Page 1

Del 22 al 1 de març de '13 · www.eltotdigital.com · Número 1571

ůĚğĮĐŝƚĚΖĂƚĞŶĐŝſ ƌĞĐůĂŵĂŵĠƐĂƚĞŶĐŝſ

͞sŽůƵƉƚƵŽƐŝĚĂĚ͕͟ůĂĚĂƌƌĞƌĂ ĞdžƉŽƐŝĐŝſĚĞůĞƐƌĂũĞƐĂ ĂƌĐĞůŽŶĂ

El Pere Gol ƚĂŵďĠƟŶĚƌă ŐĞƐƉĂĂƌƟĮĐŝĂů

Treballadores de la Porcellana, any 1960. Foto. Roser Serret

Portada.indd 1

19/02/2013 18:04:02


BIGMAT.indd 1

19/02/2013 10:30:01


Actualitat A fons Persones Esports Opinió Lectors Espai C Agenda

6 - 12 14 - 15 18 - 19 16 - 17 20 - 22 24 - 25 26 - 31 28 - 29

Cinemes La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Empresa Consultori Legal

31 34 - 36 40 - 42 38 - 39 46 53 47

Animàlia Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia

61 48 - 52 44 - 45 44 45 54 - 60 62

Treballadores de la Porcellana, any 1960. Foto: Roser Serret.

t$SFBDJØOEFSFWJTUBTDPSQPSBUJWBT t&MBCPSBDJØOEFDPOUFOJEPT

93 464 69 79 · 93 464 69 83

{2VFUJQPEFSFWJTUBOFDFTJUB

Revistas externas:

Revistas internas:

Institucionales:

Memorias:

Destinadas a públicos externosa su empresa. Potencia la proyección de marca. En formato impreso o digital.

Canal de comunicación interna destinado a informar de las novedades y comunicados. En formato impreso o digital.

Destinados a fomentar la información y el valor añadido de las organizaciones. Federaciones, Asociaciones o Gremios.

Publicación anual destinada a informar de las actividades llevadas a cabo durante el año y del resultado logrado.

Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

4|

1571.pag.04.indd 1

19/02/2013 14:33:55


PP.indd 1

19/02/2013 12:27:33


/ŶƐƚĂůͼůĂƌĂŶŐĞƐƉĂĂƌƟĮĐŝĂůĂůWĞƌĞ'Žů

t Imatge virtual del Camp de Futbol del Pere Gol

Equipaments Carles Carvajal

El Camp de Futbol Municipal Pere Gol, situat a l’avinguda Salvador Espriu 6A, tindrà aquest any gespa artificial. Aquest proper dissabte 23 de febrer, a les 11.30 hores, l’alcalde de Badalona explicarà als veïns de la zona les característiques del projecte de remodelació d’aquest equipament esportiu municipal. La nova instal·lació de gespa ar tífi c ial d i s p os ar à d ’un doble marcatge pensat per a la pràc ti c a d e Fut b ol 11

i Futbol 7. També hi haurà pavimentació als espais del fons de les porteries i dispos ar à d ’u n n o u s i s te m a d e reg amb 6 canons, un nou quadre elèctric general i nou equipament espor tiu, com por teries o banderetes. El pres su p o st tot al d e l ’o br a és de 380.901,30 euros, IVA in c lòs, que anirà a c àrre c de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es preveu que les obres es licitin el proper mes de març i comencin a fer-se a mitjans d e j u n y, a m b u n p e r í o de previst de durada de 3 mesos. L’alcalde de Badalo-

n a , X av i e r G a r c i a A l b i o l , considera que amb aquest proj e c te “ s’ac om pleix u na demanda reiterada dels veïns i es millora considerablement una instal·lació molt utilitzada pels esportistes de base”. Albiol ha explicat al Tot que les obres començaran el pr o p er 10 d e juli o l p er n o afectar la competició esportiva. L'alc alde ha recordat que el Camp del Pere Gol era l'únic camp de futbol municipal de Badalona que no disposava de gespa artificial. La instal·lació es utilitzada per un gran de joves dels barris de la Salut i Sistrells.

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞůŵŽǀŝŵĞŶƚǀĂŶĐĞŵĂĂĚĂůŽŶĂ Política Carles Carvajal

El proper 28 de febrer Avancem es presenta a Badalona. El passat 30 de juny de 2012, al municipi de Sant Feliu de Codines es constituïa el moviment “Avancem” amb

l’objectiu principal de situar la igualtat social al capdamunt de l’agenda política a Catalunya. I per fer-ho, volen impulsar una Aliança Catalan a d e Pr o g r é s q u e p u g u i aglutinar una majoria política. Segons els seus responsable, Avancem vol crear un

moviment polític que treballi des de la pluralitat per una societat més justa, una millor organització de les sobirani e s, una m aj or d em o c r àcia i una societat més lliure. Avancem es presentarà el proper 28 de febrer, a les 19h, al teatre del Círcol.

6i

Actualitat-6-7(H9).indd 2

19/02/2013 17:47:55


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

EŽƵƐĂĐƚĞƐĚĞůĂWůĂƚĂĨŽƌŵĂĚ͛ĞƐƚĂĨĂƚƐƉĞƌůĞƐ ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐƐƚĂĨĂĂŶĐĂĂĚĂůŽŶĂʹ^ĂŶƚĂŽůŽŵĂ

t Imatge de la xerrada al Centre Cívic de La Salut realitzada per la Plataforma Estafa Banca

Associacions Carles Carvajal

Es t afa B a n c a B ad a l o n a – Santa Coloma s’ha propo sat per aquest any, que els “estafats” a la comarca per les par ticipacions preferents i la deuda subordinada, que van vendre entitat bancàries, puguin recuperar e l s s e u s e s t a l v i s a l 10 0 % del seu capital. Per aquesta raó una de les divereses accions que han dut a terme a f i n a l s d ’a q u e s t m e s d e gener va ser, reunir-se amb

e l g over n m u n i c i p a l d e l a ciutat per exposar la situació d’aquestes famílies badalonines. Per altra banda, com ja fa més d'un any i mig Estafa Banca Badalona-Santa Coloma segueix concentrantse c ada dijous a par tir de les 18:0 0 hores a la plaça de la Vila de Badalona per demanar la recuperació dels estalvis delsestafats i també fent pública una vegada més l'estafa entre la ciutadania. També cal destacar que la mateixa comissió de la plataforma durant aquest mes

de gener s'ha anat reunint amb les direccions locals de diverses entitats com Bankia i també Catalunya Caixa per forçar-les arribar a un acord a través de la fórmula del ar b i t r atg e i q u e d o n i c o m a resultat el retorn integral nominal dels diners dipositats en participacions preferents i deuda subordinada, per part de les entitats bancàries als seus clients. M’entrestant les protestes al carrer segueixen cada dijous pels carrers de Badalona, a l'espera de la solució final.

ŽŶĚŝĐŝŽŶĞŶƵŶĂŶĂƵŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞ>ĞƐ'ƵŝdžĞƌĞƐĐŽŵĂ ǀŝǀĞƌĚΖĞŵƉƌĞƐĞƐƉĞƌĂũŽǀĞƐ Equipaments Carles Carvajal

L'Ajuntament de Badalona transformarà una nau industrial del polígon de Les Guixeres en un viver d'empreses per a joves. La nau té uns 300 metres quadrats i s'hi podran

instal·lar fins a vuit emprenedors que, de forma temporal i pagant un lloguer simbòlic, podran començar a desenvolupar el seu projecte empresarial. L'equipament és propietat de l'empresa municipal Engestur i les obres de condicionament les assumirà la Fundació

Privada Llegat Roca i Pi sota l'assessorament del Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme. Posteriorment, serà la Federació Empresarial de Badalona qui establirà els criteris per escollir els projectes que s'allotjaran a la nau. i7

Actualitat-6-7(H9).indd 3

19/02/2013 17:47:57


>ĂĮƐĐĂůŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĞƐĐƌŝƚĚΖĂĐƵƐĂĐŝſĐŽŶƚƌĂ 'ĂƌĐşĂůďŝŽůƉĞƌĨƵůůĞƚŽŶƐĐŽŶƚƌĂĞůƐ ŐŝƚĂŶŽƐƌŽŵĂŶĞƐŽƐ Tribunals Redacció

La Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació va presentar divendres passat al Jutjat d'Instrucció número 2 de Badalona l'escrit d'acusació contra l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol per repartir l'any 2010 fulletons que vinculaven immigrants romanesos amb la delinqüència. Tot i que el jutjat va arxivar dues vegades la denúncia de SOS Racisme i la Federació d'Associacions Gitanes de

Catalunya (FAGIC), l'Audiència va reobrir la causa els dos cops, en considerar que algunes expressions dels fulletons eren un "atac a la dignitat personal" i a "l'honor" del col·lectiu. L'Audiència considera que Albiol podria ser jutjat pels delictes de provocació a la discriminació, odi o violència contra grups per motius racistes o d'origen nacional, i de difusió d'idees injurioses contra col·lectius en relació a l'origen o ètnia. Aquests delictes podrien comportar penes de fins a tres anys de presó.

ŽƐĚĞƟŶŐƵƚƐĞŶƌĞůĂĐŝſĂůĂŵŽƌƚĚΖƵŶ ŚŽŵĞĞŶƵŶŚĂďŝƚĂƚŐĞĂůΖǀŝŶŐƵĚĂĂƌŝƚŐ Successos Carles Carvajal

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a la nit un home i una dona com a presumptes autors de la mort d'un home en un habitatge a l'Avinguda Caritg, al barri de Lloreda. Els Mossos van rebre un avís que alertava d'un home ferit com a conseqüència d'una agressió i quan van desplaçar fins al lloc dels fets van poder constatar que hi havia el cos sense vida d'un home. Els agents van poder detenir els presumptes autors

8i

Actualitat-8(RADIOTAXI).indd 1

dels fets, que són Jonathan D. B. de 25 anys i de nacionalitat espanyola i Maria Carmen N. M. de 39 anys també de nacionalitat espanyola. Un cunyat de la dona va ser qui va alertar els mossos. Quan els policies van arribar al pis es van trobar amb un home mort al lavabo amb el cos ple de ganivetades i enmig d'un bassal de sang. Els mossos busquen la relació entre tots tres i els motius d'aquest crim, a banda de saber qui és l'autor material, si l'home o la dona. Els Mossos es van fer càrrec de la investigació dels fets.

ůĞŶƟĚĞƐůĞƐŽďƌĞƐĚĞ ůΖĞƐĐŽůĂƵĨĂůă// Un grup de pares i mares de l'escola Bufalà II han explicat, aquesta setmana, que les obres del nou centre educatiu Les Ciències s'han aturat. Des de l'àrea d'educació asseguren que la Generalitat s'ha compromès a complir el calendari d'obres i diuen que els treballs no estan paralitzats sinó alentits. Malgrat tot, afirmen que l'escola estarà operativa de cara al proper curs. Una situació similar és la de l'escola Lola Anglada, on les obres del nou edifici també s'estan veient alentides.

ůƐůůŽŐƵĞƌƐĂĂĚĂůŽŶĂ ďĂŝdžĞŶƵŶϴйĚƵƌĂŶƚůΖĂŶLJ ƉĂƐƐĂƚ El preu de l'habitatge de lloguer va baixar a Badalona, el passat 2012, a l'entorn d'un 8%, una xifra similar a la d'altres municipis de l'enton. Segons dades del portal web dedicat al sector immobiliari, Habitaclia.com, la tendència és que el preu del lloguer segueixi a la baixa, el mateix que passa amb els pisos de compra. Els lloguers però rebaixen el preu de forma més moderada i en 2 anys podrien costar un 17% menys, mentre que la venda baixaria un 25% de mitjana.

^ŝƐĚĞƟŶŐƵƚƐĚƵƌĂŶƚƵŶĂ ŽƉĞƌĂĐŝſĚĞůƐDŽƐƐŽƐ ĚΖƐƋƵĂĚƌĂ Els mossos d'esquadra van detenir sis persones en dues batudes realitzades el cap de setmana a bars de Llefià i la Pau, a Badalona. Els bars, ubicats als carrer Democràcia i Mozart, sumaven nombroses denúncies per baralles. Durant les intervencions policial es van identificar 94 persones. A més, els Mossos han denunciat ambdós locals. El bar del carrer Democràcia per no comptar amb llicència, i el local del carrer Mozart per permetre el consum de drogues al seu interior.

19/02/2013 17:57:44


El PSC denuncia l'abandonament del solar de Level on s'han de construir habitatges PolĂ­tica Carles Carvajal

El Partit dels Socialistes de B ad a l o n a h a d e n u n c i at l a deixadesa i la “perillositat â€? del solar de la constructo ra Level, situat a la Rambla del Gorg. El PSC, a travĂŠs d'un comunicat, ha explicat que 10 mesos desprĂŠs de que GarcĂ­a Albiol presidĂ­s la primera pedra d'una promociĂł privada d'habitatges, aquesta resta aturada i la deixadesa i el perill, segons els socialistes badalonins, s'apropia de l'entorn. El president del grup municipal del PSC, Jordi Serra, ha explicat que la situaciĂł de la promociĂł de Level, on les lones gegants s'han desenganxat amb el perill que suposa per als vianants, ĂŠs simplement una mostra mĂŠs de l'estat d'abandonament

t Imatge del solar de Level de la Rambla del Gorg

generalitzat a la que tÊ sotmès el govern municipal a tota la ciutat, segons Serra. El PSC ja va denunciar, el passat mes d'abril, l'actuació d'Albiol de presidir la primera

pedra d 'aquesta promo c ió d ' habit atg es. Els so c ialis tes consideren que l'actitud d'Albiol Ês mÊs pròpia d'un API d'una agència immobilià ria que no pas d'un alcalde.

Descomptes als aparcaments d'Engestur pels clients dels restaurants del Centre

Crida per cantar a les Caramelles de Baix a Mar

Vals de roba per a les famĂ­lies mĂŠs necessitades de Montgat

L’empresa municipal Engestur, encarregada de gestionar els aparcaments públics de Badalona, vendrà , a partir d’aquesta setmana, vals de descompte d’aparcament als locals adherits al Gremi d’Hosteleria i Turisme del Barcelonès Nord i el Maresme Sud. Els vals tindran un valor de 0,50 cèntims i permetran aparcar durant una hora. Cal recordar que el preu actual de l’aparcament de rotació en aquestes zones Ês de 2,30 euros l’hora, amb la qual cosa s’obtÊ un descompte de mÊs del 75 %.

L'Associació Soca-Rel del Círcol fa una crida per buscar cantaires per la propera edició de les Caramelles, que tindrà lloc el Dilluns de Pasqua, 1 d'abril, de 10 del matí a 2 del migdia. Les persones interessades en cantar poden participar en tres assajos que tindran lloc a l'Orfeó Badaloní, els propers dissabtes del mes de març. Per contactar amb l'entitat cultural badalonina es pot fer a travès del correu electrònic, a socarel.bdn@gmail.com I obtenir mÊs informació.

Setze famĂ­lies de Montgat han rebut un val de 30 euros per a que puguin comprar roba a les botigues de la Humana, una ONG que recull roba usada a diferents municipis. La fundaciĂł ha donat aquests vals de compra per a que l'Ajuntament els reparteixi i Serveis Socials els ha fet arribar a famĂ­lies amb fills, prioritzant-ne aquelles que sĂłn nombroses o monoparentals. En total s'han beneficiat 57 montgatins que a travĂŠs d'aquests vals.que les famĂ­lies podran utilitzar en qualsevol de les botigues d'Humana.

MODEST

SALA

 ([SRVLFLyESPAI D’ART EL FULL *LIUp 

 WĹ?ĹśĆšĆľĆŒÄ‚Ĺ˝ĹśĆšÄžĹľĆ‰Ĺ˝ĆŒÄƒĹśĹ?Ä‚ 'HOGLDGH-DQHUDGH)HEUHU

10 i

Actualitat-10-11(H3).indd 2

19/02/2013 17:02:24


Dos ferits lleus en l'incendi ĚΖƵŶƉŝƐĂDŽŶƟŐĂůă Dues persones van resultar intoxicades de caràcter lleu a causa d'un incendi en un pis del barri de Montigalà. Els fets van tenir lloc el passat dijous en un pis de la segona planta d'un edifici de la Rambla França, número 21. Fins al lloc s'hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat que van comprovar que el foc afectava la cuina del pis. Tots i que els mateixos veïns ho van intentar apagar, fins a tres quarts de tres els Bombers no van donar per controlat el foc.

Inaugurades dues aules ŝŶĨŽƌŵăƟƋƵĞƐĂĂŶ Cabanyes I Sant Roc L’A ju nt a m e nt h a p o s at e n marxa dues aules informàtiques per fomentar l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) entre la ciutadania. La setmana passada van ser inaugurades al Centre Cívic Can Cabanyes i al Centre Cívic Sant Roc. Els ciutadans podran fer servir aquestes aules, conegudes també com a Telecentre, per efectuar diferents activitats relacionades amb les TIC.

El govern de Badalona demana explicacions al PSC per un contracte "irregular" signat el 2005 amb Anna Villena Política Carles Carvajal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar l'acord de la Junta de Govern Local de setembre de 2005 a l'Ajuntament de Badalona, en la que es va aprovar la contractació de l'advocada Anna Villena per a la defensa i assessorament jurídic del consistori, llavors liderat pel PSC. El Suprem va ratificar la sentència l'any 2012 en considerar que el contracte era "irregular". Anna Villena ha estat també assessora del PSC a nivell nacional i és la germana d'Elisenda Villena, detectiu de l'agència Método 3, presumptament relacionada amb els casos d'espionatge polític que han sortit a la llum durant els darrers dies. Ara, el govern municipal del PP a Badalona demana explicacions. El contracte entre l'Ajuntament de Badalona i Anna Villena, que va concórrer al concurs de la mà d'altres advocades, era per valor de 640.000 euros i per una durada de dos anys, segons

detalla la sentència. L'acord, però, es va anar renovant i va expirar, finalment, el març del 2012, segons el consistori badaloní. Un mes després, l'abril del 2012, el Tribunal Suprem ratificava la sentència del TSJC que declarava nul aquell contracte. Segons argumenta el Suprem, Villena i les seves sòcies haurien d'haver constituït una unió temporal d'empreses (UTE) per concórrer al concurs públic. No ho van fer, però tot i això es van poder presentar i van acabar guanyant l'adjudicació del servei d'assessorament jurídic. El govern popular ha recordat que l'oferta econòmica que va presentar Villena no era la més barata. Fonts del PSC recorden que aquest contracte es va aprovar per unanimitat l'any 2005, i va ser renovat al 2009. Els socialistes asseguren que aquesta assessoria encara estan treballant per l'Ajuntament. Segons el PSC, el passat 10 de gener va defensar el govern amb l'afer de les entitats "rocieras" de la ciutat.

i 11

Actualitat-10-11(H3).indd 3

19/02/2013 17:02:27


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

Fotonotícia ĞƐƟƚƵŢĚĂůĂĚŝƌĞĐƚŽƌĂĚĞ ůĂŝďůŝŽƚĞĐĂEĂĐŝŽŶĂů͕ůĂ ďĂĚĂůŽŶŝŶĂ'ůŽƌŝĂWĠƌĞnj ^ĂůŵĞƌſŶ

Ϯ͘ϬϬϬƉĞƌƐŽŶĞƐƉĂƌƟĐŝƉĞŶĂůĂ&ĞƐƚĂĚĞůŽƐĐ Fins a 1.800 arbres, principalment alzines i pins, es van plantar, el passat diumenge, a l'entorn del Berenador de Can

Ruti. En aquesta ocasió van estar prop de 2.000 les persones que van participar a la tradicional Festa del Bosc de Badalona.

La badalonina Gloria Pérez Salmerón ha sigut destituïda del seu càrrec com a d ire c tora d e la B ibliote c a Nacional. La seva substituta serà Ana Santos Aramburo, directora g e n er al d e B i b li ote q u e s i ar xius de de l'Ajuntament de Madrid. La destitució h a ag af at p e r s o r p r e s a a Salmerón. La badalonina ha declarat que no s'esperava aquesta destitució després d'haver celebrat el tricentenari de la Biblioteca. Des del Ministeri de Cultura senyalen que conclosa la commemoració de la Biblioteca, s'inicia una nova etapa a la institució.

