__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΡΟ΢ΔΛΚΤ΢Η΢ ΝΔΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.. ...................... 1

ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΝΑΙ ΔΣΟΙΜΟ Ν ΑΛΛΑΞΔΙ ........................ 2

 Gobind Bhuyan, ππνδηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ηεο Ιλδίαο.... 3

Ση πηζαλφηεηεο έρεη ε Διιάδα λα ιάβεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο πίηαο θαη πψο νη λένη πειάηεο αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ φπσο έρεη δνκεζεί κέρξη ζήκεξα ζηε ρψξα καο;

Κίνα & Ινδία:

Θέμα

Οι νέες τουριστικές αγορές για την Ελλάδα της Παναγιώτας Σοσρτζή Η Κίλα θαη ε Ιλδία αλαδεηθλχνληαη ζηηο λέεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο ζηφρνπο, φρη κφλν γηα ηελ Διιάδα αιιά γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πξννξηζκψλ παγθνζκίσο, επηθέξνληαο, παξάιιεια, ζαξσηηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Με 65 εθ. Κηλέδνπο λα έρνπλ ηαμηδέςεη ζην εμσηεξηθφ ην 2011 (50.000 εθ ησλ νπνίσλ ζηελ Διιάδα) θαη ηελ πνιιά ππνζρφκελε αγνξά ηεο Ιλδίαο λα βαίλεη αλνδηθά θάζε ρξφλν (12 εθ. Ιλδνί ηνπξίζηεο ην 2011), δελ είλαη ηπραίν φηη ρψξεο φπσο νη ΗΠΑ, ν Καλαδάο, ε

Απζηξαιία, αιιά θαη πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ηελ πξνζέιθπζε ησλ ηνπξηζηψλ απηψλ. ΢ην πιαίζην απηφ, ηη πηζαλφηεηεο έρεη ε Διιάδα λα ιάβεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο πίηαο θαη πψο νη λένη πειάηεο αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ φπσο έρεη δνκεζεί κέρξη ζήκεξα ζηε ρψξα καο;

Πποθίλ Κινέζων Τοςπιζηών     

Δίλαη λεαξήο ειηθίαο, εχπνξνη θαη ιάηξεηο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο. Γαπαλνχλ ζεκαληηθά πνζά ζε ςψληα Δπηιέγνπλ κε θξηηήξην ηελ εκπεηξία πνπ ζέινπλ λα βηψζνπλ θαη ιηγφηεξν κε θξηηήξην ην θφζηνο, απαηηψληαο πςειφηεξε πνηφηεηα ελψ απνκαθξχλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηα νκαδηθά ηαμίδηα. Η γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο παξακέλνπλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηνπο θηλέδνπο ηνπξίζηεο. Δίλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη θαλαηηθνί ρξήζηεο ηεο θαη παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο ηαμηδησηηθέο θξαηήζεηο γίλνληαη κέζσ tour operator θαη ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ, ην online travel έρεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο ζην άκεζν κέιινλ.

Πεγή: ITB World Travel & Tourism Report 2011-2012


Διιάδα: Γεκνθηιήο πξννξηζκφο, αιιά... Ποια είναι τα εμπόδια που ςυναντοφν οι Κινζηοι και Ινδοί τουρίςτεσ για να επιςκεφθοφν τθ χώρα μασ.

Αθνχγεηαη ζπρλά θαη απφ δηάθνξα ρείιε φηη ε Διιάδα είλαη δεκνθηιήο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο γηα ζρεδφλ φιεο ηηο εζληθφηεηεο ηνπξηζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πιαλήηε. Ωζηφζν, πάληνηε ππάξρεη έλα "αιιά", θαζψο ε πξφζεζε φισλ ησλ ππνςεθίσλ ηνπξηζηψλ λα επηζθεθζνχλ ηε ρψξα καο θξνχεη ζηηο αγθπιψζεηο θαη ζηηο ειιείςεηο πνπ έρνπκε σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηνπο Ιλδνχο θαη Κηλέδνπο

ηνπξίζηεο, νη νπνίνη ελψ γλσξίδνπλ ηε ρψξα καο θαη ζέινπλ λα ηελ επηζθεθζνχλ, δπζθνιεχνληαη θαζψο: 

Απαηηείηαη ε απφθηεζε βίδα γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρψξα

Γελ ππάξρνπλ απεπζείαο πηήζεηο απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο πξνο ηε ρψξα καο.

γηα ηελ πξνζέιθπζε Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη δηνξγαλψζεθε απφ ην πεξηνδηθφ "Σνπξηζηηθή Αγνξά" θαη ην ΔιιελνΚηλεδηθφ Δπηκειεηήξην, ε Διιάδα είλαη αλαγλσξίζηκε ζηελ Κίλα θαζψο ν Διιεληθφο πνιηηηζκφο είλαη γλσζηφο σο ε κήηξα ηνπ Γπηηθνχ Πνιηηηζκνχ φπσο ε Κίλα είλαη ηνπ αλαηνιηθνχ.

