทั่วโลก เพื่อให องคกรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดอยางทันทวงที เพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแขงขันใหสูงขึ้น ตัวอยางชั้นดีของการแบงองคกรที่ทั้งบริษัททั่วไป และบริษัทผูผลิตสามารถนำไปประยุกตใช ได

ครบเครื่องเรื่องการเจรจาตอรอง

195.-

โดย ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา ครอบคลุมความรูทุกดานในการเจรจาตอรอง อาทิ แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาตอรอง ลักษณะของนักเจรจา การวางแผนในการเจรจา กระบวนการในการเจรจา นอกจากนี้ ยังรวบรวมการเจรจาตอรองแบบตาง ๆ ไวครบถวน ประยุกตใชไดทั้งทางธุรกิจ การคา การซื้อขาย หรือแมแตในชีวิตประจำวัน พรอมดวยเกม แบบทดสอบ และกรณีศึกษา เพื่อฝกฝนสูการเปนสุดยอดนักเจรจาตอรอง

การบริหารพื้นที่หนางาน Power of Gemba

150.-

โดย Endo Isao / แปลโดย สมชาย พิพัฒนธนกุล / เรียบเรียงโดย ดร.ธงไชย แกวสอาด “ธุรกิจที่มั่นคงและมั่งคั่ง ลวนมีพื้นที่หนางานที่แข็งแกรง!!” ผูอานจะไดศึกษากลยุทธ การบริหารพื้นที่หนางานจากกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำของญี่ปุน โดยการประยุกต หลักการ 3 G, PDCA, การทำใหมองเห็น (Mieruka), 5 WHY ฯลฯ เพื่อใหทุกทาน เขาใจหลักการที่แทจริงของ “GEMBA” เพื่อนำไปใชเพิ่มความสามารถใหหนางานจริง ของทุกฝายงานขององคกร ไมใชเฉพาะภาคการผลิตหรือในโรงงานเทานั้น

รูจักและเขาใจเลือด สิ่งมหัศจรรย ในรางกายเรา

195.-

เขียนโดย Hiroshi Mohri / แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง บอกเลาเรื่องราวของสิ่งที่อยู “ในตัว” ของเราไดอยางนาสนใจ ดวยสไตลการอธิบาย และภาพประกอบที่เขาใจไดงายและเร็วกวาที่คาดคิด เพื่อใหรูจักและเขาใจความสำคัญ ของเลือดที่มีตอชีวิต ผลกระทบที่เกิดจากความผิดปกติของเลือด และความเกี่ยวของ ของเลือดกับโรคที่ใกลตัวเรา เพื่อการดูแลสุขภาพของตัวเอง และการดูแลผูใกลชิด ดวยความเขาใจที่ดีขึ้น สนใจเปนนักเขียน/นักแปล กับ สำนักพิมพ ส.ส.ท. ดูรายละเอียดไดที่ www.tpa.or.th/publisher/new


รัตนจิต ทองเปรม

สวนใหญผูอานจะรูจักสำนักพิมพเพื่อนนักอาน จากหนังสือแนวสืบสวนเบาสมอง ไมวาจะเปนชุด “โอนุกิสารวัตรจอมปวน” “นักศึกษาสาวยอดนักสืบ” หรือ “คูซาหลังคาเดียวกัน” ของอาคากาวา จิโร ป นี้ เ รามี ห นั ง สื อ ที่ เ นื้ อ หารสชาติ จั ด จ า นเข ม ข น ขึ้ น โดย โอคุ ด ะ ฮิเดะโอะ นักเขียนเบสตเซลเลอรเรื่อง “ไซอะคุ...โหด เลว ลวง” ผลงานลาสุดที่สำนักพิมพภูมิใจเสนอ และผูมารับหนาที่ถายทอดเนื้อหา ไดอยางเขาถึงอารมณก็คือ คุณรัตนจิต ทองเปรม

โดยทั่วไปในญี่ปุนมีลักษณะการดำรงชีวิตหรือรูปแบบสังคม เปนอยางไร เนื่องจากญี่ปุนเปนประเทศเล็ก ขอจำกัดทางภูมิศาสตรสงผลใหผูคนตอง อยูกันอยางพึ่งพา พยายามหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่ง คนญี่ปุนแครคนอื่นมาก จะทำ อะไรแตละอยางตองนึกถึงวาคนอื่นจะมองอยางไร สังคมจะตำหนิหรือไม จนอาจกลาย เปนความเก็บกดและจำยอมในที่สุด นอกจากนี้ญี่ปุนยังเปนสังคมของผูชาย ผูหญิงจึง ตกอยูในสถานะถูกกดขี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมของการทำงาน

ตัวละครในเรื่องเปนตัวแทนของคนธรรมดาที่ตองแบกรับภาระหนาที่ ปญหาและความกดดันตาง ๆ มากมาย มันสะทอนใหเราเห็นอะไรบาง สะทอนใหเห็นชีวิตผูคนในปจจุบันที่ลวนตกอยูใตมายาแหงเงินตราอันเปนเพียงเปลือกนอก จนตองดิ้นรน กระเสือกกระสนเพียงเพื่อให ไดมาซึ่งเงินทอง อำนาจ ชื่อเสียง จนอาจลืมไปวาสุดทายแลว ชีวิตที่สงบงาม เรียบงาย มีครอบครัวที่อบอุนตางหากที่อาจเปนความสุขแทของชีวิต

ระหวางเจาของโรงกลึงวัยกลางคนที่ถูกธนาคารหลอก หญิงสาวที่ถูกเจานายลวนลาม กับเด็กหนุมที่ตกเปนทาสยากูซา สามคนนี้ใครนาจะไดรับความเห็นใจมากที่สุด มองวาเด็กหนุมนาจะไดรับความเห็นใจมากที่สุด เพราะเปนชีวิตที่ถูกผลักใหเปนโดยคนที่ไดชื่อวาเปนพอ เปนแม เปนชีวิตที่ขาดทางเลือกโดยสิ้นเชิง เดียวดาย ไรที่พึ่ง ไรที่ปรึกษา และไรทางออก

นิยายเรื่องนี้คอนขางยาว คิดวาอะไรคือสิ่งที่จะชวน ใหติดตาม เสนหของนิยายเรื่องนี้อยูตรงสะทอนใหเห็นดานมืดของมนุษยได อยางถึงแกนและสมจริง ไมวาจะเปนกิเลส ตัณหา การเอารัดเอา เปรียบ ผลประโยชนเงินทอง หรือเรื่องเพศ ซึ่งลวนเปนสิ่งที่เกิด ขึ้นจริงในสังคม ประกอบกับวิธีเขียนสนุกเราใจ การดำเนินเรื่องนาติดตาม และสำนวนภาษากินใจ ทำให อานสนุกจนวางไมลง อีกอยางที่ทำใหนิยายเรื่องนี้ชวน ติดตามคือผูอานจะรูสึกมีสวนรวมกับตัวละครอยาง มากและมองวาเรื่องที่เกิดขึ้นในนิยายอาจเกิดกับ ตัวเองหรือคนรอบขางได


ISBN

√À—

™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ

ºŸâ·µàß / ºŸâ·ª≈ / ºŸâ‡√’¬∫‡√’¬ß

√“§“

À¡«¥°àÕ √â“ß-‚¬∏“- ∂“ªíµ¬°√√¡ 974-832-520-0 974-8329-13-5 974-7949-84-9 974-7970-98-8 974-443-010-9 974-443-007-9 974-443-120-2 974-4432-79-7 974-8359-51-8 974-443-004-4

T 8109 T 0114 T 9107 T 94V2 P 0308 P 0313 T 0506 T 0703 T 0111 T 0306

‡∑§π‘§°“√ √â“ßÕ“§“√§Õπ°√’µ‡ √‘¡‡À≈Á° °“√ª√–¡“≥√“§“°àÕ √â“ß (©∫—∫ª√—∫ª√ÿß„À¡à) °“√«‘‡§√“–À傧√ß √â“ß ‡¢’¬π·∫∫°àÕ √â“ß °“√ª√–¡“≥®”π«π«— ¥ÿ°àÕ √â“ßÕ“§“√ («‘∏’≈—¥) §Ÿà¡◊ÕÕÕ°·∫∫ªØ‘¿“§ à«πº ¡§Õπ°√’µ‚¥¬«‘∏’ ACI Code ß“π°àÕÕ‘∞·≈–ß“π©“∫ªŸπ (¿“§ªØ‘∫—µ‘) °“√°àÕ √â“ß‚§√ß √â“߇À≈Á° ‡ âπ·≈–·π«§‘¥„π°“√ÕÕ°·∫∫º≈‘µ¿—≥±å ‡ âπ·≈–·π«§‘¥„π°“√ÕÕ°·∫∫º≈‘µ¿—≥±å 2

√».¥√.æ‘¿æ ÿπ∑√ ¡—¬ √».¥√.æ‘¿æ  ÿπ∑√ ¡—¬ ¥√.∫—≠™“  ÿª√‘𓬰  ÿ¢ ¡ ‡ π“π“≠ √».¥√.æ‘¿æ  ÿπ∑√ ¡—¬ √».¥√.æ‘¿æ  ÿπ∑√ ¡—¬ √».¥”‡π‘π §ßæ“≈“ √».¥√.æ‘¿æ  ÿπ∑√ ¡—¬ √—∞‰∑ æ√‡®√‘≠ √—∞‰∑ æ√‡®√‘≠

150 330 175 180 150 90 200 420 150 135

º».π¿“æ√√≥ ÿ∑∏–æ‘π∑ÿ √».«√√≥≥‘¿—§  À ¡‚™§

110 220

À¡«¥»‘≈ª–·≈– ∂“ªíµ¬°√√¡ 974-9569-05-9 974-443-209-8

T 9611 T 0601

ÕÕ°·∫∫µ°·µàß¿“¬„π ÕÕ°·∫∫‡øÕ√åπ‡‘ ®Õ√å

À¡«¥§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 974-443-352-7

T 0804

974-443-329-9

T 0801

974-443-342-8 974-8325-59-8 974-9569-16-4 974-8329-63-1

T 0008 T 9618 T 0004 T 0203

974-8329-60-7 974-8329-79-8 974-8329-85-2 974-9569-07-5 974-9569-90-3 974-443-002-8 974-443-009-5 974-443-008-7 974-443-053-2 974-443-072-9 974-443-102-4 974-443-114-8 974-443-177-6 974-443-137-7 974-443-146-6 974-443-164-4 974-443-217-9 974-443-213-6

T 0204 T 0216 P 0203 T 0213 T 0310 T 0316 T 0313 T 0314 T 0409 T 0411 T 0421 T 0509 T 0511 T 0512 T 0513 T 0515 T 0608 T 0609

974-443-219-5 974-443-221-7 974-443-227-6 974-4432-65-0 974-4432-71-1

T 0613 T 0616 T 0614 T 0704 T 0712

974-4432-72-8

T 0710

√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ √».¥√.«‘‡™’¬√ ‡ª√¡ «— ¥‘Ï (Management Information System) SolidWorks:Advanced Surface Modeling √».»ÿ¿™—¬ µ√–°Ÿ≈∑√—æ¬å∑«’ ™‘Èπß“πæ◊Èπº‘«™—Èπ Ÿß √–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–¿“…“·Õ ‡´¡∫≈’ (©∫—∫ª√—ߪ√ÿß) √».∏’√«—≤πå ª√–°Õ∫º≈ °“√ª√–¬ÿ°µå„™âß“π‰¡‚§√§Õπ‚∑√≈‡≈Õ√å √».∏’√«—≤πå ª√–°Õ∫º≈ °“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡¿“…“´’ „πß“π§«∫§ÿ¡ (©∫—∫ª√—∫ª√ÿß)+CD ¥Õπ —π ªßº“∫ §Ÿà¡◊Õ°“√ÕÕ°·∫∫·≈–‡¢’¬π‚ª√·°√¡ «‘∑¬“  ÿ§µ∫«√ ‚§√ß √â“ߢâÕ¡Ÿ≈·≈–Õ—≈°Õ√‘∑÷¡ °“√æ—≤π“‰¡‚§√§Õπ‚∑√≈‡≈Õ√å¥â«¬¿“…“´’ √».∏’√«—≤πå ª√–°Õ∫º≈ °“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¥â«¬¿“…“´’ +CD º».Õ—™¨“≥—∑ √—µπ‡≈‘»πÿ √≥å ¬Ÿ∫‘§«‘µ—  §’¬å‡«‘√奢Õß‚≈° IT ·ÀàßÕ𓧵 Hidaka Shoji (NTT Data) °“√‚ª√·°√¡¿“…“´’ ”À√—∫ß“π«‘∑¬“»“ µ√å √».∏’√«—≤πå ª√–°Õ∫º≈ ¿“…“·Õ ‡´¡∫≈’  ”À√—∫ MCS-51 √».∏’√«—≤πå ª√–°Õ∫º≈ ‡¢’¬π·∫∫«‘»«°√√¡¥â«¬‚ª√·°√¡ SolidWorks ∑«’»—°¥‘Ï »√’™à«¬ √–∫∫∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ √».¥√.«‘‡™’¬√ ‡ª√¡™—¬ «— ¥‘Ï Open Source DBMS : PostgreSQL «‘ ÿ∑∏‘Ï ·´àµ—Èß SolidWorks : °“√ √â“ß·≈–ª√–°Õ∫™‘Èπß“π¢—Èπ Ÿß +CD √».»ÿ¿™—¬ µ√–°Ÿ≈∑√—æ¬å∑«’ °“√®—¥°“√√–∫∫∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»¿Ÿ¡‘»“ µ√å (GIS) º».Õÿ∑—¬  ÿ¢ ‘ßÀå SolidWorks ß“π‚≈À–·ºàπ·≈–æ—∫°≈àÕß°√–¥“… +CD √».»ÿ¿™—¬ µ√–°Ÿ≈∑√—æ¬å∑«’ Drawing by SolidWorks +CD ∑«’»—°¥‘Ï »√’™à«¬ ‰¡‚§√§Õπ‚∑√≈‡≈Õ√å·≈–°“√ª√–¬ÿ°µå„™âß“π 1 +CD ¥Õπ —π ªßº“∫ °“√ √â“ß·∫∫®”≈Õßæ◊Èπº‘«¥â«¬‚ª√·°√¡UnigraphicsNX+CD ≥√ߧå æ‘∑—°…å∑√—æ¬å ‘π 100 ∫∑‡√’¬π≈—¥À—¥„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å : Windows XP ™—™«“≈ »ÿ¿‡°…¡ §Ÿà¡◊Õ„™âß“π Protel DXP  ÿ¿—∑√™—¬  ‘ßÀå∫“ß ‰¡‚§√§Õπ‚∑√≈‡≈Õ√å·≈–°“√ª√–¬ÿ°µå„™âß“π 2 +CD ¥Õπ —π ªßº“∫ SolidWorks/COSMOSWorks ¢—Èπæ◊Èπ∞“π +CD √».»ÿ¿™—¬ µ√–°Ÿ≈∑√—æ¬å∑«’  ∂“æ√ «—ß©“¬ SolidWorks Handbook (§Ÿà¡◊Õ Solidworks ©. ¡∫Ÿ√≥å)+CD ∑«’»—°¥‘Ï »√’™à«¬ AutoCAD2007  ”À√—∫ß“π‡¢’¬π·∫∫·ª≈π ¿“§ ¡∫Ÿ√≥å+CD ™—™«“≈ »ÿ¿‡°…¡ °“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡¿“…“‰æ∏Õπ¥â«¬µπ‡Õß +CD ®—°√°ƒ…≥å · ß·°â« ‰¡‚§√§Õπ‚∑√≈‡≈Õ√å PIC ·≈–°“√ª√–¬ÿ°µå„™âß“π +CD ¥Õπ —π ªßº“∫, ∑‘æ«—≈¬å §”πÈ”πÕß °“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡ Digitall Image Processing  ‘∑∏‘‚™§ ¬Õ¥√–¬—∫ ¥â«¬ Visual Basic +CD SolidWorks 2007 ¢—Èπ°≈“ß +CD √».»ÿ¿™—¬ µ√–°Ÿ≈∑√—æ¬å∑«’

