Page 1

 ΠΑΡΟΝ

ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ .... 1

Ο

ΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΜΟ΢ ΢ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΣΩΝ ΑΝΟΙΚΣΩΝ ΟΤΡΑΝΩΝ ...................... 2

 ΣΟ

ΜΕΛΛΟΝ ΣΩΝ ΑΕΡΟΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΢ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ.... 3

Η ξαφνικι χρεωκοπία τθσ Ιςπανικισ εταιρείασ Spanair, ταρακοφνθςε το, ιδθ γεμάτο τριγμοφσ, ςτερζωμα του κλάδου των αερομεταφορϊν ςτθν Ευρϊπθ.

Ευρωπαϊκές Αερομεταφορές:

Θέμα

Παρόν και μέλλον ηες Παναγηώηας Σοσρηδή

Η ξαφνικι χρεωκοπία τθσ Ιςπανικισ εταιρείασ Spanair, ταρακοφνθςε το, ιδθ γεμάτο τριγμοφσ, ςτερζωμα του κλάδου των αερομεταφορϊν ςτθν Ευρϊπθ. Εκτόσ, των ςυνεπειϊν που ζνα τζτοιο γεγονόσ ζχει ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ για τθν Ιςπανία (2.500 άτομα ζμειναν χωρίσ δουλειά), θ οποία επίςθσ πλιττεται από ςοβαρά ελλείμματα ςτα οικονομικά τθσ, το κλείςιμο

του Ιςπανικοφ αερομεταφορζα, προκαλεί προβλθματιςμοφσ για τθ γενικότερθ πορεία του κλάδου ςτθν Ευρϊπθ. Δεδομζνου ότι οι αερομεταφορζσ αντιπροςωπεφουν το κυριότερο μζςο τουριςτικϊν μετακινιςεων, θ πορεία του κλάδου κατ' επζκταςθ επθρεάηει και τον τουριςτικό τομζα.

Η διαμόρφωςθ τόςο του παρόντοσ όςο και του μελλοντικοφ τοπίου ςτον κλάδο των αερομεταφορϊν πθγάηει από τρεισ παραμζτρουσ:

  

Η οικονομική κρίςη που ζχει οδθγιςει, μεταξφ άλλων, ςτθ μείωςθ των επιχειρθματικϊν ταξιδιϊν (business trips) κακϊσ οι εταιρείεσ αναηθτοφν μζςω των νζων τεχνολογιϊν τρόπουσ να περικόψουν τισ δαπάνεσ για τισ μετακινιςεισ των ςτελεχϊν τουσ. Το αυξανόμενο κόςτοσ των καυςίμων που τα τελευταία χρόνια, ςφμφωνα με τθν ΙΑΤΑ, καλφπτει ςθμαντικό και ςυνεχϊσ αυξανόμενο ποςοςτό του ςυνολικοφ λειτουργικοφ κόςτουσ των αεροπορικϊν εταιρειϊν. Ο εντεινόμενοσ και οξφσ ανταγωνιςμόσ ςτον κλάδο που ζχει οδθγιςει ςε ςυγχωνεφςεισ και ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ.


Ο ανταγωνισμός στην Εσρώπη των ανοιττών οσρανών

S PANAIR :

Ο

ΔΡΟΜΟ΢ ΠΡΟ΢ ΣΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ

Ποια είναι η υφιςτάμενη κατάςταςη ςτον κλάδο, 20 χρόνια μετά την απελευθζρωςη των αερομεταφορών ςτην Ευρώπη;

ερίπου 20 χρόνια μετά, οι αεροπορικζσ εταιρείεσ για να μπορζςουν να ανταπεξζλκουν ςτο υφιςτάμενο περιβάλλον και να παραμείνουν βιϊςιμεσ ζχουν ιδθ προβεί ςε ςυγχωνεφςεισ και ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ ενϊ δεν είναι λίγεσ όςεσ ζχουν οδθγθκεί ςε κλείςιμο. Από το 2003 ζωσ και ςιμερα οι εταιρείεσ που ζχουν υπαχκεί ςτο πτωχευτικό κϊδικα ι ζχουν βάλει οριςτικά λουκζτο ανζρχονται ςτισ 71 μόνο ςτθν Ευρϊπθ.