Paguem en efectiu i a l'instant • Taxació gratuita

Possibilitat de recuperació

0,50€ + per gram

*més en la teva taxació si presentes aquest anunci

8i

Actualitat-12.indd 1

19/02/2013 17:03:27


PIS COMPLET!

www.sayez.com

COMPOST PER DORMITORI, MENJADOR, SOFÀ I CONJUNT DE TAULA AMB CADIRES

Sayes.1429.indd 2

30/04/2012 17:30:54


AFons

ůĚğĮĐŝƚĚ͛ĂƚĞŶĐŝſƌĞĐůĂŵĂŵĠƐĂƚĞŶĐŝſ Carlota Camps Farré

L’Eulàlia i la Carlota són dues joves badalonines a qui els van diagnosticar un trastorn per dèficit d’atenció, i en el cas de l’Eulàlia acompanyat d’hiperactivitat, quan feien 4rt ESO. Ara, quatre anys després, les dues estan a la universitat fent la carrera que volien fer. E l d è f i c i t d ’a t e n c i ó, a m b h i p er ac t i v i t at ( TDAH) o sense (TDA), és encara avui en dia un gran desconegut per un am pli se c tor d e la població. És un trastorn neurobiològic, amb base g enèti c a, que afe c ta més d’un 5% de la població.Es manifesta durant la infantesa, tot i que en un 50%

dels casos perdura també durant l’adolescència i l’edat adulta.Els nens que pateixen dèficit d’atenció tenen tendència a distreure’s fàcilm ent i el s c ost a m antenir l’atenció durant uns minuts seguits; són dispersos, desorganitzats, oblidadissos i impulsius.En el cas del TDAH, a més dels símptomes anteriors, els costa estar quiets, es mouen sense finalitat concreta i són xerraires i sorollosos. El problema d’aquest trastorn és la seva difíc il dete c c ió pels pares i professors, tot i que en alguns casos són més evidents que en altres, és difícil discernir entre un nen que és mogut i dispers i un nen que té TDA-H. Si

el trastorn va acompanyat d’hiperactivitat la detecció del pro b lema ac ostuma a ser més ràpida i fàcil ja que són nens i nenes que des de petits són molt moguts. Mentre que els qui ho tenen sense hiperactivitat poden passar per mandrosos fins molt més grans o inclús no a r r i b a r- s e a d e t e c t a r. L a Carlota ens explica que “un professor a 3r d’ESO li va dir als meus pares que no m’interessava res i que no faria res a la vida”. Desprès de diagnosticar-li el problema i medicar-se,les seves notes van millorar substancialment i ha aconseguit arribar on volia. L’ Eu l à l i a e n s ex p l i c a q u e quan li van detectar el

14 i

AFons-14.indd 2

18/02/2013 10:55:48


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

t r a s t o r n “ va i g re a c c i o n a r b é p e rq u è e m v a n e x p l i c a r q u e s e ri a p o s i t i u p e r mi”. Els seus pares també van reaccionar bé, tot i que admet que “el seu pare no s’ho va creure fins que no va veure els resultats” i que “els professors també van quedar molt sorpresos”. No és una cosa de la qual se n’ amagui, els seus amics “ ho saben i aquest fet no ha canviat la nostra relació”. L’Eulàlia valora la detecció del trastorn com una cosa positiva ja que “vaig passar de suspendre a treure bones notes, fins a dia d'avui q u e e s t i c a l a u n ivers i tat e s t u d i a n t l a c a rre r a q u e volia”. Tot i això, reconeix q u e d i ve r s e s p e r s o n e s l i h a n d i t q u e e l T DA H “ é s una moda i que si no traiem bones notes és perquè no ens esforc em prou o no estudiem suficient”.

L a Car lot a veu am b c er t a preocupació que els professors no es prenguin el dèficit d ’aten c ió c o m un trastor n sinó com una despreocupació de l’estudiant envers els seus estudis. Reconeix que causa frustració que des de petit els professors et diguin frases com “no t’esforces”, “ n o p re s t e s a t e n c i ó ”, “ n o escoltes”,“ si volguessis...” i que quan una cosa et sur t bé et diguin “ veus com quan vols pots”,” mira q u a n t ’i n t e re s s a c o m t ’h i poses...”.“Aquestes frases et fan sentir com si fossis un inútil i tu realment no entens perquè necessites el doble de temps que els altres per fer la mateixa tasca, però no és perquè no vulguis”. La Carlota reconeix que quan li van detectar el problema es va sentir alleujada i que en veure els resultats q u e d o n ava l a m e d i c a c i ó

“vaig sentir una ràbia infinita cap aquells professors que m’havien titllat de mandrosa sense contemplar mai la possibilitat de que tingues un problema”. El d èfi c i t d ’ate n c i ó re c l ama una for t a c o ns c ièn c ia social per ser tractat amb més consideració. No detectar-lo o no fer-ho a temps provoca quela frustració de l’estudiant, que veu que no pot arribar al nivell dels seus companys, augmenti i el fracàs escolar acaba trucant a la porta. El d èf i c i t d ’ate n c i ó é s u n problema que si es detecta a te m p s i e s t r a c t a n o té més repercussions en la vida dels estudiants i poden actuar com la resta de nois i noies de la seva edat, però c a l d e t e c t a r- l o i p o s a r- h i remei. i 15

AFons-14.indd 3

18/02/2013 10:55:53


ůĂĚĂůŽŶĂĞŵƉĂƚĂĐŽŶƚƌĂĞůEăƐƟĐĚĞdĂƌƌĂŐŽŶĂĞŶ ƵŶƉĂƌƟƚĂŵďƚƌĞƐŐŽůƐĚĞƉĞŶĂů;ϮͲϮͿ Futbol Artur Piquet

El CF Badalona va aconseguir un empat a 2, davant de la seva afició, contra el Nàstic de Tarragona, en un par tit en el que la nota més positiva va ser que els homes de l'Albert Cámara van aconseguir acabar amb la sequera golejadora que els perseguia des de l'inici de la segona volta. D'altra banda, el regust més negatiu de l'encontre va ser la lesió d'en Jerson, que es va retirar en llitera i va ser substituït per en Ferrón. El partit va ser molt intens, i tres dels quatre gols es van aconseguir des del punt de penal. L'equip visitant va veure com se li posava el partit de cara quan, al minut 14, l'àrbitre va xiular un penal per

una caiguda d'en Javi Martínez dins l'àrea que va transformar en Marcos. No obstant, al minut 28, l'Abraham va forçar un altre penal a favor del Badalona que en Pelegrí va aconseguir transformar en l'empat. Quan semblava que el Badalona havia fet el més complicat i podia imposar el ritme del partit, en Marcos va aconseguir el segon gol per l'equip tarragoní en una badada defensiva local. Quan faltava molt poc per arribar al descans, en Borja va veure com li anul·laven un gol que hagués servit per marxar als vestidors amb un empat al marcador, i el Badalona va haver d'encarar la segona part amb l'objectiu de remuntar el partit. Amb aquesta consigna clara, durant els segons 45 minuts, els homes de l'Albert Cámara van tenir les

millors ocasions per marcar i, finalment, en el minut 71, gràcies a un altre penal transformat pel Pelegrí, que va provocar l'expulsió del defensa Viale, els locals van aconseguir sumar un punt. Abans d'acabar el partit, el Badalona també es va quedar amb 10 homes per l'expulsió d'en Xavi Muñoz en una acció fortuïta.

ůůƵďĚĞZĞŵĂĚĂůŽŶĂĐŽŵƉůĞƚĂůĂƌĞŐĂƚĂďĂƐĐĂ ,ŽŶĚĂƌƌŝďŝŬŽĞŶϮϮŵŝŶƵƚƐϱϱƐĞŐŽŶƐ Rem Artur Piquet

El Club de Rem Badalona, per setè any consecutiu, ha inclòs en la seva pretemporada la XIII edició de la regata HONDARRIBIKO. TRAINERU JAITSIERA, organitzada per Hondarribia Arraun Elkartea. El dissabte

passat 13 vogadors badalonins, 9 sèniors i 3 juvenils, van competit amb 26 de les millors traineres del País Basc, en una distància que no és gaire habitual a Catalunya, 5552 metes, aconseguint un temps de 22 minuts 55 segons, aconseguint deixar endarrere a un parell d’equips.

ůĞŶƚƌĞdžĐƵƌƐŝŽŶŝƐƚĂĚĞĂĚĂůŽŶĂƚΖĞŶƐĞŶLJĂĂĞƐĐĂůĂƌƐŽďƌĞ ĞůŐůĂĕ Escalada Artur Piquet

El proper dimarts, 26 de febrer, a les 20:15 hores, el Centre Excursionista de Badalona presentarà, a la seva seu (Carrer de la Costa, 13), el curs d'escalada en glaç que ha organitzat amb el suport de la FEC. El curs, destinat a aquelles persones que

han fet un curs d'alpinisme de nivell 1 o que tinguin experiència en aquest camp, estarà dividit en dues sessions teòriques i dues jornades pràctiques. La presentació inclourà la primera sessió teòrica, que parlarà sobre el material i l'equip necessari per realitzar l'activitat, i durant el cap de setmana del 2 i 3 de març es realitzarà la sortida pràctica,

durant la qual també s'impartirà la segona sessió teòrica. Finalment, el proper 5 de març, es celebrarà la cloenda del curs, que serà l'escenari de l'entrega de diplomes. Tots aquells que estigueu interessats en apuntarvos-hi podeu fer-ho, fins el 25 de febrer, a la secretaria del Centre Excursionista o bé enviant un mail a secretaria@cebadalona.org.

16 |

Esports-16-17(H12).indd 2

19/02/2013 18:18:49


ůĚĞƐĞŶĐĞƌƚĞŶĞůƟƌĞdžƚĞƌŝŽƌĐŽŶĚĞŵŶĂĂůĂWĞŶLJĂ ĐŽŶƚƌĂĞůŝůďĂŽĂƐŬĞƚ;ϳϬͲϴϭͿ Bàsquet Artur Piquet

Com ja va passar a la pista del Blancos Rueda, el poc encert dels jugadors del Fiatc Joventut des de la línia de 6,75 va fer impossible aconseguir la victòria a l'Olímpic contra el Uxue Bilbao Basket (70-81). Durant els primers minuts del partit els jugadors de la Penya, que tenia la important baixa del pivot bosnià, Ognjen Kuzmic, es van mostrar molt encertats en els llançaments de 2 punts i es van mostrar molt seriosos en defensa però, poc a poc, aquesta seguretat es va

anar esvaint i el primer quart va acabar amb un desavantatge dels verd-i-negres de 7 punts (9-16). El segon quart va començar igual que va acabar el primer, i els bascos van aconseguir un avantatge de 10 punts (11-21) que, gràcies a una gran reacció dels homes d'en Maldonado, es va anar reduint fins als 5 punts de diferència que reflectia l'electrònic a la mitja part (33-38), tot i que l'equip local encara no havia aconseguit anotar cap triple. Després del pas pels vestidors, en Tony Gaffney i en Corey Fisher van aconseguir els primers triples del Fiatc Joven-

tut, que van animar a l'afició verd-i-negra, però els bilbaïns van reaccionar i van encarar els darrers deu minuts amb 8 punts d'avantatge (49-57). Aquesta diferència ja va ser impossible de remuntar i la Penya no va poder evitar la primera derrota de la segona volta com a local (70-81).

WZKWΖd>^EZ/^D͗ůƉƵŝŐĚĞĂƐƐĞŐŽĚĂ Senderisme David Roig

Ja fa uns mesos que el Centre Excursionista de Badalona va posar en marxa el cicle “Apropa't al senderisme”, una iniciativa que pretén conèixer la geografia catalana a través de tot un seguit d'excursions de poca o mitjana dificultat. Volem compartir totes aquestes experiències amb vosaltres, per això us convidem a que, mensualment, seguiu les nostres propostes al Tot. La primera excursió que us recomanem recorre un dels cims més coneguts de l'Alta Garrotxa (Girona): el Puig de Bassegoda, un espectacular mirador del Pirineu Oriental, la Garrotxa i l'Empordà. Cim: Puig de Bassegoda (1.373 m) (La Garrotxa) Desnivell: 1000 metres aprox. Durada aproximada: ascensió: 3h30' – 4h. Retorn: 2h 30' Com arribar en cotxe: Arribar al poble de Montagut i seguir la carretera fins a Sadernes. Destacat: És important consultar les èpoques en que la pista està tancada al trànsit de vehicles. Itinerari: Podem pujar des de Sadernes o apropar-nos per la pista fins el pont d'en Valentí. Pujarem per la pista fins que

arribem a uns prats de pastura molt grans que es diuen can Valentí. Just enfront nostre tindrem una primera vista del Bassegoda. Creuem els camps i, just darrera d’unes plaques solars, apareix un corriol que ens enfilarà fins el Collet de Sta. Maria. Des d’aquí flanquegem per l’ esquerra de la muntanya i, poc a poc, anem donant la volta al Bassegoda. Veiem per primer cop l'obaga del Bassegoda. Seguim el sender de Gran Recorregut (GR) per un alzinar i, en lleugera pujada, passem per les runes de Mas Principi. Aquí tornem a pujar pel GR i anem a sortir a una pista, que seguirem cap a la dreta. Passem pel coll de Principi (1127 m) i als pocs passos deixem el GR i trobem una pista a la dreta marcada amb senyals verds. Arribem al pla de Bateria, que és un bon lloc per fer una parada abans de fer la pujada final. El camí té una forta pendent i arriba fins al principi de la paret.

Comencem la grimpada, d'uns 10-15 metres, ben equipada amb cadenes i algun esglaó i amb poca estona assolirem el cim. Per la tornada, desgrimpem i quan el camí que hem pujat fa un gir brusc cap a l'esquerra, hem de cercar un petit corriol a la dreta, marcat amb fites, que va vorejant la cinglera. Al cap de 5 minuts hi trobem una cruïlla: el camí que seguirem serà el de l'esquerra, que baixa fortament per la tartera, seguint fites i ens conduirà ràpidament al Coll de Riu (993 m). Retrobem la pista i la seguim fins arribar als Prats de Can Agustí, que prèviament ja haurem passat a la pujada. De baixada agafarem la mateixa pista direcció Sadernes i podem fer una parada a l'Ermita de la Mare de Déu de les Agulles. Passarem per uns boscos de castanyers i faigs, i anirem baixant la pista fins arribar al cotxe. | 17

Esports-16-17(H12).indd 3

19/02/2013 18:18:51


Jordi Mercader, monologuista

ĂĚĂůŽŶĂƚĠƵŶďŽŶƐĞŶƟƚĚĞů͛ŚƵŵŽƌ͕ŚĞŵ ƟŶŐƵƚůĂƐŽƌƚĚĞƚĞŶŝƌĚƵƌĂŶƚƵŶƐĂŶLJƐƵŶĚĞů ŵŝůůŽƌƐůŽĐĂůƐĚĞĐŽŵğĚŝĂĚĞĂƚĂůƵŶLJĂ͘ :ŽƌĚŝDĞƌĐĂĚĞƌĠƐƵŶũŽǀĞďĂĚĂůŽŶşƋƵĞŚĂĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚĨĞƌĚĞůƐĞƵƚƌĞƚĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐ͕ƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝſ͘:ĂĨĂŵĠƐĚ͛ƵŶ ĂŶLJƋƵĞĞƐĚĞĚŝĐĂĂĨĞƌŵŽŶžůĞŐƐ͘ĐƚƵĂůŵĞŶƚ͕ĞůƉŽĚĞŵǀĞƵƌĞĞůƐĚŝũŽƵƐ͕dĞĂƚƌĞŶĞƵĂŵďů͛ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞ͞DŝŶŝƐƚƌŽƐĚĞů,ƵŵŽƌ͕͟ĞƐĐŽůƚĂƌͲůŽĂƌăĚŝŽĐŝƵƚĂƚĚĞĂĚĂůŽŶĂĞůƐĚŝƐƐĂďƚĞƐĚĞϭϮĂϭϯŚŽƌĞƐŽǀĞƵƌĞ͛ůĞŶĂůŐƵŶĂĚĞ ůĞƐĐŽůͼůĂďŽƌĂĐŝŽŶƐƋƵĞĂƋƵĞƐƚũŽǀĞŚƵŵŽƌŝƐƚĂĨĂĂůƉƌŽŐƌĂŵĂWĞŶƐŝſŽŵƉůĞƚĂĚĞdĞůĞǀŝƐŝſĂĚĂůŽŶĂ͘

Gina de Tera

Primera pregunta obligada, quan anaves a l'escola, eres el graciós de la classe? Sí clar! eren els meus primers passos... En aquells temps qui eren els teus ídols? Humorísticament, Eugenio a sigut un dels meus ídols, però sense cap mena de dubte, Pepe Rubianes a sigut el meu gran referent...

Els has mantingut o ara han canviat? Els he ampliat, la experiència y el temps fa que coneguis coses noves.... però si es certs que ells dos continuen sent un gran referent per mi. Explica'm un acudit Sempre he pensat que els acudits escrits no tenen gràcia, però aquí va un de fa poc... -Tio, que me han dicho que se a quemado el edificio contiguo.... -con miguo?

... aha... He avisat... Creus que per escrit és més difícil fer riure? Sense cap mena de dubte. La interpretació és una part fonamental de l’humor, a la gent li fa gràcia veure a algú com explica o com li passen coses. Quan llegeixes alguna cosa divertida et pot fer gràcia, però és molt difícil que et faci riure. La mussa inspiradora a on es troba? A la vida mateixa?

18 |

Persones-18-19.indd 2

19/02/2013 10:34:31


El dia a dia és molt divertit i la vida encara més. En un dia qualsevol de una persona normal passen moltes cosses que poden servir per escriure i per fer humor, únicament les has de saber aprofitar, que és el més difícil...

noves generacions i per desgracia a Badalona costa molt!Hi ha molta gent molt ben asseguda a la seva cadira que considera que el que fem el joves no és de qualitat, només perquè no és el que ells diuen o el que ells pensen.

Parteixes de zero o d'anècdotes que t'han passat o que passen a la gent del teu voltant? Depèn... no hi ha una manera de començar a escriure, les coses passen i tu les agafes. De vegades n’hi ha que et semblen divertides i vols explicar-les i d’altres cops són anècdotes de gent que t’envolta i veus que allò ho has de explicar.... però normalment, en el meu cas són situacions que ens passen o ens han passat a qualsevol de nosaltres.

Aquests dies estàs al Teatreneu amb l'espectacle "Ministres de l'humor". De què es tracta? Ministros del Humor, és un espectacles de monòlegs que faig juntament amb en Toni Garcia. Donem a conèixer els nostres punts de vista de aquesta societat, que ja sola fa riure. Barrejar humor i política no sembla una bona idea, però ho es, sempre que ho facis des de un punt de vista exterior.

Les classes d'interpretació són imprescindibles? Imprescindibles no, però sí que és cert que ajuda. Una bona formació sempre et fa tenir mes recursos a dalt de un escenari, però és cert que aquesta seguretat també ve donada de la experiència. Vas formar part de grups de teatre amateur, és aquí on vas agafar la necessitat de pujar dalt d'un escenari? Sí, formar part de grups de teatre a la meva adolescència, és el que em va fer treballar per fer de l’humor la meva professió i la meva manera de viure. Són els meus primer passos en el món artístic, i és així com, poc a poc, te n’adonesdel que vols fer. A més també vas crear l'Associació Juvenil Poca Broma, què hi feieu? Quin paper han de jugar els joves en una ciutat com Badalona? L’associació es va crear com a plataforma per poder crear els nostres espectacles i poder presentar-los al públic.En aquella època creàvem els nostres pròpies espectacles d’humor i els donàvem a conèixer al públic mitjançant aquest nom de “Poca Broma”.Els joves són el futur de la ciutat, s’ha d’obrir el camí a les

Persones-18-19.indd 3

Creus que els monologuistes són els pallassos del segle XXI o això m'ho acabo d'inventar i no té cap mena de sentit... Això t’ho acabes de inventar, però si que te una mica de sentit. Gràcies, d’en tant en tant faig sentències coherents És cert que si algú que es dedica al món del pallasso ara mateix llegint això estarà estirant-se dels cabells, però una mica sí que som els pallassos del segle XXI.La nostra funció és fer riure, encara que les eines que fem servir són molt diferents a les de un pallasso. Posem pel cas que tinc un mal dia, un dia horrorós... què puc fer per estar de bon humor? Deixar de mirar-te el melic, aixecar el cap i adonar-te que la vida és meravellosa passi el que passi.Si els problemes els afrontes amb un somriure acaben sentmenys. Si vull veure bons monòlegs què puc fer? La veritat és que a Barcelona es fan molt bons espectacles de monòlegs, al Teatreneu, l’Alexandre i el Club Capitol estan apostant fort per la comèdia, però et recomano, Los Ministros del Humor....