Όπσο αθνχζηεθε θαη ζηε ζπλάληεζε ελεκέξσζεο

Έκδοζη βίζα διαθορεηικών ηαχυηήηων Σα πξνβιήκαηα έθδνζεο βίδα είλαη γλσζηά: Μεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κέρξη ηελ έθδνζή ηεο, ειιείςεηο ζε ζηειέρσζε ησλ πξνμελείσλ θαη πνιιά άιια ελψ απφ πιεπξάο αξκφδησλ ππνπξγείσλ δηαβεβαηψλεηαη φηη γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Πξνζπάζεηεο δηεπθφιπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο βίδα, γίλεηαη θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία έρεη ζέζεη ήδε ζε εθαξκνγή ζρεηηθφ πξφγξακκα.

Ωζηφζν, ην ζχζηεκα ΢έλγθελ δελ εκπνδίδεη άιιεο ρψξεο φπσο ε Γαιιία ή ε Ιζπαλία λα εθδίδνπλ γξεγνξφηεξα βίδα ζε Κηλέδνπο θαη Ιλδνχο ηνπξίζηεο. Η Γαιιία εγθξίλεη ζρεηηθέο αηηήζεηο ζε 10 εκέξεο ελψ ζε άιιεο ρψξεο φπσο ε Σνπξθία νη Κηλέδνη ηνπξίζηεο κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηε ρψξα κφλν κε ην δηαβαηήξηφ ηνπο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε απφθηεζε βίδα. Η Διιάδα δηαζέηεη ηξία πξνμελεία ζηελ Κίλα,

ηα νπνία είλαη ηθαλνπνηεηηθά ζηειερσκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ θ.Άγγελο Βλάσο, πξψελ πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ ηνπ ΔΟΣ ζηε ρψξα. Ωζηφζν, γηα θάπνην δηάζηεκα ε ρνξήγεζε ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ ήηαλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε. Γηα ηνπο Ιλδνχο ηνπξίζηεο ππνινγίδεηαη φηη ε Διιάδα εγθξίλεη ζρεηηθέο αηηήζεηο κέζα ζε 3-14 εκέξεο, δηαηεξψληαο έλα θαιφ κέζν φξν ζε ζρέζε κε ηελ Οπγγαξία πνπ ρνξεγεί κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κήλα θαη

ηε Γαλία πνπ εγθξίλεη ηελ ίδηα κέξα. ΢ην "παηρλίδη" γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο βίδα κπαίλνπλ θαη νη ΗΠΑ, θαζψο, ζχκθσλα κε ην πξαθηνξείν Bloomberg, ν πξφεδξνο ηνπο, Μπάξαθ Οκπάκα, δεηά λα θαηαηεζεί πξφηαζε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθήο αζθάιεηαο γηα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ έγθξηζεο ρνξήγεζεο βίδα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Κίλαο θαη ηεο Βξαδηιίαο.

www.tourismpress.gr


Πόςο έτοιμο είναι το Ελληνικό προϊόν ν’ αλλάξει;

Gobind Bhuyan Τπνδηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ηεο Ιλδίαο

Πόσο θα επηρεάσει τη μορυή τοσ Ελληνικού τοσριστικού προϊόντος η στρουή προς τις νέες αγορές;

Αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ Κηλέδσλ θαη Ιλδψλ ηνπξηζηψλ θαζψο θαη ζπλέξγεηεο κε γείηνλεο ρψξεο γηα ηελ παξνρή θνηλψλ παθέησλ, είλαη νη θπξηφηεξεο αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη ε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ εμ αλαηνιήο. Καηαξρήλ, νη Διιεληθέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ πξνο Κηλεδφθσλν πξνζσπηθφ θαη λα παξέρνπλ εμηξά ππεξεζίεο φπσο βξαζηήξα λεξνχ, πνηθηιίεο ηζαγηνχ, noodles θαη παληφθιεο ζηα δσκάηηα ησλ επηζθεπηψλ, θηλέδηθα θαη ηλδηθά μενού ζηα εζηηαηφξηα ηνπο θαη δηάθνξα άιια. Παξάιιεια, ζηηο μελαγήζεηο ηνπο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζα πξέπεη είηε λα ππάξρεη Κηλεδφθσλνο μελαγφο είηε ερεηηθφ ζχζηεκα μελάγεζεο ζηε γιψζζα ηνπο. Δπηπιένλ, νη θξνπαδηέξεο, ηα θαδίλν θαη ηα ςψληα είλαη απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο επηινγέο ησλ Κηλέδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο.

