Page 1

Del 28 al 5 de juliol de '13 · www.eltotdigital.com · Número 1589

ƐƉƵŵĂƌŽĐŬ͕ ƵŶĨĞƐƟǀĂůĚĞƉƌŝŵĞƌĂ

DĂůĂŵĂƌͲtĂŬĞWĂƌŬ ŽďƌĞƉŽƌƚĞƐĂDŽŶƚŐĂƚ

La PAH ocupa un ĞĚŝĮĐŝŶŽƵĂů'ŽƌŐ

La família Noll Forcadell a l'entrada del carrer Roger de Flor, durant la Festa Major de l’any 1952. Foto. Lluís Tello

Portada.indd 1

25/06/2013 19:42:23


e r t n e re d r e ? p Vols kg de pes 2 i 10US PROTOCOOLUS,S POTS NO TE S , N C U D P RO NOU S

IN FO RMA' T GR ATUÏTAM ENT A: FARMÀCIA

FARMÀCIA

C. BATLLERIÀ CLARÓS

M. BELENGUER TORRAS

Avda. Martí Pujol, 649 - 653 Tel. 93 460 58 43 08917 BADALONA

Centre Comercial Màgic Badalona C/ Concòrdia, 1 - local B-41 Tel. 93 224 55 58 - 08917 BADALONA www.farmaciamagicbadalona.com

1422farmaciamagic.indd 3

s nt oreame h 3 arc tuït p a ' d a gr 19/04/2012 10:47:13


Actualitat A fons Persones Esports Opinió Lectors Espai C Agenda

6 - 12 14 16 - 17 18 - 19 20 - 22 24 - 25 26 - 30 28 - 29

Cinemes La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Empresa Consultori Legal

30 34 - 37 40 - 42 38 - 39 44 - 45 60 49

Animàlia Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia

61 50 - 53 46 - 47 46 47 54 - 59 62

La família Noll Forcadell a l'entrada del carrer Roger de Flor, durant la Festa Major de l’any 1952. Foto: Lluís Tello

t$SFBDJØOEFSFWJTUBTDPSQPSBUJWBT t&MBCPSBDJØOEFDPOUFOJEPT

93 464 69 79 · 93 464 69 83

{2VFUJQPEFSFWJTUBOFDFTJUB

Revistas externas:

Revistas internas:

Institucionales:

Memorias:

Destinadas a públicos externos a su empresa. Potencia la proyección de marca. En formato impreso o digital.

Canal de comunicación interna destinado a informar de las novedades y comunicados. En formato impreso o digital.

Destinados a fomentar la información y el valor añadido de las organizaciones. Federaciones, Asociaciones o Gremios.

Publicación anual destinada a informar de las actividades llevadas a cabo durante el año y del resultado logrado.

Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

4|

1589.pag.004.indd 1

25/06/2013 16:47:51


1589.indd 1

25/06/2013 14:40:59


>ĂW,ŽĐƵƉĂĂŵďĐŝŶĐĨĂŵşůŝĞƐƵŶĞĚŝĮĐŝĚĞů BBVA al barri del Gorg

t Edifici ocupat al carrer Issac Peral de Badalona

Societat Carles Carvajal

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) va ocupar, el passat dijous, l'edifici d'habitatges del carrer Isaac Peral 21 del barri del Gorg, que el BBVA tenia en venda, i en què s'han allotjat cinc famílies. Segons la PAH, l'immoble por tava més de quatre anys buit, i les famílies que l'han ocupat il·legalment

estaven "al carrer o en risc imminent d'estar-ho". Amb l'acció de la setmana passada, l'autodenominada Obra Social PAH ja ha ocupat onze immobles buits procedents del sector financer per allotjar famí lies desnonad es o en procés de desnonament. L a PA H h a l a m e n t a t q u e ha intentat negociar amb les entitats banc àries una solució que garantís el dret a l'habitatge de les famílies, però "ha resultat impossible

trobar una solució". Ha afegit la crítica a "la inoperància de les administracions locals front a aquesta situació de vulnerac ió sistemàtica del dret a l'habitatge". De l es cinc famílies de l'immoble de Badalona, dues havien estat desnonades de les seves cases, una té amenaça de desnonament, i les dues altres han aconseguit signar la dació en pagament però el banc els ha negat el lloguer social.

6i

Actualitat-6-7.indd 2

25/06/2013 19:02:33


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

Gairebé 8.000 pacients esperen ser operats a ů͛,ŽƐƉŝƚĂůĚĞĂŶZƵƟ

t El sindicat de Metge ha comunicat el llistat de pacients que esperen ser operats a Can Ruti

Salut Carles Carvajal

El sindicat Metges de Catalunya denuncia que hi ha més de 7.800 pacients en llista d'espera per a intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques a l' Hospital G e r m a n s Tr i a s i P u j o l d e Bad alona. En c onjunt, les llistes d'espera als vuit hospitals de l'Institut Català de la Salut acumulen un total de 55.409 persones en espera. L' I C S r e b a i x a l a x i f r a d e malalts pendents a 16.70 0 i el temps d 'espera a c inc mesos. Segons dades recollides pel sindicat de Metges de Catalunya, les inter vencions quirúrgiques garantides

amb més demora a l'Hospital Germans Trias i Pujol són les pròtesis de maluc i de genoll, amb 15 i 14 mesos d'espera respectivament. Si sumem els pacients que tenen pendent una operació de colecistectomia o d'hèrnies, hi ha 669 persones en llista d'espera. Aquestes llistes d'espera es repeteixen en les inter vencions no garantides. En aquests casos, les operacions d'hèrnies abdominals sumen retards de 28 mesos, seguides de les de mames no malignes, amb 27 mesos i les d'esquena, amb un any d'espera. En total, hi ha més d'un miler de persones esperant ser operades. Pel que fa a les proves diagnòsti-

ques, els pacients que s'hagin de sotmetre a una colonoscòpia a l'hospital de Can Ruti poden esperar fins a 6 mesos, els cardiogrames por ten un endarreriment de fins a 10 mesos i les e c ografies abdominals i pèlviques d'un any. Cal tenir en compte que el 30% de l'activitat quirúrgica que es duu a terme a la xarxa hospitalària de Catalunya recau en els vuit centres h o s p i t a l ar i s d e l ' IC S. D e s del sindicat lamenten que el pressupost dels vuit hospitals de l'ICS sigui retallat el 2013 entre el 7 i el 10%. En total disposaran de 194 milions d'euros menys que el 2012 segons el sindicat de Metges de Catalunya.

Territori obre un expedient a l’Ajuntament pel llançament ĚĞĨĂŶĂůĞƚƐĚƵƌĂŶƚĞůĂĚĂůŽŶĂ^ƵŵŵĞƌ&ĞƐƟǀĂů Seguretat Carles Carvajal

La Conselleria de Territori ha obert un expedient al govern de Badalna per l'enlairament de fanalets la nit del Badalona Summer Festival. La Generalitat havia prohibit a l 'ajunt ament d e B ad alo na portar a terme el llançament de fanalets a l'alçada

del Passeig Marítim, també havia negat el permís per a la celebració d'un concert a la platja del Coco, a tocar del port, i el llançament de focs ar tific ials des de la sorra. Diver sos veïns de la zona s'haurien queixat als cossos de seguretat, tal com public ava l a s et m a n a p a s s ad a El Tot, de desper fectes en tendals i terrasses particu-

lar s a c aus a d e l 'arr i bad a dels fanalets, recordem que fe i e n p r o p d e m i g m etr e i s'encenien amb foc. El govern local defensa que l'avís de la Generalitat no va arribar fins dos dies després de celebrar la festa. Es preveu que l'expedient interposat per la Generalitat trigarà a resoldre's diversos mesos. i7

Actualitat-6-7.indd 3

25/06/2013 19:02:35


www.facebook.com/tot.badalona

Fotonotícia

Ordenen l’espai per a 65 noves places d’estacionament sota l’autopista C-31 al barri de Sant Roc

Les noves escoles Lola Anglada i Bufalà 2 no estaran a punt per l’inici del proper curs Les famílies de les escoles Lola Anglada i Bufalà 2 han rebut la notificació de la Generalitat sobre un nou retard de la posada en marxa dels nous edificis. De fet, les Ampes de les dues escoles ja han denunciat en diverses ocasions la lentitud de les obres. El compromís del govern català era enllestir-les per a l'inici del curs però en el cas del Lola Anglada no serà fins a finals de setembre quan pugui obrir les portes.

El conseller de Territori ŝ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚĂƚ͕^ĂŶƟsŝůĂ visita unes obres de emodelació al barri de Sant Roc

L’A j u n t a m e n t d e B a d a l o na ha ordenat 65 noves p l a c e s d ’e s t a c i o n a m e n t sota l’autopista C-31 al barri

de Sant Roc, en un tram comprés entre l’avinguda del Maresme i el carrer Jérez de la Frontera.

El conseller de Territori, Santi Vila, i l’alcalde Xavier Garcia Albiol, han visitar divendres unes obres de remodelació al barri de Sant Roc. Vila i Albiol van recórrer una nova plaça pública situada al nord del barri i els treballs de construcció de 28 habitatges amb els quals s’està completant la quarta fase del procés de substitució dels edificis del barri afectats per aluminosi. El conseller va anunciar que les obres dels laterals de l’autopista pendent no tiraran endavant aquesta legislatura.

Els quatre ex-treballadors de COMROC abandonen la vaga de fam però ĐŽŶƟŶƵĞŶůĂƐĞǀĂƉƌŽƚĞƐƚĂ davant la fàbrica E l s 4 ex- t r e b a l l a d o r s d e l'empresa d 'instal·lac ions elèctriques COMROC de Bad alona van aband o nar la vaga de fam, la setmana passada, que van iniciar ara fa un mes per reclamar els salaris de tot un any. Segons FM $PMtMFDUJV 3POEB FMT treballadors van denunciar l'empresa i ara una sentència i un auto judicial avalen la seva reivindicació. Tot i deixar de banda la vaga de fam, l’acampada al carrer Coll i Pujol seguirà fins que l’empresari pagui els sous que déu als treballadors.

8i

Actualitat-8(RADIOTAXI).indd 1

25/06/2013 19:03:08


TUGSAL.indd 1

21/06/2013 9:46:05


L’AV del Centre organitza aquest dissabte el Concurs de façanes i balcons guarnits

t Façana guanyadora del Concurs del passat any, a Dalt la Vila

Entitats Carles Carvajal

L'A s s o c i a c i ó d e Veïn s d e l Centre de Badalona organitza una nova edició del concurs i mostra de façanes florides. Aquesta és una proposta perquè l'estímul de guarnir per un dia façanes, balcons, ter r a s s e s i b ad iu s aju d i a tenir-hi plantes tot l 'a ny. Aq u e s t d i s s a b te, a l c arrer Sant M i quel, tin drà lloc una Exposició de plantes Singulars. Davant dels Frares Carmelites. També dissabte, a la Rambla, tindrà lloc l a d e c o r a c i ó a m b p l a n te s d 'A n n a B o t e r d a v a n t d e l'Escola del Mar. D'11 a 14.00 hores el badiu de l'Associació s'obre a la decoració i acollirà els treballs pictòrics en directe fet per alumnes d'ar t. El concurs coincideix amb el

Dia sense cotxes, al Centre d e B ad alo na , que o m p lirà d ’ac t i v i t at s e l s c ar r er s d e Baix a Mar. Música, concerts, animació infantil o sopars de c ar r e r s s ’e s c a m p ar a n p e r diversos trams del Centre de la ciutat. Activitats repartides pel Centre i Dalt la Vila Ta m b é, a l 'A s s o c i a c i ó, h i haurà un tast de l' exposició fotogràfi c a 'Capri c is d e la Llum' Parc de Ca l'Arnús/Can Solei, que es farà a l'octubre a la llibreria "El Full" autor: Francesc Cabiró. Dissabte, a l a Pl a ç a C o n s t i tu c i ó d e 11.00 a 18.00 hores es farà el 'Gaudiu d'una instal·lació floral' feta per Ricard Carnicero. Així com venda de plantes. El diumenge, 30 de juny a les 13.00 hores tindrà lloc una paradeta d'intercanvi

de plantes esqueixos i llavors al carrer de la Mercè. I dissab t e , a l e s 11. 0 0 h o r e s e l Clu b d e la llana , g u ar nir à de coloraines les escales de Santa Maria i diumenge al matí es confeccionarà una estora floral i artística, feta pels veïns, al c arrer de la Mercè. Així com tindrà lloc el concurs/mostra de façanes durant tot el dia. El concurs es farà durant el Dia Sense Cotxes, aquest dissabte al matí. Els premis es lliuraran el dia 30 de juny a les 14.00 hores al carrer de la Mercè. El jurat és format per, veïns/ veïnes i per membres de l'Associació de Veïns del Centre. El jurat valorarà aquelles façanes, finestres, balcons, badius o cancells que estiguin més ben decorats amb flors, plantes o altres guarniments.

10 i

Actualitat-10-11.indd 2

25/06/2013 19:03:29


Fotonotícia Torna a obrir l’aparcament del solar del Cristall

Sant Joan, la nit més curta de l’any es viu sense incidents importants

El passat dissabte va entrar e n f u n c i o n a m e nt , d e n o u, l'aparcament situat al solar de l'antiga fàbrica del Cristall, al barri de Canyadó. El ser vei funcionarà fins al 30 de setembre, entre dos quarts de nou del matí i dos quar ts d e nou d el ves pre, d e moment, només dissabtes, diumeng es i festius. El preu del ser vei és de 2 e ur o s p er m e nys d e d u e s hores i 4 euros per tot el dia. L’aparc ament està gestio nat per l’empresa municipal Engestur.

Detenen un presumpte agressor sexual enmig d’un intent de linxament Els Mossos d'Esquadra van detenir, la setmana passada, un presumpte agressor sexual mentre un nombrós grup de persones intentava agredir- lo. Els ag ents van acudir al carrer Còrdova del barri de Sant Roc després de rebre l'avís de què un home h av i a a b u s a t s e x u a l m e n t d'un menor. Quan va arribar la policia, un nombrós grup de veïns esperava a la porta per increpar el detingut, que va haver de ser protegit pels agents fins el vehicle policial.

Tornen a incendiar una casa ocupada darrera el Teatre Principal Un incendi es va declarar, la setmana passada, en una casa ocupada del carrer Can Llagosta, justament al darrere del Teatre Principal. Els bombers van explicar que el foc va afectar la planta baixa d'aquesta casa i el fum es va estendre cap a les vivendes del voltant. L'incendi no va provocar cap ferit, però si un gran enrenou al barri del Centre. La casa, ja ha registrat tres incendis, en un any. Els veïns han reclamat una solució i denuncien inseguretat a la zona.

La Revetlla de Sant Joan es va viure un any més enmig de l’olor a pólvora i les revetlles populars. Un any més, les platges de Badalona i Montgat

van aplegar milers de persones per viure la nit més curta de l’any. A Badalona, moltes entitats van organitzar revetlles populars a carrers i places.

c/. Alfons XII, 17 entl. 1a. 08912 BADALONA Tel./Fax 93 399 19 18 De dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 h MATÍ: dijous i divendres de 11 a 13h.

Plaça Trafalgar, 15 baixos - Llefià BADALONA Tel. 93 460 08 35 De dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 h MATÍ: dilluns i dimecres de 11 a 13h.

www.badaweb.com/diagnostic i 11

Actualitat-10-11.indd 3

25/06/2013 19:03:33


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

Malamar-Wake Park obre portes a Montgat Montgat Esther Martinez

El passat dia 22 de juny es va obrir les portes de MALAMARWAKEPARK. Durant el llarg del dia la gent que s’hi va acostar va poder gaudir de les exhibicions que s’hi varen realizar. I els visitants més atrevits van poder gaudir del nou complex lúdico acuàtic. Malgrat la meteorología adversa van ser molts els curiosos i aficionats que es van deixar caure per les instal·lacions. Aquestes pretenen ser un punt de referència d’aquests esports.

Recollida d'aliments a Tiana Tiana Guillem Cuní

Malauradament cada cop són més les famílies que necessiten una ajuda a causa de la crisi, per això des del passat dia 24 fins el dissabte 29 els comerços i entitats del municipi recullen aliments pel Banc d’aliments de Tiana. Aquesta nova iniciativa, sorgida de Tiana Solidària i amb la col·laboració de l'Ajuntament i la parròquia de Sant Cebrià, té la finalitat d’ajudar la bona feina que ja fa la parròquia de Tiana de proveir amb productes alimenta-

Intervenen a Badalona 1.138 bosses i 4.776 ĐŝŶƚƵƌŽŶƐĨĂůƐŝĮĐĂƚƐĚĞ primeres marques La Guàrdia Urbana i la Guàrdia Civil han portat a terme 2 operacions conjuntes amb l'objectiu d'intervenir gènere falsificat de primeres marques en magatzems on es venien a l'engrós. En total, els agents han intervingut 1.138 bosses de diferents mides imitacions de la marca Desigual i 4.776 cinturons imitacions de la marca Diesel. En total, aquests productes tenen un valor de mercat aproximat de 351.840 euros.

ris bàsics a totes aquelles persones que ho necessiten. Durant els últims mesos però, la difícil situació econòmica ha fet que el nombre de famílies afectades vagi en augment i per tant, la quantitat d’aliments necessaris sigui més gran. Així doncs, fins el proper dissabte es podrà portar menjar a qualsevol comerç del poble i, a més, el mateix dia 29, de 18:00h a 22:00h, es farà una festa solidària al Parc del Dr. Mascaró. El preu de l’entrada serà de 1 KG de menjar i es podrà gaudir de tallers infantils, jocs, balls i concerts diversos.

ĂĚĂůŽŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĞŶůĂ Setmana Europea de l’Energia Sostenible L'Ajuntament de Badalona organitza aquests dies la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, una iniciativa a nivell europeu per promoure un ús més racional i eficient de l'energia en la vida diària dels ciutadans i alhora una iniciativa que vol ser una eina per implicar els governs locals en el compliment dels objectius contra el canvi climàtic. Aquest dijous, tindrà lloc una jornada de portes obertes a la instal·lació d'energia solar fotovoltaica del Viver.

ŝƐƐĂďƚĞƚĠůůŽĐĂ>ůĞĮăĞůy/// Fòrum Tic i Social La plaça Trafalgar acollirà, aquest dissabte a partir de les 19:30h, el Fòrum Tic i Social de Llefià. L’acte començarà amb una taula rodona sobre “ w i f i - l l i u r e i x a r xe s m e s h: connexió e internet al servei dels ciutadans i les associacions”, amb la participació de guifi.net, ciutadans dinamitzadors i impulsors d’ús wifi i Llefi@Net. A les 21:30h, el Fòrum ha organitzat la tradicional trobada de tweetaires de Badalona oberta a tothom.

12 i

Actualitat-12.indd 1

25/06/2013 19:41:38


PIS COMPLET!

www.sayez.com

COMPOST PER DORMITORI, MENJADOR, SOFÀ I CONJUNT DE TAULA AMB CADIRES

Sayes.1429.indd 2

30/04/2012 17:30:54


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

AFons

Bombers i Mossos s'endinsen a la mesquita i donen consells de seguretat als immigrants Seguretat Carles Carvajal

En cas d'incendi a casa cal trucar els Bombers i no intentar encarar-se al foc, sinó mirar d'evacuar l'edifici el més aviat p os sible. Un consell tan senzill com aquest centra un dels temes principals de les xerrades que el cos de Bombers i Mossos d'Esquadra han començat a impartir conjunt a m e nt e nt r e l e s c o m u n i tats de nouvinguts de la ciutat de Badalona. Fa uns d i ez, s' h a n t r o b at a m b l a comunitat pakistanesa a l'oratori del barri d'Artigues. L a i n i c i at i va s o r g e i x c o m a conseqüència del recel que sovint generen els cossos de seguretat en els immigrants i amb l'objectiu d'evitar pèrdues humanes, com la de la dona morta a M at a r ó e l p a s s at m e s d e març en llançar-se al buit durant un incendi a casa seva. Precisament aquest cas d e M at ar ó va s e r u n d e l s detonants que va donar peu a les xerrades. La dona morta a la capital del M ares m e es va pre c i p it ar pel balcó abans que arribessin els Bombers, en sentirse acorralada pel foc que es va originar a casa seva. " S e g u ra m e n t a l s e u p aí s quan truquen als Bombers, no hi van, però aquí sí que sempre responem", adverteix el cap del cos a Badalona, Jordi Pallejà. "Intenten s o lu c i o n ar e l s p ro b l e m e s pel seu compte i en última instància és quan truquen als Bombers", afegeix Pallej à . D u r a n t l a xe r r a d a e l s remarca que la trucada al 112 és la primera cosa que han de fer i que, si és possi-

t Responsables del cos de Mossos i Bombers, durant una xerrada a l'oratori del barri d'Artigues

ble han d 'evac uar l'edifi c i a l 'e s p er a q u e ar r i b i n e l s Bombers. "Són consells útils per a molts compatriotes", destac a un dels membres de la comunitat pakistanesa, Asad Khan. En aquet s e nt i t , e l c o o r d i n ad o r d e l grup de Policia Comunitària dels Mossos d'Esquadra a B ad a l o n a , M ar c C e n d r ó s, explica que sovint en el moment en què s'origina un incendi, l'afectat pensa més en els seus objectes personals o sentimentals sense adonar-se que posa en perill la seva vida. "Potser en una s i t u a c i ó d ' e m e rg è n c i a n o us deixarem entrar a casa vostra", els comenta l'agent. "Davant la possibilitat que u n a p e r s o n a p e r d i 1. 0 0 0 e u ro s , e n fro n t d e l a s eva vi d a ... N o h i h a c o l o r! ",

exclama Cendrós. Al Pakistan, afegeix Khan, la gent no viu en pisos i "no coneixen e l s t e m e s d e s e g u re t a t " . "Després de 19 anys aquí hi ha coses que encara jo desconec", reconeix aquest p o r t ave u d e l a c o m u n i t at pakistanesa de Badalona. Durant la xerrada també es repassen altres situacions més quotidianes, com el fet de tancar la porta amb clau per minimitzar el risc de robatoris o el fet de tenir les instal·lacions elèctriques en bon estat per reduir el risc de patir un incendi. Pallejà reconeix que sovint els problemes venen donats per l'aglomeració de persones en un habitatge, però aquest, diu, ja és un altre problema: "És un problema social".