190 320 300 150 250 190 160 270 200 280 180 260 180 250 350 290 200 300 220 350 139 260 230 320 350 500 350 230 320 370

À¡«¥‡§√◊ËÕß°≈ 974-7948-82-6 974-7970-94-5 974-443-091-5 974-8325-79-2 974-8326-37-3 974-8326-99-3 974-8329-98-4 974-443-038-9 974-443-066-4

T 8502 T 9403 T 9507 T 9805 T 9904 T 0009 T 0233 T 0404 T 0317

°“√ÕÕ°·∫∫®‘Í°·≈–ø凮Õ√å ‡∑§‚π‚≈¬’´’‡ÕÁπ´’ ‡¢’¬π·∫∫«‘»«°√√¡ (©∫—∫ª√—∫ª√ÿß) √–∫∫ PLC π‘«·¡µ‘° å·≈–‰Œ¥√Õ≈‘° å‡∫◊ÈÕßµâπ °≈»“ µ√å¢Õß·¢Áß π‘«·¡µ‘° å·≈–π‘«·¡µ‘° å‰øøÑ“‡∫◊ÈÕßµâπ ‡¢’¬π·∫∫‡∑§π‘§‡∫◊ÈÕßµâπ °≈»“ µ√å¢Õß·¢Áß ©∫—∫‡ √‘¡ª√– ∫°“√≥å

«™‘√– ¡’∑Õß º».™“≈’ µ√–°“√°Ÿ≈ ¡“πæ µ—πµ√–∫—≥±‘µ¬å ≥√ß§å µ—π™’«–«ß»å ≥√ß§å µ—π™’«–«ß»å √».»ÿ¿™—¬ µ√–°Ÿ≈∑√—æ¬å∑«’ ∞‘±“√’¬å ∂¡¬“ πæ¥≈ ‡«™«‘∞“π, ™“ππ∑å ™¡ ÿπ∑√ √».»ÿ¿™—¬ µ√–°Ÿ≈∑√—æ∑å∑«’,  ∂“æ√ «—ß©“¬

150 175 280 260 135 295 220 130 300

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å√∂¬πµå ‡§√◊ËÕ߬πµåÀ—«©’¥ EFI (©∫—∫ª√—∫ª√ÿß„À¡à) ∑ƒ…Æ’√–∫∫©’¥πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ªØ‘∫—µ‘√–∫∫©’¥πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å DonûJust Drive : √Ÿâ(®—°√∂) „Àâ·πà°«à“·§à¢—∫ ß“π ’·≈–µ—«∂—ß√∂¬πµå ‡§√◊ÕË ß¬πµå·°ä ‚´≈’π

摇™∞ ‡¢’¬« ’¡à«ß πæ¥≈ ‡«™«‘∞“π πæ¥≈ ‡«™«‘∞“π πæ¥≈ ‡«™«‘∞“π πæ¥≈ ‡«™«‘∞“π ª√– “πæß…å À“‡√◊Õπ™’æ πæ¥≈ ‡«™«‘∞“π

160 200 100 80 170 220 200

«‘»«°√√¡·≈–°“√∫√‘À“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π‚√ßß“π

«‘±Ÿ√¬å ‘¡–‚™§¥’, «’√æß…å ‡©≈‘¡®‘√–√—µπå 200

À¡«¥‡§√◊ÕË ß¬πµå 974-8326-74-8 974-8328-86-4 974-8329-67-4 974-8329-66-6 974-443-134-2 974-443-143-1 974-4432-78-0

T 9925 T 0036 T 0217 T 0218 P 0505 T 0503 T 0706

À¡«¥§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ 974-8326-03-9

T 8505

À¡«¥‰øøÑ“-Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 974-956-927-6 974-7949-38-5

T 0320 T 8901

‡∑§π‘§°“√ÕÕ°·∫∫√–∫∫§«∫§ÿ¡Õÿª°√≥å‰øøÑ“ §≥‘µ»“ µ√å‰øøÑ“

™“≠»—°¥‘Ï Õ¿—¬æ‘æ—≤πå ÿ«√√≥ ∫ÿ≠∑‘æ¬å

290 110

Hotline : 0-2662-1020

5


ISBN

√À—

974-7970-00-7 974-7970-08-2 974-8325-63-6 974-8325-32-6 974-8324-13-3 974-8324-42-7 974-8324-45-1 974-8324-59-1 974-8325-08-3

T 91F2 T 92V1 T 93V1 T 9707 T 94V3 T 9508 T 9510 T 9614 T 9709

974-8329-93-3 974-8329-25-9 974-8326-72-1 974-8326-75-6 974-8326-96-9 974-8329-56-9 974-9569-27-X 974-9569-23-7 974-443-089-3 974-443-084-2 974-443-103-2

T 9804 T 9807 T 9910 T 9922 T 0005 T 0113 T 0230 T 0231 T 0415 T 0416 T 0422

974-443-210-1 974-443-165-2

T 0607 T 0517

™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ

ºŸâ·µàß / ºŸâ·ª≈ / ºŸâ‡√’¬∫‡√’¬ß

°“√ àÕß «à“ß ∑ƒ…Æ’«ß®√‰øøÑ“°√–· µ√ß ‡§√◊ËÕß°≈‰øøÑ“ 1 ‡§√◊ËÕß°≈‰øøÑ“ 2 ∑ƒ…Æ’«ß®√‰øøÑ“°√–·  ≈—∫ ‰øøÑ“Õÿµ “À°√√¡‡∫◊ÈÕßµâπ °“√«—¥·≈–‡§√◊ËÕß«—¥‰øøÑ“ ‰øøÑ“Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‡∫◊ÕÈ ßµâπ °“√ÕÕ°·∫∫·≈–µ‘¥µ—Èß√–∫∫‰øøÑ“ µ“¡¡“µ√∞“π¢Õß°“√‰øøÑ“ (©∫—∫ª√—∫ª√ÿß) ‡∑§π‘§°“√ÕÕ°·∫∫√–∫∫· ß «à“ß (©∫—∫ª√—∫ª√ÿß) ‚√ßµâπ°”≈—߉øøÑ“ (©∫—∫ª√—∫ª√ÿß) ‡§√◊ËÕß°≈‰øøÑ“°√–· µ√ß «‘‡§√“–Àå«ß®√‰øøÑ“°√–· µ√ß√–∫∫ CCS & PCS ‡≈à¡ 1 «‘‡§√“–Àå«ß®√‰øøÑ“°√–· µ√ß√–∫∫ CCS & PCS ‡≈à¡ 2 ‡´Áπ‡´Õ√å·≈–∑√“𠥑«‡´Õ√å‡∫◊ÈÕßµâπ °“√ÕÕ°·∫∫¥‘®‘µÕ≈«‘»«°√√¡ §Ÿ¡à Õ◊ «‘»«°√‰øøÑ“ °“√µ√«®§«“¡ª≈Õ¥¿—¬√–∫∫‰øøÑ“ ‡®“–≈÷°«ß®√‡§√◊ËÕߢ¬“¬‡ ’¬ß ‡´π‡´Õ√å·≈–∑√“𠥑« å‡´Õ√å: ∑ƒ…Æ’·≈–°“√ª√–¬ÿ°µå„™â „π√–∫∫°“√«—¥·≈–√–∫∫§«∫§ÿ¡ À¡âÕ·ª≈߉øøÑ“ ELECTRICAL TRANSFORMER ™à“ß √â“߇§√◊ËÕߢ¬“¬‡ ’¬ß∑√“π´‘ ‡µÕ√å·≈–‰Õ´’

√“§“

«—≤π“ ∂“«√ ∫√√®ß ®—π∑¡“» ‰™¬™“≠ À‘π‡°‘¥ ‰™¬™“≠ À‘π‡°‘¥ ∫√√®ß ®—π∑¡“» ÿ«√√≥ ∫ÿ≠∑‘æ¬å √».¥√.‡Õ° ‰™¬ «— ¥‘Ï «“§“¬“¡“ ‚¬™‘´“∫ÿ‚√, ´Ÿ´Ÿ°‘ §‘‚¬™‘ ≈◊Õ™—¬ ∑Õßπ‘≈

110 110 135 185 135 180 200 120 200

™“≠»—°¥‘Ï Õ¿—¬π‘æ—≤πå «—≤π“ ∂“«√ ‰™¬™“≠ À‘π‡°‘¥ ∏π“æ—π∏å ∫ÿ√‘¡π“∂ ∏π“æ—π∏å ∫ÿ√‘¡π“∂ æ®π“Æ ÿ«√√≥¡≥’ «—≤π“ ·°â«¥ÿ° ≈◊Õ™—¬ ∑Õßπ‘≈ ≈◊Õ™—¬ ∑Õßπ‘≈  “¬—≥µå ™◊ËπÕ“√¡¬å º».¥√.«√æß»å µ—Èß»√’√—µπå

290 165 150 175 195 250 490 220 150 140 230

‰™¬™“≠ À‘π‡°‘¥ “¬—≥µå ™◊ËπÕ“√¡¬å

180 190

√».∫√√‡≈ß »√π‘≈ ™“≠™—¬ ∑√—欓°√ ¡»—°¥‘Ï °’√µ‘«ÿ≤‘‡»√…∞å ¡“πæ µ—πµ√–∫—≥±‘µ¬å ¥√.∫—≠™“ ∏π∫ÿ≠ ¡∫—µ‘ ¥√.®‘πµ¡—¬  ÿ«√√≥ª√–∑’ª ©—µ√™—¬ π‘¡¡≈ √».¥”‡π‘π §ßæ“≈“ ».¥√.«‘«—≤πå µ—≥±–æ“≥‘™°ÿ≈ æ√™—¬ ®ß®‘µ√‰æ»“≈ º».‰µ√ ‘∑∏‘Ï ‡∫≠®∫ÿ≥¬ ‘∑∏‘Ï ¥√.æß»—°¥‘Ï «’«√√∏𖇥™ æ—π∏æß»å µ—Èß∏’√– ÿπ—π∑å ™Ÿ™“µ‘ ¥â«ß ß§å

230 180 200 190 160 230 250 220 250 250 250

√».ß“¡æ√‘Èß √ÿàß‚√®π奒 √».ß“¡æ√‘Èß √ÿàß‚√®π奒 º».π—π∑«¥’ «ß…å‡ ∂’¬√

180 130 130

√».¥√.ª√’™“ ¬ÿæ“æ‘π √—™π—¬ Õ‘π∑ÿ„

265 200

°“√∑”§«“¡‡¬Áπ·≈–°“√ª√—∫Õ“°“» °“√ÕÕ°·∫∫º≈‘µ¿—≥±å¥â«¬‚ª√·°√¡‡™‘ß«‘»«°√√¡ °“√∑¥ Õ∫«— ¥ÿ°“√∑“ß Hinghway Materials Testing °“√«—¥·≈–§«∫§ÿ¡°√–∫«π°“√ æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π

º».™Ÿ™—¬ µ.»‘√‘«—≤π“ ≥√ߧå æ‘∑—°…å∑√—æ¬å ‘π º».π‘√™√ æ÷Ëß·¥ß √».¥√.«√æß»å µ—Èß»√’√—µπå º».¥√.‰°√æ—≤πå ®’π¢®√

250 280 380 200 150

Isao Karube √».¥√.»—°¥“ ¥“¥«ß ·ª≈ ¥√.∫—≠™“ ∏π∫ÿ≠ ¡∫—µ‘ º».¥√. ÿ°“≠®πå √—µπ‡≈‘»πÿ √≥å º».‰µ√ ‘∑∏‘Ï ‡∫≠®∫ÿ≥¬ ‘∑∏‘Ï ·ª≈ º».¥√. ÿ°“≠®πå √—µπ‡≈‘»πÿ √≥å