Επιπλζον, ιδθ από τον Απρίλιο του 2010, ο τότε Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ΙΑΤΑ, Giovanni Bisignani, είχε επιςθμάνει τθν κριςιμότθτα τθσ κατάςταςθσ ςτθν οποία ζχουν περιζλκει πάνω από 5 αεροπορικζσ εταιρείεσ, μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ, οι οποίεσ όπωσ είχε τονίςει, ζχουν ζρκει αντιμζτωπεσ με τον κίνδυνο τθσ χρεωκοπίασ. Η διλωςθ αυτι, είχε ςυμπζςει με τθν θφαιςτειακι τζφρα που οδιγθςε ςτο κλείςιμο πολλϊν Ευρωπαϊκϊν

αεροδρομίων για 6 θμζρεσ, με αποτζλεςμα να ακυρωκοφν 100.000 πτιςεισ κακϊσ και να ταλαιπωρθκοφν 10 εκ. επιβάτεσ. Οι ηθμιζσ για τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ άγγιξαν τα 1,8 δισ δολάρια. Σε αυτό, ζρχεται να προςτεκεί το αυξανόμενο κόςτοσ των καυςίμων που,ςφμφωνα με τθν ΙΑΤΑ, το 2011 αντιπροςϊπευε το 30% του ςυνολικοφ λειτουργικοφ κόςτουσ των αεροπορικϊν εταιρειϊν ενϊ για το 2012, αναμζνεται να αντιπροςωπεφει το 32%.

Σσγτωνεύσεις & Στρατηγικές Σσμματίες Τα ποςοςτά αυτά είναι ςχεδόν διπλάςια ςε ςχζςθ με 9 χρόνια πριν. Το 2003, το κόςτοσ των καυςίμων αντιπροςϊπευε μόλισ το 14% του ςυνολικοφ λειτουργικοφ κόςτουσ. (Πθγι: ΙΑΤΑ, Δεκζμβριοσ 2011). Στο πλαίςιο αυτό, θ απάντθςθ των εταιρειϊν δίνεται με ςυγχωνεφςεισ και ςυμμαχίεσ. Οι κυριότερεσ ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ αυτιν τθ ςτιγμι ςτθν Ευρϊπθ είναι:   

Oneworld Star Alliance SkyTeam

Οι ςυμμαχίεσ αυτζσ παρζχουν οικονομίεσ κλίμακασ κακϊσ μοιράηονται κοινά ςυςτιματα κρατιςεων, προμθκειϊν κ.ο.κ. Αντίςτοιχθ κινθτικότθτα παρατθρείται και ςτισ χαμθλοφ κόςτουσ αεροπορικζσ εταιρείεσ, όπου οι μεγαλφτερεσ εξ αυτϊν (Ryanair, Easyjet) ζχουν ιδθ αρχίςει να εξαγοράηουν και να

ςυγκεντρϊνουν τισ μικρότερεσ του κλάδου ενϊ οι υπόλοιπεσ οδθγοφνται ςε κλείςιμο. Οι "χαμζνοι" τθσ υπόκεςθσ φαίνεται ότι είναι οι εταιρείεσ ναυλωμζνων πτιςεων (charters) κακϊσ ςτο ζργο τουσ παρεμβαίνουν πλζον και οι εταιρείεσ τακτικϊν πτιςεων, οι οποίεσ αυξάνουν τα δρομολογιά τουσ ςτθν αιχμι τθσ τουριςτικισ ςαιηόν και επιπλζον προςκζτουν ζκτακτεσ απευκείασ πτιςεισ προσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ, πουλϊντασ

Οι λόγοι που οδιγθςαν ςτθν χρεωκοπία τον Ιςπανικό αερομεταφορζα ςυνοψίηονται παρακάτω: 

Αδυναμία να ανακάμψει από το ατφχθμα του 2010, το οποίο είχε κοςτίςει τθ ηωι 154 ατόμων. Οι οικονομικζσ ηθμιζσ τθσ εταιρείασ μετά το τραγικό ςυμβάν ιταν 115 εκ. ευρϊ. Διακοπι τθσ, οφτωσ ει άλλωσ, παράνομθσ επιχοριγθςθσ από τθν κυβζρνθςθ τθσ Καταλονίασ Απόςυρςθ του ενδιαφζροντοσ από τθν Αραβικι εταιρεία Qatar Airways.