14 i

AFons-14.indd 1

25/06/2013 9:56:49


(dimecres tancat tot el dรญa) i divendres de 9h a 14 h ( tardes tancat )

ROVIROSA GESTOR

FRANCESC LAYRET, 119 baixos Tels. 93 384 64 53 - Fax. 93 384 23 65 - BADALONA www.rovirosagestor.com HORARI matins: de 10h a 13h - tardes de 16h a 19h (excepte dissabtes i divendres tarda)

FISCAL, LABORAL I COMPTABLE. PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMรS PISOS EN LLOGUER

ARTIGAS:CTRA MENA 55 m2 n/ asc 3 hab menj,cuina reformada balcรณ 1 bany terra hidrรกulic ........................................................................ 500,00 โ‚ฌ . ARTIGAS:RIUS I TAULET 3 Hab, menjador cuina 1 bany terrassa de 20 m2 ASCENSOR ..................................................................................... 550,00 โ‚ฌ CENTRE: AVGDA MARTI I PUJOL . 60 m2 3hab, menj,cuina , un bany , balcรณ n/asc.bon vinat a prop estaciรณ Renfe ..................................550,00 โ‚ฌ CENTRE: GERMA JULI 90 m2 4 hab 2 banys balco tot moblat amb electrodomestics ascensor ,calefaccio............................................850,00 โ‚ฌ CENTRE. MARTI I JULIA 75 M2 3 hab menj,cuina reformada 1 bany balcรณ terrat comunitari Finca de dos veรฏns n/asc........................ 700,00 โ‚ฌ CENTRE: MARTI I JULIA LOFT 50 m2 terrassa 2ยช linea de mar ext lluminรณs ascensor FINCA NOVA ....................................................... 650,00 โ‚ฌ . CENTRE: SANT ANASTASI 0+DEPHQMFXLQDEDQ\ร€QFDGH veรฏns n/ascensor zona peatonal tranquilza ................................... 600,00 โ‚ฌ CENTRE: SANT BRU "CAN MERCADER"75 M2 3 Hab menj,cuina 1 bany terrassa ascensor calefacciรณ a gas EXTERIOR BON VEINAT.....650,00 โ‚ฌ CENTRE : SANT FRANCESC D'ASSIS 40 M2 ESTUDI 1 hab menj,cuina 1 bany TOT REFORMAT nomes 2 veรฏns n/ascensor a prop del mar............... ................................................................................................................... 500,00 โ‚ฌ CENTRE : RยชMATAMOROS 60 m2 2 hab menj,cuina 1 bany terrassa disposa serveis en alta n/asc.pocs veรฏns zona tranquila ............ 550,00 โ‚ฌ GORG : TORTOSA .+DEPHQMFXLQDEDQ\QDVFSDUTXHWร€QFDWRWD reformada ............................................................................................. 500,00 โ‚ฌ MONTGAT : COSTERES ร€QFDGHYHwQVPKDEPHQMFXLQDEDQ\ terrassa de 17 m2 , barbacoa, calefacciรณ, tot reformat ........... 650,00 โ‚ฌ PEP VENTURA GUELL I FERRER Planta baixa de 100 m2 2 hab menj,cuina 1 bany pati 15 m2 park 2 cotxes sot.calefac.aire condic. ... ................................................................................................................... 900,00 โ‚ฌ PEP VENTURA MIQUEL SERVETร€QFDGHYHwQVQRDVFHQVRUPHQMDGRU cuina reformada 1 bany amb dutxa ,terrat comunitari................600,00 โ‚ฌ PEP VENTURA SARAGOSSA 125 M2 4 Hab, /1 suitte 2 banys ,calefacc. aire cond.terrassa de 17 m2 RECIEN PINTAT Terrat comunitari 880,00 โ‚ฌ SISTRELLS AVGDA CARITG 65 m2 3 ah menj,cuina 1 bany n/asc.terrassa serveis en alta MOBLAT ...................................................................... 450,00 โ‚ฌ SISTRELLS SANT HILARI DE SACALM 60 m2 3 hab menj,cuina 1 bany ,balcรณ n/asc.serveis en alta , exerior ...............................................450,00 โ‚ฌ STA COLOMA SANT RAMON Planta baixa 75 m2 , 3 Hab, menj,cuina 1 bany amb dutzxa terrassa s'han de fer millores .......................440,00 โ‚ฌ

DALT LA VILA : ERAS 30 M2 ........................................................... 300,00 โ‚ฌ GORG: ALFONS XIII ..230 M2 PORTA METALICA ZONA COMERCIAL , COMPTADORS ..................................................................................... 900,00 โ‚ฌ GORG: ISAAC PERAL 180 M2 MAGATZEM TALLER OFINES DISPOSA DELS SERVEIS EN ALTA ................................................................... 1.000,00 โ‚ฌ GORG; PROGRES/PONENT 100 M2 10x10 BON ESTAT LOCAL CANTONERA .................................................................................... 1.100,00 โ‚ฌ LLEFIA PL. DR FLEMING DOS LOCALS DE 15 M2 OFICINA COSULTORIA ETC 400 โ‚ฌ EUROS CDA LOCAL......................................................... 400,00 โ‚ฌ LLOREDA PJE RIU NOGUERA 25 M2 MAGATZEM O SIMILIAR.......280,00 โ‚ฌ MONTIGALร€: APENNIS 80 M2 BON ESTAT CENTRE CIAL, PERSIANA ELECTRICA ............................................................................................... 750,00 โ‚ฌ MONTIGALA : PEDRO ANTONIO ALARCON 480 M2 ANTIC TALLER TEXTIL TERRASSA 200 M2 DESPATX BON ESTAT....................................1.300,00 โ‚ฌ MONTIGALA : J.M.CUYAS TOLOSA 110 M2 CIAL OBRA NOVA SORTIDA DE FUMS COMERCIAL BEN ACONDICIONAT ...............................800,00 โ‚ฌ MORERA AVGDA PRAT DE LA RIBA 100 M2 SRTIDA FUMS ACTIVITAT ANTERIOR PERRUQUERIA BON ESTAT ............................................600,00 โ‚ฌ MORERA. SANT VICENร‡ 40 M2 ANTIGA JUGUETERIA BON ESTAT 300,00 โ‚ฌ PEP VENTURA ALFONS II 35 M2 BON ESTAT 2 DEPARTAMENTS AMB SEPARACIONS VIDRE BANY REFORMAT .........................................450,00 โ‚ฌ PEP VENTURA ALFONS XII 50 M2 COMERCIAL OFICINA PERFECTE ESTAT ACONDICIIONAT PARQUET ............................................................... 430,00 โ‚ฌ PEP VENTURA TORRAS I BAGES BXS 40 M2 + SOTANO 30 M2...........................500,00 โ‚ฌ SALUT AV MARQUES SANT MORI 100 M2 ANTIC BAR ( NO TENIM LLICENCIA S'HA DE TORNAR A DEMANAR) .................................... 500,00โ‚ฌ SALUT GRAL MORAGAS BXS + pis = 180 M2 OFICINES BOTIGA CIAL ETC VENDA 440.000,-Euros .............................................................1.500,00 โ‚ฌ SANTA COLOMA Pยบ LLORENร‡ SERRA 240 M2 en tres plantes de 80 m2 ...........................................................................................................1.200,00 โ‚ฌ S.ADRIA BESOS ANDREU VIDAL 80 M2 PER ACONDICIONAR A PROP ZONA COMERCIAL PEATONAL ......................................................... 600,00 โ‚ฌ SANT CRIST AVGDA CARITG 40 M2 OFICINA MAGATZEM ETC......330,00 โ‚ฌ SANT CRIST AVGDA CARITG 550 m2 comercial cantoner ....... 900,00 โ‚ฌ SANT CRIST COLL I PUJOL 300 m2 dividit en diferents estancies ,cantoner BON ESTAT tot EXTERIOR ................................................................ 1.800,00 โ‚ฌ SANT CRIST CUBA 50 M2................................................................... 330,00 โ‚ฌ SANT CRIST S.HILARI SACALM 100 M2 COMECIAL , MAGATZEM BOTIG ETC............................................................................................................ 450,00 โ‚ฌ

LOCALS EN LLOGUER

PLACES D'APARCAMENT PER LLOGAR

ARTIGAS GUASCH Hi ha dos locals nยบ 71 ( 57 m2 ) 400 ,-Euros Nยบ 91 ( 40 M2 ) 300 EUROS ...................................................................... 300,00 โ‚ฌ BUFALA MOLI DE LA TORRE .. 80 M2 BON ESTAT 2 ASEOS SORTIDA DE FUMS TRASTER 4 M2 DEVANT INSTITUTS ................................600,00 โ‚ฌ BUFALA SANT JORDI PPDJDW]HPRร€FLQHV800,00 โ‚ฌ CENTRE: AVGDA PRESID COMPANYS 0DFRQGLFLRQDWRร€FLQDLPDJDW]HP molt comercial ....................................................................................... 725,00 โ‚ฌ CENTRE: GUIFRร‰ 5'50 X 30 = 165 M2 COMERCIAL.. .............800,00 โ‚ฌ CENTRE MAGATZEM ..120 M2 ( 2'50 x 27 ) magatzem ,taller comerรง etc ............................................................................................................. 700,00 โ‚ฌ CENTRE MOSEN ANTON ROMEU 80 M2 + 28 M2 DE PATI ( S'HA D'ACONDICIONAR ) ............................................................................ 800,00 โ‚ฌ CENTRE: PRIM 137 M2 nova Construcciรณ ,perfecte estat , aseo vestidor a prop JUTJATS ............................................................................... 1.000,00 โ‚ฌ CENTRE RIBAS I PERDIGO COMERCIAL 90 M2 + PIS 40 M2 ( en actiu hi ha un tapisser) ............................................................................... 2.000,00 โ‚ฌ CENTRE: SANT JOSEP 50 m2 OFICINA COMERCIAL .............500,00 โ‚ฌ CENTRE SANT PERE BAIXOS de 100 m2 comercial ACONDICIONAT .. ................................................................................................................... 600,00 โ‚ฌ CENTRE: SOLEDAT BAIXOS DE 35 M2 ZONA COMERCIAL A PROP CARRER DEL MAR CARRER PEATONAL ............................................................600,00 โ‚ฌ DALT LA VILA : BARCELONA 50 M2 OFICINA TALLER DESPAIX....280,00โ‚ฌ DALT LA VILA : BARCELONA 30 M2 COMERCIAL TALLER OFICI NA ETC ......................................................................................................... 360,00 โ‚ฌ

CENTRE: RยบMATAMOROS PLAร‡A MOTO........................................ 25,00 โ‚ฌ CENTRE: RยบMATAMOROS PLAร‡A GRAN ( PARKING D'UNA SOLA PLANTA ) .................................................................................................................... 90,00 โ‚ฌ CENTRE: SOLETAT PLAร‡A GRAN ( DOBLE ) ................................ 120,00 โ‚ฌ PEP VENTURA BALDOMERO SOLA PLAร‡A PETITA ....................... 70,00 โ‚ฌ

VENDES

CENTRE: AV PRESIDENT COMPANYS 90 M2 50% OFICINA 50% MAGATZEM ACONDICIONAT OFICINES ..................................... 155.000 โ‚ฌ CENTRE: LLUNA CASA 225 M2 SOT/BX 1ยบ2ยช 3 hab menj,cuina 12 banys pati 2 terrasses 2 sales.................................................................380.000,00 โ‚ฌ CENTRE: SANT JOAQUIM6RODUPPFRQVWUXLWVHVSRWHGLร€FDU baixos i pis .....................................................................................380.000,00 โ‚ฌ LLOREDA: PJE RIU FRESSER 58 M3 3 hab menj,cuina 1 bany asc galeria balcรณ 6 m2 BON ESTAT ASCENSOR.........................................150.000,00 โ‚ฌ STA COLOMA GRA. CAMPRODON LOCAL DE 144 M2 ..250.000,00 โ‚ฌ SALUT ECHEGRAY 50 M2 COMERCIAL ANTIGUA PELUQUERIA ............ .............................................................................................................. 60.000,00 โ‚ฌ SALUT GRAL MORAGAS LOCAL COMERCIAL BAIXOS I PIS DE 180 M2 PER OFICINES /BOTIGA ETC ......................................................440.000,00 โ‚ฌ

TRASPASSOS

PEP VENTURA ALFONS XII 120 M2 BAIXOS SOT I PIS 2 ESTANCIES PERRUQUERIA 3 ESTANCIES ESTETICA 20.000,00 โ‚ฌ EN PLE FUNCIONAMENT

15 |

rovirosa NNNN.indd 3

25/06/2013 17:48:00


Entrevista a Diego Vera, il·lustrador

Per a mi un bon còmic ha de tenir una història molt ben ƉĞŶƐĂĚĂ͘YƵĞƟŶŐƵŝůĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚĚĞƐŽƌƉƌĞŶĚƌĞDzƚŝƋƵĞ ƐŽďƌĞƚŽƚƐŽďƌĞƚŽƚ͕ŶŽǀƵůŐƵŝƐƋƵĞƐDzĂĐĂďŝ͘ Diego Vera és el que anomenem un badaloní d'adopció i en fa bandera! És il·lustrador i acaba de treure al mercat la seva primera novel·la gràfica "Un tipo con chispa" amb l'editorial Cúpula. Una història divertida, carregada d'humor i perfecte per gaudir-ne aquest estiu.

Gina de Tera

Qui és Liborio Libb? Libório Lib b és un nen d e 8 anys que viu en un barri una mica deixat de la mà de l´ajuntament, com passa a Badalona. És obert, amable i simpàtic, amb una imaginació desbordant i una l ò g i c a a p l a s t a nt . Per a i xò é s “ u n t i p o c o n c h i s p a ”. I molt més després del que li passa quan es menja la “pirula” del seu germà gran,

en Kevin-Maikel...un garrul amb encefalograma pla.En Libb viu al barri de la morera, i allà te la seva vida, el cole, els amics, els gronxadors... D'on neix aquest personatge? Neix una nit amb els amics mentre xerrem a tort i a dret de idees que ens agrada exposar, va nèixer com qui no vol la cosa, entre els apunts, quan estudiava a la Pau Gargallo de la c lasse

d e h i s t o ria de l´ar t... Vaig començar a donar forma al personatge, a pensar on podia viure, el seu entorn, els seus gustos, les seves inquietuds... Al final va quedar un personatge bastant ric i graciós. Confessa! Podem dir que és el teu alter ego o no té res a veure? Doncs en realitat una mica sí que pot ser, però en un principi mai m'ho havia plantejat! És cert que sóc adult i en Libb no

16 |

Persones-16-17.indd 2

25/06/2013 13:14:41


ho és, però pel que fa la personalitat, tots dos estem bastant tocats de l´ala... no perquè estiguem bojos sinó perquè els dos ens esforçem a veure la nostra realitat i la nostra vida en general amb un punt mes colorista i amable "Un tipo con chispa" és la teva primera novel·la gràfica, com et sents? Uffff !!!! imagina´t… ENCANTAT DE LA VIDA! És una il.lusió molt especial i aquesta sensació ja des del principi, que es quan l´editor qui et truca i et diu: " Nos gusta la historia que nos has enviado y creemos que puede ser un pelotazo”. És una experiència que volia tenir desde fa molt de temps i que gràcies a la Cúpula i a la seva confiança en mí, avui puc veure complerta. Espero que no siqui la única novel.la gràfica que faci, però això ja depèn de si agrada als lectors. Quant de temps has estat elaborant-la? La idea la he tingut al calaix uns quatre o cinc anys. I des que vaig saber la seva edició entre nou i deu mesos. Cal tenir en compte que treballo vuit hores diàries dissenyant personatjes per a l´empresa defectes especials per a cinema i publicitat del meu marit, l´Aleix Torrecillas (ZEROSFX), i ha estat una feinada! Però em sento molt afortunat! Com definiries l'humor? Un humor molt personal, tant propi que no sé fins a quin punt la gent ho entendrà! Tot i que he intentat deixar-ho tot lligat d'una manera comprensible i clara. És bastant corrosiu, crític, irreverent...però també trobareu pinzellades d'amabilitat, és com un cocktail d'idees bastant extrany. És un còmic pop? Ostres sí, absolutament. Els colors que he triat són com de nen petit, com si ho hagués d i b ui xat e l pr o p i Li b or i o i l'estètica és molt molt popera i

Persones-16-17.indd 3

naïf. És un estil que s'adiu molt amb la història i que a mí personalment m´encanta. Els meus gustos musicals, televisius i cinematogràfics ho són molt també... adoro les pel.lícules o les cançons que, malgrat tot, et deixen un bon sabor de boca i un missatge positiu. El còmic és alegre, desenfadat, irreverent, fresc i en el fons, molt proper a qualsevol... o almenys és el que crec que he aconseguit amb això. La música també hi juga un paper important! Sí! hi surt La Casa Azul! És un dels meus grups preferits. Una anécdota: Quan estaba amb les primeres idees i esbossos de "Un tipo con chispa" les cançons de la casa azul van ser un gran pilar d'inspiració, m'aventuraria a dir que gràcies a Guille Milkyway la novel·la és com és avui. Quins són els teus referents dins del món del còmic? El cómic ha sigut un dels pilars de la meva vida des deben petit. Recordo anar al barber i llegir Zipi y Zape ( els meus preferits), Mortadelo y Filemón, Carpanta, Anacleto, 13 rue del percebe. A casa quan sortia del cole, sempre veia Barrio sésamo i els dissabtes la Bola de Cristal i després de dinar feien Dragones i Mazmorras i jo flipaba amb aquesta sèrie. I avui en dia encara veig alguns dibuixos com Hora de aventuras, Futurama... Per a mi són uns mestres en Mauro Entrialgo, el Juanjo S áez, D a r i o ad a n t i, Pa c o alcázar, Joaquin Reyes. Quins són els elements claus per a un bon còmic? Per a mi un bon còmic ha de tenir una historia molt ben pensada. L'estil ha d´anar de la mà del que s´està explicant perquè farà al projecte més fort i atractiu. Que tingui la capacitat de sorprendre´t i que sobretot sobretot, no vulguis que s´acabi. Publicar una novel·la gràfica

a dia d'avui és una gran proesa? Home, ja ja ja, ¡jo em sento com un superheroi que ha aconseguit un somni! Així que personalment penso que sí que he fet un proesa! ¿Perqué no dir-ho? Editar un còmic en un pais que no es preocupa gens ni mica per la seva cultura, doncs no surt a compte, en realitat, però chico, quin gust que dóna veure-ho editat! Cada cop hi ha més il·lustradors o per fi es comença a valorar la vostra feina? Actualment, amb les noves tecnologies i les apps i les xarxes socials, qualsevol que tingui un pèl de inquietud es pot expressar super bé utilitzant aquets suports. també és cert que cada cop hi ha més il.lustradors, fotògrafs, dissenyadors, directors... trobo que és genial! Pots tenir totes les eines del món, però només es dedicaran a això aquells als que realment els hi inquieti el que fan. Pel que fa la teva pregunta: No. No trobo que se'ns valori encara com Déu mana la feina que fa un il.lustrador o un dibuixant de còmic, està molt mal pagat i ningú creu que valgui el que realment costa. Tens prevista alguna presentació? I t ant! I a m é s em fa una i l.l u s i ó m o l t g r a n a i xó d e firmar exemplars i conèixer als hipotètics lectors que vulguin que elssigni el còmic! Encara no en sé res. En teoria farem la presentació a l'Fnac Triangle però encara no sé res del cert. Continua la frase, "Un tipo con chispa" t'agradarà si t'agrada... ja, ja, ja!!! Vale! “Un tipo con chispa t´agradarà si t´agrada l ' h u m o r i r r eve r e n t , s e n s e prejudicis, sense tabús i sense pors al “què diràn”. T´agradarà si t 'agrada fer diver tida la quotiddianitat, si estàs cansat de veure la vida amb el prisma de sempre. | 17

25/06/2013 13:14:42


Cara i creu en els equips inferiors del Fiatc Joventut Bàsquet Artur Piquet

L'equip infantil del Fiatc Joventut no va poder revalidar el títol del Campionat d'Espanya que es va celebrar a Guadalajara la setmana passada. Després d 'u n a pr i m er a r o n d a a m b dues victòries i una derrota, contra el Canterbury Idecnet, equip que va perdre la final, el dissabte, contra el Real Madrid. L' equip d'en Jordi Ferrer va caure a vuitens de final davant del F.C Barcelona Regal per 86-62, en un partit en el que els jugadors verd-inegres van estar dins del partit fins el tercer quart. En aquest tercer període un parcial de 23-9 va deixar el partit vist per sentència, deixant el marcador en un clar 72-44 a favor dels blaugrana. D'altra banda, durant el passat cap de setmana de Sant Joan, l'equip aleví va aconseguir el XI Torneig Nacional Aleví de Minibàsquet del Genovés. El Mini “A” del Joventut, que va arribar a la localitat valenciana com a campió de Catalunya,

és un dels equips que no falla mai a la cita d'aquest clàssic del bàsquet, i en aquesta edició va aconseguir alçar el títol. En la primera fase l'equip badaloní va començar guanyant a l'equip local, el CB Genovès, per un clar 17-137, tot i que va tenir la notícia negativa de la lesió de l'Álex Aguado, que ja no va poder jugar cap altre partit del campionat. A la tarda, l'equip del David Jimeno també va derrotar al CB Zaragoza en un partit molt més ajustat (83-76). Amb aquestes dues victòries els joves jugadors del Badalona van aconseguir la classificació per la final, que va disputar

contra l'equip malagueny del CB El Palo FYM. L'equip de Badalona va fer una primera part excel·lent, arribant a tenir fins a 28 punts a favor, gràcies a un joc basat en ràpids contraatacs i una molt bona defensa. El resultat final va ser de 76-63, reafirmant una victòria merescuda per l'equip aleví verd-i-negre. A més a més, el trofeu de campió no va ser l'únic amb el que l'expedició badalonina va tornar a casa, ja que l'Arnau Duatis va ser escollit com a MVP del torneig gràcies a la seva gran actuació en els tres partits disputats en el campionat.

