Page 1

Del 3 al 10 de gener de '14 · www.eltotdigital.com · Número 1616

Foto. Pere Jiménez

La il·lusió dels Reis

Portada.indd 1

23/12/2013 13:48:58


Actualitat Persones Esports Opinió Lectors Espai C Agenda Cinemes

4-9 46 - 47 10 - 11 14 - 16 18 - 19 20 - 26 22 25

La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Amb empenta Consultori Legal Animàlia

38 - 39 40 - 42 34 - 36 43 37 51 61

Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia

53 - 55 48 - 49 48 49 56 - 60 62

Arribada a l’aeroport de Barcelona, del Club Joventut Badalona després d’haver guanyat a Cartagena la Copa d’Espanya al 1976. L’equip va ser rebut per aficionats i periodistes.

Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

2|

A5_1616.pag.002.indd 1

23/12/2013 19:49:07


A5_AJUNTAMENT.indd 1

23/12/2013 14:17:27


Actualitat >͛ĞƐƚƌĞŶĂĚĞůŶŽƵĞĚŝĮĐŝĚĞů͛ĞƐĐŽůĂƵĨĂůă//ŚĂƵƌăĚ͛ĞƐƉĞƌĂƌ ƉĞƌƋƵğŶŽĚŝƐƉŽƐĂĚĞŐĂƐ

| Imatge de les obres de l’escola Bufalà II

Educació

| Carles Carvajal

Les classes al Bufalà II no podran començar després de Reis tal i com s’havia anunciat en un primer moment. En un princ ipi s’havia c omunic at que podien tornar de vacanc e s d e N ad a l i u t i l i t z ar l a meitat de l'edifici, tot i que les obres continuarien separant l'alumnat dels treballadors. La direcció del centre, doncs, s'havia afanyat a empaquetar els mobles per poder fer el trasllat de forma imminent

i a i xí c o m e n ç ar l 'a c t i v i t at escolar el 8 de gener. Finalment encara no tenen data d'ocupació per que l'edifici no disposa de gas, segons han confirmat fonts dels centre educatius. Ara el que s'ha de fer és la connexió de l'edifici amb la xarxa de gas, el que suposa obrir el carrer, unir el servei i cer tificar el funcionament correcte. Un nou impediment q u e fa q u e e l tr a s ll at q u e s'havia de fer abans de Nadal

s'e n d a r r e r e i x u n a ve g a d a més. Alumnes del Lola Anglada estrenaran el 8 de gener l’edifici nou D’altra banda, alumnes de quatre aules de l’escola Lola Anglada podran estrenar el nou edifici del centre el proper 8 de gener. Els altres n e n s i n e n e s d e l ’e s c o l a h a u r a n d ’e s p e r a r p e r q u è e l n o u e d i f i c i e n c ar a s’h a d ’e n l l e s t i r a l g u n e s a u l e s noves.

4|

Actualitat-4-5(RADIOTAXI).indd 2

23/12/2013 11:03:09


ůEĂĚĂů^ŽůŝĚĂƌŝƌĞĐƵůů 26 tones d’aliments Més de 26 tones d'aliments s'han recollit ja en la campanya de Nadal Solidari, impuls a d a p e r l 'A j u n t a m e n t d e Badalona. La darrera apor tació, de 5 to n e s , h a e s t at g r à c i e s a l'empresa de transport públic badalonina TUSGSAL, qui ha lliurat ja tota la recaptació a l'entitat d'Amics del Gorg Mar que gestiona el Banc d’Aliments.

ăƌŝƚĂƐĂůĞƌƚĂ Ě͛ŝŵƉĂŐĂŵĞŶƚƐƉĞƌ ƉĂŐĂƌĞůƐŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ El 70% dels badalonins que demanen ajuda a Càritas tenen problemes per pagar el seu habitatge. A ixí h o ha afir m at l 'e nt it at que a la ciutat compta amb 22 pisos destinats a p er s o n e s q u e n o p o d e n fer front al lloguer o la hipoteca i que han estat d e s n o n a t s . A r a l ’e n t i t a t té un n ou ha b it atg e s o c i al m é s a B ad al o na .

ůƉůĞĂƉƌŽǀĂĞůŶŽƵƉƌŽũĞĐƚĞƵƌďĂŶşƐƟĐ ƉĞůďĂƌƌŝĚĞů'ŽƌŐ

| Un dels solars buits del barri del Gorg

Urbanisme

| Carles Carvajal

Després de diverses modificacions i debats polítics, al barri del Gorg finalment s'hi construiran 2.500 pisos, 188 dels quals seran de protecció oficial. Així ho van acordar PP i CiU, a l'últim ple municipal de l'any, en un projecte urbanístic que amplia el nombre d'habitatges fent-los més petits per facilitar-ne la venda. Tot i això, el projecte definitiu es queda a mig camí entre el pla vigent del 2006 i la proposta del govern local que preveia la construcció de 3.000 pisos. Un projecte que

els grups de l'oposició havien rebutjat en diverses ocasions i que fins i tot la Generalitat havia tirat enrere.De fet, els grups del PSC i Iniciativa Esquerra Unida van tornar a votar en contra del projecte d'urbanització de l'entorn del Port. Per als ecosocialistes, continua sent un pla que beneficia als promotors privats al no reclamar-los més diners o equipaments a canvi de construir als solars del Gorg. Els socialistes es mostren contraris a traslladar les zones verdes a altres barris per completar el projecte.

EŽƵůŽĐĂůĚĞůĂƐĂůĚĞůƐ /ŶĨĂŶƚƐĂůďĂƌƌŝĚ͛ƌƟŐƵĞƐ El Casal dels Infants prepara l'obertura d'un nou local a Badalona. Així ho ha anunciat l'entitat durant la presentació del balanç de l'any 2013, on es fa visible la situac ió d e p o bresa en q u e e s t r o b e n e l s i n fa n t s i e l s j ove s ac tu alm ent . El n o u l o c a l , q u e s ’o b r i r à a l’estiu, ocupa l’antic edifici de l’escola Betsaida, al barri d’Artigues. i5

Actualitat-4-5(RADIOTAXI).indd 3

23/12/2013 11:03:13


DŽŶƟŐĂůăĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŽŵĂĐĞŶƚƌĞĚĞů͛ŽĐŝůƷĚŝĐ ŝĐƵůƚƵƌĂůĚĞĂĚĂůŽŶĂ

| Imatge del centre Comercial Montigalà

Comerç

| Carles Carvajal

Durant l’any 2013, el Centre Comercial Montigalà ha guanyat 7 noves marques, com a conseqüència de la vo lu nt at d ’a m p l i ar l ’ofer t a mitjançant operadors de la qualitat com la cadena de per fumeria Druni, la marca de roba infantil Zippy o la braser ia Cam p o d e Tiro a l ’àrea d e rest aurac ió, que s’uneixen a la reabertura de Pa n s & C o m p a ny, a m b l a seva nova imatge. A més a més, diversos operadors de serveis com ara Equivalenza i Bedland també han confiat en Montigalà per a obrir un nou establiment.

A l h o r a , e l c e n t r e c o m e rc ial, que és g est i o nat p er Carrefour Property, que n’és propietari juntament amb Vastned i Feu Ver t, ha vist n é i x e r d u r a n t 2 013 n o u s espais creats amb l’objectiu d’enriquir l’experiència del client, com l’Espai Cultural M o nt i g a l à , q u e, c o n j u nt a ment amb entitats culturals i associacions de la ciutat, realitza activitats orientades a reforçar el paper de Montigalà com a punt de trobada. El 2013 s’ha inaugurat també El Racó de Monti, un espai i n fa nt i l g r atuït p e r q u è l e s famílies gaudeixin amb els seus fill s d e gr an var iet at d’activitats.

A més a més, el centre comercial ha vist com durant l’any 2013 s’ha iniciat també un procés de millora en les seves instal·lacions que posa especial atenció en la creació d e zones ver d es i ser veis addicionals, amb l’objectiu d e m é s fer m é s c ò m o d e i complaent l’experiència de compra. Entre aquestes millores introduïdes aquest any, els clients del centre ja tenen a la seva disposició el ser vei de wifi gratuït a tot el recinte. Aquest procés continuarà durant l’any 2014, en el marc d’un projecte global de millora de les instal·lacions i serveis al client.

6|

Actualitat-6.indd 1

23/12/2013 11:03:56


e r t n e re d r e ? p Vols kg de pes 2 i 10US PROTOCOOLUS,S POTS NO TE S , N C U D P RO NOU S

IN FO RMA' T GR ATUÏTAM ENT A: FARMÀCIA

FARMÀCIA

C. BATLLERIÀ CLARÓS

M. BELENGUER TORRAS

Avda. Martí Pujol, 649 - 653 Tel. 93 460 58 43 08917 BADALONA

Centre Comercial Màgic Badalona C/ Concòrdia, 1 - local B-41 Tel. 93 224 55 58 - 08917 BADALONA www.farmaciamagicbadalona.com

1422farmaciamagic.indd 3

s nt oreame h 3 arc tuït p a ' d a gr 19/04/2012 10:47:13


S’aprova un canvi d’usos per intentar ƌĞĂĐƟǀĂƌĞůƉŽůşŐŽŶĚĞĂŶZŝďſ

ĂƵƵŶĂďĂŶĚĂƋƵĞŚĂǀŝĂ atracat joieries de ĂĚĂůŽŶĂ Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones per la seva presumpta relació en diversos atracaments amb joieries de Sabadell, S a nt a C o l o m a d e Gr a m e net, Badalona, Sant Celoni i Barcelona, entre d'altres localitats de la demarcació de Barcelona. En total, el grup hauria obtingut joies per valor de dos milions euros.

ůĞŶƚƌĞŽŵĞƌĐŝĂů DŽŶƟŐĂůăƉĂƌƟĐŝƉĂ ĞŶůĂĐĂŵƉĂŶLJĂ͚EĂĚĂů ^ŽůŝĚĂƌŝͲĂƉEĞŶƐĞŶƐĞ :ŽŐƵŝŶĂ͟

| Aquests locals tenen les hores comptades abans del seu enderroc

Polígons

| Carles Carvajal

El darrer ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar una ampliació d'usos per al p o líg o n i n d u s t r i a l d e C a n Ribó. Tots els grups van votar a favor de la proposta que pretén revitalitzar aquesta zona que actualment compta amb més d'un 50% de naus buides. D'aquesta manera, a més d'activitat industrial e s p er m etr à l 'o b er tur a d e comerços i altres negocis. El que quedarà restringida amb aquesta proposta és la instal·lació de bars musicals o discoteques amb l'objectiu

d'evitar més molèsties als veïns de Canyadó causades per l'oci nocturn. Precisament el ple també va aprovar l'enderroc dels locals de la Nacional II que tindrà lloc a finals de gener. Recordem que a principis d'aquest any els bars musicals de la carretera Nacional han de tancar a causa de l'expropiació dels edificis ja que el propietari no vol renovar el conveni establer t. Des del govern local asseguren que l'enderroc dels locals de la Nacional 2 permetrà obrir els barris de Canyadó i Manresà al mar.

El Centre Comercial Montigalà aportarà lots de joguines noves que complementaran les que aportin els ciutadans o les que s’adquireixin amb l e s a p or t ac i o n s e c o n ò m i ques. El Centre ha cedit fins al 5 de gener un espai per recollir les joguines que aportin els clients d’aquest centre comercial.

>ĂŽůůĂDŝĐĂĐŽƌĞŶŽǀĂ ĞůƐƐĞƵƐĐăƌƌĞĐƐ directius Un cop acabades les diades i amb les vacances castelleres a so bre, els Caste llers de Badalona van realitzar, abans d’acabar l’any,la seva assemblea ordinària. Lourdes Fernández i Carol M ar tín van s er e s c o lli d e s presidenta i cap de colla dels castellers de Badalona. La colla badalonina tornarà a la feina el proper 17 de gener.

8i

Actualitat-8-9(ASFA).indd 2

23/12/2013 11:11:11


@totbadalona /tot.badalona

sĞŢŶƐĚĞĚŽƐĞĚŝĮĐŝƐĚĞĂĚĂůŽŶĂƐſŶĚĞƐĂůůŽƚũĂƚƐƉĞůŵĂů ĞƐƚĂƚĚĞůĞƐďŝŐƵĞƐ Urbanisme

| Carles Carvajal

2 edificis de Badalona van ser desallotjats, el cap de s et m a n a a b a n s d e N ad a l, perquè el sostre havia cèdit parcialment. El primer cas va passar al carrer Torí, al barri

de la Salut. El desatllojament de l'edifici va provocar que 17 persones, entre elles 10 menors, fossin allotjats en hotels de la ciutat. D'altra banda, el mateix cap de s et m a n a va c e d ir p ar c i a l ment un altre sostre d'un

edifici del carrer Francesc Planas i Casals, 138, al barri de Casagemes. Desprès d ' u n a r ev i s i ó, p er p ar t d e l'arquitecte municipal, les 2 persones que hi vivien van ser desallotjades a casa de familiars.

WĞƐĐĂĚŽƌƐĚĞĂĚĂůŽŶĂƉŽƌƚĞŶĂƉůĞůĂďƌƵơĐŝĂĚĞůůŝƚŽƌĂů ďĂĚĂůŽŶş Medi Ambient

| Carles Carvajal

L'Ajuntament de Badalona es compromet a elaborar una proposta conjunta amb tots els grups polítics i la Confraria de Pescadors per trobar una solució a la brutícia de l'aigua del litoral badaloní i els problemes de la pesca a la zona. Així es va decidir durant

el darrer ple municipal del mes de desembre i arran de la intervenció del pescad or Ram o n C ost a , que va d e s c r iure la greu s itu ac i ó

en que es troben les aigües badalonines. Els 4 partits del c o nsistori i els pesc ad or s faran diverses trobades de treball durant el gener.

i9

Actualitat-8-9(ASFA).indd 3

23/12/2013 11:11:14


El 2013 ha estat l'any de Mireia Belmonte Natació

| Redacció

Segur que la badalonina Mireia Belmonte no s'esperava que, un cop iniciat aquest nou any, si mirava enrere, veuria un 2013 tan gloriós com el que ha tingut. Ara fa un any la nedadora es trobava sense equip ni entrenador, en un any en el que els mundials de natació de Barcelona destacaven en el calendari competitiu. Com a catalana li feien especial il·lusió aquests mundials i, nedant a casa volia lluitar per ser protagonista. Belmonte va acabar solucionant bona part de les diferències que tenia amb el seu entrenador, Fred Vergnoux, i va acordar un lloguer per les instal·lacions del CN Sabadell per reprendre els entrenaments amb ell. Al mes de març, amb un gran paper als Campionats d'Espanya, classificatoris pel Mundial de Barcelona, va demostrar que estava en plena forma per competir al més alt nivell, fet que va deixar clar als Campionats del món de Barcelona amb dues medalles de plata (400 metres estil i 400 metres papallona) i una de bronze (200 metres estil). Aquest va ser el sorprenent inici d'any competitiu, i després no ha parat d'acumular èxits. Les xifres aconseguides parlen per si soles; 37 medalles, total que va quedar arrodonit amb les quatre aconseguides al Duen in the Pool, a Glasgow, on va guanyar totes les proves en les que va competir. Aquest darrer pòquer va ser tant incontestable com l'aconseguit a Herning. En la primera prova, la dels 400 metes estils, Belmonte va liderar la carrera des dels instants inicials i, tot i que en el tram d'esquena Willmott va

retallar distàncies, en la braça va tornar a imposar-se i va deixar sense opcions a les seves rivals, i amb un temps de 4:24.58 va deixar a casi 2 segons de distància la segona classificada. La segona medalla que es va penjar al coll Belmonte va ser la dels 400 metres lliures, amb un temps de 3:57.65, tancant una primera jornada brillant de la competició. L'endemà va arrodonir la seva actuació amb els dos nous ors, a les proves de 800 metres lliures, que a partir de l'equador de la carrera ja es va veure clar que acabaria guanyant la badalonina davant de Lotte Friis, amb un temps de 8:07.90, i els 200 papallona, on va tenir una actuació intel·ligent, deixant el domini de la prova a l’americana Cammile Adams durant el primer 100 metres i duent a terme un canvi de ritme definitiu apurant els sub-aquàtics que la va alçar amb el triomf (2:03.31). A més a més Belmonte ha arribat a batre fins a nou plus marques durant el 2013, una dada que

deixa clar l'actual domini de la badalonina dins de la piscina. A la copa del Món de Berlín, en piscina de 25 metres, va batre el rècord del món en les proves de 400 metres lliures i la de 800 metes lliures, amb uns temps de 3:54.52 i 7:59.34 respectivament. Al Campionat Mundial de Natació Belmonte va fondre uns altres quatre rècords d'Espanya, el de 1500 metres lliures (15:58.83), el de 200 metres papallona (2:04.78), el de 200 metres estil (2:09.45) i el de 400 metres estil (4:31.21). Les altres tres plus marques superades les va aconseguir en proves de piscina curta, en la que va marcar un nou rècord del món en els 1500 metres lliures al Campionat d'Espanya, un rècord a Europa en la prova de 200 metres papallona en el Campionat Europeu i , en el mateix campionat, un nou rècord d'Espanya en els 400 metres estil. Esperem que en aquest 2014 que tot just comença, els èxits segueixin estant a l'ordre del dia de la Badalonina.