195

À¡«¥‡∑§π‘§Õÿµ “À°√√¡

6

974-9569-33-4 974-7948-08-7 974-8325-14-8 974-9569-39-3 9974-8328-75-9 974-443-079-6 974-443-105-9 974-443-119-9 974-443-119-9 974-443-147-7 974-229-173-0

T 8202 T 8204 T 8404 T 8704 T 0037 T 0414 T 0418 T 0508 T 0505 T 0516

‡∑§‚π‚≈¬’æ≈“ µ‘° °“√ÕÕ°·∫∫·¡àæ¡‘ æå À≈—°°“√·≈–°“√„™âß“π‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥ ß“π∑¥ Õ∫«— ¥ÿÕÿµ “À°√√¡ (©∫—∫ª√—∫ª√ÿß) °“√»÷°…“«— ¥ÿ‚¥¬‡∑§π‘§¥‘ø·ø√°™—π °“√∑¥ Õ∫ ¡∫—µ‘∑“ß°≈¢Õßæ≈“ µ‘° √–∫∫°”®—¥ΩÿÉπ·≈–°“√√–∫“¬Õ“°“» ‡∑§‚π‚≈¬’ß“π ’ ‡∑§‚π‚≈¬’Õ∫·Àâß„πÕÿµ “À°√√¡Õ“À“√ √–∫∫°“√¢π∂à“¬«— ¥ÿ¥â«¬≈¡ °“√æ—≤𓧫“¡§‘¥ √â“ß √√§å‚¥¬ TRIZ

974-443-297-1

T 0713

°“√∑¥ Õ∫ß“π‡™◊ËÕ¡·∫∫∑”≈“¬ ¿“æ

220

À¡«¥¿“…“Õ—ß°ƒ… 974-8326-77-2 974-9569-79-2 974-4432-48-3

P 0002 P 0306 P 0611

¿“…“Õ—ß°ƒ…«‘»«°√ ≈.2 : °“√‡¢’¬π·≈–°“√查‡æ◊ËÕ𔇠πÕ  ∫“¬ Ê ‡¡◊ËÕ®—∫‰¡§å查՗߰ƒ… ‡∑§π‘§°“√𔇠πÕº≈ß“π‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… English for Giving Presentations

À¡«¥‡∑§‚π‚≈¬’°“√ ◊ËÕ “√ 974-8328-81-3 974-9569-03-2

T 0026 T 0232

«‘»«°√√¡„¬·°â«π”· ß °“√ÕÕ°·∫∫¢à“¬ß“π¢âÕ¡Ÿ≈ (Data Network Design)

À¡«¥«‘»«°√√¡»“ µ√å 974-443-003-6 974-443-018-4 974-443-239-1 974-443-293-3 974-443-301-5

T 0302 T 0318 T 0617 T 0715 T 0714

À¡«¥«‘∑¬“»“ µ√å 974-443-317-6

P 0709

Biotechnology ‡∑§‚π‚≈¬’¡À—»®√√¬å‡æ◊ËÕ™’«‘µ

974-9569-76-8 974-4432-64-3 974-443-296-4 974-443-300-8

P 0305 T 0702 T 0705 T 0711

§ŸÀà §Ÿ √Ÿ«∑‘ ¬å À≈—°°“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·∫∫¬—Ë߬◊π  πÿ°°—∫ 50 °“√∑¥≈Õß«‘∑¬“»“ µ√å·∫∫ßà“¬ Ê À≈—°°“√Õπÿ√—°…å·≈–°“√®—¥°“√™’«¿“æ

100 250 155 290

À¡«¥°“√∫√‘À“√-°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘® -

P 0814

974-443-310-7

P 0112

Logical Communication ◊ËÕ “√Õ¬à“ß¡’µ√√°– ™π–(„®) ∑ÿ° ∂“π°“√≥å ‡®â“·¡à¢“¬µ√ß·Ààß≠’˪ÿÉπ

974-443-322-0

P 0802

√â“π‰À𰔉√ ¡“°°«à“ !

974-443-320-6

P 0809

Honda «‘∂’·ÀàߺŸâπ”¬πµ°√√¡√–¥—∫‚≈°

974-443-325-1 974-443-327-5

P 0807 P 0803

‡∑§π‘§°“√·°âªí≠À“Õ¬à“ß √â“ß √√§å µâÕß°”®—¥‡°â“Õ’È∂÷ß®–¡’°”‰√

974-443-328-2

P 0801

°“√∫√‘À“√∏ÿ√°‘®·∫∫Õ–¡’∫“

www.tpabookcentre.com

Nishimura Katsumi, Kaya Koichiro / ª√–«—µ‘ ‡æ’¬√‡®√‘≠ ·ª≈ Yoshi dyoko / ÿ«‘¡≈ ·ª≈ Õ.∑‘æ«√√≥ Õ¿‘«—π∑å«√√—µπå ‡√’¬∫‡√’¬ß Atsumu Hayashi √—ß √√§å ‡≈‘»„π —µ¬å ·ª≈ Nikkei Sangyo shimbun ¥√.‰™¬¬—πµå  “«π–™—¬ ·ª≈ √—ß √√§å ‡≈‘»„π —µ¬å Sakamaki Hisashi  ‘π’ ¡‘µ“π‘ ·ª≈ Inamori Kazuo ‡¢’¬π ∫«√ «ß»å√Ÿâ§ÿ≥ ·ª≈

180 180 245 180 200 235


ISBN

√À—

™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ

ºŸâ·µàß / ºŸâ·ª≈ / ºŸâ‡√’¬∫‡√’¬ß

974-443-335-0 974-443-340-4

P 0813 P 0804

§√∫‡§√◊ËÕ߇√◊ËÕß°“√‡®√®“µàÕ√Õß ∫√‘…—∑Õ“¬ÿ¬◊π

974-8328-96-1 974-8329-32-1 974-9569-13-X

T 9605 T 0104 P 0104 P 0209

974-9569-21-0 974-9569-40-7 974-9569-73-3 974-9569-98-9 974-443-014-1 974-443-034-6 974-443-042-7

P 0201 P 0207 P 0307 P 0302 P 0314 P 0310 T 0405

974-443-083-4 974-443-087-7

T 0419 P 0409

°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π °“√∫√‘À“√·≈–®—¥°“√Õߧå°√Õÿµ “À°√√¡ 5   ßà“¬π‘¥‡¥’¬« §√∫‡§√◊ËÕ߇√◊ËÕß∫√‘À“√∏ÿ√°‘®¢π“¥¬àÕ¡ (·π«ªØ‘∫—µ‘·≈–°√≥’»÷°…“) ‰Õ‡¥’¬‡¥Á¥ Ê & ‡§≈Á¥≈—∫ √â“ß∏ÿ√°‘®„À¡à „𠉵≈å¢Õߧÿ≥‡Õß ≈Ÿ°§â“§◊ժ® À—«Àπâ“ß“πæ—π∏ÿå·∑â ∑”Ωíπ„À⇪ìπ®√‘ß...‡¡◊ËÕ§ÿ≥‡ªìπ‡®â“¢Õß√â“π –¥«°´◊ÈÕ §Ÿà¡◊Õ‡™‘ߪؑ∫—µ‘«‘∏’°“√®—¥∑”·ºπ°≈¬ÿ∑∏å Supply Chain & Logistics : ∑ƒ…Æ’·≈–µ—«Õ¬à“ß®√‘ß °“√ª√–¬ÿ°µå„™â¡“µ√∞“π·√ßß“π‰∑¬ ¡√∑. 8001-2546 „π ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√ °“√∫√‘À“√´—ææ≈“¬‡™π ”À√—∫∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° ∫√‘À“√§π-∫√‘À“√√â“π –¥«°´◊ÈÕ·∫∫¡◊ÕÕ“™’æ

974-443-108-3 974-443-133-4 974-443-150-4 974-443-154-7 974-443-179-2

P 0502 P 0410 P 0406 P 0504 P 0517

°“√·°â ‰¢ªí≠À“∏ÿ√°‘®¥â«¬«‘∏’∑“ß ∂‘µ‘ (SPS) µ—«‡ªìπ§Õ¡œÀ—«„®‡ªìπ§π ´—ææ≈“¬‡™ππà–¡“¬“ ≈Ÿ°§â“ ‘¢Õß®√‘ß °“√æ—≤π“ SCM ∫π‡ âπ∑“ß E-Business ‡»√…∞»“ µ√å∏ÿ√°‘®

974-443-218-7

P 0602

Õ¬“°¬‘ßË „À≠àµÕâ ß„®À‘π

974-443-224-1 974-443-235-3 974-443-229-2

T 0610 P 0607 P 0606

«“ß·ºπ·≈–∫√‘À“√ß“π¢“¬„Àâ ‰¥âº≈‡≈‘» R&D of Products ‡æ◊ËÕ°“√·¢àߢ—π∑“ß∏ÿ√°‘® Logical Thinking §‘¥Õ¬à“ß¡’µ√√°– ™π–∑ÿ°‡ß◊ËÕπ‰¢

974-4432-63-6

P 0704

∫∑æ‘ ®Ÿ πå... ÿ¥¬Õ¥π—°¢“¬¡◊ÕÕ“™’æ

974-443-282-7

P 0703

§‘¥¥â«¬¿“æ Think in Pictures

974-443-289-6

P 0707

‡¡◊ËÕ SAMSUNG ºß“¥ àµ≈“¥‚≈°

974-443-294-0

P 0702

‡ªìπ„Àâ ‰¥â¡“°°«à“π—°¢“¬∏√√¡¥“

974-443-303-9

P 0715

∑” (∏ÿ√°‘®) Õ–‰√¥’‡°…’¬≥

√“§“

º».«‘™—¬ ‚∂ ÿ«√√≥®‘𥓠Kotaro Yokota √—ß √√§å ‡≈‘»„π —µ¬å ·ª≈  ¡‘µ  —™¨ÿ°√, Õ≈ß°√≥å ¡’ ÿ∑∏“ 殡“𠇵’¬«—≤π√—∞µ‘°“≈ ¬“´÷¥– ™‘‡°–§– ÷ «‘™—¬ ‚∂ ÿ«√√≥®‘π¥“

195 195

‚π∫ÿŒ‘‚°– ‰Õ°“«– √—ß √√§å ‡≈‘»„π —µ¬å ·ª≈ «‘™—¬ ‚∂ ÿ«√√≥®‘𥓠¡‘‚π√ÿ ∑“‡°Õÿ®‘ √—ß √√§å ‡≈‘»„π —µ¬å ·ª≈ Prof. Tsutomu Araki π“«“‡Õ° ¡πµ√’ ™Ÿπ“¡™—¬

180 180 130 185 225 245 225

¥√.∞“ªπ“ ∫ÿ≠À≈â“ √‘«Õ‘®‘ §Ÿπ‘‚µ‚¡à æ√âÕ¡· ß ¬Ÿπ‘æ—π∏ÿå ·ª≈ °‘µ‘»—°¥‘Ï æ≈Õ¬æ“𑙇®√‘≠ √‘«Õ‘®‘ §ÿπ‘‚µ‚¡ √‘«Õ‘®‘ §ÿπ‘‚µ‚¡ Naoki Kumagai Motoshige Itoh ‰™¬¬—πµå  “«π–™—¬ ·ª≈ Itsuka Kadokawa ‰™¬¬—πµå  “«π–™—¬ ·ª≈ √—ß √√§å ‡≈‘»„π —µ¬å R&D Engineer Nishimura Katsumi √—ß √√§å ‡≈‘»„π —µ¬å ·ª≈ Yamada Midori  ‘π’ · ß‡¥◊Õ𩓬 ·ª≈ Katsumi Nishimura ª√–«—µ‘ ‡æ’¬√‡®√‘≠ ·ª≈ Sung Hong Kim In Ho Woo ¡‘√“ §‘¡·≈– ÿ√‘»“ ª√–™“∫“≈ ·ª≈ Koji Takagi «‘«√√≥ ‡Õ◊ÈÕ ÿ¢°ÿ≈ ·ª≈ Nobuhiko Aikawa ∫—≥±‘µ ª√–¥‘…∞“πÿ«ß…å ·ª≈

250 200

200 120 120

220 250 200 250 280 180 200 150 200 150 180 240 165 225

À¡«¥°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ 974-443-319-0 974-443-347-3 974-443-344-2

P 0818 P 0810 T 0803 P 0806

974-443-139-3 974-443-206-3 974-443-220-9 974-4432-41-4 974-4432-43-8

P 0508 P 0601 P 0605 P 0608 P 0609

974-4432-77-3 974-443-233-9 974-443-269-8

P 0716 P 0612 P 0713

°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’ˬߥâ“π HR Training Roadmap µ“¡ Competency ‡¢“∑”°—πÕ¬à“߉√ §√∫‡§√◊ËÕ߇√◊ËÕßß“π∏ÿ√°“√ §π‡°àß √â“߉¥â

∏”√ß»—°¥‘Ï §ß§“ «— ¥‘Ï ∏”√ß»—°¥‘Ï §ß§“ «— ¥‘Ï º».«‘™—¬ ‚∂ ÿ«√√≥®‘𥓠Yoshida tensei ™‰¡æ√  ÿ∏√√¡«ß»å ·ª≈ ‡√‘Ë¡µâπÕ¬à“߉√‡¡◊ËÕ®–π” Competency ¡“„™â „πÕߧå°√ ∏”√ß»—°¥‘Ï §ß§“ «— ¥‘Ï ‰¢ªí≠À“§π∑”ß“π°—∫ HR ¡◊ÕÕ“™’æ  ÿ™“¥“  ÿ¢ «— ¥‘Ï ≥ Õ¬ÿ∏¬“ COMPETENCY ¿“§ªØ‘∫—µ‘...‡¢“∑”°—πÕ¬à“߉√ ∏”√ß»—°¥‘Ï §ß§“ «— ¥‘Ï  —¡¿“…≥åÕ¬à“߉√....„Àâ ‰¥â§π∑’Ë „™à ”À√—∫Õߧå°√ ∏”√ß»—°¥‘Ï §ß§“ «— ¥‘Ï ‡°àßß“π‰¥â∑—Èßßà“¬·≈– πÿ° Katsumi Nishimura √—ß √√§å ‡≈‘»„π —µ¬å ·ª≈ ∑ÿπ¡πÿ…¬å °“√°”Àπ¥µ—«™’È«—¥‡æ◊ËÕæ—≤π“ ∏”√ß»—°¥‘Ï §ß§“ «— ¥‘Ï °≈¬ÿ∑∏å HR ∑’Ë®—∫µâÕ߉¥â «‘‚√®πå ≈—°¢≥“Õ¥‘»√ ‡∑§π‘§°“√®—¥Ωñ°Õ∫√¡‡æ◊ËÕæ—≤π“∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ  ¡™“µ‘ °‘®¬√√¬ß ·≈–√».¥√.Õ√®√’¬å ≥ µ–°—Ë«∑ÿàß

