Page 1

www.cerdanyola.com

Llegiu-nos a iQUIOSC .cat

DEL 20 AL 26 D'OCTUBRE DE 2016

NOTÍCIES P.4

ORDENANCES PER REDUIR LA PRESSIÓ FISCAL UN 95%

PASSA-T’HO BÉ P.23

APRÈN P.19

VI BUTIFARRA & BLUES

LES TASQUES DE LA TARDOR

n. 1.459

CLASSIFICATS P.29

FLORIT

Avda. Catalunya 58 CERDANYOLA DEL VALLÈS - T: 936 920 222

FLORIT

Avda. Catalunya 58 CERDANYOLA DEL VALLÈS - T: 936 920 222

Promoció vàlida del 20 d’agost fins el 30 de novembre de 2016. Per les graduacions compreses en els rangs d’estoc: Esfera +/- 4.00 diòptries i cilindre +/- 2.00 diòptries, exclusivament dels proveïdors Vistasoft d’Opticalia. Són lents oftàlmiques monofocals bàsiques d’estoc, orgàniques 1.5 blanques. Muntures seleccionades per la campanya: Col·lecció especial per la promoció, de les marques exclusives d’Opticalia: Pepe Jeans, Pull & Bear, Amichi, Devota & Lomba, Pepe Jeans Kids i Amichi Kids. Les lents oftàlmiques de les 2 ulleres han de tenir la mateixa graduació.

Promoció vàlida del 20 d’agost fins el 30 de novembre de 2016. Per les graduacions compreses en els rangs d’estoc: Esfera +/- 4.00 diòptries i cilindre +/- 2.00 diòptries, exclusivament dels proveïdors Vistasoft d’Opticalia. Són lents oftàlmiques monofocals bàsiques d’estoc, orgàniques 1.5 blanques. Muntures seleccionades per la campanya: Col·lecció especial per la promoció, de les marques exclusives d’Opticalia: Pepe Jeans, Pull & Bear, Amichi, Devota & Lomba, Pepe Jeans Kids i Amichi Kids. Les lents oftàlmiques de les 2 ulleres han de tenir la mateixa graduació.


Dia contra el càncer de mama

projectes de Curro Claret i de gent de Cerdanyola». Serà al Museu d’Art de Cerdanyola, a les 19.30 h. L’acte comptarà amb la presència del dissenyador Curro Claret i del comissari d’aquesta, Òscar Guayabero. Oberta al públic en general a partir de la seva inauguració.

XERRADA

Clínica

ESTÀ PASSANT AQUESTA SETMANA...

DJ15 del 29 d d'ABRIL

PA CUI T APRÈN ÈN entym 19, Esc. Iscle, · www.d Av. Sant93 592 1991 Tel.

ABLE A SALUD UNA VID

PER A DG DL19 DM20 DX21 CONSELLSCOMERÇ DS DG18 DV16 DS17 ral», va valorar Pla, i en les aportaci- ESA I lut h.), Jordi Boixaderas i Joan MarPRi ons d’entitats locals i ciutadans amb star / Sa EM23, torell (dilluns, 20 h.) i del poeta

Bene

Internet 28

16

4

’T A’’T MA’T RMA RM OR O

Actualitat

www.cerdanyola.com

Alfons Palacios, president de MES

ed

dental

DentyM

y adultos to ncia infantil eamien s ● Ortodo dental-blanqu tes dentale ● Estética oral Implan facial dia maxilo Medicina y cirugía 2ª · Cerdanyola Ortope B, 2º ed.com

Benestar

a, 15 Cataluny 00 Avda. 591 07 Tel. 93

CONSELLS, ASSES

SORAMENT I COSES

ACTIVITA

INTERESSANT

S

9.00 H

· LLO parades i activitats, divendres ament. t.com blogspo ICV EXPLORARÀ s el tract motiu del PASSA-T’HO en la confecció del programa. T’HO BÉ P. 50 AL NOVES VIES MÉS DENT / http://radioespESTÉai-vital. iniciar aban icat amb se PARTICIPATIVES TICA Sant Jordi, amb nens. La cerdanAPRÈN P. 48 XIX EXPOSIC DE evi- ten sa ho ha expl Parkinson, que EN ISTAS BONSAI -nos Tolo · del toma més DEL ROSER DEIÓMAIG yolenca Adriana Nicolau, guanyaESPECIAL 19-21, local 8 CONSELLS PER el símp n és la tremo- Dia Mundial el lema ‘Movemorgair, Domènech. de Casim ot i que dora al 2009 del Premi contes c. Sant CERCAR FEINA Parkinso ns que celebra sota ents activitats del Sabor local. Tot i comptar amb priMés inform lana dent del s. Molt aba Tel. Cavall Fort, contarà històries del mar amb difer ció Cata proves comerc@cerac BORSA IMMOBILIÀ meres espases de la cultura catalalor de mani hi ha altres cosa tots!’ per l’Associa el mes d’abril. RIA P.59 (dimarts, 18 h. al MAC), en una actid Tel. des na na, la regidoria ha volgut potenciar tot 935 pass para ene nt 808 8 nitza algu això és el vitat adreçada a nens i nenes CULTURA trar que orns de la Parkinson dura un trastorn degquest enguany els autors locals i la particien mos nerviósdel proés tir de 10 anys. La festa té altres proque pod bé, com ara trast essió, res- El Parkinson u del sistema lloc pació d’entitats, segons va explicar l’hos, len-m a d e Sant Jordi s’avança a depr Les postes dedicades a la canalla: ra no rutll ua d’olfacte, Eduard ratiu i progressi tza per tremolorg mus la seva responsable, Consol Pla. erèctil. ra del conte (dissabte, 12 h., a la bibliuna setmana amb i rigidesaràdio son, pèrd nt o disfunció Neurologia que es caracteri -Espai presentacions aquest dijous del coniments neurodeper l’eni una sessió de contacontes altiaProduït trenyime del servei deexplicat que titud dels mov na mal recitals i contacontes te El gladiol màgic d’en Martí Cavaller oteca) Vital. 19.30 h: cap e les per19 h. a l’espai Enric Graha Tolosa, ent entr cs, que cular. És la sego freqütitat del mateix nom, l Clínic, Biblioteca de Ca n’Altimira) (dimecres, a joves, divendres, dia PrEsE h. (18.30 eren que vol spita ntAci Acpg Cerdanyola , nados). Per a més . coporducció es prim deu anys de l’Ho El viatgE dE ó dE anys una a i la Guia del Museu d’Art de Cerdanyogenerativ símptom de 65 és espera nteennirquè es fallen els premis literaris de t la festa del dia del llibre i la rosa, sErra i altrEs en h. MAC) aquests manifestar fins poden aju- sones majors -local de les ràdios municila- Can Domènech (19.30 s, ra, ma çats de Gar i la UAB (19.30 h., MAC) del laantía supra dedicada enguany al poeta i escripes poden les tremolor oç i permelesa presentacimane ja avan Cerdanyola antología pals de Cerdanyo da L’Ens deest impl Martí, 88) nallegiran , sigui «referent segueixen l’estela lectures sinistres al Casal Montes dels abans que diagnòstic prec qu i dilluns passada jectescio Vallès, Ripollet, nal do mica a la mateixa hora. ons la setmanad’a un i proXusa 21.30 h: de joves, de ciutat». Amb aquest objectiu, dar a fer cepSerra econò cada i Reixac, Barberà línies er ex llibres dels cerdanyolencs d’alktres tem tura al marge Elis concert. Entre les activitats no os Perpètua. la regidoria de Cultura ha prepaja que,cinEm fijadi Santa 2 n A gar els dife González. caràct al cojun consistor i Ivan González FrozE OS a tan- ca posa aquesta setmaDientes antes en gens fàcil posar descarre rivEr, dE ls con- literàries rat un programa de sant Jordi que AÑd’acord es és possible si sudestaca l’actu local és ep Lloc: Ateneu el que L’aposta per la cultura ral de de les an ti criconcert de Sant Jordi de l’Orls amb paràcon impl No s’allarga pràcticament durant tot res als XISC programes emesos, Org.: gene et na elsu tes emissores municipa li é també en la reproducció creta . qu quan Cerdanyola, 2 los de propostes, 22 loc Me diferents Cambra inclou pa i de es escoltarel mes d’abril u en lesquestraens a l’oient nòMarçal metres roses dels vitralls de can Domènec , la ràd S i estructur 3 El no ïtat de alntcastell als deeco (dimarts, ho ha aconsant ls 15 de les quals són literàries. Entre nu per fàcil. La ràdio moderna HORAPerò aquesta proposta me la crisi t i queperdin. •JJR ns loca ntiJordi el programa editat per Sant seva pàgina han d’anar te acio No s’hoïts de h.).ssa és laÓN anya 21.30 la co mpcultuaquestes destaquen els recitals dels aquesta carta i cap a on 27 seguit iFINA NCIACI ts actu pa ctes «difondre el nostres patrimoni la seva seu blogspot. (diumenge, 12 diferen d’aco nt els efe es l’any tes pro dutual. inclou ns web, o més ben dit, elses si volen garantir ent de lio lona dinàmica totes me una dava aprovad als rep ica ac lloolupam Barce 25,8 mi acci-D’es d’aquí és dona ERESES ràdiofòni- vivència. desenv mica po nie n econòmes que mi tació de lor de orcen l actual la proposta en el SINa INT Diputa per va plien i ref ctuació demés incidir ja res situació t mesur a dels ciuconla era res e ama) jun 22.00 h: la d’A ció esp Ramon) per- Sant per prioritzaions de vid tint les ica. mesu la con s qu elon Pla Diputa concErt , han (esq. uros s(Barces en el ponen a objectiu n de Vallè S’han condic s estan pa econòm te La 61 CEsC FrEiXa víncia llocs s-la deld’e Els só 29 res inclos s de 93 691 la pro 4.000Cerdsaanyo ren les que mé la crisi en compsecmica. sures ons i que in ri de bé l’inten coTel. m- Mandat crisi econòestes me s innova l cat, 48) dans ncies de e tingu del tercer de HISTÒRIA D’UNA n territo gaire tor st de qu seqüè é les qu l paper mentaciónta- el s crear un mome ”. Aque dotant tura de ls d’a ció en sec r el mo cs via ipa llo Tamb ment de i imple dels aju vist mè ball en cupació impuls, 2010 princ ocupa etin can ucció de letat rar 21.30 h: l’incre la gestió socials s’han pre dis- tre cció d’o ara un l’anuali cutar el gene e perm la destr nòmics relveis qu Hi havia una vegada una JAm sEssi tor en lítiques on lloc, ant els han tru mís rep més etran exe inversi- dors ctiu evitar tors eco rar els ser on M€ rm pro orç e po sec les ri. du les llo seg aranya que sabia teixir de tot. ref qu 85 a les pro ball en ri; mi b n. En nuïn e pe nt de territo ort ció, d’inDiuen que aquesta aranya va arri22.00 h: ments e conti d’ocupa manda ant am l Pla, qu importa r fer al rcat per de tre del territo es de sup cia, la rei b s , ts tur provín joves am concErt (Joyas usadas, nuevas, bar a Cerdanyola i va teixir-hi una les quius locals tada la de Mitjanç stan de ix mé eden pe mic ma ancer uc van qu econò relojes primeras ay, Marikrú! a fin a les i infraestr de la tiva de l; la for llibreria. Així acabava dissabte posit remen entació. als, s’e ti- gru s que marcas, monedas xt sistem dit, Carretera de Barcelo Lloc: Sala Circus presesió forma ó labora upacio, papeletas de empeño, vist inc ció i ori sitius loc ns formaatur on un conte ts del s al crè i als pri la sessió de contacontes especi(Parcers, 9) na, 115 bis (cerca lta i emrporac d’inserci litat oc nicipals brillantes, etc.) 23.30 h: cia formasts dispo rxa acciones amb d’in- En dificu ar l’accé bliques Local al aniversari de la llibreria Aranya. co de la estación del ts dit les pú ls dificulta b poten veis muACCIÓ ilit concErt tren) · Cerdanyola aque nt en ma a perso pacitat Nens i nenes van gaudir de valent r fac cions s de Crè sició de am els ser RED MalavEntur del Vallès , pe ministra grame a dispo posa reçades seva ca línies mació llorar crisi.• amb les històries d’animals, expliLloc: Sala Bluesa la ad els Pro si nos trae ésta utació sen víncia gu in nal, i mi sta a la ves ad llorin (Sol, 19) cades entre llibres. FOTO:JJR promo y más po l. mi la Dip la inver- vats, Crèdit pode la pro uè pu de 20 gr. Pago que labora ent de de res de ixa 93 450 89 nts s”. pe rq Conal contado, máxim LONA - Fax serció presid “a través Pla de ibuït Ca ntame ça me nt inversion post de entl. 1 - BARCE a discreción 94, , el al aju é, r a ssu es Indústria an C/ Pe fin les sev el pre i Fogu culad ha contr ecoAnton blica vin -2011, la crisi u- de ançar y 2010, 77 10 d’e Tel. 93 457 sió pú ció 2008efectes demilions ra- fin uest an certa iar els s de 96 tes gener tot Aq l•l a pa ca. Els mé en projecar tits pe nòmi nversió ció, rep ros d’i d’ocupa dors 2010

n. 1.145

Enric Casasses, dedicada a Espriu (dimecres, 19.30 h.). Cites imprescindibles, les tres tindran lloc a Can

com

erç

8

Al 5 de MAIG de

· BENVIN IDOS EN

24

Una imatge...