μαηικά κζςεισ ςε γκρουπ. Σε απάντθςθ, των κινιςεων αυτϊν, οι εταιρείεσ charters πωλοφν μεμονωμζνεσ κζςεισ ςτον τελικό καταναλωτι.

www.tourismpress.gr


Το μζλλον των αερομεταφορϊν ςτθν Ευρϊπθ

S PANAIR : 1986-2012

Πώς ζα δηαμορθωζεί ηο περηβάλλον ζηης αερομεηαθορές ζε 10 τρόνηα από ζήμερα; Στο ίδιο μοτίβο, με τισ ςυγχωνεφςεισ και τισ ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ, φαίνεται ότι κα κινθκοφν οι αεροπορικζσ εταιρείεσ, επιηθτϊντασ τθ λφςθ για επιβίωςθ και ει δυνατόν ανάπτυξθ τουσ, τα επόμενα χρόνια. Ωςτόςο, θ ΙΑΤΑ, για τθ φετινι χρονιά τουλάχιςτον, προβλζπει ότι τα ζςοδα των εταιρειϊν ςτθν Ευρϊπθ κα μειωκοφν ςθμαντικά, παρουςιάηοντασ, μάλιςτα, και ηθμιζσ τθσ τάξθσ των 600 εκ. δολαρίων. Επίςθσ, ςφμφωνα με τον πρϊθν Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ ΙΑΤΑ, κ. Giovanni Bisignani, τα περικϊρια ανάπτυξθσ που υπάρχουν ςτον κλάδο ςτθν Αςία κα διαμορφϊςουν το τοπίο του μζλλοντοσ. "Πλζον η Αςία αποτελεί τη μεγαλφτερη αγορά αερομεταφορών με τεράςτιεσ δυνατότητεσ", ςθμειϊνε τα τζλθ του καλοκαιριοφ 2011 ο Bisignani," καθώσ οι χώρεσ μζλη τησ ASEAN (Ένωςη

Νοτιοανατολικών Αςιατικών Εθνών) θα ανοίξουν τουσ εναζριουσ χώρουσ τουσ τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντασ τεράςτιεσ ευκαιρίεσ ανάπτυξησ." Επίςθσ, ο κ. Bisignani προζβλεψε ότι οι κυβερνιςεισ των κρατϊν ανά τθν υφιλιο κα ςυνεχίςουν να μθν ενςκιπτουν ςτα προβλιματα του κλάδου των αερομεταφορϊν, με εξαιρζςεισ των χωρϊν τθσ Αςίασ, τθσ Λατινικισ Αμερικισ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ, των οποίων οι πολιτικζσ που Giovanni Bisignani εφαρμόηουν ζχουν ωσ αποτελζςμα τθν αφξθςθ του ΑΕΠ τουσ. Ζοφερό διαγράφεται και το μζλλον των εταιρειϊν ναυλωμζνων πτιςεων (charters) κακϊσ ακοφγεται θ άποψθ ότι ςταδιακά

"Πλζον η Αςία

αποτελεί τη μεγαλφτερη αγορά αερομεταφορών με τεράςτιεσ δυνατότητεσ"

Η Spanair ιδρφκθκε τον Δεκζμβριο του 1986 και ξεκίνθςε τισ δραςτθριότθτζσ τθσ τον Μάρτιο 1988. Η ίδρυςι τθσ αποτζλεςε τον καρπό τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ SAS και τθσ Viajes Marsans και ξεκίνθςε εκτελϊντασ ναυλωμζνεσ πτιςεισ. Πτιςεισ μακρϊν αποςτάςεων ξεκίνθςαν το 1991, προσ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ, Μεξικό και Δομινι κανι Δθμοκρατία, ενϊ οι πτιςεισ εςωτερικοφ ξεκίνθςαν το 1994. Η εταιρεία χρθςιμοποιοφςε αεροςκάφθ τφπου Boeing 767-300 προσ Ουάςινγκτον, Μπουζνο σ Άιρεσ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990, ενϊ εντάχκθκε ςτθν αεροπορικι ςυμμαχία Star Alliance το 2003. Κφριοι μζτοχοι είναι ο Όμιλοσ SAS (94.9%) και ο Όμιλοσ Marsans (5.1%). Μζχρι και το κλείςιμό τθσ, ςτισ 30 Ιανουαρίου 2012, απαςχολοφςε 2.535 άτομα προςωπικό. Πθγι: http://el.wikipedia.org/ wiki/Spanair

www.tourismpress.gr

Ευρωπαϊκές Αερομεταφορές: Παρόν & Μέλλον  

Δεδομένου ότι οι αερομεταφορές αντιπροσωπεύουν το κυριότερο μέσο τουριστικών μετακινήσεων, η πορεία του κλάδου κατ' επέκταση επηρεάζει και τ...