99 225 200 99 180 120 120 150 150 140 150

À¡«¥°“√∫√‘À“√°“√º≈‘µ-‚√ßß“π 974-443-334-3 974-443-348-0

T 0101 P 0815

974-8325-71-1 974-8329-82-8 974-8328-24-4 974-9569-06-7 974-8329-37-2 974-9569-11-3

974-443-115-6

T 8807 °“√ÕÕ°·∫∫·≈–«“ߺ—ß‚√ßß“π T 9103-04 °“√«“ß·ºπ·≈–§«∫§ÿ¡°“√º≈‘µ (©∫—∫ª√—∫ª√ÿß„À¡à) T 9612 °“√∫√‘À“√¢Õߧߧ≈—ß√–∫∫ MRP ·≈– ROP T 9602 ∂‘µ‘ ”À√—∫ß“π«‘»«°√√¡ ‡≈à¡ 1 T 9704  ∂‘µ‘ ”À√—∫ß“π«‘»«°√√¡ ≈.2 (ª√–¡«≈º≈¥â«¬ MINITAB) T 0223 °“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡ TPM ‡æ◊ËÕ°“√ªØ‘√Ÿª°“√º≈‘µ ©∫—∫Õÿµ “À°√√¡°“√ª√–°Õ∫ P 0402 √Ÿâ®—°√–∫∫°“√º≈‘µ·∫∫≈’π P 0412 √“°∞“π¢Õß«‘»«°√√¡§ÿ≥§à“ (VE) ·π«§‘¥„π°“√«‘‡§√“–Àå§ÿ≥§à“·≈–°√–∫«π°“√‡™‘ߪؑ∫—µ‘ P 0501 °“√«‘‡§√“–ÀåÀπâ“∑’Ë Function Analysis

974-443-167-9

P 0509

GD3 ÿ¥¬Õ¥«‘∏’ªÑÕß°—πªí≠À“≈à«ßÀπâ“·∫∫‚µ‚¬µâ“

974-443-228-4

T 0611

974-443-234-9 974-443-230-6

T 0620 T 0612

Visual Management ‡∑§π‘§°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈ ¥â«¬°“√¡Õ߇ÀÁπ √–∫∫°“√«“ß·ºπ·≈–§«∫§ÿ¡°“√º≈‘µ (©∫—∫ª√—∫ª√ÿß) ·∫∫Ωñ°À—¥°“√«‘‡§√“–Àå Why Why ‡®“–≈÷°‡æ◊ËÕ‡Õ“™π–Õ¬à“ß¡ÿàß¡—Ëπ

974-443-055-9 974-443-082-6

°“√«‘‡§√“–À姫“¡ “¡“√∂¢Õß°√–∫«π°“√ (©∫—∫ª√—∫ª√ÿß) °“√∫√‘À“√æ◊Èπ∑’ËÀπâ“ß“π Power of Gemba

°‘µ‘»—°¥‘Ï æ≈Õ¬æ“𑙇®√‘≠ Endo Isao ¡™“¬ æ‘æ—≤πå∏π°ÿ≈ ·ª≈ ¥√.∏߉™¬ ·°â« Õ“¥ ‡√’¬∫‡√’¬ß  ¡»—°¥‘Ï µ√’ —µ¬å ™ÿ¡æ≈ »ƒß§“√»‘√‘ √».æ‘¿æ ≈≈‘µ“¿√≥å °‘µ‘»—°¥‘Ï æ≈Õ¬æ“𑙇®√‘≠ °‘µ‘»—°¥‘Ï æ≈Õ¬æ“𑙇®√‘≠ º».¥√. ¡™—¬ Õ—§√∑‘«“ ·ª≈

250 200

π‘æπ∏å ∫—«·°â« ‡™’ˬ«‡«∑¬å ¬‘È¡ ‘√‘°ÿ≈ ·ª≈·≈–‡√’¬∫‡√’¬ß Kaneo Akiyama ∫—≥±‘µ ª√–¥‘…∞“πÿ«ß…å ·ª≈ Tatsuhiko Yoshimura √».¥√.‡√◊Õß»—°¥‘Ï ·°â«∏√√¡™—¬ ·ª≈ √».¥√. ¡™—¬ Õ—§√∑‘«“ ·ª≈

100 200

√».æ‘¿æ ≈≈‘µ“¿√≥å Hitoshi Ogura √».¥√. ¡™—¬ Õ—§√∑‘«“ ·ª≈

200 280 180 220 280 500

250 200 280 400 130

Hotline : 0-2662-1020

7


ISBN

√À—

974-4432-47-6

P 0613

974-4432-54-4

T 0707

974-4432-56-8

T 0708

974-4432-56-8

T 0709

974-4432-58-2

T 0701

974-4432-68-1

P 0708

974-443-281-0

P 0714

974-443-298-8

P 0717

™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ

ºŸâ·µàß / ºŸâ·ª≈ / ºŸâ‡√’¬∫‡√’¬ß

°“√«‘‡§√“–Àå Makigami

Takashi Osada, Isao Okumura √».¥√. ¡™—¬ Õ—§√∑‘«“ ·ª≈ §Ÿà¡◊Õ°“√∫√‘À“√°“√º≈‘µÕ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ ‡≈à¡ 1 √—ß √√§å ‡≈‘»„π —µ¬å ¥√.≥—∞æß…å  Õπ ÿ«‘∑¬å §Ÿà¡◊Õ°“√∫√‘À“√°“√º≈‘µÕ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ ‡≈à¡ 2 √—ß √√§å ‡≈‘»„π —µ¬å ¥√.≥—∞æß…å  Õπ ÿ«‘∑¬å §Ÿà¡◊Õ°“√∫√‘À“√°“√º≈‘µÕ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ ‡≈à¡ 3 √—ß √√§å ‡≈‘»„π —µ¬å ¥√.≥—∞æß…å  Õπ ÿ«‘∑¬å TOYOTA PRODUCTION SYSTEM Step by Step Hidetoshi Kuroda ‰™¬¬—πµå  “«π–™—¬ ·ª≈ ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∑”ß“π¥â«¬‰§‡´Áπ (Kaizen) Yoshihara Yasuhiko  ÿ≈¿—  ‡§√◊Õ°“≠®π“ ·ª≈ ZERO LOSS ¥â«¬ TPM ©∫—∫‡¢â“„®ßà“¬ Society of TPM Research º».¥√.¡—ß°√ ‚√®πåª√–¿“°√ ·ª≈ √–∫∫°“√º≈‘µ·∫∫‚µ‚¬µâ“ (TOYOTA Production System) º».¥√.¡—ß°√ ‚√®πåª√–¿“°√ ·ª≈ ©∫—∫‡¢â“„®ßà“¬

√“§“ 180 180 180 180 250 160 230 215

À¡«¥∫√‘À“√§ÿ≥¿“æ 974-9569-34-2 974-8326-27-6 974-8325-77-6 974-8328-50-3 974-8325-70-9 974-8324-55-9

P 91F1 P 91F2 P 9202 P 9203 P 93F1 T 9502

974-8326-83-7 974-8326-22-5 974-9569-91-1 974-443-026-5 974-443-107-5

P 9904 T 9913 T 0311 T 0308 P 0301

974-443-205-5 974-443-226-8 974-4432-66-7 974-443-302-2

T 0605 P 0604 T 0615 T 0716

«‘∏’∑“ß ∂‘µ‘‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ ‰§‡´Áπ‡æ≈‘¥‡æ≈‘π‡ªìπ 100 ‡∑à“ °—∫°“√‡ πÕ·π– ‡≈à¡ 1 ‰§‡´Áπ‡æ≈‘¥‡æ≈‘π‡ªìπ 100 ‡∑à“ °—∫°“√‡ πÕ·π– ‡≈à¡ 2 ‰§‡´Áπ‡æ≈‘¥‡æ≈‘π‡ªìπ 100 ‡∑à“ °—∫°“√‡ πÕ·π– ‡≈à¡ 3 °“√·°âªí≠À“·∫∫§‘«´’ ¡“µ√∞“π√–∫∫°“√™—° ‘Ëßµ—«Õ¬à“ß MIL-STD-105E ·≈–·ºπ°“√ Ac= 0 §ÿ≥¿“æ §◊Õ °“√‡√’¬π√Ÿâ °“√«‘‡§√“–Àå√–∫∫°“√«—¥ (MSA) §Ÿà¡◊Õ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ·∫∫°â“«°√–‚¥¥¥â«¬«‘∏’ Six Sigma °“√æ—≤π“ß“π¥â«¬√–∫∫∫√‘À“√§ÿ≥¿“æ·≈–‡æ‘Ë¡º≈º≈‘µ °“√·°âªí≠À“¥â«¬ QC Story ¬ÿ§„À¡à : Theme Achievement ∑” 5   Õ¬à“ß¡’™’«‘µ™’«“ ‡√’¬π√Ÿâ·≈– √â“ß √√§å®“°§«“¡º‘¥æ≈“¥ À≈—°°“√°“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ FMEA °“√«‘‡§√“–ÀåÕ“°“√¢—¥¢âÕß·≈–º≈°√–∑∫

Œ‘‚µ™‘ §ÿ‡¡– ¥√.«’√æ®πå ≈◊Õª√– ‘∑∏‘Ï °ÿ≈ ·ª≈ ¥√.«’√æ®πå ≈◊Õª√– ‘∑∏‘Ï °ÿ≈ ·ª≈ ¥√.«’√æ®πå ≈◊Õª√– ‘∑∏‘Ï °ÿ≈ ·ª≈ §–∑´÷¬– ‚Œ‚´µ“π‘ °‘µ‘»—°¥‘Ï æ≈Õ¬æ“𑙇®√‘≠

110 75 75 75 105 150

«‘±Ÿ√¬å ‘¡–‚™§¥’ °‘µ‘»—°¥‘Ï æ≈Õ¬æ“𑙇®√‘≠ πæ. ‘∑∏‘»—°¥‘Ï æƒ°…åªîµ‘°ÿ≈ ∫√√®ß ®—π∑¡“» »»‘Õ√ «—≤πæ“Àÿ ·ª≈

200 200 230 125 250

º».¥√.¡—ß°√ ‚√®πåª√–¿“°√ ·ª≈ ¥√.Õ√√≥æ ‡√◊Õß«‘‡»… ·ª≈ °‘µ‘»—°¥‘Ï æ≈Õ¬æ“𑙇®√‘≠ °‘µ‘»—°¥‘Ï æ≈Õ¬æ“𑙇®√‘≠

200 230 520 200

À¡«¥∫√‘À“√°“√º≈‘µ-§ÿ≥¿“æ 8

974-8328-72-4 974-8328-38-4

T 0039 T 0039 T 0041

ISO 22000 : Food Safety Management System √».¥√. ÿ«‘¡≈ °’√µ‘æ‘∫Ÿ≈ √–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¥â“𧫓¡ª≈Õ¥¿—¬¢ÕßÕ“À“√ HACCP º».¥√. ÿ«‘¡≈ °’√µ‘æ‘∫Ÿ≈ GMP √–∫∫°“√®—¥°“√·≈–§«∫§ÿ¡°“√º≈‘µÕ“À“√ º».¥√. ÿ«‘¡≈ °’√µ‘æ‘∫Ÿ≈

200 180

À¡«¥°“√∫√‘À“√-°“√»÷°…“ 974-443-223-3

P 0603

“√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

º».®ÿ¡æ®πå «π‘™°ÿ≈

180

¥√.Õ‘∑∏‘ ƒ∑∏“¿√≥å 120 Norio Nakada 100 ¥√.∏π“√—°…å ∏’√–¡—Ëπ§ß/ ¥√.√—µπ“ √ÿ®‘√«π‘™/«—π™—¬ Õÿ¥¡°‘®«≥‘™¬å ¥√.Õ√√≥æ ‡√◊Õß«‘‡»… 240

À¡«¥§≥‘µ»“ µ√å 974-9569-76-8 974-4432-803

P 0311 P 0710

√«¡‚®∑¬åª√“∫‡´’¬π§≥‘µ»“ µ√å ‡™“«πå§≥‘µæ‘¢‘µ‡´’¬π

974-443-287-2

P 0711

100 ‚®∑¬å§≥‘µæ‘™‘µ Admission

À¡«¥√–∫∫Õ—µ‚π¡—µ‘·≈–Àÿàπ¬πµå 974-443-088-5

P 0411

‡ªî¥‚≈°Àÿàπ¬πµå... ”À√—∫π—°ª√–¥‘…∞å√ÿàπ„À¡à

Katsuhito Kiida ¥√.Õ√√≥æ ‡√◊Õß«‘‡»…, √».°ƒ…¥“ «‘»«∏’√“ππ∑å ·ª≈ º».¥√. ∂“æ√ ≈—°…≥–‡®√‘≠ ¥√.Õ√√≥æ ‡√◊Õß«‘‡»… ·ª≈

