Page 1


TÓNH UÃY HÛNG YÏN BAN TUYÏN GIAÁO

Àïì cûúng tuyïn truyïìn

Kyã niïåm 100 nùm ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng (28/3/1912 - 28/3/2012)

Hûng Yïn, thaáng 3 nùm 2012


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

2


Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng (28/3/1912 – 25/4/1995) 3


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

4


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

ÀÏÌ CÛÚNG TUYÏN TRUYÏÌN Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng, nguyïn UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Bñ thû Trung ûúng Àaãng, Trûúãng Ban Töí chûác Trung ûúng, Bñ thû Thaânh uãy Haâ Nöåi (28/3/1912 – 28/3/2012) I - KHAÁI LÛÚÅC TIÏÍU SÛÃ VAÂ QUAÁ TRÒNH HOAÅT ÀÖÅNG CAÁCH MAÅNG CUÃA ÀÖÌNG CHÑ LÏ VÙN LÛÚNG (28/3/1912 25/4/1995) Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng, tïn thêåt laâ Nguyïîn Cöng Miïìu, sinh ngaây 28 thaáng 3 nùm 1912 trong möåt gia àònh nho hoåc taåi laâng Xuên Cêìu, xaä Nghôa Truå, huyïån Vùn Giang, tónh Hûng Yïn. Ngay tûâ luác theo hoåc taåi trûúâng Bûúãi, Haâ Nöåi, àöìng chñ àaä àûúåc Höåi Viïåt Nam Caách maång Thanh niïn giaác ngöå caách maång, cuâng vúái caác àöìng chñ Ngö Gia Tûå, Nguyïîn Vùn Cûâ tham gia baäi khoáa, àïí tang Phan Chêu Trinh (1926). Nùm 1927, àöìng chñ gia nhêåp Höåi Viïåt Nam caách maång Thanh niïn. Thaáng 6 nùm 1929, àöìng chñ gia nhêåp nhoám Àöng Dûúng Cöång saãn Àaãng - möåt trong ba töí chûác cöång saãn úã nûúác ta luác àoá, vaâ àïën khi thöëng nhêët töí chûác thaânh möåt àaãng duy nhêët, àöìng chñ trúã thaânh àaãng viïn cuãa Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. Thaáng 8 nùm 1929, àöìng chñ àûúåc cûã vaâo Saâi Goân hoaåt àöång àïí gêy dûång cú súã caách maång. Àïën thaáng 3 nùm 1931, àöìng chñ bõ chñnh quyïìn thûåc dên Phaáp bùæt vaâ giam taåi Khaám Lúán Saâi Goân. Nùm 1933, àöìng chñ bõ kïët aán tûã hònh cuâng vúái 7 ngûúâi khaác. Do sûå vêån àöång vaâ àêëu tranh cuãa nhên dên ta, àùåc biïåt laâ cuãa caác nghõ sô tiïën böå Phaáp, àoâi boã aán tûã hònh vaâ traã tûå do cho tuâ chñnh trõ úã Àöng Dûúng, àöìng chñ àûúåc giaãm xuöëng aán chung thên vaâ bõ àaây ra Cön Àaão. Trong tuâ, àöìng chñ tiïëp tuåc tham gia Ban Chêëp haânh Àaãng böå nhaâ tuâ, cuâng caác àaãng viïn laänh àaåo àêëu tranh chöëng laåi chïë àöå haâ khùæc cuãa nhaâ tuâ. Caách 5


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

maång Thaáng Taám thaânh cöng, àöìng chñ àûúåc Trung ûúng àoán vïì Nam Böå, tham gia cuöåc khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp cuãa nhên dên Nam Böå. Thaáng 10 nùm 1945, àöìng chñ àûúåc cûã laâm UÃy viïn dûå khuyïët Xûá uãy Nam Böå. Thaáng 1 nùm 1946, àöìng chñ àûúåc Trung ûúng àiïìu ra Bùæc, giuáp Töíng Bñ thû Trûúâng Chinh chó àaåo Baáo Sûå thêåt vaâ Nhaâ xuêët baãn Sûå thêåt. Àêìu nùm 1947, àöìng chñ àûúåc cûã laâm Bñ thû Vùn phoâng Thûúâng vuå Trung ûúng Àaãng. Thaáng 2 nùm 1951, taåi Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá II cuãa Àaãng, àöìng chñ àûúåc bêìu vaâo Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng Lao àöång Viïåt Nam, UÃy viïn dûå khuyïët Böå Chñnh trõ, Bñ thû Trung ûúng Àaãng, Trûúãng ban Töí chûác Trung ûúng. Tûâ giûäa nùm 1953, Trung ûúng Àaãng quyïët àõnh thaânh lêåp Ban Caãi caách ruöång àêët Trung ûúng do àöìng chñ Trûúâng Chinh laâm Trûúãng ban, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àûúåc phên cöng tham gia Ban laänh àaåo Caãi caách ruöång àêët. Hoâa bònh lêåp laåi, nùm 1954, àöìng chñ àûúåc cûã giûä chûác Thûá trûúãng Böå Nöåi vuå trong Chñnh phuã nûúác Viïåt Nam Dên chuã Cöång hoâa. Thaáng 11 nùm 1956, àöìng chñ àûúåc chó àõnh laâm Bñ thû Khu uãy Taã ngaån. Thaáng 8 nùm 1957, àöìng chñ laâm Phoá Trûúãng ban Töí chûác Trung ûúng. Àêìu nùm 1959, àöìng chñ àûúåc cûã giûä chûác Chaánh Vùn phoâng Trung ûúng Àaãng. Thaáng 9 nùm 1960, taåi Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá III cuãa Àaãng, àöìng chñ àûúåc bêìu laåi vaâo Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng, àûúåc Trung ûúng bêìu vaâo Ban Bñ thû. Nùm 1973, àöìng chñ àûúåc phên cöng kiïm Trûúãng ban Töí chûác Trung ûúng Àaãng. Thaáng 12 nùm 1976, taåi Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá IV cuãa Àaãng, àöìng chñ tiïëp tuåc àûúåc bêìu laåi vaâo Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng, àûúåc Ban Chêëp haânh Trung ûúng bêìu laâm UÃy viïn Böå Chñnh trõ. Tûâ nùm 1976 àïën nùm 1986, àöìng chñ àûúåc phên cöng tham gia Thaânh uãy Haâ Nöåi vaâ àûúåc bêìu laâm Bñ thû Thaânh uãy Haâ Nöåi. Cuöëi nùm 1986, do tuöíi cao sûác yïëu, àöìng chñ khöng tham gia Ban Chêëp haânh Trung ûúng, thöi giûä chûác Bñ thû Thaânh uãy Haâ Nöåi. Trong thúâi gian naây, àöìng chñ vêîn àûúåc Böå Chñnh trõ phên cöng tham gia töíng kïët cöng taác xêy dûång Àaãng 6


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

vaâ cöng taác caán böå. Àöìng chñ coân laâ àaåi biïíu Quöëc höåi caác khoáa VI vaâ khoáa VII. Àöìng chñ tûâ trêìn ngaây 25 thaáng 4 nùm 1995 taåi Bïånh viïån Quên y 108 Haâ Nöåi, thoå 83 tuöíi. Laâ möåt trong nhûäng àaãng viïn cöång saãn thuöåc thïë hïå àêìu tiïn cuãa Àaãng, UÃy viïn Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng caác khoáa II, III, IV, V. Gêìn 70 nùm hoaåt àöång caách maång liïn tuåc, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng thïí hiïån têëm gûúng cuãa möåt chiïën sô cöång saãn mêîu mûåc, ngûúâi hoåc troâ xuêët sùæc cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh, luön trung thaânh, têån tuåy vúái Àaãng, vúái Töí quöëc, hïët loâng hïët sûác phuåc vuå caách maång, phuåc vuå nhên dên. Duâ úã bêët cûá cûúng võ cöng taác naâo, àöìng chñ àïìu hoaân thaânh xuêët sùæc nhiïåm vuå àûúåc giao. Àöìng chñ laâ möåt caán böå coá yá thûác töí chûác kyã luêåt rêët cao, söëng trung thûåc, giaãn dõ, hoâa nhaä vúái moåi ngûúâi, luön tön troång vaâ lùæng nghe yá kiïën cuãa àöìng chñ, cuãa nhên dên. Vúái nhûäng hoaåt àöång vaâ cöëng hiïën àöëi vúái Àaãng, caách maång vaâ dên töåc, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àaä àûúåc Àaãng, Nhaâ nûúác tùång thûúãng Huên chûúng Sao Vaâng, Huy hiïåu 50 nùm tuöíi Àaãng vaâ nhiïìu huên, huy chûúng cao quyá khaác.

