Page 1

Candidatura de Xavier Tarrés a la junta de govern de l’ICAT

Pàgina 1 de 2

EMPARAMENT, SERVEI I FRATERNITAT

1.- Volem un col·legi per TOTS, al servei de tots, amb voluntat de fraternitat, unió i cabuda a tothom. 2.- Creació del Departament d’ATENCIÓ I ESCOLTA activa al col·legiat, on es puguin recollir les nostres queixes i suggeriments, comprometent-nos a donar trasllat de les mateixes a qui correspongui i una àgil resposta al col·legiat. 3.-És tant així, que volem donar la màxima importància a la tasca del Grup d’Advocats Joves (GAJ). Per això, per nosaltres el membre núm. 15 de la Junta de Govern del Col·legi serà el representant que el GAJ nomeni a la Junta. Això implica que la nostra Vice-Decana assumirà les funcions del diputat segon. 4.- Foment de la COMUNICACIÓ entre tots els operadors jurídics i millora de les relacions i serveis amb organismes i institucions, mitjançant:- la creació d’un Departament de Relació i Comunicació amb Jutjats, organs policials i institucions, per evitar les habituals esperes i endarreriments de judicis, i fomentar un tracte respectuós envers els col·legiats, implantant protocols d’actuació per traslladar les queixes i solucionar les incidències que es produeixin.- el foment de les relacions amb organismes i institucions per aconseguir millores, tals com l’agilització de tràmits a realitzar pels col·legiats, amb reestabliment de finestretes d’atenció única als professionals, etc. 5.- Millores al TORN D’OFICI. Volem i lluitarem per aconseguir: - una revisió, augment i reaparició dels mòduls concertats amb la Generalitat de Catalunya, així com el pagament de la disponibilitat en tots els casos. - fer llistes separades de guàrdies en dies festius i laborables (per aconseguir que el repartiment de les guàrdies sigui més equitatiu). - l’accés al torn d’ofici per part dels nous col·legiats amb l’acreditació de la realització del Màster d’Accés a l’Advocacia i un any de col·legiació. - instaurar un Protocol clar d’actuació amb organs policials i judicials per evitar esperes innecessàries, solucionar l’actual problemàtica de trucades i trasllat del col·legiat a dependències policials de matinada sense dur a terme actuació rellevant, i regular la resta d’incidència que puguin produir-se. -l’ampliació del Torn d’ofici penitenciari per a tots els col·legiats especialitzats. - la millora del servei de Call Center.- assistència i servei continu al col·legiat per recolzament i resolució de dubtes derivats del torn d’ofici, ampliant aquest servei totes les tardes i caps de setmana, posant a disposició del col·legiat un telèfon d’assistència durant els caps de setmana. 6.- REDUCCIÓ notòria de les QUOTES col·legials. Proposem: - l’exempció del pagament de la quota col·legial als nous col·legiats durant el primer any de col·legiació. - la reducció de la quota col·legial per a progenitors col·legiats durant els primers 3 anys de vida dels fills, abonant, com a màxim, el 50% de la quota col·legial. - l’estudi per aconseguir una reducció notòria de les quotes a tots els col·legials, atenent a la reducció de despeses derivades de la cancel·lació del préstec hipotecari que gravava la seu col·legial, fomentant, encara més, la disminució de despeses mitjançant la cerca d’espònsors i aplicant criteris d’estalvi.


Candidatura de Xavier Tarrés a la junta de govern de l’ICAT

Pàgina 1 de 2

EMPARAMENT, SERVEI I FRATERNITAT 7.- Continuïtat i millora de la FORMACIÓ CONTINUADA. Volem: - fer especial incidència a cursos formatius derivats de la implantació de l’aplicació E-Justícia, resolent dubtes i oferint atenció personalitzada als col·legiats que ho precisin. - una major varietat d’oferta i dotació pressupostària. - proposar conferències periòdiques amb Jutges i Magistrats per establir i fixar criteris aplicables a l’hora de dictar resolucions judicials. - millora dels horaris de realització dels cursos de formació. - realització de cursos presencials a les seus de El Vendrell i Valls. - signar acords i convenis amb altres col.legis i ens professionals, a fi efecte de que els integrants del nostre col.legi vegin ampliada l´oferta formativa. - fomentar publicacions des del propi col·legi (manuals, estudis, monografies, etc.), encarregant-se el propi col·legi de la seva edició, donant especial incidència a la casuística més arrelada als nostres partits judicials. 8.- Voluntat oberta de MILLORA en diversos àmbits: - farem les gestions que estiguin al nostre abast per aconseguir un Jutjat del Penal al Vendrell i intentarem introduir mesures per millorar el funcionament dels Jutjats del Penal a Tarragona. - volem mantenir reunions periòdiques amb GAJ, per ser coneixedors, en tot moment, de les seves necessitats. - creació òrgan consultiu, format per advocats amb més de 25 anys de col·legiació. - descentralització de Serveis, volem facilitar el dret de vot des de les seus de Valls i El Vendrell, millorar i facilitar el vot delegat i el vot per correu, per equiparar a tots els col.legiats, i aconseguir que les seus de El Vendrell i Valls siguin més operatives i els col·legiats residents a les mateixes es sentin més propers e integrats al col·legi. 9.- Creació d’un FONS SOCIAL, en la fundació ICAT, més concret, respecte de les enfermetats greus, atenció a fills amb dificultats, etc., per a supòsits on no arriben les cobertures mutuals, estudiant i valorant cada qüestió i situació de forma individual, amb la màxima discreció i confidencialitat. 10.- BIBLIOTECA i consulta: Volem actualitzar el sistema de consulta i biblioteca col·legial als temps actuals: - major digitalització. - incrementar els mitjans i bases de dades a consultar des dels nostres despatxos. 11.- Millorar la BORSA DE TREBALL: Volem: - que sigui més operativa. - donar entrada a la pràctica de la prospecció laboral, mitjançant la recerca de llos i ofertes de treball. 12.- Un Col·legi 3.0, que el desplegament de l’administració electrònica a tots nivells no sigui una utopia en el nostre ens.

Programa advocats Xavier Tarrés 2016 ICAT / Tots junts!  
Programa advocats Xavier Tarrés 2016 ICAT / Tots junts!  

Programa advocats Xavier Tarrés 2016 ICAT EMPARAMENT, SERVEI I PATERNITAT / Tots junts!

Advertisement