170

974-443-151-2 974-443-199-7

P 0510 T 0604

«‘»«°√√¡Àÿàπ¬πµå °“√ √â“ßÀÿàπ¬πµå ”À√—∫°“√·¢àߢ—π √Ÿâ®—°·≈–‡¢â“„® ç‡≈◊Õ¥é  ‘Ëß¡À—»®√√¬å„π√à“ß°“¬‡√“

Hiroshi Mohri √».¥√.»—°¥“ ¥“¥«ß ·ª≈

195

ªØ‘∫—µ‘°“√‡ª≈’Ë¬π™’«‘µ –°¥®‘µµ—«‡Õ߇ªìπ§π„À¡à

Ishii Hiroyuki ¥√. ÿ≈¿—  ‡§√◊Õ°“≠®π“ ·ª≈ 𓧓®‘¡– ¡“´ÿ¡‘ Õ¿‘≠≠“ ‡µ™–∫ÿ≠‰æ»“≈ ·ª≈

165

150 180

À¡«¥™’«‘µ·≈– ÿ¢¿“æ 974-443-330-5

P 0811

À¡«¥®‘µ«‘∑¬“ 974-443-323-7

P 0805

974-443-333-6

°äÕ° °äÕ° ‡ªî¥ª√–µŸ„®

195

À¡«¥∑—Ë«‰ª 974-443-131-8

P 0816 P 0503

‡´’¬πµ√√°– Õ—®©√‘¬– ¡Õß´’°´â“¬ §‘¥‡ªìπ °Á√«¬‰¥â

974-431-162-8 974-4432-42-1

P 0511 P 0614

§«“¡ ÿ¢∑’Ë·∑â®√‘ߢÕßÕ“™’æ‡≈¢“πÿ°“√ æ◊Èπ∑’Ë ’‡¢’¬«∫π‚≈°„∫π’ÈÀ“¬‰ª«‘π“∑’≈–Àπ÷Ëß π“¡øÿµ∫Õ≈

www.tpabookcentre.com

Akira Aizawa/√».¥√.»—°¥“ ¥“¥«ß 150 Toyoo Toyosawa 189 º».ª√–¬Ÿ√ ‡™’ˬ««—≤π“ ·≈– Nobuhiko Aikawa ª√–¿“¿√≥å æπ— æ√ª√– ‘∑∏‘Ï 95 Akiyoshi Tanaka 159 Masumi Yamauchi ™‰¡æ√  ÿ∏√√¡«ß»å ·ª≈


ISBN

√À—

™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ

ºŸâ·µàß / ºŸâ·ª≈ / ºŸâ‡√’¬∫‡√’¬ß

√“§“

À¡«¥«√√≥°√√¡‡¬“«™π 974-8326-51-9 974-8328-28-7 974-8329-17-8 974-8328-27-9 974-8328-92-9 974-8328-90-2 974-8329-53-4 974-9569-19-9 974-9569-20-2 974-9569-58-X 974-9569-62-8 974-9569-62-8 974-9569-62-8 974-443-048-6 974-443-049-4 974-443-110-5 974-443-123-7 974-443-156-3 974-4431-94-3 974-443-124-5 974-443-181-4 974-443-182-2 974-443-251-3 974-443-252-0

L 99NO L 0077 L 0177 L 00GY L 00IN L 00GF L 02IY L 02WW L 02NY L 03OK L 03SV L 03HG L 04HC L 04HB L 04TF L 05NK L 05KN L 05SN L 07YH L 05KU L 06IK L 06HD L 07TR L 07RU

§ÿ≥À¡Õπ—° Ÿâ 77 «‘∑¬“°≈«‘∑¬“»“ µ√å‡≈à¡ 1 77 «‘∑¬“°≈«‘∑¬“»“ µ√å‡≈à¡ 2 √∂‰ø “¬∑“ß™â“߇º◊Õ° ‚µ¢÷Èπº¡Õ¬“°‡ªìπ...À¡“ ‰¡à§√∫Àâ“ Õπÿ∫“≈‰¡à‡Õ“-‰¡à‡Õ“ πâÕßÀ¡“‡æ◊ËÕπ√—° ‚≈°„∫‡≈Á°¢Õ߇¥Á°‡°â“¢«∫ ª.1 µ—«‚µ ª.2 µ—«‡≈Á°  ªŸÖ§ å«‘≈≈å ‡¡◊Õߪﻓ® µÕπ ‡ âπ∑“ߪ√‘»π“  ªŸÖ§ å«‘≈≈å ‡¡◊Õߪﻓ® µÕπ ‡ ’¬ß‡æ√’¬°®“°ªï»“®  ªŸÖ§ å«‘≈≈å ‡¡◊Õߪﻓ® µÕπ ∂Ȕ摻«ß ·Œªªï‡ô ∫‘√∏å ‡¥¬å ‡∏Õ§◊Õ‡æ◊ËÕπ·∑â æ√–®—π∑√å§ß√Ÿâ ‘π– ·°äß®‘Ϋ‡®“–§¥’ 1 µÕπ ®Õ¡‚®√¬’Ë ‘∫Àπâ“ ·°äß®‘Ϋ‡®“–§¥’ 2 µÕπ ¢∫«π°“√π—° ◊∫√ÿàπ®‘Ϋ ·°äß®‘Ϋ‡®“–§¥’ 3 µÕπ ¥ÁÕ°‡µÕ√åªï»“® §√’¡π“¬∑”‰¥âÕ¬Ÿà·≈â«≈– æ®π“πÿ°√¡¿“…“À¡“ ŒÕπ¥â“ ‚´Õ‘®‘‚√ ™“¬ºŸâ √â“ߧ«“¡Ωíπ„À⇪ì𧫓¡®√‘ß ‚∑√—¡ µŸ∫ ’Ë¢“ ¥«ßµ“¢Õß©—π ·∫ Œ¬Õß ®‘π ÕÕ∑‘ µ‘°πàÕß∑Õß

∫“∫– ¡“´“‚Õ– ¡‘™‘‚Õ– ‚°‚µ ¡‘™‘‚Õ– ‚°‚µ ¡‘¬“´“«– ‡§π®‘ ‚¬‚°– §‘µ“¬“¡– ‚Õ‚µ∑“‡°– Œ‘‚√∑“¥– π“§“ß“«– √‘‡Õ‚°– ‚¬‚°– §‘µ“¬“¡– «’°’™Õ≈ øÿ√ÿµ– ∑“√ÿŒ‘ §√‘ ‚µ‡øÕ√å ‰æ§å §√‘ ‚µ‡øÕ√å ‰æ§å §√‘ ‚µ‡øÕ√å ‰æ§å §“´ÿ‚Õ– Õ“‚Õ°‘ §“´ÿ‚Õ– Õ“‚Õ°‘ §‘¡Œ¬“ßÕ’ ‡Õ‚¥°“«“ √—¡‚ª ‡Õ‚¥°“«“ √—¡‚ª ‡Õ‚¥°“«“ √—¡‚ª ∑—µ ÷¬– ¡‘¬–π‘™‘ ‚¬‚°– §‘µ“¬“¡– ŒÕπ¥â“ ‚´Õ‘®‘‚√ ™“ ´ÿ° ¬Õπ Õ’ Œ¬Õπ ‚Õ

165 99 99 80 150 185 120 150 135 125 89 89 89 165 155 145 145 145 145 160 195 180 185 185

‚Õ§ÿ¥– Œ‘‡¥–‚Õ– «’°’™Õ≈ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ æ—°«—π´Õ Õ‘™‘°“«“ ∑“°ÿ®‘ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ Õ“´“¥– ®‘‚√ Õ“§“°“«“ ®‘‚√ ‚Õ§ÿ¥– Œ‘‡¥–‚Õ– Õÿ®‘¥“‡µ– ¡“§‘‚°–

265 155 149 149 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 180 175 175 175 175 185 175 175 175 175 175 175 175 175 175 180 175 175 170 170 200 200

À¡«¥π«π‘¬“¬ 974-443-331-2 974-9569-59-8 974-443-125-3 974-443-075-3 974-443-112-1 974-4432-36-0 974-4432-37-7 974-443-196-2 974-443-198-9 974-443-236-0 974-443-273-5 974-443-274-2 974-443-051-6 974-443-306-0 974-443-332-9 974-443-076-1 974-443-078-8 974-443-157-1 974-443-191-1 974-4432-57-5 974-4432-60-5 974-443-324-4 974-443-074-5 974-443-159-8 974-443-142-3 974-443-050-8 974-4432-61-2 974-443-195-4 974-443-193-8 974-443-259-9 974-443-275-9 974-443-086-9 974-443-111-3 974-443-141-5 974-443-160-1 974-443-180-6 974-443-295-7 974-443-276-6

‰´Õ–§ÿ...‚À¥ ‡≈« ≈«ß 𓬇¡àπ π—°»÷°…“ “«¬Õ¥π—° ◊∫ µÕπ √—°√—π∑¥ π—°»÷°…“ “«¬Õ¥π—° ◊∫ µÕπ ‡®â“ “«®Õ¡«ÿàπ π—°»÷°…“ “«¬Õ¥π—° ◊∫ µÕπ ‡®â“ “«∑’Ë∂Ÿ°≈◊¡ π—°»÷°…“ “«¬Õ¥π—° ◊∫ µÕπ ‡®â“ “«°√–¥“… π—°»÷°…“ “«¬Õ¥π—° ◊∫ µÕπ ‡®â“ “«À≈ߺ‘¥ π—°»÷°…“ “«¬Õ¥π—° ◊∫ µÕπ ‡®â“ “«Àπ’ π—°»÷°…“ “«¬Õ¥π—° ◊∫ µÕπ ‡®â“ “«À¡“¬‡≈¢‡®Á¥ π—°»÷°…“ “«¬Õ¥π—° ◊∫ µÕπ ‡®â“ “«°√–¥“… π—°»÷°…“ “«¬Õ¥π—° ◊∫ µÕπ ‡®â“ “«‰√⇥’¬ß “ π—°»÷°…“ “«¬Õ¥π—° ◊∫ µÕπ ‡®â“ “«≈¡°√¥ π—°»÷°…“ “«¬Õ¥π—° ◊∫ µÕπ ‡®â“ “«®”·≈ß π—°»÷°…“ “«¬Õ¥π—° ◊∫ µÕ𠧓π∑Õß𑇫»πå π—°»÷°…“ “«¬Õ¥π—° ◊∫ µÕπ ‡®â“ “«°ÿÀ≈“∫‡¢’¬« L 04DT §Ÿà´à“ À≈—ߧ“‡¥’¬«°—π µÕπ ·°â«æ‘…ª√‘»π“ L 04NH §Ÿà´à“ À≈—ߧ“‡¥’¬«°—π µÕπ ·æ√ºâ“¢Õß«’π—  L 05MT §Ÿà´à“ À≈—ߧ“‡¥’¬«°—π µÕπ ´âÕπ°≈ª√‘»π“ ¡∫—µ‘®“°‰§‚√ L 06NS §Ÿà´à“ À≈—ߧ“‡¥’¬«°—π µÕπ 擬ÿ∑–‡≈∑√“¬ L 07HT §Ÿà´à“ À≈—ߧ“‡¥’¬«°—π µÕπ  “«πâÕ¬π—° –‡¥“– L 07DW §Ÿà´à“ À≈—ߧ“‡¥’¬«°—π µÕπ «—πÀ¬ÿ¥ ’‡≈◊Õ¥ §Ÿà´à“ À≈—ߧ“‡¥’¬«°—π µÕ𠧥’≈—°æ“µ—«πâÕßÀ¡“ L 04KS ‚Õπÿ°‘  “√«—µ√®Õ¡ªÉ«π µÕπ ·ºπ√⓬Õÿ∫“¬≈«ß L 05KI ‚Õπÿ°‘  “√«—µ√®Õ¡ªÉ«π µÕπ º‘¥™Õ∫™—Ë«¥’ L 05JM ‚Õπÿ°‘  “√«—µ√®Õ¡ªÉ«π µÕ𠶓µ°√√¡‰√âπÈ”¬“ L 04TZ ‚Õπÿ°‘  “√«—µ√®Õ¡ªÉ«π µÕ𶓵°√√¡ ’Ë∑‘» L 07GK ‚Õπÿ°‘ “√«—µ√®Õ¡ªÉ«π µÕπ Õ≈—ß°“√ß“π‡≈’È¬ß L O6KE ‚Õπÿ°‘  “√«—µ√®Õ¡ªÉ«π µÕ𠶓µ°√√¡√—∫¢«—≠«—π«‘«“Àå L O6JU ‚Õπÿ°‘  “√«—µ√®Õ¡ªÉ«π µÕπ ∫“ª∫√‘ ÿ∑∏‘Ï L 07YK ‚Õπÿ°‘  “√«—µ√®Õ¡ªÉ«π µÕπ ªï»“® ¬Õߢ«—≠ L 07RY ‚Õπÿ°‘  “√«—µ√®Õ¡ªÉ«π µÕπ π—°‡¢’¬π¢“¬¥’ L 04WA „𧫓¡∑√ß®”·Ààß™’«‘µÕ—π‡¬“«å«—¬ L 05SE Separation 14 ‡¥◊ÕπÕ—»®√√¬å°—∫«—π¢Õ߇√“ L 05MA ≈“π¡√≥– L 06PP §π√∂‰ø L 06TT  “¬ ◊∫ Õߢ—«È L 07RC ‚√§æ‘°≈§πæ‘≈÷° L 07AS ‚™§¥’∑(’Ë ‰¡à)‰¥â√°— ‡∏Õ L 03HH L 05HU L 04HJ L 05WH L 06KA L 06NG L 06NG L 06NE L 06MA L 07HN L 07GS L 04IH

À¡«¥‡√’¬π¿“…“≠’˪ÿÉπ 974-7970-20-1 974-90362-2-0 974-90366-5-4 974-8329-73-9 974-8329-74-7 974-7949-41-4 974-7949-71-7 974-8326-94-2 974-9596-43-1 974-8324-74-5 974-8326-24-1 974-8326-23-3

