Page 1

1. Lemos o seguinte texto con moita atención e buscamos o significado das palabras que non entendamos.

"A astronomía é a ciencia que se ocupa do estudo dos corpos celestes, os seus movementos e os fenómenos ligados a eles. O rexistro destes corpos e a investigación da súa orixe obtense a partir da información que chega deles a través da radiación electromagnética ou de calquera outro medio. A astronomía estivo ligada ao ser humano dende a antigüidade e todas as civilizacións tiveron contacto con esta ciencia. Personaxes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Hipatia de Alexandría, Galileo Galilei, Isaac Newton, Immanuel Kant, Gustav Kirchhoff e Albert Einstein foron algúns dos seus cultivadores. Non debe confundirse a astronomía coa astroloxía. Aínda que ambas comparten unha orixe común, son moi diferentes. A astronomía é unha ciencia: os astrónomos seguen o método científico. A astroloxía, que se ocupa da suposta influencia dos astros na vida dos homes, é unha pseudociencia: os astrólogos seguen un sistema de crenzas non probadas ou abertamente erróneas."


2. Subliñamos a información -palabras e/ou ideas- que nos pareza importante ( en vermello, as ideas esenciais; en azul, as secundarias ).

A astronomía é a ciencia que se ocupa do estudo dos corpos celestes, os seus movementos e os fenómenos ligados a eles. O rexistro destes corpos e a investigación da súa orixe obtense a partir da información que chega deles a través da radiación electromagnética ou de calquera outro medio. A astronomía estivo ligada ao ser humano dende a antigüidade e todas as civilizacións tiveron contacto con esta ciencia. Personaxes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Hipatia de Alexandría, Galileo Galilei, Isaac Newton, Immanuel Kant, Gustav Kirchhoff e Albert Einstein foron algúns dos seus cultivadores. Non debe confundirse a astronomía coa astroloxía. Aínda que ambas comparten unha orixe común, son moi diferentes. A astronomía é unha ciencia: os astrónomos seguen o método científico. A astroloxía, que se ocupa da suposta influencia dos astros na vida dos homes, é unha pseudociencia: os astrólogos seguen un sistema de crenzas non probadas ou abertamente erróneas.


3. Recollemos a información seleccionada...

Astronomía, ciencia dos corpos celestes, movementos, rexistro , orixe a partir da información deles a través da radiación electromagnética... astronomía, ligada ao ser humano dende a antigüidade e todas as civilizacións ... Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Hipatia de Alexandría, Galileo Galilei, Isaac Newton, Immanuel Kant, Gustav Kirchhoff e Albert Einstein Non confundir coa astroloxía. (orixe común) astronomía é ciencia, método científico. astroloxía, influencia dos astros na vida dos homes, é pseudociencia: sistema de crenzas non probadas


4. Elaboramos con esa información un esquema no que estas ideas aparezan organizadas, ordenadas, xerarquizadas ...

DEFINICIÓN

Ciencia dos corpos celestes ^

(radiacións electomagnéticas... )

HISTORIA

rexistro orixe movementos...

Ligada ao ser humano dende a antiguidade e a todas as civilizacións. AUTORES: Aristóteles, Hipatia de Alexandría, Galileo G., Kant, Einstein....

ASTRONOMÍA

astronomía

Relacións coa astroloxía

ciencia método científico

orixe común

astroloxía

inflencia dos astros na vida pseudociencia sistema de crenzas non probadas

Texto :%22a astronomía%22 subliñado e esquema  

texto para traballar nas aulas as técnicas de estudo e comprensión textual.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you