II. NHÛÄNG ÀOÁNG GOÁP QUAN TROÅNG CUÃA ÀÖÌNG CHÑ LÏ VÙN LÛÚNG VÚÁI SÛÅ NGHIÏåP CAÁCH MAÅNG CUÃA ÀAÃNG VAÂ DÊN TÖÅC 1. Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng thuöåc lúáp àaãng viïn àêìu tiïn cuãa Àaãng, duäng caãm, trung kiïn, möåt loâng möåt daå theo lyá tûúãng cöång saãn. Sinh ra trong möåt gia àònh nho hoåc vaâ khoa baãng úã möåt àõa phûúng coá truyïìn thöëng hiïëu hoåc vaâ yïu nûúác, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àaä kïë thûâa àûúåc caác phêím chêët cao quyá cuãa gia àònh, doâng hoå vaâ quï hûúng. Tûâ nhûäng nùm hoåc trûúâng Bûúãi, cuâng vúái ngûúâi baån hoåc Nguyïîn Vùn Cûâ, Lï Vùn Lûúng àûúåc Ngö Gia Tûå giaác ngöå caách maång. Nùm 15 tuöíi, àöìng chñ àaä tham gia Höåi Viïåt nam Caách maång Thanh niïn. Àûúåc àêëu tranh vaâ reân luyïån trong töí chûác caách maång, àöìng chñ àaä àem 7


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

nhiïåt huyïët cuãa tuöíi treã àêëu tranh chöëng aáp bûác boác löåt cuãa thûåc dên, phong kiïën. Nùm 17 tuöíi, àöìng chñ àaä laâ möåt trong nhûäng àaãng viïn àêìu tiïn cuãa Àaãng. Thûåc hiïån chuã trûúng "vö saãn hoáa" cuãa Àaãng, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng cuâng vúái àöìng chñ Ngö Gia Tûå vaâo Saâi Goân hoaåt àöång trong phong traâo cöng nhên, laänh àaåo nhiïìu cuöåc àêëu tranh àoâi dên sinh, dên chuã. Sau khi bõ mêåt thaám bùæt, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng cuâng caác àöìng chñ Phaåm Huâng, Lyá Tûå Troång, Lï Quang Sung àïìu bõ kïët aán tûã hònh... Luác êëy, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng múái 18 tuöíi. Vúái baãn lônh vaâ khñ phaách cuãa ngûúâi cöång saãn chên chñnh, caác àöìng chñ àaä chuêín bõ sùén tinh thêìn àïí hiïn ngang lïn maáy cheám… Baãn lônh vaâ khñ phaách êëy àaä khiïën nhûäng viïn cai nguåc nöíi tiïëng taân baåo cuãa chïë àöå thûåc dên phaãi nïí troång. Do nhûäng taác àöång tñch cûåc cuãa caách maång thïë giúái vaâ sûå àêëu tranh trûåc tiïëp cuãa caác àaãng viïn cöång saãn, thûåc dên Phaáp buöåc phaãi àaây àöìng chñ Lï Vùn Lûúng vaâ caác àöìng chñ Phaåm Huâng, Lï Quang Sung ra Cön Àaão. Suöët 15 nùm lao tuâ, trong àoá coá 11 nùm taåi Cön Àaão, núi àûúåc coi laâ àõa nguåc trêìn gian do thûåc dên àùåt ra àïí àaây àoåa nhûäng ngûúâi chöëng àöëi, àöìng chñ luön giûä vûäng khñ tiïët caách maång, phêím chêët cöång saãn. Vúái tinh thêìn “biïën nhaâ tuâ àïë quöëc thaânh trûúâng hoåc caách maång”, Lï Vùn Lûúng àaä cuâng vúái caác àöìng chñ cuãa mònh thaânh lêåp Chi böå cöång saãn ngay taåi caái “àõa nguåc trêìn gian” êëy. Cuäng taåi àêy, àöìng chñ àûúåc Chi böå cûã vaâo Ban laänh àaåo nhaâ tuâ Cön Àaão, laänh àaåo caác àaãng viïn trong nhaâ tuâ àêëu tranh kiïn cûúâng vúái keã thuâ. Ngaây ài laâm khöí sai, töëi àïën, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng vêîn cêìn mêîn viïët baâi chó àaåo cho baáo “Tiïën lïn”, túâ baáo bñ mêåt cuãa Höåi tuâ nhên, hûúáng dêîn àêëu tranh trong tuâ vaâ têåp san “YÁ kiïën chung” - têåp san nghiïn cûáu lyá luêån trong tuâ. Àïën thaáng 7/1935, khi àöìng chñ Trêìn Vùn Giaâu bõ bùæt vaâ àaây ra àaão, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àaä baân vúái àöìng chñ Phaåm Huâng giao cho Trêìn Vùn Giaâu múã lúáp daåy lyá luêån trong tuâ. Baãn thên àöìng chñ Lï Vùn Lûúng cuäng laâ möåt hoåc viïn chùm chó cuãa lúáp. Têëm gûúng cuãa àöìng chñ coá aãnh hûúãng tñch 8


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

cûåc àïën nhûäng ngûúâi tuâ úã toaân àaão, àïën phong traâo caách maång úã trong nûúác qua nhûäng àöìng chñ àûúåc traã laåi tûå do hay hïët haån tuâ. Nhûäng hoaåt àöång tñch cûåc cuãa Chi böå nhaâ tuâ vaâ àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àaä goáp phêìn àaâo taåo, reân luyïån àûúåc möåt thïë hïå caán böå cuãa Àaãng daây daån kinh nghiïåm chó àaåo phong traâo caách maång. Trong suöët cuöåc àúâi hoaåt àöång cuãa mònh, àöìng chñ Lï vùn Lûúng luön thïí hiïån laâ möåt ngûúâi cöång saãn chên chñnh, vò nûúác, vò dên, vò sûå nghiïåp cuãa Àaãng. 2. Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng thuöåc thïë hïå laänh àaåo àêìu tiïn cuãa ngaânh töí chûác Trung ûúng Àaãng; möåt nhaâ laänh àaåo noâng cöët, coá cöng trong nhiïìu mùåt cuãa cöng taác Àaãng, coá taác phong laâm viïåc nghiïm tuác, cêín troång, cöng bùçng. Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àaä traãi qua nhiïìu chûác vuå cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác. Trïn caác cûúng võ cuãa mònh, àöìng chñ àïìu thïí hiïån sûå thêån troång, kheáo leáo trong xûã lyá cöng viïåc, nhûng kiïn àõnh vïì nguyïn tùæc Àaãng. Nùm 1948, khi àûúåc bêìu böí sung laâm UÃy viïn dûå khuyïët Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng vaâ àûúåc chó àõnh laâm Chaánh Vùn phoâng Trung ûúng, àöìng chñ laâ ngûúâi laâm viïåc bïn caånh Baác Höì vaâ trong Thûúâng vuå Trung ûúng, cuâng vúái àöìng chñ Trûúâng Chinh giaãi quyïët caác cöng viïåc haâng ngaây cuãa Àaãng. Khi caác Ban xêy dûång Àaãng lêìn lûúåt ra àúâi: Àaãng vuå (Töí chûác), Kiïím tra, Dên vêån, Taâi chñnh, vúái cûúng võ Chaánh Vùn phoâng, àöìng chñ àaä chuã àöång sùæp xïëp, giuáp Trung ûúng baão àaãm sûå vêån haânh coá hiïåu quaã cöng viïåc cuãa Àaãng, giûä möëi liïn hïå giûäa Trung ûúng vaâ caác Khu uãy, Tónh uãy. Trong thúâi gian laâm Trûúãng ban Àaãng vuå tûâ 1948 - 1950, àöìng chñ àaä giuáp Trung ûúng Àaãng soaån thaão Àiïìu lïå Àaãng múái, lêåp danh saách nhûäng ngûúâi ûáng cûã vaâo Ban Chêëp haânh, Ban Bñ thû, Böå Chñnh trõ… àïí goáp phêìn vaâo cöng taác chuêín bõ cho Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc cuãa Àaãng lêìn thûá II. Sau thaânh cöng cuãa Àaåi höåi Àaãng toaân quöëc lêìn thûá II, ngaây 21/6/1951, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àaä viïët baâi cho baáo 9