L'humor és la millor teràpia? L’humor és la millor manera de viure... A Badalona es va fer el certamen de Monòlegs, amb una important participació. Creus que Badalona compta amb una bona base humorística? Badalona té un bon sentit de l’humor, hem tingut la sort de tenir durant uns anys un del millors locals de comèdia de Catalunya. Molts dels participants de aquells cinc certàmens de monòlegs, fins i tot gent que no van arribar a la final, ara es dediquen professionalment a la comèdia o surten per la tele, vols dir que a Badalona com a mínim hi ha gent que si que fa bé les coses. La veritat és que la ciutat de vegades fa riure... i plorar... Què et fa riure, Jordi? L’absurd és el que més em fa riure, les situacions més desbaratades són les que més em fan riure. I plorar? Veure com la gent ho passa malament.Estem en un moment de la vida en el que plorar és molt fàcil, només cal sortir al carrer o veure un telenotícies... veure com els que han de solucionar el país, primer estan mirant com solucionar-se la seva vida. Acabem amb temes més divertits!Amb una exclusiva, per exemple! Estàs creant algun monòleg nou? Un monologuista mai para de escriure, sempre esta creant coses noves. Els monòlegs no es compten per números, jo no tinc 3 o 4 monòlegs, jo tinc un espectacle que sempre esta canviant. Els monòlegs canvien depenent el lloc on estigis o la gent que hagi vingut a veure. Ministros del Humor! No ho hem d'oblidar, oi? No, clar que no, tots es dijous al teatreneu, i tots els dissabtes de 12 a 13 a radioB, Castigados sin tele, un programa d’humor d’allò mes divertit... | 19

19/02/2013 10:34:32


La nostra dona a Madrid Jordi Ballesteros hospitabulis.wordpress.com

Crónica de Tiana Rà dio Tiana, una mort lenta Gemma Liùån gemmalinan.blogspot.com

Que ho vol en negre? Joan Soler i AmigĂł

En temps d’espies, d’infidelitats, d’intrigues i converses gravades, ens arriba la notícia: la Glòria PÊrez-Salmerón torna a casa. Per molts badalonins, ella ha estat, durant tres anys, la nostra dona a Madrid. La fins dilluns directora de la Biblioteca Nacional de Espaùa va ser rellevada pel ministre Werth, segurament molt mÊs tard del que alguns ens pensà vem. I dient això no vull donar a entendre que existissin motius per al cessament, no. Parlo nomÊs d’impressions. Se’m feia estrany que una tècnica competent, amb una visió professional de

l’encà rrec rebut, nomenada per la ministra socialista Sinde, discreta i treballadora, amb una visió plurinacional de l’estat i una dosi d’europeïsme fora de dubte, resistís l’onada de la barroeria política que sembla acompanyar la majoria absoluta del PP. Encara no fa unes setmanes li insinuava tot això, en creuar-me-la pel carrer del Magatzem, i escoltant-la em confortava pensar que potser la meva visió conspirativa del funcionament dels alts organismes de l’estat era, si mÊs no, exagerada. Al capdavall si un ministre com el Werth mantenia la Glòria en el càrrec, era evident

Per primer cop en 16 anys, Rà dio Tiana s’ha quedat sense periodisUFTBTPVOJDPMtMBCPSBEPSTRVF facin la funció de servei públic dels mitjans de comunicació municipals. Ara mateix l’emissora nomÊs compleix la funció social, emetent 20 programes. 12 d’aquests programes són de producció pròpia, la resta venen de fora. La majoria són de música i cap d’ells aporta cap tipus d’informació ni contingut local. Els objectius pels quals es va crear Ràdio Tiana, per tant, no s’estan complint. Per saber perquè s’ha arribat fins aquí, ho hauríem de preguntar a l’ajuntament. NomÊs els governs dels darrers anys saben perquè no s’ha gestionat ni vetllat per l’emissora local. El declivi comença durant el darrer mandat de PSC i ERC. Els republicans agafen la ràdio i nomenen un director a dit que no presenta cap projecte per

a l’emissora. Ni es renova el model ni es pensa en el futur, però el fet que la rà dio tinguÊs llavors 6 persones contractades entre periodistes i tècnics i desenes de DPMtMBCPSBEPST WBHBSBOUJSRVF Ràdio Tiana fes servei al poble. Des de que la ràdio va nÊixer ha topat sempre amb la incomprensió de CIU. CIU es nega a posar-la en marxa als anys 90 quan li arriba el projecte i tomba Ràdio Tramvia, que haguÊs pogut ser la primera municipal catalana amb un equip de periodistes i professionals de les telecomunicacions, alguns dels quals anys mÊs tard van fundar Ràdio Ciutat de Badalona. L’any 2008, entra el nou govern de Gent i CIU i l’emissora entra en un procÊs d’hibernació. Govern i oposició no es posen d’acord en com han de ser els mitjans. El consell municipal de mitjans s’estanca. Gent en culpa el PSC que bloqueja l’acord

El NEGRE està de moda. No sols les camises NEGRES -que abans eren dels feixistes, ni els cabells tenyits de NEGRE, ni els luxosos cotxes NEGRES. 5BNC�MFTQFMtMÓDVMFTFOCMBODJ NEGRE. I el pa NEGRE -que ara en diem pa integral i Ês el títol EhVOBOPWFMtMB-BDSJTJFOTIP pinta tot NEGRE perquè realment està molt NEGRE, i això ens radicalitza: o blanc o NEGRE. Perquè, en el fons, el que no Ês blanc Ês NEGRE. NEGRE Ês tenebror. Simbolitza la Nit, el Mal,

la Mort. Anuncia funestament la fi del món: "El sol es va tornar NEGRE com un sac de pèl", diu l'Apocalipsi. NEGRE Ês el color del Diable, la Bèstia NEGRA, i de les bruixes, que es reuneixen al gorg NEGRE i celebren misses NEGRES. Color dels animals malignes: el corb, la rata pinyada. I NEGRE Ês la bandera dels pirates (tambÊ dels actuals). Els alquimistes l'anomenen NIGREDO -contrastant amb l'ALBEDO, la blancor- i la NIGROMÀNCIA Ês la mà gia NEGRA. Hi ha

20 |

Opinio-20-21.indd 2

19/02/2013 12:06:01


que alguns apriorismes que jo portava al cap en pensar en el tenaç-perseguidor-del-català, havien d’entrar en crisi. Però es veu que no. Que potser si la van mantenir en el càrrec era perquè els feia por que el Tricentenario de la BNE no fou prou lluït si es produïa un relleu a mitja celebració. Els fastos, ja se sap. El comunicat emès pel ministeri a l’hora d’explicar el relleu té la fredor que és pròpia a aquest gènere de la literatura política: cal abordar una nova etapa i per això cal un relleu, relleu que es fa “no sin antes destacar y agrade-

cer la labor desarrollada...” i tot plegat, naturalment, destacant que “Gloria Pérez –Salmerón ha puesto todo su empeño profesional y personal en situar a la BNE entre las más reputadas y proactivas del panorama europeo”. La Glòria ens ha prestigiat com a ciutat. S’ha fet càrrec, amb cautela i passió, d’una institució de l’estat, honorant la feina dels tècnics que saben guardar lleialtat al representant polític de torn. La Glòria de Can Casacuberta és la demostració palpable, -i aquí rau per mi el seu valor simbòlic-, que a casa nostra hi ha gent, molta gent, preparada per

assumir tasques importants, de relleu, de nivell internacional. En temps de desànim, fora complexos. El passat desembre, sense anar més lluny, era a Washington presentant unes ponències a la Library of Congress. Com a ciutat, -i com a país-, necessitem subratllar referents positius, necessitem convènce’ns que estem en disposició de funcionar com una ciutat normal, com un país normal. Sense tuteles estranyes i sense peatges injustos. Tenim la gent, tenim les ganes i tenim molta feina per davant. La Glòria torna. Ells s’ho perden.

i el PSC a GENT. Mentrestant la ràdio és un desgovern. Van plegant els periodistes. Comença el procés del peix que es mossega la cua: el govern va traient inversió i mitjans i els periodistes cada cop fan menys. Pel camí es van QFSEFOUDPMtMBCPSBEPSTJMBSËEJP es va tancant. Amb l’entrada del nou govern PSC-ERC, fa dos anys, encara ha estat pitjor. Amb la crisi rere els talons, es retallen els tècnics i la ràdio es queda amb tant sols un periodista que ningú controla les hores que treballa ni el que fa. Fins que plega. Durant tot aquest temps no es replanteja el model. Quan tothom corre per les autopistes de la informació, a Tiana anem amb tramvia. Fa dos anys, el govern va acceptar una reunió amb periodistes locals i semblava que es deixava aconsellar. Però ara juga a la puta i la Ramoneta, mentre la ràdio es

va morint sola. No cal ni matarla. I quan l’últim periodista que quedava plega per motius personals comença el festival: l’últim ple i una entrevista a l’alcaldessa a Ràdio Ciutat de Badalona són demolidors per les poques esperances que ens quedaven a alguns. El govern s’aferra a la crisi, als diners que costa la ràdio i el fet que no sigui una prioritat i s’empara en uns estudis que no són de cap manera ni rigorosos ni fets expressament per a Tiana. PSC i ERC desestimen propostes parlant només del que costen i obvien el llibre blanc de la ràdio (normativa a nivell català) que aconsella destinar com a mínim un 1% del pressupost municipal als mitjans públics (actualment el pressupost de la ràdio és de 22.000€ i el de l’ajuntament de 8.673.122€). I l’alcaldessa i el regidor Héctor González tergiver-

sen la voluntat dels projectes que han arribat per ajudar a trobar una TPMtMVDJØJEFTDPOFJYFOUDPNQMFtament la història i els orígens de Ràdio Tiana. Es refereixen a antics EJSFDUPSTDPNBiDPMtMBCPSBEPSTwJ menteixen i fan creure que alguns estem fent campanya per ressuscitar Ràdio Tiana per guanyar diners. Quin gran desconeixement i quanta mediocritat. Entenc la crisi i la manca de diners, no entenc la manca de voluntat per buscar TPMtMVDJPOTOJNFOZTFODBSBMFT mentides d’aquest govern, que insegur, no vol uns mitjans públics de qualitat. El problema no són els diners, és el model. Precisament contractar un periodista i seguir amb l’actual procés de declivi és llençar els diners. I el poble i la ràdio es mereixen un respecte. Un respecte que ara mateix no veig que estiguin tenint els polítics del meu poble.

animals de pèl o ploma NEGRES que són talismans, però molts tenen connotacions malignes o porten mala sort. Gat NEGRE, boc NEGRE, cabra NEGRA, gall NEGRE, gallina NEGRA -que contrasta amb la gallina blanca, que diu que fa bon brou-, borinot NEGRE... I també certes plantes: arç NEGRE, mill NEGRE, faves NEGRES... emprades en bruixeria. En la litúrgia cristiana el NEGRE és el color de dol, del Dia dels Morts, dels enterraments i funerals. I símbol del pecat: la

NEGROR embruta la blancor de la innocència. Però hi ha Maredéus NEGRES i la tradició ens parla del Rei NEGRE, que porta carbó als nens dolents. El refranyer utilitza expressions tals com: NEGRE com el carbó, com el sutge, com el pecat, com l'atzabeja. I parla de sort NEGRA, de pena NEGRA, de ser una bèstia NEGRA, d'estar NEGRE, de veure's NEGRE o en dificultat, de veure-ho tot NEGRE, de tenir l'ànima o la consciència NEGRA, de vi blanc i vi NEGRE

-que en castellà en diuen tinto, i en francés, rouge...-. I de la raresa del bé NEGRE amb potes rosses. I d'allò que cada dia surt als diaris i a la tele i la ràdio: converses d'empresaris, cases reials, polítics bocamolls i detectius, amb micròfons secrets: de diner NEGRE! Per això, per estar al dia, m'he decidit a posar NEGRE sobre blanc aquest article. Ara que res no és de color de gos quan fuig... si és que la polícia, els mossos i els jutges els enxampen... | 21

Opinio-20-21.indd 3

19/02/2013 12:06:02


Amb veu pròpia Micaco madur L'empresa municipal Engestur, encarregada de gestionar els aparcaments públics, ofereix vals de descompte d'aparcament als locals adherits al Gremi d'Hosteleria i Turisme. Els vals tenen un valor de 0,50 cèntims i permeten aparcar durant una hora. El descompte d’un 75% del tiquet té l’objectiu d’afavorir la clientela als restaurants del Centre de Badalona.

Micaco podrit El bici parc de Badalona, situat al polígon de les Guixeres, es troba actualment en una situació lamentable. Des de fa força mesos, a causa d’un SPCBUPSJ OPIJIBJMtMVNJOBDJØOPDUVSOB i l’estat de les rampes es deplorable. El bici parc de Badalona, que cada dia es força utilitzat per desenes de joves, cal que estigui a l’altura d’una ciutat on justament no proliferen equipaments d’aquestes característiques.

Ho hem trobat al carrer L a plaça Roca i Pi, davant l ’e s t a c i ó d e R e n f e , s ’h a convertit en una zona sense l l e i. El s veïn s h a n d e n u n ciat, a través del Tot, que els motoristes d’una pizzera de la plaça s’han fet seu el carrer. Segons els veïns, els treba-

lladors circulen enmig de les voreres a gran velocitat, sense mirar si passen o no vianants, o aparquen, com mostra la imatge, a qualsevol racó de la plaça, impedint el pas de les persones que volen creuar la plaça.

Badalona en tweets Anar a un bar en ple segle XXI i q no tinguin res sense sucre. Visca la#diabetis i #Badalona @maicalo

Avui he decidit fer twitter enlloc de diari, segueix sent trist enterar-te del que passa a #Badalona #alafoguera tots!! @Carrerasxavi

Carmen de Mairena a J.J.Vázquez: "¿Te acuerdas de #Badalona, de la playa del Chernóbyl?" @carles_tornero

Sense Zara el Carrer de Mar té un aire fantasmal bastant xungo #Badalona @Spade_7

La botiguera de tota la vida on comprem el menjar de l'hàmster em diu que marxa als EUA amb la família i tanca #Badalona @csolaniubo Per si a algú li interessa, estan fent el bateig d'una de les vies de tren de #Badalona. Fa tres nits van fer l'altra. Fa molt soroll! @oriolfam

En Fernando reclama els seus diners de les #preferents davant#Caixalaietana a #Badalona @oriolmataro 22 |

Opinio-22.indd 1

19/02/2013 12:13:57


Catรกlogos Delta

Optima.indd 3

12/11/2012 10:20:06


Avd. President Companys, 44 Bajos (junto tienda Movistar) 93 464 55 09

Es busquen contenidors de reciclatge desapareguts! M.Gol

A finals de novembre de 2012 vaig escriure al Regidor de Via Pública i Mobilitat del meu districte (a través del Consensus Badalona) pel tema dels c o nteni d or s d e re c i c latg e "desapareguts" dels carrers Conquista amb guifre, i com que no he obtingut resposta, i he llegit algunes queixes en aquesta secció, he optat per fer el mateix a veure si entre tots/totes hi podem fer alguna cosa. El tema és que des de fa uns mesos s’han retirat els contenidors de reciclatge de la cantonada Conquista amb G u i fr é, d e i xa nt- n e n o m é s tres de rebuig. Com és de

suposar, als veïns i veïnes de la zona ens genera força problemes: no ens permet reciclar còmodament doncs c a l a n ar u n s c a r r e r s m é s enllà per a dipositar-hi les deixalles, a l’espai que queda entre els contenidors es va acumulant brossa i deixalles a l'engròs (l'altre dia hi havia mobles trencats i fins i tot un parell de matalassos), a més la imatge i olor que aquest espai mort desprèn és lamentable (per no utilitzar un altre terme per descriure-ho) tenint en compte que hi ha habitatges amb balcons i finestres ben properes, i ja no entrem a parlar de com n’estan de plens... A b a n d a d 'a i xò, l e s g u i e s

del terra per a encaixar-los segueixen allà, de manera que no només hi ha un buit considera ble entre contenidor i contenidor, sinó que a més es perden llocs d'aparcament (i n o é s q u e B ad a l o n a e s caracteritzi per l'abundància d'aquests)... El més graciós és que ens han “rallat” amb l’anunci “envàs on vas” a tot arreu i en tot moment, però no ens treuen les eines per a poder-ho complir. Potser que s’aclareixin una mica tots plegats. Com a solució al tema proposo que ens retornin els contenidors de reciclatge, o sinó que els "re-col·loquin" correctament deixant l'espai sobrant per a l'aparcament públic.

On son els diners de la nostra escola? Yolanda Cortès

L’ I EC h o d e f i n e i x : Pe r s o na que s’enfada o molesta enfront d’algun fet i Som unes famílies de segon de primària de L’escola Les ciències, molt amoïnades pel futur escolar dels nostres fills i filles. Després de 5 anys de continuada espera, multitud de reunions, algunes xerrades, 1 cassolada, més reunions, falses promeses i moltes mentides,....... Varem aconseguir l’inici, el m e s d ’a br il d e 2012 d e l a construcció de la nova escola

Les Ciències, amb termini d ’e xe c u c i ó d ’o b r a d e 8 - 9 mesos de construcció. A l N ove m b r e d e 2 012 , s’informa a totes les famílies matriculades a l’escola Bufalà II (Les Ciències) prefabricat, que s’endarrerien les obres 3 mesos i per això, el trasllat no és farà a la data marcada anteriorment. Ens van prometre que l’obra estaria finalitzada el primer trimestre del 2013, i es faria el trasllat dels barracons del carrer Molí de la Torre num. 96, instal·lats des de l’Agost 2008. La nostra sorpresa és que les

Tota l’actualitat més immediata a Twitter

obres son parades, així ho manifesten els dos treballadors que hi ha assentats els terrenys de l’obra. Disposem d’unes instal·lacions nefastes i poc segures pels nostres fills i filles i no sens oblidi que on vàrem començar 25 infants avui son uns 200 alumnes, des de P3 fins a segon de primària. J a e s t à b é, d e s p r é s d e 5 cursos continuem sense tenir els drets i espais que la resta d'escoles de Catalunya. Una vegada més ens preguntem, on son els diners de la nostra escola?

twitter.com/totbadalona www.eltotdigital.com facebook.com/totbadalona

24 |

Lectors-24(OroTeam)-25.indd 2

18/02/2013 13:13:03


#totbadalona

Imatge de la setmana: @diamatbcn diamatbcn

Títol: S'apropa el divendres!

Etiqueta a les teves imatges de Badalona, Montgat i Tiana amb el hashtag: #totbadalona Cada setmana triarem una per a publicar-la a la revista.

L’alcalde i els desnonaments Pedro Jesús Fernández

A Badalona cal que l’alcalde es posi les piles o com es diu clar i català, agafi el bou per les banyes. L’alcalde, davant del sagnant problema que afecta a centenars de persones de la nostra ciutat, ha d’assumir la responsabilitat que té i ha d’afrontar aquesta realitat. Són molts els ajuntaments d’arreu de Catalunya que s’han posat davant d’aquest greu problema i han aconseguit paralitzar molts desnonaments. La intermediació de l’alcalde és necessària per trobar una solució entre les parts i així arribar a una solució abans d’una demanda d’execució hipotecaria o bé evitar un desnonament. Hi ha molts exemples que demostren com, gràcies a aquest compromís i implicació dels alcaldes, les gestions realitzades amb les entitats financeres, no oblidem responsables d’aquest problema, BNCFMTDPMtMFHJTEBEWPDBUT procuradors, cambres de la propietat..., han aconseguit que cap persona es quedi al carrer per no poder fer front al pagament del préstec hipotecari.

Ara bé, a Badalona, sembla que l’alcalde no té la voluntat política de solucionar aquest problema més enllà de les seves declaracions a la recerca de titulars i sense cap actuació concreta i possible sobre el seu compromís amb les persones afectades. A Badalona, com el mateix alcalde va reconèixer fa més d’un any, són centenars de persones i famílies les que es troben sota l’amenaça de trobar-se al carrer. El mateix Servei d’Orientació Jurídica de l’Ajuntament ha atès una mitjana de deu persones/ famílies per setmana. Molts d’aquest casos acudeixen a la PAH perquè consideren que des de l’Ajuntament no es prenen seriosament el seu problema. Per això des de la PAH s’ha demanat a l’alcalde que s’impliqui i, utilitzant els mitjans legals de què disposa (expropiació de l’ús dels habitatges buits propietat dels bancs, el lloguer social dels immobles que procedeixen de l’estoc que les entitats financeres no han passat al banc dolent, la Llei pel Dret a l’Habitatge que, entre altres mesures, preveu una fórmula que permet que els propietaris d’habitatges buits

cedeixin el seu ús a canvi que el beneficiari es faci càrrec del seu manteniment...) actuï i eviti els desnonaments a la nostra ciutat. Badalona ha d’estar lliure de desnonaments. El ciutadans no poden continuar vivint sota aquesta amenaça. No volem viure sense futur. Si hi ha voluntat, es pot arribar a trobar solucions. Al mateixos bancs, els interessa evitar la possible ocupació dels seus habitatges buits i els problemes que això els suposaria. Segur que si tenen la garantia de l’Ajuntament com a avalador d’una família responsable que es farà càrrec del manteniment i dels consums dels habitatges i un lloguer social, estaran interessats a arribar a aquest acords. El que és evident és que així no podem continuar. Cada dia són més les persones afectades i hi ha més habitatges buits que són propietat dels bancs. L’alcalde si no vol que paguin justos per pecadors, ha de parar l’orella, parlar cristià i passar per la pedra els poderosos responsables d’aquesta estafa i posarse al costat dels més febles i vulnerables. | 25

Lectors-24(OroTeam)-25.indd 3

18/02/2013 13:13:08


Gina de Tera espaiC@eltotdigital.com

Marçal Font i els blow presenten “Frutos del desguace” a l’Espai Betúlia D i n s d e l c i c l e L’ h o r a d e la poesia, aquest dijous a dos quarts de vuit a l’Espai Betúlia el poeta i rapsode Marçal Font acompanyat dels músics B l ow e n s ofer ir à e l re c it al “ Frutos del desguace”, que el mateix autor defineix com “ poesia sense res més, cançó sense res més, d ’ésser humà a ésser humà, acompanyada per l’incomparable marc de c olors d e la mú s i c a free jazz dels low low Blowers”. M ar ç a l Fo nt é s u n a f i g ur a c l au d i n s d e l ’e s c e n a p o èt i c a . Mica en mica s’ha anat

fent un lloc fins a ser l’actual bicampió de Poetr y Slam Barcelona i campió d’Espanya d’aquesta e s p e c i alit at e l 2011. A més de ser un rapsode que val la pena escoltar ha publicat la seva obra poètica en diverses revistes e s p e c i alit z ad e s, a m é s d e crear diversos espectacles p o èt i c o - mu s i c al s. D i j o u s, Fo nt s’ac o m panya de tres bons músics: Ferran Besalduch al sa xo baix i sopranino, Joan Palacio al tro m b ó d e vare s c o ntr abaix i Angelo M anhenzane a l a p er c u s s i ó.

M80 radio celebra una festa homenatge als millor hits dels 80's al SARAU 08911 Aquest dissabte 23 de f e b r e r, a p a r t i r d e l e s 0 0 . 0 0 h , S A R A U 0 8 9 11 ofer ir à una fe st a d e l a m à de M80 radio on sonaran els millors grups i temes de la música del 80. Una festa que por ta per títol LOS 80 principales i que farà un repàs a la discografia

de les millors bandes i cantants d'aquella dècada: Duran Duran, The Cure, B o n Jovi, Gero g e M i c hael, The Police, Depeche Mode, R . E . M , Va n H a l e n , E l v i s C o s te l o, Pr i n c e o Q u e e n ser an al g un d e l s prot ag o nistes. Un proposta culural i d 'o c i 10 0% re c o m ena b l e.

DINERO AL INSTANTE a cambio de ORO, JOYAS, TELEVISORES, ORDENADORES PORTÁTILES, VEHÍCULOS...

Con garantía y seguridad.