L 93B2 L 02M2 L 02M3 L 02M4 L 02M5 L 89A1 L 89A2 L 92A3 L 03BE L 95VT L 96VN L 98VS

¿“…“≠’˪ÿÉπ™—Èπµâπ ‡≈à¡ 2 ¿“…“≠’˪ÿÉπª√–¬ÿ°µå 2 (√–¥—∫µâπ-°≈“ß) ¿“…“≠’˪ÿÉπª√–¬ÿ°µå 3 (√–¥—∫µâπ-°≈“ß) ¿“…“≠’˪ÿÉπ ◊ËÕ “√ 1 (√–¥—∫°≈“ß) ¿“…“≠’˪ÿÉπ ◊ËÕ “√ 2 (√–¥—∫°≈“ß) ¿“…“≠’˪ÿÉπ™—Èπ Ÿß ‡≈à¡ 1 ¿“…“≠’˪ÿÉπ™—Èπ Ÿß ‡≈à¡ 2 ¿“…“≠’˪ÿÉπ™—Èπ Ÿß ‡≈à¡ 3 ·∫∫Ωñ°À—¥¿“…“≠’ªË πÿÉ æ◊πÈ ∞“π π‘Œß‚°– ‚¬‚√™‘§ÿ 1 π‘Œß‚°– ‚¬‚√™‘§ÿ 2 π‘Œß‚°– ‚¬‚√™‘§ÿ 3

974-8328-98-9

L 01VR

π‘Œß‚°– ‚¬‚√™‘§ÿ 4

«—≤π“ «ÿ≤‘®”πߧå, Hiroshi Tanaka Yoshiko Tsuruo Yoshiko Tsuruo Yoshiko Tsuruo Yoshiko Tsuruo Kiyoshi Nakashima Kiyoshi Nakashima Kiyoshi Nakashima Kiyomi Tanitsu, Mari Hosaka º».«—π™—¬ ’≈æ—∑∏å°ÿ≈ ·≈–§≥– º».«—π™—¬  ’≈æ—∑∏å°ÿ≈ ·≈–§≥– √».ª√“≥’ ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡, ®ÿÓ√—µπå ‡µ™–‚™§«‘«—≤πå √».ª√“≥’ ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡, ®ÿÓ√—µπå ‡µ™–‚™§«‘«—≤πå

135 170 170 160 150 180 190 195 112 160 165 185 185

Hotline : 0-2662-1020

9


ISBN

√À—

™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ

974-9569-37-7

L 03VQ

π‘Œß‚°– ‚¬‚√™‘§ÿ 5

974-8329-39-9 974-9569-65-2

L 01JW L 03KM

974-443-030-3

L 04VP

Õà“π-‡¢’¬π¿“…“≠’˪ÿÉπ ¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡√’¬π√Ÿâ§—π®‘ √–¥—∫µâπ-°≈“ß (Kanji Renshuuchoo) π‘Œß‚°– ‚¬‚√™‘§ÿ 6

974-443-187-3 974-443-188-1 974-443-200-4 974-443-201-2 974-443-203-9 974-443-204-7 974-4432-67-4 974-4432-70-4 974-4432-46-9

L 06R1 L 06R2 L 06MI L 06MN L 06MS L 06MY L 06YN

¡‘ππ– ‚π– π‘Œß‚°– (©∫—∫‚√¡—π) +CD ‡≈à¡ 1 ¡‘ππ– ‚π– π‘Œß‚°– (©∫—∫‚√¡—π) +CD ‡≈à¡ 2 ¡‘ππ– ‚π– π‘Œß‚°– (©∫—∫≠’˪ÿÉπ) +CD ‡≈à¡ 1 ¡‘ππ– ‚π– π‘Œß‚°– (©∫—∫≠’˪ÿÉπ) +CD ‡≈à¡ 2 ¡‘ππ– ‚π– π‘Œß‚°– (©∫—∫≠’˪ÿÉπ) +CD ‡≈à¡ 3 ¡‘ππ– ‚π– π‘Œß‚°– (©∫—∫≠’˪ÿÉπ) +CD ‡≈à¡ 4 πÿ°§—¥Õ—°…√§“π– +CD  ¡ÿ¥§—¥ ‡¢’¬π‡√’¬ß§«“¡≠’˪ÿÉπ 查®“¿“…“(§π)≠’˪ÿÉπ +´’¥’

974-4432-49-0

L 06KR

‡°à߇°“À≈’ 24 ™¡. +CD

ºŸâ·µàß / ºŸâ·ª≈ / ºŸâ‡√’¬∫‡√’¬ß √».ª√“≥’ ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡, ®ÿÓ√—µπå ‡µ™–‚™§«‘«—≤πå Yoshiko Tsuruo √».ª√“≥’ ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡, ª√–¿“ · ß∑Õß ÿ¢, Mayu Mizota √».ª√“≥’ ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡, ®ÿÓ√—µπå ‡µ™–‚™§«‘«—≤πå 3A Corporation 3A Corporation 3A Corporation 3A Corporation 3A Corporation 3A Corporation «‘ ÿ∑∏‘°—≠≠“ µàÕ»√’‡®√‘≠/¬Ÿ‚°– ‚¬™‘¥–  ”π—°æ‘¡æå¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡ √».«’√«√√≥ «™‘√¥‘≈° ™‘§“‚°– §‘§ÿ™‘/¡“´“‚°– ‚¬‚§Õ‘  µ’‡øπ √’‡«’¬√å

√“§“ 185 120 140 185 250 250 250 250 250 250 99 40 200 350

À¡«¥¿“…“≠’˪ÿÉπ ”À√—∫∏ÿ√°‘®·≈–°“√∑àÕ߇∑’ˬ« 974-8328-63-5

L 93GJ1 ¿“…“≠’˪ÿÉπ¡—§§ÿ‡∑»°å 1

974-8328-89-9

L 02GJ2 ¿“…“≠’˪ÿÉπ¡—§§ÿ‡∑»°å 2

974-9569-64-4 974-443-058-3 974-443-172-5 974-443-288-9 974-9596-56-3

L 04H1 L 04H2 L 05H3 L 03CB

¿“…“≠’˪ÿÉπ‡æ◊ËÕ°“√‚√ß·√¡ 1 +CD ¿“…“≠’˪ÿÉπ‡æ◊ËÕ°“√‚√ß·√¡ 2 +CD ¿“…“≠’˪ÿÉπ‡æ◊ËÕ°“√‚√ß·√¡ 3 +CD ¿“…“≠’˪ÿÉπ‡æ◊ËÕ°“√‚√ß·√¡ 4 +CD π∑π“¿“…“≠’˪ÿÉπ∏ÿ√°‘® ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡ Õ∫«—¥√–¥—∫ §«“¡√Ÿâ¿“…“≠’˪ÿÉπ∏ÿ√°‘® (JETRO Test) +CD

§“´Ÿ¡‘ »√’®—°√«“Ã, Takako Abe, √».ª√“≥’ ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡ ·≈–§≥– §“´Ÿ¡‘ »√’®—°√«“Ã, Takako Abe, √».ª√“≥’ ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡ ·≈–§≥– §“´Ÿ¡‘ ∑“¡Ÿ√– §“´Ÿ¡‘ ∑“¡Ÿ√– §“´Ÿ¡‘ ∑“¡Ÿ√– §“´Ÿ¡‘ ∑“¡Ÿ√–

210

°≈â“À“≠ «√æÿ∑∏æ√, ÿ«‘∑¬å «‘∫Ÿ≈¬å‡»√…∞å ·≈–§≥– √».ª√“≥’ ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡ ·ª≈ √».ª√“≥’ ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡ ·ª≈ ®ÿÓ√—µπå ‡µ™–‚™§«‘«—≤πå, πæ«√√≥ ∫ÿ≠ ¡ ·≈–§≥– √».ª√“≥’ ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡  ÿ¿“ ªí∑¡“π—π∑å  ”π—°æ‘¡æå¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡  ÿ¿“ ªí∑¡“π—π∑å

290

210 175 185 180 200 190

À¡«¥æ®π“πÿ°√¡·≈–§”»—æ∑å≠’˪ÿÉπ

10

974-7970-76-7

L 97JT

ª∑“πÿ°√¡»—æ∑å™à“ß ≠’˪ÿÉπ-‰∑¬-Õ—ß°ƒ…

974-8324-92-3 974-8326-19-5 974-4431-40-7

L 96EF L 99SP L 02DJ

æ®π“πÿ°√¡°“√„™â§”¿“…“≠’˪ÿÉπ æ®π“πÿ°√¡¿“…“查 ≠’˪ÿÉπ-‰∑¬ æ®π“πÿ°√¡ ≠’˪ÿÉπ-‰∑¬

974-8329-40-2 974-8328-79-1 974-443-222-5 974-9569-40-0

L 01DG L 00DB L 04DM L 02DS

æ®π“πÿ°√¡°“√∑àÕ߇∑’ˬ« ‰∑¬-≠’˪ÿÉπ »—æ∑å∏ÿ√°‘® ‰∑¬ - ≠’˪ÿÉπ √«¡»—æ∑å ¡‘ππ– ‚π– π‘Œß‚°– §”°√‘¬“≠’ªË πÿÉ ßà“¬π‘¥‡¥’¬«

495 695 329 199 185 120 59

À¡«¥§«“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫≠’˪ÿÉπ 974-7949-96-2 974-8325-82-2 974-443-025-7

L 92GT L 98UJ L 03TS

ª√–µŸ ≠ Ÿà ª’Ë πÿÉ ∏√√¡‡π’¬¡≠’˪ÿÉπ √Ÿâ®—°‰∑¬ ‡¢â“„®≠’˪ÿÉπ

974-443-070-2

L 04JC

«—≤π∏√√¡≠’˪ÿÉπ

974-443-057-5

L 04RJ

π’Ë·À≈–! §π≠’˪ÿÉπ

974-443-116-4 974-443-168-7 974-443-312-1 974-443-314-5 974-443-313-8

L 05MJ L 05JA

12 ‡¥◊Õπ„π≠’˪ÿÉπ ≠’˪ÿÉπ 360 Õß»“ ‡§≈Á¥≈—∫·≈–¡“√¬“∑„π‚µä–Õ“À“√ ‡§≈Á¥≈—∫·≈–¡“√¬“∑„π°“√¡Õ∫¢Õߢ«—≠ ‡§≈Á¥≈—∫·≈–¡“√¬“∑„π°“√∑”ß“π

ÿπ—π∑“ ‡À≈à“®—π,  ÿ¿—≤  ß«π¥’°ÿ≈ ·ª≈ √».¡≥±“ æ‘¡æå∑Õß ·ª≈ ∫—≥±‘µ ‚√®πåÕ“√¬“ππ∑å, ºÿ ¥’ π“«“«‘®‘µ Fumio Orikasa, Tadashi Onozaki, Yukiko Yabuuchi · «ß ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡, √».ª√“≥’ ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡ ·ª≈ §“∑ ÷¬ÿ°‘ Œ“‡´ß“«– ‡¢’¬π, Õ—®©√“ ‚Àµ√¿«“ππ∑å ·≈–§≥– ·ª≈ √».º°“∑‘æ¬å  °ÿ≈§√Ÿ ·≈–§≥– ·ª≈ ª√“≥’ ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡ ·ª≈ ∑“§“™‘ «“µ“π“‡∫– ‚π√‘‚°– Õ‘«“™‘µ– Œ‘‚√‚°– π‘™‘‡¥–

95 185 199

175 260 250 250 250

¡‘™‘‚°– ¡‘¬“´“°‘·≈–´“™‘‚°– ‚°™‘ º».∫ÿ…∫“ ∫√√®ß¡≥’ ·ª≈

220 190

§≥–Õ“®“√¬å ∂“∫—π Õπ¿“…“≠’˪ÿÉπ ·≈–»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡·Àà߇Շ™’¬ (‡Õ∫’‡§) §≥–Õ“®“√¬å ∂“∫—π Õπ¿“…“≠’˪ÿÉπ ·≈–»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡·Àà߇Շ™’¬ (‡Õ∫’‡§) √».º».«’√«√√≥ «™‘√¥‘≈°, πÈ”∑‘æ¬å ‡¡∏‡»√…∞ ·ª≈ √».«’√«√√≥ «—™√¥‘≈°, πÈ”∑‘æ¬å ‡¡∏‡»√…∞  ÿ≥’¬å√—µπå ‡π’¬√‡®√‘≠ ÿ¢ «√«ÿ≤‘ ®‘√“ ¡∫—µ‘, ¬Ÿ¡‘‚°– Õ“…“æ—π∏å

212

169 120

À¡«¥‡ √‘¡°“√‡√’¬π¿“…“≠’˪ÿÉπ 974-443-336-7 974-443-117-2 974-9596-44-X 974-9596-45-8 974-8329-84-4 974-9569-71-7 974-8324-62-1 974-8325-41-5 974-8325-39-3 974-9569-63-6 974-4430-16-8 974-4430-126-1 974-443-318-3