ůĂĚĂůŽŶĂĚŝƐƉƵƚĂƌă͕ƵŶĞƐƟƵŵĠƐ͕ĞůdŽƌŶĞŝŐĚĞůƐ,ŝƐƚžƌŝĐƐ Futbol Artur Piquet

El dijous passat es va celebrar el sorteig de la XXVIII edició del Torneig dels Històrics del futbol català, el tradicional torneig estiuenc que, aquest any, tindrà lloc entre els dies 5 i 10 d'agost a les instal·lacions del Guinardó. El Badalona tornarà a participar un any més a aquest torneig que serveix als equips per seguir agafant rodatge de cara a l'inici de la propera temporada. En Piti Belmonte tindrà entre tres i cinc partits més per acabar de transmetre als seus nous jugadors les bases en les que

voldrà que es fomenti el joc del Badalona. El sorteig va deixar a l'equip badaloní enquadrat en el grup 1, juntament amb l'A.E.C.Manlleu i la U.E. Sants, equips amb els que disputarà una primera fase en la modalitat de 3x1, amb dos partits de 45 minuts per cada equip. El guanyador d'aquest triangular s'enfrontarà al guanyador del grup 3, format per A.E Prat, F.C Santboià i F.C Martinenc, en unes semifinals que tindran lloc el divendres 9 d'agost. El rival en una hipotètica final, que es disputarà el 10d'agost, sor tirà de l'altre banda del quadre, en el que s'enfrontaran

els guanyadors del grup 2 i el grup 4. En el segon grup hi va quedar enquadrat la U.E Cornellà, la U.E Llagostera i el C.D Masnou, i en el quart, el C.E Hospitalet, el C.E Júpiter i l'Ascó F.C.

18 |

Esports-18-19(V8).indd 2

25/06/2013 17:33:00


ůƐĂĚĂůŽŶĂƌĂĐƐƚĂŶƋƵĞŶůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂĂŵďůΖĞŶƚƌĞŐĂĚĞůƐ ƚƌŽĨĞƵƐDsWĚĞƚŽƚĞƐůĞƐƐĞǀĞƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ Futbol Americà Artur Piquet

El divendres passat els Badalona Dracs van concloure la temporada amb un sopar de cloenda en el que es van entregar els premis als jugadors més destacats d e l ' a n y. E l s g u a n y a d o r s dels premis van ser el David González (en la categoria infantil), l'Oriol López (en la categoria cadet), l'Eduard R o d r i g o G u z m á n (e n l a categoria júnior), el Rubén B e l t r á n (e n l a c a t e g o r i a rookie sènior) i els germans Brugnani van aconseguir-lo en l'atac i la defensa sènior, el César i el Jordi respectivament. La Sandra Aguilar va ser l'única guanyadora femenina, sent la única MVP del club. En l 'e nt r e g a d e p r e m i s, a més a més dels familiars i

amics d'equip dels guanyad o r s , t a m b é h i va n s e r e l p r i m e r T i n e nt A l c a l d e, e n

Miguel Jurado, i el Coordin a d o r d ' E s p o r t s , e n To n i Comas.

Roll ups publicidad t1VCMJDJEBEFYUFSJPS t&YQPTJUPSFTFOSPMMBCMFT t5PEPUJQPEFGPSNBUPT publicitarios, roll ups, paneles, banderas, etc.

| 19

Esports-18-19(V8).indd 3

25/06/2013 17:34:14


Una xemeneia Jordi Ballesteros hospitabulis.wordpress.com

Crónica de Tiana Benvingut a Tiana Gemma Liñán gemmalinan.blogspot.com

El premi festa nacional països ĐĂƚĂůĂŶƐƐŽůƐƟĐŝ Ě͛ĞƐƟƵ Joan Soler i Amigó

20 |

Opinio-20-21.indd 2

La gent que abans de dir-ne una de grossa, avantposen un “permeteu-me l’expressió”, e n e l fo n s s ó n p l e n a m e nt conscients que la van a dir grossa. Si no fos així, naturalment, no posarien la falca protectora que els ha de permetre a posteriori matisar l’atzagaiada. No sol quadrar, doncs, un “permeteu-me l ’ex p r e s s i ó” a m b u n e s t at d’espontaneïtat màxima, de confiança absoluta amb els qui t’escolten. En aquests casos, l’atribut cap a un adversari, la idea més radical o la màxima més indecorosa surten a raig, sense pal.liatius. Aquesta setmana el “permeteu-me l’expressió” l’he sentit

en un fragment d’una xerrada robada a en Duran. Una xerrada que feia a la seva militància, em sembla que gironina. Vagi per davant que no és massa digne del periodisme això de transcriure converses robades, (com tampoc deu ser massa digne dels companys de partit gravar les reunions internes i després vendre se-les). En Duran, en aquella conversa, abans de qualificar el grau de capacitat governamental dels qui ara donen supor t al govern del seus, va desplegar el matalàs del “permeteu-me l’expressió”. Això indica, a parer meu, que era conscient que hi havia algun risc, que era conscient

Si tingués a les meves mans ni que fos una petita part de la gestió de l’Ajuntament, centraria els meus esforços en fer un petit llibre d’instruccions de com viure al poble. “Benvingut a Tiana” seria una publicació senzilla, adreçada als noubinguts. Quan vinguessin a empadronar-se els hi donaria. Dins hi trobarien els elements indispensables per adaptar-se al poble i viure’l. I entre les quatre coses que els hi explicaria, hi hauria la lluita i esforç per intentar despertar el poble i treure’l d’aquell forat anomenat “poble dormitori”. Entre les quatre coses que hi trobarien hi hauria la manera de ser dels tianencs, el que

els fa ser autèntics, les festes i tradicions i com gaudir d’un entorn privilegiat, tan de dia com de nit. Durant molts anys el comerç ha lluitat perquè la gent no marxi del poble. Els joves, van fer mans i mànigues, també durant molts anys, pel mateix però l’oci nocturn a Tiana ni està ni se l’espera. Per això ens agrada tant quan algú té una iniciativa que permet fer una copa havent sopat, sense haver d’agafar el cotxe, i amb quatre notes musicals de fons. Però les trucades inoportunes d’alguns veïns que només coneixen la norma pel que fa als seus drets, esmena la plana i fa del poble amable un municipi gris. La

N o er a la pr im er a ve g ad a que em presentava al Ciutat de Badalona, però així que vaig saber-ho em vaig quedar sorprès. No sempre es guanya. La Nit Literària abasta el premi de Teatre Breu. El Memorial Carme Guasch de poesia. El de narrativa juvenil. I el Ciutat de Badalona i Països Catalans - Solstici d’Estiu. L’acte, a l’Espai Betúlia, em va semblar encertat, i el lloc, ben propi. L’altre encert va ser la dedicació a Salvador

Espriu. Llàstima de lespífiesde la megafonia, perquèels que van recitar els poemes d’Espriu no s’ho mereixien. Els secretaris dels respectiu jurats van ser crítics en els seus parlaments. Calia ser-ne: van parlar de retallades, del fet que la cultura no és una despesa sinó una inversió. Els autors premiats vam parlar de cultura i de Badalona. També calia. Cap d’ells era badaloní, llevat de mi mateix. Van parlar de les obres i ens van fer venir

25/06/2013 17:22:10


que en cas de transcendir, potser necessitaria fabricar una excusa florida dies més tard. O indica, ves a saber, que potser té assumit que viu a l’època de la presumpció de gravació.

mateixos punts de vista amb dècades de distància, se’ns apareix una ciutat que és la mateixa però que és diferent. A cada parell de fotografies bessones només alguns punts de referència que no han canviat, permeten fer-te la composició que et treu del dubte: una xemeneia, un turó, una façana... Elements antics immòbils que en fixen d’altres de més nous. I torno a en Duran, ara. Fa anys vaig compartir una roda de premsa amb ell a l’Hotel Miramar. I quan dic que fa anys, vull dir que en fa molts d’anys, a primers dels noranta. Ell ja ostentava el càrrec

que ara ostenta en el seu partit i jo devia ser president comarcal dels convergents. Si d emà la Fac u M ar tínez anés a cobrir una roda de premsa similar i comparés la foto que fes amb la d’aquella altra roda de premsa, probablement en Duran faria, si em permeteu l’expressió, el paper d e xe m e n e i a , d e t u r ó, d e façana... un element immòbil que ajudaria a fixar-ne d’altres de nous a la fotografia actual. Un element important, sens dubte. Un element referent del passat que ajuda a entendre el present. Un present en el qual, a uns més que a d'altres, ens costa una mica d’anar-hi encaixant.

poca mà esquerra de la policia no ajuda gens. Un exemple: Divendres. 00h. Mas Blanc. Concert acústic. 20 persones de públic. La policia arriba i fa baixar encara més el volum. Era un concert autoritzat i segons les ordenances municipals de convivència i soroll, el Mas Blanc complia tota la normativa per fer la festa a l’aire lliure pactant l’horari. I l’horari pactat amb l’ajuntament era fins la 1h. Per tant, perquè la policia es presenta al Mas Blanc quan passen pocs minuts de les 00h? Per moltes trucades que rebi la policia, s’ha d’explicar als veïns la normativa que afecta cada cas i ho han d’entendre.

Ho han d’entendre els que han vingut a viure de fa poc i els que fa anys que viuen i fa anys que es queixen, que d’aquests també n’hi ha. Perquè sinó, a més d’enterrar en vida comerços i restaurants que en temps de crisi s’estan reinventant i donen un toc de personalitat al poble, caurem en l’absurd que ja han caigut alguns. Aquells que es queixen perquè canta un gall, perquè borda un gos i, el que trobo més surrealista encara, perquè toca el campanar!!!! Això pel que fa al soroll, però la llista és llarga pel que fa a altres tonteries, com el capítol grotesc de la tauleta de la Celi de fa un any. Afortunadament encara som

un poble, amb totes les seves coses bones i dolentes. Els que es queixen de les coses del dia a dia que passen en un poble, potser haurien d’anar a viure a una illa deserta o a una urbanització perduda a la muntanya d’un poble sense ànima. Cal lluitar perquè Tiana no sigui un poble dormitori en tots els sentits i garantint els drets de tots. Per cert, a la meva guia “Benvinguts a Tiana” hi hauria un annex pels tianencs de tota la vida que s’obliden de les normes bàsiques de convivència. Alguns dels que es queixen durant tot l’any fan més soroll i són més pesats que totes les festes juntes.

ganes de llegir-les. Quan em va tocar parlar a mi estava força neguitós, i no era que no estigués avesat a parlar en públic, sinó que estava emocionat. Vaig voler dir unes coses molt concretes: Que el meu primer premi literari va ser una obra conjunta amb en Joan Argenté. Va ser el Premi La Selva del Camp de Poesia, 1964.Jo començava i ell era literàriament reconegut. Que un dels poemes recitats en memòria de Salvador

Espriu va ser El meu poble i jo, dedicat a Pompeu Fabra amb motiu del Centenari del seu naixement, l’any 1968, precisament a Badalona, i prohibit per la censura. Avui el nom de Pompeu Fabra és merescudament present en el metro de la Línia 2, i en la plaça que ocupa tota l’illa. I que, per a mi rebre aquest premi d’ara té una significació molt plena en el marc de la lluita pel dret a decidir i per la sobirania del nostre país i la nostra cultura.

Que la novel·la històrica titulada Verdera. La muntanya de les relíquies hagi rebut enguany el reconeixement del jurat, és per a mi només un primer pas. El segon serà el reconeixement dels lectors. Juntament amb les altres obres premiades, serà presentada públicament el dijous 12 de desembre. Si us agrada, us agrairia que m’ho féssiu saber. Serà, per a mi, una gran satisfac ció, i em donarà més ganes de continuar escrivint.

Faig un salt, ara. I me’n vaig a un llibre, un llibre de Facu Martínez, de títol explícit “Així era i així és”. Un llibre que té un no sé què d’aquells anuncis de dietes miraculoses, amb una foto de l’abans de la dieta i una del després, però amb la particularitat que el pacient és una ciutat, és Badalona i que la dieta, més que una dieta, és la història. Amb un exercici preciós de buscar els

| 21

Opinio-20-21.indd 3

25/06/2013 17:22:11


Amb veu pròpia Micaco madur La Fundació la Salut Alta ha iniciat una campanya per recaptar fons i poder pagar les colònies a nens i nenes dels barris de la Salut i Llefià. Es tracta d'un projecte de micromecenatge on hi pot participar tothom qui vulgui, amb la quantitat que sigui. Des de l’entitat han explicat que és una manera d'aconseguir una part dels diners per a les activitats dels nens així com donar a conèixer la tasca de la fundació. Des d’aquí esperem que els nens i nenes d’aquesta zona de la ciutat puguin gaudir de l’estiu i marxar de vacances.

Micaco podrit Cada dissabte o diumenge al matí, els veïns dels barris del Centre, Casagemes o Canyadó, per posar tres exemples, es lleven pensant que potser en el seu carrer hi haurà un desperfecte, el que és segur, però, és que el panorama que ha deixat el cap de setmana a la zona és trist: ampolles de vidre, gots, plàstics... Un escampall de brutícia provocat, segons expliquen, pels “botellons” que els joves fan durant el cap de setmana i que es concentren, sobretot, a la zona litoral badaloní. Comença l’estiu, el bon temps, i creix el “botellon” a la ciutat.

Ho hem trobat al carrer L’aparador de l’antiga botiga Z a r a , a l c a r r e r d e M a r, pre s e nt a u n a n ova i m atg e des de la setmana passada. L’ajuntament, amb bon encert, ha demanat permís a Índitex

per col·locar unes fotografies turístiques de la ciutat. Una bona iniciativa que esperem pari la decadència que s’havia accelerat en aquest punt del carrer de Mar.

Badalona en tweets Algú em pot aclarir per què a #Badalona no es poden portar equips de música a la platja per SJoan però es poden organitzar concerts ilegals? @xdlaires

Can Ruti #Badalona: CCOO i UGT avalen la ratificació del conveni XHUP que empitjora condicions laborals dels empleats @ juligisbert

A Rambla #Badalona , camí de feina. Tram riera Matamoros a platja desprén una forta mala olor. Tampoc es deu netejar ni mantenir. #evidencia @cerimonios

Molt curiós i trist que el tema de debat entre els twitters de socialistes i populars a #badalona sigui sobre presumptes perfils falsos @JdezVives

Veure algú menjant un tupper d'spagueti i patates fregides a la terrassa d'un bar acompanyat d'un cafè amb llet #estapassant a #badalona @ClaroForn Homenatge a la señora d Servei Neteja #badalona q cada dia fa la seva feina a sota casa amb un somriure i una simpatia envejable. Gràcies!! @JaumeAlujas

En via morta al c/ Eduard Maristany de #Badalona @ Renfe @Gerhardss 22 |

Opinio-22.indd 1

25/06/2013 17:22:37


OMINIUM.indd 1

25/06/2013 14:35:26


Avd. President Companys, 44 Bajos (junto tienda Movistar) 93 464 55 09

Retallades i la dra. Estrella Núria Cote

Sentim parlar de les retallades, però fins que no ens toquen de prop no som conscients. Avui

em diuen que tanquen el meu ambulatori. En aquest ambulatori hi ha la Dra. Estrella Lamelas. La Dra. Estrella és més que una doctora, ella és tot humanitat i

bon cor. Et cura les malalties del cos, però també de l’ànima. Sap escoltar els malalts. Dra. Estrella, els seus pacients la trobarem molt a faltar.

ĞůĂŵƉĚĞůΖƌƟŐƵĞƐĂůĂŵƉĚΖĞŶŝĞŐŽ:ƵƐƟĐŝĂ Sergi Serra

Porto anys batallant per tal que la gent deixi de referir-se al "Camp de l'Artigues" quan parlen del camp de futbol de Sant Roc, donat que és un equipament propietat de tots els veïns, i no d'un club determinat. Ara resulta, però, que ha esdevingut el camp del Diego Justicia. Amb aquests termes s'hi va referir algú durant el Ple de l'Ajuntament celebrat el 28 de Maig. Sembla ser que l'home de confiança del regidor convergent Ferran Falcó al barri (el seu pèssim criteri a l'hora d'escollir les companyies li

acabarà costant un disgust, a aquest home) se n'ha fet amb la concessió, i tothom qui en vulgui fer ús ha de pagar un tribut a aquest senyor. Jo em pensava que ja havia quedat enrere l'època en què els nens del barri ens hi havíem de colar de manera furtiva, si volíem fer servir el nostre equipament, i el joc durava només el temps que la sinistra família que hi vivia trigava a descobrir la nostra presència i ens en foragitava a cops d'escombra. Els descric com una sinistra família perquè eren realment terrorífics a ulls d'un nen del barri. D'origen probable-

ment afí a l'antic règim, donat que era la tònica general entre el qui remenaven les cireres al barri, la mare era una vella mal humorada, mal parlada i agressiva vers la canalla, mentre que el seu fill era una mena de versió esquelètica i guenya d'en Paco Costas. La família del camp de futbol ja fa temps que en va desaparèixer, però res no sembla haverse vist alterat substancialment. Un equipament construït per a ús dels veïns de Sant Roc segueix essent un cortijo privat. Ja va dir en Lampedusa que, de vegades, s'ha de canviar tot per tal que res no canviï.

han treballat de valent hores i hores perquè els corred o r s p o g u e s s i n g au d i r d e la cursa; gràcies a Voluntaris Badalona perquè el seu ajut és indispensable per nosaltres; gràcies als patrocinadors per creure i apostar per l'Endimoniada; gràcies a l'Administració, la Guàrdia Urbana de Badalona i el servei mèdic que han vetllat perquè tot funcionés correctament; gràcies al veïns de Badalona, que van baixar a la Rambla per animar i celebrar amb nosaltres la nit més festiva del CEB i, per suposat, gràcies als corredors, que va n o m p l i r d e l l u m e te s l a

Serralada de Marina i que són el perquè de tot plegat. Quan veiem l'esforç que tot s vo s a l t r e s h e u fet i l a passió amb la qual viviu l'Endimoniada és quan ens adonem de com som d'afortunats.