CONVIERTE EN EFECTIVO TUS OBJETOS DE VALOR Avenida Martí Pujol, 209 - Badalona (junto a Vía Augusta y a 100m. del Hospital Municipal)

S PÉRALO U C E R ¡Y MES! EN UN

T. 93 464 04 55 www.hellomoney.es 26 |

1571.pag.26.27.indd 2

19/02/2013 14:11:24


“Voluptuosidad”, la darrera exposició de les Crajes a Barcelona

El duet d’il·lustradores Crajes, format per les bad alonines Carla Red ó n i Jessica Ruiz, tornen a exposar a Barcelona amb una mostra altament recomanable. “A la voluptuosidad” es pot veure a la Galeria El B ig ote d el Sr. Smith, una ex p o s i c i ó q u e h o m e n at j a

a la figura femenina, a la joventut, bellesa, sensualitat. Una oda a la seducció a través d’unes peces carregades de figures femenines, nimfes, bruixes, sirenes, que mesclen el folklore amb la c ultur a m é s p o p. El e g àn cia, denuncia i homenatge conviuen en els quadres de

Crajes, un art contemporani amb missatge directa i una estètica excel·lent. A més, per primer cop hi ha una sèrie d’impressions Giclée d’edició limitada a més d’una edició amb detalls fets a mà. Fins al 9 de març a El Bigote del Sr. Smith, carrer Joaquim Costa. Barcelona

COLEGIO CON GARANTÍAS BUSCA PARA REFORMAS UN PRÉSTAMO DE

30.000€

OPERACIÓN A 12 MESES

14% INTERÉS

Tel.: 637 940 949 - Juan | 27

1571.pag.26.27.indd 3

19/02/2013 14:11:26


agenda Gala Internacional de Màgia

Dijous 21

 >^ Ϯϭ,͕ al Teatre Zorrilla. Preu: 20 euros.

h plaça mallorquines - Montgat .Organitza: AVV. Mallorquines - Montgat .Col.labora: ajuntament de Montgat.

L'hora del conte

dĂůůĞƌ/ŶĨĂŶƟů

Dilluns 25

badalona

E S T I M A, E S T I M A Q U E A I X Ò D/EK&D>͊Ζ͌Yh,Wͳ RRÓN!, a les 18h, a la Biblioteca de Can Casacuberta

L’hora de la poesia

>͛^W/dj>/͕D͞&Zhͳ dK^>^'h͟de Marçal Font, a partir de les 19:30h.

L'Aula Universitària TIMÓ

WZ/DZ WKEE/ > ^Z͘ WW ZKZ1'hLlicenciat en Ciències de la Informació per la UAB ,el dia 21 de febrer a les 18:30h a la Biblioteca Tirant Lo Blanc cde Montgat, amb el tema següent: " PROBLEMÀTICA SECTÀRIA".

Divendres 22 En català llegim i parlem

/E///M > >dhZ / > KEsZ^Ed>͗ΖD/Z>> dZEdΖ de Mercè Rodoreda, a les 18h, a la Biblioteca Xavier Soto.

Presentació

WZ^Ed/M > >>/Z ͞> E'K/K>,DZ͟amb la presencia del seu autor Felipe L. Aranguren, a les 18h, al Centre Cívic de Can Cabanyes.

Gala Internacional de Màgia

 >^ Ϯϭ,͕ al Teatre Zorrilla. Preu: 20 euros.

Dissabte 23 Taller d’introducció a l’estereoscòpia

L’ART DE LA FOTOGRAFIA EN TRES DIMENSIONS, que anirà a càrrec de Carles E. Moner, president d’Euroestereo Foundation. A les 10:30h, al Museu.

^ŽƌƟĚĂ

E>Yhdy/hdd>Kͳ NA per a l' Albirament d' aus marines, a les 11h, al Port de Badalona.

SI TENS ENTRE 3 I 12 ANYS, s/E > d>>Z ͛^W/ :K >͛^W>/ /W>KKh^ que realitzarem el proper 23 de febrer a l'escola Lola Anglada. Comencem a les 10h i acabem a les 13h. Preu 3 euros. Més informació al C/ Eduard Marquina 18-20 local, dimarts, dijous i divendres de 17h a 20h. Telèfon de contacte : 93.384.26.36 Correu electrònic : esplaidiplodocus@gmail.com / www.elmicaquer.com

Diumenge 24

Inauguració

/Eh'hZ/M>͛yWK^//M ͞EdKE/ KZ/ / &KEd^d͕ D^dZ/WKd͕͟fins el 15 de març, a la Biblioteca de Sant Roc.

Casal de La Morera

ͬdKZZEd>&KEdϭϵͳϮϭ d>ϵϯϰϲϱϴϴϲϱ inici d´un taller de manualitats “ Pintura i decoracio” Inici el 25 de febere de 16,30 a 19 hores.

ŝŵĂƌƚƐϮϲ

2 edició de la Maratest de Badalona Presentació

WZd/Z>^ϵ,͕pels carrers de Badalona i Montgat.

Visita guiada

>Dh^h>KE͕a les 10.30h, es farà una visita guiada a la ciutat romana de Baetulo: les Termes i el Decumanus.

Teatre al Círcol

D > 'ZhW ^Zd /hdd KDd>͕ a partir de les 18h, dins del cicle EspaiA

Gala Internacional de Màgia

 >^ ϭϵ,͕ al Teatre Zorrilla. Preu: 20 euros.

ŽŽƉĞƌĂƟǀĂůĂDŽƌĂů

t t t͘ K K W Z d / s > D Kͳ Z>͘KD ball 2013 diumenge, 24 de febrer a les 18 hores a la sala d’ actes de l’ entitat,música en viu a la mitja part, berenar .Preu de l’ entrada per a tothom 7 euros.

Sport cilista Betulo Campionat d´excursionisme 2013

Jovellar, 3 escala 24 local 24 de feber Calella 80 kms, sortida a les 8 mati, Anada masnou, Mataró, Arenys de mar, St Pol, tornada pel mateix lloc.

9a Calçotada Popular Diumenge 24 de Febrer 13:00

>EdZyhZ^/KE/^d >KE es presentarà el monogràfic d'escalada en glaç, a les 20:15h.

Dimecres 27 Taller

͞KD ^hWZZ >͛E^/dd ^/ ^d^ >͛dhZ͍͕͟ al Badiu Jove, carrer Francesc Layret, 65-71, a les 10h del matí.

ŝũŽƵƐϮϴ Exposició

>WEz&KdK'Z&/ >KE en el Centre de Cultura Tradicional Can Canyado, desde el 28 de febrero al 18 de març, os esperamos!

WƌždžŝŵƐĂĐƚĞƐ Esplai els caps de setmana

>͛^W>/ /W>KKh^ d >^ ^s^ WKZd^ KZd^ dKd^ >^ /^^d^ a la tarda de 16.30h a 18.30h. Si tens entre 3 i 12 anys i ganes de passart’ho bé, vine a provar l’esplai el proper dissabte 23 de febrer. Més informació al C/Eduard Marquina 18-20 local, dimarts,

28 |

1571.pag.28.29.indd 2

19/02/2013 17:21:23


dijous i divendres de 17h a 20h. Telèfon 93.384.26.36 o bé esplaidiplodocus@ gmail.com / www.elmicaq u e r.com

montgat

Asociación de jubilados i pensionistas "Casal Pep Ventura" Alfons XIII, 133 - María Auxiliadora, 168 08912 Badalona

Apreciados socios y socias: Dimecres 20 Trobada amb escriptors locals

D d 1 ^ E ^ W K > K ͕ > h Z & Z E E  ͕ D D Z K ^͕ Marcos Eguiguren i Sergio Girona (dins dels actes del 10è aniversari de la biblioteca) A les 19h a la Sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo Blanc. Organitza: Regidoria de Cultura.

Dijous 21

Convocatoria asamblea general ordinaria el 25 febrero del 2013 a las 17:00 h., única convocatoria en la sede de nuestro casal

tiana

Divendres 22

Dijous 21 Hora del conte

Club de lectura

sΖE/D>^͕amb Marc Costa, a les 17:30h, a la Biblioteca de Can Baratau.

> KZ ^ hE KZ ^K>/ͳ TARI, amb Carson McCullers, a les 19h, a la Biblioteca de Can Baratau.

Xerrada

͞WZK>Dd/ ^dZ/͕͟ >^ϭϴ͗ϯϬ,͕ a la Sala Pau Casals dins l’aula universitària, a càrrec de Pepe Rodríguez, Llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB.

Divendres 22 Presentació del llibre Η^hZ/EK

>KZME>d/ZZΗ A les 19h a la Sala Pau Casals de la Biblioteca municipal. A càrrec d'Isabel Rodríguez Vila. Organitza: Regidoria de Cultura.

Diumenge 24

Vols practicar el català fent conversa? Vols ajudar a practicar-lo? Només cal 1 hora a la setmana

T’hi animes?

93 398 46 30 vxl.badalona@cpnl.cat www.cpnl.cat/badalona

Segueix-nos a:

2 Edició de la Maratest de Badalona

WZd/Z>^ϵ,͕ pels carrers de Badalona i Montgat.

Dimecres 27 Conferència

Η>DKEd'd/E͕hE,/^ͳ d L Z /  W K Z  > > E Η͕ a càrrec de Montserrat Sans, a les 19h, a la Sala Pau Casals de la Biblioteca Municipal. Organitza: Regidoria de Cultura.

Voluntariat Llengua Badalona-Sant Adrià

@VxL_BDNSAB

CNL de Badalona i Sant Adrià

"RVFTUDBQEFTFNBOB QSJNFSBQFMtMÓDVMBEFMCINC:

AMICS PER SEMPRE al Màgic Badalona! I dimecres 20 a les 19 h, vine a veure el documental

PIRATES A BADALONA! amb nosaltres. (+info a www.cpnl.cat/badalona i a www.facebook.com/cnlbadalonasantadria) | 29

1571.pag.28.29.indd 3

19/02/2013 17:21:28


novetats

música Per Gina de Tera

MY BLOODY VALENTINE mbv Amb Loveless van marcar un abans i un després i ara tornen a treure un disc extraordinari. Els dublinesos segueixen en la mateixa línia de fa 20 anys però és que tampoc necessitem res de nou, pop en majúscules, elegant, ben fet i que molt sovint trobem a faltar. Un 10, no el trobareu a l’spotify, ho sento.

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS Push the sky away Els amants de Nick Cave ja poden d e i x a r- s e seduir una vegada més amb aquest nou treball. Un disc que no deixa de ser un crescendo continuo que ens fa escoltar-lo sense parar. Cave és un dels grans i cada treball acaba sent un “vosaltres aneu fent que quan jo arribi posaré els punts sobre les is” i és així, ole!

llibres

música Per Saltamartí Llibres

LA CASA DEL SILENCI Blanca Busquets PLAZA JANES A La casa del silenci, la nova OPWFMtMBEF#MBODB Busquets, que el 2011 va rebre el Premi Llibreter, ens endinsem en la vida d’un director d’orquestra alemany exiliat a Barcelona, la de la seva minyona, i les de dues violinistes encarregades d’interpretar el Concert per a dos violins de Bach.

ESPRIU, TRANSPARENT Agustí Pons EDICIONS PROA En aquesta biografia, Agustí Pons situa definitivament Salvador Espriu al costat de les més altes figures catalanes de tots els temps. Pons obre la clau a la comprensió d'una obra literària complexa i ambiciosa, que ha enlluernat crítics com Harold Bloom i en la qual trobem una poderosa presència cabalística, ressons de la Bíblia, dels clàssics grecollatins i d'alguns dels més importants escriptors contemporanis.

TOMAHAWK Oddfellows

VERMELL O BLAU? Christian Fox - Diane Fox BRUIXOLA

M ike Patton és el rei del rock experimental i en la seva gran infinitat de projectes ara acaba de treure disc com a Tomahawk. Segons com sembla com si Patton hagués sentat el cap i la bogeria musical no és tan caòtica, però alhora fa que el músic perdi facultats.

En Nyic i en Nyac volen decorar casa seva i comencen per la porta de l ' entrada: En Nyic pinta una banda de color vermell... i en Nyac pinta l ' altra de blau! Aquesta simpàtica història protagonitzada per dos cocodrils amics ajudarà els nens i les nenes a aprendre ELS COLORS. I per acompanyar la lectura de la manera més divertida... l ' àlbum és ple de solapes i desplegables per descobrir, jugar i aprendre!

Llista d'àlbums 1

2

3

4

5

Tanto Pablo Alborán La música no se toca Alejandro Sanz Lágrimas desordenadas Melendi Believe Aoustic Justin Bieber Dual Malú

Llista de cançons 1

2

3

4

5

El beso Pablo Alborán Gangnam Style PSY Te pintaron pajaritos Yandar&Yostin Scream & Shout Will.I.Am & Britey Spears Try Pink

Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els més venuts 1

L’últim abat Martí Gironell

2

Victus Albert Sánchez Piñol

3

Res no s'oposa a la nit Delphine de Vigan

Llista facilitada per Saltamartí Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartí.com

30 |

1571.pag.30.indd 2

18/02/2013 11:16:59


Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 / 93 464 65 65 Des del 22 de febrer al 28 de febrer del 2013 24.02.13 22/23.02.13 Sala

Film

Pase 1

UN PLAN PERFECTO DJANGO: DESENCADENADO (DIG) JUEVES 28 DE FEBRERO DJANGO: DESENCADENADO (DIG) 4,50 € DOS DIAS EN NEW YORK ROMPE RALPH EL ATLAS DE LAS NUBES EL ULTIMO DESAFIO EL LADO BUENO DE LAS COSAS JUNGLA: UN BUEN DIA PARA MORIR MAMÁ AMOR ( DIG ) LINCOLN AMICS PER SEMPRE (CICLE CATALÀ)(dig) DISSABTE 23-02-13 AMICS PER SEMPRE (CICLE CATALÀ)(dig) AMOR ( DIG ) LINCOLN JUEVES 28 DE FEBRERO AMOR ( DIG ) 4,50 € LOS SIETE SPICÓPATAS LA TRAMA SI FUERA FÁCIL BRIGADA DE ELITE EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN DJANGO: DESENCADENADO DIJOUS 28 DE FEBRER EL ULTIMO DESAFIO 4.50 € EL VUELO LAS VENTAJAS DE SER UN MARGINADO DIJOUS 28 DE FEBRER EL VUELO 4,50 €

PORTADA

16:15 16:00

18:20

16:00 16:15 16:15 16:15 16:30 16:15

Pase 3

18:30 18:20

Pase 4

20:25 19:05

22:30 22:05

19:05 20:15

22:05 22:15

18:15 18:30

16:20

22:00 19:30 20:30 20:25

22:00 22:25 22:30 22:00

Matinal

Golfa

12:15 11:45

0:15 12:15 11:45 12:00 12:15 12:15

0:25 0:25 0:35

19:05 12:15

16:15 22:00 19:15 16:00 16:00 16:15 16:15 16:15

18:15 18:10 18:20

20:30 20:20 20:25 19:15 20:30

22:45 22:30 22:30 22:00

18:30

12:15 12:15 12:00

0:35 0:35 0:30

12:15 23:15

16:15

18:15

16:00

17:50

16:00

ESTRENOS

Concurso

Pase 2

C I N E xL A K

20:15 19:40

22:15 22:15 12:10

19:00

22:00

EVENTOS

RA

Badalona? acine Màgic g e M s lo n e o ltimo estren AKARA el ú L x r ve sorteo de 1 entrad e c te ¿Te ape a Información sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier película en los cines Megacine Màgic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrás ver cualquier película en cualquier sesión de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo). ¿Cómo saber si has resultado ganador? Cada semana saldrán los ganadores de las entradas en el apartado de cines de la sección EspaiC donde publicaremos los nombres de los premiados.

badalona@eltotdigital

¿Cómo participar?

.com

lla de megacine esta Encuentra la estre cios aparecidos en sa un an los de o pre en un em la de re el nomb revista. Envíanos ro de e aparece, el núme a anunciante dond ntacto co de tos da y revista, tus datos a@ ctrónico badalon nuestro correo ele lunes escogeremos s Lo m. .co tal . eltotdigi la semana en curso los ganadores de

Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1570: Sofia López Saterras, Gil Cobo del Amor, Zubiro Gokea López

31 |

1571.pag.31.indd 1

19/02/2013 9:39:39


DEL RIO.indd 1

19/02/2013 12:32:41


DEL RIO.indd 2

19/02/2013 12:32:44


Cuina "Logica Kitchen" de Valcucine

N o e s p ot d i s c u t ir am b l a lògica, i això és una cosa que el nou sistema Logica Kitchen creat per l’empresa italiana Va l c u c i n e e n t é u n m u n t . Po d er h a s s e nt i t e l ter m e "triangle a la cuina", que posa la pica, la nevera i la cuina a prop una de l'altra per raons d'eficàcia. Bé, la nova cuina lògica transforma aquesta forma organitzada en un sistema de múltiples costats que incorpora la pica, la nevera,

FECARE

ARREGLOS EN PRENDAS De vestir, napa y piel

%/GTEÂPŖ$ # & # . 1 0 #

Telf. 93 384 45 21

PINTO PISO POR 400 EUROS Trabajos de paleta y lampista. 9 €/hora Limpieza y seriedad Presupuestos sin compromiso

679 65 19 43 (Juan Manuel)

els fogons, el rebost, l’illa i molt més, tot al teu abast! Aq u e s t a c u i n a i n c l o u u n a unitat de paret totalment equipada, que inclou totes les seves necessitats culinàries, com un escorredor de plats, balances, petits electrodomèstics de cuina, recipients extraïbles, ampollers, endolls elèctrics, un monitor, un corró i suport per a una placa de tall, aigüera i aixeta integrat, ganxos pels estris, i fins i

REFORMAS MONTGAT Reformas de cocinas, baños, pavimentos,humedades etc.. Presupuestos gratuitos. www.reformasmontgat.com

TEL. 653 26 96 35

PERSIANES Reparació - Instal.lació Motorització

No cobrem desplaçaments

Tel. 608 74 20 17

tot una campana - qualsevol cosa i tot el que puguis desitjar en un centre culinari. Podreu configurar aquesta cuina per adaptar-la al vostre espai i el vostre estil de cuina personalitzada, i tot queda enginyosament amagat darrere dels armaris d'estil contemporani que es tanquen per ocultar el caos habitual de la cuina quan no està en ús. Ulls que no veuen, cor que no sent! PINTOR PROFESIONAL ECONÓMICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI AMB MIG RECUADRE PER 7,50 €

Limpiezas Lina S.L. Comunidades de Vecinos, Parkings, Oficinas, Abrillantados, desde 1999

www.limpiezas-lina.com Tels. 661 933 656 - 661 713 553 Presupuestos sin compromiso

34 |

1571.pag.34.35.36.indd 2

19/02/2013 15:05:49


Flaster, rajoles de Ivanka

Heus aquĂ­ un nou gir fresc en el mĂłn de les rajoles. Flaster realitzades en formigĂł i presentada per Ivanka farĂ les delĂ­cies de qualsevo l l l a r. A q u e s t e s r a j o l e s

brillants tenen un motiu floral tradicional que us permetran esquit xar el disseny de la vostra llar amb una gamma de colors, com el negre, el gris, el marrĂł, color sorra, terraco-

www.pulidosantequera3g.com

ta, blau, antracita, nucli, lila, marró, blanc, vermell, verd i rosa, o disposar d’un color per encà rrec adaptant així el seu disseny al vostre espai. Però no nomÊs Ês aquest arc de colors que li cridarà l'atenció. Aquestes rajoles són com un trencaclosques, amb formes diferents que es combinen entre elles, el que et permetrà crear el teu propi disseny de rajoles exclusives pel teu estil. Durador i bell, aquestes rajoles de formigó acolorides ho poden cobrir tot - parets, terres i sostres!

info@pulidosantequera3g.com

t3FCBKFZDSJTUBMJ[BEPEFUFSSB[P NĂˆSNPMZNPTBJDPIJESĂˆVMJDP t1VMJEPZCBSOJ[BEPEFQBSRVFU t%FTQFHBEPEFDPSDIP NPRVFUBZMJOPMFVN

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO -

639 311 602 Neteges de:0GJDJOFTt-PDBMT$PNFSDJBMTt $PNVOJUBUTt7JESFTt1PMJUJBCSJMMBOUBUEFTÛMT "MUSFT4FSWFJT$POUSPMTEh"DD�Tt1JOUPSTt 1BMFUFTt5SBDUBNFOUEF1MBHVFTt+BSEJOFSJB

&GUCVCUEQU 8CEKCFQURQ\QU #PWNCEKĂŽPHQUCU 4GRCTCEKĂŽP[OGLQTCFG [OCNQUQNQTGU NQUQNQTGU CNECPVCTKNNCFQU

Tel. 93 397 48 92 Mòbil. 607 53 91 23

ciĂł5n% o m o Pr nto del ura

e ct descu en su nfa . s e o % i 0 t a r c o n di c o f e r t a s. 1 n u l a o t r as onsu C le a m ul a b No ac u

URGENCIAS 24 h.

608 49 09 81 C/. ProgrĂŠs 238-240 - 08918 BADALONA

5HSDUDFLyQGHODYDGRUDVIULJRULĂ€FRV calentadores, cocinas, hornos, encimeras, etc. Instalaciones de Aire Acondicionado. Avda. Marti Pujol, 444. Badalona

Tel. 93 399 82 18 | 35

1571.pag.34.35.36.indd 3

19/02/2013 15:05:54


Llums de sostre ÄžĆ?Ć&#x;ĹŻÇ€Ĺ?ŜƚĂĹ?Ğ͕tĎ­ĎŻĎ­ ĚĞtćĆ?ĆšÄ?ÄžĆŒĹ?

Portes t Finestres tTancaments

LIDERS EUROPEUS EN PVC I ALUMINI DelegaciĂł BCN: TIANA

Tels.: 93 384 20 76 - 600 57 62 86 www.finestram.cat mail: antoni@finestram.cat

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Fent el seu debut a la Fira d el M o ble d 'Esto c olm, les l l u m s W 131 d e l a m a r c a sueca d'il¡luminació Wästberg afegeixen brillantor al disseny interior de qualsevol llar o oficina. Dissenyat per Claesson Koivisto Rune de Suècia, aquests llums de sostre són innovadors en el seu disseny i en la seva elecció de material - alumini reciclat!