‡°àß≠’˪ÿÉπ 20 ™¡. +CD ‰«¬“°√≥å √–¥—∫ 2 ”À√—∫‡µ√’¬¡ Õ∫«—¥√–¥—∫¿“…“≠’˪ÿÉπ L 03N3 ‰«¬“°√≥å √–¥—∫ 3  ”À√—∫‡µ√’¬¡ Õ∫«—¥√–¥—∫¿“…“≠’˪ÿÉπ L 03N4 ‰«¬“°√≥å √–¥—∫ 4  ”À√—∫‡µ√’¬¡ Õ∫«—¥√–¥—∫¿“…“≠’˪ÿÉπ L 02NB °ÿ≠·® Ÿà 200 ª√–‚¬§æ◊Èπ∞“π¿“…“≠’˪ÿÉπ ™—Èπµâπ·≈–°≈“ß L 03GM °ÿ≠·® Ÿà 500 √Ÿªª√–‚¬§ ¿“…“≠’ªË πÿÉ ™—πÈ °≈“ß·≈– Ÿß L 96EJ ¿“…“≠’˪ÿÉπÕ¬à“ßßà“¬ ™ÿ¥™’«‘µª√–®”«—π (√«¡‡∑ªª√–°Õ∫ 1 ¡â«π) L 97BC ∫∑ π∑π“¿“…“≠’˪ÿÉπ™—Èπµâπ (√«¡‡∑ª 1 ¡â«π) L 98JG ¿“…“≠’˪ÿÉπÕ¬à“ßßà“¬ ™ÿ¥‡¥‘π‡∑’ˬ«°—∫§π≠’˪ÿÉπ (√«¡‡∑ªª√–°Õ∫ 1 ¡â«π) L 03CV ∫—µ√™à«¬®” »—æ∑å≠’˪ÿÉπ-‰∑¬ ™ÿ¥§”°√‘¬“ L 03CA ∫—µ√™à«¬®” »—æ∑å≠’˪ÿÉπ-‰∑¬ ™ÿ¥§”§ÿ≥»—æ∑å L 053CM ∫—µ√™à«¬®” ™ÿ¥ Õ—°…√§“π– ∫—µ√™à«¬®” ™ÿ¥Õ—°…√§—π®‘ L 05N2

www.tpabookcentre.com

Kiyoshi Nakashima √».º».«’√«√√≥ «√¥‘≈°, Sachiko Ogasawara Mayu Mizota Mayu Mizota πæ.¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡

172 220 239 195 150 250 120 120 120 120


ISBN

√À—

974-443-028-1 974-443-059-1

L 04WJ L 04RS

974-443-097-4

L 04JS

™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ

ºŸâ·µàß / ºŸâ·ª≈ / ºŸâ‡√’¬∫‡√’¬ß

查≠’˪ÿÉπÕ¬à“ßπ’È ‘...‡°àß! ¬‘π¥’µâÕπ√—∫ Õ‘√— ‰™¡–‡´– +CD

974-4432-62-9 974-443-214-4 974-443-215-2 974-4432-44-5 974-4432-45-2

Anime Songs ‡√’¬π¿“…“≠’˪ÿÉπ ®“°‡æ≈ß°“√嵟π +CD L 05RL ¿“…“≠’˪ÿÉπ„π™’«‘µ®√‘ß µÕπ ™’«‘µ∑’Ë≠’˪ÿÉπ +CD L 05RF ¿“…“≠’˪ÿÉπ„π™’«‘µ®√‘ß µÕπ Õ“À“√≠’˪ÿÉπ +CD L 05JH §”™à«¬ ™à«¬¥â«¬ ! L 05HJ øí߇¢â“„®‰¢¢âÕ Õ∫ √–¥—∫ 4  ”À√—∫‡µ√’¬¡ Õ∫«—¥√–¥—∫¿“…“≠’˪ÿÉπ +CD L 06HS øí߇¢â“„®‰¢¢âÕ Õ∫√–¥—∫ 3  ”À√—∫‡µ√’¬¡ Õ∫«—¥√–¥—∫ L 05JE 100  ”π«πŒ‘µ∏ÿ√°‘®≠’˪ÿÉπ L 05JI ∑“ß≈—¥ Ÿà...≈à“¡ +CD L 06S1 ™‘∫“«—ß‚°– À¡“πâÕ¬À—«„®≠’˪ÿÉπ 1 L 06S2 ™‘∫“«—ß‚°– À¡“πâÕ¬À—«„®≠’˪ÿÉπ 2 擇æ≈‘π°—∫ 4 ƒ¥Ÿ L 06S3 ™‘∫“«—ß‚°– À¡“πâÕ¬À—«„®≠’˪ÿÉπ 3 §«“¡ πÿ° π“π„π·µà≈–«—π ™‘∫“«—ß‚°– À¡“πâÕ¬À—«„®≠’˪ÿÉπ 4 «—ππ’È«—π¥’ L 06TJ ·ª≈-≠’˪ÿÉπ‰∑¬ (‡∫◊ÈÕßµâπ) L 06NM J-Tales ‡√’¬π¿“…“≠’˪ÿÉπ®“°π‘∑“π +CD L 06EM ‡°àߧ’¬åÕ’‡¡≈≠’˪ÿÉπ L 06SB Shimbun ≠’˪ÿÉπ‡™‘ß¢à“«

974-4432-50-6 974-443-238-4

L 06JB

974-443-093-1 974-443-095-8 974-443-129-6 974-443-171-7 974-443-190-5 974-443-169-5 974-443-170-9 974-443-173-3 974-443-174-1 974-443-186-5

974-443-283—-4

§Ÿà¡◊Õ Õ∫≠’˪ÿÉπ∏ÿ√°‘® BJT +CD J-bridge æ≈‘° Ÿµ√°“√ ◊ËÕ “√¿“…“≠’˪ÿÉπ Yon 4 - KoMa ®”≠’˪ÿÉπßà“¬ Ê ¥â«¬°“√嵟π 4 ™àÕß ‡≈à¡ 1 Yon 4 - KoMa ®”≠’˪ÿÉπßà“¬ Ê ¥â«¬°“√嵟π 4 ™àÕß ‡≈à¡ 2 ¿“…“≠’˪ÿÉπßà“¬ Ê  ‰µ≈å°“√嵟π ™ÿ¥«—≤π∏√√¡≠’˪ÿÉπ ¿“…“≠’˪ÿÉπßà“¬ Ê  ‰µ≈å°“√嵟π ™ÿ¥™’«‘µ„π≠’˪ÿÉπ 查‡Õß°Á‡°à߉¥â 查º‘¥ §‘¥„À¡à

974-443-307-7 974-443-284-1 974-443-305-3 974-443-286-5 974-443-290-2 974-443-304-6

Letûs Sing in Japanese øíß √âÕß ®”¿“…“≠’˪ÿÉπ ¥â«¬‡æ≈ß +CD

√“§“

«‘‰≈ ‚µ¡√°ÿ≈ √».∫ÿ…∫“ ∫√√®ß¡≥’, ¡‡°’¬√µ‘ ‡™«ß°‘®«≥‘™ ·≈–§≥–  ÿ≥’¬å√—µπå ‡π’¬√‡®√‘≠ ÿ¢ ª√–æ—π∏å √—µπ ¡∫—µ‘ 𑥓 ≈“¿»√’ «— ¥‘Ï ·ª≈ °‘Ëߥ“« ‰µ√¬ ÿπ—π∑å ·ª≈ √».∫ÿ…∫“ ∫√√®ß¡≥’ ·≈–§≥– §≥“®“√¬å ∂“∫—π Õπ¿“…“≠’˪ÿÉπ‡Õ∫’‡§

180 175

250 250 135 160

§≥“®“√¬å ∂“∫—π Õπ¿“…“≠’˪ÿɇÕ∫’‡§

175

√».ª√“≥’ ®ß ÿ®√‘µ∏√√¡ √».∫ÿ…∫“ ∫√√®ß¡≥’ ‚¬™‘‡Õ– §“«“Õÿ√–/√».Õ“∑√ øÿÑß∏√√¡ “√ ‚¬™‘‡Õ– §“«“Õÿ√–/√».∑—»π’¬å ‡¡∏“æ‘ ‘∞

195 220 290 290

‚¬™‘‡Õ– §“«“Õÿ√–/ ÿ≥’¬å√—µπå ‡π’¬√‡®√‘≠ ÿ¢ ‚¬™‘‡Õ– §“«“Õÿ√–/°—≈¬“≥’  ’µ ÿ«√√≥  ¡‡°’¬√µ‘ ‡™«ß°‘®«≥‘™ Œ‘‚√‚°– ´“‚π– ·≈–πæ«√√≥ ∫ÿ≠ ¡ Õ“°‘‚°– ¬“π–/√‘‡Õ– ‚Õ°‘ √».µ√’∑‘æ¬å √—µπ‰æ»“≈·≈– º». ¡®‘µ√å  ‘√‘√—µπ«‘∑¬å ‡®‡Õ·Õ≈ Õ–§“‡¥¡’ ™“‚µ√ÿ ‚§¬“¡–/ ÿ≥’¬å√—µπå ‡π’¬√‡®√‘≠ ÿ¢ ª“®√’¬å ®‘ߪ√–‡ √‘∞ ÿ¢ Œ‘‚µ‚°– ´“´“°‘ ª√–æ—π∏å √—µπ ¡∫—µ‘/Œ‘‚√¡‘ «“µ“π“‡∫– Œ‘‚µ‚°– ´“´“°‘ ª√–æ—π∏å √—µπ ¡∫—µ‘/Œ‘‚√¡‘ «“µ“π“‡∫– §’‚¬°“µ– §“‚µâ·≈–§≥– §’‚¬°“µ– §“‚µâ·≈–§≥– Õ“‡§¡‘ ∑“π“Œ“™‘ ª“®√’¬å ®‘ߪ√–‡ √‘∞ ÿ¢,»‘√‘æ√ ‡Õ’ˬ¡ºàÕß„ ,  ÿ≥’¬å√—µπå ‡π’¬√‡®√‘≠ ÿ¢ ·≈–§≥– ´‘´Ÿ‚°– ‚¬™‘¥–

290

196

290 200 196 200 250 190 260 165 165 165 165 310 250 220

À¡«¥‡√’¬π¿“…“‰∑¬ 974-443-326-8 974-8324-03-6 974-7948-66-4 974-7949-73-3 974-8326-48-9 974-8324-64-8 974-9569-15-6 974-9569-30-X 974-443-098-2 974-443-232-2 974-443-291-9 974-443-292-6

L 94ST L 77T1 L 91T2 L 98TK L 96WT L 02TH L 02JD L 05KL L 06MK

11

查(¿“…“)‰∑¬™—¥¥â«¬‡§≈Á¥≈—∫ 9 ª√–°“√ +CD ”π«π‰∑¬  π∑π“¿“…“‰∑¬ª√–¬ÿ°µå ‡≈à¡ 1  π∑π“¿“…“‰∑¬ª√–¬ÿ°µå ‡≈à¡ 2  π∑π“¿“…“‰∑¬„π™’«‘µª√–®”«—π ·∫∫Ωñ°À—¥§—¥‰∑¬ ·∫∫‡√’¬π‡¢’¬πÕà“π¿“…“‰∑¬ §”»—æ∑å‰∑¬-≠’˪ÿÉπ √âÕ¬‡ÕÁ¥ (101) ‡§≈Á¥≈—∫¿“…“‰∑¬  ”π«π·≈–«≈’ „π¿“…“‰∑¬∑’˧π≠’˪ÿÉπÕ¬“°√Ÿâ 查(¿“…“)‰∑¬„À⇰àß 1 +CD 查(¿“…“)‰∑¬„À⇰àß 2 +CD

Hideo Maruyama ¢ÿπ«‘®‘µ√¡“µ√“ ( ßà“ °“≠®π“§æ—π∏ÿå) «—≤π“ «ÿ≤‘®”πߧå, Masafumi Sato ‡ “«≈—°…≥å  ÿ√‘¬–«ß»å‰æ»“≈ √».º°“∑‘æ¬å  °ÿ≈§√Ÿ «‘‰≈ ‚µ¡√°ÿ≈  ”π—°æ‘¡æå¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡ «‘‰≈ ‚µ¡√°ÿ≈

300 320 550 600

«‘‰≈ ‚µ¡√°ÿ≈ «‘‰≈ ‚µ¡√°ÿ≈ ∫ÿ…∫“ ∫√√®ß¡≥’ ∫ÿ…∫“ ∫√√®ß¡≥’

350 50 200 95 330 210 800 800

√».‡º¬å ‡ ’ˬ«√ÿଠ√».‡º¬å ‡ ’ˬ«√ÿà¬

195 195

Rachel Warren Rachel Warren

120 200

À¡«¥‡√’¬π¿“…“®’π 974-8328-23-6 974-8329-11-9

L 00IC L 01C2

¿“…“®’π·¡π¥“√‘π √–¥—∫°≈“ß 1 ¿“…“®’π·¡π¥“√‘π √–¥—∫°≈“ß 2

À¡«¥‡√’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ… 974-8329-45-3 974-8329-45-3

L 01PS L 01PT

The Power of Speech (Studentùs book) The Power of Speech (Teacherùs book)

À¡«¥‡∑ª·≈–´’¥’¿“…“ L 891A L 892A L 923A L 771T L 772T L 96TV L 96NV L 00SV L 01RV

‡∑ª ¿“…“≠’˪ÿÉπ™—Èπ Ÿß ‡≈à¡ 1 ‡∑ª ¿“…“≠’˪ÿÉπ™—Èπ Ÿß ‡≈à¡ 2 ‡∑ª ¿“…“≠’˪ÿÉπ™—Èπ Ÿß ‡≈à¡ 3 ‡∑ª  π∑π“¿“…“‰∑¬ª√–¬ÿ°µå ‡≈à¡ 1 ‡∑ª  π∑π“¿“…“‰∑¬ª√–¬ÿ°µå ‡≈à¡ 2 ‡∑ª NIHONGO YOROSHIKU ‡≈à¡ 1 ‡∑ª NIHONGO YOROSHIKU ‡≈à¡ 2 ‡∑ª NIHONGO YOROSHIKU ‡≈à¡ 3 ‡∑ª NIHONGO YOROSHIKU ‡≈à¡ 4

600 600 600 1500 1500 450 450 450 450

‚ª ‡µÕ√匑√“ß“π– §“µ“°–π– ‚ª ‡µÕ√å§π— ®‘ ‚ª ‡µÕ√åÕ—°…√‰∑¬ ‚ª ‡µÕ√几’¬ßÕà“π¿“…“®’π

‡∑ª ¿“…“®’π·¡π¥“√‘π √–¥—∫°≈“ß 1 ‡∑ª ¿“…“®’π·¡π¥“√‘π √–¥—∫°≈“ß 2 ‡∑ª The Power Of Speech π∑π“¿“…“‰∑¬„π™’«‘µª√–®”«—π (CD)

95 95 95 200

À¡«¥‚ª ‡µÕ√姫“¡ª≈Õ¥¿—¬

À¡«¥‚ª ‡µÕ√å¿“…“ L 91PH L 91PK L 96PT L 00PC

L 00CI L 012C L 02TP L 03KT

60 70 40 60

‚ª ‡µÕ√姫“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√¢—∫ FORKLIFT ‚ª ‡µÕ√姫“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√„™â‡§√◊ËÕß®—°√ ‚ª ‡µÕ√姫“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√ªÑÕß°—πÕ—§§’¿—¬ ‚ª ‡µÕ√姫“¡ª≈Õ¥¿—¬„π ”π—°ß“𠂪 ‡µÕ√姫“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√„™âÕÿª°√≥å‰øøÑ“ ‚ª ‡µÕ√姫“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√„™â “√‡§¡’

30 30 30 30 30 30

Hotline : 0-2662-1020


„ ISBN ∫

√À—

—Ë

ß

™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ

´◊È

Õ

À

ºŸâ·µàß / ºŸâ·ª≈ / ºŸâ‡√’¬∫‡√’¬ß

π—

◊ Õ√“§“

ß

ºŸ â ß—Ë ™◊ÕË .................................................................... π“¡ °ÿ≈..................................................................... µ”·Àπàß.............................................................. Õ’‡¡≈å..................................................................... ‚∑√»—æ∑å....................................................................µàÕ......................... ‚∑√ “√...................................... ™◊ÕË Àπ૬ߓπ/∫√‘…∑— ................................................................................................................................... ∑’ËÕ¬Ÿà‡≈¢∑’Ë.................. µ√Õ°/´Õ¬................................ ∂ππ......................................................... ·¢«ß/µ”∫≈................................................................. ‡¢µ/Õ”‡¿Õ............................................. ®—ßÀ«—¥....................................................................................... √À— ‰ª√…≥’¬.å .................................................