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

Nhên dên vúái chuã àïì “Hoåc têåp Nghõ quyïët Àaåi höåi Àaãng nhû thïë naâo”. Baâi viïët chó roä nhûäng mùåt àûúåc vaâ chûa àûúåc trong viïåc hoåc têåp Nghõ quyïët Àaåi höåi Àaãng. Theo àöìng chñ, cêìn xaác àõnh roä muåc àñch cuãa viïåc hoåc Nghõ quyïët, àoá laâ: “laâm cho möîi àaãng viïn tùng gia tinh thêìn traách nhiïåm, tùng gia yá thûác phuåc vuå Àaãng, phuåc vuå nhên dên”. Àïën ngaây 26/7/1951, àöìng chñ tiïëp tuåc viïët baâi “Àêíy maånh cöng taác xêy dûång Àaãng”, trong àoá nïu roä vai troâ quan troång cuãa cöng taác tû tûúãng trong cöng taác xêy dûång Àaãng, àöìng thúâi cêìn nïu cao yá thûác phuång sûå Àaãng, phuång sûå nhên dên, nhêët laâ phaãi “nùæm vûäng lêåp trûúâng vaâ quan àiïím giai cêëp” trong xêy dûång Àaãng; thûåc hiïån àuáng àûúâng löëi quêìn chuáng cuãa Àaãng vaâ nêng cao yá thûác töí chûác. Àöìng chñ nïu roä: “Têët caã caán böå vaâ àaãng viïn bêët kyâ hoaåt àöång úã ngaânh naâo, cuä hay múái, cöng nöng hay trñ thûác, cêëp trïn hay cêëp dûúái àïìu phaãi àoaân kïët, nhêët trñ, phaãi hùng haái cöng taác, hùng haái chêëp haânh Nghõ quyïët cuãa àa söë vaâ cêëp trïn, tuyïåt àöëi phaãi phuåc tuâng kyã luêåt cuãa Àaãng”. Khi àaãm nhiïåm vai troâ UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Thûúâng trûåc Ban Bñ thû, Trûúãng Ban Töí chûác Trung ûúng Àaãng, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àaä coá nhiïìu àoáng goáp àöëi vúái sûå nghiïåp xêy dûång Àaãng ngaây caâng lúán maånh. Àaä goáp phêìn phaát triïín àûúåc àöåi nguä caán böå coá phêím chêët vaâ nùng lûåc, xêy dûång hïå thöëng töí chûác cú súã Àaãng vûäng maånh úã caác cêëp, caác ngaânh, caác àõa phûúng vúái cú chïë hoaåt àöång ngaây caâng tiïën böå. Trong cöng taác töí chûác, àöìng chñ coân coá traách nhiïåm cao àöëi vúái sinh maång chñnh trõ cuãa caán böå àaãng viïn vaâ cöng taác baão vïå chñnh trõ nöåi böå cuãa Àaãng, yïu thûúng caán böå, cöng minh, kiïn quyïët baão vïå caái àuáng vaâ ngûúâi töët, àêëu tranh khöng khoan nhûúång àöëi vúái caái sai; gêìn guäi quêìn chuáng, vò sûå tiïën böå cuãa àöìng chñ mònh. Àöìng chñ luön ài saát cú súã, àùåc biïåt chuá troång chó àaåo viïåc thûåc hiïån àûúâng löëi, chñnh saách caán böå cuãa Àaãng. Trong 10 nùm laâm Bñ thû Thaânh uãy Haâ Nöåi (giai àoaån 1976- 1986), àöìng chñ rêët chuá troång àïën viïåc xêy dûång thïë hïå caách maång cho àúâi sau. Nhiïìu caán böå treã àûúåc tuyïín lûåa laâm cöng taác Àoaân úã cú súã thúâi kyâ êëy, nay àaä giûä võ trñ chuã chöët trong böå maáy Àaãng, chñnh quyïìn cuãa thaânh phöë Haâ Nöåi. 10


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng laâ hoåc troâ, cöång sûå thên tñn cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh. Trong nhûäng nùm thaáng cuöëi àúâi cuãa Baác, khi Baác àang chûäa bïånh úã nûúác ngoaâi, àöìng chñ àaä luön úã bïn Baác, nhêån nhûäng chó thõ cuãa Baác àöëi vúái Böå Chñnh trõ vaâ truyïìn àaåt laåi caác yá kiïën cuãa Böå Chñnh trõ àöëi vúái Baác. Têëm gûúng giaãn dõ, chñ cöng vö tû cuãa Baác àûúåc àöìng chñ Lï Vùn Lûúng thêëm nhuêìn sêu sùæc. Ngay sau khi khöng tham gia Ban Chêëp haânh Trung ûúng vaâ thöi giûä chûác vuå Bñ thû Thaânh uãy Haâ Nöåi, àöìng chñ àaä coá yá àõnh traã laåi cùn nhaâ cöng vuå maâ Trung ûúng daânh cho mònh. YÁ nguyïån êëy àaä àûúåc ngûúâi vúå thên yïu cuãa àöìng chñ - àaåi taá Nguyïîn Thõ Bñch Thuêån - thûåc hiïån sau naây. 3. Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng laâ möåt ngûúâi laänh àaåo trung thûåc, ngay thùèng, daám nhêån traách nhiïåm trûúác sai lêìm, khöng vò lúåi ñch caá nhên, àöìng thúâi cuäng laâ ngûúâi nhên hêåu, söëng coá tònh, coá nghôa vúái àöìng chñ, àöìng baâo. Trong caãi caách ruöång àêët vaâ chónh àöën töí chûác, do khöng xuêët phaát tûâ thûåc tiïîn nûúác ta, laåi laâm theo kinh nghiïåm cuãa nûúác ngoaâi nïn ta àaä phaåm phaãi möåt söë sai lêìm. Trûúác khuyïët àiïím chung êëy, Baác Höì vaâ Trung ûúng Àaãng àaä duäng caãm tûå phï bònh vaâ àïì ra phûúng hûúáng sûãa chûäa. Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àaä tñch cûåc ài xuöëng cú súã nùæm tònh hònh vaâ xaác minh nhûäng sai lêìm àïí baáo caáo vúái Baác Höì, vúái Trung ûúng Àaãng, giuáp Trung ûúng àïì ra nhûäng biïån phaáp sûãa sai. Trong böëi caãnh luác bêëy giúâ, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àaä duäng caãm, trung thûåc nïu lïn têët caã nhûäng sai lêìm, thïí hiïån trong baãn baáo caáo do àöìng chñ chuêín bõ trònh Höåi nghõ Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng nùm 1956. Baãn baáo caáo àaä nhòn thùèng vaâo sûå thêåt, töíng húåp àêìy àuã nhûäng sai lêìm, töín thêët àïí Höåi nghõ Trung ûúng xem xeát vaâ àûúåc Höåi nghõ Trung ûúng chêëp nhêån. Höåi nghõ Trung ûúng cuäng àöìng yá nhûäng biïån phaáp sûãa sai àaä àïì ra trong baáo caáo nhû: thaã ngay nhûäng ngûúâi bõ bùæt oan; minh oan ngay cho nhûäng ngûúâi bõ bùæt oan, bõ xûã oan; khöi phuåc àaãng tõch cho nhûäng àaãng viïn bõ xûã lyá sai, vv… Do àoá, cöng taác sûãa sai cuãa Àaãng àûúåc tiïën haânh rêët khêín trûúng vaâ coá kïët quaã. Baãn thên àöìng chñ Lï Vùn Lûúng thêëy mònh coá 11