'ƌăĐŝĞƐ͕ĂĚĂůŽŶĂ͊ Junta del CEB

D e s d e l C e ntre E xc ur s i o nista de Badalona us volem dir: gràcies! Gràcies a tots p e r h av e r c o m p a r t i t a m b nosaltres la tercera edició de l'Endimoniada i haver-la convertit en un èxit! Organitzar una cursa nocturna de les característiques de l'Endimoniada requereix molta dedicació, però sobretot, un gran equip. I nosaltres hem comptat amb el millor: vosaltres! Gràcies a tots els voluntaris del CEB que, un any més, 24 |

Lectors-24(OroTeam)-25.indd 2

21/06/2013 10:05:19


#totbadalona

Imatge de la setmana: @annarodriguezferrando Anna Rodriguez

TĂ­tol: on s'acaba el Pont del Petroli? #totbadalona #badalona

Etiqueta a les teves imatges de Badalona, Montgat i Tiana amb el hashtag: #totbadalona Cada setmana triarem una per a publicar-la a la revista. Cartes dels lectors i Foto DenĂşncia En aquesta secciĂł es publiquen les opinions rebudes a la secciĂł de cartes dels lectors del TOT. La direcciĂł no ĂŠs fa responsable de les opinions expressades en aquesta secciĂł. Aquestes han sigut expressades lliurament i de forma voluntĂ ria per les persones que signen cada escrit. Els comentaris referents a informaciĂł apareguda en la secciĂł sĂłn Ăşnica i exclusivament responsabilitat de la persona o instituciĂł que la realitza, i en cap cas de la nostra publicaciĂł. El TOT agraeix les cartes dels seus lectors i escolleix per a la seva publicaciĂł aquelles que compleixen la normativa aquĂ­ explicada.

Els texts d'aquesta secció: t/PQPEFOFYDFEJSMFTQBSBVMFT en cas contrari seran resumides o no seran publicades. t -FT DBSUFT SFCVEFT WÓB XFC OP necessà riament seran publicades a la revista, per ser així hauran de complir la present normativa. t&TJNQSFTDJOEJCMFBQPSUBSFMOPN EBEFTEFDPOUBDUFJ%/*EFMBVUPS El TOT no Ês fa responsable de les dades no sol¡licitades que siguin facilitats pels usuaris. t&M505FTSFTFSWBFMESFUEFQVCMJDBS les cartes, així com de resumir-les quan ho consideri oportú, o eliminar part del text si Ês considera que vulnerin el segßent punt de la normativa. t/P�TQVCMJDBSBOMFTDBSUFTRVF

Concurso

RA CI NExL A K

ÂżTe

xLAK ARA apetece ver

el Ăşltimo es

treno en los

gic Badalon Megacine MĂ

sorteo de 1 entrad a

ine de megac idos en la la estrella rec Encuentrae los anuncios apa de la en uno d nvĂ­anos el nombre aparece, el revista. E anunciante donde s y datos de empresa e revista, tus dato lectrĂłnico nĂşmero d a nuestro correo e. l.com contacto eltotdigita badalona@

a?

continguin obscenitats, atacs personals i difamatoris evidents, aixĂ­ com qualsevol tipus de comportament antisocial que atemptin a les bones costums o escrits malintencionats o inadequats. t/PFTSFUPSOBSBOFMTPSJHJOBMT OJ ĂŠs facilitarĂ la informaciĂł facilitada pels autors. t/PĂ?TNBOUJOESĂ‹DPSSFTQPOEĂ’ODJBOJ TBUFOESĂ‹WJTJUFTPUSVDBEFTSFTQFDUF els originals enviats o publicats. Poden enviar les seves cartes a: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Cartes dels lectors web: eltotdigital.com/pagines/cartes Per enviar la foto denuncia: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Foto DenĂşncia

InformaciĂłn sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier pelĂ­cula en los cines Megacine MĂ gic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrĂĄs ver cualquier pelĂ­cula en cualquier sesiĂłn de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo). Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1588: Salvador Socorro Forteza, Dolors Prades Pijoan Josep de los Ojos Mora

ÂżCĂłmo participar?

badalona@eltotdigital

.com

| 25

Lectors-24(OroTeam)-25.indd 3

21/06/2013 10:05:25


Gina de Tera espaiC@eltotdigital.com

ƐƉƵŵĂƌŽĐŬ͕ƵŶĨĞƐƟǀĂůĚĞƉƌŝŵĞƌĂ

Haig de confessar que havia vist els c ar tells verds que anunciaven un festival amb les ac tu ac i o n s d e We are t h e O c ean, Av i d a d o ll ar s, S y b er i a , M u j er e s i S v p er, pensava, incrèdula de mi, que una trobada musical com aquesta es faria a Barcelona o a alguna localitat que tingués ganes i esperit per dur-la a terme. Fins que fa uns dies em vaig aturar per mirar on era i, sorpresa! L'Espumarock es fa al Turó d'en Caritg, a Badalona i em vaig dir a mi mateixa "això sí que és un festival". EspumaRock Fest és un festival organitzat per Barnarock que vol plantar cara a la crisi i donar una mica de vida musical, demostrant que hi ha

vida i que val donar empenta a les discogràfiques que tiren endavant. Una proposta musical per a tots els pública, que ens agradi el rock, i per a totes les butxaques, és gratuït, gràcies a la cer vesa San Miguel que aposta per recolzar esdeveniments d'aquest tipus. A p a r t i r d e l e s 19 h o r e s podrem gaudir del millor rock del país. We are the Ocean ens presentaran el seu darrer disc "Maybe today, maybe tomorrow" que els ha obert les portes a actuar a diversos festivals internacionals. Avida Dollar és una banda catalana amb un hit a les esquenes "No somos simples soñadores", que a dia d'avui és difícil

aconseguir. Hardcore melòdic que ens deixarà sense paraules. També de Barcelona i amb arrels badalonines, Syberia debutarà amb "drawing a Future", un treball de rock instrumental espectacular, carregat de distorsions i melodies atmosfériques. La festa més animada arribarà amb Mujeres, una formació amb un direc te brutal que farà ballar tot el Turó d'en Caritg, fins i tot a la Guàrdia Urbana. Punk, rock, rockabilly i garage a grans dosis. I per acabar, Svper, abans anomenats Pegasus, Un duet de pop de sintetitzador amb aires dels 70. Si us agrada la música, no us el perdeu!

26 |

1589.pag.26.27.indd 2

25/06/2013 11:33:48


:ŽĂŶ^ŽůĞƌ͕ŶĚƌĞƵDĂƌơ͕:ŽƐĞƉ&ăďƌĞŐĂŝ^ĞďĂƐƟăWŽƌƚĞůů ŐƵĂŶLJĂĚŽƌƐĚĞůƐƉƌĞŵŝƐůŝƚĞƌĂƌŝƐŝƵƚĂƚĚĞĂĚĂůŽŶĂ

La llibreria El Full l'entitat Festa Nacional dels Països Catalans, els Amics del Teatre Zorrilla, juntament amb l'Àrea de Cultura i Ciutadania van lliurar un any més els premis Ciutat de Badalona de literatura, que va tenir lloc a l'Espai Betúlia (...). Enguany el guanyador del XXII Premi Ciutat de Badalo-

na de Narrativa-XXVI Premi Literari Països Catalans Solstici d'Estiu ha estat el badaloní Joan Soler i Amigó amb Verdera. La muntanya de les relíques. Andreu Mar tín va obtenir el XV Premi Literari Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil amb l'obra Cicatriu de 1714. El XIII Premi Literari

Betúlia de Poesia-Memorial Carme Guasch va anar a mans de Josep Fàbrega per l'obra GUanya la dama. Finalment, el VI Premi Literari de Teatre Breu Inicia't va ser per Un torrent que era la mar de Sebastià Portell. La Nit Literària, conduïda per l’actor Jordi Puig “Kai”, va estar dedicada a Salvador Espriu.

Paguem en efectiu i a l'instant • Taxació gratuita

Possibilitat de recuperació

0,50€ + per gram

*més en la teva taxació si presentes aquest anunci

| 27

1589.pag.26.27.indd 3

25/06/2013 11:33:53


agenda badalona Dijous 27 Setmana de l'Energia

'JORNADA DE PORTES OBERTES BMBJOTUBMtMBDJØEFOFSHJBTPMBS GPUPWPMUBJDBEFMFEJGJDJ&M7JWFSh BMFTI IJI

Jam Hits the Town

Έ^dZ/d>z ^Kh> ^^^/KEΉ͕ >^ ϭϵ,͕ BM $5 $BO $BOZBEØ &OUSBEBMMJVSF

Presentació

WZ^Ed/M>>>/ZΗDͳ Eh> ^hWZs/sE/Η EF .BSUB 4BMWBU B MFT I B M&TQBJ#FUÞMJB

Exposició

͞KE/y>ZZ/h&>͟ GJOT FM EF KVMJPM B M"7 EFM $FOUSF

Divendres 28 Presentació

3PKBBM1BSDEF$BO(BSSJHB BW .BSUÓ1VKPM BMFTI

Passejada especial

ƌLJƉƚƐŚŽǁ&ĞƐƟǀĂů

ƐƉƵŵĂƌŽĐŬ&ĞƐƟǀĂů

EŝƚƐĚ͛ƐƟƵĚ͛LŵŶŝƵŵ

W> DW/KEd :jE/KZ Wd1s>͕͛BM$/#BEBMPOB %FMFTIJGJOTBMFTI WZd/Z >^ ϭϵ,͕ BM 5VSØ EFO $BSJUH BNC FMT HSVQT 8F BSF UIF 0DFBO J EFMT HSVQT .VKFSFT "WJEB %PMMBST 4WQFS J4ZCFSJB

&ĞƐƚĂDĂũŽƌƵĨĂůă

&^d/s> Dh^/> 1BSSÛRVJB 4BOU 'SBODFTD E"TÓT oD5SBNVOUBOB "MFTI

Un dia sense cotxes

^KWZ^ > ZZZ D4BOU 'SBODFTDE"TÓT D.FSDÒ D4BOU 1BV D$BSJUBU D4BOU 1FSF D 4BOU3BGBFM D4BOU%PNÒOFD BM CBSSJEFM$FOUSF

ŽŶĐĞƌƚĮĚĞĐƵƌƐ

>^ϭϴ,KZ^BNCMhBDUVBDJP EF UPUT FM DPNQPOFOT EF MB 4PDJFUBU $PSBM MB #BEBMPOFOFTF

WZ^Ed/M>>>/ZΗ'K>ͳ W > KZZhW/MEΗ͕ B MFT I BM&TQBJ#FUÞMJB

ŝƵŵĞŶŐĞϯϬ

Taller

&ŝƌĂĚ͛ĞŶƟƚĂƚƐ

ΖDE'^ ZLd/Yh^ ZKDͳ E^Ζ͕ B MFT I BM .VTFV EF #BEBMPOB

Revetlla

Zsd>> &D1>/Z ^Ed WZ͕BQBSUJSEFMFTI BM5VSØ EFO$BSJUH

'/DE /E&Ed/>͕ UBMMFS EF DBTUFMMTJKPDTHFHBOUTEFMB$SFV 28 |

QBHJOEE

Divendres 28 Primer concurs ĚĞŶĂƌƌĂƟǀĂ

 Z  d D : K Z ^  ϱϱ Ez^͘*OGPSNBDJØJCBTFBM$BTBM EFMB(FOU(SBO+PBO.BSBHBMM EF.POUHBU

ŝƐƐĂďƚĞϮϵ Corre' tapes

>^Ϯϭ,4PSUJEB1M.BMMPSRVJOFT *UJOFSBSJ QFS CBST J HVJOHVFUFT EF MB QMBUKB BNC HSVQ EhBOJNBDJØ EFT EF 1M NBMMPSRVJOFTGJOTB.POTPMÓT"MGJOBM DPODFSUEFQFUJUGPSNBU

, DKEd'd͘ 4PSUJEB DBMFUB EFMh&TQJHØ

Actuació

&ĞƐƚĂDĂũŽƌƵĨĂůă

montgat

Visita guiada

Dia Sense Cotxes

 WZd/Z >^ ϭϵ͗ϯϬ,͕ amb UBVMFTSPEPOFTJQSFTFOUBDJØEF XFCTDJVUBEBOFT"QBSUJSEFMFT I USPCBEB#BEBUXFFUT"MB QMBÎB5SBGBMHBS

WZK:/M > W>ͻ>1h> ͞>^ EE^ ^>sd'^͕͟ B MFT I B MB %PO[FMMB EF MB $PTUB

ŝƵŵĞŶŐĞϯϬ

ŝƐƐĂďƚĞϮϵ

XIII Fòrum TIC Social >ůĞĮăĂĚĂůŽŶĂ

>ϯ>ϳ:h>/K>͘'FTUJWBMEF DJOFNBEFUFSSPSEF#BEBMPOB "M$ÓSDPM

͞&D yZy͟ J BDUJWJUBUT QSPHSBNBEFT MMJVSBNFOUEFQSFNJT BM DPODVST EF HVBSOJNFOU EF CBMDPOT J GBÎBOFT B MB QMBÎB E"OUPOJB#PBEB BMFTI >/hddZKDEdhͳ >K͗MFT5FSNFTJFM%FDVNBOVT BMFTI BM.VTFV

>EdZ>KE͕amb EJWFSTFTBDUJWJUBUTEVSBOUUPUFM EJB BMNBUÓi'FNEF#BEBMPOB VOHSBOCBEJVw DPODVSTEFEFDPSBDJØEFGBÎBOFT

ŝŵĞĐƌĞƐϯ

 Ed KZ> 1M "OUPOJB #PBEB BMFTI

Escola Lola Anglada

>ΖDW>Ζ^K>>K>Eͳ '>͕ 0SHBOJU[B VO NFSDBU EhJOUFSDBOWJ DPOTJTUFJY PO MB DPNQSBWFOUB FT TVCTUJUVJEB QFMUSPD

Triatló

Corre´Tapes 2013

/^^dϮϵ:hEz>^Ϯϭ ,"MFTI4PSUJEB1M.BMMPSRVJOFTSFGSFTD UBQFUB*UJOFSBSJ QFSCBSTJHVJOHVFUFTEFMBQMBUKB BNCHSVQEhBOJNBDJØEFTEF1M NBMMPSRVJOFTGJOTB.POTPMÓT"M GJOBM DPODFSU EF QFUJU GPSNBU B DËSSFDEFi-PT#FSCFSFDIPTw

tiana

ŝůůƵŶƐϭ ĂƐĂůĚ͛ƐƟƵ

/E// > ^> ͛^d/h > Dh^h >KE͘ Més JOGPSNBDJØ BM .VTFV EF #BEBMPOB

Divendres 28 Club de lectura

>/Z͕ KE >/>>K͕ B MFT I B$BO#BSBUBV
4JTPVVOBBTTP DJBDJĂ˜ DFOUSFDĂ“WJD BHSVQBDJĂ˜ 0/( EFDBSĂ‹DUFS TPDJBMPTFOTF Ă‹OJNEFMVDSF 1PTBhUFO DPOUBDUFBNC OPTBMUSFTJBOVODJB UPUFTMFTWPTUSFT BDUJWJUBUT FOBRVFTUBTFDDJĂ˜ Soledad, 20 - 1r 3a 93 464 69 79 93 464 69 83 CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

Vols practicar el catalĂ fent conversa? Vols ajudar a practicar-lo? NomĂŠs cal 1 hora a la setmana

T’hi animes?

93 398 46 30

vxl.badalona@cpnl.cat www.cpnl.cat/badalona

Segueix-nos a: $/-EF#BEBMPOB J4BOU"ESJĂ‹

Troba mĂŠs activitats a:

INICI DELS CURSOS D’ESTIU

eltotdigital.com

Durant els mesos de juliol i agost.

Agenda Oberta

(nivells bĂ sics i grup de conversa)

1VFEFTDPOUBDUBS DPOOPTPUSPTFO

Av. Gran Via, 919 local 3 08018 Barcelona

| 29

QBHJOEE
Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 / 93 464 65 65 Des del 28 de juny al 4 de juliol del 2013 30.06.13 Film

Pase 1

CROODS SOMOS GENTE HONRADA JUEVES 04-07-2013 SOMOS GENTE HONRADA (4.50 €) LOS BECARIOS FAST & FURIOUS 6 EL HOMBRE DE ACERO SCARY MOVIE 5 MONSTERS UNIVERSITY EL HOMBRE DE ACERO JUEVES 04-07-2013 EL HOMBRE DE ACERO ( 4,50 € ) AFTER EARTH MONSTERS UNIVERSITY 3D EL HOMBRE DE ACERO 3D JUEVES 04-07-2013 EL HOMBRE DE ACERO ( 4,50 € ) EL GRAN GATSBY RESACON 3 MONSTERS UNIVERSITY 15 AÑOS Y UN DIA TRANCE JUEVES 04-07-2013 TRANCE (4.50€) OBLIVION

16:30

IRON MAN

16:30

PORTADA

música

16:15 16:30 16:30

Pase 2

Pase 3

18:30

18:15

18:00 16:15 17:00 16:15 16:15 16:00 15:30

16:30 16:30 16:00 16:30

16:30

ESTRENOS

Pase 4

Matinal

29.06.13 Golfa

12:15 20:30

22:20

20:15 19:30 19:30 20:50

22:15 22:00 22:00

19:15 19:10

22:00 22:00

19:10 20:20

22:00 22:30

19:45

22:30

19:45 19:10 20:30 20:20

22:30 22:00 22:30 22:30

20:30

22:30

20:30 19:15

22:30 22:00

12:10 12:00

0:15 0:30 23:35

12:15

18:10 17:35

18:30 18:10 18:30

18:30

0:10 11:45

12:25 12:15

11:45 12:20 12:25 12:20

0:35

0:30 0:30 0:30

12:00

EVENTOS

Per Gina de Tera

SIGUR ROS Kveikur

EL ÚLTIMO VECINO El último vecino

Ens trobem novament, amb Aquells que enyorin el pop un molt bon disc de Sigur Ros, dels 80 - 9 0, amb Aviador malgrat la marxa d'un dels Dro, Family... trobaran en El components. Estem davant ültimo Vecino la banda que d'un treball amb aires més els farà passar la nostàlgia, industrials i un so molt contunPoca broma amb aquest grup dent, en unes melodies sensiperquè pot convertir-se en bles i que ens transporten a d'altres mons, sempre banda de referència. Sona a The Smith, a Joy envoltats de la màgia eterna del post-rock. Division i ens agrada .

llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartí.com

Per Saltamartí Llibres

EL SOMRIURE D'ANGELICA Andrea Camilleri EDICIONS 62 PENINSULA

ESTIMADA VIDA Alice Munro CLUB EDITOR

L'edat no impedeix a en Montalbano reviure l'adolescència: la inadaptació emotiva, els trasbalsos del cor; i per descomptat els enamoraments sobtats amb esclats de gelosia. Afortunadament en una matèria tan relliscosa, el comissari té ben a prop l'inspector Fazio.

Cada nou llibre d'Alice Munro és un esdeveniment i una sorpresa. En aquest que acaba de publicar, l'escriptora adverteix: "Les quatre peces finals d'aquest llibre no són ben bé contes. Formen una unitat a part, autobiogràfica, en el fons, per bé que no sempre del tot fidel als fets.

Els més venuts 1

L'estiu que comença Sílvia Soler

Llista facilitada per Saltamartí Llibres 2

La veritat sobre el cas Harry Quebert, Joël Dicker

3

Plans de futur Màrius Serra

30 |

1589.pag.30.indd 1

25/06/2013 15:48:36


ExtraEstiu..indd 1

21/06/2013 11:32:29


Entrevista a Francesc Garcia, Alcalde de Montgat L'Alcalde de Montgat, Francesc Garcia, arriba a la meitat del seu mandat amb 21 projectes per executar. Atravessa un moment delicat amb una polémica que ha sorgit arrel de la decisió d’intal·lar tres radars a la Nacional II. Esther Martinez

Alcalde, just arribat l'equador de la seva legislatura, es pot fer un balanç força fiable de tot el que s'ha fet fins ara i de tot el que queda per fer al poble. Quin balanç en faria vostè, així en trets generals? És un balanç molt positiu. Efectivament, estem a l'equador, i l'ajuntament té

vint projectes en marxa a la vegada en diferents estadis i alguns són cabdals pel municipi com per exemple el cementiri, el nou tanatori que tindrem. I d'altres que est an afl or ant c o m la recuperació de la Nacional II com a via urbana. Són diferents projectes de caire social, urbanístic i econòmic q u e c o m e n c e n a e s t ar e n fase d'execució i creiem que en els propers vuit mesos

començarem a veure els inicis d'aquests projectes. Presentarem un pressupost per un Pla d'Ocupació d e 9 0.0 0 0 e u r o s d e l q u a l MAL AMAR-WAKE PARK ja en forma part. Un dels grans projectes, ja fet realitat, és MALAMAR-WAKE PARK.

Són unes instal.lacions lúdicoesportives que han obert portes aquest cap

32 |

Entrevista-32-33.indd 2

25/06/2013 19:04:01


de setmana amb personal montgatí. Quantes persones han contractat del poble? Han estat 17 persones totes de la borsa de desocupats de Montgat i formats íntegrament per Montgat. És un pla molt ambiciós. Quantes persones es van formar finalment? Va n f o r m a r 2 5 p e r s o n e s . Només c omencen 17 però les restants formaran par t de serveis futurs, l'empresa manifesta que conforme vagi creixent els trucaran. Per tant, estem satisfets tot i que hi ha un moment complicat de crisi i el pitjor moment per estar a política en una administració local. Jo,però, sempre he dit que era el millor perquè és el moment de buscar fórmules noves per reinventar-te. I això nosaltres ho hem fet. El mes de gener es va reunir amb la cap de la demarcació de costes de Catalunya i representant de l'àrea Metropolitana de Barcelona per parlar d'aquesta remodelació del passeig marítim des del túnel fins a la subhasta del peix. En quina fase ens trobem d'aquest procés? Força avançada. Estem en una fase de redacció del projecte. Crec que tindrem el projecte executiu a finals del mes de juliol i l'objectiu és, com a mínim, marxar de vacances amb aquest sobre la taula per tenir el rubricat del gerent de l’Àrea Metropolitana i tenir-ho tot enllestit per passar a fer-se la licitació d ’o bre s a l s ete m bre. A i xò vol di que estariem iniciant l’execució al primer semestre del 2014. De fet, Montgat ja està apostant clarament per aquesta remodelació i ens IPNPTUSBMBJOTUBMtMBDJØ de l’equipament lúdico

Entrevista-32-33.indd 3

esportiu MalamarWakepark… Si, d’alguna manera la façana marítima estarà esquitxada d ’equipaments. Creiem en l’esport. Això seria un discurs de campanya que jo havia fet. Creiem que l’espor t fa que passin coses i crec que és un motor econòmic. Continuem parlant de l’esport perquè el 30 de juny tindrà lloc la primera triathló aquí a Montgat. Quines són les expectatives per aquesta cursa? Hi haurà molts participants, uns mil si no m’equivoco. En tot cas, anem de la mà de la mateixa empresa que ens va montar la BH 6.2 perquè va ser un èxit en participació i d’imatge. Tindrem les pistes de pàdel tot i la denuncia feta recentment per DEPANA referent a la ocupació d’aquests terrenys que havien dit que eren de protecció biológica? Ho han desmentit des del Consistori? Si, nosaltres vam fer un comunicat de prensa la semana passada. De fet, La Vanguardia l’ha publicat. Hi ha hagut una confusió per part de DEPANA. Una de les mesures més polèmiques amb que se l’ha qüestionat fins ara IBFTUBUMBJOTUBMtMBDJØ d’aquests radars de la N-II. Unes mesures que han provocat molta pressió social i també mediática. Aquests canvis s’han realitzat per pacificar el trànsit, per fer d’aquest tram de carretera una via urbana. Realment eren necessaris per pacificar el trànsit? Ve de la pròpia necessitat de canvi de l’ús de la via. La gent n o r e s p e c t ava e l s e m àfo r n i l a ve l o c i t at d e 5 0 k m / h. Nosaltres no pensàvem que la res p o st a p er par t d e la

població seria la preocupació que sembla que està essent. Ho entenem i estem en un estudi d’aquest sistema continuament, com qualsevol mesura està viva. Per això una de les mesures que s’han fet aquesta semana és millorar la senyalització visual dels sistemes de control i estem estudiant posibles ajustos. Però estem segurs que els sistema funciona correctament. La g e nt s’a c o s tu m ar à i n o h i haurà tantes sancions. Aquests punts de la via es podien titllar de punts negres? No especialment en accidents però si en sensibilitat. I perquè es determina fer aquest estudi? S’ha criticat l’aplicació del radar però també et dic que és cer t que hem fet ser vir altres mitjans. Abans heu fet servir altres mesures per pacificar la via? Com quines? Senyalització, dibuix de fórmules amb pivots verds i blancs, estretar la via i fer noves zones d’estacionament. Tot això fa que els conductors redueixin la velocitat. Per tant, es pot dir que no hi ha cap defecte en aquests radars? Entenem que no. Ni jurídica, ni de servei, ni técnica. Si és així, ara què és el que diu que s’hauria de revisar? Estem estudiant algún marge de velocitat. No et puc donar explicacions massa profundes sobre aquest tema, seria més c on cret el regid or d e mobilitat Tomàs Cabrejas. Sap que s’estan recollint signatures? Si. És normal, no hi estem en contra i intentarem donar resposta. | 33

25/06/2013 19:04:01


Luce, calaixos refrigerats de Hotpoint

Els calaixos refrigerats Luce "H +" son un complement molt útil i elegant a la teva cuina i ademés compten amb una capacitat de 150 litres, amb el que podràs emmagatzemar gairebé tant com en una nevera convencional mitjana. L’emmagatzematge flexible de

tots els productes de la compra com la carn, el peix, productes lactis i vi i un mecanisme de tancament suau són només algunes de les principals característiques d'aquests calaixos nevera convenients. De fàcil instal·lació sota el taulell, els calaixos refrigerats tenen un

ample de 90 cm, vénen amb boteller, potes regulables, 2 calaixos per a verdures, i més. Porta protecció antibacteriana i il·luminació interior. PINTOR PROFESIONAL ECONÓMICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

EL MANETES

CAMBIO BAÑERA POR PLATO DE DUXA 550€ PINTO PISO POR 400 EUROS Trabajos de paleta y lampista 11 €/hora Limpieza y seriedad Presupuestos sin compromiso

653 94 79 79

679 65 19 43 (Juan Manuel)

34 |

1589.pag.34 - 37.indd 2

25/06/2013 14:11:35


Noves rajoles dibuixades

Gràcies als avenços tecnològics és possible introduir nous conceptes decoratius a la llar de forma personalitzada.Un exemple són les rajoles temàtiques per a la paret de la cuina, que no tenen res a veure am b e l s d i s s e nys de fa anys que c onsistien en rajoles petites trebal l ad e s q u e e s c o l·l o c ave n d’una forma molt simètrica creant formes o sanefes. Aquest estil va d o nar pas

a parets llises, que avui en d i a to r n e n a o m p l ir- s e d e colors i dibuixos d’una forma completament diferent.Les rajoles il·lustrades més actuals ofereixen moltes possibilitats, tant en mida i distribució, com en temàtica. Aquesta nova tècnica permet imprimir de forma totalment digitalitzada fotos decoratives, de forma semblant a com es fa en samarretes, pastissos d’aniversari

i multitud d ’objectes. Així, podeu plasmar a la paret de la vostra cuina el tema que més us agradi o us repre senti. Hi ha molts temes dissenyats i pregravats, entre els quals es pot escollir: cafè, utensilis de cuina, fruita, gr ups d ’aliments, vi... Per descomptat, podeu combinar aquests dissenys vistosos amb altres rajoles llises o ratllades.

- Desatascos - Vaciados pozos - Anulación fosas - Reparación y mejora de y malos los olores alcantarillados

ció5n% o m o Pr nto del ura

e ct descu en su nfa . s e o % i 0 t a r c o n di c o f e r t a s. 1 n u l a o t r as onsu C le a m ul a b No ac u

URGENCIAS 24 h.

608 49 09 81 C/. Progrés 238-240 - 08918 BADALONA | 35

1589.pag.34 - 37.indd 3

25/06/2013 14:11:37


✓ Arquitectura

hĆ&#x;ĹŻĹ?ĆšÇŒÄ‚ĆŒůůƾžĆ? LED

✓ RehabilitaciĂłn de edificios ✓ Fachadas

REHABILITACIĂ“N Y CONSTRUCCIĂ“N BONAVISTA, S.L.

✓ Cubiertas

e D e sd 1.988

93 383 78 42 www.rcbonavista.com

LIMPIEZAS IND. BADALONA INDUSTRIALES Y PARTICULARES DESATASCOS DE TUBER�AS POZOS, FOSAS SÉPTICAS E INUNDACIONES

Cervantes, 79 08912 BADALONA

Per reduir en gran mesura la despesa mensual en il¡luminació podeu substituir les bombetes halògenes per unes altres bombetes dicroiques de LED, ja que aquestes seg ones c onsumeixen molta menys energia.No Ês necessari que sigueu grans experts en bricolatge per a fer aq u e s t a t a s c a , n o m Ê s cal que seguiu els consells que us expliquem a contin u ac i ó.C o m e n c e u r et ir a nt la bombeta halògena amb el seu casquet i comproveu si aquest us pot servir per a les noves bombetes dicroiques de LED. Tot i que si són de 12 volts probablement no us seran útils i haureu d e comprar uns casquets nous. Tingueu en compte que per a les bombetes de LED no necessitareu un transformador, com sí que passa amb els llums halògens de 12 volts. Quan hà giu de comprar la nova bombeta LED haureu de tenir en compte tots aquests aspectes abans de comprarla , per as segurar-vos que efectivament us ser virà.El segßent pas serà connec tar tots els cables als nous casquets i desprÊs col¡locar l a b o m b et a e n e l seu ll o c correcte.

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

☎

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSĂšLTENOS

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ‡0DQWHQLPLHQWRGH(GL¿FLRV ‡&RPXQLGDGHVGH3URSLHWDULRV ‡,PSHUPHDELOL]DFLRQHV GH&XELHUWDV ‡+XPHGDGHV

‡5HIRUPDVL3LQWXUDGH 9HVWtEXORV(VFDOHUDV )DFKDGDV3DWLRVGH/XFHV ‡%DMDQWHV GHVDJ HV &ROHFWRUHV

PROYECTOS Y DIRECCIĂ“N DE OBRA Av. MarquĂŠs de Montroig, 181 08918 BADALONA Tel. // Fax. 93 399 84 56 - MĂłvil 610.89.39.64

servideco@ono.com

servidecobadalona@hotmail.com

Portes t Finestres tTancaments

LIDERS EUROPEUS EN PVC I ALUMINI DelegaciĂł BCN: TIANA

Tels.: 93 384 20 76 - 600 57 62 86 www.finestram.cat mail: antoni@finestram.cat

36 |

1589.pag.34 - 37.indd 4

25/06/2013 14:11:42


L’aparició de fulles seques L a c a l o r d e l ’e s t i u p o t provocar que les fulles de les plantes d’interior apareguin seques o cremades, sobretot quan se les sotmet a ambients secs i a una calor excessiva. Una altra causa pot ser que els arribi el sol directe a través de les finestres.Les taques que es produeixen pel sol afecten només determinades zones, no la fulla sencera. Quan apareixen a l’ex trem de la fulla estan causades per la sequedat ambiental. Si es tracta de punts petits repartits per la fulla, el més probable és que apareixi per haver- la mullat est ant exposada al sol directe. Per e li m i n ar e l s d a nys é s imprescindible treure les par ts afectades, perquè el teixit no es regenera. Quan les taques afecten les plantes de fulla gran cal

tallar la fulla sencera si la t ac a és mas sa ex tensa, o es pot col·locar la planta de forma que la fulla danyada no es vegi i tallar- la quan hagin brotat fulles noves.En les fulles grans i punxegudes cal tallar la part danyada amb unes tisores. Però perquè es mantingui el millor possible la forma de la fulla

convé fer talls oblics o en angle en comptes de rectes. Q u a n e s d ó n a e n p l a n te s de fulla petita, que generalment tenen més quantit at d e f u l l e s , e l p r o b l e m a passa desapercebut, ja que n’hi ha prou d ’eliminar les fulles afectades, o les tiges deixant només uns 5 cm des de la base.

CALIDAD Y SERVICIO Avda. Cerdanya, nave 31 Polígono Ind. Pomar Teléfono: 93 497 00 37 (6 líneas) - e.mail: bymo@bombaprinze.com 08915 BADALONA | 37

1589.pag.34 - 37.indd 5

25/06/2013 14:11:45


1589.pag.38.39_CONT.indd 2

25/06/2013 12:48:05


1589.pag.38.39_CONT.indd 3

25/06/2013 12:48:18


Repelents d'insectes

Els repel·lents són substàncies que s'apliquen sobre la pell o la roba per foragitar els insectes, estalviant-nos les seves molestes picades i les malalties que puguin transmetre. Fan que les persones no siguin tan atractives per als mosquits i que aquests evitin acostar-s’hi,

encara que no els maten. Aquests productes son un mitjà més per prevenir les picades i han de formar part d'un pla més global de protecció que inclogui portar roba que ens cobreixi àmpliament, de màniga llarga i pantalons llargs, per exemple, així com ocupar-se que el calçat no s i g u i d e s t a p at . Ca l ev i t ar

també perfums i cosmètics que atreguin els insectes. També hi ha repel·lents per aplicar sobre la roba Encara que els repel·lents han de presentar un espectre d'acció ampli per evitar el màxim nombre de classes d'insectes possible, la seva eficàcia és variable i no és

info@bbsbadalona.com 40 |

1589.pag.40.41.indd 2

21/06/2013 11:19:38


total. Encara que el més usual és que s'apliquin a les parts del cos que estan exposades, alguns productes es poden aplicar directament a la roba. No s’han d’aplicar a la pell que posteriorment quedarà coberta per la roba. No s’han d'utilitzar en àrees com la boca, els ulls o zones de la pell amb ferides o parts irritades. Però s'han d'aplicar de forma plena sense deixar zones lliures a l'avantbraç o la cama, per exemple, ja que si no es fa així, picaran en la zona on no hi hagi repel·lent. Quina durada té l’efecte d’un repel·lent? Normalment, la durada de la protecció depèn de la seva concentració. Els que contenen una concentració feble són tan eficaços com els que contenen una concentració més elevada, però ho són durant un temps més reduït. Algunes activitats poden disminuir l'efecte del repel·lent, per exemple, les que fan suar (humitat o temperatura altes), la pluja, etc. Cal escollir el repel·lent que proporcioni prou protecció d 'ac ord amb la durad a de l'estada que s’hagi d’efectuar a l'aire lliure. Habitualment, l'etiqueta del producte indica el temps de protecció que se’n pot esperar. Si s'ha de

PSICÒLOGA

Adults i Parella Laura Guri lauragp@copc.com TEL. 695 37 96 82 Badalona Centre

romandre més temps a l'aire lliure, caldrà tornar a aplicar el producte.

Farmàcies

Què ens hem d’aplicar primer, el fotoprotector o el repel·lent? Tot i que els repel·lents han de ser inofensius des del punt de vista toxicològic i presentar bona tolerància a la pell, és aconsellable verificar-ne la sensibilitat apli c ant- los en una petita regió del braç abans d'utilitzar-los de forma general, per veure si es dóna una reacció no desitjada o envermelliment.

DIÜRN I NOCTURN

El farmacèutic li aconsellarà el més indicat per a cada situació i edat. En cas que es necessiti aplicar protector solar i repel·lent, s’ha d'aplicar en primer lloc el protector solar i posteriorment el repel·lent. Consells: Quan s’utilitza un repel·lent, cal seguir les recomanacions que apareixen a l'etiqueta del producte. Els mètodes efectius per evitar les picades de mosquits són evitar les àrees infestades, vestir robes adequades i utilitzar repel·lents. MªDOLORS MAS DELBLANCH

PSICÓLOGA Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

FARMÀCIES EN SERVEI

DiÜRN DILLUNS A DISSABTE De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

BELENGUER CC MAGIC BADALONA; CONCÒRDIA 1 B-41

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GAY AV. MARTÍ PUJOL, 6-8 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

PUCHOL CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT

SERENTILL MAR, 23 - CENTRE VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 VIVES - JUAN VALERA (CANT. ÀFRICA), 197 - LA SALUT

DiÜRN DIUMENGES I FESTIUS De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

PUCHOL CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT VIAYNA - AV. PRES. COMPANYS, 45

www.seguridadyderecho.es RECLAMACIÓN INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES www.seguridadyderecho.es

NOCTURN ABOGADOS & MÉDICOS

COBRO A %. Primera visita gratuita C/ Vía Augusta, 4 (piso) (junto a parque Pompeu Fabra- final metro L-2) Tfno. 93 285 16 14 - 629 710 606

De 10 del vespre d'avui a 9 del matí de l'endemà VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 | 41

1589.pag.40.41.indd 3

21/06/2013 11:19:39


>ĂYƵŝƌŽƉƌĄĐƟĐĂLJĞůŵďĂƌĂnjŽ͘>ĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶŶĂƚƵƌĂů No hay otro momento en la vida de una mujer donde la increíble capacidad de adaptación del cuerpo humano se pone en mayor evidencia como durante el embarazo. Los cambios fisiológicos que se acompañan al embarazo son asombrosos. Estos cambios se dirigen a crear un ambiente óptimo para el desarrollo del embrión. Desafortunadamente, a medida que el embarazo va progresando, algunas de las comodidades dadas para el feto pueden resultar comprometidas para la integridad de la espina dorsal y sistema nervioso de la madre. Así mismo, el embarazo es un proceso dinámico de numerosos cambios que tienen lugar en un relativo corto plazo. Estos cambios deberían de hacer primordiales las visitas regulares al quiropráctico, junto con un buen plan de preembarazo, una alimentación sana y equilibrada y ejercicio físico regular.(1)

¿Cuáles son los beneficios de recibir cuidados quiroprácticos durante el embarazo? Estudios clínicos están demostrando actualmente los numerosos beneficios de recibir cuidados quiroprácticos antes, durante y después del embarazo. Al reducir los efectos de la subluxación vertebral su quiropráctico se asegura de hacerle capaz de permanecer activa durante el embarazo. Los estudios demuestran que, durante un embarazo normal y sin complicaciones, no existe la necesidad de restringir las actividades de impacto leve (estiramientos, caminar, nadar). De hecho, se ha demostrado que mantenerse activa durante el embarazo tiene efectos beneficiosos tanto a corto como a largo plazo para su bebé. Un estudio demuestra que el ejercicio constante ayuda a tener un par to normal y puntual. (2)

Ha quedado demostrado que la quiropráctica reduce significativamente el promedio de tiempo dedicado a dar a luz. Investigaciones llevadas a cabo por el Dr. Joan Fallon revelaron una reducción de un 24% de este promedio en aquellas mujeres que dieron a luz por primera vez y que también recibieron ajustes quiroprácticos. La investigación del Dr. Fallon también reveló que el tiempo era todavía un 39% más corto en mujeres que daban a luz por segunda o tercera vez, y que además recibían cuidados quiroprácticos.(3) Los ajustes regulares pueden hacer un embarazo menos difícil y un parto más cómodo. Los cuidados quiroprácticos pueden ser recibidos con toda seguridad hasta el día anterior al parto.(4) ¿Es la quiropráctica segura durante el embarazo? Los cuidados quiroprácticos recibidos durante el embarazo demuestran ser seguros tanto para la madre como para el feto. (5) Los ajustes quiroprácticos son extremadamente suaves durante el embarazo debido al incremento de la circulación de hormonas que se da en las madres, responsables en causar una significante relajación en músculos y ligamentos. Su quiropráctico también tiene su disposición un número de técnicas de ajuste que proporcionan una mayor comodidad y seguridad para la madre y el feto. ¿Con qué frecuencia debo recibir cuidados quiroprácticos durante el embarazo? La frecuencia apropiada de los ajustes quiroprácticos varía en cada individuo, por varias razones. Generalmente, los cuidados regulares durante un embarazo normal y sin complicaciones suele ir desde una vez por semana a una vez al mes.

de vida que ayuda a las mujeres a recuperarse, mantenerse sanas a lo largo y después del embarazo. Con los consejos adecuados y llevando una vida sana, junto con unos cuidados quiroprácticos constantes, los retos asociados con el embarazo pueden ser superados. Además, al optimizar su bienestar, antes y durante el embarazo, una mujer embarazada puede también apreciar mejor la bella experiencia que el embarazo le puede proporcionar, con la ilusión del nuevo ser, y la creación de un lazo íntimo en constante desarrollo entre la madre y el niño.

Referencias: 1.) Levinson D. Chiropractic care and exercise: A winning fourmula for a healthy pregnancy. The American Chiropractor.1995:10-12 2.) Hatch M., Levin B., Shu Xo, et al. Material leisure-time exercise and timely delivery. American Journal of Public Health 1998;88:1525-33. 3.) Fallon J. The Effect of Chiropractic Treatment on Pregnancy and Labor: A Comprehensive Study. Proceedings of the World. 4.) Penna M. Pregnancy and C h i ro p ra c t i c c a re . ACA J Chiro1989;26:31-3. 5.) Diakow P., Gadsby T., Gladsb J., et al. Back Pain During Pregnancy and Labor. JMPT 1991;14:116-18.

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't

93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

Los cuidados quiroprácticos forman una parte integral del nivel

42 |

1589.pag.42.indd 2

25/06/2013 12:32:58


ASS. CONTRA CANCER.indd 1

21/06/2013 13:01:20


Opel Astra

L’Opel Astra es renova amb una nova carrosseria de cinc portes i una altra de familiar. També estan disponibles variants a la carrosseria S de quatre portes i l’esportiva GTC, de tres. A nivell d’imatge exterior, canvia respecte de l’anterior model la graella, que ara és més baixa i ampla, amb elements coramats. També es modifica el para-xocs. En equipament visible de l’exterior, cal destacar els llums diürns tipus led. El vehicle està disponible en

quatre nivells d’acabat: Expression, Selective, Excellence i Sportive. A nivell de conducció és comú en tots els models la direcció assistida elèctrica, el control de la velocitat, els comandaments de la ràdio i multifunció en el volant, l’ordinador amb ‘check control’, els retrovisors exteriors tèrmics, el volant regulable en altura i en profunditat, l’aire condicionat, els alçavidres elèctrics davanters i els retrovisors exteriors elèctrics.

El disseny interior està pensat per construir un ambient confortable, amb la utilització d’una instrumentació i un sistema d’il·uminació interior embolcallant. Diversos elements cromats, també aporten un plus d’esportivitat i de distinció. Un element novedós és el fre de mà elèctric d’una polsada, que substitueix el convencional. Un total de vuit propulsors formen les opcions de motor de l’Opel Astra. D’una banda, en dièsel, la gamma consta de

Desguaces Estalvia fins a un 75% en els teus recanvis Venda de recanvis i pneumàtics nous i d'ocasió Compra de vehicles per desballastament Servei de grua i tramitació de baixa GRATUIT Tel. 93.387.43.55 Fax. 93.387.43.50 www.elrecanvi.com

Pge. Rodó 1 i 3 Rambla San Juan 254 089 BADALONA

44 |

1589.pag.44.45.indd 2

25/06/2013 10:23:01


cinc motors, amb potències de 95, 110, 131, 165 i 194 cavalls. Pel que fa als motors a benzina, n’hi ha tres de disponibles, amb potències de 115 cavalls, 140 i 170.

models són el coixí de seguretat frontal i de cap per al conductor i el passatger i laterals davanters. També l’antibloquejament d e fr e n s A B S i e l c o nt r o l d’estabilitat ESP.

Elements de la seguretat de l’Opel Astra comuns en tots els

Disposa d’un avançat equipament en matèria de seguretat

activa i passiva, com els fars intel·ligents, que milloren la visibilitat en corba. També el sistema Open Eye amb càmera frontal i gran angular que inclou assistent de senyals de trànsit, aler ta per canvi de carril i manteniment de la distància de seguretat.

| 45

1589.pag.44.45.indd 3

25/06/2013 10:23:03


horòscops E s p l a n te g e n uns dies de molt bon rotllo, potser sereu un dels signes que podreu gaudir d’uns dies mÊs ben amanits amb coses interessants, sobretot en el camp de la comunicació, ja sigui amb gent que coneixeu o amb gent nova que passa per la vostra vida d’una manera molt puntual i sense quedars’hi massa temps. És moment de començar a plantejar alguna sortida una mica llarga o un viatge.

CRANC (22/6 al 21/7) La puja de carà cter fort us afectarà, tot i que ja anirà afluixant de mica en mica. Us podria dir que la sort us acompanyarà al llarg dels dies, ja que els aspectes així ho marquen, però no us penseu que es resoldrà tot tan fàcilment, encara hi haureu de posar una mica mÊs el coll perquè es vegin canvis favorables i productius. Tot arribarà, no patiu; molta paciència i anar tirant, que tot s’anirà fent.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEĂ“ (23/7 al 23/8)

Ă€RIES (21/3 al 20/4)

Amb qualsevol cosa us ho passareu bÊ i Ês que els dies estaran dedicats al lleure i això Ês bo, sobretot si teniu en compte que poques vegades feu el que realment desitgeu, a menys que us estigueu estirats al sofà , cosa típica de vosaltres; però no us enfadeu, que quan s’ha de treballar tambÊ us hi QPTFVGJOTBMBNFEVMtMB Per cert, aneu amb compte amb els diners, que últimament marxen massa ràpidament.

BESSONS (22/5 al 21/6) Vosaltres tindreu molta activitat al llarg d’aquests dies, però la veritat Ês que no se us veu massa contents; tot i que no sou persones que us autoanalitzeu, passaran uns dies en què serà el que fareu. Potser de manera inconscient, us afectarà molt el que feu o deixeu de fer. D’altra banda, tindreu la necessitat d’estar amb els vostres, em refereixo a la vostra família, amb qui compartireu impressions.

Tot i q u e d e diners no serà el premi, us aniria bÊ jugar a alguna cosa perquè tindreu sort, la llàstima Ês que el premi no serà per mitjà de cap loteria sinó que vindrà per algun sorteig. El que tindreu molt fàcil serà lligar, perquè estareu imponents, i la gent del vostre voltant us notarà alguna cosa diferent de les de sempre; fareu girar i això se us posarà d’allò mÊs bÊ, fins i tot fareu mÊs amics.

VERGE (24/8 al 23/9) Tot i que Ês fà cil que ho vegeu tot molt clar, Ês possible que algú us faci pensar el contrari i amb això caigueu en un desànim una mica gran. El que no heu de fer mai Ês deixar que l’opinió dels altres us afecti de tal manera que perdeu l’interès per les vostres pròpies idees, sempre s’ha de lluitar pel dret a fer el que un desitgi, sempre i quan amb això no es faci mal ell mateix o en faci als altres.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

El tema emocional ara per ara no Ês el millor de la vostra vida i tot plegat Ês perquè esteu massa nerviosos; potser per massa bÊ que ho voleu fer, vosaltres mateixos us emboliqueu i desprÊs, una cosa que pot ser ben senzilla es torna una cosa ben complicada. De totes maneres, cal dir que Ês fà cil que al llarg d’aquests dies tingueu algun cop de sort amb alguna cosa relacionada amb diners. Que vagi bÊ!

Al llarg d’aquests dies serà fàcil que tingueu molt d’èxit amb les vostres actuacions, o sigui que tot el que feu us sortirà rodó. Si podeu, hauríeu de fer alguna inversió en alguna cosa, ja que teniu uns bons dies per fer tractes i que a sobre hi sortiu guanyant. El que no tindreu massa bÊ Ês el tema de la parella, amb qui sembla que hi pot haver algun tipus d’enrabiada; intenteu no arribar a aquest punt.

ESCORPĂ? (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

A vosaltres el que us destacarà aquests dies serà el vostre apetit sexual; en certa forma ja Ês bo, sempre i quan tingueu algú amb qui poder-ho compartir. D’altra banda, amb la parella, si en teniu, Ês clar, hi pot haver diferències d’opinió, tot i que al final acabareu molt bÊ tots dos i us sentireu molt compenetrats. Per cert, feu-li algun regal a la parella, que tambÊ s’ho ha guanyat.

No podreu deixar d’anar de marxa perquè el cos us ho demanarà i Ês que us convÊ com el pa que mengeu, o sigui que deixeu-vos de prejudicis i aneu a divertir-vos, que serà com una teràpia curativa per sentir-vos mÊs vius i amb mÊs ganes. Us haig de dir que potser feia temps que no us sentíeu tan bÊ com aquests dies, sols heu de vigilar amb les enveges de la gent que us envolta, que no us tallin el rotllo.

SAGITARI (23/11 al 21/12) Si no vigileu una mica, aquests dies gastareu molt mÊs del compte, i Ês que tot us farà peça i no pararíeu de comprar; estaria bÊ que us marquÊssiu un pressupost dels diners que podeu gastar i que no sortíssiu del pressupost per res del món. Serà l’única manera de controlar la situació. D’altra banda, tindreu unes vivències molt emotives amb els amics, us sentireu implicats en la seva història.

PEIXOS (20/2 al 20/3) Si no aneu amb compte potser fareu un error q u e u s c o s t ar à d e solucionar, però no serà res que no us ho veiÊssiu a venir, ja que aquest error s’ha produït a causa d’una actitud que heu anat fomentant amb els dies i ha arribat un punt que us ha fet perdre el control. Si en sou conscients i teniu ganes d’arreglar les coses, l’únic que us demano Ês que penseu el que us agradaria que us fessin a vosaltres.

46 |

1589.pag.46.47.indd 2

25/06/2013 10:25:36


Mirant al cel...

La méteo de la setmana: del 17 al 23 de juny Meteorologia Oriol Rodríguez

Les riuades de l’Alt Pirineu i l’Aran han marcat la meteorologia d’aquesta setmana. Tot i que a casa nostra el temps no l’hem tingut massa remogut, al nordoest del país han patit les inundacions més greus dels últims anys a causa de les precipitacions de més de 100mm que hi van caure, sumades al desglaç accelerat (en 1 setmana es va desfer 1 metre de neu, segons l’estació nivològica del Port de la Bonaigua). Amb tot plegat, les conseqüències dels aiguats foren com si s’haguessin recollit més de 300mm en 24 hores, amb els rius Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana i, en especial, la Garona desbordats i provocant danys importants. Pel Baix Maresme hem tingut força variabilitat, amb dies de sol i d’altres amb nuvolades que fins

i tot van arribar a deixar una mica de pluja dimarts passat a la nit. Les temperatures s’han mantingut agradables de dia però fresques de nit; de fet, per la revetlla de Sant Joan es varen registrar unes mínimes sensiblement més baixes del que seria habitual a finals de juny, arribant als 17.7ºC al barri del Centre, 17.3ºC a Bufalà i 15.8ºC a la Conreria. Temp màx

24.8ºC el dia 19

Temp mín

17.7ºC el dia 19

Hr màx

94% el dia 19

Hr mín

44% el dia 19

Press atm màx 1021.9hPa dia 23 Press atm mín 1007.8hPa dia 18 Vent màx

48.3km/h (sud) el dia 20

Precip màx 24h 0.1 l/m2 dia 18 Precip anual

331.8 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Com sol ser habitual als mesos d’estiu, ja hem tingut les primeres tardes de tempestes al nord-est del país. És ben típic que des de Montgat, Tiana i Badalona es vegin els cumulonimbus que deixen xàfecs cap a les comarques d’Osona, el Vallès Oriental i l’Alt Maresme, tal i com va passar divendres. A la fotografia feta per Guillem Rodríguez des de Badalona podem veure aquests núvols de tempesta mirant cap al nord. Envia’ns les teves fotografies a totmeteo@gmail.com, les hi esperem!

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical - ni subcuadricula de 3x3. Nivell fàcil

Nivell difícil

tarot

anuncia’t

en aquesta secció

93 464 69 79 - 93 464 69 83 www.eltotdigital.com / badalona@eltotdigital.com

TAROT MARTA 20 anys d'experiència

607 510 850 TAROTVIDENCIA SUSANA ACIERTOS GARANTIZADOS 806 474 861 VISA 902 737 476 - 931 220 096 CHAT SUSANA 27771 LA VERDAD TE AYUDARÁ | 47

1589.pag.46.47.indd 3

25/06/2013 10:25:41


TVB_1583.indd 1

13/05/2013 11:23:01


Legal Reformes a la Llei d'Arrendaments Urbans Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinete.net

La nova llei d'arrendament reforma el mercat immobiliari introduint-hi elements que fomenten el lloguer en comptes de la compra de pisos. El preàmbul del text argumenta que només un 17% de la població del país viu en un habitatge llogat respecte del 30% de mitjana de la Unió Europea.

“Al mercat immobiliari hi impera la compra d'habitatges molt per sobre del lloguer, la nova llei d'arrendaments busca equilibrar aquesta situació” Entre les noves mesures es busca enfortir la llibertat de pacte entre les parts, podent establir els acords que considerin amb la única limitació que imposi la llei. Així, propietari i inquilí, podran establir l'actualització de la renta amb llibertat, podent pactar un

índex distint al de l'IPC que era l'obligatori abans. La norma busca fer més atractiu per al propietari l'arrendament de l'habitatge reduint a 3 anys la pròrroga obligatòria dels contractes, a 1 any la pròrroga tàcita, i a un trienni l'actualització de les fiances. A més, si en algun moment vol recuperar l'habitatge com a residencia habitual ja no serà necessari haver-ho pactat prèviament al contracte. L'arrendatari podrà desistir del contracte comunicant-ho al propietari amb una antelació de

30 dies, havent transcorregut només un mínim de 6 mesos de lloguer. També es protegeix la situació de lloguer amb la inscripció del contracte al Registre de la Propietat que el blinda contra certs esdeveniments. Per últim, una novetat que beneficiarà a les dues parts es la regulació de les obres de reforma de l'habitatge que, previ acord, podran ésser executades i assumides econòmicament, en part o en la totalitat, per l'inquilí a canvi de la suspensió temporal del lloguer.

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades *HVWLyQGHDOTXLOHUHV c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 www.gabinete.net hv@gabinete.net

El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

| 49

1589.pag.49.indd 1

25/06/2013 9:16:40


El Govern apujarà l’impost sobre transmissions patrimonials ĂƉĂƌƟƌĚĞů͛ĂŐŽƐƚ El president d’API considera que la solució per reactivar el sector immobiliari no hauria de passar per augmentar les càrregues impositives als ciutadans El Govern català va anunciar ahir la seva intenció d’incrementar l’impost sobre transmissions patrimonials i a l a c o n s t i tu c i ó i c e s s i ó de drets reals que recaiguin sobre aquests, del 8% actual al 10%. En el cas d’operacions que afectin famílies nombroses, joves fins a 32 anys i persones amb discapacitat, i també en el cas dels habitatges de protecció oficial, es mantindran els actual tipus reduïts del 5% i del 7%, respectivament.

La mesura, que encara ha de ser aprovada pel Parlament, entraria en vigor a p ar t ir d e l ’1 d ’ag o s t . A m b aquest increment, el Govern c atalà pretén equiparar el tractament fiscal de les operacions de compravenda corresponents a habitatges de segona mà amb el de les operacions amb habitatges nous, després de la pujada d e l ’ IVA q u e va i m p l a nt ar el Govern espanyol per als segons. L’increment de l’impost sobre Transmissions Patrimonials

és una de les mesures en matèria d ’ingressos inc lo s e s a l ’a c o r d d ’e s t a b i l i t at parlamentària subscrit per Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya el desembre del 2012. El Govern estima que la recaptació anual augmentarà en uns 150 milions d’euros i que aquest any tindrà un im pac te d ’u n s 5 0 m ili o n s, tenint en compte que la mesura entrarà en vigor l’1 d’agost del 2013. Amb aquest augment, que

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es DÚPLEX-PEP VENTURA Ref B-2291: 140m²,4hab, 2banys,cuina office de 20m² amb galeria acabada de reformar menjador de 35m² ext, balcó, , parquet i gres, alumini climalit, a/c amb bomba calor, per entrar a viure. Ascensor. 49.2Mpts (296.000€)

PISOS EN LLOGUER LLOREDA:60m², 3hab, conservat amb mobles.600€ POMAR:75m², 3hab, pis en bon estat.570€ MORERA:65m², 2hab, calef i a/c, balcó gran, asc.600€ MONTGAT: 90m², 3hab, menjador 25m² a balcó grandet, obra seminova.790€ GORG:80m², 3hab, bany i cuina en bon estat, balcó gran. 550€ CENTRE:90m², 4hab, 2banys, moblat, terrassa de 70m².900€ CENTRE:70m²,2 hab dobles, traster, menjador ext a balcó de 10m²,conservat.600€ PEP VENTURA:60m², 1hab, balcó gran, obra seminova amb piscina comunitària.675€ PEP VENTURA:75m²,3hab, conservat, balcó.550€ ST.CRIST: 4hab, calef i a/c, reformat.650€

PEP VENTURAMERCADONA Ref B-2376: Pis de 45m² amb 1hab, finca seminova, calef i a/c, bany i aseo, menjador ext a terrassa de 17m², per entrar a viure 18.3Mpts (110.000€)

PLÇ.PEP VENTURA Ref B-2422: Pis de 90m²,4hab, 2 banys conservats, cuina amb galería, menjador de 22m² ext a balcó, pis alt amb ascensor. 35.9Mpts (216.000€)

PLÇ. PEP CENTRE LA VENTURA PLANA RefRef BB-2220:Pis de 2347:Pis de 4hab 90m², 4hab (2i exteriors, bany dobles), cuina aseo, cuina refor-i bany d’origen, mada amb galeria, menjador menjador ext,de calef 20m² balcó, i a/c, ext gresaalumini, perascensor. entrar a viure, 24.9Mpts ascensor. 52.5Mpts (150.000€) (315.000€) Ideal per zona.

ESPECTACULAR ÀTIC AL CENTRE Ref B-2430: Àtic amb 2 terrasses (30m² i de 40m²), 136m², 4hab, 2banys, cuina molt gran ext a terrassa de 30m², menjador de 30m² ext a terrassa de 40m², per entrar a viure. Pk opcional. Asc. 55Mpts (330.000€)

PEP VENTURA SALESIANS Ref B-2318: Pis de 75m² amb 3hab, cuina i bany arreglats, menjador de 20m² ext, parquet, riere, alumini, a/c amb bomba calor, per entrar a viure, ascensor. 31.6Mpts (190.000€)

PEP VENTURA SALESIANS Ref B-2326:Pis de 75m², 2hab, bany complert, cuina office ext a galeria de 7m², menjador de 24m² ext a balcó gran de 8m², a/c, calef, asc, finca seminova. 34.4Mpts (207.000€)

GORG PAVELLÓ OLÍMPIC Ref B-2381:Pis de 80m²,3hab, bany i aseo conservats, cuina conservada amb galeria de 15m², menjador de 20m² ext a balcó, calef, gres i alumini,asc. 24.1Mpts (145.000€)

PEP VENTURA Ref B-2426: Pis de 3hab, bany complert, cuina amb galería, menjador de 18m², exterior, calef i a/a, parquet, alumini i ascensor, completament reformat per entrar a viure. 26.9Mpts (162.000€)

CASA - CASAGEMES Ref B-2427: PB+1er, 120m², 5hab, 2 banys complerts, cuina reformad, menjado de 22m² ext, pati de 8m², terrat de 50m² amb traster, terrazo, cierre, alumini, a/c, per entrar a viure. 60.9Mpts (366.000€)

ÀTIC-DUPLEX D’OBRA SEMINOVA PEP VENTURA Ref B-2429: Pis de 100m²+ 49m² de golfes + 49m² de terrassa, 3hab, 2 banys, cuina gran, menjador de 25m² ext a balcó gran, alumini, calef, sol tot el dia, pk opcional. 53Mpts (318.000€)

MONTIGALÀ OBRA SEMINOVA Ref B-2404:Pis de 90m² amb 4hab, bany complert, cuina office gran, menjador de 27m² ext a Terrassa de 50m², per entrar a viure. 27.6Mpts (166.000€ ) OPORTUNITAT

50 |

1589.pag.50.51.52.indd 2

25/06/2013 13:37:47


no afectaria els col·lectius beneficiats pels tipus reduïts de l’impost, el Govern preveu recaptar 150 milions d’euros anuals més. M a l g r at aq u e s t a p r ev i s i ó, Joan Ollé, president d’API, no considera que aquesta mesura sigui una solució pràctica. “Si l’objectiu és augmentar la recaptació, seria més productiu abaixar l’impost que no p a s a p u j a r- l o . A q u e s t f e t incentivaria que hi haguessin més operacions de compravenda al mercat, i sempre és millor cobrar un 4% del d o b l e d ’o p e ra c i o n s , p e r exemple, que no pas un 10% de la meitat d’operacions”, assegura el president. “ Si volem que l’habitatge sigui realment assequible per a tothom i que es reactivi el sector, la solució no hauria de passar per augmentar les c àrre g u e s i m p o s i t ive s al s ciutadans”, afegeix. Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat Immobiliària Administrador de Finques ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES EN TOTS ELS ASPECTES ✓ FISCAL ✓ LEGAL ✓ FINANCER ✓ ADMINISTRATIU

★ COMPRA ★ VENDA ★ LLOGUER ★ TRASPASSOS

★ ADMINISTRACIONS ★ ASSESSORAMENT ★ i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

LOCALS EN LLOGUER

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER

C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ªplanta, 200m2 (140m2+60m2) aprox. Molta lluminositat ................................................................. 2.500 e C/ GIRONA, BUFALÀ, 190m2 aprox., almacén o similar ............... 690 e C/ SELVA (SANT CRIST), 100m2 aprox........................................... 475 e C/ ALFONS XII 35 m2 aprox., Molt comercial. Davant MertcatTorner......550 e C/ TRAVESSERA MONTIGALÀ 40m2 aprox., ideal negoci ......................525 e C/ BATLLÒRIA 180m2 aprox., porta elèctrica, gual.......................................800 e C/ NELSON MANDELA (Bufalà) peixateria totalment montada ............500 e C/ COLL I PUJOL oficina en lloguer, 25 m2 aprox., AA, davant Can Llamas ...295 e C/ SOLEDAT (CENTRE), 40m2 entresol comercial. ........................ 450 e C/ RECTOR, local 85m2, planta baixa. .............................................. 550 e AVDA. BUFALÀ, 180m2, comercial, ideal negoci ........................... 950 e C/ CAMELIA 2 plantes, 100+100m2. Magatzem més oficina ..........800 e C/ FRANCESC LAYRET oficina 50m2 .............................................. 350 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAÇA LA PLANA .. 150 e TRASTER, 3m2 aprox. ...........................................................................50 e PARKING PL. LA PLANA, plaça gran ..............................................110 e PARKING PL. LA PLANA, plaça moto ...............................................40 e

PISOS I CASES EN LLOGUER C/ ÀNGEL GUIMERÀ, sobreàtic, 95m2 aprox., 3 hab., 2 banys, terrassa 12 m2 650 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 50m2, 3 hab., balcó ......................................400 e PASATGE VENTÓS MIR, 3 hab., semi moblat, 2º pis, sense ascensor ...550 e C/ SALVADOR SEGUÍ, 3er pis, sense ascensor, 4 hab., exterior ..................550 e C/ SELVA, 3 hab., cuina i bany reformat, 4rt amb ascensor, exterior.............650 e C/ PLAÇA LA PLANA, 4rt. sense ascensor, 3 hab., tot exterior....................650 e C/ ROSELLA, 1er pis, 3 hab., 1 bany, reformat ...................................................550 e C/TANGER (BUFALÀ) 3 hab., 2 banys, parquet, A/A, calef., 110 m2 aprox....800 e C/ ÀFRICA (LLEFIÀ) 3 hab., 1 bany, moblat.........................................................500 e PL. VALENTÍ ALMIRALL (LLOREDA) 7è pis amb ascensor, reformat, 3 hab., calef., A/C, exterior, vistes al mar...........................................................................................625 e C/ VIRIATO 2n pis, sense ascensor, 3 hab., cuina i banys nous.........................550 e

NAUS EN LLOGUER POL. BONAVISTA, costat autopista, 741 m2, 3 plantes + pati + 10 places de aparc. ............................................................................................ 2.700 e POL. BONAVISTA, 420 m2 aprox.,totalment habilitada + 4 places aparcament ................................................................................................ 1.700e

VENDA C/TANGER (BUFALÀ) 3 hab., 2 banys, parquet,A/A, calefacció, 110 m2 aprox..285.000e PARKINGS PEP VENTURA .........................................................17.500 e C/ MÉNDEZ NUÑEZ Obra nova , dúplex, 3 hab., 2 banys, calef., A/A, 80 m2 aprox., terrssa 75m2, opció parking .................................... 330.000 e OPORTUNITAT! SOBREÀTIC, 96 m2, 3-4 hab., 2 banys, C/ Àngel Guimerà (Sant Crist) , terraza de 12 m2, ascensor ....................................182.000 e C/ MILÀ i FONTANALS 80m2,aprox.,3hab.,1bany,A/A,asc.r,vistesalmar,exterior160.000 e C/ INDUSTRIA Local/vivenda 152 m2, preparat per a bar, sortida de fums..........180.000 e C/ OLIVERA SISTRELLS local 80m2,ideal magatzem o producció ......... ..........................................................................................................40.000 e C/ Dr. ROBERT/DR. DAUDI (xamfrà)45m2aprox.,forndepaigranja,semiequipat .90.000 e C/ SELVA local, 290m2, zona càrrega i gual ............................. 360.000 e C/ AV. CATALUNYA local, 27m2 aprox., ideal negoci. Zona comercial...62.000 e C/ CARLES I (SANT CRIST) 50m2 aprox. ......................................................50.000 e

HORARI: 9 a 13 i de 15 a 19 HORES - Plaça Baró de Maldà nº 3 - 08912 BADALONA

Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 636 85 55 99 - FAX 93 399 48 15 · www.gestoriamontserrat.com | 51

1589.pag.50.51.52.indd 3

25/06/2013 13:37:51


LOCAL EN VENTA C/ Ignasi Iglesias Pl. Baja 50 m2. 6 mts. fachada. Apto despachos, comercios, etc… PRECIO: 160.000 Euros

" Una firma de prestigi " www.finquesbellavista.com Avinguda Martí Pujol, núm. 174, 3r 1a

Tel. 93 389 33 66

Sr. Propietario: Precisamos pisos de alquiler para dar salida a la gran demanda de clientes que tenemos en cartera seleccionados y solventes.

Tel. 93 460 06 96 ¡¡ INFÓRMESE!!

BADALONA - Antoni Bori, 45-47 esq Guifré a 2'5 min. del <M> Gorg

PISOS EN ALQUILER

85/90m2, 3 hab., 2 baños, balcón, parking. Amplios, luminosos y tranquilos. Antigüedad 8 años Trato directo constructor.

Tel. 629 34 62 75 52 |

1589.pag.50.51.52.indd 4

25/06/2013 13:37:55


COL.LEGIAT

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COLEG. Nº 1851

F I N Q U E S

BA DA LO NA

VENDES

OPORTUNITAT "EDIFICI SANT JORDI" pis alt, 2 hab. dobles i una individual, bany i cuina reformats, tot exterior, des de totes les habitacions i menjador vistes al mar ..........................................................................................................................................120.000 € PIS (CENTRE) EDUARD MARISTANY/SANT JOSEP nou per estrenar, 75 m2, 2 habitacions, 2 banys, cuina, sala menjador, terrassa, A/A, calefacció, amb pàrquing inclòs, vistes al mar................................................................................................................................................................. 412.000 € PIS C/ TÀNGER (BUFALÀ) Obra nova, 90m2, 2 hab., 1 bany complet, hab. suitte amb bany, sala menjador, cuina equipada, pati privat, zona comunitària amb piscina ................................................................................................................................................................................................... 300.000 € PIS C/. MOLÍ DE LA TORRE pis 90 m2., 3 habitacions, 2 banys, menjador gran, cuina equipada, calefacció. Tot exterior .................. 371.426 € PIS C/ SEU D'URGELL (CAN SOLEI), 110m2, 4 hab., sala menjador amb balcó, 2 banys, cuina, bon estat .......................................... 270.000 € PIS C/LAIETÀNIA, 114 m2, 4 dormitoris (1 suite amb bany), 2on. bany, gran saló menjador, cuina-office, AA, calefacció, obra seminova ... 430.000 € TORRE MAS RAM 620 m2 en parcela i 350 m2 construits, 5 dormitoris amb terrassa, 3 banys, menjador a 3 nivells, cuina, cuarto de planxa, garatge 4 cotxes, calef., A/A. Tot ajardinat amb piscina .................................................................................................................... 725.000 € TORRE MAS RAM nova, molt ben situada, 6 hab. dobles-suittes, saló menjador gran, cuina equipada total, garatge gran, bodega, zona de màquines, acabats 1ª qualitat, ajardinat i piscina ........................................................................................................................... 1.200.000 € TORRE MAS RAM 280 mts. construïts, parcel.la 600 mts2. nova, 4 dorm. (2 suittes), saló-menjador, cuina gran, sala, garatge, jocs, bodega, fantàstiques vistes 871.468 € TORRE (MAS RAM) 1062 m2., vivenda 360 m2., 4 plantes, saló-menj. amb xemeneia, 1 bany, 5 hab., 2 hab. suitte, golfes de 25 m2 ... 901.500 € TORRE MAS RAM sup. parcel.la 620m2, 325 m2 edificats, té 2 vivendes indep., amplies, garatge, bodega, en perf. estat, calef., bones vistes. 960.000 € TORRE MAS RAM parcela 590 m2, 300 m de construcció, amb 2 plantes, 5 habitacions, 2 banys, 1 aseo, molt bon estat.................................. 685.000 € CASA C/ MAGATZEM (CENTRE) garatge 2 cotxes, pati, 4 dormitoris dobles, 3 banys, estudi, sala menjador ...................................... 660.000 € CASA A TIANA molt nova, de disseny, garatge 2 places, safareig, sala-menjador, cuina gran, 4 habitacions (1 suitte), 2 banys complets, aseo, estudi, solarium, jardí, calefacció i aire condicionat .......................................................................................................................... 842.000 € CASA (MORERA) C/ PIRINEOS, pl. baixa, menjador, hab, doble, bany, menjador d'hivern i d'estiu, pati al davant i al darrere, planta pis 3 hab. i bany complet, en bon estat ............................................................................................................................................................... 397.000 € CASA UNIFAMILIAR, BUFALÀ C/ NOU CASES, soterrani garatge per a 4 cotxes, planta baixa, sala menjador, cuina gran i aseo, amb pati davant i darrere, planta pis, hab. suite amb bany + 2 hab. i 2on bany, planta 2ª, magnífiques golfes i solarium............................................... 490.000 € CASA ( CENTRE) C/ SANT JOAQUIM, dona a dos carrers, pl. baixa, pis i golfes, moltes possibilitats ..................................................... 380.000 € PIS TIANA CENTRE 100m2, 3 hab., 2 banys, menjador ,gran, cuina, balcó, tot exterior, garatge, traster i zona comunitària amb piscina 300.000 € C/ LAIETANIA ( CENTRE) 140m2, 5 hab., 1 suite amb bany, 1 doble gran i 3 de individuals, sala menjador 38 m2, balcó, cuina gran, reformat, exterior, parquet, calefacció, ascensor ................................................................................................................................................................. 420.000 € PARCELA MAS RAM. 1.500m2, ben ubicada, amb vistes úniques ........................................................................................................... 400.000 €

LLOGUERS

PIS TIANA 3 hab., 2 banys, sala menjador, cuina, zona comunitària amb piscina, moblat i electrodomèstics, amb pàrquing ...................... 900 €/MES PIS C/ IGLESIAS (CENTRE) reformat, 3 hab., sala menjador cuina, bany, calefacció ........................................................................ 850 €/MES PIS C/ DE LA COSTA (DALT DE LA VILA) 2 hab, menjador, cuina, bany complert, tot exterior ............................................................ 575€/MES PIS P. COMPANYS (CENTRE) 100m2, 4 habitacions, 2 banys, sala-menjador, cuina gran, galeria, calefacció i a/acondicionat. perfecte estat .. ................................................................................................................................................... 875€/MES (PARQUING 2 COTXES OPCIONAL) PIS C/ PRIM (CENTRE) 117 m2, 4 hab., 2 banys, sala menjador, cuina, exterior, calefacció, semimoblat ........................................... 800€/MES E. MARISTANY (CENTRE) 70 m2, 2 hab. grans, sala menjador, cuina, balcó, A/A i calefacció, moblat i amb electrodomèstics ....... 1.000€/MES BAIXOS C/ MENDEZ NÚÑEZ (CENTRE) 2 hab, cuina-menjador, bany i galeria .................................................................................... 400€/MES PIS C/ ROGER DE FLOR (P. VENTURA) 85m2, 3 hab, menjador gran, cuina, bany complert, tot exterior.............................................. 600€/MES PIS P. COMPANYS (FRONT VIVER) nou, 2 habitacions, menjador, cuina equipada, balco, a/a, calefacció...... 750€/MES (PARQUING OPCIONAL) C/ LAIETÀNIA 65 m2, 2 hab. dobles, bany i lavabo, cuina amb pati, menjador-balcó, tot exterior....................................................... 650 €/MES BUFALÀ PART BAIXA C/ INDEPENDÈNCIA pis per estrenar, 3 hab., menjador, cuina i bany complet, molt guapo!! ........................... 625 €/MES TORRE MAS RAM bona ubicacio, parcela ajardinada amb barbacoa de 600 m2, planta baixa sala-menjador, cuina-ofice, hab. doble i bany complert. planta pis, 1 hab. suite, 3 hab. dobles i 2º bany. 2 terrasses, acabats de qualitat, calefacció, a/a. perfecte estat. ............. 1400€/MES OFICINES EN EL CENTRE DE BADALONA despatxos individuals, amb recepcionista i serveis inclosos, a a partir de ...................... 300 €/MES LOCAL C/LLEIDA 420m2 amb 2 plantes........................................................................................................................................ 1.500 €/MES LOCAL C/TORTOSA diáfan 150m2, bomba alor i fred....................................................................................................................... 900 €/MES LOCAL C/GIRONA (BUFALA) 190m2, diáfan, entrada de furgonetes amb serveis d'alta .................................................................... 600 €/MES LOCAL C/ COLON abans bar, 120m2 ............................................................................................................................................... 850 €/MES LOCAL MOLT COMERCIAL AVDA. SAN SALVADOR (ARTIGAS) Ideal super, bazar, etc...360 m2, 3 puertas calle, en buen estado ... 1.750 €/MES LOCAL C/XALOC (BUFALÀ) 55m2 qualsevol activitat comercial, en perfecte estat ............................................................................ 425€/MES NAU INDUSTRIAL GUIXERES 370m2, planta + 95 oficines, amb serveis, instal.lacions, etc.. ......................................................... 2.300 €/MES

EDIFICI INDUSTRIAL EN VENDA O LLOGUER C/ TORTOSA CANTONADA C/ PROGRÉS 400M2 EN PLANTA BAIXA I 260M2 A SEGONA PLANTA, COMUNICAT AMB MUNTACÀRREGUES DEMANEU INFORMACIÓ

Telèfon: 93 384 00 00 badalona.Nou definitiu.indd 1

C/. Laietania, 17 - 21 - BADALONA

25/06/2013 13:09:14


Immobiliaris

Treball

Immobiliaris Compra - Venta BADALONA EN LA MEJOR ZONA Urbanización Mas Ram venta casa o cambio por uno o dos pisos TEL. 660 27 92 20 VENDA LOCAL COMERCIAL a Llefià(BDN).Preu negociable mtvila20 02@ hotmail.com TEL. 93 395 12 45 CASA LLOREDA 5 m fachada, 20 m fondo, 2-3 hab., cocina, baño completo, c al efac c i o n g a s A /A , t o t a l m e n t e r e f o r, m a d a , p a t i o, p o s i b i l i d a d s u b i r, cerca ambulatorio apenins, piscinas,transportes, momtigala 192.000 euros negociable TEL. 690 03 21 03 PARTICULAR SE VENDE PISO 4hab todo ex terior, junto metro Llefià, totlament amueblado precio 150.000e TEL. 608 43 76 30 T R A S T E R O P R I VA D O Badalona nord Salida 213 Entre c am p o d e fút b o l y Raphaelhoteles, fácil acceso. 4m2, 2 últimos 8.000/9.000 euros TEL. 656 84 74 99 EN VENTA PARKING Margarita Xirgu, 10.000 euros TEL . 659 63 76 09 REF. 635 BUFALÀ piso 75 m2 3 habitaciones ascensor reformado balcon baño y aseo calefaccion y aacc suelos p a r ke t m u y b u e n a zo n a 155.000 € TEL. 93 460 06 96

54 |

Economics_Nou.indd 54

Motor

Varis

Amistats

Classes

REF. 413 PEP VENTURA piso 75 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado calefaccion todo exterior parking opcional 157.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 634 SISTRELLS casa reformada a estrenar 160 m2 2 terrazas 4 hab. baño y aseo todo exterior parking en la finca 195.000 € TEL. 93 460 06 96 LA PLANA CASA ESPECTAC U L A R R E F B - 2 3 2 7: Te r r e n y d e 3 9 6 m ² a m b 750m² edificats en PB+ 1er+ GOLFES+SÒTAN i JARDÍ de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 50m², 12hab, 4 banys, pk per diversos cotxes. Preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M E R CAT T O R N E R R E F B-2361: Casa 120m², 3hab, 2 banys i aseo, cuina office r e fo r m ad a ex t a p at i d e 27m², menjador de 25m² ext a balcó, roure, calef i a /c, golfes de 25m² ext a terrassa de 15m² .63.9Mpts (384.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA PROGRÉS REF B-2379:Pis de 52m² amb 2 hab, tot reformat per entrar a viure, balcó, gres a/c amb bomba calor, ideal parelles.20.4Mpts(123.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 SISTRELLS REF B-2320: Casa de 85m² + terrat de 85m², 3hab, gres, alumini, calef , bany i cuina conservats.Oportunitat. 19.1Mpts (115.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

CENTRE – MARTI PUJOL REF B-2411:Pis de 100m², 3hab, cuina office, 2 banys complerts, menjador de 30m² ext a terrassa de 47m², calef i a/c, parquet, faig, altell de 60m², per entrar a viure. Obra seminova. 54.9Mpts (330.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 C E N T R E C O N Q U E S TA REF B-2410: Pis de 130m², 4habitacions, 2 banys compler ts, cuina office amb galería, menjador de 35m² ext a balcó gran, a/c i calor, ascensor. 49.1Mpts (295.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ÀT I C - D U P L E X D ’ O B R A SEMINOVA PEP VENTURA REF B-2429: Pis de 100m²+ 49m² de golfes + 49m² de terrassa, 3 hab, 2 banys, cuina gran, menjador de 25m² ext a balcó gran, alumini, calef, sol tot el dia, pk opcional.53Mpts(318.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 TIANA-DÚPLEX REF B -2192: Dúplex de 141m², 4hab, bany i aseo, cuina office, menjador de 30m² ex t a terrassa de 3 6 m ², zo na c o munitàr ia, pk i traster inclòs. Asc. 60.8Mpts(365.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

CENTRE LA PLANA REF B-2347:Pis de 4hab exteriors, bany i aseo, cuina reformada amb galeria, menjador ext, calef i a/c, gres alumini, per entrar a viure, ascensor. 52.5Mpts (315.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

25/06/2013 15:35:12


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

PEP VENTURA CENTRE LOFT D’OBRA SEMINOVA REF B-2376: Loft d’ una hab ex t, bany + aseo, menjador amb cuina americana i sortida a terrassa de 17m², a/c amb bomba calor.Asc. 18.3Mpts(110.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 DA LT D E L A V I L A R E F B-2425:Pis de 85m², 3hab, 2 b a nys ,c u i n a of f i c e ex t , menjador de 20m², marbre, alumini, roure, calef i a/c, finca seminova, per entrar a viure.48.3Mpts(290.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 BUFALÀ REF B-2407:Pis de 75m², 3hab, 2banys, menjador de 22m² ex t a balcó, completament reformat per entrar a viure, calef i a /c, a s c . 2 7.4 M p t s (16 5 . 0 0 0 € ) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA –PROGRÉS REF B-2337:Pis de 70m², 3 hab, per reformar ideal parelles.15Mpts(90.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LLE F I À ZO N A M E R CAT REF B-2428:Pis de 70m², 3hab, bany i cuina reformats, menjador de 18m² ext a balcó, gres, embero, calef i a/a, parquing inclòs en el preu. 21.8 M pts(131.0 0 0 €) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Líders gràcies a tu!

REF. 635 BUFALÀ piso 75 m2 3 habitaciones ascensor reformado balcon baño y aseo calefaccion y aacc suelos p a r ke t m u y b u e n a zo n a 155.000 € TEL. 93 460 06 96

A Badalona, Montgat i Tiana som el setmanari gratuït més llegit i, des de fa 30 anys, t’apropem tot allò que t’interessa. Som líders en paper i també a internet amb descàrregues al web, amics al Facebook i seguidors al Twitter. Perquè entre tots fem que el TOT sigui més que una revista!

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB: www.eltotdigital.com

*Dades de la darrera onada del Baròmetre de la Comunicació.