T

DIvENDRES 9

CUID A’

Plata

’HO BÉ

IA

EXPRESSA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

de 2010

CUIDA’ T

Compramos

T

OM

DEL

Vine i disfruta-la! al 3 de maig

EMEN

EC ON

FESTA MAJOR

ROSER DE M AIG

Del 30 d’abril

SUPL

Internet

DIjOUS 8

INFORMA’ T

NV IE

Empre

sa i

INFORMA’T P. 5

PASSA -T

EXPOSICIÓ Exposició sobre el Festival de Blues

l 34

DJ20 DV21 DS22 DG23 DL24 DM25 DX26

Ahir, 19 d’octubre, es va celebrar el Dia Internacional Contra el Càncer de Mama. Cerdanyola va celebrar diferents actes amb aquesta voluntat, com a un dels molts municipis que s’han sumat a la iniciativa de conscienciar a les dones de la necessitat de portar a terme revisions periòdiques per poder tenir un control necessari i imprescindible per lluitar de manera preventiva contra aquest tipus de càncer. Fa uns anys, haguera estat molt difícil poder dur a terme Jornades com aquesta. Però les administracions públiques, especialment les més properes, han anat prenent consciència del seu deuIA r RKi,INSOalN mateix DIUM re vers la salut Mpública O e L PA N ’€ICpDE AGNÒ O temps, de la potència d’una bonaN PROGRAPRFIR s dST DI MAES ilion IM ’ EC L’ESPAI WEB D’U 10 m unicipis d ta r AMBICIÓS o m ls T ap i educació informació de la població. a i ió s c ri uta a la c ip D tr A a L ar con I a més, • lluit trencant tabús que llastraven a les dones que havien hagut de lluitar contra el càncer de mama, d’una • manera que només elles poden entendre. Prevenció i, en cas de ser víctima del càncer, valentia, decisió i • companyia, molta companyia; ben entesa, és clar. Agenda cultura

ESTÀ PASSANT AQUESTA SETMANA...

B

APRÈN

lE rEGala MOS 30€ o más EX EXtraS

EM PR

ES A

ME I CO

APRÈN

CUIDA

• Líders gràcies a

DG28 L’Associació d’Artistes Plàstics ha inaugurat al B’Art Ateneu l’exposició Blues 2016. Retorna el blues, una retrospectiva de 24 obres sobre aquest gènere musical d’arrel negra tan vinculat a la ciutat gràcies al Festival Internacional Blues de Cerdanyola i que es podrà visitar fins al proper 28 d’octubre, de manera gratuïta, com és habitual en aquest espai.

TROBA

2

DESTAQUEM

Editorial

EDITORA: Ma ÀNGELS MORRAL MÀRQUETING I COMUNICACIÓ: PERE ESQUERDA REDACCIÓ: JOSEP CASTELLS ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ: ANA BELÉN BOLAÑOS COL·LABORADORS: FRANCESC MAURI, DANNY ROMERO, Mr. BLONDE, CHRISTIAN BORRALLO, XUSA SERRA. FOTOGRAFIA: X. OLIVÉ DISSENY I MAQUETACIÓ: WWW.LAYOUT.CAT PROJECTE GRÀFIC ORIGINAL: XAVIER GRAU DIPÒSIT LEGAL: B-1350-1987

A CERDANYOLA,

el 67% de la poblaci El president de l’enti• tatDX26política llegeix i social MES (Movi- el TOT CERDANY

EXPOSICIÓ Més enllà de les aparences DV21 Divendres es presentarà formalment l’exposició «Més enllà de les aparences. Alguns

© TOT CERDANYOLA, S.L. RAMBLA MONTSERRAT, 32 TEL. 93 580 04 79 FAX 93 580 88 27 HORARI OFICINA: DL a DJ 9-14 h. 15-18 h. DV 9-14 h.

www.cerdanyola.com

CADA SETMANA

ment d’Esquerres a Cerdanyola totcerdanyola@cerdanyola.com DISTRIBUCIÓ A TOT EL TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA. del Vallès), oferirà una xerrada el EL TOT CERDANYOLA NO COMPARTEIX NECESSÀRIAMENT L’OPINIÓ EXPRESSADA EN ELS ARTICLES SIGNATS, QUE CORRESPON ALS SEUS AUTORS. pròxim dimecres a Cal Pinxo, lloc segons el baròmetre de la comunicació i la cultura habitual de trobada de l’entitat 1a onada del 2010 (Sant Ramon, 154) Aquesta xerrada s’afronta com una «valoració política davant de l’actual situació». La xerrada es farà de 19.30 Audiència setmanal: 62,85% de la població de més h a 21 h. de 14 anys (22.000 lectors).


4

Crònica de la setmana

Què ha estat notícia? POLÍTICA PROPOSTA DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

POLÍTICA PP

TROBA

PASSA-T ’H O BÉ

APRÈN

LL AR

CUIDA’ T

EXPRESS A’ T

QUÈ HA ESTAT NOTÍCIA?

Ordenances per reduir la pressió fiscal un 95% El govern ha donat a conèixer la seva proposta d’ordenances per a l’any 2017. Després d’una primera ronda de contactes amb els grups de l’oposició, des del govern esperen rebre aportacions de la resta de partits per consensuar unes ordenances el més equilibrades possibles. La proposta del govern reduirà la pressió fiscal del 95% dels habitatges de la ciutat i en el 5% restant l’augment serà per sota de l’1%. El dijous 20 es farà una audiència pública, a les 19 h al Museu d’Art de Cerdanyola, per a presentar la proposta a la ciutadania. Diferents taxes municipals El govern espera rebaixar un 2,5% l’IBI dels immobles als quals se’ls aplica el tipus general. Es proposa pujar el tipus d’urbana i modificar el diferenciat segons l’ús. Només afectaria el 10% dels immobles urbans (magatzems, estacionament, comercial, industrial, oficines, oci i hoteleria) i suposaria un augment del 0,21%. En la Taxa de Residus Domèstics, el govern proposa que passi de ser lineal a progressiva en funció del valor cadastral. Pràcticament la meitat dels habitatges de Cerdanyola mantindran la quota actual de 60 €. La taxa de residus

La proposta es va presentar el passat dilluns

Manuel Buenaño (PP)

comercials seguirà calculant-se en funció del grup classificatori d’activitats i es modificaran els coeficients en funció dels metres quadrats de l’activitat. L’IAE es pretén reduir la diferència entre els coeficients que s’apliquen a les categories augmentat els tipus de les categories més baixes per intentar equiparar-les. En la Plusvàlua es vol modificar el % que s’aplica segons els anys de propietat i aniria del 3% per als increments de valor generats en un període de temps fins a 20 anys fins al 3,3% per als increments de valor generats en un període entre un i cinc anys. En l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica es vol incloure bonificacions als vehicles elèctrics i híbrids i eliminar la bonificació del 100% en els vehicles històrics o de més de 25 anys. Informa: Cerdanyola.cat

Manuel Buenaño, president del PP Cerdanyola, ha denunciat que «Cerdanyola està cada vegada més bruta i abandonada, amb proliferació de pintades, caques de gos, escombraries pertot arreu i destrosses en el mobiliari urbà.» Buenaño ha assenyalat que «només cal fer-se un volt per la ciutat i quan parles amb veïns de la majoria de barris de Cerdanyola, hem pogut constatar que en tots els barris es produeix la mateixa queixa». El popular ha remarcat que «la neteja és un servei fonamental, i, suposadament també ho hauria de ser per al govern de la ciutat, ja que la partida de neteja és el cost més elevat que paga l’Ajuntament per un servei extern: Gairebé 7 milions d’€ a l’any.» Informa: PPCerdanyola

Parc Tecnològic del Vallès Edifici Centre de Noves Tecnologies Avinguda Parc Tecnològic, 3 08290 Cerdanyola del Vallès 935 041 110 www.adevallès.cat · info@adevalles.cat @ADEvallesoc

> > > ASSOCIA’T

Buenaño denuncia la brutícia «que hi ha a Cerdanyola»

ADE Vallès

Construïm empresa, construïm societat


T K R A M A I D E M S R E L L A T T A G U C T N A S treu uïts i t a r g s r e l l a t s e str ics n ò r t c Apunta’t als no e l e s l l e r a teus ap s l a t fi o r p m i x el mà Dilluns 17 Octubre, 18:00h

Martes

Divendres 21 Octubre, 18:00h

Dissabte 22 Octubre, 11:00h

Comença amb Windows 10

Descobreix que poden fer per tu els robots de cuina

Dilluns 24 Octubre, 18:00h

Divendres 28 Octubre, 11:00h

Dissabte 29 Octubre, 12:00h

Treu partit a la teva Smart TV

Comença amb el teu Smartphone Android

Inicia’t al món de la fotografia

Dilluns 31 Octubre, 18:00h

Divendres 4 Novembre, 18:00h

Dissabte 5 Novembre, 11:00h

Comença amb Mac

Comença amb el teu iPhone

Descobreix que poden fer per tu els robots de cuina

Divendres 11 Novembre, 18:00h

Dissabte 12 Novembre, 11:00h

Treu partit al teu Apple TV

Crea les teves pel·lícules amb MAC

Comença amb el teu Miércoles iPhone

28

29

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27 Dilluns 7 Novembre, 18:00h

7

Comença amb Windows 10

Apunta’t al nostre mostrador d’informació o enviant-nos un correu electrònic a l’adreça: mm.santcugat.eventos@mediamarkt.es Indicant el teu nom, telèfon i el dia que vols assistir. E_MM_BSC

L’ informem que les seves dades podran ser incloses en un fitxer amb la finalitat de gestionar la present operació, el client pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades en Media Markt C/Garrotxa 2-4 08820 El Prat del Llobregat.

MEDIA MARKT Sant Cugat (Sant Cugat C.C. ): Av. Via Augusta, 2-14 • 08174 Sant Cugat del Vallès • Tel. 935 83 52 00

Horari: DI - DS: 10:00 - 22:00

Segueix-nos a:

mediamarkt.es


6

CULTURA FIRA SANT MARTÍ

Obertes les reserves per a la Fira El mercat de la Fira de Sant Martí compta cada any amb molta participació

Les persones artesanes interessades tenen fins al 27 d’octubre per a presentar la sol·licitud per demanar una parada a la fira d’artesania que s’instal·larà a la plaça de Joan Pau II els dies 12 i 13 de novembre,

coincidint amb la Festa patronal de Sant Martí. L’horari de la fira serà d’11 a 21 h. Poden presentar sol·licituds de parades les persones artesanes amb gènere de productes fets a mà i que

presentin un projecte de les creacions pròpies. A més, les sol·licitants s’han de comprometre a cobrir totes les franges horàries i a tenir productes suficients per a vendre els dos dies indicats. Informa: PP

TROBA

PASSA-T ’H O BÉ

APRÈN

LL AR

CUIDA’ T

EXPRESS A’ T

QUÈ HA ESTAT NOTÍCIA?