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

phêìn traách nhiïåm vïì sai lêìm trong cöng taác chónh àöën töí chûác Àaãng, àaä tûå xin ruát khoãi UÃy viïn dûå khuyïët Böå Chñnh trõ, Trûúãng ban Töí chûác Trung ûúng Àaãng. Àöìng chñ àûúåc àiïìu vïì laâm Bñ thû Khu uãy Taã Ngaån. Trong hai cuöåc khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp vaâ chöëng àïë quöëc Myä xêm lûúåc, coá haâng vaån caán böå, àaãng viïn, chiïën sô bõ àõch bùæt, tuâ àaây. Trong söë àoá, cuäng coá möåt söë ngûúâi khöng chõu nöíi sûå tra têën cuãa àõch, àaä àêìu haâng laâm tay sai cho chuáng. Do àoá, möåt söë töí chûác Àaãng àaä nghi kõ, khöng tin tûúãng nhûäng caán böå, àaãng viïn, chiïën sô bõ àõch bùæt, coá núi khöng böë trñ àïì baåt vaâo caác võ trñ quan troång, khöng böë trñ úã möåt söë ban cuãa Àaãng. Nhêån thêëy bêët cêåp êëy, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng, luác àoá laâ Thûúâng trûåc Ban Bñ thû àaä àïì xuêët vúái Ban Bñ thû ra chó thõ vïì vêën àïì naây. Àoá laâ Chó thõ “Vïì viïåc àoán tiïëp nhûäng caán böå, àaãng viïn, chiïën sô bõ àõch bùæt, tuâ àaây laâ nhûäng ngûúâi chiïën thùæng trúã vïì”. Tûâ àoá, nhûäng nghi kyå, mùåc caãm àûúåc giaãi toãa. Nhûäng caán böå, àaãng viïn, chiïën sô bõ bùæt àûúåc xaác minh roä raâng thò böë trñ, àïì baåt nhû nhûäng caán böå khaác. Rêët nhiïìu anh em bõ tuâ àaây trong thúâi kyâ khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp, sau ngaây thùæng lúåi nùm 1954, vò Àaãng vaâ Nhaâ nûúác trûúác àêy chûa coá chñnh saách thêåt phuâ húåp, chõu thiïåt thoâi nhiïìu mùåt, tûâ ngaây coá chñnh saách múái cuãa Àaãng àaä àûúåc an uãi, àöång viïn rêët nhiïìu. Luác coân laâ tuâ aán cheám úã Saâi Goân, nhûäng cûã chó, haânh àöång cuãa àöìng chñ Lï Vùn Lûúng khöng nhûäng thïí hiïån têëm loâng nhên hêåu cuãa àöìng chñ, maâ coân caãm hoáa àûúåc nhiïìu tïn cai nguåc aác ön. Àùçng sau xaâ-lim coá rùång àu àuã, chim àïën kïu rñu rñt. Nhûng ñt ngaây sau thêëy tuâ aán thûúâng cûá vaác saâo, vaác gêåy àuöíi. Hoãi múái biïët cai nguåc ra lïånh cho hoå phaãi àuöíi chim giûä àu àuã chñn cho caác tûã tuâ ùn. Àöìng chñ àaä goåi cai nguåc vaâo, baão: “Cho caác anh àuöíi chim, chuáng töi khöng nghe chim rñu rñt nûäa cuäng àûúåc… Nhûng àu àuã chñn phaãi àïí cho con nñt úã khaám phuå nûä. Chuáng khöng coá töåi gò maâ àaä phaãi úã tuâ”. Khi boån lñnh gaác tûúác quaâ cuãa tuâ aán thûúâng àïí cho tuâ chñnh trõ aán tûã hònh, àöìng chñ àaä noái vúái boån naây: “Ngûúâi ta úã tuâ so vúái chuáng töi coân khöí hún, chuáng töi cêëm caác anh lêëy cuãa ngûúâi ta nhû thïë”. Vúái chñnh boån lñnh gaác, 12


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

àöìng chñ cuäng giaác ngöå chuáng: “Chuáng töi àaánh thùçng Têy, àaánh àïë quöëc, thuâ oaán gò caác öng”. Ài cöng taác úã Haãi Phoâng khi múái tiïëp quaãn thaânh phöë, àöìng chñ àaä àïën ngay caác xoám lao àöång, cuâng caác àöìng chñ laänh àaåo cuãa Haãi Phoâng xem xeát giaãi quyïët nhûäng vêën àïì bûác xuác nhêët trong cuöåc söëng cuãa ngûúâi lao àöång. Giûä cûúng võ Bñ thû Thaânh uãy Haâ Nöåi trong 10 nùm (19761986), laâ thúâi kyâ Haâ Nöåi chõu nhiïìu khoá khùn nhû thiïëu lûúng thûåc thûåc phêím, chêët àöët, thiïëu àiïån, thiïëu nûúác saåch…, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àaä luön luön chùm lo, tòm caách giaãi quyïët kõp thúâi caác khoá khùn cuãa dên. Àöìng chñ thûúâng xuyïn kiïím tra coân bao nhiïu gia àònh chûa mua àûúåc gaåo trong thaáng, khöng coá nûúác saåch àïí duâng, bao nhiïu núi mêët àiïån, thêån troång xem xeát khiïëu kiïån cuãa dên vaâ coá caác yá kiïën cêìn thiïët cuå thïí àïí giaãi quyïët. Àöìng chñ àaä àem hïët têm huyïët lo cho thaânh phöë, lo cho nhên dên vûúåt qua thúâi kyâ khoá khùn àoá. Cuöåc àúâi vaâ sûå nghiïåp cuãa àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àaä àïí laåi nhûäng tònh caãm töët àeåp àöëi vúái àöìng chñ, àöìng nghiïåp vaâ quêìn chuáng nhên dên. Khi nhùæc àïën àöìng chñ Lï Vùn Lûúng, moåi ngûúâi àïìu nghô ngay àïën möåt ngûúâi cöång saãn kiïn cûúâng, duäng caãm, trung thûåc, möåt ngûúâi laänh àaåo, ngûúâi àöìng chñ mêîu mûåc, àaåo àûác caách maång trong saáng, chñ cöng vö tû, möåt ngûúâi con ûu tuá cuãa dên töåc Viïåt Nam.

13


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

Chuã tõch Höì Chñ Minh cuâng caác àaåi biïíu dûå Àaåi höåi lêìn thûá II cuãa Àaãng (diïîn ra taåi Chiïm Hoáa, Tuyïn Quang, thaáng 2-1951). Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àûáng thûá 3, tûâ traái qua.

Lïî cûúái àöìng chñ Lï Vùn Lûúng vaâ àöìng chñ Nguyïîn Thõ Bñch Thuêån taåi Viïåt Bùæc nùm 1948 (Tûâ traái qua: caác àöìng chñ Trûúâng Chinh, Lï Àûác Thoå,Tön Àûác Thùæng, vúå chöìng àöìng chñ Lï Vùn Lûúng, Hoaâng Quöëc Viïåt)

14


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

Tûâ traái qua phaãi: Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng, Àaåi sûá Trung Quöëc La Quyá Ba, Töíng Bñ thû Trûúâng Chinh vaâ àöìng chñ Lyá Ban taåi chiïën khu Viïåt Bùæc nùm 1954.