PLÇ.PEP VENTURA REF B-2422: Pis de 90m²,4hab, 2 banys conservats, cuina amb galería, menjador de 22m² ex t a balcó, pis alt amb ascensor. 3 5.9 M pts (216.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PARTICULAR SE VENDE PISO 4hab todo ex terior, junto metro Llefià, totlament amueblado precio 150.000e TEL. 608 43 76 30 | 55

Economics_Nou.indd 55

25/06/2013 15:35:15


Immobiliaris Lloguer PISO EN ALQUILER BADALONA Piso en C/ Coll i Pujol, 1er piso, 2 habitaciones, galería, ventanas de aluminio, baño y cocina reformado, para entrar a vivir. PRECIO ALQUILER 500€ incluye gastos de escalera. TEL. 93 399 54 96 Esther PISO EN ALQUILER EN BADALONA Finca con ascensor, piso en C/Águeda Monpel, Sup. 85 m2, 3 habitaciones (posibilidad 4 habitaciones) 1 wc completo con mampara, cocina reformada, carp. exterior aluminio. Balcón en el comedor, aire acondicionado por conducto. En el precio ya se incluye el gasto de escalera. PRECIO ALQUILER 650,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther

PISO EN ALQUILER EN PREMIA DE MAR Finca con ascensor, piso en C/Doctor Fleming, 75 m2, 3 habitaciones, 1 wc completo, suelo parquet, calefacción, listo para entrar a vivir, recién pintado. PRECIO ALQUILER 600,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther LOCAL EN ALQUILER EN MONTGAT Local comercial en Montgat, calle Enriqueta Pujal 16, 70 m², diáfano.1 wc, PRECIO ALQUILER 450€ TEL. 93 399 54 96 Esther PI SO EN ALQU ILER EN BADALONA Finca con ascensor en calle San Juan de la Cruz, junto supermercado DIA, 4º piso, muy amplio, 3 habitaciones, ventanas de aluminio, terraza, pequeña galería, como nuevo, para entrar a vivir, cocina y baños nuevos. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 700€ TEL. 93 399 54 96 Esther

56 |

Economics_Nou.indd 56

ALQUILO LOCAL muy comercial paseolasalud@ gmail.com A LQ U I L E R LO CA L 8 5 M comercial, 2escaparates. Pau i Piferrer,42 - 525e TEL. 600 818 122 LOCAL INDUSTRIAL entrada furgón, aseo, agua, luz, 60m2. pasaje Virgen del Pilar junto C/ Tortosa alquiler 300€/ mes TEL. 93 384 38 66

R E F. 6 2 8 S I S T R E L L S piso 90 m2 4 habitacion e s a s c e n s o r r efor m ad o b a l c o n t o d o ex te r i o r s i n muebles 600 €TEL. 93 460 06 96

LOCAL EN LLOGUER al carrer Guifrè,120m2 + 80m2 de soterrani, lloguer 800€. TEL. 687 09 43 10

REF. NOVA LLOREDA piso 4 habitac iones ascensor balcon reformado 2 baños calefaccion todo ex terior muy luminoso sin muebles y nevera 750 € TEL. 93 460 06 96

REF. 2650 - SISTRELLS piso 50 m2 2 habitaciones conser vado ex terior muy luminoso patio comunit ar io 4 0 0 € T EL . 9 3 4 6 0 06 96 REF. 2651 Pº SALUT piso 60 m2 3 habitaciones conservado calefaccion amueblado con electrodomesticos finca 2 vecinos cerca metro calle comercial 500 € TEL. 93 460 06 96 R E F. 6 3 7 S I S T R E L L S piso 2 habitaciones reformado aacc sin muebles con electrodomesticos finca 2 vecinos terraza comunitaria 490 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2658 PEP VENTURA piso 50 m2 3 habitacion e s r efor m ad o a s c e n s o r balcon algunos muebles y electrodomesticos al lado metro 500 € TEL . 93 460 06 96

R E F. 2 6 5 7 M O N T I G A L À atico 55 m2 2 habitaciones reformado terraza sin muebles cerca m etr o y c e ntr o c o m ercial 500 € TEL. 93 460 06 96 R E F. 6 4 3 SA N T C R I S T piso 2 habitaciones planta baja reformado patio 12 m2 calefaccion suelos parket sin muebles 550 € TEL. 93 460 06 96 L L O R E D A : 6 0 m ² , 3 h a b i t a c i o n s , c o n s e r vat amb mobles. 60 0€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 P O M A R :7 5 m ² , 3 h a b i t a cions, pis en bon estat.570€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MORERA:65m², 2hab, calef i a/c, balcó gran, asc.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M O N T G AT: 8 0 m ², 3 h a b, menjador 20m² a balcó grandet, tot arreglat.650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

25/06/2013 15:35:21


GORG:80m², 3hab, bany i cuina en bon estat, balcó gran. 550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE:90m², 4hab, 2banys, moblat, terrassa de 70m².900€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M O N TG AT: 9 0 m ², 3 h a b, menjador 25m² a balcó grandet, obra seminova.790€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Veus aquest anunci? MORERA:65m², 2hab, calef i a/c, balcó gran, asc.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

93 464 69 79 93 464 69 83

CENTRE:70m²,2 hab dobles, traster, menjador ext a balcó de 10m²,pis conservat.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

badalona@eltotdigital.com

PEP VENTURA:60m², 1hab, balcó gran, obra seminova a m b p i s c i n a c o m u n i tària.675€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA:75m²,3hab, conservat, balcó.550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ST.CRIST: 4hab, calef i a/c, reformat.650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Doncs els teus clients també! Truca i informa't

PUBLIQUE SUS REF. 2658 PEP VENTURA piso 50 m2 3 habitaciones reformado ascensor balcon algunos muebles y electrodomesticos al lado metro 500 € TEL. 93 460 06 96

ANUNCIOS DIRECTAMENTE DESDE LA WEB: www.eltotdigital.com

Disponemos de pisos y locales en alquiler de diversos precios, INFÓRMESE:

solucions passatemps

Tel. 93

460 06 96

fàcil

difícil

| 57

Economics_Nou.indd 57

25/06/2013 15:35:22


Immobiliaris Traspassos ES TRASPASSA PAPERERIA al centre de Badalona en ple funcionament. Traspàs 34,000€ TEL. 650 39 56 63 SE TRASPASA BAR con A . A , salida de humos en Badalona por jubilación TEL. 646 59 64 25 SE VENDE O SE ALQUI LA parada tocinería galerías Bufalà TEL . 666 69 0 0 60

Treball SE PRECI SA CH ICA DE ACADEMIA para prácticas en peluquería. Rambla San Juan, 99, d. Lloreda. SEÑORA BOLIVIANA 37 AÑOS, busca trabajo para f i n e s d e s e m a n a , c ui d ar personas mayores, canguro o limpieza TEL. 688 49 96 26 2 0 COM ERC IALES CON AMBICIÓN para venta de e n e r gía . zo n a s: b a d a l o na , mo ntg at y maresme. ec oenergic, s.l. (delegación barcelona). enviar cv completo a: barcelona@ ecoenergic.es

AUTOMÓVIL NECESI TA D E FO R M A U RG E N T E : P L A N C H I S TA c o n experiencia demostrable, interesados enviar c.v.con fotografía:info@autobuenavista.com o al fax:93 398 18 85 INGRESSOS extres TEL. 93 100 01 57 SEÑORA BOLIVIANA CON MUCHA EXPERIENCIA y responsabilidad se ofrece para cuidar personas atercer a e d ad d e fi j a c o n mu y buenas referencias TEL. 634 79 47 28 SEÑORA SE OFRECE para cuidado personas mayores, niños y fines de semana con referencias TEL. 600 67 08 46 CHICA SE OFRECE para trabajar media jornada, jornada completa, fines de semana,, limpieza, cuidado personas mayores, con referencias TEL. 648 14 11 17 BUSCO TRABAJO de limpieza, cuidado personas mayores, con experiencia y referencias TEL. 695 50 36 18 S E N EC ES I TA CAR PI N TERO ebanista oficial de 1º residente en Badalona ó alrededores de 35 a 50 años atenerse no profesionales TEL. 647 46 67 54

AYUDANTE DE COCINA, fregplatos, cmarera de piso TEL. 600 76 16 60 SE OFRECE PARA CUIDAR P E R S O N A S M AYO R E S , niños, limpieza TEL . 663 69 14 81

Classes PROFESORA TITULADA DA CL ASES par ticul a r e s y g r u p o, Pr i m a r i a , Secundaria, Bachillerato, Módulos, Francés, Selectividad, Formación Hábitos de Estudio. TEL . 9 3 4 61 09 24 EST UD IAN T D E Q UAR T ESO fa classes de reforç o cangur TEL. 647 37 63 16 ANGLÈS, CLASSES PARTICULARS individuals, petits grups, horari flexible, c onver sa, business. mètodes personalitzats TEL. 678 33 59 81 LLICENCIAT EN ECONÒMIQUES POSGRAU e n e s t a d í s t i c a s´o f e r e i x per donar classes de matemàtiques a estudiants de primària i ESO,aquest estiu a preus molt econòmics. grups reduïts, classes individuals, repàs, reforç... horari flexible. mail: sergiozamoraalonso@yahoo.es TEL. 687 055 969

NÚMEROS PREMIATS Juny 2013 Dilluns 17/6 ............................ 98.907 Dimarts 18/6 ........................... 31.876 Dimecres 19/6 ......................... 78.516 Dijous 20/6 ............................. 16.316 Divendres 21/6 .........04.338 sèrie: 047 Dissabte 22/6 ...........32.838 sèrie: 046 Diumenge 23/6 .........61.789 sèrie: 018 58 |

Economics_Nou.indd 58

25/06/2013 15:35:25


U N I V E R S I TÀ R I A D Ó N A CLASSES de repàs, ESO i Primaria, tardes TEL. 93 389 38 98

Varis SE VENDE CAMA ARTICULADA plegable, ultralligera. TEL. 93 464 23 76 DINERO YA, agrupacion de deudas, casos dificiles,asnef y e m bar g os. t r a mi tac i o n herencias. seriedad. microcreditos TEL. 687 74 53 06 SE VENDE CAMA ARTICUL ADA 80 0 euros TELS. 93 399 11 09 - 666 53 80 33

Motor TALLER DE REPARACIÓN DEL AUTOMÓVIL NECESITA de forma urgente: planchista con experiencia demostrable, interesados enviar c.v.con fotografía:info@autobuenavista.com o al fax: 93 398 18 85

Quieres colaborar? Vols col·laborar? Infórmate aquí o en/Informa't aquí o a: col·labora

www.africanosmira.com

93 415 88 69 | 59

Economics_Nou.indd 59

25/06/2013 15:35:32


EL TEIATRU un bar restaurant original al port de Badalona

Text facilitat per Reactivació Badalona

Que és el Teiatru? El Teiatru es un Bar Restaurant, situat al Port de Badalona. El local es distribueix amb un menjador de 120 metres quadrats amb pantalla gegant i un escenari per actuacions, està decorat amb taules de marbre, cadires antigues i sofàs. La terrassa està dividida en dos espais de igual mida (57 metres quadrats), un enfocat a chill out, amb sofàs fets amb palets a tres nivells, i un escenari per actuacions. L'altre zona, està decorada igual que el menjador, mateixes taules i cadires, i a més a més una taula de marbre gran amb quatre bancs amb coixins. Som dos socis, en Dani Alis i en Ricard Monsech, que treballem conjuntament amb una cambrera i dos més el cap de setmana. A l’inici vam enfocar el negoci en el tram de la nit,

copes i actuacions en directe, però al cap de poc temps ens vam adonar que de moment havíem de fer un gir i dirigir-ho més a dinars i sopars. Però ja estem veient que amb el bon temps cada cop tenim més persones que venen a prendre una copa a la nit. Si venim al Teiatru que hi podem trobar? Vam començar amb un menú econòmic de tres amanides i tres plats de pasta. Com que va funcionar bastant be en vam afegir un altre de plats combinats, amb 6 primers i 9 segons, amb el mateix preu que el menú de pasta. Com també va tenir molt bona acollida, vam crear un altre menú, aquesta vegada amb més nivell de plats i amb un altre preu. O b r i m tot s e l s d i e s d e l a setmana menys el dilluns. De dimar ts a dijous de 12:30h fins les 00:00h, divendres de 12:30h fins les 2:00h, i dissabte, diumenge i festius de 11:00h fins les 2:30h.

Per què està situat al port de Badalona? Després de valorar diverses opcions, ens va semblar molt interessant situar-nos al port. Tot i que encara s’ha de fer un esforç per atreure-hi a la gent i que se’l faci seu com a espai d’oci, creiem que té molt potencial. És un espai molt agradable i de qualitat molt adequat per un negoci com El Teiatru. En què us va ajudar l’IMPO en el moment de començar? El suport que vam rebre de l’IMPO va ser molt important, en primer lloc ens van assessorar en l'emprenedoria, i ens van ajudar a fer el pla d'empresa, imprescindible per aconseguir finançament. També en la selecció de personal, fent un filtre de candidats a partir de les aptituds que volíem per treballar amb nosaltres, i a més a més ens van cedir un espai per fer nosaltres les entrevistes que ja ens havien programat.

60 |

1589.pag.60.indd 1

21/06/2013 11:05:19


Animàlia WĞƌĮĂƌƌŝďĂů͛ĞƐƟƵ L’estiu ja arribat i amb ell el calor, els mosquits tigres i com no, les vacances dels nens, un altre vegada son a cas sense saber que fer, anem a la platja, al cinema, esperant anar-nos al poble a passar uns dies amb els avis, al càmping, al hotel petitet de l'any passat, però de cop i volta ens adonem de que tenim un gos o un gat a casa, que fen? Aquesta historia, aquest estiu es repetirà a milers de llars a les nostres ciutats, doncs el problema esta solucionat. Aquest gos o gat que durant tot l’any, os a colmat de alegries al arribar a casa, de satisfaccions, quant una cosa la feia bé... no podeu deixar-lo anar

al carrer, primerament, perquè es un delicte fer-ho, però lo més important, perquè es un membre més de la família, i per això l’estimen. No os preo cupeu, n’hi ha moltes solucions; 1. El podeu deixar amb algun familiar que sapigueu que estarà per ell. 2. El podeu por tar a una residencia canina i felina; es un lloc on el deixeu per uns dies amb gent que es preocuparà. 3. Aquesta es la millor i la que mes li agrada al gos o al gat, que es que el porteu amb vosaltres, n’hi ha molts hotels i càmpings que el deixen portar, els avis segur que no diuen res si el porteu a casa, i per viatjar

en cotxe, pregunteu-li al vostre veterinari per si te necessitat EFQSFOESFVOUSBORVJMtMJU[BOU per que passin un bon viatge. Be, desprès d’això, des de ASOA, dir-vos que feu el que feu, mai abandoneu un animal ni al carrer ni al qualsevol lloc, es lo més dolent que es pot fer contra ells, que a més a més a format part de la vostra vida i ha estat en moments molt delicats. Per això, passeu un bon estiu i feu-li passar al vostre gos o gat. NO L’ABANDONEU MAI!

Ricardo Martín Secretari ASOA

adopta' m Haley Bonissima amb la gent, és molt mimosa,molt c arinyosa i molt entranyable. Imponent de gran, pero UBNCÏEFUSBORVJMtMB TBEBQUBSJB sense problemes a un pis. Necesita llicencia per tinença i conducció d’animals potencialment perillosos per a poder adoptar-la.

Mestissa Raça: mestis de presa canari, tamany: gran, edat aproximada: 4 anys, sexe: femella, data d'entrada: 25/11/2010 , municipi d'entrada: Badalona .Bonissima amb la gent, és molt mimosa,molt carinyosa i molt entranyable. Imponent de HSBO QFSP UBNCÏ EF USBORVJMtMB s’adaptaria sense problemes a un pis. Necesita llicencia per tinença i conducció d’animals potencialment perillosos per a poder adoptar-la.

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992 Fax 93 3841740

asoa@asoa.net 607.259.753

NZ:B-2500636 www.asoa.net Apt. 222 08910 Badalona

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

Asociación Segunda Oportunidad Animal Apartado postal 222 607.259.753 61 |

1589.pag.61.indd 1

25/06/2013 11:15:01


Odissea emprenedora

Un dels majors problemes que han esmentat els que volen arreglar la crisi des del món empresarial és, sense cap dubte, la dificultat existent a Espanya quan un emprenedor vol crear la seva empresa. Actualment calen 24 dies des que una empresa s'inscriu fins al moment en què aquesta és operativa. D'altra banda Espanya malgrat aquesta nova legislació que permet crear "empreses express" amb un cost de 60 euros, se situa a la cua europea pel que fa a tardança i és el país número 134 al rànquing mundial. En països com Holanda, França i Àustria només han d'esperar un dia o en el cas d'Alemanya set dies. No obstant això alguna cosa pot fer canviar aquesta dinàmica

negativa. Segons les últimes estadístiques cada vegada són més els emprenedors que creen empreses a través de gestions a internet. Set de cada deu noves empreses, és a dir el 65 per cent d'elles, es creen mitjançant operacions telemàtiques. Això que alguns els sabrà a poc suposa 10 punts percentuals més que durant l'any anterior. A Espanya segueix sent massa difícil ser emprenedor. És per aquest motiu que resulta interessant com una vegada més la societat i les innovacions s'han avançat a les pràctiques polítiques oferint fórmules que dinamitzen el teixit emprenedor. Veurem si aquesta tendència es reflecteix en el marc legal per crear empreses.

VENTA Y REPARACIÓN

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

Tel.www.integer.cat 93 460 31 10

SERVICIO A DOMICILIO C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es Tel. 93 460 17 09

VS C O c a m.- Senzill però potent editor de fotografia. Una interfície senzilla, amb pocs elements i molt intuïtiva. Compta amb característiques molt interessants.

Quick Social.Aplicació que et facilita l'ús de les xar xes so c ials des d'una mateixa aplicació. T'agrupa Facebook, Twitter i Google+ en una sola aplicació perquè puguis compartir c o nt i n g u t s r à p i d a m e nt e n totes les xarxes socials.

62 |

1589.pag.62.indd 1

21/06/2013 10:01:07


Francesc Ferrer, des de Texas (EUA) Em dic Francesc Ferrer. Visc a Texas (EUA) i treballo a la Universitat fent de music. Vaig marxar als EUA l'any 2008. Llavors vaig anar a Connecticut a fer un màster. Però la principal raó per la que vaig marxar va ser per poder estudiar música a Texas i perfeccionar els meus estudis musicals. Vaig aconseguir que em donessin una beca molt bona i vaig fer el salt cap a les Ameriques. Vaig marxar ja fa sis anys i per ara no tinc planejat tornar a viure a Catalunya permanentment, però no se sap mai. Els contrastos entre Catalunya i els EUA són molts. El menjar i la vida social són els més obvis. També el fet que les famílies viuen molt més separades que aquí. Per exemple, la meva dona té els pares a l'altra punta de Texas (9 hores de cotxe), un germà a Florida i l'altre a Virgínia, una germana a Kansas i l'altra a Nova York. I això és el més normal. Quan les famílies

es reuneixen per la festa del Thanksgiving la majoria han d'agafar l'avió. Moltes coses sorprenen d'aquest país. Potser com a músic sorprèn que hi hagi universitats i escoles de música amb edificis molt ben equipats, bons instruments i un nivell molt decent en uns pobles i uns llocs on sembla que només hi hagi d'haver camps de blat o vaques pasturant. De Badalona trobo a faltar sobretot la família i els amics...i tenir el mar a prop. No segueixo les notícies locals cada dia, però estant connectat amb la família m’assabento de moltes coses i a vegades miro el Tot per internet. També llegeixo diaris catalans sovint, i de tant en tant també hi surten notícies de Badalona. Veig, des de la distància, que la ciutat és molt mediàtica. En quan a anècdota, és més aviat una curiositat. Al principi que vaig viure als EUA, alguna gent, fixant-se en el meu accent, em preguntava si era rus. Més tard,

un veí a qui acabava de conèixer em diu "no m'ho diguis, ets de la república txeca!". I d'aquí ja vaig passar a alemany, holandès, italià i francès. Vull pensar que el meu accent va anar millorant amb el temps. Després, algú em va preguntar si era escocès! I finalment vaig travessar l'Atlàntic quan en pocs dies, dues persones a llocs totalment diferents, em van preguntar si era del Quebec. Aquí a Texas ja em diuen si sóc espanyol, perquè estan més acostumats a sentir aquest idioma, però català encara no ho ha endevinat ningú. Temps al temps, perquè aviat Catalunya donarà a parlar molt... Francesc Ferrer, des de Texas (EUA)

ŽŶĞŝdžĞƐďĂĚĂůŽŶŝŶƐ͕ŵŽŶƚŐĂƟŶƐŽƟĂŶĞŶĐƐƋƵĞǀŝƵĞŶĂůΖĞƐƚƌĂŶŐĞƌŝǀƵůŐƵŝŶ ĞdžƉůŝĐĂƌůĂƐĞǀĂĞdžƉĞƌŝğŶĐŝĂ͍ŶǀŝĂΖŶƐƵŶĐŽƌƌĞƵĂ͗ďĂĚĂůŽŶĂΛĞůƚŽƚĚŝŐŝƚĂů͘ĐŽŵ

BadaloninsAlMón.indd 1

25/06/2013 10:18:57


FINANCIAMOS HASTA 60 MESES y hasta 24 meses

sin intereses

IMPLANTES 1

ER

PASO

4

2

0

3

0

ER

PASO

5

PASO

0

PASO

PASO

BADALONA CENTRO C/ Alfonso XIII, 27 - Badalona (frente antiguo pabellĂłn Juventud)

Tel. 93 387 58 02 L2

Pep Ventura

Dr. Roberto Koenig 0EPOUĂ&#x2DC;MPHPtOÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJPEFMB$MĂ&#x201C;OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en ImplantologĂ­a y RehabilitaciĂłn oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry. - TĂ­tulo nivel Europeo en ImplantologĂ­a.

Dra. FĂĄtima Dominici

BADALONA - LA SALUD Av . Marquès Sant Mori, 197 (frente mercado Salut)

Tel. 93 387 12 65 L10

La Salut

6OJ%FOUBMJOEE

OÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJBEFMB$MĂ&#x201C;OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en OdontologĂ­a conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona. - MĂĄster en ImplantaciĂłn Bti. t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMBEF*NQMBOUFT 4&*

t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMB&OEPEPODJBTOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1589  
TOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1589  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1589.

Advertisement