Fajnorka

Page 1

S P Š S

R T

T

I

E

R

K R O

M J V

J e d n a

z

d v o c h

E Y O

S N

D Í

E

L

N

L C

N K

Á Á A A

B R A T I S L A V E n a j s t a r š í c h

š k ô l

n a

S l o v e n s k u

Úplné stredné odborné vzdelanie technického alebo ekonomicko-technického zamerania a štúdium s posilnením všeobecnovzdelávacích predmetov na technickom lýceu Kvalifikovaní pedagógovia a moderné vybavenie školy – záruka kvality absolventa


INFORMÁCIE O ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH Študijný odbor 2381 6 00 - strojárstvo umožòuje poskytnúś budúcim absolventom ove¾a širší všeobecnovzdelávací základ, potrebný aj na prípadné ïalšie vysokoškolské štúdium. V orientácií stavba strojov žiaci získajú potrebné poznatky zo strojárskej technológie, strojárskej konštrukcie, riadenia podnikov, obsluhy a využívania poèítaèov, obsluhy a údržby zariadení automatického riadenia. V orientácií technický manažment získajú študenti potrebné vedomosti a schopnosti na samostatné podnikanie a podnikový manažment. V orientácií grafické systémy sa žiaci nauèia pracovaś s výpoètovou technikou a s novými softvérovými produktmi v oblasti strojárskej výroby.

technológií a ïalšie štúdium na vysokých školách. V študijnom odbore 3917 6 02 - technické a informatické služby žiaci získajú znalosś zo základov informatiky a medzi¾udskej komunikácie, spracovania hospodárskych podkladov a využitia prostriedkov výpoètovej techniky, nauèia sa podstatu a princípy ekonomiky, zákonitosti fungovania trhového hospodárstva, využívaś kancelársku techniku, ovládaś písanie na stroji desaśprstovou hmatovou technikou. Nový študijný odbor 3918 6 - technické lýceum, skladbou vyuèovacích predmetov vytvára výborné predpoklady na vysokoškolské štúdium, najmä technického a ekonomického smeru, ako aj predpoklady vykonávaś niektoré povolania v oblasti techniky, služieb a informatiky.

PROJEKTY V RÁMCI EÚ

ŠTÚDIUM CUDZÍCH JAZYKOV

Požiadavky európskej dimenzie vo vzdelávaní zabezpeèuje škola realizáciou viacerých projektov zameraných na:

Žiaci školy sa uèia dva cudzie jazyky (anglický a nemecký), prièom z jedného z nich povinne maturujú. K zlepšeniu úrovne komunikácie napomáha široká spolupráca so školami v Rakúsku, Taliansku, Írsku, Fínsku, Francúzsku a Španielsku, a to formou výmenných pobytov a projektov v rámci EÚ.

odbornú prax študentov v Taliansku, Írsku, Fínsku a Španielsku, zlepšenie schopností komunikácie v Rakúsku, Taliansku a Fínsku, možnosś získania ECDL (Európsky poèítaèový vodièský preukaz), zlepšenie softvérového portfólia školy, zvýšenie úrovne odborného vzdelania v školskom stredisku PCA (Peugeot - Citroën), skvalitnenie športového vybavenia školy.

V študijnom odbore 2397 6 - mechatronika sa žiaci pripravia na výkon stredných technických a hospodárskych funkcií v oblasti automatizovaných výrobných systémov, konštruovanie a dizajn pomocou poèítaèov a ovládanie technológií riadených poèítaèmi. Pripravia sa aj na prevádzku malých a stredných firiem, komunikáciu v dvoch svetových cudzích jazykoch, používanie informaèných

ODBORNOSŤ

ZRUÈNOSŤ

ŠPORT

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

V moderne vybavených školských laboratóriách automatizácie, elektrotechniky, kontroly a merania, ako aj v školskom stredisku PCA (Peugeot - Citroën), žiaci získajú praktické vedomosti z oblasti automatického riadenia, zapájania elektrických obvodov a vlastností konštrukèných materiálov.

V školských dielòach žiaci získajú prax zo zámoèníckych prác, sústruženia, frézovania, zvárania a brúsenia. Nauèia sa tiež prakticky ovládaś èíslicovo riadené obrábacie stroje. Poèas odbornej praxe v podnikoch Volkswagen, Hydronika, BAZ, Prístavy poznajú najmodernejšie stroje a výrobné technológie.