Nhûäng ngûúâi baån khaáng chiïën Àûác vúái caác àöìng chñ laänh àaåo Viïåt Nam úã Viïåt Bùæc. Tûâ traái sang Dûúng Baåch Mai, Frey (Nguyïîn Dên) , Trûúâng Chinh, Lï Vùn Lûúng, Wachter (Höì Chñ Thoå), Schoder (Lï Àûác Nhên)

15


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

Tûâ phaãi qua traái: Àaåi tûúáng Voä Nguyïîn Giaáp, àöìng chñ Töë Hûäu, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng, àöìng chñ Lï Thanh Nghõ taåi Viïåt Bùæc

Caác àöìng chñ laänh àaåo Àaãng thùm nhaâ maáy cú khñ Trêìn Hûng Àaåo (àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àûáng ngoaâi cuâng bïn traái)

16


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng vúái caác àöìng chñ cuâng quï hûúng Xuên Cêìu taåi Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá II cuãa Àaãng (2/1951) Tûâ traái qua: Tö Duy, Lï Giaãn, Lï Vùn Lûúng, Trêìn Bònh, Tö Quang Àêíu

17


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

Àöììng chñ Lï Vùn Lûúng noái chuyïån vúái caán böå vaâ nhên dên xaä Nghôa Truå (Chêu Giang, Haãi Hûng, nay laâ Vùn Giang, Hûng Yïn) nùm 1981

Àöììng chñ Lï Vùn Lûúng (giûäa) àöí meã bï töng àêìu tiïn trong Lïî khúãi cöng xêy dûång Nhaâ truyïìn thöëng xaä Nghôa Truå

18


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

Toaân caãnh Höåi nghõ triïín khai caác hoaåt àöång kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng do Ban Thûúâng vuå Tónh uãy Hûng Yïn phöëi húåp vúái caác cú quan trung ûúng töí chûác (ngaây 7/02/2012)

Nhaâ tûúãng niïåm àöììng chñ Lï Vùn Lûúng taåi xaä Nghôa Truå (Vùn Giang, Hûng Yïn)

19


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

III - ÀÖÌNG CHÑ LÏ VÙN LÛÚNG VÚÁI QUÏ HÛÚNG HÛNG YÏN 1. Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng vúái quï hûúng Hûng Yïn Tuy xa quï hûúng tûâ nhoã, nhûng tònh caãm quï hûúng vêîn sêu àêåm àöëi vúái àöìng chñ Lï Vùn Lûúng. Trong nhûäng nùm thaáng hoaåt àöång trûúác Caách maång Thaáng Taám nùm 1945, àöìng chñ àaä thûúâng xuyïn liïn laåc vaâ giaác ngöå caách maång cho nhûäng ngûúâi àöìng hûúng. Sau naây, khi nùæm giûä caác võ trñ quan troång cuãa Àaãng, duâ rêët bêån viïåc cöng, song àöìng chñ vêîn daânh nhiïìu tònh caãm cho quï hûúng. Nùm 1981, khi xaä Nghôa Truå laâm xong chiïëc cêìu bï töng kiïn cöë bùæc qua söng Nghôa Truå, nöëi xaä vúái quöëc löå söë 5, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àaä vïì dûå lïî khaánh thaânh. Ngaây 11 thaáng 1 nùm 1984, khi Àaãng böå vaâ nhên dên xaä Nghôa Truå khúãi cöng xêy dûång Nhaâ truyïìn thöëng cuãa xaä, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng àaä vïì thùm baâ con quï hûúng vaâ dûå Lïî khúãi cöng. Sau àoá, àöìng chñ àaä nhiïìu lêìn goáp yá vaâ cuâng vúái laänh àaåo Böå Vùn hoáa duyïåt nöåi dung trûng baây taåi Nhaâ truyïìn thöëng. Ngoaâi ra, àöìng chñ coân quan têm taåo àiïìu kiïån àûa àûúâng àiïån vïì xaä Nghôa Truå, xêy dûång Trûúâng cêëp 1 - 2 Tö Hiïåu taåi quï hûúng… Khöng chó vúái quï hûúng Nghôa Truå, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng coân daânh nhiïìu tònh caãm caác àõa phûúng khaác trong tónh. Hiïån nay, úã xaä Long Hûng (Vùn Giang) vêîn coân laåi cêy phûúång vô do àöìng chñ tröìng lûu niïåm nhên lêìn vïì thùm vaâ khaánh thaânh ngöi trûúâng cêëp 12 kiïn cöë cao têìng àêìu tiïn cuãa huyïån (20/11/1977). 2 - Quï hûúng Hûng Yïn vúái àöìng chñ Lï Vùn Lûúng Do bêån nhiïìu cöng viïåc caách maång, àöìng chñ Lï Vùn Lûúng ñt coá dõp vïì thùm quï hûúng. Nhûng nhûäng lêìn trúã vïì thùm quï hûúng, àöìng chñ luön àïí laåi cho Àaãng böå vaâ nhên dên Hûng Yïn êën tûúång khoá phai vïì tònh caãm thùæm thiïët, sêu sùæc. Ghi nhúá nhûäng lúâi àöång viïn, àõnh hûúáng cuãa àöìng chñ Lï Vùn Lûúng vaâ noi gûúng nhûäng cöëng hiïën cuãa àöìng chñ àöëi vúái àêët nûúác, Àaãng böå vaâ nhên dên tónh Hûng Yïn àaä thûúâng xuyïn quan têm thûåc hiïån töët cöng taác xêy dûång Àaãng vaâ chùm lo viïåc phaát triïín kinh tïë - xaä höåi úã àõa phûúng. Thûåc hiïån Nghõ quyïët Àaåi höåi Àaãng lêìn thûá XI vaâ Nghõ quyïët Àaåi höåi Àaãng böå tónh lêìn thûá XVII, Tónh uyã àaä xêy dûång, ban haânh 6