‡0DQWHQLPLHQWRGH(GL¿FLRV ‡&RPXQLGDGHVGH3URSLHWDULRV ‡,PSHUPHDELOL]DFLRQHV GH&XELHUWDV ‡+XPHGDGHV

‡5HIRUPDVL3LQWXUDGH 9HVWtEXORV(VFDOHUDV )DFKDGDV3DWLRVGH/XFHV ‡%DMDQWHV GHVDJ HV &ROHFWRUHV

PROYECTOS Y DIRECCIĂ“N DE OBRA Av. MarquĂŠs de Montroig, 181 08918 BADALONA Tel. // Fax. 93 399 84 56 - MĂłvil 610.89.39.64

servideco@ono.com

servidecobadalona@hotmail.com

✓ Arquitectura ✓ RehabilitaciĂłn de edificios REHABILITACIĂ“N Y CONSTRUCCIĂ“N BONAVISTA, S.L.

✓ Fachadas ✓ Cubiertas

e D e sd 8 8 9 . 1

93 383 78 42 L a s eva p e t i t a e s c a l a e l s c o nver te i x e n u n c o m p l e ment ideal per a locals i agrupats queden per fectes al saló o a la sala d'estar. Tria entre vuit diferents colors vermell, taronja, groc, verd, b l au, n e g r e, b l a n c i b e i x . La seva forma estriada Ês una reminiscència d'un llum d'oficina vintage, però, amb un acabat mate que el converteix en un referent modern. El cable de suspensió vÊnen en un color a joc, afegint un toc de color al disseny final de les llums W131.

www.rcbonavista.com

LIMPIEZAS IND. BADALONA +0&7564+#.'5;2#46+%7.#4'5

Cervantes, 79 08912 BADALONA

&'5#6#5%15&' 67$'4Â #5 21<15(15#5 5Â&#x153;26+%#5' +070&#%+10'5

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

â&#x2DC;&#x17D;

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSĂ&#x161;LTENOS

36 |

1571.pag.34.35.36.indd 4

19/02/2013 15:05:57


Opinió

Micromobilitat: sobre la curta visió de la mobilitat a Badalona Roger Melcior, vicepresident segon del Consell de Mobilitat consellmobilitatbadalona.cat

Poc més d'un any després de la seva implementació, la xarxa de bus del Barcelonès Nord experimentarà dilluns vinent els primers ajustaments. La principal diferència entre el nou contracte de gestió interessada de Tusgsal vigent i l'anterior és, no ens enganyem, el milió de quilòmetres anuals que s'han retallat. Una xarxa de bus ha de ser flexible i adaptable a les necessitats del territori que serveix. Paral·lelament a la implementació de la nova xarxa el desembre passat la mateixa Àrea Metropolitana estava redactant el Pla de Mobilitat Urbana amb una proposta totalment diferent de transport urbà per superfície. Precisament, les propostes del Pla de Mobilitat Urbana, es posaran a debat el mes vinent en unes seccions participatives obertes a la ciutadania. Una xarxa moderna seria una xarxa jerarquitzada com en la majoria de ciutats (línies d'última milla, línies interurbanes que transcorrin fluidament per la xarxa bàsica...). Una xarxa que es planifiqui i faci canviar l'urbanisme de la ciutat (priorització semafòrica, parades que actuïn de veritables intercanviadors amb el transport ferroviari). Una xarxa eficient que vetlli per descongestionar el centre de la ciutat. Una xarxa competitiva amb una operadora disposada a complir les clàusules pel que fa a la informació a l'usuari (panells d'informació a l'usuari a les parades, informació en d'altres suports, panells i pantalles a bord dels busos...). Una xarxa amb horaris cadenciats, sense gaps entre el servei diürn i el nocturn. Doncs bé, com a ciutat en un

any només hem estat capaços de fer 5 petites modificacions, induïdes més per percepcions i demandes concretes que no pas per les necessitats i resultats objectius. Segurament les polítiques de mobilitat en aquesta ciutat s'han relaxat des dels anys 80. I és que cedir a l'Àrea Metropolitana les competències de transport urbà (obligatòries segons la Llei de Bases de Règim Local) no ha ajudat a una planificació acurada i integrada del soft (el servei) i el hard (la infraestructura) a la ciutat. A més, ha portat a una estreta visió i antiquada de la mobilitat: prova d'això és que estem a la cua de Catalunya amb les noves tendències en l'àmbit de la mobilitat: ús de la bici, car pooling, microplataformes de distribució de mercaderies, xarxes de vianants... D e s q u e va i g s er e s c o l l i t vicepresident segon del Consell de Mobilitat, ara farà

9 mesos, intento estirar del carro per aconseguir invertir la tendència i fer més competitius els modes de transport sostenibles (o com a mínim fer prendre més seriosament les polítiques de mobilitat al Govern i la resta de partits del Ple Municipal). Les dificultats són moltes: una visió molt departamentada i no integrada de la mobilitat, unes administracions supra-locals ancorada en un territori que no es correspon amb les necessitats dels desplaçaments dels badalonins. Però podem millorar, segur. És per això que us convido a participar activament a les seccions participatives sobre vianants, bicicletes, vehicle privat i transport públic que tindran lloc els dimecres 6, 13 i 20 de març a les 19 hores al Centre Cívic la Salut. Mentre, podeu accedir a les principals propostes del Pla de Mobilitat que es posarà a debat a: www.consellmobiltatbadalona.cat i 37

AFons-14.indd 1

19/02/2013 16:59:02


Gastronomia sŝƚĂŵŝŶĞƐ͕ƐĂůƐŵŝŶĞƌĂůƐŝĮďƌĂ͕ĂůŐƵŶƐĚĞůƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ĚĞůĂƚĂƌŽŶũĂ La taronja és una de les fruites típiques d’aquesta època de l’any. Pertanyent a la família dels cítrics, la taronja és poc calòrica, amb una aportació de 44 calories als 100 grams -cal tenir en compte que una taronja de tamany normal pesa uns 150 grams-. La taronja és una de les fruites més populars i àmpliament consumides, ja sigui directament o en forma de suc, però destaca també per tenir excel·lents propietats nutritives. D’entre els seus components, cal destacar la presència de vitamines, especialment le del grup A, B i C. També, la taronja conté sals minerals, fonamentalment potassi, calci i fòsfor. La fibra també hi és present.

D’entre les propietats derivades de consum de taronja, cal esmentar el fet que és un fruita desintoxicant, diürètic a -per l’alt contingut en aigua-, remineralitzant, tònicomuscular, antiinfecciosa, antihemorràgica, laxant, antioxidant,.... També és una fruita recomanable en casos de malalties hepàtiques, gota, urèmia,.... Pel contingut en vitamina C, la taronja és especialment indicada en aquesta època de l’any per tal de reforçar el nostre sistema immunitari i protegir-lo davant virus i refredats. La ingesta diària d’aliments amb vitamina C és important. En relació amb l’aportació de fibra, aquesta es troba en la polpa de la taronja i en la pell,

per la qual cosa hem de tenir en compte que quan consumim la taronja en forma de suc, el contingut en fibra és molt menor.

YA TENEMOS CALÇOTS MENÚ CALÇOTADES 29,90 € MENÚS DE GRUPOS POR 26,90 €

CENAS DE EMPRESA DE NAVIDAD MENÚS POR 26,90 CON BAILE DIA 82:30 DE MARZO DE 14LA HASTA LAS DE LA MADRUGADA DIA LOS VIERNES Y 21 DONA DICIEMBRE Y TODOS LOS SÁBADOS.

MENÚ ESPECIAL

Abierta la campaña de

COMUNIONES 2013

Peix fresc diari matí i tarda, de primera qualitat a preus econòmics, al barri de la Salut el peix de sempre C/ Floridablanca, 12 - 08914 Badalona 38 |

1571.pag.38.39.indd 2

18/02/2013 11:19:37


>ĂdžŽĐŽůĂƚĂ͕ƵŶƉůĂĞƌĞŶĞƌŐğƟĐŝŶƵƚƌŝƟƵ

La xocolata és un aliment que es consumeix no tan sols per ser una bona font d’energia, pel contingut en fibra i en hidrats de carboni, sinó per seu una font de plaer gustatiu. En els darrers anys, la xocolata ha estat estigmatizada, en el sentit de ser considerat un aliment poc recomanable per la salut atès la gran quantitat de calories que aporta. Però en els últims anys, aquesta tendència ha revertit i, tot i que a l’hora de consumir-lo s’ha de tenir molt en compte el factor calòric, també han sortit a la llum diversos articles científics que lloen el seu consum, sempre des de la moderació. En aquest sentit, cal fer especial menció als

beneficis de la xocolata negra o amb un alt percentatge de cacau. Diversos estudis demostren que el consum de xocolata negra redueix de manera significativa el colesterol. A més a més, la xocolata conté un cert tipus d’antioxidant, els polifenols. Aquests també són característics de l’oli d’oliva extra verge i del vi negre, tot i que els trobem en menor concentració en aquests dos últims productes. Recordem que els antioxidants tenen un efecte de combatre els radicals lliures i, consegüentment, els efectes derivats de l’envelliment. El que no podem negar és que la xocolata és un aliment molt energètic i en el seu

consum hem de tenir en compte quantes calories gastem diàriament i què ingerim per tal que no es produeixin desequilibris. En qualsevol cas, la xocolata negra, amb més contingut en cacau i menys greix i menys sucrets afegits, és el més recomanable nutricionalment parlant i conté menys calories, per exemple, que la xocolata blanca o la xocolata amb llet. En una dieta equilibrada, una quantitat màxima de consum de xocolata estaria sobre els 20 grams, millor si és xocolata negra. Cal tenir en compte que per 100 grams de xocolata, les calories aportades estan sobre les 500.

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

| 39

1571.pag.38.39.indd 3

18/02/2013 11:19:48


Desenes de medicaments han pujat de preu des que han deixat d'estar subvencionats

lamalla.cat

Les vendes dels fàrmacs que ja no tenen finançament públic han baixat gairebé a la meitat. Algunes farmàcies ho han notat des del setembre, quan es va publicar la llista dels 417 medicaments que ja no pagava l'estat, que els usuaris que feien servir fàrmacs com els mucolítics, antitussius o productes per a les varius o les hemorroides no en compren en tanta quantitat. A aquesta baixada de vendes s'afegeix la pujada de preu que han registrat alguns d'aquests medicaments, que a partir del gener ja no tenen el compromís amb l'administració de mantenir el preu. De fet, alguns l'han duplicat. Un medicament que afavoreix la circulació de la sang

i evita les molèsties de varius i hemorroides, ha duplicat el seu preu en una setmana. De 8 euros que costava, ha passat a valer 19 euros. És un dels 417 fàrmacs que el setembre van deixar d'obtenir finançament de la Seguretat Social. L'Estat va assegurar que controlarien les pujades de preus, però a partir del gener, els laboratoris han deixat de tenir el compromís de mantenir el preu d'abans. El mateix que amb el Daflon, passa amb altres medicaments d'aquesta llista. Han duplicat el preu en els últims dies i, segons els responsables de les farmàcies, han fet davallar encara més les vendes dels productes d'aquesta llista. De fet, des del setembre, han notat baixades de fins a la meitat de les vendes

d'aquests fàrmacs perquè els usuaris en redueixen el seu consum. D'altra banda, des de les farmàcies alerten que molts usuaris no saben que 97 d'aquests medicaments els poden costar menys diners si els els recepta un metge sota criteris específics, com malalties cròniques greus. Per determinar-ho, els codis de barres de cada producte estan diferenciats i, per tant, el cobrament pot ser de tres tipus: de medicaments subvencionats per la Seguretat Social, que l'usuari paga segons la seva renda; de fàrmacs no finançats, que tenen un preu fix per a tothom, i de productes finançats en casos específics, que requereixen recepta mèdica i, si és el cas, es paga segons la renda.

info@bbsbadalona.com 40 |

1571.pag.40.41.42.indd 2

18/02/2013 12:23:07


Catalunya és manté capdavantera en trasplantaments tot i disminuir el nombre de donants

Farmàcies FARMÀCIES EN SERVEI

DIÜRN I NOCTURN

DiÜRN DILLUNS A DISSABTE De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

BELENGUER CC MAGIC BADALONA; CONCÒRDIA 1 B-41

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GAY AV. MARTÍ PUJOL, 6-8 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

PUCHOL lamalla.cat

El nombre de donants cadàver ha disminuït el 2012 el 4'2% però el nombre de trasplantaments només s'ha vist afectat en el 2'2% gràcies a un millor aprofitament dels òrgans obtinguts procedents de cadàvers i de l'augment dels trasplantaments de donants vius. Durant l'any passat, a Catalunya es van practicar 872 trasplantaments d'òrgans, 31 d'ells pediàtrics. Així, Catalunya continua sent líder a l'Estat espanyol i estabilitza el màxim històric assolit l'any passat. El trasplantament pulmonar ha arribat al

seu màxim amb un augment del 35% i també ha crescut, el 18'7%, el nombre de donants de cor aturat. Amb aquestes dades, les llistes d'espera s'han reduït de manera global el 4'6% respecte a l'any passat.

CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT

SERENTILL MAR, 23 - CENTRE VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 VIVES - JUAN VALERA (CANT. ÀFRICA), 197 - LA SALUT

PSICÒLOGA (Col·legiada) i Terapeuta Gestalt Atenció clínica adults: - Ansietat, estrès, depressió - Fòbies, obsessions - Pèrdues, dol - Etc. HORES CONVINGUDES Tel. 618 56 89 97

DiÜRN

MªDOLORS MAS DELBLANCH

De 9 del matí a 10 del vespre

PSICÓLOGA Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

DIUMENGES I FESTIUS

AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

PUCHOL www.seguridadyderecho.es RECLAMACIÓN INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES www.seguridadyderecho.es COBRO A %. Primera visita gratuita C/ Vía Augusta, 4 (piso) (junto a parque Pompeu Fábra- final metro L-2) Tfno. 93 285 16 14 - 629 710 606

CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT VIAYNA - AV. PRES. COMPANYS, 45

NOCTURN De 10 del vespre d'avui a 9 del matí de l'endemà VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 | 41

1571.pag.40.41.42.indd 3

18/02/2013 12:23:10


>ĂƋƵŝƌŽƉƌĄĐƟĐĂƉĂƌĂƵŶĐƵĞƌƉŽĞŶĂƌŵŽŶşĂ

No puedes dormir, tu energía es baja y te cuesta cumplir con las tareas diarias. Los especialistas insisten en que no hay nada fuera de lo normal, pero tu intuición te asegura que algo está desafinado. Quizás, es tiempo de llamar a un quiropráctico. D.D Palmer, el fundador de la Quiropráctica, reconoce que una tensión repetitiva – ya sea de tipo físico, emocional o químico – puede alterar el “tono” normal del sistema nervioso de una persona (subluxación). Esta irritación persistente lleva a un menor rendimiento físico, mental y emocional. ¿La solución? Restaurar el funcionamiento normal del sistema nervioso con ajustes quiroprácticos específicos para recuperará la salud de forma natural. U N S I S T E M A N E RV I O S O AFINADO = UN CUERPO EN ARMONÍA El cerebro juega el papel de jefe de orquesta y los órganos son sus músicos. Cuando el jefe manda a sus músicos, se puede escuchar una sinfonía en

perfecta armonía, pero cuando el jefe deja de comunicarse con ellos, cada uno de los músicos toca lo que más le gusta o lo que le resulta más fácil y entonces ¡se produce una cacofonía! Digamos que en el cuerpo, ocurre lo mismo: si el cerebro manda sus órdenes correctamente a los órganos, células y tejidos (mediante la médula espinal), cada uno trabajará al 100%, pero si se produce una interferencia o “bloqueo”, se corta la comunicación entre el cerebro y los órganos de manera que cada órgano se

ad aptará a esta situac ión anómala funcionando con un rendimiento mucho menor y desarrollando, con el tiempo, algún síntoma o disfunción. Imagina que una interferencia a nivel de la médula espinal impide que la información llegue bien a los intestinos. Ellos se adaptarán a esta situación funcionando de manera alterada, lo que podría desencadenar a la larga en algún síntomas como estreñimiento, diarreas, enfermedad de Cron’s, etc… Si hablamos ahora de los pulmones, podrían ser asma, bronquitis, enfisema etc…. ¿Y qué te parece si hablamos del corazón? La salud es la música que suena cuando todas las células, tejidos y órganos vibran perfectamente al unísono – orquestado por un sistema nervioso afinado. Si te sientes lento, débil y cansado, igual una visita al quiropráctico es justo lo que necesitas para estar en a tono.

Dra. Laurence Goxes Centro Quiropráctico Badalona

42 |

1571.pag.40.41.42.indd 4

18/02/2013 12:23:14


TVB_1571.indd 1

19/02/2013 9:16:30


horòscops ÀRIES (21/3 al 20/4) Haureu d’anar amb compte amb la figura del pare que potser us posa una mica les piles amb alguna cosa que no esteu fent bé, no és pas que ho faci a m b m a l a fe, p e r ò necessita ensenyarvos que hi ha coses que es fan d ’altres maneres.

CRANC (22/6 al 21/7) Necessitareu que us animin una mica, la cosa està en que tot se us fa feixuc i us dóna la sensació de que res no va com toca, i no és veritat perquè si us ho mireu amb bons ulls tampocestàtantmalament la cosa i amb una mica d’esforç i paciència la cosa pot millorar d’una manera espectacular.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEÓ (23/7 al 23/8)

Hi ha molta facilitat de tenir idees curioses i fins i tot molt originals, cosa que crec que val la pena de tenir en compte, ja que algunes d’aquestes idees us poden servir d’una manera molt factible en algun moment. També cal deixar clar que tindreu una facilitat especial a l’hora de fer les coses.

BESSONS (22/5 al 21/6) L a ve r i t at é s que estareu en uns moments molt revolucionats tant en la feina com en els estudis i també podem dir que en el camp de la parella és fàcil que les c oses us vagin força bé, però tenim un problema i és el tema de salut, no ha de ser res important.

Hi haurà molta tendència a que us perdeu les converses i a que estigueu distrets, això de vegades passa i en el vostre cas no us heu pas de preocupar, és una cosa passatgera que en principi el que us fa, és estar amb la concentració dispersa.

VERGE (24/8 al 23/9) P o t m o l t ben ser que tingueu algú del vostre entorn que necessiti de vosaltres perquè no estigui massa bé en el tema de salut, és important que mireu d’estar al seu c ost at, p er què realment li fa molta falta i us ho agrairà molt.

TAROT MAYTE VILADRAU 806 575 516 Visa Económica 93 113 54 52 - 674 080 838 Profesora de tarot 35 años deexperiencia.

CONSULTAS EN BARCELONA, HORAS CONVENIDAS

BALANÇA (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Sembla que en el camp dels diners les coses pinten força bé, ja cal que ho aprofiteu i que si podeu mireu de fer algun raconet, sempre v a b é t e n i r r e s e rves. També cal que sapigueu que tindreu molta facilitat en el camp de l’amor, o més ben dit de la passió.

A vosaltres aquests dies si que se us escau bé la dita de bé amb els diners malament en els amors, o no sé ara si la dita és al revés, la cosa està en que amb el tema de diners les coses us aniran força bé però en canvi en el tema de parella les coses no tenen massa ganes de funcionar.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

Seran uns dies on l’estabilitat i la seguretat estaran a flor de pell i això us pot anar molt bé. En el primer lloc que ho notareu serà a casa ja que tindreu moltes ganes d’arreglar coses i de p o s a r- h o to t d ’u n a altra manera, i després també amb els amics.

Tot i que en el tema de parella hi pugui haver alguna diferència d’opinió i això pugui portar una m i c a d e te n s i ó, n o serà res important i podreu controlar-ho bé. Tot i que crec que e n aq u e s t c am p h i podeu donar un aire molt més important si us deixeu anar.

SAGITARI (23/11 al 21/12) Hi ha moltes possibilitats de conèixer gent de fora amb qui us sentireu molt a gust, i això és bo, podeu sentir que les por tes del vostre camp de la feina s ’o b r e n i q u e u s arriben bones possibilitats per poder tirar endavant.

tarot

PEIXOS (20/2 al 20/3) Al llarg d’aquests dies tindreu una mica de tot des d’uns canvis d’humor sobtats a una responsabilitat fora del normal, com unes ganes de festa espantoses fins a no tenir ganes ni de sortir del llit. Us haureu d’esforçar per anivellar tots aquests sentiments que tindreu.

anuncia’t

en aquesta secció

93 464 69 79 - 93 464 69 83 www.eltotdigital.com / badalona@eltotdigital.com

44 |

1571.pag.44.45.indd 2

19/02/2013 12:19:02


La méteo de la setmana: de l’11 al 17 de febrer Meteorologia Oriol Rodríguez

Hem tingut dos tipus de temps ben diferenciats, al llarg d’aquesta setmana. Els primers dies encara arrossegàvem la mateixa tònica de temps que jornades enrere amb el pas d’algunes bandes de núvols alts, temperatures fresques de nit i lleugerament suaus de dia, i encara amb ponent i mestral marcats, amb cops de 50 a 60km/h. Tot això va canviar quan a partir de dimecres i dijous el vent va afluixar després de gairebé 15 dies de ventada continuada. L’entrada de vents marítims febles va aportar prou humitat com per a formar núvols baixos a tota la façana litoral, fent que el cel quedés força ennuvolat i arribant a deixar alguna tímida precipitació al llarg del cap de

Mirant al cel...

setmana. Malgrat que no hi ha manera que ens arribi un canvi de temps important acompanyat de les pluges que estan sent d’allò més escasses al llarg dels últims mesos, haurem d’anar seguint què acaba passant al llarg dels propers dies... Sembla que es pot embolicar la troca! Temp màx

14.6ºC el dia 12

Temp mín

6.5ºC el dia 13

Hr màx

87% el dia 16

Hr mín

25% el dia 12

Press atm màx 1021.7hPa el dia 14 Press atm mín 999.5hPa dia 11 Vent màx

64.4km/h (oest) el dia 11

Precip màx 24h 0.2 l/m2 dia 16 Precip anual

28.2 l/m2

Els núvols alts de principis de setmana ha permès que els capvespres fossin d’allò més espectaculars, amb postes de sol com aquesta, fotografiada per Arnau Abellán des de Badalona. Sens dubte que el que indicava aquest cel rogenc era més vent que no pas pluja! Envia’ns les teves fotografies a totmeteo@gmail.com, les hi esperem!