Žiaci majú možnosś využívaś zmodernizované pohybové štúdio a posilòovòu. Každoroène sa organizuje Dunajský beh o putovný pohár riadite¾a SPŠS v Bratislave, na ktorom sa zúèastòujú žiaci viacerých bratislavských škôl a odborných uèilíšś. Pravidelne sa uskutoèòuje zimný a letný športový deò školy s tradiènou úèasśou zahranièných družobných škôl, lyžiarsky a vodácky výcvik. V škole pracujú krúžky: turistický, stolnotenisový, futsalový a armwrestlingový. Škola dosahuje ve¾mi dobré výsledky v súśažiach na krajskej aj celoslovenskej úrovni.

V škole aktívne pracuje žiacka rada, ktorá zabezpeèuje spoloèenské uplatnenie žiakov, organizuje športové akcie, podujatia na skráš¾ovanie životného prostredia, imatrikulácie prvých roèníkov, návštevy múzeí a kultúrnych podujatí.

Škola kladie dôraz na intenzívnu prácu s poèítaèmi. V uèebniach školského výpoètového laboratória je pre žiakov k dispozícii viac ako 100 osobných poèítaèov, vïaka èomu sa žiaci nauèia pracovaś s operaèným systémom WINDOWS, využívaś MS OFFICE, ovládaś grafické programy AutoCAD, Inventor, Mechanical Desktop, programovaś CNC stroje a využívaś celosvetovú poèítaèovú sieś INTERNET INTERNET.. Na výuèbu cudzích jazykov sú žiakom našej školy k dispozícii uèebne vybavené modernou audiovizuálnou technikou. Okrem nich sú tu aj priestory na mimovyuèovacie (záujmové) aktivity žiakov.

2

2


Zakladate¾ka tradície technického vzdelávania na Slovensku

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA V BRATISLAVE je jedna z najstarších odborných škôl pre technické študijné odbory. Zabezpeèuje úplné odborné stredné vzdelanie technického alebo ekonomicko-technického zamerania. Žiaci v študijných odboroch 2381 6 00 2387 6 3917 6 02 3918 6

– – – –

strojárstvo, mechatronika, technické a informatické služby, technické lýceum

získajú základné poznatky z matematiky, technických a prírodovedných predmetov, všeobecné vedomosti potrebné na zodpovedné vykonávanie svojho povolania, reèovú zruènosś zo slovenèiny, schopnosś èítaś odbornú literatúru a viesś odborné diskusie v nemèine alebo angliètine, samostatne analyzovaś a riešiś odborné problémy praxe, pochopiś vzśahy medzi hospodárstvom, spoloènosśou a životným prostredím s oh¾adom na trhový mechanizmus, zruènosś pri práci s osobným poèítaèom, pripravenosś na ïalšie celoživotné vzdelávanie, sledovanie a aplikáciu pokroku vo vede a technike. Škola je moderne vybavená prístrojmi, pomôckami, výpoètovou technikou, didaktickými prostriedkami v uèebniach a laboratóriách, výrobnými strojmi v školských dielòach a spoloèenskými priestormi na aktivity žiakov. V celospoloèenskom živote regiónu Bratislavy aktívne pôsobí kolektív študentov vedených žiackou školskou radou a združenie uèite¾ov a rodièov Spolok strojárov. Aktívne pôsobenie školy siaha aj za hranice Slovenska. Spoloèné èinnosti s družobnými školami v Rakúsku, Fínsku, Španielsku, Írsku a Taliansku sa úspešne uskutoèòujú už nieko¾ko rokov. Škola získava európske dimenzie.

Na základe partnerskej spolupráce Ministerstva školstva Francúzskej republiky, Ministerstva školstva Slovenskej republiky a podniku PSA Peugeot Citroën, je na škole vybudované „Centrum odborného vzdelávania“ na vzdelávanie v oblasti nových strojárskych technológií. Toto centrum bude zabezpeèovaś celoživotné vzdelávanie pre absolventov stredných škôl.

Stredná priemyselná škola strojnícka Fajnorovo nábrežie 5 841 75 Bratislava Tel.: +421 (2) 529 68 033 - 529 64 945 Fax: +421(2) 529 68 442 E-mail: spss@spssfajnorba.edu.sk

Tento materiál vznikol za sponzorskej podpory firmy IMP Kontakt, s.r.o. - Dodavate¾a špeciálnych strojárskych súèiastok, www.impkontakt.sk

www.f ajnor k a.sk