POLÍTICA PSC

Marc Mellado, escollit Secretari d’Organització del PSC comarcal L’executiva del PSC de la Federació del PSC del Vallès Occidental Sud ha escollit Marc Mellado, responsable d’Acció Política i Electoral de la formació, com a nou Secretari d’Organització dels socialistes en substitució de Cristian Sánchez. Mellado compaginarà les dues responsabilitats fins el proper Congrés de Federació. L’anterior Secretari d’Organització, Cristian Sánchez, havia anunciat fa unes setmanes que, per temes personals, no podria assumir aquesta tasca a partir del mes d’octubre. L’executiva socialista ha respectat ‘plenament’ la decisió de Sánchez, per la qual cosa ha procedit al nomenament del nou Secretari en una reunió extraordinària. Mellado té 35 anys i és graduat en

EDURNE ZUNZUNEGUI ABOGADA Divorcios, separaciones, custodias... C/ Oriente, 84 1a · SANT CUGAT DEL VALLÈS Tel. 935 903 692 · ezii@telefonica.net www.edurnelegal.es

Marc Mellado

ciències polítiques i gestió pública (UAB), postgrau en estratègia i competitivitat regional (UPC). Ha estat director del gabinet d’ Alcaldia de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès durant 4 anys, Cap de l’Oficina de Relacions Institucionals del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya

De Facto Advocats C/ Sant Francesc, 31, local 08290 · Cerdanyola del Vallès 935 949 782

C O N S U LT I ’ N S

(2006-desembre 2010) i director financer i d’administració d’Assessors Registrals (octubre 2003-abril 2006). El nou secretari d’Organització ha explicat que «el partit ja treballa amb la mirada posada en les eleccions municipals del 2019, per tal de recuperar l’alcaldia dels diferents ajuntaments de la comarca, i aquesta serà la nostra prioritat». Mellado ha assegurat que ara són moments difícils, i la «nostra Federació ha d’esdevenir una veritable caixa d’eines al servei de les agrupacions. De moment, però, hem de centrar-nos en la celebració del Congrés del PSC del 4, 5 i 6 de novembre i posar les bases del futur del partit». Informa: Parc Taulí

BUFETE ARMIJO & SOLIS a b o g a d o s m e d i a d o r e s Isabel La Católica, 42 – Ripollet bufetearmijosolis@icasbd.org Tel/fax: 935 86 41 95- 626 84 87 22


Renovar la teva llar més fàcil que mai

ceràmica · sanitaris · aixetes · mobles de bany accessoris · materials per a la construcció

BOTIGA PER A LA LLAR

3

F E R R E T E R I A

ESPAI OUTLET

TENDES EN

UNA

Ctra. de Sant Cugat, Km. 3 · 08290 Cerdanyola del Vallès Telf. 93 580 20 00 · www.catalonia-ceramica.es agafar el lateral

Km. 3

a Sant Cugat www.ocrestudi.es

a Cerdanyola


8

Avanç informatiu

Què serà notícia? POLÍTICA

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Cerdanyola i Sant Cugat volen reduir sorolls de nit

TROBA

PASSA-T ’H O BÉ

APRÈN

LL AR

CUIDA’ T

EXPRESS A’ T

QUÈ SERÀ NOTÍCIA?

La Carpa és un dels centres de festa nocturna a tota la comarca

El regidor d’Activitat Urbanística de l’Ajuntament de Cerdanyola, Ivan González, i el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat, Joan Puigdomènech, es van reunir la setmana passada per tal d’abordar les molèsties per sorolls que generen els locals de lleure nocturn. D’entre aquests locals hi ha ‘La Carpa’, situat dins del terme municipal de Cerdanyola però ubicat al cosCULTURA

tat de la trama urbana de Sant Cugat. Els dos ajuntaments han acordat col·laborar per tal de resoldre els problemes de contaminació acústica que s’han detectat a la zona de frontera entre ambdós municipis. Cerdanyola ha anunciat que compartirà dades de sonometries que realitzi al seu terme municipal. S’espera que aquestes dades junt amb les quals aporti Sant Cugat ajudin a

atenuar les afectacions dels sorolls. En el marc de la reunió Ivan González ha informat que s’ha requerit a ‘La Carpa’ la retirada dels altaveus instal·lats a l’exterior del local, donat que incomplien la normativa urbanística de la ciutat. Així mateix, s’ha acordat que es repassarà el correcte funcionament i la regulació dels limitadors acústics del local. Informa: Cerdanyola.cat

TEATRE

Programa de l’Ateneu Comença un nou trimestre de programació teatral a l’Ateneu i ho fa amb la interpretació de la versió femenina de El Florido Pensil. Aquesta obra serà representada el divendres 21 a les 21 h. Cinc dones reflexionen sobre la seva educació en època franquista i es transformen en les menors que una vegada van

ser per compartir amb el públic les vivències a l’escola nacional catòlica. Les princeses també es tiren pets, serà el primer dels espectacles de públic familiar programats per Bambalina. Les entrades es poden comprar a la taquilla del Teatre el mateix dia de la funció. El preu és de 6,5 € Informa: Cerdanyola.cat

El Florido Pensil té un repartiment de luxe

info@assessoriajsero.cat

Tel./Fax 935 80 36 52 C/ Sant Francesc, 6-8, L1 Cerdanyola

Assessorament i gestió ING Comptable, fiscal, laboral, jurídic PÀRQU GRATUÏT Constitució societats Sol·licituds incapacitat i pensions


10 QUÈ SERÀ NOTÍCIA? EXPRESS A’ T CUIDA’ T LL AR APRÈN PASSA-T ’H O BÉ TROBA

ECONOMIA

ECONOMIA RSCTAULA ESPORTS TENNIS

COMERÇ

Arriba la millor oferta per a la preparació física

Aspadi torna de les Borges amb vuit podis a la butxaca

On Fit esdevindrà tot un referent en el sector, a tota la comarca

Els campions, orgullosos de l’èxit assolit

Ha obert a Cerdanyola On-Fit Nutrition Store, una botiga destinada a suplements esportius: bccas, glutamines, tribulus, la millor glucosa mina, PRE entrem, cremadors. També ofereix begudes energètiques, barretes proteiques, vitamines c i multi vitamínics amb les millors proteïnes, civades amb sabors, nutella proteica i bases de pizza d’ou. La nova botiga té de tot per als gustos

El passat cap de setmana, diferents representants d’Aspadi van participar en el campionat de Catalunya de Tennis Taula, a les Borges Blanques (Lleida). El balanç va ser de 8 medalles: Ors per a SantiagoAlonso, Gemma Tiana, Isabel Bertolín i Francisco Muñoz; plata per a Andrés Solís, Yurena Giménez i Àlex Muñoz i bronce per a Andreu Segura. Uns molt bons resultats que demostren la feina feta. Informa: Redacció

dels especialistes i objectius per a tot tipus d’esports, roba Fitness, dietes i rutines d’entrenament personalitzades, equip de competició Fitness i culturisme i menjar ecològic. A més, compta amb una àmplia oferta de les millors marques: Amix, Procell, Musclegenix, Weider, Pwd, Nutritec, Scitec Nutrition, entre altres. Està al carrer Francolí, 13, local 2 de Cerdanyola. Informa: Redacció

Oficines Coworking Sales de reunions El lloc de trobada empresarial

www.ptv.es comercial@ptv.es - tel. 935 820 100


Meteoròleg

RECICLATGE!!

És veritat que aquests dos tenen implantat el reciclatge porta a porta, un sistema molt més eficaç en les taxes totals de reciclatge, si bé caldria veure si la tipologia d’alguns barris ho permet.

Els indicadors del municipi mostren una població amb nivell cultural mig, tenim una universitat, tenim un Parc Tecnològic. En canvi, amb prou feines assolim la mitjana de Catalunya que frega el 40% de reciclatge. Els dos municipis que més reciclen de Catalunya, Matadepera i Tiana freguen el 90%.

Estic segur que sectors com Montflorit o Bellaterra, amb més habitatges unifamiliars, permetria aquest sistema. Municipis amb el porta a porta que recollien entre un 5 i un 20% han passat a recollides del 60 al 80%. Deixant de banda el sistema, el que està clar és que la nostra ciutat és exemple en molts aspectes i som molt exigents. Només cal veure les cartes de molts ciutadans al Tot, però ens falta bastant consciència en el reciclatge comparat amb altres municipis. Posem-hi fil a l’agulla, és una qüestió de voluntat i treure’ns la mandra de sobre.

11 OPINIONS PRÒPIES

Una de les formes d’afavorir el medi ambient i reduir la nostra empremta com a societat, fent menor la influència, per exemple, cap a l’anomenat Escalfament Global o Canvi Climàtic és afavorint el reciclatge dels residus. Cerdanyola té deixalleria. Algunes botigues recullen electrodomèstics i aparells electrònics a més a més de nombrosos contenidors repartits per tot el municipi i que, pots separar rebuig, vidre, cartó i envasos.

EXPRESS A’ T

FRANCESC MAURI

CUIDA’ T

VÍCTIMES D’UNA AGRESSIÓ. DOCUMENTACIÓ

LL AR

bufetearmijosolis@icasbd.org

ció (nom, cognom, domicili...), fins a les dades de la persona autora de l’esmentada agressió. Quan a l’informe mèdic, cal dir que la millor manera d’obtenir-lo, és acudint a l’hospital més proper, al seu respectiu servei d’urgències, prèviament a efectuar la denuncia i portar-ho en el moment de denunciar. Respecte a les fotografies, si som atesos pel servei de medicina forense del jutjat de guàrdia, és molt probable que allà mateix siguin preses. Aquestes fotografies i el corresponent informe mèdic forense, formaran part de la bateria probatòria que haurem de fer valdre al jutjat, mitjançant la nostra defensa lletrada..

APRÈN

Advocada / Mediadora

Hem explicat com realitzar una denúncia, davant de qualsevol dels cossos nacionals i autonòmics de seguretat: Policia Local, Nacional, Mossos d’Esquadra o Guàrdia Civil o bé, davant el Jutjat de Guàrdia o a la Fiscalia. Hem insistit en la necessitat que la denuncia sigui el més detallada possible, ja que aquesta denúncia, serà la base i fonamentació de l’apertura de les actuacions judicials posteriors i podrà determinar el curs de les actuacions judicials. Dit això, cal afegir quelcom important: amb la denúncia, cal presentar totes les proves possibles de les quals es disposi, des d’informes mèdics, fotografies, testimonis amb totes les seves dades de filia-

PASSA-T ’H O BÉ

M. JESÚS ARMIJO SOLIS

TROBA

Opinions pròpies


12

JUAN GARCIA

President Associació Funcional per la Integració Social. juan.garcia@associaciofuncional.org

TROBA

PASSA-T ’H O BÉ

APRÈN

LL AR

CUIDA’ T

EXPRESS A’ T

OPINIONS PRÒPIES

LA MÚSICA COM A MÈTODE D’INCLUSIÓ

A l’octubre la Coral Funcional (una activitat de l’Associació Funcional per a la Integració Social (AFIS), torna a iniciar un nou curs. La Coral Funcional és una activitat totalment inclusiva, on totes les persones tinguin o no discapacitat tenen cabuda. També, tot i ser una activitat d’AFIS està oberta a tota la persona que vulgui participar sense haver de fer-se soci de l’entitat. La música és terapèutica, ja que és sabut per totes les persones, que la música influeix en gran mesura en el nostre estat d’ànim. En el nostre dia a dia estem constantment envoltats de música. Resulta complicat, per a qualsevol de nosaltres, imaginar un món totalment en silenci. Quan veiem una pel·lícula que ens emociona, en gran mesura és per la música que l’acompanya. La mateixa

CARLES MARTÍNEZ Periodista. Crític cinema cmagenjo@gmail.com

SITGES 2016 DEIXA UNA BONA PETJADA

Costa recordar un Sitges Film Festival amb tants bons títols com els que ha brindat aquest 2016. Un any abans de complir el mig segle de vida, ha tornat a servir de plataforma per a propostes d’arreu del món i ha tancat amb un palmarès on, a diferència dels Oscars, la justícia ha vençut de manera clara. Sobretot pel Premi a Millor Pel· lícula: Swiss Army Man. Narra la surrealista història d’un nàufrag que es fa amic d’un cadàver interpretat per Daniel Radcliffe. El famós actor que va encarnar a Harry Potter s’ha endut el Premi a Millor Actor. La terrorífica, L’autòpsia de Jane Doe, ha guanyat l’Especial del Jurat i els guardons a Millor direcció i Efectes Especials, la sud-coreana, Train to Busan: un humorístic relat de supervivència a bord d’un tren d’alta velocitat infes-

escena del film amb músiques diferents, ens faria fixar-nos en punts o objectes diferents de l’escenari o fins i tot ens produiria altres sentiments. Sempre que s’escolta música s’allibera una substància química en el cervell, la dopamina, responsable de proporcionar una sensació de benestar i aquests efectes, entre altres, serveixen per millorar el funcionament físic, psicològic, intel·lectual o social de les persones. Van ser aquests els motius pels quals des d’AFIS es va apostar per aquesta activitat, ja que, amb la música com a teràpia i la total inclusió de les persones a la coral, ens trobem amb una activitat molt completa, on qualsevol persona troba el seu espai i cada setmana aprèn a cantar, realitzant al mateix temps una sessió terapèutica.

tat de zombis. I no ha estat l’única. Sitges ha apostat fort per aquest país asiàtic premiant la fotografia de, El extraño, una de les investigacions sobre assassinats més estranyes dels últims anys. El Gran Premi del Públic ha estat per a la pel·lícula, La doncella: misteri i amors secrets durant la Corea colonitzada pel Japó als anys 30. Finalment, una altra pel·lícula de calfreds i passió anomenada Pet, dirigida pel barceloní Carles Torrens, s’ha emportat el Premi a Millor Guió. D’altra banda, també han rebut homenatges a la seva llarga trajectòria un seguit d’estrelles de ressò local i internacional: Christopher Walken, Max Von Sydow, Paul Schrader, Terele Pávez i el personatge trekkie Walter Koenig, entre altres. Tots ells merescuts reconeixements.