Όπσο ηφληζε,ν ηδηνθηήηεο ηνπ Athens Silk Road International Travel, θ. Λαν Σιάο Τζενγκ, πεξίπνπ 200 ρηιηάδεο Κηλέδνη ηνπξίζηεο πξνβιέπεηαη φηη ζα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα κέρξη ην 2015. Οη Κηλέδνη, ηφληζε ν θ. Σζελγθ, είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθνί πειάηεο θαη ζα πξέπεη ε ρψξα καο λα είλαη έηνηκε λα ηνπο εμππεξεηήζεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Ιλδνί είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθνί, σζηφζν, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ρνξηνθάγνη. Η αλάπηπμε ηεο Κηλεδηθήο εμεξρφκελεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, ζα επηθέξεη θαη κία δηαθνξεηηθνχ είδνπο πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν πνπ πξννξηζκνί αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Οη ζπλέξγηεο κεηαμχ γεηηνληθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζέιθπζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ κέξνπο Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ. Απφ έξεπλεο, έρεη απνδεηρζεί φηη νη Κηλέδνη φηαλ ηαμηδεχνπλ δελ πεξηνξίδνληαη ζε έλαλ πξννξηζκφ ηε θνξά. Σνπο αξέζεη λα επηζθέπηνληαη

δχν θαη ηξεηο ρψξεο αλά ηαμίδη γηα λα κπνξέζνπλ λα απνθνκίζνπλ φζεο πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο. ΢ην πιαίζην απηφ, ε ρψξα καο ζα πξέπεη λα ζπκπξάμεη κε ηηο έσο ηψξα αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ηεο θαζψο κφλν κέζσ ηέηνησλ ελεξγεηψλ ζα κπνξεί λα έρεη απνηέιεζκα. Ήδε, ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θ. Παύλορ Γεποςλάνορ, έρεη ζπδεηήζεη κε ηελ Αίγππην ελψ ην 2010 ν ηφηε πξσζππνπξγφο Γεώπγιορ Παπανδπέος ππέγξαςε κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ Σαγίπ Δξληνγάλ ζχκθσλν θνηλήο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ δχν ρσξψλ ζηελ Κίλα. Παξφια απηά, πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη θάπνηνη απφ ηνλ εγρψξην ηνπξηζηηθφ θιάδν είλαη δπζαξεζηεκέλνη απφ ηηο επηινγέο απηέο θαη ζεσξνχλ φηη νη ηδαληθέο ζπλεξγαζίεο ζα ήηαλ κε ρψξεο φπσο ε Ιηαιία, ε Ιζπαλία θαη ε Γαιιία, νη νπνίεο φκσο,φπσο νη ίδηεο πεγέο αλαθέξνπλ, δελ ζέινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηε ρψξα καο ζηνλ ηνκέα απηφλ.

Πόζοι Ινδοί ηαξιδεύοςν κάθε σπόνο ζηο εξωηεπικό; Τπάξρεη έλαο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο Ιλδψλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζην εμσηεξηθφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν νπνίνο μεπεξλά ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ ζηε ρψξα. Μφλν ην 2011 ηαμίδεςαλ ζην εμσηεξηθφ 12 εθ. Ιλδνί ηε ζηηγκή πνπ ην ξεχκα ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ άγγηδε ηα 5,5 εθ. ηνπξίζηεο. Ποιοί είναι οι δημοθιλείρ πποοπιζμοί ηων Ινδών ηοςπιζηών; ΢ηνπο δεκνθηιείο πξννξηζκνχο ησλ Ιλδψλ ηνπξηζηψλ ζπγθαηαιέγνληαη ην Υφλγθ Κφλγθ θαη ε Απζηξαιία ελψ φζνλ αθνξά ζηελ Δπξψπε, επηιέγνπλ ηελ Αγγιία, ηε Γαιιία, ηελ Ιηαιία, ηελ Διβεηία θαη ηελ Διιάδα. Ποιερ είναι οι πποηιμήζειρ ηων Ινδών όηαν ηαξιδεύοςν ζηο εξωηεπικό; Οη πξνηηκήζεηο ηνπο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηε δηαηξνθή. Οη Ιλδνί είλαη θπξίσο ρνξηνθάγνη θαη πξνηηκνχλ ηα Ιλδηθά εζηηαηφξηα.

www.tourismpress.gr

Profile for Tourism  Press

Κίνα & Ινδία: Οι νέες τουριστικές αγορές για την Ελλάδα  

Τι πιθανότητες έχει η Ελλάδα να λάβει σημαντικό μερίδιο της πίτας και πώς οι νέοι πελάτες αναμένεται να αλλάξουν το τουριστικό προϊόν όπως έ...

Κίνα & Ινδία: Οι νέες τουριστικές αγορές για την Ελλάδα  

Τι πιθανότητες έχει η Ελλάδα να λάβει σημαντικό μερίδιο της πίτας και πώς οι νέοι πελάτες αναμένεται να αλλάξουν το τουριστικό προϊόν όπως έ...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded