Page 1

Del 30 al 7 de juny de '13 www.eltotdigital.com Número 1585

Aspanin, ĞŶƟƚĂƚĚĞ l’Any 2012

És Miquel Carreras

Foto. Pere Jiménez

El president de la Fundació Badalona Contra el Càncer s’endú el Badaloní de l’Any 2012

Portada.indd 1

28/05/2013 13:00:21


BIGMAT.indd 1

29/04/2013 14:58:09


Crònica Gala Entrevista Photocall Actualitat Esports Opinió Espai C Agenda

6-7 8 10 - 17 18 - 21 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29

Cinemes La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Empresa Consultori Legal

30 40 - 43 46 - 47 44 - 45 38 - 39 51

Animàlia Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia

52 - 54 48 - 49 48 49 57 - 61 62

14 de maig de 1950, dia del Pedal, a la Rambla de Badalona. Foto: Josep Pascual.

t$SFBDJØOEFSFWJTUBTDPSQPSBUJWBT t&MBCPSBDJØOEFDPOUFOJEPT

93 464 69 79 · 93 464 69 83

{2VFUJQPEFSFWJTUBOFDFTJUB

Revistas externas:

Revistas internas:

Institucionales:

Memorias:

Destinadas a públicos externosa su empresa. Potencia la proyección de marca. En formato impreso o digital.

Canal de comunicación interna destinado a informar de las novedades y comunicados. En formato impreso o digital.

Destinados a fomentar la información y el valor añadido de las organizaciones. Federaciones, Asociaciones o Gremios.

Publicación anual destinada a informar de las actividades llevadas a cabo durante el año y del resultado logrado.

Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

4|

1585.pag.04.indd 1

28/05/2013 17:11:08


Carrer dels Arbres, 5 - 7 08912 Badalona

Tel. 93 464 00 97 NO MAS VELLO.indd 1

3|

28/05/2013 11:48:02


Badaloní de l'any

2012

Miquel Carreras s’emporta el guardó a Badaloní de l’Any i Aspanin a entitat de l’Any

t Imatge de família dels guanyadors de la Segona Nit del Badaloní de l’Any. Miquel Carreras i Aspanin, com a entitat. Foto: Pere Jiménez

L’expectació minuts abans de començar la Segona Nit del Badaloní de l’Any era màxima a l a S a l a S a r a u 0 8 911. L a

6-7-BadaloniDeLAny.indd 2

sala de festes era plena, de fet amb el doble d’assistència que l’any passat, per escoltar i veure la gala especial

que s’havia preparat, des del To t i e l S a r a u 0 8 911, a m b l a c o l · l a b o r a c i ó d ’u n g r a n n o m b r e d ’e n t i t a t s c o m e r-

28/05/2013 11:20:20


cials de la ciutat. Abans de c o m e n ç a r, e l s a s s i s t e n t s paraven al photo c all, creat p e r A r t s G r à f i q u e s Ve n u s , p e r f e r- s e l a f o t o g r a f i a d e r i g or, am b e l fotò gr af Pere Jiménez. La nit va iniciar-se amb l’actuació de la ballarina Laia Santanach de l’Escola Ritmes de Maite Bisetti. Els presentadors, Barbarà Sedó i Xavi Morera van ser els encarregats de presentar la Segona Nit del Badaloní de l’Any i donar a conèixer els guanyadors. Un cop presentat amb un vídeo els tres finalistes, de les dues categories, Joan Giralt, Miquel Carreras i Mireia Belmonte i les tres e n t i t a t s , B a n c d ’A l i m e n t s , Aspanin i Círcol va arribar el temps per la música amb el cantant badaloní, David Ros i el cantautor Alber t Solà. La primera sorpresa de la nit arr i bava am b l ’o b er tur a del sobre del tercer classificat de les dues categories. La nedadora, Mireia B elm o nte va ser la ter c er a fi n a li s t a a m b m é s vot s. L a mare de l’espor tista va ser l ’e n c a r r e g a d a d e p u j a r a l’escenari i recollir el guardó. A l’apartat d’entitats, el Círcol s’emportava el tercer premi. Abans de conèixer els guanyadors, i per relaxar l’ambient, el grup de dansa urbana “Lil Legends”, oferia un espec tacle que volia transmetre la Badalona dels nostres dies. Josep Valls passa el relleu a Miquel Carreras E l p a s t i s s e r J o s e p Va l l s , impulsor de la recuperac ió del Pont del Petroli, va pujar

a l’escenari de la Sala Sarau 08911, enmig d’un gran aplaudiment, per passar el relleu. Valls va ser el Badaloní de l’Any 2011. La sala va emmudir per escoltar el nom del guanyador. Miquel Carreras s’emportava el guardó, creat pel dissenyador badaloní Biel Brossa. Carreras, emocionat, va dedicar el premi a la seva dona, Marisa Serra, que va fer pujar a l’escenari. Carreras va agrair el premi a tothom que durant aquests anys ha ajudat la Fundació Badalona Contra el Càncer. Carreras, gentilesa del Gimnàs Titania, es va emportar un any d’accés gratuït al centre esportiu. Aspanin s’emporta el guardó a Entitat de l’Any L’e n t i t a t A s p a n i n , f u n d a d a l’any 1966, i dedicada a fer una vida millor a les persones amb discapacitat intel·lectual va ser l’entitat guanyadora. En g u a ny, i c o m a n ove t at , la Nit del Badaloní de l’Any comptava amb dues categories, tal i com van reclamar, durant la primera edició, molts lectors de la nostra revista. La presidenta de l’entitat, Maite Forteza i una nodrida representació d’Aspanin, van pujar a l ’e s c e n a r i p e r r e c o l l i r e l guardó, dissenyat també per Biel Brossa. D’altra banda, l ’a c t i v i s t a c u l t u r a l , J o a n Giralt va quedar segon, en nombre de votacions i el Banc d’Aliments segon classificat, pel que fa a les entitats. Durant tot el procés de votacions, més de 9.0 0 0 le c tor s d el Tot han par ti c i p at a t r avé s d e l we b c r e at p e r l ’e m p r e s a b a d a l o n i n a ,

Pi m p a m p u m , w w w. b a d a l o n i d e l a n y. c a t o b é p r e s e n cialment a les oficines de la revista o el dia de Sant Jordi a l c a r r e r. L a N i t t a m b é v a c o m p t a r a m b l e s i n te r ve n cions de Toni Forteza i Mercè Estévez, de la Dramàtica del C ír c o l , q u e v a n r e c i t a r u n text sobre els premis badalonins. D’altra band a, durant la Gala es van entregar els pre m i s al s l e c tor s qu e van vot ar a l B ad a l o ní d e l ’A ny. So par s a la Donzella d e la Costa, al Restaurant Tariq i un cap de setmana al Hotel Spa la Central de Maçanet de Cabrenys van ser entregats durant la Nit del Badaloní de l’Any. A més, un espectador de la Gala es va em p or t ar sis mesos gratuïts al Gimnàs Titania del Centre de Badalona. Una interpretació conjunta de David Ros i Albert Solà i un concert del grup de gospel Sentits va cloure una nit, que ja s’ha consolidat, en el calendari d’actes destacats de la ciutat. Els restauradors i pastissers omplen de sabors la Nit del Badaloní de l’Any Els assistents a la vetllada van poder degustar algunes p r o p o s te s g a s t r o n ò m i q u e s elaborades per alguns restauradors de la ciutat. El restaurant La Costa, Les Banderes, El Cafè de les Antipodes, Hirus ,Bertran Mar, Pastisseria Forn Catalunya i Comas va n ofe r ir u n s t a s te t s d e l s seus productes. A més, Mega Cines, va oferir crispetes dolces per donar un toc de color a la Gala.

Televisió de Badalona (TeleB) emet la Nit del Badaloní de l’Any en diferit Les persones que no van poder assistir a la Segona Nit del Badaloní de l’Any, ara tenen

@badalonidelany

6-7-BadaloniDeLAny.indd 3

l’oportunitat de veure per televisió la Gala especial per triar els guanyadors. La televisió badalo-

nina l’emetrà aquest dijous,a les 10h del matí, dissabte, a les 18:30h i diumenge a les 24h.

facebook.com/BadaloniDeLAny

www.badalonidelany.cat

28/05/2013 11:20:22


Badaloní de l'any

2012

Com vas viure els dies previs a la Segona Nit del Badaloní de l'Any? Doncs molts nervis, però alhora molt il·lusionat. Estava convençut que no sortiria perquè entre els candidats a Badaloní de l'Any hi havia molta gent mediàtica de la ciutat. I quan vas veure que estaves entre els 3 finalistes? Justament avui ho parlava amb una amiga meva. Va ser un cúmul de coses, vaig estar també molt feliç perquè vaig pensar que la gent de la ciutat pensava amb mi, i això ja és molt important. A més molta gent de seguida va pensar amb la Marató del Càncer, i en aquests moments de retallades això també es va omplir d'alegria.

Entrevista Miquel Carreras, Badaloní de l'Any 2012

"Em vaig sentir molt estimat i sens dubte és un reconeixement per part de la ciutat" En Miquel, un cop han passat uns dies de la seva elecció com a Badaloní de l'Any parla amb el Tot Badalona per compartir les seves emocions durant la nit del passat divendres a la Sala Sarau08911.

Que et va passar pel cap quan van dir el teu nom, com a Badaloní de l'Any 2012? Doncs el moment va ser molt bonic. Em vaig sentir molt estimat i sens dubte és un reconeixement per part de la ciutat. La veritat es que vaig tenir molta il·lusió. Tu mateix vas dir que era un premi compartit amb la teva dona.... El 50% és evident, la Marisa i jo som una parella que sempre estem junts. Les 24 hores del dia. Quan jo afluixo ella m'empeny i al reves també. Es el meu 50%! Aquest guardó segur que et dona força per seguir endavant amb la Fundació Badalona Contra el Càncer i els teus altres projectes de ciutat... Si, no perquè no tingues força sinó perquè veus que la gent de Badalona no està cansada amb la Marató del Càncer. En aquests moments de crisi, que tot està molt parat, es molt important els ànims de la gent i sens dubte aquest premi es un revulsiu per tirar endavant. L'any passat estàvem ensorrats, i aquest any estaven dubta'n en si seguir o no, però amb aquest guardó seguirem lluitant!

8-BadaloniDeLAny.indd 1

28/05/2013 17:39:11


1585.indd 1

27/05/2013 12:36:09


Badaloní de l'any

2012

Moment de la 2a Nit del Badaloní de l'Any

Actuació del grup de dansa urbana Lil Legend

Tercers Classificats, Mare de Mireia Belmonte i Representant del Círcol amb els organitzadors Sarau08911 i TOT

Album.indd 2

28/05/2013 11:16:56


Fotos:

Moment de la 2a Nit del Badaloní de l'Any

Josep Valls, Badaloní de l'any 2011 li passa el relleu a Miquel Carreras, Badaloní de l'Any 2012

Aspanin, entitat de l'Any 2012

Album.indd 3

28/05/2013 11:17:03


Badalon铆 de l'any

2012

Actuaci贸 de David Ros

Segons classificats, Joan Giralt i Banc d'Aliments

Actuaci贸 del grup de Gospel Sentits

Album.indd 4

28/05/2013 11:17:10


Fotos:

Josep Valls Badaloní de l'Any 2011 amb Manel Subirats editor del TOT

Miquel Carreras i Maite Forteza d'Aspanin

Montserrat Salgado, regidora de Cultura amb Francesca Subirats editora del TOT

Membres del Círcol

Membres del Círcol

Sergio Otero de Ciutadans i acompanyant

Album.indd 5

28/05/2013 11:17:24


Badaloní de l'any

Membres d'Aspanin amb Carles Sagués d'ICV-EUiA

Els regidors del govern Maritxu Hervás i Juan Fernández amb membres de l'Ajuntament i Albert Fernández de Badalona Comunicació

Membres d'Aspanin

Album.indd 6

2012

Joan Giralt amb familiars i amics

Membres del Banc d'Aliments

Josep Domènech de Joieria La Plana i acompanyant

28/05/2013 11:17:37


Fotos:

Membres de Convergència i Unió

Membres del Círcol

Jordi Ballesteros i acompanyant amb Manel i Francesca Subirats, editors del TOT

Album.indd 7

Jaume Ventura d'Over Giramon i Joan Aguiliar de Megacines

Miguel Jurado, regidor de Seguretat amb Manel i Francesca Subirats editors del TOT

Membres de Marina Badalona

28/05/2013 11:17:51


Badaloní de l'any

Ferran Falcó, de CIU amb els editors del TOT

2012

Jordi Serra i acompanyant amb regidors del PSC i editors del TOT

Rosa Bertran, regidora de Promoció Anna Fuster i Daniel Julià de PimPamPum, amb Econòmica, Eli Ruiz membre de Badacentre Pere Jiménez i Francesca Subirats del TOT i Josep Díaz de Pastisseria Catalunya

Membres d'Esquerra i acompanyants

Album.indd 8

Membres de Forquilla Badalona, amb l'editor del TOT

28/05/2013 11:18:05


Fotos:

Bàrbara Sedó i Xavi Morera, presentadors de la nit

Bàrbara Sedó, presentadora del programa Pensió Completa de Televisió de Badalona

Miquel Carreras entrevistat per Televisió de Badalona

Membres d'Aspanin

Josep Valls i familiars

Membres d'Unió amb Ferran Hidalgo

Album.indd 9

28/05/2013 11:18:19


Tres platges de Badalona obtenen per primera vegada tres banderes blaves

María Gallardo nomenada ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉŽůşƟĐĂůŽĐĂů ĚĞůWĂƌƟƚĚĞůƐŽŵƵŶŝƐƚĞƐ El darrer plenari del Partit dels Comunistes de Catalunya, delegació de Badalona, tenia com a punt a l’ordre del dia la renovació i elecció de direcció, és a dir de nou Comitè Local i de les diverses responsabilitats, inclosa la persona amb la Responsable política de Badalona. Durant la sessió, Alfons Moya va presentar la seva renúncia al càrrec i d’immediat es va triar María Gallardo com a nova responsable. Gallardo, fins fa poc, ocupava la responsabilitat de CCOO del Barcelonès Nord.

Platges Carles Carvajal

Badalona ha passat aquest any de tenir una platja amb bandera blava a tenir, per primera vegada, tres trams de platja amb aquesta qualificació. L’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor i la Fundació per a l’Educació Ambiental (ADEAC-FEE) ha atorgat a l’Ajuntament de Badalona el reconeixement Bandera Blava a la platja dels Pescadors -tram del litoral badaloní situat entre el carrer de Mar i el carrer de Sant D o m è n e c -; a l a p l atj a d e l Cristall-Barca Maria, -entre la riera Canyadó i el passatge Cussó-; i a les platges del nou tram de passeig Marítim, e n t r e e l Po r t i l ’av i n g u d a de Mar tí Pujol (platges de l ’ Es t ac i ó, p o nt d e l Petr o li i Coco).El distintiu Bandera Blava, guardó d’abast mundial, reconeix que les platges compleixen amb criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, neteja i seguretat, així com que disposen d’informació i de gestió ambiental adequada. L’Escola del Mar de Badalona i el Por t de la ciutat també han obtingut aquest guardó. Pel que fa a l ’equipament 18 i

Actualitat-18-19(H3).indd 2

portuari optava per primera vegada al distintiu blau. D’altra banda, aquest dissabte, 1 de juny, començarà oficialment la temporada de platges a Badalona. Diumenge, durant el matí, s’ha preparat una nova edició de la Festa del Mar al litoral de la ciutat. Podeu trobar més informació a les pàgines d’aquesta mateixa revista. Campanya per mantenir les platges netes Ja fa vuit anys que des de l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Badalona es participa en la campanya internacional "Netegem el Mediterrani" (Clean Up the Med) orientada a la conscienciació ciutadana per mantenir netes les platges del municipi. La iniciativa, adreçada sobretot a les escoles, va incloure per primer cop accions dirigides al públic en general, que el passat dissabte van participar en una sessió pedagògica organitzada per l'Escola del Mar a les platges badalonines. La campanya internacional està impulsada i promoguda per l'organització italiana Legambiente i també hi prenen part altres municipis de la costa catalana així com de la resta del litoral mediterrani.

>͛ŐŽƌĂĐŝƵƚĂĚăƉƌŽƉŽƐĂ ĐƌĞĂƌƵŶĂdžĂƌdžĂĚĞƚƌĞďĂůůŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſ En t i t at s i p l at a fo r m e s d e Badalona es van reunir dissabte a la plaça Trafalgar, sota el nom de Àgora Ciutadana, amb l'objectiu de continuar amb el moviment ciutadà, i consolidar llaços de treball entre les diferents entitats de la ciutat. Els promotors de l’Àgora van debatre sobre la creació d’una xarxa de treball i comunicació per a que les entitats puguin actuar plegades, amb la possibilitat de crear un nou mitjà de comunicació.

/ŶŝĐŝĂƚĞůƉƌŽĐĠƐ Ě͛ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſĚĞůƐŚŽƌƚƐ ƵƌďĂŶƐĚĞdŽƌƌĞŽĚŝŶĂ ŝĚĞĂŶĂďĂŶLJĞƐ Fins el proper 14 de juny s’ha obert el període de preinscripció per poder optar a un dels 24 horts urbans que l’Ajuntament de Badalona cedeix per un període màxim de 4 anys a persones de 60 anys o més. Per optar a un hort s’ha de tenir 60 anys o més, no tenir cap activitat laboral, empadronat des de fa un any minin a Badalona i no tenir cap altra hort municipal. Les persones interessades s’han d’adreçar, per omplir instància, al Viver o oficines de districte.

28/05/2013 13:22:26


:ŽƐĞƉsĂůůƐũĂƚĠůĂƉůĂĐĂĚ͛ŚŽŵĞŶĂƚŐĞĂůWŽŶƚĚĞůWĞƚƌŽůŝ Societat Carles Carvajal

L’impulsor de mantenir el Pont del Petroli ja té un petit reconeixement a les portes d’entrada del pantalà que ell mateix tant va lluitar per mantenir en peu. Tot i que l’homenatge arriba tard, l’Ajuntament va aprovar una moció en què es recollia la petició expressada en un document signat per 1.740 persones. En el document es demanava la instal·lació al pont d’una placa que reconegués la tasca feta per aquest conegut pastisser del barri Morera. La pàgina de Facebook Badalona Recuerdos va impulsar una recollida de signatures. Josep Valls, Badaloní de l’Any 2011, va agrair als veïns de la ciutat el petit homenatge celebrat dissabte passat.

t Moment del descobriment de la placa, amb Josep Valls i l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol

ĂƉƚƵƌĂƚǀŝƵĞůƚŽƌŽĚĞdŝĂŶĂƋƵĞƉŽƌƚĂǀĂƚƌĞƐŵĞƐŽƐǀŽůƚĂŶƚƉĞůƐ ďŽƐĐŽƐĚĞůsĂůůğƐKƌŝĞŶƚĂů Medi Ambient Carles Carvajal

Les peripècies del toro que des del passat mes de febrer voltava lliure pels boscos del Parc de la Serralada Litoral va f i n a l i t z ar d i u m e n g e a l matí. Un dispositiu format per Protecció Civil, Agents Rurals de la Generalitat, voluntaris caçadors i un veterinari van capturar l'animal, després de sedar-lo disparant-li un dard anestesiant. El brau va fugir al febrer d'una granja de Tiana, amb cinc vaques més, que van capturar poc després a Santa Maria de Martorelles. El br au, p er ò, va ac o n s e guir escapolir-se dels seus

perseguidors. Finalment va der localitzat al bosc de les

Vinyes Velles, a Montornès del Vallès.

i 19

Actualitat-18-19(H3).indd 3

28/05/2013 13:22:28


Montgat d’anunci

20 alumnes badalonins visiten la seu del Parlament Europeu de Brussel·les

t Imatge del vaixell que ha servit d’anunci a la platja de Montgat

Montgat Esther Martínez Fernández

Gran expectació a Montgat durant aquest mes de maig. Un creuer ha aterrat al municipi per rodar el nou anunci de la marca cervesera Heineken. El vaixell, amb dimensions com les d’un autèntic transatlàntic, ha estat situat tot un mes a la façana marítima just davant del barri de les Mallorquines. Una construcció que ha captat l’atenció de molts curiosos. La productora internacional Widescope ha triat Montgat per rodar el nou anunci de Heineken. Set dies de rodatge més tres d’assajos per mostrar a l'espectador un minut i mig d'acció. El reconegut actor Tom Kuntz és el prota-

gonista de la història. És un nàufrag que arriba al vaixell i mostra només que qualitats. Després d'un naufragi es troba amb un gran creuer on acabarà ballant molt ben acompanyat tot fent una cervesa ben fresca. En el rodatge hi han participat un total de 150 persones, la majoria vingudes des de Londres. Després de deu dies d’activitat, aquest passat dissabte el vaixell ha quedat buit. I aquesta mateixa setmana s’han iniciat les tasques per desmuntar l’estructura. L’estrena de la nova campanya publicitària de Heineken serà presentada d’aquí a dos mesos aproximadament. Aquest espot serà el més important d’Europa aquest any i se’n farà un llançament mundial.

Un total de 20 alumnes d’ESO de diferents instituts de Badalona han visitat, aquesta setmana, la seu del Parlament Europeu de Brussel·les. L’objectiu de la visita és incrementar el coneixement que els joves puguin tenir d’aquesta institució i saber exactament com funciona el poder legislatiu comunitari. A més, els estudiants han mantingut una trobada amb eurodiputats de l’Estat. La selecció dels alumnes l’ha fet cada centre escolar de la ciutat.

>ĂŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂĚΖŶƟƚĂƚƐ Badalonines de Cultura Tradicional i Popular Catalana el seu 10è aniversari La Coordinadora d'Entitats Badalonines de Cultura Tradic i o nal i Po pular Cat alana (C O E N B AC U T R A P O CA), entitat que agrupa un total de 14 entitats de cultura tradicional de la ciutat, celebra enguany el seu 10è aniversari. Per celebrar l’efemèride, aquest divendres, 1 de juny, tindrà lloc una gimcana, de 17h a 20h, adreçada a nens de 4 a 14 anys, a la plaça Pompeu Fabra. L’acte portarà per nom “Som cultura”.

Tiana aprova una moció a favor dels ciclistes

20 i

Actualitat-20-21(RADIOTAXI).indd 2

El p l e d e l 'ajunt am e nt d e Tiana va aprovar una moció per declarar Tiana Vila amb Respecta al ciclista. La moció intenta posar fre a l'augment de morts de ciclistes en les carreteres de tot el territori, i per això Tiana no vol estar al marge. Per aquesta raó es senyalitzarà, a les diverses entrades del poble, amb el lema "Respecta al ciclista 1’5M". La Moció, que va ser presentada a proposta del equip de govern (PSC i ERC), va ser aprovada per tots els grups.

28/05/2013 13:54:05


Tres treballadors de l’empresa ComRoc de Coll i Pujol en vaga de fam per reclamar a l’empresari 11 mensualitats

t Imatge dels tres treballadors, en vaga de fam, de l’empresa ComRoc

Treball Carles Carvajal

Tr e s t r e b a l l a d o r s d e l’empresa ComRoc, situada al carrer Coll i Pujol, 56 de Badalona estan en vaga de fam, des del passat dimarts 21 de maig. Els treballadors, veïn s d e l b ar r i d e B u fa l à , a s s e g ur e n q u e n o c o b r e n cap salari des del mes de juliol, de l’any passat. Els tres treballadors, que por ten 6 anys a l’empresa dedicada a les instal·lacions elèctriques, reclamen a l’empresari, Joan

Casafont, que les pagui els diners que els deu, confirmats per dues sentencies judicials a favor dels tres treballadors. Els judicis es van dur a terme el 7 de desembre de 2012 i e l 8 d 'a b r i l d e 2 013 . El s tres treballadors van estar treballant fins el passat 17 d 'abril. Durant els darrer s dies s’ha generat a la ciutat una mobilització ciutadana en supor t als tres treballadors en vaga de fam. D e f e t , d i ve r s e s e n t i t a t s , partits polítics i persones a títol individual s’han unit per

organitzar diverses concentracions, davant l’empresa. D’altra banda, l’Àgora Ciutadana de Badalona va acordar realitzar un scratching a casa de l'empresari, a Barcelo na, per tal d'assenyalar-lo, segons han explicat, com a culpable de l'actual situació p r e c à r i a d 'a q u e s t s t r e b a l l a d o r s . En e l m o m e n t d e tancar aquesta edició, els tres treballadors continuaven en vaga de fam. Des del Tot hem intentat contrastar l’opinió de l’empresa, però han declinat fer declaracions.

Fotonotícia

Pere Navarro (PSC) assegura que els socialistes han de recuperar l’alcaldia de la ciutat El primer secretari del PSC, Pere Navarro, va assistir la setmana passada al Consell de la Federació del Barcelonès Nord, celebrada al barri de la Salut. Navarro, que també va passejar pel barri, va explicar que aposta per Jordi Serra com a cap de llista del PSC per les properes eleccions municipals i va carregar durament contra les polítiques que estan aplicant el PP al govern de la ciutat. i 21

Actualitat-20-21(RADIOTAXI).indd 3

28/05/2013 13:54:08


Tot a punt per la tercera edició de l'Endimoniada Atletisme Artur Piquet

El dilluns es va presentar oficialment la tercera edició d e l ' En d i m o n i a d a a l c afè de les Antípodes. La cursa, organitzada pel Centre Excursionista de Badalona, té un recorregut de 18 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 570 metres positius, en una superfície de terra en el 85% de l'itinerari i d'asfalt en el 15% restant. El punt de sortida serà la Rambla de Badalona, davant l'estàtua de Roca i Pi, a les 21:30 hores, i l'arribada serà al mateix punt, com a màxim, dues hores i quaranta-cinc minuts més tard. A les 23:15 hores es realitzarà l'entrega de premis. L’Endimoniada és la cursa de muntanya nocturna de Badalona, i l'organització té l'objectiu clar de consolidar-la entre les curses d'aquesta modalitat, convertint-lo en un esdeveniment festiu per la ciutat. Els guanyadors de l'edició passada, el de la categoria masculina i el de la femenina, ja han confirmat la seva participació en aquesta tercera Endimoniada, pel

que tindran el repte de millorar les marques aconseguides l'any passat. En Javi Delgado va completar el recorregut en 1:15:31, i l'Helena Hidalgo ho va aconseguir en 1:36:34. La recollida de dorsals s'iniciarà el mateix dia de la cursa a partir de les 18:30 hores a la Rambla, i quinze minuts abans de la sortida es realitzarà una reunió informativa al mateix punt de sortida per aclarir tots els dubtes que puguin tenir els corredors. Per arribar al punt de sortida de la cursa hi ha dues opcions amb els transport públic; amb la Renfe, baixant a l'estació de Badalona, situada a 200 metres del punt de sortida, o amb el metro,

baixant a l'estació de BadalonaPompeu Fabra, de la línia 2, situada a 400 metres del punt inicial de la cursa. Aquells participants que vulguin desplaçar-se amb cotxe han d'arribar-hi per la sortida de Badalona Nors-Mollet de la C-32. Aparcar al centre de Badalona és complicat, pel que la organització recomana deixar el cotxe al pàrquing gratuït situat al costat nord del Passeig Marítim o a un dels dos pàrquings de pagament, el de sota el nou edifici de l'Ajuntament, situat a la mateixa avinguda d’entrada a la ciutat per la sortida Badalona Nord - Mollet, o el de l’Illa Central, al costat de la parada de metro Pompeu Fabra.

Mercedes-Benz va organitzar amb èxit el II Torneig MB Motors de pàdel Pàdel Artur Piquet

El passat mes d’abril el Concessionari Mercedes-Benz MB Motors, va organitzar el segon torneig de pàdel a les instal·lacions del Club Espai Wellness de Granollers, en el que els participants van tenir l'oportunitat de conèixer el nou CLA, que va ser exposat a l’entrada del club. Durant la jornada es va gaudir de la festa i l'entrega de premis als guanyadors d’aquesta edició, que en la categoria masculina van ser A. Vera i J. Bertran i en la categoria femenina M. Moreno i V. de Cabo. Els campions i subcampions de cada categoria van rebre un 22 |

Esports18-19(H12).indd 2

trofeu acreditatiu i un pack de regals relacionats amb la pràctica del pàdel. A més a més, els clients Mercedes-Benz més ben

classificats podran participar a la Final Nacional del Mercedes Tenis & Pàdel Tour 2013 amb un acompanyant.

28/05/2013 16:20:29


L'Ajuntament rep a l'equip júnior de la Penya amb tots els honors Bàsquet Artur Piquet

El dilluns passat l'equip júnior de la Penya, els flamants triple campions verd-i-negres, van ser rebuts al Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona per l'alcalde de la ciutat, X av i e r G a r c i a A l b i o l , i e l regidor d’Educació, Esports i Joventut, Juan Fernández. L a re c e p c i ó, q u e for m ava part dels actes de celebració dels èxits aconseguits per l'equip, va tenir un triple r e c o n e i xe m e nt p e l s j ove s jugadors del club, campions d e l To r n e i g I n t e r n a c i o nal Júnior de l’Hospitalet, c a m p i o n s d ’ Eu r o p a e n e l Torneig Internacional (NIJT) de l’Eurolliga a Londres i finalment campions del Campionat d’Espanya a Marín.

La consecució d'aquests tres títols era, fins ara, un fet inèdit per l'entitat, pel que l'esdeveniment va adquirir un caire especial de celebració. Després de la recepció a l’Ajuntament, la part més institucional de la jornada,

els jugadors i tot l'equip tècnic del júnior es van desplaçar a sopar al restaurant Peggy Sue’s, actual col·laborador del club, que va preparar el sopar de comiat d’una temporada que quedarà a la història del bàsquet base de la Penya.

| 23

Esports18-19(H12).indd 3

28/05/2013 16:20:32


La nova vella ƉŽůĹ&#x;Ć&#x;Ä?Ä‚ Marcel Mauri Periodista

ĆŒĹžĹśĹ?Ä?Ä‚ĚĞdĹ?ĂŜĂ Perdre els orĂ­gens Gemma Liùån gemmalinan.blogspot.com

I davant del nazisme a l’Estat Espanyol, què fem? Dolors Sabater blocs.mesvilaweb.cat/miozz

Malgrat el vent i el fred, dissabte la platja dels Pescadors va tornar-se a omplir per celebrar la Festa a Baix a Mar; una festa que, malgrat la climatologia adversa d’aquest any, Ês per a molts badalonins l’inici simbòlic de l’estiu. Entre sardina i sardina, i mentre esperà vem que el rom del cremat s’encenguÊs, alguns dels que porten mÊs sardinades a l’esquena m’explicaven el xoc que va suposar per a molts veure el primer alcalde democràtic, en Màrius Díaz del PSUC, servint sardines. Deuria ser l’any 1979 o 1980. En Màrius feia ben poc que era alcalde però això no li va impedir seguir fent allò que havia fet en les anteriors festes a baix a mar abans de ser escollit pels ciutadans: arremangar-se com

la resta, posar-se el davantal i DPMtMBCPSBSFOFMRVFDPOWJOHV�T No semblaria res d’extraordinari si no fos perquè als ulls d’una ciutadania que tot just començava a respirar la llibertat desprÊs del franquisme, això de veure un cà rrec institucional treballant colze a colze amb la resta se’ls feia agradablement estrany. Encara amb la imatge a la retina d’aquell alcalde coent les sardines a la brasa, m’expliquen que s’ha començat a gestar un grup badaloní del ProcÊs Constituent, la plataforma política liderada per Arcadi Oliveras i la monja benedictina Teresa Forcades. Les reunions que s’han fet fins ara, a l’Ateneu de Sant Roc, han desbordat les previsions mÊs optimistes. MÊs de 100 persones reunides amb

Tiana estĂ a punt de perdre un dels valors històrics mĂŠs importants del poble: Sent-romĂ . La finca on hi ha la masia i la vila romana, ha canviat de propietaris sense avisar, tal com marca la llei pels monuments històrics i artĂ­stics d’interès provincial. Fa poc mĂŠs d’un mes que l’Ajuntament h a s a b u t q u e l ’a n t i c B a r Ăł d’EsponellĂ  Carlos de Fortuny es va vendre el 80% de la propietat a una empresa immobiliĂ ria que pretĂŠn fer-hi, atenciĂł!, una mena de parc turĂ­stic per a russos i japonesos, amb un espectacle de flamenc, plaça de toros i restaurant per a dinars i sopars d’empresa. El projecte que va arribar a l’Ajuntament ha fet saltar totes les alarmes. Ni “Els amics de Sent-romĂ â€?, l’entitat que es fa fundar l’any 2005 i que vetlla

per la conservació del jaciment, l’arxiu i les peces de museu, ho sabia. El nou propietari els vol fora, tambÊ. I pensa posar, sinó ho ha fet ja, una tanca elèctrica perquè no entri ningú a la finca. És de bojos. El projecte i el que ha passat. La situació està en mans d’advocats per mirar d’aturar el que sembla un fatal desenllaç. L’única escletxa que hi ha Ês una petita irregularitat que podria salvar Sent-romà. El jaciment i bona part del que hi ha al museu i l’arxiu està declarat monument històric i artístic d’interès provincial. En aquests casos el propietari pot vendre, però sempre ho ha de comunicar a l’Ajuntament perquè ho autoritzi i a la Generalitat per donar-li opció al tanteig per comprar els bÊns protegits. Sembla que Carlos de Fortuny

Al meu darrer article, No usar el nazisme en va els exemples es van quedar curts, perquè el pitjor encara havia d’arribar. El mateix govern de majoria absoluta del PP que banalitza el nazisme usant-lo per insultar indegudament el procÊs sobiranista català i altres lluites populars – i que s’ha començat a guanyar queixes internacionals per aquest motiu – va condecorar i homenatjar, sense passar vergonya, soldats de la División Azul. Que en aquest estat es pugui enaltir obertament als qui van guerrejar fent costat a Hitler i que no passi

res parla molt clar de qui ens està governant. Cal tenir en compte que per un fet tan greu encara no hi ha hagut cap dimissió ni cap detenció, i Ês mÊs, Llanos de Luna s’ha reafirmat en comptes de disculpar-se. En motiu de la recent mort de l'ex-dictador argentí Jorge Rafael Videla que complia condemna de cadena perpètua pels crims comesos durant el seu mandat, presidint l'última dictadura militar argentina, algú va dir, o ho va escriure en un tuit – perdoneu la imprecisió – que a diferència d’Argentina on els dictadors

24 |

Opinio-24-25.indd 2

28/05/2013 16:03:52


l’únic objectiu, de moment, de preparar la xerrada que Forcades farà a Badalona el proper 16 de juny a la plaça Trafalgar de Llefià. Si agafem de referència l’èxit de convocatòria que la gent del ProcÊs Constituent està tenint arreu del país, Ês probable que l’assistència en aquest acte de Badalona tambÊ sigui molt destacable. I no m’estranya: mÊs enllà del nivell d’afinitat que es pugui tenir amb la seva proposta, Ês innegable que han sabut connectar amb una part important de la ciutadania que no se sent representada pels partits actuals. Uns ciutadans que s’han vist colpejats amb una duresa extrema per aquesta situació econòmica que no ha fet mÊs que agreujar les diferències entre els que mÊs

tenen i els que mĂŠs pateixen; un fet tristament palpable en molts dels barris de Badalona. Però, alhora, han tingut l’habilitat de vincular aquest clam social amb la necessitat d’un nou Estat per a Catalunya, en una nova demostraciĂł que justĂ­cia social i drets nacionals formen part d’una mateixa lluita. * TPCSFUPU IBOSFUPSOBUMBJMtMVTJĂ˜ i la fe en què les coses es poden canviar des de baix i que el paper dels ciutadans va mĂŠs enllĂ d’un vot cada 4 anys. No comparteixo tots els punts del programa que presenten; ĂŠs mĂŠs, m’agradarĂ  tenir algun dia la oportunitat de qĂźestionar algunes de les propostes que fan. I seria molt injust no reconèixer que hi ha altres partits i polĂ­tics que fa anys que treballen en aquesta mateixa lĂ­nia. Però no

es pot negar que el seu discurs senzill, humil, proper, lluny de les grandiloqßències i les gestualitats de la vella política aporta una alenada d’aire fresc que bona falta fa. Una nova forma de fer política que no fa, sinó, que recuperar els vells valors d’aquells polítics de la transició que no els feia res posarse a servir sardines. Uns anys en què tot semblava que era possible abans que tot s’esguerrÊs de nou. Explica el politòleg Joan Subirats que la situació de crisi que vivim propicia l’aparició de noves formacions polítiques que s’allunyen dels patrons habituals. N’Ês un exemple el Moviment 5 estrelles del còmic Beppe Grillo a Ità lia. Doncs posats a triar, millor una monja i un vell activista que un humorista.

va passar per alt aquest detall. L’any 2006 va entrar en una societat immobilià ria amb l’objectiu d’urbanitzar una part de la finca, la que està a tocar del Mas Ram. &TWPMJBSFQBSDFMtMBSJGFSIJQJTPT o naus industrials. La precarietat econòmica del baró el va dur a vendre el 50% de la propietat. Tres dies abans de morir, encara ningú sap com, el Baró va signar la venda de tota la seva part de la finca que li quedava i deixava en mans de la societat el 80% de Sent-romà. La família Fortuny, la que encara tÊ el 20% de la finca, no descarta portar el cas als tribunals, però un litigi així podria trigar 4 anys a resoldre’s. TambÊ val molts diners i els 9 germans amb prou feines es parlen. Carlos de Fortuny no va veure mai amb bons ulls les inversions del seu

pare per conservar el jaciment i tots els objectes de valor. Eren la cara i la creu. Epifani de Fortuny i Salazar, historiador i arqueòleg, era considerat membre representatiu de les classes burgeses catalanes i sobretot dels grans propietaris rurals, en la primera meitat dels anys quaranta. A Tiana hi va deixar empremta i l’escut oficial i el poble el va fer fill adoptiu. El seu fill, hereta el tĂ­tol i les propietats, però no el tarannĂ del seu pare, i trenca amb allò que detestava. I un dia llença a la SJFSBEF.POUBMFHSFMBDPMtMFDDJĂ˜ de cerĂ mica romana. I ĂŠs aquĂ­ que la colla d’amics de SentromĂ  es constitueixen en entitat per tenir una mica d’autoritat i evitar el que ara sembla inevitable. Segurament nomĂŠs ells han vetllat per aquesta part del patri-

moni històric tianenc d’uns anys ençà . Segurament no s’ha fet prou per dignificar i protegir una de les peces mÊs importants de la història tianenca i de la comarca: Una vila romana, productora de vi, amb 2.000 anys d’història que continua enterrada en l’oblit i el desaprofitament mÊs absolut. HaguÊs pogut ser un reclam turístic però ben diferent. Mentre va estar en mans d’Epifani de Fortuny i Salazar no hi havia perill. Però amb el nou hereu, s’havia de respectar la voluntat del nou baró i de la propietat privada o la Generalitat s’haguÊs hagut d’imposar i obligar-lo a tenir en condicions el bÊ d’interès provincial? Sinó, de què serveixen aquesta mena de títols? Està clar que a Sent-romà, de ben poca cosa...

morien a la presó, a Espanya el dictador no havia mort mai, perquè seguia viu i impune a travÊs dels seus hereus i successors. Hi estic totalment d’acord. No hem fet net, tot el contrari. NomÊs cal anar fent un llistat de diferents fets que es van succeint de forma imparable, per comprovar que les tesis del dictador són plenament vives i que el substrat feixista del govern espanyol aflora en cadascun dels seus actes. I no Ês per fer-hi broma. És per prendre-ho molt seriosament. A mi aquest govern espanyol no em representa, però com a

súbdita seva estic plenament afectada per les seves accions i imposicions, em preocupa i em cal practicar la desobediència. Però no per això em puc desentendre del rumb tan perillós que va prenent la política de l’estat espanyol, amb una oposició feble que no mostra la reactivitat i proactivitat neutralitzant necessà ries. Que moltes biografies o entrades enciclopèdiques que parlen de Franco, editades en plena democràcia i algunes amb suport del govern, el presentin com a salvador i amaguin els seus crims Ês nomÊs un

indicador de la ideologia de qui està portant el rumb d’aquest estat. A part del tema corrupció, sobresous, sobres amiguismes i etcèteres, tot fent joc amb l’estil. Un divendres d’aquest maig parlàvem d’això entre poemes i cançons, en un dels assaigs oberts que el cantautor badaloní Lluís Platero ha programat al Ñoùa. Recordàvem Guernica, Xirinacs i les lluites guanyades amb desobediència, com la dels objectors antimilitaristes. Ens cal posar al dia els nostres referents, desvetllar la memòria, i passar a l’acció seriosament. | 25

Opinio-24-25.indd 3

28/05/2013 16:03:53


Gina de Tera espaiC@eltotdigital.com

ĂƐĂůĚΖƐƟƵĂůDƵƐĞƵĚĞĂĚĂůŽŶĂ

Durant el mes de juliol El Museu de Badalona ofereix la possibilitat de gaudir del temps lliure d'una manera diferent, a través de la descoberta i de l'experimentació. El casal d'estiu del Museu proposa a la canalla viure les aventures com si fossin uns arqueòlegs i viatjar en el temps oer descobrir alguns dels secrets que amaga la ciutat de Baetulo. Tota una experiència que no es pot deixar escapar i que deixarà

Rbla. Sant Joan, 97 E (Lloreda)

Tel. 93 387 64 50 RECUPERA TU EQUILIBRIO ÚLTIMAS TENDENCIAS EN: FACIAL Y CORPORAL CHOCOLATERAPIA, FANGO NOVEDAD: CEREZATERAPIA CASTAÑATERAPIA Y TRUFATERAPIA

NOVEDAD EN MAQUILLAJE 15 AÑOS DE DE NOVIAS, ÉXITO GARANTIZAN INFÓRMATE!!! QUE ES LA CURSOS DE SOLUCIÓN DEFINITIVA AL ACNÉ AUTOMAQUILLAJE antes

después

bocabadats als pares i mares. Quadronia i Propertia Iucunda explicaran com fer-se un vestit romà, com elaborar els ungüents i perfums més exòti c s, c om preparar les receptes més delicioses, a més d'ensenyar als nens i a lse nenes jocs que es feien fa més de 2.000 anys. To t p l e g a t c o m p l e m e n t a t amb activitats pròpies dels casals d'estiu, jocs, danses... L'e q u i l i b r i p e r f e c t e e n t r e lleure i coneixement.

L’activitat s’adreça a nens i nenes de 6 a 10 anys, el preu varia segons les hores (9.30 a 13h o bé de 9.30 a 17h). A partir del 30 de maig comencen les inscripcions cal que fac i la inscripc ió la mare/ pare/ tutor legal del nen/a i portar fotografia de carnet, foto c ò p i a c ar t ill a s e g ure tat social i full d'inscripció omplert. Tota la informació la trobareu a www.museudebadalona.cat o bé trucant al 93 384 17 50.