LES TEVES OPINIONS SÓN IMPORTANTS

13

EXPRESSA’T

lectors@cerdanyola.com

CARTES DELS LECTORS

El proper dimarts dia 25 d’octubre a partir de les 18 h tenim la intenció de fer la Primera Castanyada Solidària Rotària. La farem als Jardins de la Sala d’Exposicions Buigas de l’avinguda Catalunya de la nostra ciutat. Amb la finalitat de recaptar fons pels projectes solidaris de la nostra entitat que aquest any inclouen: Convocar la 5a Beca Rotaria (amb una aportació directa al gua-

nyador de 2.000 euros de premi, així com suports tècnics i logístics durant el primer any.). L’adquisició de la “maleta Buigas” per posterior cessió o donació al M.A.C. Seguir col·laborant amb el 3r Sector de Cerdanyola i fer una aportació al programa estrella de Rotary Internacional, el programa POLIO PLUS, que té molt a prop el seu objectiu final d’eradicar la pòlio del planeta Terra. Aviat us informarem de més detalls al respecte. Comptem amb tots. Rotary Club Cerdanyola Cerdanyola

La participació de la Joventut a l’entorn ciutadà Voldria començar aquest article per explicar de quina manera pot participar el jovent a la nostra ciutat. Terrassa, és una ciutat activa amb activitats d’oci, lleure, cultura, voluntariat cívic i social. Una ciutat tan oberta amb fortes aspiracions socials i de millores contínues. Comptem amb més de mil associacions actives.

EXPRESSA’ T

Primera Castanyada Solidària del Rotary Club Cerdanyola


14

Això fa que un pugui estar organitzat associativament amb allò en què realment li pugui interessar. És per això que crec que tota persona jove ha d’obtenir activitats dinàmiques i d’auto-realització, de les que fan que s’enriqueixin en valors socials i actius per a poder progressar en un món laboral i cooperatiu. Seguint aquest model, ara a Terrassa es treballa, en col·laboració amb l’Ajuntament, en un pla local de joventut que definirà la línia de treball i de seguiment durant 4 anys en matèries de joves. El passat divendres vam poder comprovar com uns quants joves van anar al fòrum jove per aportar un granet de sorra. També és important fer un fort

NOTÍCIES

Pies de cerdo Made in China

TROBA

PASSA-T ’H O BÉ

APRÈN

LL AR

CUIDA’ T

DANNY ROMERO MAS

EXPR ESSA’ T

A la contra

L’altre dia entro al chino de sota de casa, havien organitzat un tiberi típic: caragols a la llauna, rabo de toro i peus de porc, tot boníssim, tot cuinat pel mateix xinés, gran cuiner i admirador de la cuina mediterrània. Fa dues setmanes se celebrà a Tarragona la trobada més gran de castellers i hi va assistir una colla de castells de la Xina. Des de fa temps abunden els establiments de sushi portats per xinesos, qui, amb molta audàcia, es camuflen de japonesos. Gairebé totes les coses que m’envolten hi posa Made in China. Fabriquen marques de tot el món descomunalment, es podria dir que és la fàbrica del món. Com a potència

impuls en matèries d’ocupació activa, educació en valors com lluitar contra l’assetjament o l’homofòbia entre altres problemàtiques. Per això ara a Terrassa una de les aspiracions importants a tenir en compte, són treballar per l’associacionisme jove actiu i ajudar-los a tenir una vida millor en treball i cooperació social. Aula Actual de la CONFAVC, que s’incorpora ara a Terrassa de la mà de 4 associacions veïnals molt dinàmiques, és un exemple a seguir com a programa social, ja que, aquesta és i serà una de les línies de treball.

V edició d’Un País Gegant El proper 22 d’octubre se celebrarà a Badalona la cinquena sessió de País Gegant, el Congrés d’Imatgeria Festiva de Catalunya. Les quatre jornades anteriors han tingut una molt bona acollida i han estat molt instructives pels seus participants. Des de l’ENS de l’Associacionisme Cultural creiem que l’audiència de Tot Cerdanyola pot estar interessada en aquest acte. Per això us enviem la nota de premsa que hem fet per anunciar-la i fer-ne difusió.

Víctor Gutiérrez Coordinador Joventut Aula Actual i Secretari del Consell de Joves

Guillem Carreras ENS de l’Associacionisme Cultural

mundial, amb un surrealista model Comunista-Capitalista, s’expandeixen per tots els àmbits. Des de comprar equips de futbol o edificis a comerços de barri. En aquesta era multicultural una classe de primer d’ESO és plena de colors i cultures, ells són una més. No tinc res en contra dels xinesos, al revés, són treballadors i nobles. En una societat, teòricament, lliure cada cadascú té el dret de guanyar-se la vida on i com vulgui. Però veig que el xinés actual està molt allunyat de la seva rica i mil· lenària cultura i es basa en el materialisme radical. No recorda la saviesa humanista de Buda o Confuci, però no els culpo, ja que després d’haver patit el règim de Mao Zedong, les llums del Capitalisme els han enlluernat completament. Ara són experts en simbiosi, adaptar-se i copiar, han canviat els valors culturals pel valor de l’Euro però un poble no pot oblidar la seva identitat i vendre’s al mercantilisme sintètic. És com si, per exemple, el Tot Cerdanyola, de sobte, estigues fet i escrit des d’un altre lloc que no fos aquí. Hi

ha coses que només es poden fer des d’un sentiment local, identitat i costums innats. L’exemple contrari el trobem a Guatemala on, per decret llei, han prohibit que cap companyia estrangera pugui explotar els seus recursos naturals o comprar béns nacionals. Malgrat tot el futur s’encamina cap a una globalització on la igualtat es basa en els béns materials fins que un dia aquell home amb tradició i arrels ja només serà un record d’un món antic. Una sola moneda, una sola llengua un sol objectiu: comprar, produir, gastar i tornar a comprar, el NWO, el nou ordre mundial del qual tant us previnc. Realment volem aquesta merda de sistema de vida? Jo no. Aloha!


15

CUIDA’T CONSELLS PER A UNA VIDA SALUDABLE

El mirall que maquilla ODONTOLOGÍA INTEGRAL MUTUAS

Rambla Montserrat, 6 Bajos • Cerdanyola Tel. 93 691 83 21 • www.icrome.es

Sent una de la indústries que més diners mou, era estrany que encara no hagués entrat en contacte de forma plena amb les NT. Ens referim al sector dels cosmètics i el maquillatge. Ha estat una empresa de l’àmbit tecnològic la que ha fet el pas cap endavant: Panasonic. La companyia japonesa ha creat un mirall interactiu que pretén ajudar als que vulguin maquillar-se com si fossin estrelles de Hollwood.

El mirall de Panasonic compta amb una aplicació que escaneja la cara de l’usuari i li proposa la qual considera la millor combinació de maquillatge per al seu tipus de cara. Després d’aquest procés, el mirall imprimeix una cara sobre el mateix vidre simulant com seria aquest maquillatge. El més sorprenent de l’objecte és que és capaç de detectar arrugues, grans, cicatrius o taques causades pel sol i decidir en funció d’això quina és la millor opció de maquillat. Funciona a més amb una pantalla tàctil que també ofereix altres possibilitats com escollir un altre maqui-

llatge que no sigui el que millor ens senti. De moment el producte està en fase de proves i va ser provat en el passat CEATEC 2016 i anteriorment en el CES. Sens dubte es tracta d’un artefacte que demostra que són cada vegada més nombrosos els objectes que funcionen de forma tecnològica. No cal dir que algun dia aquest mirall també arribarà a les cases de tot el món (a les cases que s’ho puguin permetre, és clar). Tecnonews

CU IDA’ T

Avda. Catalunya, 15 Tel. 93 591 07 00


16

Per què ens costa canviar? (II) Pg. Cordelles, 2 - Tel. 935 808 159

MÒNICA MAMBRILLA Psicòloga psicoterapeuta

Av. Catalunya, 66 - Tel. 935 947 029 CERDANYOLA

Segueix-nos al Ópalo perfumeries i instagram Opalo_perfumeries

TROBA

PASSA-T ’H O BÉ

APRÈN

LL AR

CU IDA’ T

EXPRESS A’ T

NOTÍCIES

(Seguim explicant les Fases Emocionals en els canvis) Fase 1 – Optimisme injustificat Es tracta d’una fase en la qual tenim molta il·lusió amb el projecte i ens entusiasma aquesta nova meta. Durant aquesta etapa pràcticament creiem que som invencibles, estem disposats a menjar-nos el món i pensem que gens ni ningú ens podrà detenir. Es tracta d’una espècie d’”optimisme tòxic” que pot portar-nos a cometre errors i prendre decisions precipitades. Aquesta fase en la qual estem plens d’energia i altament motivats no sol durar molt temps. Encara així, es tracta d’una etapa essencial per cimentar el projecte, ja que podem canalitzar tota aquesta energia per consolidar unes bases sòlides que ens permetin seguir endavant quan les forces vagin disminuint. Fase 2 – Pessimisme justificat Després de diversos dies, ens resulta impossible continuar desplegant aquest nivell d’energia. Per si no fos

Taller propi GALERIES UNICENTRE Av. Primavera 11 - 15, Local 17

Tel. 93 592 04 30 - Cerdanyola

poc, el nostre projecte comença a xocar amb les primeres dificultats que generen frustració, i com els resultats encara no arriben, també ens sentim desmotivats. En aquesta fase normalment ens assalten els dubtes. Ens preguntem si hem de continuar, si realment aconseguirem la meta, si no ens haurem equivocat o si tindrà sentit continuar per aquest camí.

www.monicamambrilla.com

Cabells desnodrits, secs, castigats desprès de les vacances?

“ESPECIALISTES EN ASSESSORAMENT EN TERÀPIES NATURALS” Carretera de Barcelona, 216-Cerdanyola T. 93 594 71 95 - 603 59 16 41

Hidratació capil·lar gratuïta * Gratuït amb el mínim tractament capil·lar Horari: de 10 a 21h tots els dies

Av. Canaletes, 9 · Cerdanyola · Tel. 93 692 40 40 · kaps_olimpia@hotmail.com

Buscan’s a

Parcers, 1 - Tel. 93 594 80 18 www.arthros.es Troba’ns a:


17

El valor de les famílies (II)

Places amb ajudes Generalitat Centre de Dia amb transport

XUSA SERRA I LLANAS Terapeuta del Dol i la Mort. Dones per la Igualtat

residencia-olivera@hotmail.com residencia-olivera@hotmail.com

Reeducacions escolars, TDAH, Depressió, Ansietat, Fòbies, Teràpia de parella, Teràpia de grup, Avaluacions psicològiques Av. Torre Blanca, 2-8, Pl.2ª, P.E Tel. 652 823 862 - Sant Cugat

La mort els aglutinava i eren moments per cuidar els uns dels altres, compartir i expressar temences, enyorança i dolor, en definitiva, no sentir-se sols. Aleshores el dolor no s’amagava, era part de la Vida i no era estrany veure plorar davant dels altres i compartir els neguits. Compartien preocupacions, feien CARMEN LISBONA ROQUER MEDICINA GRAL.-ACUPUNTURA-LÀSER

Visites de 16 a 20 h (de dilluns a dijous) TEL. 93

691 55 55 - 93 692 86 71

Tel. 935 920 609

xusa.serra@gestdol.net www.gestdol.net

JOSÉ A. PASTOR DE PABLO PSICÓLOGO • Depresión - fobias - inseguridad • Alcoholismo y otras adicciones • Dificultades sexuales y de pareja • Adolescentes con problemas

Sant Martí, 57 1r 2a Cerdanyola

Tel. 93 580 84 19 • Horas convenidas japastor@copc.cat

Transforma la teva Vida

jaume miralles

Mònica Mambrilla GAES Cerdanyola Avda. Catalunya, 72

Autoestima i gestió de les emocions Consulta a Cerdanyola i Barcelona

Informa’t

686 623 263 www.monicamambrilla.com

quiromassatgista terapèutic des de 1984

TERÀPIES I TÈCNIQUES MANUALS De dilluns a divendres de 10 a 13 h. i de 16 a 20 h. hores convingudes C/ Diagonal, 2, baixos 2a · Cerdanyola

TEL. 936 92 07 49

EXPRESS A’ T

93 592 592 06 066565

C/ SEBASTIÀ GARRIGA, 17- 93

CU IDA’ T

PERSONES GRANS

GARRIGA, 17 PLACES AMB AJUDESC/DESEBASTIÀ LA LLEI DEPENDÈNCIA CERDANYOLA DEL VALLÈS RESIDÈNCIA ACREDITADA PER LA GENERALITAT

LL AR

RESIDÈNCIA L’OLIVERA

teràpia col·lectiva i evitaven viure en soledat una situació complicada i relacionada amb la mort. Amb els anys però la forma de viure, conviure, relacionar-nos amb el Cicle de la Vida, amb el nostre entorn i amb nosaltres mateixos ha canviat de forma progressiva i imperceptible. Variacions de generacions anteriors a les nostres i que han modificat costums, accions, omissions i pensaments sobretot vers les adversitats, la malaltia, la mort i el dolor.

APRÈN

Tel. 93 592 01 26

PASSA-T ’H O BÉ

Ronda Cerdanyola, 50 - Cerdanyola del Vallès

La forma de fer-ho no estava descrita a cap llibre, però no calia, ja que els adults transmetien als petits, lliçons de vida sobre com tenir cura dels altres en els moments més vulnerables. Els infants observant-los, aprenien a cuidar en la vida i més enllà de la vida.

TROBA

PLACES DE LA GENERALITAT Centre de Dia de 8 a 20h amb transport

NOTÍCIES

La família era el tot i tothom estava present de forma activa o observant el que feien els altres fos per un naixement o una mort.


Economia onomia APRÈN conomia Els i les joves de Cerdanyola

«Escenari 2015 per a l’economi espanyola i europea... i possib Dimecres, 10 de juny, 13.30 h. amenaces». Cerdanyola Fòrum DANZA del Vallès Amb Josep Maria Gay de Liéba «Escenari 2015 per a l’economia Dimecres, 10 de juny, 13.30 h. DEL VIENTRE espanyola i europea... i possibles Profesora Chris Ribeiro amenaces». «Escenari 2015 per a l’economia FORMACIÓ del Vallès Amb Josep Maria Gay dei europea... Liébana espanyola i possibles SIN MATRÍCULA/ amenaces». PRUEBA GRATIS MAÑANAS-TARDES/ CONSELLS, ASSESORAMENT I COSES INTERESSANTS del Vallès Amb Josep Maria Gay de Liébana TODOS LOS NIVELES 9

18

Cerdanyola Fòrum

Tots’apropen unde èxitCerdanyola la festa d’aniversari s joves a l’àmbit empresarial dels Martinets www.danza-del-vientre.es Casa de Andalucía de Cerdanyola Calle Industria 22B Información: 630 88 87 87

CIÓ

i lesajoves de Cerdanyola pen l’àmbit empresarial propen a l’àmbit empresarial Aquest curs, 5 instituts (Banús, Forat

ca i professional de l’alumnat, i ha de tenir

laborat aquest curs han estat: l’Aju

La colla castellera local va celedelpassat Vent, Gorgs, Mimó i Pere Cal- cura que l’elecció del currículum optatiu ment, Catalonia, Ascamm i Abacus. brar el cap deJaume setmana els 18 ders) i el CFT Flor de Maig han col·laborat sigui coherent al llarg de l’etapa i doni res- les empreses visitades l’alumnat ha c anys amb una diada espectacular. ts (Banús, Forat professional de l’alumnat,de i ha de tenir laborat aquest curs han estat: l’Ajuntaen ca uniprojecte coneixement Els Martinets van de completar 5d7, l’em- posta als seus interessos i necessitats, tant gut diferents tipologies d’empresa (p Mimó i Pere Cal- presa cura que l’eleccióLadel currículum optatiu ment, Catalonia, Ascamm i Abacus. Amb municipi. d’aquest 4d7a, 3d7adel i p5(c) acompanyats pelsany és la pel que fa a la seva situació actual com ca, cooperativa, privada, fundació) q han col·laborat sigui coherent al llarg de l’etapa i doni res- a les empreses visitades l’alumnat ha conecurs, 5 instituts (Banús, ca i professional iles haseves de tenir laborat aquest curs han l’Ajunta3a edició. opcions de futur acadèmic i estat: trobaven en diferents àmbits. castellers deForat Castelldefels a la plaçade l’alumnat, ement de l’emposta als seus interessos i necessitats, tant gut diferents tipologies d’empresa (públi- Els orgs, Jaume Mimó i Pere Calcura que l’elecció del currículum optatiu ment, Catalonia, Ascamm i Abacus. Amb seus representants els han parl AbatAquesta Oliba. iniciativa s’impulsa des del Semi- laboral.

és la pel que fa a lasigui seva situacióalactual com ca, cooperativa, es competències Taquest Flor deany Maig han col·laborat llarg i doni res- lesprivada, empreses visitades ha cone- i valors professional nari d’orientadors de coherent Cerdanyola comde a l’etapa Apropar l’alumnat de 4tfundació) d’ESO a que lesl’alumnat a de les seves dels opcions de futur acadèmic i empreses trobaven diferents àmbits. cte de coneixement l’emposta seus interessos i necessitats, tant gut diferents tipologies (públirepresentants diferents instituts. deen Cerdanyola permet explo- d’empresa actualment es demanen a les empr La festa va continuar amb elals correbars sa des delLaSemilaboral. Els seus representants hanprivada, parlat defundació) al queA es vanés sumar els unicipi. d’aquest any laSecundària, pelBatúcamela, que faelaprofessorat la seva situacióraractual com ca, cooperativa, que es l’Educació aquests continguts méselsprofessionahan conegut de primera mà com és rdanyola com 4t d’ESOdea futur les litzadors. competències i valorsque professionals que a dia de les persones en l’àmbit labo els aGeganters i elsl’alumnat Diables dedeCerdaa les seves opcions acadèmic trobaven enhidiferents ha Apropar de vetllar per l’orientació acadèmiLesiempreses han col-àmbits. nts instituts. empreses de molt Cerdanyola permet explo- actualment esEls demanen a les empreses nyola, exhibit doncs bon ambiiativa s’impulsa des del Semilaboral. seus representants elsi han parlat de ,tadors el professorat rar aquests continguts més professionahan conegut primera mà com és el professionals dia ent i col·laboració entre les diverses de Cerdanyola com a Apropar l’alumnat de 4t d’ESO a les decompetències i valors que tació litzadors. Les empreses empresesde queCerdanyola hi han col-permet a diaexplode les persones en l’àmbit laboral.•a les empreses i entitats de la ciutat. nts delsacadèmidiferents instituts. actualment es demanen ó Secundària, el professorat rar aquests continguts més professiona- han conegut de primera mà com és el dia La festa va seguir amb un sopar r per a l’orientació acadèmi- litzadors. Les empreses que hi han col- a dia de les personeswww. en l’àmbit laboral.• .es I NFO RMA’ T

Servei Local de Català

PAS S A-T ’H O BÉ

CATALÀ I EMPRESA

I NFOR MA’ T

Mare de Déu del Pilar . 105 A local t. 93 592 15 81 · info@interpadel.es

VOLS PRACTICAR EL CATALÀ

PASSA-T ’H O B É

APRÈN

info@castellersdecerdanyola.cat • Lloguer d’oficines a partir de 15m2 Castellers de Cerdanyola • Coworking • Espais de reunions ficines a partir de 15m2 • Organització de jornades, cursos, ... • Coworking • Serveis avançats 2 pais de reunions guer d’oficines a partir de 15m

C UI DA’ T

amb seu a Cerdanyola

EX PR ES S A’ T

CATALÀ I EMPRESA

E X PRES S A’ T

interpadel Servei Local de Català CATALÀ I EMPRESA La teva botiga Servei Local de online Català de pàdel,

popular al local de la colla i la música del DJ Reumas Bros, amb un final de festa a la sala Dresden. No contents amb això, els castellers van acabar la festa el diumenge amb vermut i dinar popular al local i la posterior gimcana castellera. En total han estat dos dies plens d’actes a la nostra ciutat.

C UIDA’ T

LL AR

Ets emprenedor? ó de jornades, cursos, ... • Coworking O VOLS AJUDAR A PRACTICAR-LO? erveis avançats També ens podeu seguir al • Espais de Tens reunionsunSiprojecte? ets major d’edat i disposes d’una hora a la setmana,

VALLÈS OCCIDENTAL 3 També ens podeu seguir al

@ptv.es - Tel. 935 820 100 CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA del Vallès SLC de Cerdanyola VALLÈS OCCIDENTAL 3 podem ajudar. www.ptv.cat

patrocinat pel PTV

APRÈ N

Tens un projecte?T. 93 580 27 51

patrocinat CENTRE pel DEPTV NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

RO BA

comercial@ptv.es - Tel. 935 820 100

Ets emprenedor? SLC de Cerdanyola del Vallès dem ajudar. www.ptv.cat Plaça Sant Ramon, 23-24 · cerdanyola@cpnl.cat

LLA R

Et podem ajudar.

AP R È N

tu pots anització de jornades, cursos, ...ser voluntari o aprenent.SLC de Cerdanyola del Vallès mprenedor? Plaça Sant Ramon, 23-24 · cerdanyola@cpnl.cat www.vxl.cat avançats També ens podeu seguir al 27 51 un• Serveis projecte? T. 93 580

patrocinat pel


620 24 35 59 Les tasques de la tardor

19

info@newnatura.es

Jardins i piscines

Manteniment de jardins Mantenimiento de privats i comunitats Comunidades, Particulares Neteja d’escales y Oficinas i pàrquings (amb maquinària)

La poda ornamental s’ha de fer tres vegades a l’any: a la tardor (novembre), a la primavera (maig) i a l’estiu (agost).Per exemple, a la tardor es poden el boix, la troana i l’evonibus.

Rentat de catifes , €/m 2

9 90

transport inclòs

Tel. 645 83 06 21-645 83 06 01 Fernán Caballero, 12 - Sabadell

La poda de buidatge serveix perquè

ADOPTA, ACULL O APADRINA

UN GAT CERDANYOLENC.

info@canbitxitos.org

•AMIC. Redacció

EXPRESSA’ T

www.gradonet.es

Grado Net Scp · info@gradonet.es

C UIDA’ T

C. Pintor Togores, 33 · Cerdanyola Tel. 93 580 35 21 · Fax. 93 691 59 52

l’aire i la llum arribin sense dificultat a la planta. Les espècies caduques ara estan més lliures de fulles, per la qual cosa es poden distingir bé les branques i podar sense problemes. A finals de la tardor o començaments del desembre és un bon moment per retallar arbres fruiters i d’ombra, tant en poda de neteja com de formació.Per la seva banda, els arbustos ornamentals amb baies no s’han de retallar fins que els fruits no hagin caigut (normalment al febrer).També s’ha de reduir l’espessor dels rosers arbustius i enfiladissos, retirar-ne les flors marcides i treure’n branques i fulles malaltes.

LLAR

de veïns • Grans superfícies • Col·legis Gimnasos • Naus industrials • Neteja de vidres en general • Neteja de parkings Neteges domèstiques

Quan comencen a baixar les temperatures i disminueixen les hores de sol, és hora de fer alguns retocs en els arbustos i els arbres. Només les bardisses, els arbres i els arbustos de fulla caduca agraeixen una poda (ornamental, de buidat o de neteja) durant aquest temps. És el cas de les bardisses i els arbustos més joves, que al novembre s’han de retallar per darrera vegada fins al maig.

APRÈN

info@newnatura.es Oficineswww.newnatura.es • Col·lectivitats • Comunitats

PASSA-T ’H O BÉ

serveis de neteja 620 243 559

TROBA

GRADO-NET

NOTÍCIES

Limpieza de comunidades y parkings


20

LLAR

UN ESPAI PER CONVIURE I COMPARTIR

L’elecció de llençols i tovalloles

QUE NO SE T’ESCAPIN ELS DINERS PER

LA FINESTRA

La importància d’escollir bé els llençols ve d’un doble motiu. En primer lloc és un accessori que està en contacte directe amb la nostra pell, per la qual cosa devem intentar que no provoqui cap tipus d’al·lèrgia. Per altra banda, a major comoditat i suavitat dels mateixos, més reparador serà el nostre son. Dintre de l’elecció de llençols i tovalloles, el cotó serà un material molt comú.

LLA R

En el cas dels llençols és, sens dubte, la millor de les eleccions possibles per la seva durabilitat, resistència, absorció i, sobretot, pel seu agradable tacte.

Tenint en compte aquesta premissa, devem atendre a altres factors que REHABILITACIÓN DE FACHADAS

DELFÍN GIL, S. L.

MONOCAPA RASPADO • PINTURA CUBIERTAS • REFORMAS EN GENERAL

RIPOLLET - Tel. 617 731 636

·SERVEIS INTEGRALS· LLUM · AIGUA · GAS · CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT · REPARACIÓ INDUSTRIAL I HABITATGE

C/ Calvari, 87 · 08291 Ripollet 93 592 10 82 / 653 913 016

també influiran en la nostra elecció. Per exemple, la qualitat del cotó, molt influenciada pel llarg, gruixària i resistència de la fibra. També és important la trama del teixit, entenent per tal els fils que conté. I pel que respecta a l’elecció de tovalloles devem contemplar com a factors primordials tant la suavitat com la capacitat d’absorció. L’elecció és senzilla, ja que en el cas de les tovalloles el preu és molt significatiu de la qualitat, i encara que la despesa sigui més gran, la suavitat i la durada de les mateixes fan que pagui la pena. Per tant, si busquem la qualitat en les tovalloles, la única elecció són les de 100% cotó. decorainteriorismo.com

SERVEI TÈCNIC INSTAL·LACIÓ REPARACIÓ TV · ANTENES · PORTERS ELECTRÒNICS Tel. 93 586 47 08 · www.topic.es · topic@topic.es

Fabricants i instal·ladors de finestres d’alumini i PVC L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS ECOLOGIA I ESTALVI C/ Sant Francesc, 22 · Cerdanyola del Vallès Tel. 93 008 73 54 · www.aluminiosfiser.com

INSTAL·LACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT D’ANTENES INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, PARABÒLIQUES I PORTERS ELECTRÒNICS

ELECTRÓNICA

Agent TDT Empresa registrada núm. 5461

Torrent, 5 - Tel. 93 594 63 46 Fax. 93 691 68 04 sanfer_scp@hotmail.com

TRAMITACIÓN DE BAJAS DEFINITIVAS • RECAMBIOS Y NEUMÁTICOS DE OCASIÓN • COMPRA DE VEHÍCULOS Y SINIESTROS • GRÚA GRATIS P.I. Molí d’en Xec. C/ Can Barneda, 17, nave, 24. Ripollet (Junto BARICENTRO) Tel. 93 561 66 99 691 401 114 www.desguacesbcnlatorre.es


21

Decorar les parets de casa No hi ha cosa que més agradi als nens que adonar-se de l’important que són dintre de la família, això li ho podeu fer notar fent que ells formin part d’activitats que normalment estan reservades als grans, com per exemple la decoració de la casa. Us proposem dues opcions senzilles. Construïu un quadre de flors amb pintura i una ampolla de plàstic.

LLAR

CUIDA’ T

EXPRES SA’ T

NOTÍCIES

APRÈN

Tel. 619 743 258 vdoblecomunicacio@cerdanyola.com

Només necessiteu pintures plàstiques, un llenç i la part inferior de l’ampolla i posar-vos mans a l’obra. Es tracta de dibuixar l’estructura d’un arbre amb pintura marró sobre el llenç, posteriorment aboqueu una mica de pintura rosa (o del color que voleu dibuixar les flors) i impregneu la part baixa de l’ampolla en la pintura, després pressioneu en el llenç en el lloc on voleu imprimir les vostres flors i ja teniu quadre nou. decoraymas.com

2ª Fase Inicio Comercialización 28 octubre

PASSA-T ’H O BÉ

Adaptem i imprimim el teu missatge sobre qualsevol tipus de material o suport

Per això necessiteu caixes de galetes de diferents fondàries i mides, també podeu utilitzar caixes d’altres productes que tinguin unes dimensions semblants, una altra opció és utilitzar les seves tapes. Ara pinteu-les de diferents colors, us recomanem colors vitamina que són els que es porten aquesta temporada i ara arriba el divertit. Sobre el fons de les caixes podeu col·locar diferents objectes, tenint en compte el pes dels mateixos perquè que quan els poseu en posició vertical no es deformin. Podeu escollir flors seques, fotos, petxines i fins i tot manualitats fetes pels vostres fills. Se sentiran molt orgullosos d’exposar les seves obres d’art a casa!.

TROBA

Et preocupa la teva imatge impresa?

La segona opció tracta de fer quadres en tres dimensions.


S 22

Gestor

de resid

us E-43

0.97

Aprovaries el carnet de cotxe si t’examinessis avui? Et vas preparar a consciència per superar el test d’examen per treure’t el carnet de cotxe. Una pregunta després de l’altra, màxima concentració i una mica de suor freda. Les classes pràctiques t’il·lusionaven més que la part teòrica i a això anaves, a aprovar el teu examen el més aviat possible! I ho has aconseguit! Quant fa d’aquell examen teòric? 10, 15, 20 anys o més?

NOTÍCIES

1. Tots els automòbils han de portar triangles de presenyalització? No tots els automòbils porten triangles de seguretat, ja que la motocicleta és un d’ells i no tens obligació de portar-los. 2- Es pot parar i estacionar en corbes i en canvis de rasant? Es per-

met parar i estacionar. On està prohibit és en els canvis de rasant de visibilitat reduïda. 3. Amb pluja intensa quina llum antiboira es permet utilitzar? Només es permet utilitzar la llum antiboira davantera, en aquest cas la del darrere està prohibida. 4- Amb un stop i una llum groga intermitent, què hem de fer? Cal aturar-se i respectar la senyal de stop. 5- Està permès circular per sota de la velocitat mínima de la via? Està permès circular per sota de la velocitat mínima de la via, quan les circumstàncies meteorològiques no siguin favorables. 6- Quina és la velocitat màxima d’un vehicle que no té llum de frenada? 25 km / h. blog.racc.cat

VALORE M

EL SEU

Gestor de residus E-430.97

VALOREM EL SEU VEHICLE

VEHICL

E

Truqui ’ns!

Ctra. S antiga, km Te

. 1 - RIP l. recan viVenda de Compra deTecotxes recanvis O l. oficin • s 93 580 86 5 LLET a 93 59 1 ax 9baixes 1 00 42 3 591 0 telemàtiques TràmitwFde 0 46 ww.auto esggrua uacesm Serveidde ir.co m

Ctra. Santiga, Km. 1 - RIPOLLET Tel. recanvis 93 580 86 51 Tel. oficina 93 591 00 42- Fax 93 591 00 46 www.autodesguacesmir.com

CENTRO MÉDICO ENRIQUE GRANADOS RENOVACIÓN PERMISO DE CONDUCIR Y DE ARMAS TODO TIPO DE CERTIFICADOS MÉDICOS

HORARIO: de lunes a viernes de 10 a 11 h y de 17 a 19 h

EXPRES SA’ T

Pl. Enric Granados, 9 bajos 2ª

Tel. 93 580 84 19

cmediceg@gmail.com

¡Tenemos las mejores ofertas para ti!

Av. Catalunya, 72 Tel. 936 92 21 83

Pg. Cordelles, 72 Tel. 936 91 69 54

TROBA

PASSA-T ’H O BÉ

APRÈN

LLAR

CUIDA’ T

Compra de cotx es sinis Venda d trats e Tràmit d recanvis e b a ixesDESGUACES Servei dAUTO telemàti e grua ques

ELS CONDUCTORS DE LA SETMANA

AMER

JORGE

JOSE

MIQUEL

VÍCTOR

XINYU

Com Vend Tràm Serv

VAL


23

PASSA-T’HOBÉ 2016 ACTIVITATS QUE US PROPOSEM PER GAUDIR DE LA SETMANA A CERDANYOLA

18.30 h CAFÈ FILOSÒFIC. No cal inscripció prèvia. Aforament limitat Lloc: Biblioteca Central de Cerdanyola (Aula de suport 3. Planta 2) 19.15 h XERRADA-TERTÚLIA: MATTHEW RITCHIE. Activitat autodidacta de grup. Lloc: MAC-Can Domènech

CERDANYOLA SCREEN

FESTIVAL DE CURTMETRATGES AQUESTA TEMPORADA DE TARDOR EL PROGRAMA SERÀ EL SEGÜENT:

DISSABTE 22 d’octubre 18.30 h ESPECIAL DE CIÈNCIA FICCIÓ

DISSABTE 29 d’octubre 18.30 h

19.30 h CAFÈ AMB LLETRES, Llibre Haru de Flavia Company Lloc: Biblioteca Central de Cerdanyola 21.30 h CINECLUB XISCNÈFILS. “Nuestra Hermana Pequeña” de Hirokazu Koreeda Lloc: Teatre Ateneu

DIVENDRES 21 d’octubre 18 h CONTACONTES ‘IRIS I ELS CONTES’ Lloc: Llibreria Lilliput

21 h TEATRE. EL FLORIDO PENSIL (NENES) Lloc: Teatre Ateneu

DISSABTE 22 d’octubre 12.30 h VI BUTIFARRA & BLUES Matinal de concerts de blues amb l’actuació de Txus Blues & jose Bluefingérs, Nail Clippers i Fede Aguado y los Fierablues Lloc: Parc Xarau

DIUMENGE 23 d’octubre 11.30 h

CURTMETRATGES ESPANYOLS Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola (Sant Martí, 88) Durada: hora i mitja aproximadament. L’entrada serà totalment lliure. JUGATECAMBIENTAL. L’hort amb el 5 sentits Lloc: Parc del Turonet

19.30 h XERRADA: ‘VALORACIÓ POLÍTICA DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL’ Lloc: Cal Pinxo (c. Sant Ramon,154)

DIMECRES 26 d’octubre 17.30 h HORA DEL CONTE PER A MENUTS. QUI VIU AQUÍ?’ De 0 a 3 anys. Inscripció prèvia 935 807 602 Lloc: Biblioteca Central de Cerdanyola.

PASSA-T ’HO B É

DIJOUS 20 d’octubre


24

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

TOT COLLSEROLA

DISSABTE 22 d’octubre

NOTÍCIES

D’11 a 14h - PUNT INFORMATIU DE L’AECC CERDANYOLA - COIXINS BLANCS: CONFECCIÓ DE COIXINS SOLIDARIS - TALLERS: ‘POSA’T GUAPA’, MASSATGES, TRACTAMENTS, COM POSAR-TE UN MOCADOR? I AUTOEXPLORACIÓ.. 11.30 h ACTUACIÓ DE BATÚCAMELA 12 h ANIMACIÓ DE BALL 13 h LECTURA DEL MANIFEST 13.15 h DESFILADA I TANCAMENT DE L’ACTE Lloc: Plaça de l’Abat Oliba

Durada: de 4 a 5 hores Informació: 932 800 672 Durant tota la nit del 18 al 19 d’octubre la façana de l’Ajuntament estarà il·luminada.

TEATRE MUSICAL a càrrec de la

EXPRESSA’ T

CIA. EL REPLÀ PRODUCCIONS

C UIDA’ T PASSA-T ’ HO BÉ TROBA

Per notificar les vostres activitats envieu un mail a: agendacultural@cerdanyola.com

DIA: 23 d’octubre de 2016 HORA: 12,00 del migdia LLOC: ATENEU

Basat en el conte d’ Ilan Brenman

A AT AD ) ED AN3 anys OMr de EC parti

R

(a

APRÈN

LLAR

EXCURSIONS AMB VOLUNTARIS Diumenge 23 d’octubre Barcelona als peus Itineraris per la serra conduïts per Voluntaris de Collserola.

La Reina del Mirall s’assabenta que existeix un llibre, amagat al país de les princeses, on hi ha escrits tots els secrets de les princeses més famoses del món. Necessita trobar aquest llibre urgentment i fer saber al món que les princeses no són perfectes que també tenen defectes. Per una d’aquelles casualitats de la vida, que tan sols ocorren en els contes, apareix un Príncep Blau buscant el camí que porta fins al país de les princeses. Hi ha d’anar per a casar-se amb la seva enamorada Blancaneu. La Reina del Mirall farà un tracte amb ell: Ella el conduirà al país de les princeses i ell a canvi trobarà el llibre i li entregarà. A partir d’aquest punt comença una esbojarrada aventura on al final queda demostrat que la perfecció no existeix i ni falta que fa.

Bambalina@telefonica.net Atenció bambalinaires: grup.bambalina@hotmail.com Segueix-nos al Facebook Amb la col·laboració de:

Direcció: Joan Sors Actors: Marc Fontanals, Alba Grau, Júlia Serra Música: Ramon Bau

Preu entrada 6,5 € i 4,5 € amb carnet de Bambalina


Carme Riera

Relats de misteri

1 ANATOMIA DE LES DISTÀNCIES CURTES

Les darreres paraules

El lago rojo -Cap.26-

4 TRES DIES I UNA VIDA Lemaitre, P. Bromera

5 ME LLAMO LUCY BARTON Strout, E. Duomo ediciones

6 LOS HEREDEROS DE LA TIERRA Falcones, I. Grijalbo 7 INSTRUMENTAL Rhodes, J. Blackie books

8 EL LIBRO DE LOS BALTIMORE Dicker, J. La campana

9 MINDFULNESS PER A PRINCIPIANTS Kabat-Zinn, J. Kairos

10 BORN TO RUN Springsteen, B. Random House

Carrer Santa Anna, 1 Tel. 93 580 95 35 Cerdanyola del Vallès

www.llibreria-aranya.com

En un manuscrit retrobat, Lluís Salvador d’Habsburg Lorena (Florència, 1847 – Txèquia, 1915) confessa els secrets dels seus amors, alguns de tràgics, ens ofereix punts de vista personals però objectius sobre els esdeveniments que canviaren el mapa europeu del segle xx, des de Meyerling fins a Sarajevo. Cosí de l’emperador Francesc Josep i de l’emperadriu Elisabet, la famosa Sissí, tal vegada tingué a l’abast evitar el desencadenament de la Primera Guerra. Viatger impenitent i misteriós, home de lletres, naturalista i ecologista avant la lettre, l’arxiduc fou també un enamorat de Mallorca. A l’illa hi bastí el seu petit regne paradisíac. Les darreres paraules desvela, en unes suposades memòries, les vivències familiars, sentimentals i polítiques d’una personalitat extraordinària, que, tot i pertànyer a la Casa Imperial més important d’Europa, visqué allunyat dels convencionalismes. EDITORIAL: EDICIONS 62 PÀGINES: 176 PREU: 19,50€

Continuarà...

NOTÍCIES

A VEURE Ness, P. Sembra Llibres

EXPRESSA’ T

3 UN MONSTRE EM VE

C UIDA’ T

Company, F. Catedral

—Van estar així poc temps, ja que Frederic volia la seva dona, i un dia Carlota va cridar a Frederic dient-li que vingués a casa que havia de parlar urgent amb ell i li va comunicar que li havia mentit i que no eres filla d’ell, sinó del seu cunyat, llavors va ser quan hi va haver l’accident i va caure ell per les escales, això és l’única cosa certa de tot el que et va explicar Carlota. En relació a la mort de Carlota, encara que va caure per les mateixes escales que Frederic, tenia una forta contusió al cap, i que era provocada per algun objecte metàl· lic, del mateix impacte va caure escales cap avall. Quant als diners que hi ha al banc, va ser del que Carlota li va treure a Frederic i de les vegades que feia de prostituta, per això el quart amagat al soterrani. I finalment comentar-te que oficialment ets la filla de Carlota i Richard. — Però llavors el meu pare, és un delinqüent? —Aquest és un altre tema que tenim que solucionar, i que diversos agents van ara mateix cap a la casa de Richard, totes les proves apunten que va ser ell qui va colpejar a Carlota. — Llavors Helen va tornar amb ell? Li va perdonar la seva infidelitat? —Es veu que sí, però creiem que ella era conscient del que ell havia fet a Carlota i per tant encobridora...

LLAR

2 HARU

LLAMAS ESCRIPTURA CREATIVA LITERÀRIA

APRÈN

OLIVIA PASCUAL Llibreria L’Aranya

PASSA-T ’ HO BÉ

Orriols,M. Edicions del Periscopi

TROBA

FONT: LLIBRERIA L’ARANYA

25

ELS+VENUTS


26

CAN VIDAL 3

Tallarines amb salmó

RESTAURANTE

•Platos combinados MENÚ •Tapas variadas de lunes a viernes •Torradas

8,50€

Ingredients 4 persones

Menú Especial Fin de Semana

• 250 g de tallarines • 5 cullerades de formatge tou • 150 g de salmó fumat • 100 g de nata líquida • 1 pessic de sal • 1 pessic de pebre negre mòlt

Av. Espanya, 6 · CERDANYOLA Tel. 93 692 42 82

PREPARACIÓ

APRÈN

LLAR

C UIDA’ T

EXPRESSA’ T

NOTÍCIES

1- Les tallarines es posen en una olla amb força aigua bullent amb sal uns 10 minuts aproximadament. 2- A part, talleu el salmó en trossets petits i reserveu-los. 3- Mentrestant en una paella poseu unes gotetes d’oli a escalfar. 4- Un cop calent poseu-hi els trossets de salmó perquè es faci pels dos cantons. 5- Un cop ja estigui, afegiu-hi el formatge cremós pel damunt a la pae-

lla perquè es vagi fent més o menys espès. 6-Poseu pel damunt el pebre negre, tant com en vulgueu i deixeu-ho reposar uns minuts. Si pel vostre gust queda molt espès, es pot afegir llet. 7- Per finalitzar, barregeu les tallarines ja bullides i passades per l’aigua freda amb la salsa i ja estan a punt per servir-se. El formatge es pot substituir per la nata si voleu. delicooks.com

PARKING GRATUÏT 1,30h. Passatge Orient, 4 - Cerdanyola del Vallès

Tel. 93 692 11 48 - 93 692 01 58

R E S TA U R A N T

BRASERIA - PIZZERIA

C/ Sant Ramon, 216 • Tel. 93 592 18 11 08290 Cerdanyola del Vallès

RESTAURANTE JAPONÉS

OSAKA

Lunes cerrado Menú de martes a viernes mediodía

AV. GUIERA, 20 CANALETES TEL. 93 691 83 75

VISITA

ó la secci òmica n o r t s ga del

a la web WWW.CERDANYOLA.COM

Gaudeix de la Castanyada amb nosaltres!! bossa

3.50

PASSA-T ’ HO BÉ TROBA

CUINA CATALANA I DE MERCAT MENÚ PER A GRUPS MENÚ DIARI - CARTA

Av. Primavera, 9 Cerdanyola del Vallès

MENÚ DIARIO 8,70€ MENÚ FIN DE SEMANA 12,70€

C/L’Àliga, 26. Cerdanyola Reservas: 662 03 09 27 93 105 44 97

Vine, fes-te la targeta client i tindràs molts avantatges


RESTAURANTS

RAIVAN

Osaka Tel. 936 91 83 75 Av. Guiera, 20 Japonès.

Cerdanyola del Vallès

Brasa, esmorzars. DELICATESSEN MENÚ DIARI PLATS CUINATS

Av. Canaletas 13, Local 2 ·Tel. / Fax: 935 921 700 www.laxarcuteriadelazaro.com

Can Feliu del Cantó Tel. 93 592 18 11 Sant Ramon, 216 Braseria, pizzeria.

Can Vidal 3 Tel. 93 692 42 82 Av. Espanya, 6 Plats combinats, tapes, torrades. El Viejo Roble Tel. 936 92 11 58 C.Altimira, 36.

Telefèric Av. Torre Blanca, 2 (Sant Cugat) Tapes i pinxos.

MENJARS PER EMPORTAR-SE Rostisseria Andrius Tel. 93 691 40 52 Pl. Sant Medir, 3 Rostits, plats preparats. Rostisseria Raivan Tel. 936 92 70 02. Santa Anna, 10. Rostits, plats preparats.

Cuina catalana, menú diari, sopar ball.

XARCUTERIES

Los Abetos Tel. 936 92 11 48 936 92 01 58 Ptge. Orient, 4

Xarcuteria L.Lázaro Tel. 935 92 17 00 Av. Canaletas, 13, local 2.

Cuina catalana.

Delicatessen, selecció gourmet, menú diari, plats cuinats.

NOTÍCIES

Can Edo Tel. 935 80 66 60 C. Lope de Vega, 5 (Bellaterra)

Tel. 93 692 70 02

27

Menú diari i menú cap de setmana

COMIDAS PREPARADAS PARA LLEVAR C/ Santa Anna, 10

Mussolet Tel. 931 054 497 L’Àliga, 26

EXPRESSA’ T

ROSTISSERIA

Guia gastronòmica

C UIDA’ T

Pl. Sant Medir, 3 tel.93 691 40 52 at.Client. 605 099 580 C/ Sant Ramón, 226 tel.93 691 86 51 at.Client. 606 881 621 www.andrius.es

LLAR

CERDANYOLA

5’95€

APRÈN

MENÚ

PASSA-T ’ HO BÉ

ANDRIUS

(EXCEPTE FESTIUS)

TROBA

ROSSTISSERIES

DIJOUS + DIVENDRES


28

L’HORÒSCOP

Cinema Inferno

MEDIOCRE

Àries 21/III - 20/IV Estareu molt patidors, perquè us semblarà que tot va malament. En el tema de parella també hi tindreu algun embolic per excés de preocupació per part vostra. Podeu anar a ballar.

Taure 21/IV - 20/V

TROBA

PASSA-T ’ HO BÉ

APRÈN

LLAR

C UIDA’ T

EXPRESSA’ T

NOTÍCIES

Direcció: Ron Howard Gènere: Thriller

Ron Howard i Tom Hanks tornen a col· laborar en un nou episodi dels best-sellers de Dan Brown després de El código Da Vinci i Ángeles y demonios amb Inferno. Noves aventures en clau de thriller sobre els misteris ocults d’organitzacions secretes que conviuen amb nosaltres des dels principis dels temps i que porten amb nosaltres tota la vida. I és que sempre trobarem conspiracions paranoiques i megalòmanes que Robert Langdon (una barreja maldestre d’Indiana Jones i James Bond) haurà de resoldre.
 Inferno és un avorriment, és d’aquells films destinats a un públic que no està acostumat a thrillers, el mateix que tan sols llegeix best-sellers. És una llàstima veure pel·lícules com aquesta, les quals compten amb tants recursos i tenen guions tan ridículs i previsibles.
 Podríem dir que Inferno no pretén ser cap exercici d’estil, de fet té moltes carències en aquest sentit però les pretensions de la trama que va escriure Dan Brown (si és que les seves novel· les poden considerar-se com a tals) són més properes a les confabulacions infantils de Caballo de Troya de J.J. Benítez i tot plegat resulta vergonyós. 
Sincerament, si tens opció d’escollir, busca alguna cosa més interessant a la cartellera. Inferno no és en cap cas la millor opció.. Tom Hanks, capaç sempre de salvar els mobles.
 Guió, banda sonora, estètica, direcció... Mr. Blonde

Per l’Imma del Destí

Sexualment estareu molt actius i això us pot anar molt bé o molt malament segons la vostra situació personal. Per altra banda estudiar i llegir us donarà més tranquil·litat.

Bessons 21/V - 21/VI Us podeu plantejar el fet d’estudiar idiomes, o si més no, de practicar amb altres llengües. També se us marca algun moment interessant amb la figura del pare.

Cranc 22/VI - 22/VII La vostra indecisió en el que heu de fer per vosaltres us portarà a un bloqueig que no us cal tenir. No us atabaleu pas que no cal. De vegades és bo preguntar-se si una cosa és bona o no per un mateix.

Lleó 23/VII - 23/VIII Els amics us aportaran bones idees, però vosaltres no tindreu massa clar que sigui així, això és el que us provoca la tendència a la desconfiança que tindreu aquests dies.

Verge 24/VIII - 23/IX Us convé passar una mica de calcular-ho tot i deixar-vos anar per estar més creatius i oberts a noves visions de la vostra vida. Proveu de fer coses diferents i no us talleu de conèixer altra gent, ser simpàtics va bé.

Conozca su futuro Su destino es mi misión VIDENTE-TAROT·BOLA DE CRISTAL LECTURA DE MANOS MAGIA BLANCA·LAZO DEL AMOR

679 70 80 36 ✆ 935 80 80 36 (9 a 21 h)

Balança 24/IX - 23/X Tindreu molta facilitat de comunicació. Són dies genials si us posen exàmens o proves. Per altra banda hi haurà molt bona connexió amb gent de la vostra edat.

Escorpí 24/X - 22/XI Estareu pendents del vostre camp material, bàsicament dels diners. A vegades només administrant-los bé ja es fa feina. Tot anirà lligat a que hi hauran canvis a casa i costen de portar.

Sagitari 23/XI - 21/XII Sereu la veu de l’experiència i la gent se us aproparà perquè els hi doneu consell. És millor que us feu els despistats i no us les doneu de savis. Hi ha probabilitats de tenir alguna remenada a la feina.

Capricorn 22/XII - 20/I Portareu uns dies en els que estareu una mica de mala lluna. Controleu les enrabiades. El millor que podeu fer és que quan hagin situacions tenses, respireu a fons i us relaxeu.

Aquari 21/I - 19/II Si teniu parella és bo que estigueu pendents, seran dies d’augmentar el romanticisme i el bon rotllo en aquest aspecte. Aneu amb compte amb els jocs d’atzar.

Peixos 20/II - 20/III Podeu fer alguna destrossa per no estar pendents del que esteu fent. En el camp de la feina podeu tenir sorpreses i sembla que poden ser bones, estigueu animats i contents.

ALBA Tarotista Echa el tarot personalmente

Tel. 680 21 82 07 •Mayores de 18 años•


29

Classificats Horario de 8h a 16 h. Lugar de trabajo Pgno. La Ferrería (Montcada) Incorporación inmediata

93 575 41 04

• La AA.VV. Banús-Bonasort, necesita profesores de Zumba, Yoga, gimnasia, bailes latinos, salsa, bailes de salón y en línea. Interesados dejar CV en el bar de la asociación en plaza Sant Medir, s/n (junto policía local) • Es necessita ajudant de cambrer per divendres i dissabte nit. Interessats deixar CV al carrer Sant Ramon, 216 • Empresa líder en la prestación de soluciones para ONG’s y especialistas en marketing social para ONG’s precisa personal urgente para cubrir puestos de teleoperadores en Cerdanyola del Vallés. No se requiere experiencia en Telemarketing, NO SON VENTAS! Ofrecemos: Formación, salario fijo cada mes, estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo. Interesados enviar currí-

OFERTES TREBALL

• Chica para limpieza con experiencia y referencias. Tel. 600 70 38 91

EXPRESSA’ T

Con experiencia en el sector de corsetería y/o baño

C UIDA’ T

EMPRESA DE BAÑADORES PRECISA: MAQUINISTAS DE CONFECCIÓN

• Transportes y mudanzas. Tel. 605 57 28 94 • Pintor, lampista, fontanero. Tel. 605 57 28 94 • Mudanzas. Fines de semana en toda España. Económico. Mudanzas RT. Tel. 936 75 48 25 – 608 74 24 59 • Cerrajeros 24 horas. Local y domicilio, persianas, cerraduras, aperturas. Tel. 649 63 20 75 • Pintor español. Económico. Tel. 617 37 34 57 • Cursos intensivos con diploma. Uñas acrílicas y de gel, manicura y pedicura. Infórmate en el Tel. 686 56 18 35 • Profesora bilingüe con mucha expriencia para clases particulares de inglés y español para extranjeros. Mañanas y fines de semana. Tel. 634 76 29 62 • Q-Ràpid. Lavado de alfombras 9,90€/m2 (transporte incluido). Y también edredones, mantas, toallas, cortinas, fundas de sofá, la colada diaria etc. Recogemos, lavamos, doblamos y entregamos a domicilio a un precio irresistible. Infórmate: 645 83 06 21 - 645 83 06 01 • Reformas en general. Tel. 652 03 58 25

LLAR

DEMANDES TREBALL

culum a: seleccion@datemgroup. com indicando la palabra TOT CERDANYOLA en el asunto del mail. • Se necesita administrativa, experiencia contabilidad. Contactar: 935 94 51 27 • Se precisa auxiliar de clínica, con titulación y experiencia, para trabajar en Clínica Dental en Cerdanyola. Interesados enviar CV a: info@clinicadentalbeatrizrubio.com • Se necesita administrativa contrato de formación.Contactar: 935 94 51 27 • Carnicería Corral busca carnicero/a con experiencia para Sant Cugat. Tel. 936 75 50 09 • Empresa del sector inmobiliario busca comerciales para cerdanyola y alrededores, tenemos gran cantidad de producto propio y exclusivo. Requisitos: vehículo propio , conocimientos básicos de ofimática. Disponibilidad inmediata, vocación comercial. Enviar currículum: info@g-inmuebles.com

INFORMA’ T

PER PARAULES

C. E.

VENTA

MARTINICA 80m2 + Buhardilla, 3 hab. 2 baños, parking y piscina, todo de la máxima calidad.

MERCADO SERRAPERERA

C.E.: En tramite

C.E.: En tramite

1.250€/MES (REF. 4768)

Piso reformado de 80m2 con 3 hab., todo exterior, balcón, calefacción y ascensor. 110.000€ (REF. 4434)

VENTA

VENTA

VENTA

OBRA NUEVA

CASA EN MONTFLORIT

CASA JUNTO A INEM

Edificación de Obra nueva con 2 y 3 habitaciones. Interesados pónganse en contacto con Fincas Inter-Hogar SL. A PARTIR DE 220.000€ C.E.: En tramite

Chalet de 15 años, 90m2 en terreno de 400m2, garaje de 80m2 y piscina privada.

3hab. buhardilla, garaje, 2 baños+ aseo, bodega, jardín y piscina comunitaria.

C.E.: En tramite

C.E.: En tramite

322.260€ (REF. 4765)

358.000€ (REF. 4776)

PASSA-T ’HO BÉ

ALQUILER

TROBA TRO BA

interhogar1@gmail.com • www.inter-hogar.com

APRÈN

Nº de AICAT 3481


5 1

8 9

7

4 6 8 3 7 1 2 5 9

5

5

7

9 6

Sol·lució:

6

SUDOKU DE LA SETMANA

4

Com fer el sudoku: L’objectiu es situar números de l’1 al 9 en cada casella, pero no es poden repetir els números a cap fila ni a cap columna.

8

8 4

2 5 6 1 3

8 9

30 NOTÍCIES EXPRESSA’ T

• Traspaso peluquería en el centro de Cerdanyola.Bajo alquiler. Gran

2 6 5 4 5

C UIDA’ T

TRASPASSOS

9 8 4 2 7 3 5 1 6

LLAR

• Inter-Hogar precisa pisos en alquiler para cubrir demanda de clientes. Tel. 93 594 73 50 • Alquilo local 35m2 diáfano. C/Tor, 12. Tel. 607 33 87 78 Loli • Se alquila habitación cerca UAB. Tel. 618 33 11 72

5 3 6 1 8 4 9 7 2

APRÈN

LLOGUERS

2 1 7 5 9 6 3 4 8

PASSA-T ’HO BÉ

• Oración a San Judas Tadeo. Reza 9 avemarías durante 9 días seguidos. Enciende una vela naranja, pide un deseo imposible e inserta este anuncio. Gracias por las gracias concedidas

1 6 2 7 3 5 4 8 9

2 6 5 4 5

DIVERSOS

7 5 8 4 2 9 6 3 1

8

• Es ven apartament de dues habitacions, totalment equipat, amb aire acondicionat i àmplia terrassa amb vistes panoràmiques al mar en urbanització propera a Sant Feliu de Guíxols. PVP: 118.000€. Tel. 617 64 13 66

3 4 9 8 6 1 2 5 7

8 7

VENDES

oportunidad. Tel. 619 22 75 88 • Urge traspaso. Tel. 678 20 90 15 • Se traspasa cafetería con los permisos de obrador de pan y pastelería. En Sant cugat. Tel. 639303400

8 2 3 9 4 7 1 6 5

5

9

3 4

para cuidado de niños. Tel. 930 09 41 08 • Cuidado de niños y limpieza. Tel. 632 92 37 14

6 9 1 3 5 8 7 2 4

•Cerrajería y mantenimiento a comunidades y particulares. Tel 661 75 60 51. Carlos • Zelador d’hospital en actiu s’ofereix per a cuidar persones malaltes, gent gran o nens en hores convingudes. Experiència en els tres àmbits. Noi de 25 anys, alegre, responsable i veí de Sant Cugat. Tel. 603 80 08 31. Sergi • Se ofre autónomo con furgoneta para reparto por el Vallès. Experiencia y seriedad. Tel. 610 27 61 40 • Limpieza y cuidado de mayores. Tel. 631 56 15 70 • Señora para limpieza y cuidado de personas mayores. Con experiencia y referencias. Tel. 627 74 59 04 • Chica con referencias y papeles. Interina, mañana, tarde o noche. Tel. 664 88 81 47 • Cuidado de ancianos y limpieza. Tel. 632 65 13 39 • Chofer, repartidor. Tel. 631 33 80 77 • Pintor económico. tel. 698 33 78 56 • Busco trabajo para cuidado 3ª edad. Tel. 632 25 14 82 Dificultat: Baixa • Chica con experiencia se ofrece

PER PARAULES

4 7 5 6 1 2 8 9 3

TRO BA

Classificats


31

Guia de serveis NECESSITES AMB URGÈNCIA UN TELÈFON?

ADRECES I TELÈFONS BÀSICS

935 942 489

Policia Nacional (Urgències)

93 691 61 61

Planificació familiar

Infocàncer

Magallanes, 4. Ripollet Tel. 936 920 08

ADMINISTRACIÓ

Associació fibromiàlgia i fatiga crònica

Divendres 21 d’octubre

900 100 036

Ajuntament de Cerdanyola

93 691 42 57

Ateneu

93 317 77 77 Correus - 93 691 37 57

935 808 888 www.cerdanyola.cat

Alcohòlics anònims

Avaries telèfons

935 808 888 (ext. 5870) Associació de disminuits 935 914 133 Aspadi 661 82 62 42 Cerdanyola Ràdio 105.3

Avaries ENDESA

935 805 251 / 935 805 358

Avaries gas natural

900 39 40 41 1002

902 536 536 Bombers 085

FM

OAC Oficina d’Atenció Ciutadana

935 808 888

SERVEIS

010 - Informació Ciutadana

SALUT

Biblioteca

93 580 76 02

TRANSPORT

CAP Serraparera

Museu Ca n’Ortadó

Renfe (estació)

93 580 63 63 CAP Canaletes

93 591 07 40 CAP Farigola

93 691 95 89 CAP Fontetes

93 594 44 70 CAP II CerdanyolaRipollet

93 594 21 11

Dijous 20 d’octubre

Creu Roja Cerdanyola

93 594 21 99

Policia Nacional (DNI)

DE GUÀRDIA

900 900 120 UAB - 93 581 10 00

010

Museu d’Art de Cerdanyola

93 591 41 30

93 691 88 69 FGC - 93 205 15 15 Sarbus - 93 580 67 00

Funerària Truyols

Radio Taxi del Vallès Occ.

93 692 33 22

93 580 97 10

Oficina de Benestar Social

93 691 82 11

Deixalleria municipal

93 581 33 97 93 691 74 42

Farmàcia Rincón

Farmàcia Novell Crta. Barcelona, 216 Cerdanyola del Vallès Tel. 935 947 195

Dissabte 22 d’octubre Farmàcia J. Álvarez Pereiro Av. Catalunya, 49-B Cerdanyola del Vallès Tel. 935 809 700

Diumenge 23 d’octubre De 9 a 21 h. Farmàcia Rovira Psg. Cordelles, 64 Cerdanyola del Vallès Tel. 935 921 399 De 21 a 9 h. Farmàcia Rivera Sant Ramon,182 Cerdanyola del Vallès Tel. 936 920 676

Dilluns 24 d’octubre Farmàcia Rizal Rizal,1D. Ripollet Tel. 935 863 004

93 580 27 27 93 692 40 16

Dimarts 25 d’octubre

Radio Taxi Cerdanyola

Avda.Canaletes,11 Cerdanyola del Vallès Tel. 936 925 353

93 580 27 27

Taxis adaptats minusvàlid

93 580 27 27

Troba molts més telèfons d’interès a la nostra web:

Dimecres 26 d’octubre Farmàcia C.Selva Torrent, 12 Cerdanyola del Vallès Tel. 936 918 901

APRÈN

www.cerdanyola.com

Farmàcia Hidalgo-Valls

DETECTAR EL

CÀNCER DE MAMA ES A LES TEVES MANS

Tel. 935 921 399 Passeig Cordelles, 67-70 Cerdayola del Vallès (Barcelona) · 08290

Festa benèfica amb animacions, sorteig de salut & bellesa i desfilada

Dissabte 22d’Octubre a partir de les 11:00h LLOC: PÇA. DE L’ABAT OLIBA

NOTÍCIES

092 / 936 912 000

FARMÀCIES

EXPRESSA’ T

Policia Local

93 342 20 00

Servei d’atenció a les Dones en situació de violència

93 580 27 51

C UIDA’ T

935 924 700

Avaries aigua potable

Sanitat Respon (24h)

902 11 14 44

Mossos d’esquadra

1091

Servei Local de Català

93 728 44 44

LLAR

061

Programació visites

www.ponteguapacontraelcancer.com

PASSA-T ’HO BÉ

Ambulàncies

TRO BA

URGÈNCIES (112)


Núm. 1459 Del 20 al 26 d'octubre de 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you