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical - ni subcuadricula de 3x3. Nivell fàcil

Nivell difícil

TAROT MARTA 20 anys d'experiència

607 510 850 10% descuento en todos los artículos tTarot t"NVMFUPT Providència, 158 - Badalona Tel. 93 127 66 45 t.JOFSBMFT (L2

Pep Ventura)

1571.pag.44.45.indd 3

TAROTVIDENCIA SUSANA RESPUESTAS

CLARAS Y RAPIDAS 806474861 VISA 902737476/931220096 CHAT SUSANA 27771 SABER LA VERDAD TE AYUDARÁ | 45

19/02/2013 12:19:10


Fiat 500L 0.9 Twin Air

Fe r- s e u n l l o c av u i d i a a l mercat requereix ser diferent, oferir el que altres no ofereixen i en m o lt s c asos això suposa ser valent, trencador i moderna. Fiat, per ha recorregut a una alternativa coneguda: " fer créixer" el seu utilitari 500 mantenint els seus trets estètics i la seva personalitat visual fins a aconseguir un cotxe compacte però espaiós, de només 4,15 m de llarg però capaç d'allotjar cinc adults de 2,00 d'estatura. El seu maleter disposa de capacitat suficient per ubicar 5 maletes de tipus cabina (400 litres). Al 500L seu habitacle compta amb 22 compartiments interiors i és molt modulable, amb fins a 1.50 0 configuracions de seients. A més, pot albergar al seu interior objectes de fins a 2,4 metres de llarg. Un altre dels avantatges del model italià és la lluminositat interior, amb una super-

fície envidrada lateral que permet tenir una visió sense o bstac les de 3 6 0 º, el que incideix de forma positiva en la seguretat i la facilitat de maneig i maniobra. El seu sostre panoràmic opcional és el més gran del segment amb 1,5 m2. En el mo del italià, aques ta versió munta el conegut bicilíndric 0,9 TwinAir Start & Stop, ara potenciat fins als 105 CV; el seu consum mitjà homologat se situa en 4,8 litres als 100 km i les seves emissions en 112 g/km. La seva estructura, molt lleugera, de només dos cilindres fa que la seva sonoritat sigui b a s t a n t p e c u l i a r, p e r ò l a veritat és que un cop superats els recels acústics inicials, la resposta d'aquesta mecànic a és fr an c am ent br illant . Fiat també ofereix el sistema eco:Drive LIVE, última evolució d'aquesta aplicació per estalviar c o mbust i b l e q u e

analitza l'estil de conducció i facilita consells personalitzats per reduir fins a un 16% el consum. El mo d el es vendrà en un sol nivell d'equipament i les opcions es podran configurar amb paquets específics. Dins de l'equipament de sèrie cal comptar amb un siste ma antivolcament, un altre d'ajuda a l'adreça per corregir possibles inèrcies en les pèrdues de trajectòria, control de frenada a 30 km/h o a 12 metres de distància del cotxe que circula per davant, entre d'altres. A més, en la tecnologia s'inclou el Eco Drive Line, que informa en la pantalla de bord en temps real de magnituds conducció com les acceleracions, desacceleracions, el rendiment dels canvis i la velocitat i que el seu bon ús permet un estalvi de carburant de fins al 16 %.

46 |

1571.pag.46.indd 2

18/02/2013 10:24:28


Legal Los pactos sucesorios Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinete.net

C o m o ya c o m e nt a m o s e n artículos anteriores, cuando una persona otorga testamento puede disponer lo que crea más conveniente en relación a sus bienes, nombrando herederos a quien quiera. El testamento puede modificarse ilimitadamente y tendrá validez el último que haya hecho la persona antes de morir. En Catalunya, debido a la larga tradición jurídica relacionada con la continuidad de las empresas familiares, existe la figura del pacto sucesorio.

El pacto sucesorio es una figura consistente en que dos o más personas pueden convenir la sucesión por causa de muerte de cualquiera de ellos, nombrando herederos a quien consideren. La nota característica de estos pactos, que se asemejan a un negocio jurídico, es que no se pueden revocar si no existe el consentimiento de todas las

personas que han firmado el pacto, a diferencia de lo que ocurría en el testamento, donde bastaba con la voluntad unilateral del testador. Si nos encontramos ante un pac to sucesorio donde se dispone que determinados bienes serán heredados por una persona concreta, este pacto no se podrá modificar salvo que todos los otorgantes estén de acuerdo. No se podrá disponer sobre esos bienes incluidos dentro del pacto y este primará por encima de

cualquier otra disposición. Para poder otorgar un pacto sucesorio, las personas que lo otorguen deben ser mayores de edad y relacionadas en un contexto familiar, donde se admiten los pactos celebrados entre cónyuges o futuros cónyuges, convivientes en una unión estable de pareja y parientes dentro de un determinado grado. Esta restricción no rige para el beneficiario del pacto, por lo el favorecido podrá ser un menor de edad y/o una persona ajena a la familia.

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades *HVWLyQGHDOTXLOHUHV c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 www.gabinete.net hv@gabinete.net

El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

| 47

1571.pag.47.indd 1

18/02/2013 9:36:10


Les nostres primeres passes després de comprar-nos una casa Poder aconseguir la casa dels nostres somnis no és una fita impossible, però requereix una bona planificació i que sapiguem comptar amb els millors professionals. Una vegada haguem signat el contracte de compravenda, ens sentirem feliços i alleugerits després d’haver culminat un procés tan llarg com emocionant. No obstant, llavors encara tindrem pendents el trasllat i la instal·lació. Les recomanacions són les següents: 1. Planificar-ho tot amb anticipació. Hauríem de començar a reformar, arreglar i pintar el nostre nou habitatge abans que ens hi haguem traslladat. 2. Tenir a punt l’aigua, la llum

i la calefacció. Un dels majors contratemps amb el que ens podem trobar a l’instal·lar-nos al nostre nou immoble és arribar i descobrir que o bé la llum no funciona o no hi ha aigua calenta o la calefacció no s’engega. 3. Canviar els panys. Una vegada tinguem les claus del nostre pis en propietat, el primer que hauríem de fer és trucar al serraller i demanar-li que ens canviï el pany. 4. Contractar un professional de la neteja. Haver de netejar una casa on hi abunden les caixes del trasllat i la pols de les reformes no és una experiència massa complaent. Per poder evitar-la i així inaugurar amb satisfacció la nostra nova llar, és força aconsellable que contrac-

tem un grup de professionals perquè la netegin. 5. Comptar amb els serveis d’un mà d’obra. Per aconseguir que el muntatge i l’organització de les diferents estàncies no es converteixi en una tasca massa feixuga i duradora, podem contractar un mà d’obra perquè ens ajudi a realitzar-les amb una major rapidesa i comoditat. Potser considerem que la realització d’aquestes diferents recomanacions requereix una inversió econòmica excessiva i una planificació massa acurada. Tanmateix, no podem obviar que el seu compliment ens pot garantir l’èxit en una de les etapes més importants de la nostra vida : el trasllat a una nova residència en propietat.

C/Conquista, 94 bxos – 08912 Badalona Tel. 93 464 74 88 info@tapiol.com

LLOGUER PISOS I CASES BADALONA

PIS A C/U N I Ó,71m2,3hab, pk,terrassa.........850 P I S A C/P.C O M PA N YS,110m2, 3 hab........650 PIS A C/PROVIDÈNCIA,110m2,5hab,dúplex..........950 PIS C/BAILEN,78m2,3hab...............................60 0 PIS A C/AVDA.LLOREDA, 3hab........................650 PIS A C/JOCS FLOR AL S, 2hab....................60 0 PIS A C/S. RUS I N YO L ,60m2,3hab...............550 PIS A C/GR AL .WEYLER,70m2,3hab.............620 CASA A C/SANT MIQUEL, 250m2,3hab,terrassa,pati.........2.000 CASA A C/STA.BÁRBARA,265m2,6hab.pati................1.300

BARCELONA LOFT A C/S.PERE MITJÀ...................................................780

SANT ADRIÀ PIS A C/ANDREU SOLER,125m2, 4hab.....................925

TIANA PIS A C/RIERA TIANA,2hab,pati.................................550

LLOGUER LOCALS I PARKINGS LOCAL A C/FONT ESCOLA,70m2,diàfan ...................830 LOCAL /RIERA SANT JOAN,86m2..................................950 LOCAL C/GUIFRÉ, 160m2.....................................800 LOCAL A C/IGNASI IGLESIAS, 465m2.................. 4.000 LOCAL A C/GRALWEYLER,100m2 ............................650 LOCAL A C/SARAGOSSA,200m2 ..........................1.300 LOCAL A C/MIQUEL SERVET,100m2 .........................600 LOCAL A C/ROGER DE FLOR,314m2,p.baixa,pis i solar .....................................................................1.800 LOCAL A C/P.COMPANYS, 228m2,per estrenar + pk....... 1. 950 LOCAL A C/M.PUJOL,35m2 .....................................300 LOCAL A C/RAMBLA S.JOAN,50m2........................550 DESPATX C/CREU,65m2 ...........................................600 DESPATX C/TEMPLE,105m2,4 sales,2 banys ........... 1.100 DESPATX A C/ALFONS XII,40m2 .............................450 PLAÇA PK. C/BATISTA I ROCA.................................... 80 PLAÇA PK. MOTO A C/GUIXERES .............................. 40 PLAÇA PK. COTXE A C/ARNÚS .................................. 90 PLAÇA PK. COTXE A C/P.COMPANYS ......................100 PLAÇA PK. MOTO A C/LAIETANIA............................. 25 PLAÇA PK. COTXE A C/SANT AGUSTI........................ 60 PLAÇA PK. COTXE A C/RECTOR................................. 90 PLAÇA PK COTXE A C/M.SERVET ............................... 95 TRASTER A C/GUIXERES, 3m2 .................................... 65 NAU A C/BRONCE,380m2 ................................... 2.000

48 |

1571.pag.48.49.50.indd 2

19/02/2013 17:25:01


Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat Immobiliària Administrador de Finques ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES EN TOTS ELS ASPECTES ✓ FISCAL ✓ LEGAL ✓ FINANCER ✓ ADMINISTRATIU

★ COMPRA ★ VENDA ★ LLOGUER ★ TRASPASSOS

LOCALS EN LLOGUER C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ªplanta, 200m2 (140m2+60m2) aprox. Molta lluminositat ................................................................. 2.500 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ. 95m2 aprox., entresol .................................. 480 e RBLA. ST. JOAN/GUIXERES. 36m2 aprox., zona de pas.............. 550 e SISTRELLS 60 m2 aprox. ................................................................... 300 e BARRI BONAVISTA, 25m2 aprox., en perfecte estat ..................... 350 e C/HAVANA, 30m2 aprox. ................................................................... 480 e REPÚBLICA PORTUGUESA, 100m2 aprox. ...................................500 e C/ GIRONA, BUFALÀ, 190m2 aprox., almacén o similar ...............800 e C/ SELVA (SANT CRIST), 100m2 aprox...........................................500 e C/ ALFONS XII, 120m2 planta + 120m2 de sótano ........................... 800e C/ ALFONS XII 35 m2 aprox., Molt comercial. Davant MertcatTorner......750 e C/ FRANCESC LAYRET 200m2 aprox. A reformar. .....................................980 e C/ TRAVESSERA MONTIGALÀ 40m2 aprox., ideal negoci ......................575 e C/ BATLLÒRIA 180m2 aprox., porta elèctrica, gual.......................................800 e C/ NELSON MANDELA (Bufalà) peixateria totalment montada ............500 e C/ CASTILLEJOS (Bufalà) 200 m2, diàfan, 5,7 d'alçada.............................800 e C/ Dr. ROBERT/C. SARDANA Forn de pa semi equipat, 2 portes d'accés, 30m2....500 e C/ CORTIJO (JUNT C/ MAR) 40m2 aprox., AA, ideal negocio .....600 e C/ COLL I PUJOL oficina en lloguer, 25 m2 aprox., AA, davant Can Llamas ...295 e

PISOS I CASES EN LLOGUER C/ ÀNGEL GUIMERÀ, sobreàtic, 95m2 aprox., 3 hab., 2 banys, terrassa 12 m2 650 e C/ ALFONS XII, 4 hab., 2 banys, balcó, exterior ............................. 650 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 50m2, 2 hab., balcó ......................................500 e PASATGE VENTÓS MIR, 3 hab., semi moblat, 2º pis, sense ascensor ...600 e C/ VIRIATO (BUFALÀ), entlo., 3 hab., exterior.................................500 e C/ SALVADOR SEGUÍ, 3er pis, sense ascensor, 4 hab., exterior ..................600 e

★ ADMINISTRACIONS ★ ASSESSORAMENT ★ i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

C/ PASSATGE SANT JORDI (BUFALÀ), 3 hab., 1er sense ascensor........500 e C/ NAVATA (LLOREDA), baixos, 2 hab., reformat integral. Per estrenar. Plaça pàrquing inclòs ...........................................................................600 e C/ SELVA, 3 hab., cuina i bany reformat, 4rt amb ascensor, exterior.............650 e C/ NAVATA, àtic, 3 hab., terrassa 18m2 aprox ....................................................550 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAÇA LA PLANA .. 150 e TRASTER, 3m2 aprox. ...........................................................................50 e PARKING PL. LA PLANA, plaça gran ..............................................110 e PARKING PL. LA PLANA, plaça moto ...............................................40 e

NAUS EN LLOGUER POL. BONAVISTA, costat autopista, 741 m2, 3 plantes + pati + 10 places de aparc.3.400e

VENDA C/TANGER (BUFALÀ) 3 hab., 2 banys, parquet,A/A, calefacció, 110 m2 aprox..285.000e PARKINGS PEP VENTURA .........................................................17.500 e C/ MÉNDEZ NUÑEZ Obra nova , dúplex, 3 hab., 2 banys, calef., A/A, 80 m2 aprox., terrssa 75m2, park. inclòs ........................................ 360.000 e OPORTUNITAT! SOBREÀTIC, 96 m2, 3-4 hab., 2 banys, C/ Àngel Guimerà (Sant Crist) , terraza de 12 m2, ascensor ....................................182.000 e C/ MILÀ i FONTANALS 80m2,aprox.,3hab.,1bany,A/A,asc.r,vistesalmar,exterior160.000 e C/ INDUSTRIA Local/vivenda 152 m2, preparat per a bar, sortida de fums..........180.000 e PÀRQUING Av. Marquès de Montroig, plaça triple, 38m2........48.000 e C/ OLIVERA SISTRELLS local 80m2,ideal magatzem o producció..40.000 e C/ Dr. ROBERT/DR. DAUDI (xamfrà)45m2aprox.,forndepaigranja,semiequipat .95.000 e C/ SELVA local, 290m2, zona càrrega i gual ............................. 360.000 e C/ AV. CATALUNYA local, 27m2 aprox., ideal negoci. Zona comercial...62.000 e C/ ROSELLA 3 hab., 1 bany, exterior, 1er amb ascensor. A reformar........85.000 e C/ CARLES I (SANT CRIST) 50m2 aprox. ......................................................50.000 e

HORARI: 9 a 13 i de 15 a 19 HORES - Plaça Baró de Maldà nº 3 - 08912 BADALONA

Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 636 85 55 99 - FAX 93 399 48 15 · www.gestoriamontserrat.com

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es OPORTUNITATPEP VENTURA –METRO Ref B-2348: Casa nova a estrenar de 3/4 hab, bany complert, menjador amb sortida a pati de 25m², a/a i calor, traster i terrassa de 75m². Preu a consultar.

PISOS EN LLOGUER PEP VENTURA:4hab, bany i aseo, menjador de 18m²,balcó,asc, reformat.740€ LA PLANA:50m², 2hab, conservat, 2 balcons petits.540€ CENTRE: 3hab, conservat en bon estat amb ascensor.685€ MORERA:70m², 3hab, reformat amb mobles, asc.600€ ST.CRIST: Pis de 3hab conservat en bon estat, calef.500€ CENTRE MARTI PUJOL:3 hab, cuina i bany en bon estat, ascensor.600€ LLOREDA:4hab, bany i cuina reformats, pati de 15m² tot reformat:600€ PEP VENTURA: Pis tipus casa, 3hab, reformat en bon estat, balcó i terrassa.640€ PEP VENTURA-PROGRÉS: Dúplex, 160m², 4hab, 2banys, 2balcóns, a/c.850€ SANT CRIST: Pis de 2hab+traster, reformat, semi moblat.Asc.515€ NOVA LLOREDA:120m², 4hab, 2banys, mobles, asc, pk inclòs.850€ PEP VENTURA: Bxs de 2hab, arreglat.450€ PEP VENTURA: Pis de 2hab, calef i a/c, en bon estat.360€

PLÇ.PEP VENTURA Ref B-2137: Pis de 90m²,4hab, 2 banys conservats, cuina amb galería, menjador de 22m² ext a balcó, pis alt amb ascensor. 36.6Mpts (220.000€) MORERA PART BAIXA Ref B-2377: Pis conservat de 120m², 4hab, 2banys, cuina office, menjador de 30m² ext a balcó, tot exterior amb molt de sol. Ascensor. 31.3Mpts (188.000€)

CASA AL CENTRE LA MERCAT PLANA Ref Ref BTORNER B-2226:de Casa 2347:Pis 4habde 260m² enbany PB+1+ exteriors, i sótan, terrat de aseo, cuina refor20m²amb i pati, 4hab, mada galeria, 2 banysext, , cuina, menjador calef menjador d’estiu i a/c, gres alumini, i d’hivern, es pot per entrar a viure, edificar PB+2+ ascensor. golfes. 52.5Mpts 42.5Mpts (315.000€) (255.000€)

ÀTIC A PEP VENTURA Ref B-2390:Àtic de 70m², 3hab, tot reformat, menjador de 25m² ext a terrassa de 30m², calef i a/a, parquet, finca amb ascensor . 48.9Mpts (244.000€)

LLOREDA Ref B2387:Pis de 80m², 3hab,bany reformat, cuina conservada, menjador de 22m² ext a balcó gran, calef , finca amb ascensor i orientat Barcelona. 25Mpts (150.000€)

OFERTA PLÇ. PEP VENTURA Ref B-2220: Pis de 85m², 4hab (2 dobles), cuina i bany d’origen, menjador de 20m² ext a balcó, ascensor. 26.6Mpts (160.000€)

OPORTUNITAT PEP VENTURA PART ALTA Rf B-2306: Pis conservat en bon estat de 2hab, a/c amb bomba calor, finca amb ascensor. 12.6Mpts (72.000€)

PEP VENTURA SALESIANS Ref B-2326:Pis de 75m², 2hab, bany complert, cuina office ext a galeria de 7m², menjador de 24m² ext a balcó gran de 8m², a/c, calef, alumini, roure, i marbre, ascensor, finca seminova. 36.5Mpts (219.500€)

CENTRE LA PLANA Ref B-2347:Pis de 4hab exteriors, bany i aseo, cuina reformada amb galeria, menjador ext, calef i a/c, gres alumini, per entrar a viure, ascensor. 52.5Mpts (315.000€)

LLOREDA A PROP DEL MERCAT Ref B-2393:Pis completament reformat amb 3hab, menjador 24m² ext a balcó gran de 15m², calef, cierre, alumini, pis alt amb ascensor, tot exterior amb molt de sol. 42.3Mpts (206.000€)

GORG PAVELLÓ OLÍMPIC Ref B-2381:Pis de 80m²,3hab, bany i aseo complet conservats, cuina conservada amb galeria de 15m², menjador de 20m² ext a balcó, calef, gres i alumini, finca amb ascensor. 28Mpts (168.000€)

| 49

1571.pag.48.49.50.indd 3

19/02/2013 17:25:16


EN VENTA CASA UNIFAMILIAR

sesoria Pereira

(para entrar a vivir) Badalona (a 3 minutos de)

Psj RĂ­u Llobregat, 10-12 08917-Badalona Telf. 933830376 www.asesoriapereira.es

POMPEU FABRA Assessoria Fiscal, Laboral dâ&#x20AC;&#x2122; empreses i particulars. Gestions Notarials, TramitaciĂł dâ&#x20AC;&#x2122;herencies. Visita advocats.

SOLAR 129 M2 + CASA + DERECHO DE VUELO

SĂ&#x201C;TANO

32 M2

M2

TERRAZA

TERRAZA

34 32

68 M2

HABITACIĂ&#x201C;N DOBLE HABITACIĂ&#x201C;N DOBLE VESTIDOR BAĂ&#x2018;O DISTRIBUIDOR

LAVADERO

TALLER BRICOLAJE TRASTERO DESPENSA BODEGA BUHARDILLA

OTROS SERVICIOS

PLANTA BAJA 13 3 80 M2

SALA COMEDOR COCINA BAĂ&#x2018;O HABITACIĂ&#x201C;N DOBLE  ǧ

11

DEPENDENCIAS

M2 PL. PISO

AdministraciĂł de finques

INFO: 650 270 229

 ǧ A GAS CIUDAD AGUA LUZ ELĂ&#x2030;CTRICA ANTENA TV REJAS EN VENTANAS VIDRIOS DE SEGURIDAD

tTraspĂ s Parada Mercat Maignon per jubilaciĂł. Excel.lent clientela tLocal en venda

(Badalona) Zona Lloreda â&#x20AC;&#x201C; 40 m2 OpciĂł de Lloguer. Preu: 80.000,00â&#x201A;Ź tLocal en Venda Psj MilĂ i Fontanals Preu 45.000,00â&#x201A;Ź opciĂł lloguer 400,00â&#x201A;Ź/mes tVaries places

Sr. Propietario: Precisamos pisos de alquiler para dar salida a la gran demanda de clientes que tenemos en cartera seleccionados y solventes.

Tel. 93 460 06 96 ÂĄÂĄ INFĂ&#x201C;RMESE!!

dâ&#x20AC;&#x2122;aparcament en Venda Psj Riu Llobregat, (Badalona) Preu 12.000,00â&#x201A;Ź tPis a la venda Psj RĂ­u Llobregat, 10 - 12 (Badalona) 3 hab. + 1 bany. Exterior. Preu 200.000,00 â&#x201A;Ź tPis en lloguer Carrer Figueres, Badalona 3 hab, 120 m2 terrassa, 1 bany+ 1 lavabo. Preu: 600,00â&#x201A;Ź/mes 50 |

1571.pag.48.49.50.indd 4

19/02/2013 17:25:25


COL.LEGIAT

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COLEG. Nº 1851

F I N Q U E S

BA DA LO NA

VENDES

OPORTUNITAT "EDIFICI SANT JORDI" pis alt, 2 hab. dobles i una individual, bany i cuina reformats, tot exterior, des de totes les habitacions i menjador vistes al mar ..........................................................................................................................................170.000 € PIS (CENTRE) EDUARD MARISTANY/SANT JOSEP nou per estrenar, 75 m2, 2 habitacions, 2 banys, cuina, sala menjador, terrassa, A/A, calefacció, amb pàrquing inclòs, vistes al mar................................................................................................................................................................. 412.000 € PIS C/ TÀNGER (BUFALÀ) Obra nova, 90m2, 2 hab., 1 bany complet, hab. suitte amb bany, sala menjador, cuina equipada, pati privat, zona comunitària amb piscina ................................................................................................................................................................................................... 300.000 € PIS C/. MOLÍ DE LA TORRE pis 90 m2., 3 habitacions, 2 banys, menjador gran, cuina equipada, calefacció. Tot exterior .................. 371.426 € PIS AV. PRES. COMPANYS, 100 m2 + traster, 4 hab., 2 banys complets, cuina, sala menjador gran, bon estat, tot exterior ................. 260.000 € PIS C/ SEU D'URGELL (CAN SOLEI), 110m2, 4 hab., sala menjador amb balcó, 2 banys, cuina, bon estat .......................................... 270.000 € PIS C/LAIETÀNIA, 114 m2, 4 dormitoris (1 suite amb bany), 2on. bany, gran saló menjador, cuina-office, AA, calefacció, obra seminova ... 430.000 € TORRE MAS RAM 620 m2 en parcela i 350 m2 construits, 5 dormitoris amb terrassa, 3 banys, menjador a 3 nivells, cuina, cuarto de planxa, garatge 4 cotxes, calef., A/A. Tot ajardinat amb piscina .................................................................................................................... 725.000 € TORRE MAS RAM nova, molt ben situada, 6 hab. dobles-suittes, saló menjador gran, cuina equipada total, garatge gran, bodega, zona de màquines, acabats 1ª qualitat, ajardinat i piscina ........................................................................................................................... 1.200.000 € TORRE MAS RAM 280 mts. construïts, parcel.la 600 mts2. nova, 4 dorm. (2 suittes), saló-menjador, cuina gran, sala, garatge, jocs, bodega, fantàstiques vistes 871.468 € TORRE (MAS RAM) 1062 m2., vivenda 360 m2., 4 plantes, saló-menj. amb xemeneia, 1 bany, 5 hab., 2 hab. suitte, golfes de 25 m2 ... 901.500 € TORRE MAS RAM sup. parcel.la 620m2, 325 m2 edificats, té 2 vivendes indep., amplies, garatge, bodega, en perf. estat, calef., bones vistes. 960.000 € TORRE MAS RAM parcela 590 m2, 300 m de construcció, amb 2 plantes, 5 habitacions, 2 banys, 1 aseo, molt bon estat.................................. 685.000 € CASA C/ MAGATZEM (CENTRE) garatge 2 cotxes, pati, 4 dormitoris dobles, 3 banys, estudi, sala menjador ...................................... 660.000 € CASA A TIANA molt nova, de disseny, garatge 2 places, safareig, sala-menjador, cuina gran, 4 habitacions (1 suitte), 2 banys complets, aseo, estudi, solarium, jardí, calefacció i aire condicionat .......................................................................................................................... 842.000 € CASA (MORERA) C/ Pirineos, pl. baixa, menjador, hab, doble, bany, menjador d'hivern i d'estiu, pati al davant i al darrere, planta pis 3 hab. i bany complet, en bon estat ....................................................................................................................................................................... 397.000 € PIS TIANA CENTRE 100m2, 3 hab., 2 banys, menjador ,gran, cuina, balcó, tot exterior, garatge, traster i zona comunitària amb piscina 300.000 € C/ LAIETANIA ( CENTRE) 140m2, 5 hab., 1 suite amb bany, 1 doble gran i 3 de individuals, sala menjador 38 m2, balcó, cuina gran, reformat, exterior, parquet, calefacció, ascensor ................................................................................................................................................................. 420.000 € PARCELA MAS RAM. 1.500m2, ben ubicada, amb vistes úniques ........................................................................................................... 400.000 € CASA/BUFALÀ. construcció seminova, garatge 2 cotxes, traster, p. baixa: sala- menjador-cuina, aseo i terrassa, 60m2:pl. 1ª: 4 hab. amb 2 banys, i planta golfes amb hab. suitte i solarium. Perfecte estat ......................................................................................................................... 390.000 €

LLOGUERS PIS C/ FERRER I BASSA (DAVANT MOSSOS) 2hab., 1 bany, menjador cuina, terrassa amb mobles i electrodomèstics + plaça de garatge 650 €/MES PIS TIANA 3 hab., 2 banys, sala menjador, cuina, zona comunitària amb piscina, moblat i electrodomèstics, amb pàrquing ....................... 900€/MES PIS C/ INDEPENDÈNCIA (BUFALÀ) 3 hab., bany complet, menjador, balcó, bon estat ................................................................................. 600 €/MES PIS C/ FLUVIÀ (CENTRE) 3 hab., 1 bany complet, cuina, parquet, perfecte estat ......................................................................................... 600 €/MES PIS PRES. COMPANYS (CENTRE) 105 m2, 4 hab., sala menjador gran, cuina, 2 banys, traster, parquet, calefacció, tot exterior ................ 850 €/MES PIS SAN BRU (CAN MERCADE) 85 m2, 4 hab., 1 bany, 1 aseo, menjador-sala amb terrassa 8m2, cuina, calefació, moblat i electrodomèstics ................ 800 €/MES PIS C/ SANT LLORENÇ (CENTRE ESTACIÓ) 90m2, 3 hab. grans, sala-menjador, cuina, tot exterior ................................................. 850 €/MES PIS C/ IGLESIAS (CENTRE) reformat, 3 hab., sala menjador cuina, bany, calefacció ........................................................................ 850 €/MES PIS C/ S. RUSINYOL (CASAGEMES) 50m2, 2 hab., sala-menjador-cuina, bany complet, amb mobles i electrodomèstics .................. 500 €/MES PIS C/ TANGER (BUFALÀ) 70m2, 2 hab., menjador, balcó, cuina, 2 banys, terrassa de 60m2, calef., seminou .................................. 590 €/MES OFICINES EN EL CENTRE DE BADALONA despatxos individuals, amb recepcionista i serveis inclosos, a a partir de ...................... 300 €/MES LOCAL C/LLEIDA 420m2 amb 2 plantes........................................................................................................................................ 1.500 €/MES LOCAL C/TORTOSA diáfan 150m2, bomba alor i fred........................................................................................................................900€/MES LOCAL C/GIRONA (BUFALA) 190m2, diáfan, entrada de furgonetes amb serveis d'alta .................................................................... 600 €/MES LOCAL INDUSTRIAL C/ SAN VICENS (LA MORERA) 300 m2, diàfan, entrada camions amb serveis ............................................... 1.200 €/MES LOCAL MORERA (TOCANT BENZINERA) 160m2, entrada furgoneta i camions, 2 portes, bon estat .................................................. 700 €/MES LOCAL MOLT COMERCIAL AVDA. SAN SALVADOR (ARTIGAS) Ideal super, bazar, etc...360 m2, 3 puertas calle, en buen estado ... 1.750 €/MES NAU INDUSTRIAL GUIXERES 370m2, planta + 95 oficines, amb serveis, instal.lacions, etc.. ......................................................... 2.300 €/MES

EDIFICI INDUSTRIAL EN VENDA O LLOGUER C/ TORTOSA CANTONADA C/ PROGRÉS 400M2 EN PLANTA BAIXA I 260M2 A SEGONA PLANTA, COMUNICAT AMB MUNTACÀRREGUES DEMANEU INFORMACIÓ

Telèfon: 93 384 00 00 badalona.Nou definitiu.indd 1

C/. Laietania, 17 - 21 - BADALONA

19/02/2013 17:33:00


CONSULTING Y GESTIÓN INTEGRAL 87, S.L. PRESIDENT COMPANYS, 124, 1º 5ª - BADALONA / FAX 93 384 75 31 HORARIO DE OFICINA DE 8 A 15,30 HORAS JORGE FILELLA MAS

93 384 75 30

OFERTA DE LA SEMANA PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN VENTA VIVIENDA BADALONA C/ MURILLO, PLANTA BAJA, 125 MTS DIAFONO, TERRAZA, SOTANO DE 125 MTS, DIAFONO, OBRA PENDIENTE TERMINAR 253.000 €. TERMINADA, 330.000 €.

PISO EN ALQUILER EN SANTA COLOMA C/ JOAN RAFOLS AL LADO DE LA RAMBLA, TODO REFORMADO, 60 MTS 2 HABITACIONES, BAÑO, COCINA COMPLETA, 550 €. AL MES

PISO EN ALQUILER EN PINEDA DE MAR C/ JUSTICIA, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA, 500 €. AL MES

OFERTA DE LA SEMANA LOCALES Y NAVES EN VENTA Y ALQUILER SOLAR EN VENTA, EN BADALONA DELANTE DEL MAR EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS, 13 VIVIENDAS 1.000.000 €. LOCAL EN ALQUILER, EN BADALONA C/ALFONSO XII, AL LADO DEL MERCADO MUNICIPAL ZONA PEP VENTURA, 90 MTS, 2ª PLANTA IDEAL PARA DESPACHO O CONSULTORIO MEDICO

LOCAL EN ALQUILER EN CARDEDEU, PJE PAU PICASO, 180 MTS, 50 MTS PLANTA BAJA CON 4 DESPACHOS, 1 LAVABO Y SOTANO DE 130 MTS, CON 7 DESPACHOS, LAVABOS Y DUCHAS, TODOS LOS SUMINISTROS, ALQUILER 1000 €. AL MES.

DESPACHO EN ALQUILER EN BADALONA, C/ IGNACIO IGLESIAS, 12 MTRS, TRES DIAS A LA SEMANA, AGUA, LUZ, RECEPCIONISTA INCLUIDA, MUY CENTRICO, ALQUILER 380 €. AL MES

CONSULTAR PRECIOS 52 |

1571.pag.52.indd 2

19/02/2013 15:15:48


Parlem amb Sergi Moreno i l’Eduard Aguilera, creadors de Lockbox Fem una breu entrevista a dos joves badalonins que comercialitzen una cartera creada per ells, amb un ús i un disseny que la fan única. En Sergi i l’Eduard s’han assessorat a la Unitat de Foment Empresarial de l’IMPO i han col·laborat en una acció de divulgació de la cultura emprenedora entre els joves de la ciutat. Text facilitat per IMPO Badalona www.impo.cat

Que és lockbox? La Lockbox és una car tera portada a la mínima expressió. S’ha realitzat amb la premissa de poder dur el més imprescindible (diners, DNI, targes de crèdit...) al sortir de casa de manera còmoda i segura. La comoditat ve donada en major mesura per les minimalistes dimensions de la peça. És un accessori molt reduït, però que tot i així ofereix una gran capacitat d’emmagatzematge. La seguretat està basada en la seva alta estanqueïtat; ni la pluja, la sorra, la suor o el fang entraran a l’interior de la peça. Aquesta característica ve refrendada pel seu clip de tancament, que evita que la peça es pugui obrir ni en cas de patir un impacte. A qui va dirigida? La Lockbox ofereix un servei molt versàtil. Va des de la persona que se sent còmode en el seu dia a dia amb una cartera molt petita i amb un look modern, que escapa a tot el que hi ha al mercat, fins aquella que la vol per un ús molt concret: moure’s en moto, anar a caminar, baixar a la platja, esquiar, caps de setmana, gimnàs... L’usuari de la Lockbox pot ser qualsevol persona, ja que és un element fet servir per la gran majoria: una cartera. Qualsevol es pot sentir atret pel nostre producte; només ha de valorar per a quins moments s’ajusta a les seves necessitats.

Qui hi ha darrera d’aquest producte? En Sergi Moreno i l’Eduard Aguilera. Som dos badalonins de 37 y 36 anys, respectivament, que fa uns 20 anys que ens coneixem i que la vida ens va dur a arrencar una distribuïdora del canal ciclista. Fa poc més de 3 anys que va néixer i la projecció està sent molt bona. Com va sorgir la idea de fer una cartera d’aquestes característiques? D’una necessitat del món de l’esport. Molta gent que surt a fer activitats a l’aire lliure usa una bossa de plàstic quotidiana per a poder dur de manera més o menys protegida la seva documentació i algun bitllet que

el pugui treure d’algun imprevist. Vam buscar quelcom per distribuir-ho a Espanya i no vam trobar res que respongués a les nostres exigències de qualitat. D’aquí que decidíssim crear el producte, sota les nostres directrius i estàndards de qualitat. I, com no, dissenyat i produït en un radi de 25 kilòmetres de la nostra ciutat. Si volem una lockbox on la podem comprar? La distribució s’està fent inicialment per les tendes de ciclisme, tot i que ja tenim alguna botiga multiesport que la treballa. Com a recurs extra, també servim des del nostre web www.lockbox.eu. Poden posar-se en contacte amb nosaltres a info@lockbox.eu i en el 93 384 32 81.

tResolución de TODO tipo de asuntos legales y mercantiles. tDERECHO MERCANTIL Y COMERCIAL tCONCURSO DE ACREEDORES tINSOLVENCIAS tCONTROL CIERRES EMPRESARIALES tNUEVOS PROYECTOS COMERCIALES tFINANCIACIONES MERCANTILES tCOMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL

e-mail: torrents@seyde.es - Telf.: 932 851 614 Móvil 629 71 06 06 - Fax 93 285 13 57 Web: www.seyde.es www.seyde.es VIA AUGUSTA, 4 - BADALONA (08911) (Junto a Parque Pompeu Fabra) | 53

1571.pag.53.indd 1

19/02/2013 12:35:32


Immobiliaris

Treball

Motor

Varis

VENDO PARKING a 6.500 € G/ Wifredo 101-103 TELS. 464 27 94 - 695 33 62 22 TOSSA DE MAR Cala privada apartament en venta a 2 niveles, 1 hab doble, nivel inferior salon con chimenea con cabida dos sofas camas, todos los servicios, reformado precio 70.000€ TEL. 616 54 80 80 TOSSA DE MAR CAL A P R I VA DA a p a r t a m e n t o reformado de 2 hab,salon c o m e d o r c o n s ofa c a m a , cocina baño completo, trastero , terra 20m2, vistas panorámicas al mar amueblado , cala con todos los servicios solo 138.000€ TEL. 616 54 80 80 ES VEN PIS D’OBRA NOVA a primera linea de mar de B ad a l o n a c ar r e r Ed u a r d Maristany, 90m2, menjador, cuina equipada, 2 banys, 3 habitacions, 2 balcons grans, aire condic ionat, parket, per sianes automàtiques,

Classes

OFERTA PEP VENTURA PAR T ALTA RF B -23 0 6: Pis conser vat en bon e s t a t d e 2 h a b, a /c a m b b o m b a c a l o r, f i n c a a m b ascensor.12Mpts(72.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Immobiliaris Compra - Venta URBANITZACIÓ MAS RAM, casa en venta, parcela 600 m2 530.000 euros TEL. 616 55 96 92

Amistats

traster, parking cotxe gran, terrassa individual 10m2 al terrat comunitari, ascensor. 330.000,00 euros. TEL. 605 80 13 81 ES VEN PIS A BADALONA, zona la Plana, 60m2, 2 habitacions, cuina, menjador, bany, aire acondicionat. 126.000,00 euros. TEL. 605 80 13 81 LLOREDA A PROP DEL MERCAT REF B-2393:Pis completament reformat amb 3hab, cuina office, menjador 24m² ext a balcó gran de 15m², calef, cierre, alumini, pis alt amb ascensor, tot exterior amb molt de sol.42.3Mpts(206.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA PLANA CASA E S P E C TA C U L A R R E F B-2327:Terreny de 396m² a m b 75 0 m ² e d i f i c a t s e n PB+1er+GOLFES+SÒTAN i JARDÍ de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 50m², 12hab, 4 banys, pk per diversos cotxes. Preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

O P O R T U N I TAT Ú N I CA PEP VENTURA – METRO REF B -23 4 8: Casa nova a estrenar de 3 hab, bany c o m pler t, menjad or am b sortida a pati de 25m², a/a amb bomba calor, traster i terrassa de 75m².Preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA SALESIANS REF B-2218: Pis de 75m² amb 3hab, cuina i bany arreglats, menjador de 20m² ex t, parquet, riere, alumini, a/c amb bomba calor, per entrar a viure, ascensor.34.6Mpts (208.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTUR A A PROP METRO REF B-2291:Dúplex de 140m², 4 hab(2 dobles), 2 banys complerts, cuina office nova, menjador de 35m² ext, parquet i gres, alumini, embero, a/c i calef.55Mpts(330.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M E R CAT T O R N E R R E F B-2361: Casa 120m², 3hab, 2 banys i aseo, cuina office r e fo r m ad a ex t a p at i d e 27m², menjador de 25m² ext a balcó, roure, calef i a /c, golfes de 25m² ext a terrassa de 15m² .63.9Mpts (384.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

54 |

Economics_Nou.indd 54

19/02/2013 15:45:01


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

LLEFIÀ PART BAIXA REF B-2358: Pis de 80m², 3hab, cuina i bany per actualitzar, 20m² ext a balcó gran, gres, finca amb ascensor. 21Mpts(126.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 P E P V E N T U R A SALESIANS REF B-2357: E s t u d i d e 2 h a b a r r e g l at en bon estat, gres, faig, a l u m i n i, a /c a m b b o m b a c alor.11.5M pts (6 9.0 0 0 €) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA –PROGRÉS REF B-2337:Pis de 70m², 3 hab, per reformar ideal parelles.15Mpts(90.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 FRONT MARÍTIM REF B-2019: Pis de 110m² amb 3 hab, 2 banys, cuina office, m e nj ad or d e 28 m ² ex t a b al c ó gr an d e 10 m ², a /c i c a l e f, p a r q u e t , a l u m i ni i c irerer, a s c e n s or, zona comunitària amb piscina.49Mpts(295.000€) Pk opcional. TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA PROGRÉS REF B-2379:Pis de 52m² amb 2 hab, tot reformat per entrar a viure, balcó, gres a/c amb bomba calor, ideal parelles. 22.5Mpts(135.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA MERCAT TORNER REF B-2301: Pis de 50m² amb 2hab , cuina i bany reformats, menjador ext, gres, alumini, embero, c alef , ideal parelles tot reformat amb molt de sol.22Mpts(132.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 BONAVISTA REF B - 214 3: C a s a d e 2 5 5 m ², 4hab, 2banys complerts + aseo, cuina office, menjador de 45m² ext a pati de 8 0 m ², terras sa d e 4 0 m ², calef , faig, alumini, marbre, tota ex terior i reformada. 73.2Mpts(440.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

C E N T R E A M B U L AT O R I REF B-2380: Pis de 70m² amb 3 hab, menjador de 20m² amb sortida a balcó, bany i cuina per actualitzar, ascensor. Ideal per zona. 26.5Mpts(159.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 REF.2627 SISTRELLS piso 3 habitaciones reformado ascensor balcon ex terior 135.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 576 PEP VENTURA piso duplex 3 habitaciones dobles 10 6 m2 ascensor terraza 40 m2 2 baños obra 20 0 6 to d o ex ter i or muy luminoso aacc calefacción al lado metro 256.000 € TEL. 93 460 06 96

REF. 607 AVD. CARITG piso 3 habitaciones reforma a estrenar patio exterior planta baja cerca metro 120.000 € TEL. 93 460 06 96

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB: www.eltotdigital.com

REF. 2630 LA SALUT piso duplex 3 habitaciones baño y aseo calefaccion gas natural aacc 2 terrazas y 2 balcones amplio salon al lado metro 186.000 € TEL. 93 460 06 96 | 55

Economics_Nou.indd 55

19/02/2013 15:45:02


ES LLOGA PIS A BADALONA CENTRE (carrer Sant Bru), 75m2, menjador, cuina, bany i aseo, 4 habitacions i balco, ascensor, possibilitat de plaça de parking a la mateixa finca. 650 euros al mes. TEL. 605 80 13 81

Immobiliaris Lloguer PI SO EN ALQU ILER EN BADALONA Finca con ascensor, piso en C/Águeda Monpel, Sup. 85 m2, 3 habitaciones (posibilidad 4 habitaciones) 1 wc completo con mampara, cocina reformada, carp. exterior aluminio. Balcón en el comedor, aire acondicionado por conducto. En el precio ya se incluye el gasto de escalera. PRECIO ALQUILER 650,00 € TEL. 93 399 54 96 LAURA PISO EN ALQUILER EN PREMIA DE MAR Finca con ascensor, piso en C/Doctor Fleming, 75 m2, 3 habitaciones, 1 wc completo, suelo parquet, calefacción, listo para entrar a vivir, recién pintado. PRECIO ALQUILER 600,00 € TEL. 93 399 54 96 LAURA LOCAL EN ALQUILER EN MONTGAT Local comercial en Montgat, calle Enriqueta Pujal 16, 70 m², diáfano. 1 wc, PRECIO ALQUILER 450€ TEL . 93 39 9 54 9 6 LAURA PISO EN ALQUILER EN BADALONA Finca con ascensor en calle San Juan de la Cruz, junto supermercado DIA, 4º piso, muy amplio, 3 habitaciones, ventanas de aluminio, terraza, pequeña galería, como nuevo, para entrar a vivir, cocina y baños nuevos. PRECIO ALQUILER 750€ TEL. 93 399 54 96 LAURA