12

≈”¥—∫∑’Ë 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

√À—

™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ

®”π«π

√«¡¬Õ¥ —Ëß

√“§“

√«¡‡ß‘π

‡ªìπ‡ß‘π

“ ¡ “ √ ∂ ‡ ¢â “ ™ ¡ √ “ ¬ ° “ √ À π— ß  ◊ Õ · ≈ –  —Ë ß ´◊È Õ ºà “ π ∑ “ ß Website : www.tpabookcentre.com (24 ™—Ë«‚¡ß) Hotline 0-2662-1020 ➠

™”√–‚¥¬‚Õπ‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’ ¡“§¡ à߇ √‘¡‡∑§‚π‚≈¬’ (‰∑¬-≠’˪ÿÉπ) - ∏𓧓√‰∑¬æ“≥‘™¬å  “¢“∫“ß°–ªî ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 009-2-23325-3 - ∏𓧓√°√ÿ߇∑æ  “¢“ ÿ¢ÿ¡«‘∑ 43 ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 172-0-23923-3 ➠ ™”√–‚¥¬∏π“≥—µ‘ —Ëß®à“¬„ππ“¡  ¡“§¡ à߇ √‘¡‡∑§‚π‚≈¬’ (‰∑¬-≠’˪ÿÉπ) ª≥Ω.  —𵑠ÿ¢ °√ÿ߇∑æ œ 10113 ➠ ¬◊π¬—π√“¬°“√ ·≈–À≈—°∞“π°“√™”√–‡ß‘π∑’Ë ‚∑√ “√ 0-2259-9116  ‘∑∏‘摇»…·≈– à«π≈¥ :  ”À√—∫ ¡“™‘° ¡“§¡œ  à«π≈¥„π°“√´◊ÈÕ Àπ—ß ◊Õ  . .∑. 15% ‡∑ª¿“…“ 10%  ”π—°æ‘¡æåÕ◊ËπÊ 10% (¬°‡«âπ :  ‘π§â“ª√–‡¿∑ «“√ “√ «‘¥’‚Õ - ´’¥’«‘™“°“√ ‚ª ‡µÕ√å Àπ—ß ◊Õµà“ߪ√–‡∑» ·≈–√“¬°“√‚ª√‚¡™—π)

«‘∏™’ ”√–‡ß‘π

π„® Õ∫∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë TPABook Centre ∑—Èß 3  “¢“ ● ●

“¢“ ÿ¢ÿ¡«‘∑ 29 Tel. 0-2258-0320 ext. 1570  “¢“æ—≤π“°“√ 18 Tel. 0-2717-3000 ext. 202

www.tpabookcentre.com

Fax : 0-2259-9116 Fax : 0-2719-9478


Logical communication เทคนิคการสื่อสารอยางมีตรรกะ โดย Katsumi Nishimura / Koichiro Kaya แปลโดย ประวัติ เพียรเจริญ เคล็ดลับการสื่อสารภายในและนอกองคกรอันชาญฉลาดและเปยมดวยประสิทธิภาพ ที่จะทำให คุณถายทอดความคิดและตั้งคำถามไดอยางมีเหตุมีผล เพื่อคนที่รูสึกวาตัวเองพูดไมคอยเกง สื่อสาร แลวคนอื่นไมคอยเขาใจ ลำบากใจเหลือเกินเวลาตองติดตองานกับคนอื่น และคนที่ตองการเรียนรูเทคนิค และแทคติกหลากหลายเพื่อพัฒนาการสื่อสารที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น อธิบายโดยยกตัวอยางใหเห็นจริง อานรอบเดียว ก็เขาใจ นำไปใช ไดทันทีทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) โดย รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ ผูอานจะสามารถนำความรูในเลมไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับองคกรได เพื่อการพัฒนา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหนาที่สำคัญในการดูแลระบบสารสนเทศ และการจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ขององคกร เพื่อใหระบบสารสนเทศขององคกรเปนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ และองคกรสามารถพัฒนากระบวนการ ทางธุรกิจ ทั้งระบบสารสนเทศขามองคกร ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เหมาะสำหรับนักศึกษาและผูที่สนใจ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร โดย รศ.ธีรวัฒน ประกอบผล กลาวถึงโครงสรางและสวนประกอบของคอมพิวเตอร โดยอธิบายถึงลักษณะและการทำงานของแตละสวน ไดแก ระบบบัส ไมโครโพรเซสเซอร หนวยความจำหลัก หนวยความจำสำรอง และพอรตอินพุตเอาตพุต รวมถึงรหัสคอมพิวเตอร การกระทำ ทางลอจิก วิธีการประมวลผลทางคณิตศาสตรของคอมพิวเตอร และวิธีออกแบบวงจรการคำนวณ เหมาะสำหรับนักศึกษา ระดับ ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท

งานขึ้นรูปโลหะ ตอนที่ 1 แมพิมพโลหะแผน โดย รศ. ดร.วารุณี เปรมานนท และ รศ. ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย เนนองคประกอบดานแมพิมพขึ้นรูปโลหะแผน ขั้นตอนการผลิตแมพิมพ โครงสรางและชิ้นสวนมาตรฐานของแมพิมพ การออกแบบแมพิมพตัด แมพิมพพับโลหะ แมพิมพลากขึ้นรูปลึก การเลือกใชเครื่องเพรส เพื่อความเขาใจเรื่องกลไก การทำงานของแมพิมพที่สัมพันธกับการเปลี่ยนรูปของโลหะแผน ทำใหการแก ไขปญหาทำไดถูกตอง ตรงประเด็น และ ลดขั้นตอนการลองผิดลองถูกในอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงสรางความรูความเขาใจใหกับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังจะ กาวเขาสูอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ

ISO 22000 : Food Safety Management System โดย HAGIWARA Matsuyuki แปลโดย รศ. ดร.สุวิมล กีรติพิบูล และ สมชาย พิพัฒนธนกุล ISO 22000 ระบบการจัดการดานความปลอดภัยในอาหาร เปนมาตรฐานสากลที่เกิดขึ้นจากการรวมระบบ HACCP ซึ่งเปนระบบการวิเคราะหอันตรายในอาหาร และระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 เขาไวดวยกัน ถือเปนมาตรฐานสากล ที่ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใน “หวงโซอุปทานอาหาร” (Food Supply Chain) ตองจัดทำใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนหลักประกันเรื่องความปลอดภัยในอาหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค

ฮีตปม – เทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกรอน โดย Yatabe Takashi แปลโดย ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ หากคุณกำลังมองหาระบบทำความรอนหรือทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ขอแนะนำ ใหรูจักกับฮีตปม หนังสือเลมนี้จะอธิบายเกี่ยวกับฮีตปมตั้งแตหลักการจนถึงการประยุกต ทั้งการใชงานในระบบปรับอากาศ ในครัวเรือน และในสถานประกอบการ ไปจนถึงผลิตภัณฑใหมดานอื่น ๆ โดยอธิบายดวยรูปประกอบใหเขาใจงาย

คูซาหลังคาเดียวกัน ตอน เรื่องดึกดำบรรพ โดย อาคากาวา จิโร / แปล ริลดา เรืองศิริกูลชัย หญิงสาวผูหนึ่งนอนตายอยูในพิพิธภัณฑ M ที่ลำคอพบหนามเล็ก ๆ ซึ่งดูเหมือนจะเปนลูกดอกอาบยาพิษ ผูตองหาถูกจับไดโดยละมอมพรอมอาวุธ แตปญหาคือมันเปนโครงกระดูกมนุษยดึกดำบรรพนี่นะสิ

คูซาหลังคาเดียวกัน ตอน ขมเปนลม หวานเปนยาพิษ โดย อาคากาวา จิโร / แปล ภัทรอร พิพัฒนกุล เกิดคดีฆาตกรรมในภัตตาคารสุดหรูยานกินซา ผูตายเปนนักฆาผูเชี่ยวชาญดานการวางยาพิษ แตกลับตายเพราะโดนวางยาพิษ

คัดเกาหลี โดย อุไรวรรณ จิตเปนธม คิม แบบฝกคัดอักษรเกาหลีที่ใชในยุคปจจุบัน สำหรับผูที่สนใจภาษาเกาหลี และเริ่มเรียนภาษาเกาหลีในเบื้องตน


โครงการ Library@Company เปนโครงการใหมที่ ส.ส.ท. เล็งเห็นถึงประโยชนของการพัฒนาบุคลากร ในองคกรทุกระดับ เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยเนนจุดเริ่มตนที่เปนรูปธรรม คือ หองสมุด หรือมุมหนังสือ ที่จะสรางวัฒนธรรมของการศึกษาหาความรู เพื่อพัฒนางานควบคูไปกับการเติบโตขององคกร อันจะนำไปสูการสรางสังคมไทย โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรม|| ใหเปนสังคมของการเรียนรู เพื่อสรางความยั่งยืน (Sustainable) ของภาคอุตสาหกรรมไทย ดั่งวิสัยทัศนของ ส.ส.ท.ที่วา “ส.ส.ท.มุงที่จะเปนผูนำในการสั่งสม สราง และเผยแพรวิทยาการ

เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย”

ทรัพยากรหองสมุด-หนังสือและสื่อ

สิทธพิเศษในการเขารวมโครงการ 1. E-news Update ดานความเคลื่อนไหวขาวเทคโนโลยี ขาวความเคลื่อนไหว หนังสือใหม หนังสือแนะนำ 2. ไดรับจุลสาร “ส.ส.ท. Book Showcase” ฟรีทุกฉบับ 3. ไดรับสิทธิการเขาอบรมสัมมนาการใชโปรแกรมหองสมุด อยางนอยปละ 1-2 ครั้ง โดยไมเสียคาใชจาย 4. ใหคำปรึกษา ดานการออกแบบสิ่งพิมพภายในฟรี 5. สิทธิในการคัดเลือกหนังสือบริจาคเขาหองสมุด ในวาระตาง ๆ ตามความเหมาะสม

โปรแกรม library Management TPALibm

รใชโ

รมกา

บ การอ

รม ปรแก

ibM

TPAL

สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ คุณศิริพร ครุฑซอน โทร. 0-2258-0320 ตอ 1209 โทรสาร 0-2258-0181 E-mail : siriporn@tpa.or.th


1

2

3

250.-

250.-

6 เคล็ดลับและมารยาท ในการมอบของขวัญ

13 กลยุทธการตลาด ลองเทล Long Tail Marketing

17

พจนานุกรม ญี่ปุน-ไทย 40,000 คำ

11

180.-

รานไหน ? กำไรมากกวา

อยากยิ่งใหญตองใจหิน

15

199.-

พจนานุกรม การทองเที่ยว ไทย-ญี่ปุน

19 ไวยากรณ ระดับ 3 สำหรับเตรียมสอบ วัดระดับภาษาญี่ปุน

165.-

ปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิต สะกดจิตตัวเองเปนคนใหม

220.-

เกงญี่ปุน 20 ชม.

212.-

รวมศัพท มินนะโนะ นิฮงโกะ (ปรับปรุง)

16

180.-

คิดดวยภาพ Think in Pictures

18

120.-

12

180.-

14 245.-

329.-

มินนะโนะ นิฮงโกะ (ฉบับญี่ปุน) เลม 2

10 เจาแมขายตรงแหงญี่ปุน โยชิดะ โยโกะ

สนุกคัดอักษรคานะ + CD

8

250.-

180.-

99.-

เคล็ดลับและมารยาท ในการทำงาน

7

250.-

9

250.-

เคล็ดลับและมารยาท ในโตะอาหาร

มินนะโนะ นิฮงโกะ (ฉบับญี่ปุน) เลม 1

5

4

200.-

Logical Thinking คิดอยางมีตรรกะ ชนะทุกเงื่อนไข

20 120.-

รวมโจทยปราบเซียน คณิตศาสตร

99.-

77 วิทยากล วิทยาศาสตร เลม 1

*บันทึกจากสถิติยอดขาย ตั้งแต ม.ค. - ก.ค. 51 โดย TPA Book Centre


อยากอาน

อยากเขียน

อยากแปล

www.tpa.or.th /publisher/new


BookshowcaseV10  

TPAcatalog

Advertisement