10 |

Esports-10-11(H12).indd 2

23/12/2013 10:40:16


@totbadalona /tot.badalona

Els Badalona Dracs comencen el 2014 amb la incorporació de Kevin Duley

Futbol americà

| Artur Piquet

Kevin Duley comença aquest 2 014 c o n v e r t i n t - s e e n e l primer fit xatge internac io nal dels Badalona Dracs, un d ad a que pas s arà a la història del club badaloní. El nord-americà amb passaport irlandès és el primer fitxatge d'aquesta temporada i prové de Humboldt State University de la NCAA Division Two,

on la darrera temporada va exerc ir c om a tè c ni c, més concretament assistent de d efen s a , e s p e c ialm ent d e linebac ker s, posic i ó en la que juga compaginant-la amb la de running back. A m b 2 5 a n y s D u l e y, d e 1.85 metres i un pes de 100 quilos, té molta experiència a la lliga universitària dels Estats Units, on es va procla-

mar campió de la Northwest Athletic Conference (2011). Durant la seva trajectòria a Humboldt State University, Duley va donar mostres de la seva qualitat en la lectura de les cober tures i la seva agressivitat a l’hora de tapar forats i assegurar la defensa. Ha jugat tant de strong, com de middle i de weak, pel que sense cap mena de dubte és un gran fitxatge pels Dracs.

CONSULTA LES NOSTRES TARIFES DE PUBLICITAT DIGITAL | 11

Esports-10-11(H12).indd 3

23/12/2013 10:40:18


4|

CAVALCADA.indd 2

23/12/2013 10:14:16


Badalona

4|

CAVALCADA.indd 3

23/12/2013 10:14:24


Daltabaix Jordi Ballesteros hospitabulis.wordpress.com

Ja podeu buscar, ja, als diccionaris, que no trobareu un mot que sigui un antònim clar de la paraula que encapçala, a modus de títol, aquest article. Daltabaix és una paraula fantàstica, descriptiva com ella sola, rotunda. Un daltab a i x é s u n a c a l a m i t at , u n

Crónica de Montgat Present ple de vida María Moreno Algaba gaiaenmovimiento.blogspot.com

Torrons i neules Christian Carneado elcontrapuntbadaloni.com @Ch_Carneado

El torró és un dolç propi dels regnes de l’antiga Corona d’Aragó, de Catalunya fins a Sardenya i Nàpols. Es troba d o c u m e n t at f a c i n c - c e n t s anys. Torró ve de terró, proba-

desastre, una hecatombe. Una paraula que explica, ella tota sola, la llei física que Newton va proclamar fa uns tres-cents anys, (ell i la seva poma, naturalment). Un daltabaix, però també descriu una manera d’entendre l’acció pública. Les coses es decideixen a dalt i es disparen, -per terra, mar i aire-, cap a baix. La jerarquia, la sordesa solen ser les condicions que acompanyen aquesta manera de governar. I el govern de l’estat espanyol n’és mestre en aquest tipus d’actuacions. Mireu, sinó, només per posar un exemple, la “Ley de Racionalización y Sostenibilidad

de la Administración Local”, un clamorós monument als caiguts. El principi de subsidiarietat? Caigut. El principi d’autonomia local? Caigut. La qualitat democràtica dels Ajuntaments? Caiguda. L’equilibiri territorial? Caigut. I tot això, tots aquests “caiguts”, no ho han estat per gràcia de la gravitació universal, no. Tot això ha caigut per gràcia del corró parlamentari que s’expressa, cada divendres, per boca d’aquella vicepresidenta del Gobierno que ens alliçona com si fóssim criatures. Un daltabaix, sí. De fet, els seus autors, - els socis del nostre alcalde -, tenen tan clar

El 2 013 s’h a o m p l er t d’experiència, d’esperança i d’incer tesa. Però avui m ’a g r a d a r i a t a n c a r l ’a n y pensant en positiu. Parlar de suma, de generositat en e s s è n c i a i d ’h u m a n i t at é s parlar de la Creu Roja. Participar-hi m’ajuda a aprendre. He pogut ser conscient de la pobresa que habita al meu

poble, del dèficit tan descaradament evident que resideix a cada casa i de les necessitats que, a mitja veu i entre forces perdudes, criden cercant paciència i estima. H e d e r e c o n è i xer q u e e m sorprèn el treball i la tasca que es realitza des d’aquesta organització. Socis i voluntaris, i passant pels teixits més

blement derivat de terra, de terròs. És una paraula catalana que va passar a altres llengües, c o m a l c a s te l l àt u r r ó n . En sard esparla del turronis de Alikanti, ja en el segle XVIII. En occità, del tourroun de Barcilouno. En napolità, és terrone, en calabrès, tirruni, en antic aragonès, tarrón, en portuguès, torrâo, en italià, torrone, i en francès, es coneixia com el tourroncatalan de Perpignan.

En una carta del 28 de novembre de 1453, dela reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, des de Valladolid, on es trobava, a l’abadessa del convent de Santa Clara de Barcelona, es pot veure que a Castella el torró no es coneixia: “Pel qual ací no hi ha tal disposició, ni sapien així fer torrons com vosaltres aquí, vos pregam e encarregam nos façau fer torrons que sien fins e bons, los quals volem així per donar al IlllustrissinoRey de Castella

14 |

Opinio-14-15.indd 2

23/12/2013 13:31:11


que la llei és una calamitat, que han aprovat que la seva entrada en vigor es faci a partir de les eleccions de 2015. Fixeuvos si en són de conscients que la seva aplicació generarà mala maror entre els ciutadans... Per això, en Garcia Albiol, -utilitzant el típic recurs de no explicar-ho tot-, comenta, vehement, que ell l’any que ve continuarà prestant tots els serveis que l’Ajuntament ve prestant enguany. Sotsobre vindria a ser una paraula germana de daltabaix. Descriptiva també i intraduïble, segons com. Al marge d’alguna accepció nàutica, el diccionari ens en diu això: "fer caure a terra i subjectar

sota seu l’adversari". Aquesta definició també semblaria apropiada per definir aquella manera de governar. Perdoneu que acabi l’any amb la constatació del desànim que aquest est-il d'acció pública em provoca i que hi contraposi, si m’ho permeteu, (i corrent el risc que m’acuseu de formular un blanc/negre sense matisos) l’expressió de la força de la societat civil que alimenta les decisions polítiques de primer nivell que ha près el govern català aquest any 2013. El 2014 serà, sens dubte, un any cabdal per al nostre país. I decidirem. I quan ho fem, també haurem de tenir present

que, més enllà de votar sobre una fórmula d’organització territorial, ho farem sobre una fór mula d ’entendre l ’ac c ió democràtica, d’entendre la representativitat i d’atendre l e s d e c i s i o n s m aj o r i t àr i e s sense menystenir ningú. L’any que ve les pomes, -com la que va caure al cap d’en Newton-, continuaran caient, continuaran anant de dalt cap a baix, però la dignitat del nostre país no cal que ho faci, oi?

purament disciplinaris, l’esforç és palpable i l’admiració, un suplement gairebé obligat. M’impressiona la implicació i el coratge que incorporen tots ells quan llueixen l’armilla vermella. El bé comú i la integració, llavor s, es tornen un ferm o b j e c t i u q u e n o e n té n d e colors, de talles, d’edats o de

sexes. La mà s’estén sempre amb el mateix gruix d’obertura i això em guanya. Fa escassos mesos, a Montgat s’incorporava una seu reformada, plena de vida. Com un nadó que arriba amb força i empenta, amb l’amor suficient per engrandir a aquells que l’estimen. Un regal. I n’hauríem d’estar tots

agraïts d ’apor tac ions c om aquestes. Pel 2014, doncs, el meu desig és ben senzill. Vull puresa, benestar i harmonia. Que la germanor no ens manqui i que la riquesa, sinó econòmica, vingui de la mà de la solidaritat i la companyia. Feliç i completa entrada d’any, montgatins.

nostre frare (germà) com per a nós”. I el Libre de totes maneres de confits, de la primera meitat del segle XV, anota aquesta recepta: “ Per fer torrons d e ava l l a n e s a m b m e l, tu pendràs les avallanes e torrar les has, e pendràs una lliura de mel per lliura de avallanes, e metràs-la al foc; e metràs per lliura d e mel un blanc d’ou; e llansar-lo-hi has com la mel sia tèbia; e que cogui. E cuyta la mel llansar-lo has

sobre una taula e estendràsho tot, e fer n’has tauletes de calent en calent”.

t r e s - c e nt s c i n q u a nt a o u s, trenta parells de conills, dotze parells de perdius, trenta-sis parells de capons, cinc parells d’oques, cinc quarteres de pa, dos-cents vint-i-vuit quartans de vi, i deu sous de neules. Esclar que la vigília de Nadal era d ia d e d ejuni i no més van menjar cols amb panses, p e i x , c i g r o n s , c a s t a nye s , nous... i també neules.

De les neules ja se’n parla al segle XI (fa mil anys!). El seu nom ve de nébula, és a dir, de boira, “perquè és prima i ampla” (no es feien enrotlladessinó planes). Al dinar de Nadal del 1267, en el palau reial de Barcelona, Jaume I va oferir un banquet per a més de cent comensals. Es van consumir trenta-un xais,

P.S. Per cert, aquest Newton, el gran físic, el matemàtic, el filòsof... el 1714 era assessor del govern anglès que ens va deixar penjats.--

Seguint, doncs, la tradició, us desitjo un bon dinar de Nadal! | 15

Opinio-14-15.indd 3

23/12/2013 13:31:11


Badalona en tweets

Interes chino por el puerto de Badalona y las Tres Xemenies de Sant Adrià. No tengo nada que ver...Sergialcalde

Començar el matíregalant una planta de Nadal a la meva mare i una postal de felicitació que méstard es trobarà a la bústia #Badalona @Gerhardss

Gràcies als q heudonat el vostresuportpq la sala d'exposició d El Carme es digui J Ucles. Ara cal estar amatentpq es compleixi!#Badalona @josepduranbdn

#Badalona externalizará de gestión de los casales de jóvenes. ¿Quiere decir que los privatizará? @Antalcantara

Al 'bar 1886' de #Badalona jatenen "Ha estat un flaix" mil vuit-centesvuitanta-sisgràcies! #cescgilunplugged @cescgil

Concurso

CI NExL A K

Una foto meva al noucartellturístic de la ciutat de #Badalona Of.Turisme Badalona Una ciutat que val molt la pena visitar @Jordisantacanaf

Olmo Sobrino nos enseña esta foto. ¡Qué bonita es #Badalona ! La ciudad sin ley en la que crecí. @eSe_Acua

RA Etiqueta a les teves imatges de Badalona, Montgat i Tiana amb el hashtag: #totbadalona Cada setmana triarem una per a publicar-la a la revista. L'usuari de la imatge guanyadora podrà veure qualsevol pel·licula en qualsevol sessió de dilluns a dijous. (1 mes des de la data de publicació) Imatge de la setmana:

@pguirado Pedro Guirado

Títol: Magic Badalona.

Vols veure cin

ema xLAK AR

A al Megacin

e Màgic Bada

lona?

16 |

Opinio-16.indd 1

23/12/2013 13:37:44


A5_ENGESTUR.indd 1

20/12/2013 13:28:34


Violencia de gĂŠnero. La violencia de gĂŠnero, una prisiĂłn J.C.C.

&O SFTQPTUB B . - FO DBSUB QVCMJDBEB B VO EJBSJ EËNCJU estatal, amb edició en català i DBTUFMMËEBUB WPMESJB fer uns comentaris. D e s g r a c i ad a m e nt sí h i h a v i o l è n c i a m a s c l i s t a , e nt r e altres causes perquè nomÊs les dones poden posar denúncies per violència de gènere, ter me ja exc loent si es en singular, si hi ha dos gèneres per què nomes hi ha violència de gènere i no de gèneres? Els maltractament que patim els homes per part de les dones son la majoria de vegades psicològics i emocionals, que no es poden �mesurar�. NomÊs cal la paraula de una dona per ac tivar un proto col totalment parcial que fa que l’home denunciat en el millor dels casos sigui jutjat en hores en un jutjat especial

,la majoria de les vegades amb tot el personal femení, perquè d avant d e qual sevo l d u bte condeni a l’home. L a dona te tots el avantatges, justícia gratuïta o gairebÊ, advocat d’ofici si no el pot pagar de torn d’ofici de violència domèstica, l’home s’ha de buscar un advocat a corre cuita si no pot el de torn d’ofici estarà molt ocupat i ni sabrà res del cas, segurament es llegirà la denúncia abans d’entrar a la sala i davant qualsevol sospita l’home ja dorm al moment en el calabós. Aquest home ha estat denunciat xxxx vegades...i d’aquestes quantes no son falses?. Els jutges no volen perseguir cap denúncia per violència que pugui semblar falsa tot i ser delicte posar denúncies falses. Què te a perdre la dona? Res i a guanyar? Molt. Els homes tambÊ som dolents,

com les dones, i tambĂŠ volem r e s p i r a r, p e r ò l e s d o n e s ajudades per unes lleis que en teoria son per evitar violència de “gènereâ€? tenen car ta b l a n c a p e r fe r c o n d e m n a r els homes ja sigui per despit, tenir mĂŠs els fills davant divorci o per guanyar mĂŠs diners i amb els nens va la casa i els diners. És veritat que les dones que han posat denĂşncies per violència de â€?gènereâ€? tenen una â€?pag aâ€? per c om pensar â€?les penesâ€?? Hi ha empreses que donen preferències a les dones â€? vĂ­c t i m e s â€? d e v i o l è n c i a , j a sigui mĂŠs vacances, flexibilitat horĂ ria o menys hores de treball guanyant el mateix? Les dones que han posat denuncies per violència tambĂŠ tenen avantatges a l’hora te tenir llar de protecciĂł?

Cartes dels lectors i Foto DenĂşncia En aquesta secciĂł es publiquen les opinions rebudes a la secciĂł de cartes dels lectors del TOT. La direcciĂł no ĂŠs fa responsable de les opinions expressades en aquesta secciĂł. Aquestes han sigut expressades lliurament i de forma voluntĂ ria per les persones que signen cada escrit. Els comentaris referents a informaciĂł apareguda en la secciĂł sĂłn Ăşnica i exclusivament responsabilitat de la persona o instituciĂł que la realitza, i en cap cas de la nostra publicaciĂł. El TOT agraeix les cartes dels seus lectors i escolleix per a la seva publicaciĂł aquelles que compleixen la normativa aquĂ­ explicada.

Els texts d'aquesta secció: t/PQPEFOFYDFEJSMFTQBSBVMFT  en cas contrari seran resumides o no seran publicades. t -FT DBSUFT SFCVEFT WÓB XFC OP necessà riament seran publicades a la revista, per ser així hauran de complir la present normativa. t&TJNQSFTDJOEJCMFBQPSUBSFMOPN  EBEFTEFDPOUBDUFJ%/*EFMBVUPS El TOT no Ês fa responsable de les dades no sol¡licitades que siguin facilitats pels usuaris. t&M505FTSFTFSWBFMESFUEFQVCMJDBS les cartes, així com de resumir-les quan ho consideri oportú, o eliminar part del text si Ês considera que vulnerin el segßent punt de la normativa. t/P�TQVCMJDBSBOMFTDBSUFTRVF

continguin obscenitats, atacs personals i difamatoris evidents, aixĂ­ com qualsevol tipus de comportament antisocial que atemptin a les bones costums o escrits malintencionats o inadequats. t/PFTSFUPSOBSBOFMTPSJHJOBMT OJ ĂŠs facilitarĂ la informaciĂł facilitada pels autors. t/PĂ?TNBOUJOESĂ‹DPSSFTQPOEĂ’ODJBOJ TBUFOESĂ‹WJTJUFTPUSVDBEFTSFTQFDUF els originals enviats o publicats. Poden enviar les seves cartes a: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Cartes dels lectors web: eltotdigital.com/pagines/cartes Per enviar la foto denuncia: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Foto DenĂşncia

18 |

Lectors-18-19(H6).indd 2

23/12/2013 10:49:22


El president Artur Mas, home d’estat Jordi Lleal

Els darrers esdeveniments en la política de Catalunya est an p os ant en valor als dirigents polítics dels partits que estan a favor del procés pel dret a decidir. En una mostra de genero sitat i sentit del deure han fet pinya per la convocatòria del referèndum i ara toca a la societat civil dir-hi la seva també per donar suport als polítics i desmuntar d’una vegada les acusacions maldestres i interessades de què tot el procés és cosa del president Mas i en Junqueras que ha n perdut el senderi i porten al poble català cap a l’abisme. Ja n’hi ha prou! A TV3 li varen preguntar al president si tenia por de les amenaces que fan des de les forces contràries al procés: detenció dels “sediciosos”, a n u l a c i ó d e l ’a u t o n o m i a , e nv i a m e nt d e t r o p e s, q u e el Tr ibunal Constitu c i onal invalidarà totes les resolucions del nostre Parlament,

etc., etc. Ar tur Mas va respondre més o menys: “Si tinc els partits majoritaris i a la societat catalana al meu costat, no tinc cap mena de por”. No sé si ens volen empresonar a tots els independentistes, el que és segur que el senyor Jorge Fernández Díaz no tindrà prou presons a tot Espanya per enquibir-nos-hi, no sé si por tarà vaixells al port de Barcelona per empres o n ar- n o s, c o m l ’ Ur u g u ay de tan ingrata memòria on eng arjola ren al president Companys. Ni amb tots els vaixells que recalen al port per fer creuers en tindrien prou, no ens arronsarem, serem valents enfront de les intimidacions i farem pinya, folre i manilles si ve al cas i ens convé. Amunt! Amunt! Pit i collons! Acabo amb el crit que fan al programa infantil de T V3 i convido a tots els que volen la independència a fer- ho: 0I0I/PUJODQPS

Descarrega’t l’aplicació gratuïta del TOT per a iPhone Múltiples funcionalitats per saber què passa a Badalona, Montgat i Tiana, quan vulguis i on vulguis! t/PUÓDJFTEFM505 actualitzades t"DDÏTBMFTFOUSFWJTUFT EFM505 t4FDDJPOTEFTUBDBEFT per Montgat i Tiana t3FDVQFSBSJWFVSFMB secció de fotografies antigues i de Badalona Recuerdos t"QBSUBUQFSMMFHJSMFT opinions dels nostres col·laboradors t4FDDJØEFEJDBEBB l’Agenda de Badalona, Montgat i Tiana Baixa’t ara l’aplicació del TOT i gaudeix de tots els nostres continguts!

| 19

Lectors-18-19(H6).indd 3

23/12/2013 10:49:23


Lluís Homar, el Blues i Ritmes o Gossos a la programació dels teatres municipals de Badalona d'aquest any

| Lluís Homar i Eduard Fernández pujaran al Zorrilla en dues sessions, amb “Adreça desconeguda”

Lluís Homar i Eduard Fernánd ez, J u an D i e g o B ot to, l a 25ena edició del Blues i Ritmes amb Jesse Winchester com a cap de car tell, e l s G o s s o s o e l M ag L a r i són només algunes de les propostes per a la propera temporada als teatre municipals d e la c iutat. Destac a l 'a p o s t a d e l a b a d a l o n i n a Gemma Brió qui ha estat de resident al Zorrilla per prepar a r L l i b e r t d e l a q u e n 'é s autora i actriu. Lluís Homar i Eduard Fernández pujaran al Zorrilla en dues sessions, amb “Adreça desconeguda” una història real de dos socis i amics que descobreixen a

través d'un seguit de cartes l'horror del nacisme i les seves condicions de víctima i botxí. “Un trozo invisible de este mundo” du a Badalo na a Juan Diego Bot to i 5 m o n ò l e g s d e l s q u a l s n'é s l'autor. També n'és l'autora del text, l'actriu badalonina Gemma Brió, qui amb Llibert parla de la vida i de la mort a través de la vida d'una mare i un fill. De Mallorca arriba “Acorar” de Toni Gomila, un e s p e c t ac l e c at a l o g at c o m una de les millors obres escrites en llengua catalana on es parla de la realitat mallorquina. Una temporada que arrencarà el 19 de gener.

La música també n'és protagonista amb el Blues i Ritmes que aquest 2014 assoleix el quart de segle i ho fa amb un dels grans autors de cançons dels 70, Jesse Winchester. A m b e ll c o m e n ç ar à , e l 14 de març, la 25ena edició del fe s t i va l d e m ú s i c a d 'ar r e l de Badalona. Cal destacar també altres propostes musicals, com el concert al Zorrilla del badaloní Manuel Fernández, els Gossos i Alber t Solà al Musica' t o Ch e n oa al B l a s Infante, a més del Festival Internacional de Màgia 14è memorial Li- Chang amb el Mag Lari com a cap de cartell.

20 |

A5_1616.pag.20.21.indd 2

23/12/2013 10:35:16


El Musica't 2014 portarà a Badalona els Gossos, Cesc Freixas, Albert Solà Obeses, Miquel Abras i Projecte Mut

| El grup Gossos actuaran al Principal aquest proper Gener | Carles Carvajal

Música

El festival Musica' t escalfa motors per celebrar aquest mes de gener la seva sisena edició. El festival va néixer amb la voluntat d'acostar la música en català a Badalona i a tota la seva àrea d'influència. Amb els anys ha anat ampliant el ventall d'actuacions i enguany presenta algunes novetats.

D

ise

ño

grá

El festival començarà el proper dijous, 16 de gener, al Círcol amb els Projecte Mut. L'endemà serà el torn de Miquel Abras i Cesc Freixas. El següent cap de setmana els que pujaran a l'escenari del Principal seran els Gossos i Albert Solà i diumenge, 26 de gener, la Sargatana acollirà el grup Obeses. D 'a l t r a b a n d a t a m b é e s t à prevista la realització d'un

sopar-xerrada per debatre sobre el moment actual de la indústria musical catalana. En l'edició anterior van passar pel musica't mig miler de persones. Una xifra que els organit zadors esperen superar amb aquesta nova edició. Per fer-ho possible s'han adaptat al contex t econòmic actual i per això no han augmentat el preu de les entrades.

fico

627 18 18 30 info@singulars.es

Diseño de: Logotipos, catálogos, folletos, revistas, imagen corporativa, flyers, trípticos, carteles, anuncios para prensa, tarjetas, señalética, etc. | 21

A5_1616.pag.20.21.indd 3

23/12/2013 10:35:19


agenda badalona Dijous 2 Taller de fanalets

A PARTIR DE LES 17H, a l'Anís del Mono. Organitza: AV Front Marítim.

Recollida de cartes dels Patges Reials DE 17H A 20:30H a la plaça de la Vila

Pessebre de la plaça de la Vila FINS el dia de Reis

13h, a l'AV del Centre

Cavalcada de Reis Badalona 2014

ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS REIS D'ORIENT, a les 16.30h, a l'Av.Martí Pujol cantonada al c/de Francesc Layret. Inici de la Cavalcada de Reis, a les 18:30h, a la Rbl. Solidaritat, a Llefià. (Més informació en aquest número del Tot)

Crida als Reis

UN COP PASSI LA CAVALCADA DE REIS, al carrer del Carme, Magatzem i Sant Jaume. Al patí de l'AV del Centre s'explicarà el conte “El Fanalet d'en Tassi”

15a Mostra de Diorames Cavalcada de de Badalona ^ĂŶƚ:ŽĂŶĚĞ>ůĞĮă

FINS EL DIA DE REIS, a la Sala El Refugi de la plaça de la Vila

Divendres 3 Recollida de cartes dels Patges Reials

A LES 19H, pels carrers del barri. Organitza: Av. Sant Joan de Llefià

Recollida de cartes dels Patges Reials

A PARTIR DE LES 18H, pels carrers del barri

montgat

DE 11H A 14H a la plaça de la Vila

Diumenge 5 Nit de Reis

Espectacle de Nadal

Cavalcada de Reis 2014 a Montgat

“C O N T E D E N A D A L”, a les 17:30h, a l'institut La Llauna. Organitza: AV Front Marítim

Festa dels Patges Reials

A LES 18H, al CP Sant Josep, carrer Enric Borràs, 40

LA COMITIVA REIAL SORTIRÀ ^>/>/KdDhE/ͳ CIPAL, plaça Alcanar, a partir de les 18h i des d'allà faran un recorregut per tots els barris

Els Pastorets

A LES 18:30H, al Círcol

Diumenge 5 Nit de Reis

tiana Dijous 2 Exposició

“EL PLAER DE LLEGIR” cedida per l'escola Sant Andreu, a la Biblioteca de Can Baratau

Diumenge 5 Nit de Reis Cavalcada de Reis 2014 a Tiana

/E//  > KD/d/s > ͳ RRER EDITH LLAURADOR i arribada a la plaça de la Vila

Cavalcada de Pomar

DE 17H A 20:30H a la plaça de la Vila

Dissabte 4

de Montgat (Més informació en aquest número del Tot)

Troba més activitats a:

eltotdigital.com

Si sou una associació, centre cívic, agrupació, ONG... de caràcter social o sense ànim de lucre. Posa't en contacte amb nosaltres i anuncia totes les vostres activitats en aquesta secció! Soledat, 20 1r 3a 93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

Agenda Oberta

Taller de Fanalets

PER REBRE ELS REIS, de 10h a

22 |

A5_1616.pag.22.23.indd 2

23/12/2013 19:34:07


PUBLICITAT MAPA.indd 1

09/12/2013 11:16:23


cinemes La vida secreta de Walter Mitty

Walter Mitty: n. Una persona corriente dada a ensoñaciones llenas de aventuras que superan con mucho a la vida real. Nadie conoce verdade-

ramente el poder de los sueños íntimos que tienen lugar dentro de nuestras cabezas… hasta que inspiran nuestra vida real. Eso es lo que ocurre en el replanteamiento contemporáneo al que Ben Stiller somete a uno de los relatos fantásticos más influyentes de todos los tiempos; más aún, al relato por excelencia sobre el irresistible encanto del fantaseo: la vida secreta de Walter Mitty, de James Thurber. Stiller ha tomado ese clásico de dos páginas y media, publicado en 1939 y, abriéndolo, lo ha convertido en una epopeya cómica del siglo XXI acerca de un hombre que descubre que su vida real está a punto echar por tierra a su des-

enfrenadamente hiperactiva imaginación. .Dirección: Ben Stiller. País: USA. Año: 2013. Género: Comedia. Interpretación: Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine, Sean Penn. Guion: Steve Conrad; basado en un argumento de James Thurber. Producción: Stuart Cornfeld, Samuel Goldwyn Jr., John Goldwyn y Ben Stiller. Distribuidora: Hispano Foxfilm. Estreno en España: 25 Diciembre 2013.

ELa leyenda del samurái: 47 Ronin

Un escogido reparto de estrellas japonesas de fama internacional se une a Keanu Reeves en la aventura de acción 3D. Hiroyuki Sanada (Lobezno inmortal, El último samurái) es Oishi, el indiscutible líder de

los samuráis; Tadanobu Asano (Battleship, Thor: El mundo oscuro) es el señor Kira, el malvado traidor que no se detendrá ante nada con tal de destruir a sus enemigos; Rinko Kikuchi (Babel, Pacific Rim), nominada por la Academia de Hollywood, es la Bruja, una sirena capaz de cambiar de forma y deseosa de ejecutar todas las peticiones de Kira en su afán de poder, y Ko Shibasaki (Ôoku, Llamada perdida) es Mika, la hija del señor asesinado y el amor imposible de Kai. En La Leyenda Del Samurái - 47 Ronin, El Director Carl Rinsch (el anuncio "The Gift") lleva a la pantalla asombrosos paisajes y tremendas batallas para contar una historia atemporal como nunca se había hecho antes. Los productores de la película

son Pamela Abdy (Por la cara y la aún no estrenada Endless Love) y Eric Mcleod (Sr. y Sra. Smith, Imparable). El guión es de Chris Morgan (la saga Fast & Furious/A todo gas, Wanted/ Se busca) y Hossein Amini (Drive, Las alas de la paloma), a partir de una historia de Chris Morgan y Walter Hamada (Expediente Warren, Destino final 4). Dirección: Carl Rinsch. País: USA. Año: 2013. Género: Acción, drama, fantástico. Interpretación: Keanu Reeves (Kai), Hiroyuki Sanada (Oishi), Min Tanaka (Sr. Asano), Kou Shibasaki (Mika), Tadanobu Asano (Sr. Kira), Rinko Kikuchi (la bruja), Jin Akanishi (Chikara). Guion: Hossein Amini y Chris Morgan; basado en un argumento de Chris Morgan y Walter Hamada.

24 |

A5_1616.pag.24.indd 2

23/12/2013 16:05:54


Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 - 93 464 65 65 Des del 1 de gener al 9 de gener del 2014 05.01.14 Film

Pase 1

CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS LOS JUEGOS DE HAMBRE: EN LLAMAS EL ÚNICO SUPERVIVENTE PARANORMAL ACTIVITY: SEÑALADOS A PROPÓSITO DE LLEYN DAVIS LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 2 ISMAEL HOBBIT.LA DESOLACION DE SMAUG LA LEYENDA DEL SAMURAI LA VIDA SECRETA DE WALTER MITTY FUTBOLIN HOBBIT.LA DESOLACION DE SMAUG FROZEN: EL REINO DE HIELO PLAN DE ESCAPE 3 BODAS DE MÁS VAYA PAVOS 12 AÑOS DE ESCLAVITUD

16:15 16:25 16:30 16:00 16:35

Pase 2

18:30 18:10

19:15 20:30 20:20

22:00 22:00 22:20 22:25

20:20 19:00 20:30 20:30

22:30 22:00 22:45 22:40

18:10 18:15 18:15 18:25

16:10

18:15

16:25

Pase 4

20:15

16:00 16:00 16:00 16:15

16:20

Pase 3

18:15

18:30

Matinal

Golfa

12:25

20:30 20:20

12:00 12:20 12:15 12:25 11:45 12:00 12:00 12:10 12:15

20:30

22:25 22:30

19:20

22:00

12:20 11:50

Infórmate aquí o en/Informa't aquí o a: col·labora

www.africanosmira.com

93 415 88 69 | 25

A5_1616.pag.25.indd 3

23/12/2013 16:43:13


novetats

llibres

mĂşsica David RamĂłn

mĂşsica Per SaltamartĂ­ Llibres

THEODORE SHAPIRO: THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY JosĂŠ Gonzalez

EL NADAL DEL COMISSARI RICCIARDI Maurizio de Giovanni, LA CAMPANA

Theodore Shapiro y JosĂŠ GonzĂĄlez son los responsables de la banda sonora original de la pelĂ­cula La vida secreta de Walter Mitty, dirigida y protagonizada por Ben Stiller, basada en el cuento del mismo nombre escrito por James Thurber en 1939. Todos los temas del ĂĄlbum han sido compuestos por Shapiro, responsable de la mĂşsica de comedias como El diablo viste de Prada, Tropic thunder, Marley & Me, Y entonces llegĂł ella, TĂş, yo y ahora Dupree, Jennifer's Body, ÂżQuĂŠ fue de los Morgan? y One Chance.

Mentre arriba Nadal, en un Nà pols on la gent es mor de gana i de fred, en Ricciardi ha d’entendre les raons i les mentides de tota una ciutat. Una ciutat que s’estÊn davant seu com un immens pessebre i on cal parlar la llengua dels morts per descobrir les riqueses i les misèries de la vida. El comissari Ricciardi, ajudat pel sergent Maione, investiga el brutal assassinat d’un cap de la milícia feixista del port de Nàpols i de la seva dona, pocs dies abans de Nadal.

RAPHAEL Mi gran noche 50 ĂŠxitos de mi vida Raphael reĂşne los mejores momentos de su carrera en Mi gran noche. 50 ĂŠxitos de mi vida. Un repaso a los mejores momentos de su larga y productiva carrera recogidos en un triple CD, en un pack que incluye un DVD con actuaciones del archivo de RTVE. ClĂĄsicos, canciones a las que ĂŠl se refiere como "joyas de la corona". Se incluye una nueva grabaciĂłn de El tamborilero registrada con la Orquesta SinfĂłnica de Bratislava, con arreglos de cuerda y viento.

MISTERIS DE BARCELONA PER NO DORMIR Guia de fets esgaTTKHQUQUKNNGIGPFGUVGTTQTĂˆĹżSWGU Sylvia Lagarda-Mata El s re l at s m ĂŠ s esgarrifosos i misteriosos de la història de Barcelona DesprĂŠs del gran èxit de Fantasmes de Barcelona, Sylvia Lagarda-Mata recupera les millors històries de Barcelona per no dormir. Assassinats, aparicions misterioses, fantasmes, bombes, misteris encara per resoldre, alguna llegenda urbana... les millors i mĂŠs macabres històries de la ciutat comtal explicades per fi al pĂşblic juvenil. Una manera de viatjar per la història negra EF#BSDFMPOB"NCJMtMVTUSBDJPOT de Guillermo CapacĂŠs. Històries reals que et posaran els pèls de QVOUB*MtMVTUSBDJPOTEF(VJMMFSNP CapacĂŠs.

Llista d'Ă lbums 1

2

3

B.S.O. Violetta Hoy Somos mas One Direction Midnight Memories Auryn Anti Heroes

Llista de cançons 1

2

3

Miley Cyrus Wrecking Ball Efecto pasillo‌ Hecho con tus sueùos Antonio Orozco Llegarå

Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els mĂŠs venuts 1

Quan en deiem xampan Rafael Nadal

2

Legado en los huesos Dolores Redondo

3

El ressò de les muntanyes Khaled Hosseini

Llista facilitada per SaltamartĂ­ Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartĂ­.com

26 |

A5_1616.pag.26.indd 2
Organitza el Concurs de Contes de Nadal

sŽůĞžĞůƚĞƾÄ?ŽŜƚĞĚĞEĂĚĂů WÄ‚ĆŒĆ&#x;Ä?Ĺ?ƉĂͲŚĹ?ÍŠ

Guanya un ordinador! Envia el conte a: badalona@eltotdigital.com P$4PMFEBU FSB#BEBMPOB

-hPSEJOBEPSPCTFRVJBUTFSĂ‹FMEFMBJNBUHFPVOEFTJNJMBST DBSBDUFSĂ“TUJRVFTJQSFTUBDJPOT

t&TUSBDUBEFTDSJVSFVODPOUFTPCSFFM/BEBM QPUTQBSMBSEFMBTPMJEBSJUBU MBSFBMJUBU FMTWBMPST IVNBOT UPUSFMBDJPOBUBNCFM/BEBM t-BMMBSHBEBEFMDPOUFPIJTUPSJFUBIBEFTFSDPNBNĂ‹YJNEhVOBQMBOB%JO" t&MTOFOTPOFOT QPUGFSTFFODPNĂž RVFFTDSJHVJOFMTDPOUFTIBOEFUFOJSFOUSFJBOZT t$BMRVFFTQSFTFOUJBCBOTEFMEFEFTFNCSF Consulta totes les bases del concurs a www.eltotdigital.com/contedenadal

Organitza:

$0/$634$0/5&%&/"%"-JOEE
ϲϬƟƚƵůĂƌƐƉĞƌƌĞƐƵŵŝƌů͛ĂŶLJϮϬϭϯ Gener El sorteig de Reis deixa un milió d'euros al barri de la Salut PSC, CIU i ICV comencen les reunions per tirar endavant una moció de censura contra el govern d'Albiol Zara tanca les seves portes al carrer de Mar

Ero a l'empresa badalonina Fustes Alberch Dos supermercats de Badalona venen a meitat de preu el menjar que està a punt de caducar

Febrer L'oposició tomba les subvencions per pagar part dels llibres de text que volia impulsar el govern d'Albiol Una festa lúdicofestiva lluita per salvar el CB Sant Josep 4hJOTUBMtMFOVOOPVNPEFMEF font per evitar l'incivisme Les entitats de la ciutat prenen el protagonisme del Carnestoltes badaloní El Tot celebra el seu trentè aniversari. La darrera setmana de febrer edita un número especial

Març La cadena humana “3 del

Resum.indd 2

3 pels nostr3s drets” relliga Badalona amb la participació d’unes 7.000 persones CIU dóna per trencades les converses amb PSC i ICV per impulsar la moció de censura contra el govern d’Albiol. La moció s’allunya ICV replica a CIU i afirma que vol la moció de censura, però sense Ferran Falcó imputat

s’emporta el guardó Badaloní de l’Any, organitzat pel Tot. Aspanin guanya el premi a millor entitat de l’any Les retallades, i la supressió de concerts multitudinaris gratuïts, marquen les Festes de Maig S’engega, per primera vegada, la Badalona Shopping Night

Desarticulen una xarxa que piratejava canals de televisió de pagament al barri de Sant Mori de Llefià

Instal·len al Pont del Petroli un sistema pioner al món per mesurar el vent als parcs eòlics marins

Acampada de 24 hores a Can Ruti per protestar contra les retallades a l’hospital badaloní

Tres platges de Badalona obtenen per primera vegada tres banderes blaves

Abril El govern de Badalona anuncia que el Carme s’obrirà per acollir una escola d’idiomes de la UB Una enquesta, encarregada per CIU, manté els resultats d’Albiol de fa 2 anys i constata una baixada del PSC a Badalona L’heliport de Can Ruti comença a funcionar 14 restauradors de Badalona creen l’agrupació “Forquilla Badalona” Èxit de la segona Fira de Sant Jordi organitzada al carrer Francesc Layret

Maig El president de la Fundació Badalona Contra el Càncer

Juny Vaga de fam de tres treballadors de l’empresa ComRoc per reclamar 11 mensualitats a l’empresari Uns lladres provoquen un incendi a la drogueria de Can Boter Un aiguat causa inundacions a la part baixa de l’Avinguda Martí Pujol Polèmica amb els fanalets llançats a l’aire durant la primera festa Badalona Summer Festival Gemma Pruna guanya la cinquena edició del Joc de Badalona

Juliol Forta polèmica amb la brutícia que apareix a l’aigua de les platges de Badalona

23/12/2013 15:01:53


El regidor trànsfuga David Gómez detingut per simular el robatori d’un cotxe

Montgat anuncia que eixamplarà el Passeig Marítim

El TSJC anul·la el planejament urbanística de l’Illa Central Possibles irregularitats als radars de Montgat La PAH ocupa un edifici nou al barri del Gorg Onada de robatoris a les cases del barri del Mas Ram Entra en funcionament el dipòsit d’aigües pluvials de l’Estrella Malamar-Wake Park obre portes al litoral de Montgat

Octubre 1 any de moratòria per instal·lar nous locals de culte a Badalona L’exalcaldessa Maite Arqué presidirà el Pacte Local pel Dret a Decidir de Badalona Llista d’espera, d’unes 500 persones, al Banc d’Aliments de Badalona

Agost Continua la brutícia de les platges de Badalona

Obert el nou carrer que comunica Termes Romanes i Fluvià a Dalt la Vila

Desembre Sentència absolutòria sobre el cas dels fulletons a Xavier García Albiol Data, 9 de novembre de 2014 i dues preguntes per la consulta sobiranista. A nivell local, els partits hi diuen la seva Un mort i tres ferits en un incendi a un pis del carrer Francesc Layret

Polèmica amb la Festa Major de Badalona. La Comissió de Festes afirma que l’Ajuntament els ha posat traves La facturació de les guinguetes de Badalona cauen fins a un 10%

Èxit del Gran Recapte. Badalona, Montgat i Tiana recullen diverses tones de menjar

Més de 19.000 badalonins no entenen el català Els sindicats dels Bombers tornen a denunciar que el Parc de Badalona esta sota mínims El Centre recupera el cinema gràcies al Círcol

La nedadora de Mireia Belmonte aconsegueix tres medalles en el Mundial de Natació

Novembre

Setembre La Via Catalana omple la façana marítima de Badalona i Montgat

Albiol torna a declarar davant del jutge i considera una “tremenda injustícia”el cas dels fulletons

El TSJC arxiva la causa contra Ferran Falcó per malversació

Càritas, Fundació Roca i Pi i Ajuntament posen en marxa un menjador social

Jazztel instal·larà vuit punts wifi a tres espais de Badalona per l’ús dels ciutadans

La façana de l’Ajuntament estrena un espectacle audiovisual nadalenc i s’amplien el nombre de carrers amb llums de Nadal

Ens ha deixat: +Josep Uclés, pintor +Antoni Mas Vilalta, històric expresident de la Penya +Joan Nieto i Gras "Gargot", mag i5

Resum.indd 3

23/12/2013 15:01:55


ϭϮŝŵĂƚŐĞƐƉĞƌƌĞƐƵŵŝƌĞůϮϬϭϯ D’instantànies d’aquest darrer any, el 2013, n’hi ha moltes, però com cada any des del Tot hem triat 12 ĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐƋƵĞƉŽĚĞŶƌĞƐƵŵŝƌů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĂƚůŽĐĂů͘^ſŶϭϮŝŶƐƚĂŶƚăŶŝĞƐƋƵĞŵĂƌƋƵĞŶĞůƐϯϲϱĚŝĞƐĚĞů͛ĂŶLJ ϮϬϭϯŝƋƵĞƐĞƚŵĂŶĂ͕ƌĞƌĞƐĞƚŵĂŶĂ͕ŚĞŵĞdžƉůŝĐĂƚĚĞƐĚĞůĞƐƉăŐŝŶĞƐĚĞůŶŽƐƚƌĞƐĞƚŵĂŶĂƌŝ͘

Via Catalana a Badalona i Montgat: Milers Moció de censura?: Els primers mesos de de persones van sortir al carrer, l’11 de setembre, l’any, l’agenda política badalonina va estar marcaper formar una cadena humana. La Via Catalana va da per la moció de censura al govern d’Albiol. travessar tot el territori català de sud a nord. A l’abril, CIU i ICV trencaven les negociacions.

Albiol Absolt: El jutge va absoldre l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol pel cas del fulletons que relacionaven inseguretat amb immigració. El 20 de novembre, Albiol passava pels jutjats.

Arxivada la causa contra Falcó: El TSJC arxiva la causa contra el polític badaloní Ferran Falcó pel 'cas Adigsa'. L'alt tribunal assenyala que no hi ha cap indici que cometés un delicte de malversació.

4|

Badaloní de l’Any: Els lectors del Tot van Quan l’aigua fa mal: Un fort aiguat, durant triar Miquel Carreras, president de la Fundació el mes de juny, va provocar inundacions a la part Badalona Contra el Càncer com a Badaloní de baixa de l’Avinguda Martí Pujol. El pas de la platja l’Any. Aspanin va guanyar el premi d’entitat del’any. va quedar tallat i es van produir inundacions.

Resum.indd 4

23/12/2013 15:02:01


La brutícia marca l’estiu a Badalona: La Prohibit anar en bici a la Rambla: La polèmica de l’estat de l’aigua va marcar els mesos d’estiu a Badalona. Els partits polítics es van tirar els plats pel cap sobre aquest tema, però la solució no va arribar.

prohibició d’utilitzar la bicicleta a la Rambla va provocar un fort debat a la ciutat. Durant l’estiu, una manifestació va demanar la retirada d’aquesta prohibició.

El Carme: El mes de setembre començaven Menjador social: Una trentena de persones les classes al flamant edifici del Carme, al carrer Francesc Layret. La UB es feia càrrec de l’edifici per tirar endavant cursos d’idiomes.

poden dinar i sopar, cada dia, al menjador social del carrer Arnús. L’Ajuntament, Càritas i la Fundació Roca i Pi han tirat endavant aquest espai.

i5

Els radars més polèmics: Montgat va ser El cinema torna al Centre: Durant el darrer notícia, a nivell nacional, pels radars instal·lats a la carretera nacional II. Multes a dojo i punts foscos amb l’empresa, contractada per aquest servei, van fer sortir als veïns de Montgat per manifestar-se.

Resum.indd 5

trimestre de l’any, una proposta del Círcol, amb el suport dels comerciants, ha permès recuperar el cinema al Centre. Cada divendres, des del Círcol es projecta una pel·lícula.

23/12/2013 15:02:12


A5_DEL RIO.indd 2

23/12/2013 14:26:30


A5_DEL RIO.indd 3

23/12/2013 14:26:34


Gastronomia

"Parxet és un dels vins i caves més internacional del pais" Ramón Raventós sempre ha estat vinculat al món vitivinícola i ara gestiona una de les cases més antigues i reconegudes en el món del cava com és Parxet. Raventós valora l’evolució del producte però sempre respectant la puresa del mateix. Un dels objectius de Parxet és elaborar vi i cava excel·lent sense fer experiments que eliminin la puresa i que siguin accesibles per a tot tipus de client econòmicament parlant. | Esther Martínez

Ramón, que és el què té d’especial a aquesta terra on estan establerts? Això és una D.O.Alella que agafa el nom d’ un dels pobles. És una zona vitivinícola extremadament antiga amb runes i restes romanes pràcticament a cada poble. L’explicació de perquè era una zona tant interessant per fer vi en aquella época, doncs, segurament, en èpoquesmodernes la hemanattenint clara: és que és una zona on hi ha el que en diem ara en tempsmoderns un “terroir” maravellós per fer

vins importants, que les coses maduren prou bé, que hi ha un sòl que ens regala una acidesa fantástica i que s’han fet vins que es conservaven molt bé i amb unes qualitats importantíssimes des de fa molts anys. Elsromans ho van descubrir i, a més a més, tenien la facilitat del transport marítim molt a prop d’aquesta zona i amb temps moderns busquem coses més sofisticades i elaborades a nivel tècnic. Aprofitem una base fantástica que continua essent la mateixa. De la viticultura en sabem més coses però al final la base és la mateixa. Tenim,

segurament, un dels nuclis de vinya vella més importants d’Europa, tenim el parc natural que fa que poguem conservar aixòi esperem que per molts anys. Quan més vella és la vinya, la producción és menor? Això és com les persones, no necessàriament una vinya vella ha de fer més bon vi, el que passa és que si que és més fácil d’equilibrar. Quan ets jove tens més vigor, més energía i llavors, a vegades, si no el tens ben controlat pot portar a menys quilos però també a menys

34 |

A5_1616.pag.34.35.36.indd 2

23/12/2013 16:22:24


tranquilitat, per tant, Ês mÊs difícil l’equilibri. Amb vinya vella Ês mÊs fåcil de portar, no tÊ aquest vigor Ês mÊs fåcil de treballar orientada a fer coses importants. I d’això, de vinya vella, aquí n’hi ha bastant. I, insisteixo, Ês aquest sauló que tenim que Ês molt bo per fervins, sobretot, blanc i el vi base pel cava. Parxet, perquè a Tiana? Perquè Ês una casa molt antiga de Tiana que Ês el Mas Parxet. Tots els que hi treballen són d’aquí o de prop, estem molt arrelats al territori i tenim una zona que Ês per fer caves d’alt nivell i hi estem molt còmodes. Què Ês el que distingeix Parxet d’altres caves? Hi ha varies coses. Una, la orien-

tació en la sofisticació extrema per fer coses d’altíssim nivell que Ês de fa anys, amb això no som únics però hi ha molt poques c ases que tinguin aquesta obsessió pel producte. Segona, tenim un projecte orientat a la viticultura de forma radical, Ês a dir, som viticultors fonamentalment, i viticultors en aquesta zona. I, tercera, que estem aquí per treballar amb aquest sauló impressionant que Ês gairebÊ únic d’aquí. Aquest combinat amb vinya molt antiga, molts anys d’experiència, amb un raïm que Ês pansa blanca i que nomÊs hi ha aquí. Això fa que vingui a veure’ns gent de tot el món. El nostre gran tresor Ês la pansa blanca i Ês antiquíssim, tenim gairebÊ monocultiu de pansa blanca. Diferencia climåtica a

banda i banda de la muntanya amb una varietat autóctona, indígena com diuen els americans i el sauló magnífic. Aquí no hem marxat dels orígens, perquè la natura i la història del vinicultor Ês sà bia. Això no voldir que no s’avanci, s’innovi, al contrari, cada vegada mÊs però sense deixar els orígens. Feu tot el procÊs integrat? És la base. Viticultura i orientada a això: a la puresa, al respecte absolut, al manipular el menys possible i a buscar les parcel¡les que et donin això. Aquesta recerca Ês la feina mÊs dura. No està tot inventat al món del cava? En els últims anys hem desco

CALÇOTADES 2014 - Menú 29,90 ₏ t%JTQPOFNPTEFTBMPOFTQSJWBEPTEFBDPNFOTBMFT para comuniones, bodas y bautizos 2014 y todo tipo de eventos, calçotades, etc t.FOÞTFTQFDJBMFT para grupos, celebraciones, empresas y NFOÞEJBSJP de lunes a viernes (martes cerrado) QPSü t0GFSUB.FOÞ%FTBZVOP (carnes brasa) hasta las 12 h, laborables y festivos EFTEF ü

DIA 6 DE ENERO ABIERTO

MENÚS PARA GRUPOS A ELEGIR ENTRE 5 PRIMEROS, 5 SEGUNDOS, POSTRE, PAN ,AGUA , CAFÉ Y UNA BEBIDA POR PERSONA

15 â‚Ź + IVA WI-FI y patio de fumadores Entre las estaciones de PEP VENTURA y POMPEU FABRA. PARKING LA PLANA C/Conquista, 139 Badalona

M

twww.restaurantecambalache.com | 35

A5_1616.pag.34.35.36.indd 3

23/12/2013 16:22:37


ber t que hem d’anar investigant. No Ês fåcil, Ês molt mÊs esforç anar a buscar aquesta autenticitat, aquesta puresa, la falta de manipulació‌ Has de renunciar a tenir costos baixos, en definitiva, a una serie de coses. Per una banda, hi ha renúncies, però, d’altra banda Ês molt gratificant de fer. I Ês el que estem fent, diriem que lo sofisitcat Ê s ar r i b ar a l o p ur. Tr o b ar exactement el que et dóna aquell tros de terra provant d’inter venir el menys possible. I sempre trovar aquells llocs magnífics que hi ha pel món que no ho són tots. I, fins ara, en quines zones del món us heu establert? Aquí, al Penedès, al Montsant, Rioja i Ribera del Duero, són les principals. Som catalans, somd’aquí, però Ribera del Duero són zones molt importants en el món del vi. Cap on evoluciona el mercat del vi i el cava? Jo crec que la noticia Ês que abans considerà vem els països occidentals com a posibles mercats dels vins ben elaborats del món, eren els que busc àvem. Ac tual ment, aquesta diferència entre el món occidental i el

món oriental ja no existeix. Els nous consumidors d’arreu del món, de tots aquests països que evolucionen en aquesta línea Ês un públic molt educat i molt jove. I això està passant a molts països d’Àsia, d’Estats Units, de Sudamèrica, de Centreamèrica, tota europa, els països nòrdics, d’Austràlia de fa molts anys, del japó‌ I passa que a Catalunya aquestes coses arriben una mica mÊs tard, però, arriben. Es fa una bona feina de publicitat a nivell estatal? No, la publicitat de l’administració pública que tenim Ês lamentable. Hi ha alguna acció que es fa que Ês bona, però, evidentement no està al nivel d’altres països. Hi ha països que tenen unes condicions molt pitjors que les nostres, amb dificultats de cost, d’indústria, pitjors terres, pitjors condicions en general i que fan una feina infinitament mÊs bona que l a d ’aq uí. El q u e pa s s a Ê s que tenim la sort que estem a un país impressionant. A Catalunya hi ha una concentració de zones diferents i a prop d’un mercat interessant. Per tant, el que fem Ês una promoció els propis implicats, quan vaig pel món Ês

el que faig, explico tot això. Els elaborad or s del nostre estil expliquem que no hi ha una inversión mÊs gran en mà rqueting de país com el vi. Els elaboradors que venen marca no, nomÊs venen una marca. Nosaltres venem territori. Això Ês tant senzill com complicat. L’estimació a un territori, la creença en FMQSPEVDUFJTBCFSUSBOTF NFUSFIPy Tu imaginat la quantitat de diners que fan falta per fer qualsevol campanya publicitaria, a Londres, per exemple, que digui que Catalunya som un país collonut. Jo marxo la setmana vinent a Nova York i California i el que faig Ês explicar d’on sóc i com Ês el territori. I això que ha costat? Hi vaig un cop l’any quan em regalen el bitllet, per tant, el cost en aquest cas Ês molt reduït i l’impacte Ês important. Nosaltres tenim territori, Ês un avantatge que no sabem aprofitar. Par xet Ês un dels vins i caves mÊs internacional del pais. Aquí, a Parxet, es fan alguns dels espumosos mÊs importants del món i moltes vegades no sabem apreciar-ho.

Les teves receptes Si vols compartir les teves millors receptes de cuina ara ho podràs fer amb milers de lectors i lectores del TOT. Envia’ns la teva recepta i una fotografia teva i del teu plat. La publicarem a la nova secció de Gastronomia.

Cuina Indo Paquistanesa

Cansat de sempre el mateix... Migdies per es Laborabl

Vine i prova la

0 ₏ nostra "cuina" 10IVA,8 in clòs!!

Regalem entrades pel cinema del Circol ...Informa't com.

Si vols participar en aquesta nova secció del TOT envia’ns la teva recepta i les fotografies a: TOT Receptes, carrer Lleó 11-13, 2on 3a. 08911 Badalona o bÊ per correu electrònic a: badalona@eltotdigital.com

3&4&37&4UBSJRCBEBMPOB!HNBJMDPN C/Baldomer SolĂ , 3 08912 BADALONA

36 |

A5_1616.pag.34.35.36.indd 4

23/12/2013 16:22:48


Compres online al Nadal: A Europa, ha augmentat un 68% les vendes en línia en període de vacances

Les compres en línia s'estan convertint en molt més que una experiència entre els usuaris q u e n av e g u e n , c o m p r e n i compar teixen idees amb altres persones que utilitzen telèfons mòbils i tauletes. El 2012, els mòbils van representar al voltant del 50 % de tot el trànsit web de les companyies en època de Nadal.

amb un 203% el mateix dia són alguns exemples de la revolució que s'ha produït en les compres en línia per Nadal. El 84 % de joves de 18 a 34 anys realit zen compres en línia, un 10 % dels quals planegen fer només a través d'aquest canal. En canvi, els consumidors de 55 anys representen només el 45%.

Segons dades recollides per la plataforma, els dies 2, 8, 9 i 16 de desembre són aquells en què més compres es realitzen. Països com els Estats Units, amb una mitjana del 250% de vendes en línia el segon dia de desembre, França, amb un 264% el dia vuit o Alemanya

Un altre aspecte que Appsbuilder comenta tenir en compte en aquests dies són les aglomerac ions per ad quirir aquell producte o servei que volem. Respecte a l'any anterior, hi ha hagut un in crement d el 25% respecte al nombre de persones que decideixen

ev i t ar l e s m u l t i tu d s e n l e s seves compres i realitzar-les a través d'Internet, situant-se en un 30 %. En general, s'ha experimentat un augment del 68% en les vendes en línia a Europa e n p e r ío d e d e va c a n c e s , situant-se en el 12 % actual, mentre que als Estats Units representen el 14% després d'augmentar un 40% en comparació al 2012. I és que els Smartphone i les tauletes es converteixen cada vegada més en un bé del dia a dia considerat per l'usuari com a principal font de compra en època nadalenca. | 37

A5_1616.pag.37.indd 1

23/12/2013 9:15:14


La Diamond Chair Aquesta original cadira va ser c read a l ’any 19 52 p er l’artista, catedràtic i dissenyador de mobles Harr y Bertoia, però encara avui en dia se segueix fabricant. Degut a les varetes de filferro soldades amb què s’elabora l a D i a m o n d C h a ir, aq u e s t italià emigrat als Estats Units va ser pioner en la utilització del filferro per fabricar mo bles, i des d ’aleshores el filferro es va incorporar en el món del disseny com un material més.El disseny d e l a D i a m o n d C h a ir, q u e va ser patentat per Knoll International, és poc convenc i o nal i p ot sem b lar fins i tot un mo ble fred i mas sa rígid, però, en realitat, les PINTOR PROFESIONAL ECONÓMICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI AMB MIG RECUADRE PER 7,50 €

EL MANETES

seves formes curvilínies fan q u e s i g u i u n a c ad ir a m o l t còmoda, a més, s’ha incorporat un coixí en el seient.El nom de “diamond” (diamant) no és casual, sinó que respon a la seva forma que, a més d e fu n c i o nal, re sult a m o lt

decorativa, ja que es va dissenyar de tal forma que semblés una escultura vista des de qualsevol costat, per la qual cosa s’adapta a la per fecció a qualsevol tipus d ’ambient, tant a l’interior com a l’exterior de la llar.

PALETA LAMPISTA

Empresa Familiar Desde 1999

Realizo todo tipo de reformas. Cocinas. Baños. Suelos. Techos de pladur. Pintura. Muebles de cocina. Puertas de interior. Armarios empotrados. Etc. Presupuestos sin compromiso.

Tel. 606 89 95 55

679 65 19 43 (Juan Manuel)

Comunidades de Propietarios – 3DUNLQJV²2ÀFLQDV Abrillantado de suelos – Hogar

www.limpiezas-lina.com Telf. 661 933 656

LIMPIEZAS IND. BADALONA INDUSTRIALES Y PARTICULARES

CAMBIO BAÑERA POR PLATO DE DUCHA 550€ PINTO PISO POR 400 EUROS Trabajos de paleta y lampista 11 €/hora Limpieza y seriedad Presupuestos sin compromiso

s Pruéban%odcto.

50 1er mes al

Cervantes, 79 08912 BADALONA

DESATASCOS DE TUBERÍAS POZOS, FOSAS SÉPTICAS E INUNDACIONES

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSÚLTENOS

38 |

A5_1616.pag.38.39.indd 2

23/12/2013 17:51:39


Finestres: mesures de seguretat Per a cada tipus de finestra ĂŠs possible trobar un s i s te m a d e s e g ur et at q u e s’adapti a les seves caracterĂ­stiques. t7JESFTEFTFHVSFUBUFMWJESF normal es pot trencar amb facilitat, amb una pedra, un cop de puny, etc. Per això es fabriquen vidres de seguretat molt resistents. Alguns sistemes de seguretat mĂŠs avançats fins i tot integren un sensor que detecta els intents de trencament. t  3 F J Y F T   M  P Q D J Ă˜  N Ă? T c omuna ĂŠs inst al¡lar unes r e i x e s d ’a c e r q u e p o d e n s e r f i xe s o a m b p a n y. É s possible escollir entre molts dissenys de reixes, fins i tot que combinin amb el color de l’exterior o de l’interior de la finestra. t 1FSTJBOFT CMJOEBEFT TĂ˜O

semblants a les persianes normals, però estan fabricades en acer i alumini, però amb una flexibilitat que permet que es puguin baixar i pujar de manera còmoda. Les persianes d ’e l e v a t b l i n d a t g e, p e r l a seva gruixà ria, a mÊs, aïllen del fred, la calor, la llum i el

soroll. Es poden adaptar a tot tipus de dissenys. t 9BSYFT TĂ˜O NPMU ĂžUJMT QFS protegir balcons i terrasses, aixĂ­ com d’altres espais exteriors. A mĂŠs, per estar fabricades amb un material extralleuger no malbaraten les vistes cap a l’exterior.

ELECTROMARTI, S.L.

InstalaciĂłn-reparaciĂłn de: t"OUFOBTUFMFWJTJĂ˜OEJHJUBM JOEJWJEVBMFTZDPMFDUJWBT t1PSUFSPTFMFDUSĂ˜OJDPT WJEFPQPSUFSPT t"OUFOBTQBSBCĂ˜MJDBTJOE ZDPMFDUJWBT t*OTUBMBDJPOFTEFJOUFSJPS t*OTUBMBDJPOFTDBOBMFTMJCSFT WĂ“BTBUĂ?MJUFDPNVOJEBEFT t*OTUBMBDJPOFTFMĂ?DUSJDBT

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Tel. 93 398 11 41 Liszt, 36 BADALONA | 39

A5_1616.pag.38.39.indd 3

23/12/2013 17:51:49


Propòsits saludables per aquest 2014

Un nou any, amb la dosi extra d’energies renovades, és el moment perfecte per plantejarnos, definitivament, fer alguna cosa per mantenir-nos actives. Aquestes són algunes idees. Any nou, vida nova. Ens toca esforçar-nos tant com puguem per tenir harmonia i trobar-nos bé. Una bona manera és mantenir-nos actives, fer exercici. Si no tens temps per anar al gimnàs o la mandra et supera, busca alternatives que et diverteixin o provoquin plaer per mantenir en forma cos i ment. T’hi jugues el benestar.

Almenys camina Practica 20 minuts els set primers dies. Incrementa deu minuts cada setmana fins a arribar a una hora al dia. No oblidis fer estiraments si més no durant 5 minuts. Fes-los quan comencis i acabis cada sessió. N’hi haurà prou amb uns senzills estiraments i caminant 5 minuts molt a poc a poc.La constància és essencial per obtenir resultats. Crea un hàbit. L’ideal és sortir a caminar cada dia però, si no pots, fes-ho tres vegades per setmana com a mínim. Un altre consell essen-

cial és cuidar la postura.Camina dreta, recta, sense arquejar l’esquena. També has d’intentar respirar correctament.Vesteix i calça còmodament amb bambes esportives i roba de cotó. Millor si corres Córrer és una de les formes més completes, barates i fàcils que hi ha de fer exercici i posar-se en forma. Sempre s’ha de començar a poc a poc i seguint els consells d’un expert o d’un entrenador personal. Té adeptes arreu del món.

info@bbsbadalona.com 40 |

A5_1616.pag.40.41.42.indd 2

23/12/2013 10:01:52


Teràpia activa Fisioteràpia, osteopatia i preparació física. Si el que t’agrada són els massatges de llitera o tens problemes musculars, apunta’t a un tractament integral que vagi des de la teràpia passiva a la llitera fins a la teràpia activa al gimnàs. Treballaràs en equip de manera multidisciplinària, sempre guiada i acompanyada per un terapeuta professional i especialistes. Zumba, una activitat divertida Una activitat de moda. Segur que coneixes aquesta nova modalitat de fitness dance que està arrasant. Alguns centres han introduït com a part del seu circuit aquest ball divertit a ritme de música llatina i internacional. El PSICÒLOGA GRAFÒLOGA PSICOTERAPEUTA Col. núm. 18781 FLOREN SOLÀ BASAS Terapia sexual i de parella, ansietat,

depressions, fòbies, addiccions, trastorns del comportament i aprenentatge,trastorn obsessiu compulsiu,trastorn estrès postraumàtic, anorexia, bulimia, vomiting. Grafopsicologia. www.topterapia.info www.topgrafo. Info C/Guifré 289, 2n Badalona. Tel. 660 82 57 65 Hores convingudes

MªDOLORS MAS DELBLANCH

PSICÓLOGA Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

secret del seu èxit? La combinació d’exercicis cardiovasculars i de força muscular que ofereixen un entrenament complet.

Farmàcies FARMÀCIES EN SERVEI

DIÜRN I NOCTURN Fes ioga amb estil Practicar-lo esculpeix i estilitza el cos, al mateix temps que treballa ment i esperit. Per als qui encara s’estan pensant si començar aquesta disciplina que permet cuidar-se per dins i per fora, val la pena recordar que, entre altres coses, és perfecta per eliminar les toxines dels excessos nadalencs. Si et decideixes, no oblidis equipar-te correctament. Una bona idea és demanar als Reis que et regalin algun accessori (estoreta, mitjons de ioga, bloc de ioga, etc.). Això t’ajudarà a començar. Dr. Ramón Novell i Alsina Susanna Esteba i Castillo Psiquiatria, Psicologia i Neuropsicologia Ansietat, depressió, esquizofrènia, trastorns del son, trastorns de la personalitat i de la conducta. Avaluació Psicològica i Psicoterapia. Demències i trastorns mentals en les persones d'edat. Rehabilitació cognitiva. Estimulació i Tallers de memòria. Discapacitat Intel.lectual.

www.inardi.cat

C/. Francesc Planas i Casals, 104. Tel. 93 464 06 33. Hores convingudes

DiÜRN DILLUNS A DISSABTE De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

BELENGUER CC MAGIC BADALONA; CONCÒRDIA 1 B-41

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GAY AV. MARTÍ PUJOL, 6-8 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 - CENTRE

PUCHOL CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT

SERENTILL MAR, 23 - CENTRE VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 VIVES - JUAN VALERA (CANT. ÀFRICA), 197 - LA SALUT

DiÜRN DIUMENGES I FESTIUS De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 - CENTRE

PUCHOL CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT VIAYNA - AV. PRES. COMPANYS, 45

www.seguridadyderecho.es RECLAMACIÓN INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES www.seguridadyderecho.es

NOCTURN ABOGADOS & MÉDICOS

COBRO A %. Primera visita gratuita C/ Vía Augusta, 4 (piso) (junto a parque Pompeu Fabra- final metro L-2) Tfno. 93 285 16 14 - 629 710 606

De 10 del vespre d'avui a 9 del matí de l'endemà VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45

| 41

A5_1616.pag.40.41.42.indd 3

23/12/2013 10:01:53


͎ƐƚĂƐŵĂƌĞĂĚŽĐŽŶƚƵƐŵĂƌĞŽƐ͍͋WƌƵĞďĂůĂƋƵŝƌŽƉƌĄĐƟĐĂ͊ | Dra. Laurence Goxes Centro Quiropráctico Badalona

Casi toda la gente sabe lo que quiere decir “sentirse mareado”. Ya sea debido a una bajada de azúcar en la sangre, un desayuno muy flojo, un cansancio o un exceso de sangría, casi todos habéis experimentado esta sensación de inestabilidad. Sin embargo, los expertos admiten que el 40% de la población acuden a un médico con mareos o vértigos de origen indefinido. Los trastornos de equilibrio también pueden provocar otros problemas de salud, entre los que se incluyen fatiga, dificultad para caminar o pérdida de interés en las actividades diarias y de esparcimiento. Si usted o su hijo, un familiar, un amigo o compañero de trabajo tiene un problema de equilibrio, tómelo seriamente. Como ayuda la quiropractica Cuando ocurre una subluxación vertebral al nivel de la 1ª cervical, el tronco cerebral está sometido a una presión constante directamente sobre el centro del equilibrio. Esté se encuentra constantemente estimulado y

el mecanismo enunciado más arriba siempre activado. Al corregir la subluxación vertebral con un ajuste específico de las cervicales superiores, se quita la presión del tronco cerebral y se restablece la conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo para un mejor funcionamiento y un rendimiento óptimo del organismo entero. Un estudio publicado en el “Journal of Vertebral Subluxation Research” el 8 de Noviembre de 2006, enseña los beneficios de un cuidado quiropráctico para los pacientes que sufren vértigo. En este estudio, 60 pacientes diagnosticados por sus médicos con vértigo, recibieron un cuidado quiropráctico y los resultados fueron documentados y publicados. De los 60 pacientes, 56 dijeron haber tenido un trauma antes de la aparición del vértigo. De ellos, 25 habían tenido un accidente de coche, 16 una lesión debida a la práctica de un deporte como esquiar, bicicleta o equitación y 6 se cayeron sobre hielo. También fue notado que todos estos pacientes tuvieron un trauma de la cabeza o del cuello. Después de un examen comple-

to (utilizando pruebas de termografía y radiografías para más precisión y reproducibilidad), fue reportado que los 60 pacientes del estudio presentaban subluxaciones vertebrales. El cuidado quiropráctico realizado en todos los pacientes fue muy específico. Y los resultados enseñan que 100% de los pacientes respondieron positivamente al cuidado quiropráctico. El tiempo con el cual sintieron mejoría varió de uno a 6 meses. De los 60 pacientes, 48 se encontraron sin síntomas después de 6 meses. Los otros 12 pacientes también notaron una mejoría en la intensidad y/o la frecuencia de los episodios de vértigo. En conclusión, el autor del estudio notó que hay un “vínculo entre lesiones de las cervicales superiores debido a un trauma y la aparición de vértigo. La corrección de esta lesión de la columna cervical a través de un cuidado específico de las cervicales superiores mejora y/o arregla los problemas de vértigo.” Fuente: Journal of Vertebral Subluxations Research, November 6th, 2006

DRA. ROSER MELÚS I MORENO PSIQUIATRA Infants-Joves-Adults C/ Marina, 72 - Badalona

Tel. 93.389.45.96 - 659.01.63.51

42 |

A5_1616.pag.40.41.42.indd 4

23/12/2013 10:01:54


Hyundai i10 punta de 155 km/h, amb una despesa de combustible, en circuit combinat, de 4,7 litres de mitjana als 100 quilòmetres. L’1.2 assoleix una velocitat punta de 171 km/ ha, amb una acceleració de 0 a 100 en 12 ,3 segons i un promig de consum de 5 litres.

Ja està en els concessionaris la tercera generació del Hyundai i10, un vehicle utilitari que creix en dimensions respecte del seu predecessor. El nou i10 és ara més llarg i més ample, fet que repercuteix directament en l’interior, amb més espai, especialment en les places davanteres. El nou i10 manté la concepció de vehicle compacte exterior i confortable a l’interior. Centrant-nos primer en l’exterior, observem un vehicle de línies suaus i equilibrades. Els far s tenen ara un nou disseny, més atractiu i que millora la visibilitat nocturna. Respecte del maleter, el volum és de 250 litres, 25 litres més de capacitat que l’anterior i10. Aquests 205 són ampliables a més de 1.000 si es plega la banqueta posterior, abatible en dues seccions. A l’interior, l’i10 ha volgut donar més importància als materials de qualitat, amb seients còmodes, plafó frontal ben

ideat i intuïtiu, sients confort a b l e s, b o n a v i s i b i l i t at ,.... elements que contribueixen a modular un utilitari de qualitat. A la posició del conductor, el volant és regulable, fet que proporciona ergonomia i confort en el trajecte; mentre que la caixa de canvis està situada en un pla més alçat per tal de facilitar-ne l’accionament. El Hyundai i10 està disponible en dues motoritzacions, l’1.1 de 69 cavalls, i l’1.2 de 85 cavalls. L’1.1 circula a una velocitat

L’habitacle del Hyundai i10 està reforçat per una estructura especialment rígida, que ha passat els més exhaustius controls, amb l’objectiu d’aconseguir les més altes cotes de seguretat. El Hyund ai i10 c ompta de sèrie amb coixins de seguretat frontal per al conductor i el passatge, de cap davanters i posteriors i laterals davanters. El vehicle s’equipa amb frens de disc en les rodes davanteres. El sistema de frenada es veu reforçat per l’ABS de quatre canals, el servofre de sèrie, el sistema d’assistència en frenada i l’antibloquejament.

Desguaces Estalvia fins a un 75% en els teus recanvis Venda de recanvis i pneumàtics nous i d'ocasió Compra de vehicles per desballastament Servei de grua i tramitació de baixa GRATUIT Tel. 93.387.43.55 Fax. 93.387.43.50 www.elrecanvi.com

Pge. Rodó 1 i 3 Rambla San Juan 254 089 BADALONA | 43

A5_1616.pag.43.indd 1

23/12/2013 10:11:53


A5_AJUNTAMENT.indd 1

16/12/2013 11:15:29


A5_TVB.indd 1

17/12/2013 8:44:25


Entrevista a Francesc Julià, gerent del Centre Comercial Màgic Badalona

"Màgic ofereix moltes opcions per donar resposta als desitjos i necessiƚĂƚƐĚĞŐƌĂŶƐŝƉĞƟƚƐΗ En Francesc Julià és el gerent del Centre Comercial Màgic Badalona, un espai en el que tots els badalonins passen part del seu temps d'oci. L'emblemàtic edifici ja fa cinc anys que és un punt de trobada a Badalona, i vol seguir creixent i consolidant-se com una bona opció per gaudir del temps lliure del ciutadans de Badalona.

46 |

Persones-8-9.indd 2

23/12/2013 17:12:31


Artur Piquet

Tot i tenir altres ofertes d'oci força properes, el centre Mà gic Badalona Ês un punt de referència en l'oci dels badalonins; una clara mostra d'això Ês que recentment hi ha hagut una gran marca de roba que hi ha obert una botiga. Quina creu que Ês la clau d'haver aconseguit aquest posicionament? Una oferta comercial i de lleure en el seu conjunt molt completa, amplia i atractiva, on hi són presents les marques de mÊs actualitat. Sens dubte H&M ha vingut a ser una mica la cirereta que hi mancava al Màgic, juntament amb Mercadona que va obrir el passat Novembre. DesprÊs de cinc anys en funcionament, quins són els objectius que des de la gerència del Màgic Badalona es marca pel futur? Mantenir i, a poder ser, incrementar la força atractiva de la seva oferta comercial i de lleure, de manera que segueixi sent un punt de trobada i de referència tant alhora d’anar de compres com quan un desitja gaudir de bons moments d’esbarjo i distracció. Quant a l’objectiu d’afluències, incrementar-les en un 20% aprofitant l’empenta que suposarà les incorporacions dels establiments H&M i Mercadona. Estem immersos en uns dies molt especials i en els que el consumisme creix de manera significativa. En aquests temps que estem vivint, dates com aquestes són una salvació pels centres comercials com el Màgic? Sens dubte la campanya de Nadal Ês una de les mÊs importants de l’any i, tant per les botigues del Màgic com per a les de qualsevol altra centre comercial, representen un moment molt important per a poder tancar l’exercici de manera satisfactòria. Tanmateix,

hi ha altres moments al llarg de l’any que tambÊ s’han d’haver assolit bons resultats doncs de no ser així difícilment una sola campanya pot salvar tota una temporada. Durant el passat mes de juliol el Mà gic Badalona va oferir als seus visitants l'oportunitat de gaudir d'una exposició que difonia el Vuit Objectius EFM.JMtMFOOJEFMFT/BDJPOT Unides. Per què creu que Ês important que un centre comercial mostri sensibilització en causes com aquesta? Durant el 2014 es tornaran a celebrar algunes jornades semblants? Al llarg dels seus 5 anys de funcionament, el Màgic ha vingut DPMtMBCPSBOU  J TFOT EVCUF IP seguirem fent tambÊ en el futur, en diferents àmbits i iniciatives relacionades amb el món de l’esport i la cultura i, de manera molt particular, amb esdeveniments vinculats o promoguts per la pròpia ciutat de Badalona, com Filmets, la Cremada de Dimoni, El Festival Internacional de Màgia, etc. Tot plegat, Ês una manera d’implicar-nos amb la ciutat i amb tot allò que creiem que pot ser important, rellevant pels nostres clients i visitants, que ho valoren molt positivament. Els mÊs petits tambÊ tenen el seu protagonisme amb tallers com els del passat mes de setembre, "Els tallerets del Màgic", i durant aquests dies els nens i nenes omplen MhFTQBJEFM.ËHJD/PPCTUBOU  normalment un centre comercial no Ês un lloc on el públic infantil tingui gaires espais dedicats a ells. Creu que seria possible millorar la combinació de l'oferta per petits i adults? Sens dubte que sí. Creiem que ja actualment Màgic ofereix moltes opcions per donar resposta als desitjos i necessitats de grans i petits. Al llarg de l’any es duen a

terme moltes activitats dirigides al mÊs menuts, no nomÊs els tallers que es fan tots els caps de setmana de manera gratuïta de 18h a 21h, si no tambÊ altres actuacions molt diverses que permeten als pares poder compatibilitzar les seves compres amb una estada distreta i agradable amb companyia dels seus fills. En una ciutat com Badalona el bà squet Ês un dels principals protagonista del món de l'esport, i durant els darrers dies d'aquest any es celebrarà el primer Torneig Premi de /BEBMFOBDBUFHPSJB1SFNJOJ Com valora aquesta experiència? Esdeveniments com aquest resulten molt positius pel conjunt del centre comercial. Els organitzadors poden oferir als participants i acompanyants unes JOTUBMtMBDJPOTNPMUDPNQMFUFTOP nomÊs per la pràctica i seguiment de l’esport si no tambÊ per les altres prestacions i facilitats que s’hi troben: aparcament, oferta de restauració, compres, etc. Per altra banda, els establiments gaudeixen d’un conjunt nou de visitants que porta el propi esdeveniment als qui poden satisfer les seves necessitats de compra i consum. El Màgic Badalona tÊ una gran presència a les xarxes socials. Fins i tot per un centre comercial, que representa una idea molt global, Ês bàsic tenir presència a internet? El segßent pas serà introduir-se en el món de les aplicacions? S’ha d’estar present a les xarxes socials i de manera molt activa. No nomÊs Ês un termòmetre per calibrar els sentiments i gustos de la gent, sinó tambÊ un camí per a comunicar-s’hi i poder-hi interactuar. I en correspondència amb aquesta interacció, les noves aplicacions ajuden a enfortir les relacions i permeten alhora donar resposta a necessitats cada cop mÊs creixents i personalitzades. | 47

Persones-8-9.indd 3

23/12/2013 17:12:31


Prediccions 2014 (I) ÀRIES (21/3 al 20/4)

TAURE (21/4 al 20/5)

BESSONS (22/5 al 21/6)

Serà el de la parella, on us veureu embolicats en un munt de situacions mÊs aviat complicades que us faran prendre decisions molt concretes i fins i tot dràstiques, com ara una separació o un trencament. Heu de mirar de no ser tant dràstics, Ês important saber respirar a fons i donar una mica de temps a les coses perquè es puguin anar situant sense pressió. El motiu de les vostres reaccions serà molt concret, Ês la responsabilitat, necessitareu ser responsables i conscients de tot el que feu i això us farà estar alerta amb tot el que us envolta, aquest punt d'estar alerta serà el que us donarà molt bones facultats en el camp de la feina, fent que traieu el millor de vosaltres per fer les coses i això us donarà molts punts.

Aquest any pot ser una mica estrany per vosaltres, no Ês que sigui un any dolent però serà diferent. Hi ha moltes possibilitats de que hagueu de passar o anar a hospitals i això us donarà malestar, evidentment, la cosa estar en posar-hi molta paciència i anar fent el que toqui a cada moment. Tant potser que els hospitalitzats sigueu vosaltres com que hagueu d’anar a l'hospital per cuidar algun dels vostres. Ara bÊ no tot es redueix en aquesta situació, tambÊ hem de tenir en compte que serà un any en el que podreu fer moltes coses relacionades amb el vostre aspecte creatiu, tindreu molt bones idees i sabreu portar-les a terme

Estareu molt pendents del que passa a fora, bà sicament l'estranger us cridarà molt l'atenció, fins el punt que somiareu en marxar i fer molts canvis, tot i que no els podreu acabar de fer o us serà complicat, per l'esforç que hi haureu d e d e d i c ar, bàsicament al llarg d'aquest any el que fareu serà construir molts projectes i activar moltes idees sense tenir gaires possibilitats de portar-les a terme per petits entrebancs a l'hora de materialitzar-les, de totes maneres no us heu de desesperar ni desanimar, tot al contrari el que heu de fer Ês treballar en les idees i deixar que el temps vagi passant per trobar el moment adequat per fer-les possibles.

CRANC (22/6 al 21/7) Decididament vosaltres tindreu molts canvis i moltes variacions al llarg de tot l'any, serà qßestió de posar-hi moltes ganes i sobretot no espantarvos davant del que pugui venir. El primer de tot serà el camp familiar on potser els trobareu molt a faltar i tindreu la sensació de que no estan gaire pendents de vosaltres, la cosa no Ês que ells hagin canviat si no que vosaltres esteu mÊs sensibles i necessiteu mÊs el seu suport, si no us el donen, demaneu-ho, no heu de tenir vergonya. En altres aspectes que la cosa tÊ tendències a canvis Ês en el camp de la feina on ja us podeu posar les piles perquè aquest any haureu de lluitar molt per tirar endavant, no Ês que sigui una mala cosa, Ês important que us espavileu així tot se us posarà mÊs a lloc i podreu treballar bÊ.

LLEĂ“ (23/7 al 23/8)

VERGE (24/8 al 23/9)

Aquest any haureu d'anar en compte amb el que digueu, la cosa estĂ en que tindreu la llengua molt lleugera i fĂ cilment direu allò que no toca en el pitjor moment, no serĂ  cada dia però us pot passar sovint al llarg de l'any, mireu d’estar al cas i aixĂ­ ho podreu evitar una mica. TambĂŠ serĂ  important saber que amb les amistats hi haurĂ  un any bastant remenat, amb tendències a tenir situacions molt bones i emocionants amb els amics, de fet tindreu la necessitat de fer animalades i els amics us hi ajudaran bastant a fer-ho possible. De fet aquest any us podeu divertir molt i això ĂŠs bo. En el camp de la feina serĂ  qĂźestiĂł de posarhi mĂŠs energia perquè la cosa s'estĂ  parant i cal donar-hi mĂŠs força, i ho podeu fer, si tant sols IJQPTFVVOBNJDBEFJMtMVTJĂ˜KB n'hi haurĂ  prou.

Per vosaltres serà un any força bo, en el camp de l'economia sembla que la cosa es desperta de bona manera i anireu fent crÊixer la bossa en favor de casa i això us donarà NPMUB USBORVJMtMJUBU 5BNC� tot s'ha de dir estareu molt estalviadors, d'aquí ve que us creixi la bossa. Hi haurà molta harmonia a casa i Ês allà on estareu millor, quasi que no necessitareu res del que us puguin donar a fora, això està bÊ, però heu de mirar de no tancar-vos massa perquè la vostra part social necessita que l'hi doneu una mica de vida i la relació amb l'altra gent Ês bona per crÊixer mÊs personalment. Tindreu un punt molt important que serà el que us ve lligat en el camp del treball, si tot va com es planteja us en fareu un tip, de treballar, però estareu molt contents.

48 |

A5_1616.pag.48.49.indd 2

23/12/2013 19:00:26


Mirant al cel...

La méteo de la setmana del 16 al 22 de desembre Meteorologia

| Oriol Rodríguez

Des del dia 19 de novembre no havia caigut ni una sola al Baix Maresme. Altra vegada arrossegàvem un llarg període en el què les precipitacions brillaven per la seva absència. Hem hagut d’esperar fins al 19 de desembre, un mes després, per rebre una tongada de pluges i nevades generals arreu del país, fruit del pas d’un sistema frontal que ha netejat l’ambient, dissipant les boires de l’interior i la calitja de les ciutats. Tot i el canvi de temps que vam tenir a mitjans de setmana, continuem immersos en les altes pressions. Ja por tem 12 dies amb els baròmetres marcant valors de més de 1030hPa (de fet, la mitjana mensual fins diumenge és de 1026.6hPa). De vent n’ha fet ben poc, i tot i que dissabte a les 18:11h vam començar l’hivern,

fa un fred contingut, amb una mínima setmanal que no ha baixat dels 6ºC a Badalona. Val a dir que aquest desembre les temperatures s’estan mantenint a ratlla i, fins a dia d’avui, la mitjana del mes és de 10.6ºC, essent lleugerament inferior a la mitjana dels últims 40 anys. Temp màx

15.0ºC dia 18 i 22

Temp mín

6.2ºC el dia 21

Hr màx

92% el dia 20

Hr mín

40% el dia 21

Press atm màx 1034.2hPa dia 16 Press atm mín 1010.0hPa dia 19 Vent màx

33.8km/h (oest) el dia 22

Precip màx 24h 10.2 l/m2 dia 20 Precip anual

552.4 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Nivell difícil

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical - ni subcuadricula de 3x3.

Després de trenta dies sense pluges ni nevades generals, el front que ens va creuar entre dijous i divendres va deixar les zones altes del Montseny (per damunt dels 1600 metres d’alçada) lleugerament enfarinades. Una postal hivernal que ha costat força de veure al llarg de les últimes setmanes a causa del potent anticicló que ens ha portat estabilitat i bonança diürna. Fotografia feta per Jordi Rodoreda des de Sant Pere de Vilamajor. Envia’ns les teves fotografies a totmeteo@gmail.com, les hi esperem!

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

EMBRUJADA CENTRO ESOTÉRICO

Consultas privadas Horas a convenir TAROT TELEFÓNICO

Tel. 93 387 57 24 CURSOS DE TAROT CLASES PARTICULARES C/ Alfons XII, 99, 2º 1ª Badalona | 49

A5_1616.pag.48.49.indd 3

23/12/2013 19:00:29


Badalona Recuerdos

1962 Carretera de Matar贸 despr茅s de la gran nevada caiguda la nit de nadal a Badalona Foto antiga de Eduardo Sabater, foto actual de Facu-Badalona Recuerdos

Per col路laborar pots enviar la teva foto antiga a: recuerdosbdn@gmail.com /BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

50 |

A5_1616.pag.50.indd 1

23/12/2013 10:27:18


Legal La responsabilitat de les asseguradores en els accidents en cadena

Els accidents en cadena són aquells on, com a mínim, trobem tres vehícles implicats que circulèssin successivament per la mateixa via i en el mateix sentit, de manera que en produir-se l’accident tots ells hagin estat golpejats pel cotxe que anava darrere seu. Es tracta d’un tipus d’accidents complicats i difícils de resoldre ja que moltes vegades no està clar de quin vehícle ha estat la responsabilitat i això cal determinar-ho perque la responsabilitat serà del cotxe que hagi golpejat primer. Hi han molts casos d’accidents en cadena i aquí farem referència als dos més habitual.

En primer lloc trobem la situació on cada vehícle va topant amb el de davant seu i després rep un cop del que circula darrere seu. Il.lustrat amb un exemple seria: el cotxe A rep un cop per darrere del B, després el B rep un cop per darrere del C i després el C rep un cop per darrere del D. En aquest cas la responsabilitat quedaria determinada així: l’asseguradora del cotxe B hauria de pagar els danys d’A; l’asseguradora del C hauria de pagar els danys de B i l’asseguradora de D hauria de pagar els danys de C. En segon lloc trobem la complicada situació dels llançaments on els cops es produeixen com a la caiguda de les fitxes de dominó. Il.lustrat amb un exemple seria: el cotxe A, B i C estan aturats correctament i el cotxe D golpeja el

C. Amb l’impacte el C es llençat contra el B i aquest contra l’A. En aquest cas la responsabilitat seria per l’asseguradora del D, que hauria de pagar els danys de C, B i A. La casuística és molt diversa i normalment poden combinar-se situacions de tot tipus. És vital determinar quin vehicle ha estat el responsable, de cara a poder fer una reclamació per les lesiones i danys materiales a la seva compañía. Per això és important fer correctament les declaracions amistoses entre els implicats, encara que normalment en aquest tipus d’accidents, per la seva complexitat, intervindrà la policia que elaborarà un atestat o un informe d’accidents on es determinarà la responsabilitat.

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades *HVWLyQGHDOTXLOHUHV c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 www.gabinete.net hv@gabinete.net

El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

| 51

A5_1616.pag.51.indd 1

23/12/2013 10:21:42


Optima---NOU.indd 1

09/12/2013 10:38:05


El preu de l'habitatge puja per primera vegada en taxa trimestral des del 2010 El preu de l'habitatge lliure va pujar el 0,7 % en el tercer trimestre del 2013, el primer augment que es produeix des de 2010, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Els preus de l'habitatge nou van augmentar un 2,3 %, mentre que els de segona mà es van incrementar un 0,1 %. En la variació interanual, el preu de l'habitatge lliure va baixar a Espanya el 7,9 % en

el tercer trimestre respecte al mateix període del 2012, amb descensos similars en habitatge nou, un 7,9 %, i de segona mà, un 8 %. Aquestes caigudes interanuals suposen també una moderació enfront dels trimestres anteriors, que van acabar amb descensos del 12 % en el cas del segon i del 14,3 % en el primer. A Catalunya, els preus de l'habitatge van pujar el 0,8

% en taxa trimestral, i van descendir un 8,1 % respecte al segon trimestre del 2012. Quant a la resta de comunitats autònomes, els preus van d i s m i nu ir e n tote s e n taxa anual, encapçalades per Múrcia (15 %), Extremadura (14 %) i Castella-la Manxa (12,9 %). Les retallades menys acusades es van donar a la ciutat autònoma de Ceuta (3,8 %) i al País Basc (5 %).

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es OPORTUNITAT METRO DE GORG Ref B-2402: Pis de 65m², 3hab, cuina reformada, bany conservat, pis conservat per entrar a viure. 87.000€

PISOS EN LLOGUER PEP VENTURA:55m², 2hab, bany i cuina conservats.450€ SISTRELLS:60m², 3hab, reformat, a/c i calor.Asc.500€ ST.CRIST:80m², 3hab, reformat, balcó gran, asc.500€ LA SALUD: Àtic de 50m², 2 hab, tot reformat, terrassa de 10m².450€ PEP VENTURA/MERCAT:70m², 3hab, cuina reformada, bany en bon estat.550€ PEP VENTURA DÚPLEX:140m², 4 hab, tot reformat, balcó, asc.950€ BUFALÀ:90m², 4hab, bany i aseo, terrassa de 30m².Asc.785€ PEP VENTURA:85m², 3hab, balcó amb mobles i electrodomèstics, asc.650€ PEP VENTURA OBRA NOVA: Bxs de 100m², 3hab i pati de 45m².800€ MONTGAT:100m², 14m² de terrassa, 3hab,asc.800€ PEP VENTURA: Pis de 2 hab, conservat.525€ CENTRE –LA PLANA:4hab, balcó, 2 banys, asc.690€

DÚPLEX- CENTRE ZONA PRIM Ref B-2479: Dúplex de 145m², 4 hab + traster, 2banys, cuina office de 30m², menjador de 20m², balcó i Terrassa de 12m². Asc. Ideal per zona . 260.000€

PEP VENTU-

CENTRE LA RA A PROP PLANA Ref BSARAGOSSA 2347:Pis de 4hab Ref B-2406: exteriors, bany i d’obra aseo,Pis cuina reforseminova de mada amb galeria, 80m²,ext, 3hab, menjador calef2 i a/c,banys, gres alumini, menperjador entrarde a viure, 22m² ascensor. ext a balcó de 52.5Mpts 8m².Asc. (315.000€) 235.000€

PEP VENTURA PART ALTA Ref B-2372:Pis de 55m², 3hab, cuina i bany conservats, alumini, embero, ideal parelles. 65.000€

PEP VENTURA -SALESIANS Ref B-2490:70m², 3hab, menjador ext a balcó, conservat en bon estat.Asc. 135.000€

GORG-ZONA EL REMEI Ref B-2467:Pis de 65m², 3hab, cuina i bany en bon estat, menjador de 20m² ext a balcó grandet, finca amb ascensor. 80.000€

FRONT MARITÍM Ref B2476:85m², 3hab, menjador de 24m² ext a gran balcó de 15m², zona comunitària amb piscina, tot nou. Pk opcional. 306.000€

OPORTUNITAT PLAÇA CASAGEMES Ref B-2472:Pis tipus casa de 100m² en Pb i soterrani, pati de 40m², immillorable. Ideal per zona i preu. 170.000€

PEP VENTURA GORG REF B-2338: Pis tipus casa de 85m², 3hab, 2 banys, menjador de 18m² a balcó cobert, per entrar a viure. 140.000€

GORG – 2 MIN DEL METRO B-2485: Pis de 90m², 3hab,gran menjador de 24m² ext a balcó, tot reformat i exterior.Asc. 158.000€

CASAGEMES –C/ IRIS Ref B-2487: Pis de 70m², 2hab, menjador de 24m² ext a balcó gran, calefacció, Vistes a mar, asc. 240.000€

GORG- PABELLÓ OLÍMPIC Ref B-2488: Pis de 4hab, menjador exterior a balcó,asc. 125.000€

| 53

A5_1616.pag.53.54.indd 1

23/12/2013 18:39:13


Sr. Propietario: Precisamos pisos de alquiler para dar salida a la gran demanda de clientes que tenemos en cartera seleccionados y solventes.

Tel. 93 460 06 96 ¡¡ INFÓRMESE!!

54 |

A5_1616.pag.53.54.indd 2

23/12/2013 18:39:16


S E RV E I S

I M M O B I L I A R I S

C/ Laietània, 17 - Badalona - 93 384 00 00

A5_BADALONA FINQUES.indd 1

23/12/2013 14:31:58


Immobiliaris

Treball

Motor

Varis

CASAGEMES-ZONA PRIM R E F B - 2 4 8 3: D ú p l ex d e 120m², 4hab, menjador ext a gran balcó, a/c amb bomba calor.230.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTUR A-A PROP METRO REF B-2482:Pis de 3hab, menjador ext a balcó, pis alt amb ascensor.79.000€ IDEAL INVERSORS TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MONTGAT LES MALLORQUINES REF B-2478: Pis de 100m², 3hab, 2 banys, m e nj ad or d e 3 0 m ² ex t a Terrassa de 10m², vistes a mar. Asc.336.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA PLANA CASA ESPECTACULAR REF B-2327: Terreny de 396m² amb 750m² edificats en PB+1er+GOLFES+SÒTAN i JARDÍ de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 50m², 12hab, 4 banys, pk per diversos cotxes. Preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA PROGRÉS REF B -2379:Pis de 52m² amb 2 hab, tot reformat per entrar a viure, balcó, gres a/c amb bomba calor, ideal parelles.99.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Classes

FRONT MARÍTIM FINCA SEMINOVA REF B -2480: Pis de 3hab, 2 banys, menjador de 26m² ext a balcó gran de 12m², terrassa de 40m². Asc. Pk opcional. 360.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Immobiliaris Compra - Venta BA DA L O N A M A S - R A M . Torre 250 m2 zona baja, llana, 4 vientos, 5 habitaciones, 3 baños, amueblada, piscina, barbacoa, parking+trastero, parc ela 70 0 m 2, 4750 0 0 euros. TEL. 644 59 83 04

Amistats

CENTRE A PROP C/ CONQUESTA REF B-2410: Pis de 130m², 4hab, 2 banys complerts, cuina office amb galería, menjador de 35m² ext a balcó gran, a/c i calor, ascensor. 280.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA REF B-2426: Pis de 3hab, bany complert, menjador de 18m², exterior, calef i a/a, ascensor, completament reformat per entrar a viure. 162.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 SANT CRIST REF B-2471: Pis de 75m², 3hab, cuina i bany reformats, menjador de 25m² ext a terrassa de 15m²calef i a/c, per entrar a viure.169.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA SALUD REF B-2447:Pis de 60m², 3hab, bany conservat, cuina arreglada, calef i a/c. 64.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 DÚPLEX CENTRE REF B -247 9: 14 5m ², 4 hab + traster, 2 banys, cuina de 30m², menjador ext, terrassa de 12m², asc. 260.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

GORG A PROP PABELLÓ OLÍMPIC REF B-2488: Pis de 70m², 4hab, conservat, asc.125.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MORERA REF B-2460:Pis d e 10 0 m ² , 4 h a b , a s e o i b a ny, c u i n a o f f i c e b a l c ó gran, a /c amb bomba de calor.Asc.190.000€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 CASA A L C E N T R E R E F B-2469:207m², 3hab, bany i 2 aseos, menjador de 25m² ext a balcó, 2 terrasses, tot reformat de dissany.545.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ZONA MERCADONA REF B-2376: Pis d’obra seminova amb 1hab i Terrassa de 17m².110.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA OBRA SEMINOVA REF B-2326: Pis de 75m², 2hab, cuina office, menjador ext a balcó gran, calef i a /a, asc.196.0 0 0€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

L A SALUD PART BAIX A REF B-2484: Pis de 60m², 2hab, menjador exterior, pis conservat, a/c amb bomba de calor. Ascensor. 70.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

56 |

A5_1613.pag.ECONOMICS.indd 2

23/12/2013 18:37:23


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83 No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

M A N R E S À 1ª L I N I A D E MAR REF B-2263: Pis molt acollidor de 6 0 m ², 3 hab, tot ex terior sol tot el dia. Ideal preu i zona. 125.000€ TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 REF. 413 PEP VENTURA piso 75 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado calefaccion todo exterior parking opcional 150.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 661 PEP VENTURA piso 52 m2 2 habitaciones dobles reformado aacc balcon terraza comunitaria cerca metro y playa 116.500 € TEL. 93 460 06 96 REF. 655 BUFALÀ piso 70 m2 3 habitaciones balcon ascensor conservado exterior cerca metro p.v.p. 155.000 € alquiler 600 € TEL. 93 460 06 96

P I S O E N V E N TA E BADALOA CENTRO Finca con ascensor, piso en Av. President Companys Sup. 140 m2, 4 habitaciones totalmente reformado Balcón e n e l c o m e d o r. PR ECI O 400.000€ negociables TEL. 93 399 54 96 Esther

PARKING EN VENDA ZONA GORG Parking de 14 m2 c / Tor tosa 57 c antonad a Marqués de Montroig. Amb vigilancia per circuit tancat tv, porta amb comandament, esc ala i ascensor PREU VENTA 20.000 € TEL. 636 48 60 32 David

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB: www.eltotdigital.com

REF. 2689 PEP VENTU RA piso 55 m2 1 habitacion posibilidad 2 reformado exterior calefaccion gas natural y aacc al lado metro y cerca playa 107.000 € TEL. 93 460 06 96

| 57

A5_1613.pag.ECONOMICS.indd 3

23/12/2013 18:37:26


Immobiliaris Lloguer PEP VENTURA:55m², 2hab, bany i cuina conservats.450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 SISTRELLS:60m², 3hab, reformat, a/c i calor.Asc.500€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ST.CRIST:80m², 3hab, reformat, balcó gran, asc.500€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA:70m², 3hab, pis conservat amb terrassa de 20m².650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ST. ADR IÀ: Àtic d e 1hab amb terrassa de 15m².600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA SALUD: Àtic de 50m², 2 hab, tot reformat, terrassa de 10m².450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LA SALUD:65m²,3hab, semi moblat, balcó gran,ascensor. 550€ TELS. 93 383 28 0693 383 04 68 PEP VENTURA /MERCAT: 70 m ², 3 hab, c uina reformada, bany en bon estat.550€TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA DÚPLEX: 14 0 m ² , 4 h a b, t o t r e f o rmat, balcó, asc.950€ TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 BUFALÀ:90m², 4hab, bany i aseo, terrassa de 30m². Asc.785€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 P E P V E N T U R A :10 0 m ² , 4hab, amb mobles i electrodomèstics.650€ TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 PEP VENTURA:85m², 3hab, balcó amb mobles i electrodomèstics, asc.650€ TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 PEP VENTURA OBRA NOVA: Bxs de 100m², 3hab i pati de 45m².800€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MONTGAT:100m², 14m² de ter r a s s a , 3 ha b, a s c. 8 0 0 € TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA: Pis de 2 hab, conservat.525€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE –LA PLANA:4hab, balcó, 2 banys, asc.690€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 R E F. L L O R E D A p i s o 3 habitaciones 2 dobles ascensor reformado 2 baños balcon todo ex terior muy luminoso con muebles plaza parking incluido 650 € TEL. 93 460 06 96 REF. 672 PEP VENTURA piso 55 m2 2 habitaciones reformado sin m uebles aacc al lado metro 425€ TEL. 93 460 06 96 REF.2686 BONAVISTA piso 50 m2 2 habitaciones reformado balcon aacc amueblado con electrodomesticos 550 € TEL. 93 460 06 96 REF. 667 LLEFIÀ piso 65 m2 3 habitaciones ascensor reformado balcon amueblado con electrodomesticos cerca metro 540 € TEL. 93 460 06 96

58 |

A5_1613.pag.ECONOMICS.indd 4

23/12/2013 18:37:30


REF. 2685 BARRI MANRESA casa 50 m2 2 habitaciones patio y terraza calefaccion amueblado 500 € TEL. 93 460 06 96 REF. 671 SANT CRIST piso 65 m2 3 habitaciones reformado balcon amueblado con electrodomesticos 500 € TEL. 93 460 06 96 REF. 660 SISTRELLS piso 65 m2 3 habitaciones balcon exterior reformado amueblado sin electrodom esticos cerca metro 550 € TEL. 93 460 06 96 PISO EN ALQUILER PEP VENTURA Piso en Ausias March 2º piso, con ascensor, 3 habitaciones, ventanas de aluminio, cocina y baño nuevos, galería, totalmente amueblado, con todos los e l e c tr o d o m é s t i c o s, p ar a entrar a vivir. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 550,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther

PISO EN ALQUILER STO. CRISTO / MOTIGALÁ Piso en Felipe II 3º piso, totalmente exterior, con ascensor, 3 habitaciones, ventanas de aluminio, cocina y baño nuevos de diseño, balcón en comedor, galería, totalmente amueblado, con todos los electrodomésticos, calefacc i ó n c o n p r o g r a m a d o r, para entrar a vivir. PRECIO ALQUILER 600,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther PISO EN ALQUILER BADALONA Ático en C/ Estrella cerca piscina sistrells,1 habitación, cocina y baño reformados, suelo parquet, dos amplias terrazas, muy soleado. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 450€ TEL. 93 399 54 96 Esther PISO E ALQUILER BADALONA Piso en c/ Coll i Pu j o l 19 6, 4 h a b i t ac i o nes, cocina y baño reformados, amplia galería, suelo parquet, balcón en c o m e d o r, m u y s o l e a d o . Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 550€ TEL . 93 399 54 96 Esther LOCAL EN ALQUILER BADALO N A Lo c al en C/ C o l l i Pu j o l, 14 3 , 9 0 m 2 apto para tienda o negocio, con escaparate, suelo gres, puer ta seguridad, instalación cámaras videovigilancia, con despacho y almacén. PRECIO ALQUILER 575,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther

LOCAL EN ALQUILER BADALONA Local en zona Santo Cristo C/ Selva 300 m2 apto para supermercado, bazar, almacén, taller,… tiene vado, en buen estado. PRECIO ALQUILER 800,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther LOCALENALQUILERBADALONA Local en C/ Empordà 180 m2 apto para tienda, negocio, taller, o almacén. Precio alquiler 520,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther TIANA HABITACION doble ex terior zona tranquila ambiente familiar, precio 265€ TEL. 693 31 01 04 SEALQUILAPISOENBADALONA centro, junto metro Pompeu Fabra, todoexterior, 3hab, precio 600€ TEL. 686 63 09 75 SE ALQUILA LOCAL 250 m 2, e n B ar r i o L a s a lu t ,, bien situado, sin columnas, insonorizado, cuarto baño, actualmente bar restaurante con salida de humos TELS. 93 398 07 79 - 665 84 01 04

difícil

fàcil

solucions passatemps

| 59

A5_1613.pag.ECONOMICS.indd 5

23/12/2013 18:37:32


SE PRECISA SEÑORA para limpieza de casa, interina. TELS. 93 389 54 76 - 652 23 47 37 SE OFRECE CHICA JOVEN para cuidar personas mayores de interna con experiencia y referencias TEL. 650 25 44 86 CHICA MUY RESPONSABLE se ofrece para cuidar personas mayores, niños, limpieza. TEL. 688 38 86 13

Immobiliaris Traspassos SE TRASPASA BAR, 300 euros alquiler + IVA TEL. 646 39 64 25 LLOGO PLACES DE PA R K I N G C / G u i f r e C / Conquista i Avda Martí Pujol, desde 75€ TEL. 619 77 36 68

Treball S E PR EC I SA C H I CA d e academia para prácticas en peluquería. Rambla San Juan, 99, d. Lloreda.

ANGLÈS, CLASSES PARTICULARS individuals, petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81

Varis SE VENDE CAMA ARTICULADA plegable, ultralligera. TEL. 93 464 23 76

SE OFRECE SEÑORA catalana con experiencia y referencias para limpieza y cuidar personas mayores y niños. TEL. 663 37 37 25

VENDO SOMIER ARTICULADO de 90cm con barandilla, silla de ruedas con cabezal, mesa de hospital p a r a c o m e r, t o d o 10 0 0 € junto o separado TELS. 93 395 39 36 - 609 02 29 76

PROFESORA TITULADA da clases particulares y grupo, primaria, secundaria, bachillerato, módulos, francés, selectividad, formación hábitos de estudio. TEL. 93 461 09 24

C O M P R O P O S TA L E S ANTIGUAS, album de c r o m o s, te b e o s, p r o g r a mas de cine, paso domicilio José TELS. 93 389 46 79 (contestador) - 628 23 61 19

CHICA CON CURSO SOCIOSANITARIO y con referencias se ofrece para hacer trabajos para el cuidado de personas mayores, limpieza, por horas, noches , fines de semana TEL. 655 22 15 87

CHICA SE OFRECE para trabajar con personas m ayo r e s , i n t e r i n a , f i n e s d e s e m an a T E L . 6 6 2 51 63 42

Motor

CHICA BUSCA para limpiar comunidades TEL. 655 31 75 29 CHICA SE OFRECE para cuidar personas mayores,interina o noches TEL. 608 53 36 19 SE OFRECE AUXILIAR DE G E R I AT R I A p ar a c u i d ar personas mayores o canguro con experiencia TEL. 687 06 40 63

Classes PROFESORA TITULADA DA CL ASES par ticul a r e s y g r u p o, Pr i m a r i a , Secundaria, Bachillerato, Módulos, Francés, Selectividad, Formación Hábitos de Estudio. TEL . 9 3 4 61 09 24

60 |

A5_1613.pag.ECONOMICS.indd 6

23/12/2013 18:37:35


Animàlia Els drets dels animals...(I) Son moltes les vegades que aquells que maltracten els animals com argument, diuen allò de “es meu”, “els animals estan al servei dels homes” amb el tema de l´assassinat dels toros a “las corridas” ho fan dient “si no t´agrada no vinguis”, aquells que menjant “fua” ho fan dient que “si no t´agrada no en mengis”, i així amb cada acte de maltractament, tortura i vexació envers als animals. Des d´un punt de vista com el meu, laic i progressista, penso que l´evolució i progrés de la humanitat es deu, es en gran mesura als animals, ells, han estat sacrificats i explotats fins a la sacietat a tots els recons del mon, per poder fer la vida mes còmoda i prospera a les persones.

A les guerres i barbaries que ha enfrontat als homes i els sues pensaments, sense cap mena de dubte els cavalls han estat les víctimes mes nombroses e involuntàries, s´han fet servir per tirar de l´armament pesat, com a canons i tot tipus d´artilleria, massacrats a primera línia de foc, abatuts a trets, espases, metralla , fletxes i bombes, fets servir com per al tir de material fins a morir abatuts o exhaustes , per després fer servir com aliment dels soldats. Animals que es crien, engreixen, transporten i sacrifiquen per a servir d´abast a les persones, i en molts dels casos, com estem acostumats a veure a TV i internet, de manera mes que cruel, salvatge, gossos cuits encara vius al foc per fer-ho

adopta' m Bona Trobada a Badalona a una de les colònies gestionades per ASOA. Amb l’atenció veterinària necessària, i vivint a una casa d´acollida, s´ha recuperat del tot,és molt sociable, dòcil, USBORVJMtMB FOCVTDBEFDBSÓDJFT IB estat acollida a un pis amb pati, no ha tocat ni trencat res, li encanta està al pati, al sol, i dormir sota els llits. Espera poder ser adoptada.

Clapa

com marca la tradició a alguns països orientals, on es venen a mercats de carrer, i si vols, i encara vius tels pelen entre crits i badalls de la seva pròpia sang. Cavalls i rucs que han fet possible conrear la terra, treballant de sol a sol, sense descans, morint d´infecció per les ferides de les eines del conreu, típic escoltar la frase de “treballant com un burro”, en molts dels casos tractats com una eina, sense cap mena de respecte ni per ells ni la seva vida, matats d´un tret un cop vells o no vàlids per a treballar. Animals que son robats de la seva mare, espoliats del seu habitat, rèptils, primats, mamífers, aus, transportats en capses d´un país a un altre, per acabar en mans de comerciants sense escrúpols facin caixa, per acabar com “mascota” en mans de persones sense els mes mínim coneixement sobre ells, els seus costums, les seves necessitats, la seva alimentació, tot per tenir un animal “diferent” i exòtic. Óscar Montoro Gómez President ASOA - Tresorer Feba

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992 Fax 93 3841740

Per un motiu de problemes personal de la seva propietària, esta buscat una nova persona que adopti als seus 2 gossos, és molt sociable i afectuosa. Asociación Segunda Oportunidad Animal Apartado postal 222 607.259.753

asoa@asoa.net 607.259.753

NZ:B-2500636 www.asoa.net Apt. 222 08910 Badalona

| 61

A5_1616.pag.61.indd 1

23/12/2013 15:21:04


EĞŝdžĂďŵŝdž͗>ΖĂƉƉƉĞƌĐŽŵƉĂƌƟƌ el cost del taxi Fer cua al punt d'informació de l'aeropor t, ja no serà necessari. L'aplicació mòbil Cabmix arriba a Espanya per permetre als viatgers traslladar-se al centre urbà amb un mitjà tan còmode com el taxi a u n preu r ao n a b l e. C o m? Trobant amb qui compartir-lo. Amb l'app Cabmix, l'usuari pot connectar-se a Facebook i t r o b ar a l g ú q u e ar r i b a a l mateix aeroport a la mateixa hora per compar tir taxi fins al centre de la c iutat. Tots dos passatgers es troben a la parada de taxis de l' aeroport i c o m p ar te i xe n e l c o s t d e l trajecte, viatjant còmodament per un preu més econòmic. Aquesta iniciativa tecnolò gica sorgeix de la voluntat d'optimitzar els recursos que l' ciutadans té a la seva disposició en el dia a dia, contribuint al consum col·laboratiu i sostenible, més efic ient i responsable. "Ara la gent pot arribar a les seves destinacions en una manera còmoda.

A més, portem més gent als taxis i els ajudem a esperar menys temps a l'aeroport ", explica Ayham Shakra, fundador de Cabmix. Cabmix, q u e j a e s p o t d e s c ar r e g ar per Android a Google Play i aviat estarà també dispo nible per a iPhone, permet pagar mitjançant la forma de pagament PayPal a l'altre viatger, en cas que un dels dos no disposi de diners en efectiu.

Google Play Kiosco - La interfície està cuidada per tenir una lectura clara i moure'ns per les notícies o diferents periòdics de la manera més senzilla a través de les diferents columnes. Tindrem quatre opcions diferents; Llegir ara, explorar, marcadors i les meves notícies.

Veus aquest anunci? VENTA Y REPARACIÓN

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

Tel.www.integer.cat 93 460 31 10

SERVICIO A DOMICILIO C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es Tel. 93 460 17 09

Doncs els teus clients també! Truca i informa't

93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

62 |

A5_1616.pag.62.indd 1

23/12/2013 10:57:21


La cançó més tradicional per rebre els Reis a Badalona Carles Carvajal

Els nens i les nenes de Catalunya ha ideat les estratègies més variades per atraure als Reis Mags d’Orient cap a la seva població la nit del 5 al 6 de gener. La construcció de fanalets de paper, l’encesa de torxes amb espècies aromàtiques i l’arrossegament de llaunes buides són algunes de les pràctiques festives més populars per aconseguir que els Reis deixin els seus regals. El dia 5 de gener és una jornada d’espera excitant pels infants. Els diuen que aquesta nit ronden tres personatges vinguts d’Orient i que els portaran -si han estat bons minyons durant l’any- els regals i les joguines que els han demanat. Si tenim en compte que la tradició de fer cavalcades reials, amb l’arribada física dels Reis Mags als pobles, no començà fins a mitjans del segle XIX -i per tant que els Reis eren fins aleshores personatges imaginaris- no ha d’estranyar que hi hagi un extens mostrari de pràctiques festives relacionades amb l’espera d’aquests personatges tant misteriosos. Els estudiosos diuen que els Reis d’Orient eren, en realitat, sacerdots i astròlegs, possible4ment de filiació persa. Segons | l’evangeli, es van deixar guiar per un estel que els va dur fins al nen Jesús, que van obsequiar amb presents varis. Sigui com sigui, la tradició ha convertit aquests tres personatges en símbol d’aproximació de les cultures

paganes al cristianisme. Melcior seria el rei dels perses, Gaspar dels indis, i Baltasar dels àrabs. A Badalona, la Nit de Reis es especial. Des de fa dies, els més petits elaboren a l’escola, a casa o bé en alguna entitat el clàssic fanalet perquè els Reis no es perdin. Aquesta tradició, del fanalet, també es realitza en algunes poblacions del Maresme, on s’en diuen bombes. Els Reis Vénen Una altra tradició, i aquesta exclusiva dels badalonins, és la cançó que canten els nens i les nenes de la ciutat, una cantarella que moltes vegades ha anat passant de boca en boca i de família en família. I és que a Badalona, encara que ara arriben a l'Avinguda Martí Pujol, la cançó diu que els Reis vénen de la muntanya.

Els reis vénen, vénen de la muntanya, i porten joguines per la canalla. Els reis vénen, vénen de l’Orient, i no porten res als nens dolents! Els reis vénen, les cireres cauen, cauen de pastor per Nostre Senyor. [+] La Crida als Reis I més tradicions badalonines, la Crida als Reis també es fa a moltes cases de la ciutat i en família. La tradició popular diu que desprès de la Cavalcada dels Reis els nens han de cantar la cançó i els Reis fan ploure caramels per tota la llar. Com cada any, a més, l’Associació de Veïns del Centre organitza la Crida al carrer del Carme, Magatzem i Sant Jaume, un cop la Cavalcada ha creuat el carrer Francesc Layret. | 63

L'ULTIMA-63.indd 1

23/12/2013 10:51:54


Foto: Jordi Montlleó

Bon cap d'any!

C/ Guifré, 82 - 93 397 71 56

DOMÈNECH JOIERS Plaça Pep Ventura, 11 93 387 50 94 GUIA_A5_LA PLANA.indd 1

23/12/2013 13:16:49

El TOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1616  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1616.