PISO EN ALQUILER B A DA L O N A P i s o e n C / Conquista, 4º piso, 3 habitaciones, muy soleado, todo al exterior, ventanas de aluminio. A 5 min. del centro de Badalona. PRECIO ALQUILER 550€ TEL. 93 399 54 96 LAURA PISO EN ALQUILER BADALONAPiso en C/ Ausias March, tercer piso, tres habitaciones, ventanas de aluminio, puerta de la calle blindada. PRECIO ALQUILER 500€ TEL. 93 399 54 96 LAURA ÁTICO ALQUILER BADALONA centro, 90 m2, 4h, ascensor, increibles vistas, terraza 30 m, perfecto. 800 euros TEL. 93 459 15 44

Economics_Nou.indd 56

ES LLOGA LOCAL al carrer Santiago Rusiñol de Badalona apte per a qualsevol tipus de negoci, 100m2. 650 euros al mes. TEL. 605 80 13 81 ES LLOGA PIS al carrer Enric Borràs de Badalona, 16 0 m 2, 4 ha b it ac i o ns, 2 banys, cuina, calefacció i aire acondicionat, parket, altelll habitable de 40m2, finca modernista. 1.000 euros al mes. TEL. 605 80 13 81

SE ALQUILA PISO. Badalon a c e n t r o / P e p Ve n t u r a . c alle g eneral Wayler. 9 5 m2. 3 hab., 2 baños, gran comedor i cocina. 3 piso con ascensor. todo exterior. p a r a e n t r a r a v i v i r. 6 5 0 e u r o s /m e s T E L . 6 0 5 8 0 77 66 ES LLOGA LOCAL COMERCIAL al carrer Sant Isidre de Badalona, 240m2, dona a dos carrers, diàfan, ideal per a qualsevol tipus de negoci. 700 euros al mes. TEL. 605 80 13 81 ES LLOGA PIS NOU A ESTRENAR al carrer Roger de Flor de Badalona, 60m2, cuina of fice, menjador, 2 habitacions, bany, petit badiu 15m2. 650 euros al mes. TELS. 93 384 55 96 - 605 80 13 81

56 |

ES LLOGA PIS A BADALONA carrer Alfons XII, 100m2, 4 habitacions, menjador, c u i n a , b a ny i a s e o, a ire acondicionat, balco, ascensor. 700 euros al mes. TEL. 605 80 13 81

ES LLOGA PIS NOU A ESTRENAR al carrer Roger de Flor de Badalona, 65m2, cuina office, menjador, altell habitable, 2 habitacions, bany i petita terrassa. 700 euros al mes TEL. 605 80 13 81

LA PLANA: 3hab, conservat en bon estat amb ascensor.685€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA: Pis de 60m², 3hab, reformat, ascensor.700€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 SANT CRIST: Pis de 3hab, arreglat en bon estat.500€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 L L AVA N E R E S:9 5 m ², 3hab, 2banys, terrass a d e 8 m ² , a s c .1 . 0 0 0 € (pis+pk+traster) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA:4hab, bany i aseo, menjador de 18m²,balcó,asc, reformat. 740€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

19/02/2013 15:45:07


NOVA LLOREDA:120 m ², 4hab, 2banys, mobles, asc, pk inclòs.850€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA: Bxs de 2hab, arreglat.450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MORERA:70m², 3hab, reformat amb mobles, ascensor.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA: Pis de 2hab, calef i a/c, en bon estat.360€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

CENTRE MARTI PUJOL:3 hab, cuina i bany en bon estat, ascensor.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LA PLANA- LOCAL:30m² amb wc i sortida de fums.450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LLOREDA:4hab, bany i cuina reformats, pati de 15 m ² t o t r e f o r m a t : 6 0 0 € TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68

R O G E R D E F LO R:Lo c al ideal per botiga o despatx.325€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA: Pis tipus casa, 3hab, reformat en bon estat, balcó i terrassa.640€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

REF. 579 POMAR piso 3 habitaciones reformado todo exterior muy luminoso patio 24 m2 amueblado alquiler con opcion compra 550 € pv.p. 138.000 € TEL. 93 460 06 96

L A P L A N A : 5 0 m ², 2 h a b, conservat, 2 balcons petits.525€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA-PROGRÉS: D ú p l ex , 16 0 m ², 4 h a b, 2banys, 2balcóns, a/c.850€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

R E F. 6 0 9 C O N G R È S piso 3 habitaciones reformado balcon todo exterior amueblado con electrodomesticos cerca metro 550 € TEL. 93 460 06 96

REF. 2640 BUFALÀ piso 65 m2 3 habitaciones ascensor reformado balcon patio 25 m2 sin muebles 600 € TEL. 93 460 06 96 R E F. 6 0 0 M O N T I G A L À piso 75 m2 4 habitaciones refo r m ad o c a l efac c i o n y aacc algunos muebles cerca metro 600 € TEL. 93 460 06 96

S A N T C R I S T: P i s d e 2hab+traster, reformat, semi moblat.Asc.515€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

solucions passatemps

R E F. 6 0 2 S A N T C R I S T atic o 75 m2 3 habitac io n e s 2 ter r a z a s a s c e n s o r aacc 2 baños todo exteior estu pend as vistas cerc a metro 690 € TEL. 93 460 06 96

fàcil

difícil

| 57

Economics_Nou.indd 57

19/02/2013 15:45:13


Immobiliaris Traspassos

R E F. 5 9 6 - L L O R E D A piso 90 m2 4 habitaciones ascensor balcon refor m ad o 2 baños to d o exterior sin muebles c erc a metro 70 0 € T E L . 93 460 06 96

REF. 585 CENTRE piso 2 habitaciones amplio salon ascensor balcon todo exterior muy luminoso calefaccion amueblado sin nevera terraza 50 m2 opcional 700 € TEL. 93 460 06 96 LOCAL LLEFIA 12 0 M 2 , Simo Piera, almacen oficina, parkink video-portero, w.c. 650 euros TEL . 6 49 34 34 62 LLOGUER APARTAMENTS temporada VdM TEL. 93 754 12 40

HABITACIÓN BONITA SE A LQ U I L A .Tr ato fa m i l i ar. TEL. 636 37 47 66

TRASPASO DOS LOCALES , zona comercial el Masnou dispone de salida de humos. Actualmente pastelería y obrador. TELS. 649 71 23 56 - 669 69 54 23 SE TRASPASA PELUQUERIA UNISEX, equipada en pleno funcionamiento,centro Badalona precio 3000 TEL. 93 389 96 28

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DESDE LA WEB: www.eltotdigital.com

NÚMEROS PREMIATS Febrer 2013 Dilluns, 11/2 ............................ 05.913 Dimarts, 12/2 .......................... 26.730 Dimecres, 13/2 ........................ 18.773 Dijous, 14/2 ............................ 69.966 Divendres, 15/2 ........01.430 sèrie: 089 Dissabte, 16/2 ..........00.921 sèrie: 036 Diumenge, 17/2 ........19.255 sèrie: 014 58 |

Economics_Nou.indd 58

19/02/2013 15:45:18


Treball SE PRECI SA CH ICA DE ACADEMIA para prácticas en peluquería. rambla San Juan, 99, d. Lloreda. CHICO HONESTO Y RESPON SABLE BUSCA TRABAJO para cuidar personas mayores, jardinero o lo que surja. disponibilidad inmediata, interino o por jhoras TEL . 605 18 14 97 ES NECESSITEN PEIXATERES, CARNISSERS/RES/ X ARCUTERES, FRUITERES I CAIXERES amb experiencia per a supermercats de badalona. interessats /des enviar c.vitae a c10209@condis.es. o bé porteu-lo al carrer Torner, 9 de Badalona. VIGILANTE DE SEGURI DAD. ac cede a nuestra bolsa de trabajo formándote con nosotros como vigilante de seguridad TEL. 93 386 36 02

SEÑORA RESPONSABLE se ofrece para cuidar personas mayores, niños, fija, interina , noches TEL. 689 43 59 79 E M P R E S A D E T R ATA M I E N TO S D E AG UA E N EL MARESME , busca 23 personas. imprescindible estudios básicos, formación a cargo de la empresa, alta seguridad social, ingresos entre 1000€ y 1620€. Llamar para concer tar entrevista personal TEL. 630 59 33 41 señorita Ortega.

tREPARACIÓ tINSTAL·LACIÓ t4&37&*5µ$/*$ tMANTENIMENT t505&4-&4."326&4

SERVEI TÈCNIC

93 185 58 60 699 60 35 69

MÒBIL PREUS ECONÒMICS www.informatica-badalona.com

"44*45µ/$*""%0.*$*-*t%&41-"±".&/54(3"56¸54

OPORTUNIDAD LABORAL autónomos TEL . 615 916 270 CHICO RESPONSABLE se ofrece para cuidar personas mayores, limpieza TEL. 698 31 22 48 DISTRIBUIDOR- COMERCIAL-EMPRENDEDOR. no puer ta fría. sector sin crisis. presencia en internet. plan de retribución, apoyo y formación. TEL. 687 42 72 94 MIGUEL

SE OFRECE CHICA LIMPIEZA por horas, plancha TEL. 603 50 74 80 CLASSES PARTICULARS d´a n g l e s m e s tr e d e m e s de 20 anys d´experiencia p r i m ar i a , e s o b at x i l l e r at TELS. 647 93 23 52 - 93 464 42 26

EMPRESA DEDICADA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA para Pymes busca agentes comerciales. Ofrecemos un por tafolio de productos y servicios enfocados al ahorro energético de las Pymes. -Iluminación LED -Consultoría energética -Contratos de suministros Formación continua a cargo de la empresa. Atractivas comisiones. Contacto: inocencio@reformaenverde.com SE OFRECE CHICA para limpieza, canguro TEL. 647 09 54 63

SE OFRECE CHICA PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES, niños, limpieza TEL. 650 57 87 16

SE OFRECE CHICA PARA CUIDAR PERSONAS M AYO R ES , lim p iez a p or horas o fija disponabilida inmediata TEL. 602 08 71 58

C H I CA R E S P O N S A B L E busca trabajo de limpieza, cuidaco personas mayores, niños, con experiencia y referencias TEL. 683 39 61 47

SEÑORA RESPONSABLE BUSCA TRABAJO de limpieza, cuidado personas mayores, de lunes a viernes, jornada completa o por horas TEL. 648 76 98 14

SRA BUSCA TRABAJO , cuidar persdona mayores, tambien noche,carnet de coducir experiencia y referencias, tambien para llevar casa con mi pareja TEL. 651 12 48 78

C H I CA R E S P O N S A B L E BUSCA TRABAJO de limpieza, cuidado personas mayores, nilos, con experiencia y referencias TEL. 698 40 95 71

SE OFRECE SEÑORA PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES, niños, limpieza, planchar ropa, etc. con experiencia. TEL . 646 79 23 62

SE OFRECE SRA TAREAS DOMESTICAS, cuidar personas mayores ,canguro , depedienta TEL. 680 57 24 00

SE OFRECE SR A PAR A LIMPIEZA por hora las mañanas TEL. 667 21 96 67

CATALANA BUSCA PISO alquiler máximo 500e. TEL. 636 37 47 66

SE OFRECE SEÑORA E S PA Ñ O L A p ar a c u i d ar p e r s o n a s m ayo r e s . C o n referencias. TELS. 627 08 00 14 - 93 791 72 73 ES PAÑ OL A BUSCA TRABAJO peluqeria cuidado personas mayores, limpieza, canguro, pelueria canina TEL 675 56 10 24 | 59

Economics_Nou.indd 59

19/02/2013 15:45:20


SE OFRECE CHICA PARA LIMPIEZA, cuidafdo personas Myores, fija, horas, o fines de semana TEL. 671 26 09 10 CHICA SE OFRECE AYUIDANTE DE COCINA, cuidar personas mayores, limpieza TEL . 6 3 3 49 74 71

BUSCO TRABAJO EN LIMPIEZA O COCINA tengo experiencia y buenas referencias TEL. 634 80 12 46 DELINA SE OFRECE SR A PAR A CUIDAR personas mayores,canguro, con referencias y experiencia d i p o n a b i l i d a d i n m e d i at a TEL. 602 14 10 14 EMPRESA DEDICADA A LA EFICIENCIA ENERGÉT I CA para P ymes busc a agentes comerciales. Se requiere mínima experiencia en ámbito comercialización de servicios o productos energéticos. Ofrecemos un por tafolio de productos y servicios enfocados al ahorro energético de las Pymes. Software de monitorización de consumos -Iluminación LED - Consultoría energética -Contratos de suministros Formación continua a cargo de la empresa. Atractivas comisiones. Contacto: inocencio@reformaenverde.com SE OFRECE SR A PAR A LIMPIEZA por hora las mañanas TEL . 667 21 96 67 60 |

Economics_Nou.indd 60

Motor SE VENDE HONDA CR-V CTDI- 2,2 4 años , 69.000 KM. 17,500 euros TEL. 629 54 16 87

Varis SE VENDE CAMA ARTICUL ADA plegable, ultraligera TEL. 93 464 23 76

COMPRAMOS COLECCIONES ANTIGUAS. Juguetes. Cromosfutbol. tebeos. Etc. TEL. 651 43 56 31 GR AC IAS SAN JUDAS TADEO y Sagrado Corazón por los deseos recibidos. A.C.V. LOGUER DE SALES desde 200€ VdM TEL. 93 754 12 40 SE VENDE CAMA ARTICULADA 800 euros TELS. 93 399 11 09 - 666 53 80 33

Classes ANGLÈS, CLASSES PARTICULARS individuals, petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81 PROFESORA TITUL ADA DA CLASES particulares y grupo, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Módulos, Francés,Selectividad, Formación Hábitos de Estudio. TEL. 93 461 09 24

19/02/2013 15:45:26


Animàlia adopta' m Arnus L'Arnús és una gateta que ha aparegut sola al c/ Arnús, els veïns ens han dit que portava un parell de dies per allà. Estem segurs que és casolana perque és dòcil i afectuosa tot i estar una mica espantada. El veterinari li ha calculat uns 4-5 anys, té dos ullals trencats i una berruga al costat d'un ull. De moment la tenim en una casa d'acollida temporal però busquem els seus propietaris. Si ningú demana per ella, li busquem llavors uns adoptants que li tornin a ensenyar el què és una família.

Bona La Bona és una gateta que ha aparegut a una de les nostres colònies i és tan afectuosa que va anar directa als braços del cuidador. És molt jove i està esterilitzada. Ha donat positiu d'immunodeficiència, el què significa que ha de viure sola o bé amb altres gats positius d'immuno.

Ninu Ninu és un gat mascle de sis anys afectuós però que a la vegada, li agrada anar una mica al seu aire, sense que l'aclaparin. Millor en una casa sense nens ni altres animals. Està castrat, xipat i vacunat.

Mistyk Creuat de pastor alemany, mascle, 5 anys. El Mistyk és un gos especial. Necessita trobar una persona en qui pugui confiar i poder estimar. Per famílies sense nens amb experiència amb gossos. Necessita una segona oportunitat i trobar la seva família.

Asociación Segunda Oportunidad Animal Apartado postal 222 607.259.753

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992 Fax 93 3841740

asoa@asoa.net 607.259.753

NZ:B-2500636 www.asoa.net Apt. 222 08910 Badalona

61 |

1571.pag.61.indd 1

18/02/2013 10:45:14


DRESSAPP, l'aplicació mòbil convidada al Mobile WorldCongress

DressApp estarà present en el Mobile World Con gress 2013 en el Pavelló de Catalunya al costat de SlashMobility, empresa de la qual sorgeix la idea de l'aplicació i el desenvolupament tecnològic. Desenvolupada en els sistemes operatius Android i i OS, en el seu primer any de vida han aconseguit 10 0 . 0 0 0 d e s c à r r e g u e s i e s t ar p r e s e nt s e n m é s d e 130 països. DressApp s'ha convertit al canal de márqueting de les marques. Aconseguint mitjançant la publicació dels seus

catàlegs,incrementar la seva visibilitat, tràfic i percentatge de vendes. Alhora, les usuàries dispos e n d ' u n a a p l i c a c i ó tot a l ment gratuïta que els permet tenir el seu armari en el seu Smartphone i disposar d'ell en qualsevol lloc i en qualsevol moment. DressApp en tres simples passos: Afegeix, crea i comparteix. Està disponible en IOS i Android, en castellà, anglès, italià i català. Pots descarregar-te la app d e s d e w w w.d re s s a p p.e s, des d ' iTunes o en Google Play.

VENTA Y REPARACIÓN

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

Tel.www.integer.cat 93 460 31 10

Haze.- Una app amb tota la informació meteorològica present ad a d e for m a m o lt minimalista amb un disseny similar a Clear. Una aplicació ideal per substituir la aplicació del temps d'Apple.

SERVICIO A DOMICILIO C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es Tel. 93 460 17 09

NewsWhip.- Aquesta apli c ac ió es c aneja Fac e b o o k i Tw it ter per a notícies interessants de tot el món, cada minut. Aquesta notícia es lliura als seus dispositius Android classificades en la categoria global.

62 |

1571.pag.62.indd 1

18/02/2013 12:25:09


Em dic Irene Costa. La c i u t at o n a c t u a l m e n t v i s c és Dallas, a Texas (Estats U n i t s ) . Tr e b a l l o c o m a professora d ’espanyol. L a raó principal per marxar va ser la precarietat i la incertesa de la feina com a interina a Catalunya. De moment no he pres una decisió. Tinc l’opor tunitat de continuar aquesta feina durant tres anys, fet que em dóna marge per viatjar, conèixer i aprofundir en la cultura americana. De moment, p e r ò, n o m é s p e n s o e n e l present i no a llarg termini. Hi ha molts contrastos i molt diversos. En primer lloc, laborals. L’horari lectiu és molt ampli: de les vuit del matí a d os quar ts d e c in c de la tarda. A la meva escola no hi ha t e m p s d ’e s b a r j o , o s i g u i que els nens i nenes no surten al pati. Quant al desenvolupament de les classes, el ritme de treball és constant i els aspectes més impor tants són la instrucció i el control de la c l a s s e . Ta m b é x o c a m o l t que cada matí es reciten el “ Pledge of Allegiance” i el “Pledge to Texas”, és a dir, els juraments a la bandera d’Estats Units i a l’estat de Texas, respectivament. Un altre contrast cultural és que no hi ha l’hàbit de passejar a peu perquè per anar a qualsevol lloc es necessita el cotxe. Finalment, altres c ontras tos són que el sentiment religiós està molt arrelat i é s c o m ú q u e l a g e nt vag i a missa el diumenge, i que el menjar és molt picant. Ta m b é m ’ h a s o r p r è s q u e

Irene Costa, des de Texas (EUA) has de preguntar molt per saber les coses. Que moltes coses es donen per sabudes i que t ’has d ’e s p av i l a r m o l t p e r n o perdre el tren. També m’ha sorprès que Dallas té molt trànsit i, en conseqüència, moltes cues. Tot i això, hi ha força respecte i s’utilitza poc la bot zina. A més, es condueix molt ràpid.

dre força aquest nou espai q u e h a g u a nya t l a c i u t a t . E s p e r o d ’a q u í u n s a ny s tornar a Badalona, tot i que, ara per ara, es difícil viure a Catalunya. Tot arribarà...

Irene Costa, des de Texas (EUA)

To t i q u e f a p o c t e m p s que vaig deixar Badalona, aquest estiu em va sorpren-

ŽŶĞŝdžĞƐďĂĚĂůŽŶŝŶƐ͕ŵŽŶƚŐĂƟŶƐŽƟĂŶĞŶĐƐƋƵĞǀŝƵĞŶĂůΖĞƐƚƌĂŶŐĞƌŝǀƵůŐƵŝŶ ĞdžƉůŝĐĂƌůĂƐĞǀĂĞdžƉĞƌŝğŶĐŝĂ͍ŶǀŝĂΖŶƐƵŶĐŽƌƌĞƵĂ͗ďĂĚĂůŽŶĂΛĞůƚŽƚĚŝŐŝƚĂů͘ĐŽŵ

BadaloninsAlMón.indd 1

19/02/2013 10:19:55


FINANCIAMOS HASTA 60 MESES y hasta 24 meses

sin intereses

IMPLANTES 1

ER

PASO

4

2

0

3

0

ER

PASO

5

PASO

0

PASO

PASO

BADALONA CENTRO C/ Alfonso XIII, 27 - Badalona (frente antiguo pabellĂłn Juventud)

Tel. 93 387 58 02 L2

Pep Ventura

Dr. Roberto Koenig 0EPOUĂ&#x2DC;MPHPtOÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJPEFMB$MĂ&#x201C;OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en ImplantologĂ­a y RehabilitaciĂłn oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry. - TĂ­tulo nivel Europeo en ImplantologĂ­a.

Dra. FĂĄtima Dominici

BADALONA - LA SALUD Av . Marquès Sant Mori, 197 (frente mercado Salut)

Tel. 93 387 12 65 L10

La Salut

6OJ%FOUBMJOEE

OÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJBEFMB$MĂ&#x201C;OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en OdontologĂ­a conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona. - MĂĄster en ImplantaciĂłn Bti. t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMBEF*NQMBOUFT 4&*

t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMB&OEPEPODJBEl TOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1571  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1571.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you