20


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

chûúng trònh, 8 àïì aán; hoaân thaânh nhiïìu quy hoaåch quan troång nhû: Quy hoaåch töíng thïí phaát triïín KT – XH àïën nùm 2020, quy hoaåch phaát triïín vuâng àïën nùm 2030… Àùåc biïåt, nùm 2011, Hûng Yïn àaä töí chûác thaânh cöng caác hoaåt àöång kyã niïåm 180 nùm thaânh lêåp tónh, 70 nùm thaânh lêåp Àaãng böå tónh, 15 nùm taái lêåp tónh vaâ àoán nhêån Huên chûúng Höì Chñ Minh, àïí laåi trong caán böå, nhên dên niïìm tûå haâo sêu sùæc vïì truyïìn thöëng caách maång vaâ vùn hiïën cuãa quï hûúng. Tûâ àoá quyïët têm àoaân kïët, phaát huy caác nguöìn lûåc, thûåc hiïån coá hiïåu quaã muåc tiïu, nhiïåm vuå kinh tïë- xaä höåi. Tñnh àïën hïët nùm 2011, töíng saãn phêím cuãa tónh (GDP) tùng 11,58%; giaá trõ saãn xuêët nöng nghiïåp vaâ thuyã saãn tùng 8,85%, giaá trõ saãn xuêët cöng nghiïåp tùng 15,54%, giaá trõ caác ngaânh dõch vuå tùng 12,42%; thu nhêåp bònh quên àêìu ngûúâi àaåt 24,4 triïåu àöìng; cú cêëu kinh tïë NN0-CN,XD-DV: 24% - 45% - 31%; kim ngaåch xuêët khêíu 762 triïåu USD; thu ngên saách àaåt 4.248 tyã àöìng, trong àoá thu nöåi àõa 3.150 tyã àöìng. Tyã lïå tùng dên söë tûå nhiïn 0,96%; tyã lïå höå ngheâo coân 9%; taåo thïm viïåc laâm múái 2,3 vaån lao àöång; tyã lïå xaä àaåt chuêín quöëc gia vïì y tïë 94%; tyã lïå laâng, khu phöë vùn hoaá 74%. Saãn xuêët nöng nghiïåp phaát triïín khaá toaân diïån; nùng suêët, saãn lûúång vaâ giaá trõ tùng cao; cú cêëu giöëng, traâ vuå chuyïín àöíi maånh theo hûúáng tñch cûåc. Chùn nuöi, thuyã saãn phaát triïín khaá öín àõnh. Kinh tïë trang traåi, caác laâng nghïì, ngaânh nghïì tiïíu thuã cöng nghiïåp phaát triïín, giaãi quyïët àûúåc nhiïìu lao àöång taåi chöî, tùng thu nhêåp cho ngûúâi dên. Àang tiïën haânh lêåp Quy hoaåch xêy dûång Nöng thön múái vaâ triïín khai xêy dûång úã 20 xaä àiïím. Chûúng trònh nûúác saåch vaâ vïå sinh möi trûúâng àûúåc quan têm, tyã lïå höå dên nöng thön sûã duång nûúác húåp vïå sinh àaåt 89,1%. Giaá trõ saãn xuêët cöng nghiïåp àaåt 22.948 tyã àöìng. Tiïíu thuã cöng nghiïåp àûúåc múã röång, saãn xuêët kinh doanh coá hiïåu quaã, nhêët laâ caác ngaânh nghïì truyïìn thöëng, caác mùåt haâng xuêët khêíu. Húåp taác àêìu tû tiïëp tuåc phaát triïín, àiïìu kiïån thu huát dûå aán àêìu tû thuêån lúåi, söë dûå aán àêìu tû vaâo àõa baân tùng, caác doanh nghiïåp cú baãn chêëp haânh töët caác qui àõnh cuãa Nhaâ nûúác vaâ cuãa tónh. Töíng söë dûå aán àêìu tû trïn àõa baân lïn 921 dûå aán (trong àoá 717 DA trong nûúác, 204 DA ngoaâi nûúác), vúái töíng söë vöën àùng kyá 49,6 nghòn tyã àöìng vaâ 1,73 tyã USD. Àaä coá thïm 43 dûå aán múái ài vaâo hoaåt àöång, àûa töíng söë dûå aán ài vaâo hoaåt àöång lïn 563 dûå aán, taåo viïåc laâm 21


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

thûúâng xuyïn cho gêìn 9 vaån lao àöång. Töíng mûác lûu chuyïín haâng hoaá baán leã 12.313 tyã àöìng. Xuêët khêíu coá nhiïìu thuêån lúåi, kim ngaåch xuêët khêíu 762 triïåu USD. Hïå thöëng giao thöng vêån taãi tûâng bûúác àûúåc phaát triïín; àaä caãi taåo, nêng cêëp vaâ xêy múái nhiïìu tuyïën àûúâng quan troång, phuåc vuå töët nhu cêìu ài laåi cuãa nhên dên vaâ taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi cho lûu thöng haâng hoáa, goáp phêìn quan troång vaâo sûå phaát triïín kinh tïë - xaä höåi cuãa tónh. Ngoaâi caác truåc àûúâng 39A, 39B àaä àûúåc nêng cêëp, caác àûúâng àï taã söng Höìng, àûúâng 200, àûúâng cao töëc Haâ Nöåi-Haãi Phoâng vaâ àûúâng nöëi giûäa 2 àûúâng cao töëc Haâ Nöåi-Haãi Phoâng vaâ Cêìu Gieä-Ninh Bònh vv... àang tñch cûåc thi cöng. Bûu chñnh, viïîn thöng phaát triïín maånh meä, àaáp ûáng nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa nhên dên. Cöng taác quaãn lyá àêët àai, taâi nguyïn vaâ möi trûúâng àûúåc tùng cûúâng. Triïín khai aáp duång hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001:2008 vaâo hoaåt àöång cuãa caác cú quan Nhaâ nûúác trïn àõa baân tónh giai àoaån 2011-2013. Cú baãn hoaân thaânh quy hoaåch xêy dûång vuâng; àang tñch cûåc triïín khai lêåp quy hoaåch chung xêy dûång caác huyïån Myä Haâo, Vùn Giang, khu àö thõ múái Bö Thúâi - Dên Tiïën. Àang triïín khai caác dûå aán Chûúng trònh nûúác saåch vaâ vïå sinh möi trûúâng taåi caác thõ trêën (giai àoaån II), dûå aán Hïå thöëng cêëp nûúác thaânh phöë Hûng Yïn, dûå aán nùng lûúång nöng thön taåi 48 xaä. Dûå aán xêy dûång haå têìng thaânh phöë Hûng Yïn àaä àaâm phaán xong, àang hoaân thiïån caác thuã tuåc àêìu tû. Chêët lûúång giaáo duåc vaâ àaâo taåo àûúåc nêng lïn, àiïím bònh quên 3 mön thi àaåi hoåc xïëp thûá 3 toaân quöëc, tyã lïå giaáo viïn àaåt chuêín vaâ trïn chuêín tùng. Cú súã vêåt chêët cho giaáo duåc vaâ àaâo taåo àûúåc quan têm àêìu tû. Tyã lïå phoâng hoåc kiïn cöë cao têìng tùng: Mêìm non àaåt 62,9%, Tiïíu hoåc àaåt 86,4%, THCS àaåt 90,1%, THPT àaåt 87,6% vaâ GDTX àaåt 60,7%. Àïën hïët nùm 2011, töíng söë trûúâng àaåt chuêín quöëc gia trong tónh laâ 185 trûúâng. Àang triïín khai lêåp quy hoaåch chi tiïët Khu Àaåi hoåc Phöë Hiïën, hiïån taåi trûúâng Àaåi hoåc Thuãy lúåi àaä àûúåc Chñnh phuã cho pheáp xêy dûång taåi Hûng Yïn, àang tiïën haânh lêåp qui hoaåch chi tiïët, lêåp dûå aán vaâ àang gêëp ruát lêåp phûúng aán àïìn buâ vaâ GPMB; caác trûúâng Àaåi hoåc Giao thöng Vêån taãi, Àaåi hoåc Ngoaåi thûúng àang khaão saát àïí àêìu tû; tónh àaä coá chuã trûúng tiïëp nhêån Trûúâng Àaåi hoåc Nöng nghiïåp Haâ

22


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

Nöåi cú súã Hûng Yïn vaâ Àaåi hoåc Cöng àoaân. Cöng taác àaâo taåo nghïì àûúåc quan têm, tùng quy mö, àa daång hoaá caác hònh thûác daåy nghïì. Toaân tónh hiïån coá 40 cú súã daåy nghïì vaâ tham gia daåy nghïì phaát huy coá hiïåu quaã, triïín khai vaâ thûåc hiïån bûúác àêìu coá hiïåu quaã mö hònh daåy nghïì theo àõnh hûúáng thõ trûúâng àaáp ûáng nhu cêìu hoåc nghïì vaâ sûã duång lao àöång coá tay nghïì cuãa doanh nghiïåp vaâ xaä höåi. Quaãn lyá nhaâ nûúác vïì y tïë coá nhiïìu tiïën böå. Têåp trung àêìu tû xêy dûång vaâ caãi taåo cú súã vêåt chêët taåi caác bïånh viïån vaâ Trung têm y tïë, thaânh lêåp múái Bïånh viïån Saãn Nhi. Àaâo taåo, nêng cao nùng lûåc àöåi nguä caán böå chuyïn mön kyä thuêåt vaâ aáp duång caác kyä thuêåt múái, nêng cao chêët lûúång phuåc vuå nhu cêìu khaám, chûäa bïånh cuãa nhên dên. Duy trò öín àõnh mûác tùng dên söë tûå nhiïn 0,96%. Triïín khai coá hiïåu quaã àïì aán khaám sûác khoãe, tû vêën tiïìn hön nhên, saâng loåc sú sinh. Caác hoaåt àöång vùn hoaá, vùn nghïå diïîn ra söi àöång, àaãm baão yïu cêìu phuåc vuå nhiïåm vuå chñnh trõ vaâ phuåc vuå nhu cêìu hûúãng thuå cuãa nhên dên. Cöng taác quaãn lyá lïî höåi àûúåc quan têm, caác lïî höåi diïîn ra àaãm baão vui tûúi, laânh maånh, an toaân vaâ tiïët kiïåm. Phong traâo "Toaân dên àoaân kïët xêy dûång àúâi söëng vùn hoaá" úã cú súã tiïëp tuåc khúãi sùæc. Àang triïín khai lêåp dûå aán Quy hoaåch töíng thïí baão töìn, tön taåo phaát huy giaá trõ àö thõ cöí Phöë Hiïën gùæn vúái phaát triïín du lõch vaâ Quy hoaåch baão töìn Khu di tñch quöëc gia Àònh Àaåi Àöìng, Chuâa Nöm. Hoaân thaânh giai àoaån 2 truâng tu, tön taåo di tñch àïìn Àa Hoaâ, xaä Bònh Minh - Khoaái Chêu. Phï duyïåt Quy hoaåch chi tiïët 1/500 Khu liïn húåp thïí thao cuãa tónh vaâ àang lûåa choån nhaâ àêìu tû àïí triïín khai thûåc hiïån dûå aán. Phong traâo thïí duåc thïí thao quêìn chuáng àûúåc duy trò thûúâng xuyïn. Cöng taác baáo chñ, xuêët baãn, phaát thanh vaâ truyïìn hònh hoaåt àöång àa daång vaâ phong phuá, truyïìn taãi kõp thúâi caác thöng tin vïì chñnh trõ, kinh tïë, vùn hoáa, xaä höåi quan troång cuãa Àaãng, Nhaâ nûúác vaâ cuãa tónh túái ngûúâi dên. Thûåc hiïån àêìy àuã, kõp thúâi chñnh saách ûu àaäi àöëi vúái ngûúâi coá cöng vaâ giaãi quyïët tñch cûåc nhûäng töìn taåi, vûúáng mùæc cho caác àöëi tûúång. Chûúng trònh höî trúå xêy dûång nhaâ úã cho gêìn 3.000 höå ngheâo theo tinh thêìn Quyïët àõnh 167 cuãa Chñnh phuã àaä cú baãn hoaân thaânh. Cöng taác quöëc phoâng - quên sûå àõa phûúng àaä àûúåc triïín khai

23


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

töí chûác thûåc hiïån möåt caách toaân diïån. Cöng taác baão vïå an ninh chñnh trõ àûúåc giûä vûäng, an ninh xaä höåi, kinh tïë, vùn hoaá, tû tûúãng, nöåi böå àûúåc àaãm baão, an ninh nöng thön diïîn biïën ñt phûác taåp. Cöng taác tuyïn truyïìn, phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt àûúåc triïín khai röång khùæp, ài vaâo chiïìu sêu, coá troång têm, troång àiïím. Tiïëp tuåc triïín khai thûåc hiïån àöìng böå caác giaãi phaáp vïì caãi caách haânh chñnh. Thûåc hiïån vaâ triïín khai coá hiïåu quaã cú chïë "möåt cûãa", "möåt cûãa liïn thöng" gùæn vúái raâ soaát àún giaãn hoaá thuã tuåc haânh chñnh, taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi cho ngûúâi dên vaâ doanh nghiïåp. Caác quy trònh ban haânh vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt ngaây möåt chùåt cheä vaâ chêët lûúång àûúåc nêng cao. Töí chûác triïín khai thûåc hiïån cuöåc bêìu cûã àaåi biïíu Quöëc höåi vaâ àaåi biïíu HÀND caác cêëp nhiïåm kyâ 2011 2016 thaânh cöng töët àeåp, àaãm baão àuáng Luêåt, an toaân vaâ tiïët kiïåm. Cöng taác xêy dûång Àaãng àûúåc chuá troång trïn têët caã caác lônh vûåc: tû tûúãng- chñnh trõ, töí chûác… Cöng taác giaáo duåc chñnh trõ, tû tûúãng àöëi vúái caán böå, àaãng viïn coá nhiïìu àöíi múái. Coi troång nhiïåm vuå xêy dûång àaåo àûác, löëi söëng trong caán böå, àaãng viïn. Tiïëp tuåc àêíy maånh viïåc “Hoåc têåp vaâ laâm theo têëm gûúng àaåo àûác Höì Chñ Minh”, taåo sûác lan toaã trong caán böå, àaãng viïn vaâ nhên dên, khúi dêåy phong traâo thi àua sêu röång trong xaä höåi. Viïåc nghiïn cûáu, quaán triïåt caác chó thõ, nghõ quyïët cuãa Àaãng àûúåc caác cêëp uãy tiïën haânh nghiïm tuác, kõp thúâi, gùæn vúái xêy dûång chûúng trònh haânh àöång saát thûåc, khaã thi, àûa nghõ quyïët vaâo cuöåc söëng. Caác hoaåt àöång tuyïn truyïìn àûúåc duy trò, coá chêët lûúång khaá. Àöåi nguä baáo caáo viïn àûúåc kiïån toaân vaâ hoaåt àöång tñch cûåc. Taâi liïåu tuyïn truyïìn, thöng tin àûúåc phaát haânh thûúâng xuyïn, tùng lûúång thöng tin vaâ söë lûúång phaát haânh. Cöng taác giaáo duåc truyïìn thöëng àûúåc quan têm, àa daång hoaá bùçng nhiïìu hònh thûác phong phuá, coá taác duång giaáo duåc töët. Têåp trung cuãng cöë, phaát triïín vaâ xêy dûång töí chûác cú súã àaãng, nêng cao chêët lûúång àöåi nguä caán böå, àaãng viïn bùçng nhûäng chuã trûúng vaâ giaãi phaáp thiïët thûåc. Tiïëp tuåc thûåc hiïån chûúng trònh xêy dûång töí chûác cú súã àaãng trong saåch vûäng maånh; nêng cao chêët lûúång àaãng viïn, chêët lûúång sinh hoaåt. Cöng taác àaánh giaá, phên loaåi, khen thûúãng töí chûác cú súã àaãng, àaãng viïn, caán böå laâm cöng taác xêy dûång Àaãng àaãm baão dên chuã, cöng khai vaâ thiïët thûåc hún. Bònh quên haâng nùm, söë töí chûác cú súã àaãng àaåt TSVM laâ 81,42%, söë yïëu

24


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

keám giaãm coân 0,6%; àaãng viïn àuã tû caách hoaân thaânh töët nhiïåm vuå àaåt trïn 71% (hoaân thaânh xuêët sùæc nhiïåm vuå àaåt 12,4%), söë vi phaåm tû caách giaãm coân 0,47%. Phaát triïín àaãng viïn múái baão àaãm vïì chêët lûúång, tùng tyã lïå laâ àoaân viïn thanh niïn, cöng nhên, trñ thûác; trung bònh haâng nùm kïët naåp trïn 1.500 àaãng viïn. Cöng taác caán böå àûúåc tiïën haânh àöìng böå caác nöåi dung, goáp phêìn xêy dûång àöåi nguä caán böå tûâ tónh àïën cú súã coá bûúác trûúãng thaânh vïì moåi mùåt, cú baãn àaáp ûáng yïu cêìu nhiïåm vuå. Cöng taác àïì baåt, böí nhiïåm caán böå laänh àaåo, quaãn lyá thûåc hiïån àuáng quy àõnh. Coi troång xem xeát tiïu chuêín caán böå trûúác khi àïì baåt. Cöng taác kiïím tra àûúåc coi troång, UÃy ban kiïím tra caác cêëp àûúåc kiïån toaân vïì töí chûác, nêng cao chêët lûúång hoaåt àöång. Goáp phêìn tñch cûåc giaáo duåc caán böå, àaãng viïn, ngùn ngûâa vi phaåm, chöëng quan liïu, tham nhuäng, tiïu cûåc, giûä gòn sûå trong saåch cuãa Àaãng, cuãng cöë loâng tin trong Àaãng böå vaâ nhên dên. Cöng taác dên vêån àûúåc quan têm, àaä kiïån toaân böå maáy caán böå laâm cöng taác dên vêån, 100% bñ thû àaãng uãy cêëp xaä kiïm trûúãng khöëi dên vêån cú súã. Phong traâo thi àua “Dên vêån kheáo” àûúåc triïín khai àaåt nhiïìu kïët quaã. Nhêån thûác, traách nhiïåm vaâ thûåc hiïån cöng taác dên vêån cuãa hïå thöëng chñnh trõ àûúåc nêng lïn, coá nhiïìu chuyïín biïën. Phûúng thûác laänh àaåo cuãa caác cêëp uyã Àaãng tiïëp tuåc àûúåc àöíi múái, phaát huy töët hún tñnh chuã àöång, saáng taåo vaâ àaãm baão hoaåt àöång theo quy àõnh phaáp luêåt cuãa caác töí chûác trong hïå thöëng chñnh trõ; dên chuã trong Àaãng àûúåc phaát huy vaâ múã röång. Phong caách, lïì löëi laâm viïåc cuãa caác cú quan Àaãng tûâ tónh àïën cú súã tiïëp tuåc àûúåc àöíi múái theo hûúáng sêu saát cú súã, gêìn guäi nhên dên; tùng cûúâng àön àöëc, kiïím tra thûåc hiïån coá hiïåu quaã caác nghõ quyïët cuãa Àaãng. * Nhùçm ghi nhúá cöëng hiïën cuãa àöìng chñ Lï Vùn Lûúng vúái caách maång Viïåt Nam noái chung, tónh Hûng Yïn noái riïng, àöìng thúâi taåo thïm möåt àõa chó vùn hoáa, giaáo duåc truyïìn thöëng cho thïë hïå tûúng lai, nùm 2003, Tónh uãy, HÀND, UBND tónh àaä quyïët àõnh xêy dûång Nhaâ lûu niïåm àöìng chñ taåi xaä Nghôa Truå, huyïån Vùn Giang. Nhaâ tûúãng niïåm àûúåc xêy dûång taåi khu àêët cuä cuãa gia àònh vúái diïån tñch 720m2. Cöng trònh mang daáng dêëp nhaâ thúâ truyïìn thöëng göìm 3 gian vúái tûúâng xêy, kïët cêëu göî, lúåp ngoái muäi haâi, nïìn laát gaåch Baát Traâng.

25


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

Taåi àêy trûng baây nhiïìu hònh aãnh vaâ hiïån vêåt vïì thên thïë, sûå nghiïåp àöìng chñ. Hûúáng túái kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng (28/3/1912-28/3/2012), nùm 2011, Tónh uãy, HÀND, UBND tónh Hûng Yïn àaä quyïët àõnh nêng cêëp khu Nhaâ tûúãng niïåm àöìng chñ Lï Vùn Lûúng. Hiïån Nhaâ tûúãng niïåm àaä àûúåc kiïn cöë hoáa nhûng vêîn giûä neát truyïìn thöëng cuãa kiïën truác Viïåt Nam. Khuön viïn Nhaâ tûúãng niïåm coá thïm möåt söë haång muåc kiïën truác, phong quang, saåch seä, xûáng têìm vúái cöng lao cuãa àöìng chñ àöëi vúái Töí quöëc, nhên dên. * * * Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh cuãa àöìng chñ Lï Vùn Lûúng (28/3/1912-28/3/2012), nguyïn UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Bñ thû Trung ûúng Àaãng, Trûúãng Ban Töí chûác Trung ûúng, Bñ thû Thaânh uãy Haâ Nöåi, ngûúâi con ûu tuá cuãa quï hûúng Hûng Yïn, chuáng ta ön laåi cuöåc àúâi hoaåt àöång vaâ nhûäng cöëng hiïën lúán lao cuãa àöìng chñ àöëi vúái Àaãng vaâ caách maång Viïåt Nam, nhûäng tònh caãm sêu sùæc cuãa àöìng chñ vúái quï hûúng Hûng Yïn. Àöìng thúâi, qua àoá tuyïn truyïìn, giaáo duåc vïì chuã nghôa yïu nûúác, têëm gûúng àaåo àûác saáng ngúâi cuãa caác thïë hïå ài trûúác àïí caác thïë hïå höm nay hoåc têåp, noi theo. Trïn cú súã êëy, àöång viïn toaân Àaãng böå vaâ nhên dên trong tónh ra sûác phêën àêëu thûåc hiïån thùæng lúåi Nghõ quyïët Àaåi höåi toaân quöëc lêìn thûá XI cuãa Àaãng vaâ Àaåi höåi Àaãng böå tónh lêìn thûá XVII, àûa Hûng Yïn cú baãn trúã thaânh tónh cöng nghiïåp theo hûúáng hiïån àaåi trûúác nùm 2020. BAN TUYÏN GIAÁO TÓNH UÃY HÛNG YÏN

26


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

MUÅC LUÅC I- Khaái lûúåc tiïíu sûã vaâ quaá trònh hoaåt àöång caách maång cuãa àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

5

II- Nhûäng àoáng goáp quan troång cuãa àöìng chñ Lï Vùn Lûúng vúái sûå nghiïåp caách maång cuãa Àaãng vaâ dên töåc

7

1. Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng thuöåc lúáp àaãng viïn àêìu tiïn cuãa Àaãng, duäng caãm, trung kiïn, möåt loâng möåt daå theo lyá tûúãng cöång saãn.

7

2. Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng thuöåc thïë hïå laänh àaåo àêìu tiïn cuãa ngaânh töí chûác Trung ûúng Àaãng; möåt nhaâ laänh àaåo noâng cöët, coá cöng trong nhiïìu mùåt cuãa cöng taác Àaãng, coá taác phong laâm viïåc nghiïm tuác, cêín troång, cöng bùçng.

9

3. Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng laâ möåt ngûúâi laänh àaåo trung thûåc, ngay thùèng, daám nhêån traách nhiïåm trûúác sai lêìm, khöng vò lúåi ñch caá nhên, àöìng thúâi cuäng laâ ngûúâi nhên hêåu, söëng coá tònh, coá nghôa vúái àöìng chñ, àöìng baâo.

11

III- Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng vúái quï hûúng Hûng Yïn

20

1. Àöìng chñ Lï Vùn Lûúng vúái quï hûúng Hûng Yïn

20

2 - Quï hûúng Hûng Yïn vúái àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

20

27


Àïì cûúng tuyïn truyïìn Kyã niïåm 100 nùm Ngaây sinh àöìng chñ Lï Vùn Lûúng

Chõu traách nhiïåm xuêët baãn VUÄ VÙN TOAÂN UÃy viïn Ban Thûúâng vuå Tónh uãy Trûúãng Ban Tuyïn giaáo Tónh uãy

Biïn têåp TRÊÌN THÕ THANH THUÃY UÃy viïn BCH Àaãng böå tónh Phoá Trûúãng Ban TT Ban Tuyïn giaáo Tónh uãy NGUYÏÎN VÙN ÀÖNG Phoá Trûúãng Ban Tuyïn giaáo Tónh uãy PHAÅM MINH HOAÂNG Trûúãng phoâng Vùn hoáa - Vùn nghïå Ban Tuyïn giaáo Tónh uãy HOAÂNG THÕ THANH MAI Phoá Trûúãng phoâng Vùn hoáa - Vùn nghïå Ban Tuyïn giaáo Tónh uãy

In 2.500 cuöën khöí 14,5 x 20,5cm taåi Cöng ty in Taåp chñ cöång saãn. Giêëp pheáp xuêët baãn söë: 07/GP- STTTT do Súã Thöng tin- Truyïìn thöng cêëp ngaây 15/2/2012. In xong vaâ nöåp lûu chiïíu thaáng 3 nùm 2012 28

Kỷ niệm 100 năm Lê Văn Lương  

Đề cương tuyên truyền 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you