TANGO OUTLET

15%

NOVA COLECCIÓ Canonge Baranera, 45 Badalona

26 |

1585.pag.26.27.indd 2

28/05/2013 14:10:39


ůƵŵŶĞƐĚĞůĂWĂƵ'ĂƌŐĂůůŽĞdžƉŽƐĞŶĂ>Ă&ĂƌŝŶĞƌĂĚΖůůŽƚ

tPeça feta per l'artista badaloní Krasznai

"El So i la Forma" és l'exposició que aquests dies podem veure al centre cultural La farinera d'El Clot feta per alumnes d 'es c ultura i ceràmica de l'Escola d'Ar t i Superior de Disseny Pau Gargallo. Es tracta de d i ve r s e s p e c e s f e t e s p e r

e s tu d i a nt s i exe s tu d i a nt s del centre que reflexionen al voltant del concepte del so, donant la forma que ells han cregut convenient. Els artistes han recuperat sons a nt i c s, ac tu a l s, ex t i n g i t s, originals i oblidats que han anat personalitzant.

Una mostra més que constata el nivell que hi ha al centre. Una exposició que podem visitar gratuïtament que també estaria bé que poguéssim veure algun dia a casa nostra, encara que amb el metro en un moment hi som, ja ho sabeu. | 27

1585.pag.26.27.indd 3

28/05/2013 14:10:40


agenda badalona Dijous 30

Sopar de gala

I BALL DE FESTA MAJOR S. Cult. L'Oliva, a les 21:30h, a l’Oliva de Canyet.

12a Trobada nens edició de i nenes dansaires de les Tercera l’Endimoniada escoles de Badalona CURSA DE MUNTANYA DURANT EL MATÍ al Palau Olímpic.

Taller

AL CENTRE CULTURAL >Ζ^KZyKZ ͳ Eh ϯ͕ a les 17:30h, es farà una activitat d'impresions amb linòlium.

Hora del conte

ESPECIAL FESTES DE MAIG , a les 18h, a la Biblioteca de Can Casacuberta.

NOCͳ TURNA DE BADALONA. A les 21:30h, davant Roca i Pi, a la Rambla. Organitza: Centre Excursionista de Badalona.

Malabars de rebot i claqué

 >^ϭϴ,͕ a la plaça dels Segadors.

Re-Gala del Circkit 2013

 >^ ϮϮ,͕ al poliesportiu de Montgat.

Diumenge 2

Espai de circ amb Rogelio Rivel WƌĞŐƵŶƚĂĮŶĂůĚĞů:ŽĐĚĞ l’escola A LES 17:30H, al poliesportiu. Badalona >^Ϯϰ,͕ pregunta online Espectacle Acrometria

Diumenge 2 Festes populars de Casagemes

>^ϭϵ,͕a la plaça Alcanar Per a més informació: www. curtcirckit.cat

Dijous 30

Divendres 31

 >^ ϭϬ͗ϯϬ,͕ concurs de truites, a la plaça Marinada, a les 13:30h, vermut popular, a les 17h, festa infantil i xocolatada, a la plaça Carme Guash, a les 20h, botifarrada a la plaça del Sol, a les 21:15h, havaneres, a la plaça del Sol.

Pregó de festes i concert de Rock

ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ la Moral

Divendres 31

Presentació

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE JOSEP LLUÍS MARTÍN BERBOIS Ignorades però desitjades, a les 19.30h, a Llibreria Saltamartí.

>^Ϯϭ,͕ a la pista Iris

Dissabte 1 Festes populars de Casagemes

>^ϭϭ,͕'/DE͕a les 18h, a la pista Iris, teatre infantil, a les 21h, sardinada, actuacions musicals i ball popular.

A LES 6 DE LA TARDA la sala d'actes de l'entidad gran concert a carrec de l'orquestra"amics de la musica".

Dilluns 3

tiana Hora del conte

D DZ ^EdDZ/͕ a les 17:30h, a la Biblioteca.

Club de lectura

>^KEd^,sZ͕ coordinat per Toni Sala, a les 19h, a la Biblioteca.

Dimarts 4 XVIII Torneig de Cinquillo a La Morera EL GRUP DE DONES DE LA MOͳ sŝƐŝƚĂKĮĐŝŶĂDžďŝů RERA organitza el XVIII Torneig d'Informació al Festa Major a Bonavista de Cinquillo el dilluns 3 de juny Consumidor

>^ϭϬ͗ϯϬ,͕ festa infantil a la zona del poliesportiu.

ŝŶĞŵĂŝŶĨĂŶƟů

 W Z  h Z   h 4 d͗ Η& Z /  E  ^͕ AVENTURA A L'ILLA DELS MONSͳ dZ^Η͕ sessió als cinemes del Màgic a les 16:15h i diumenge a les 12:15h.

a partir de les 16,30 h. al CC de La Morera.

montgat Divendres 31

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞůĨĞƐƟǀĂů Festes Populars de Sant Circkit 2013 ALS JOVES de l' Institut ThaDŽƌŝĚĞ>ůĞĮă hZEddKd>/͕ al parc de les Palmeres.

Fira de primavera al carrer Pérez Galdos

FIRA DE PRIMAVERA al carrer Pérez Galdos, durant totel dia.

lassa.

Dissabte 1 Tallers de circ

͛ϭϭϭϯ,͕ al parc de la Riera d’en Font.

hZEd > Dd1͕ a la plaça de la Vila.

Dones i Salut

LA SEXUALITAT DE LES DONES EN L'EDAT ADULTA.a les 16:30h, al Casal d’Avis.

Pròxims actes XX Trobada de puntaires Tiana

DIUMENGE 16 DE JUNY DE 10 A 1 DEL MIGDIA inscripcions del 6 al 31 d maig a L´Ajuntament de Tiana 93 395 50 11 places limitades.

28 |

1585.pag.28.29.indd 2

28/05/2013 17:23:40


FEM 10 ANYS! 4JFUTPIBTFTUBUDPMtMBCPSBEPSBEF7YFUDPOWJEFNBQBSUJDJQBSFOMBDFMFCSBDJØEFMTBOZTEF7PMVOUBSJBUQFS MBMMFOHVB FMEFKVOZBMBUBSEBBM$FOUSF$VMUVSBM-&TDPSYBEPS 4JWPMTDPMtMBCPSBSFOMBQSFQBSBDJØ QPTBUFODPOUBDUFBNC OPTBMUSFT

93 398 46 30

WYMCBEBMPOB!DQOMDBU XXXDQOMDBUCBEBMPOB

4FHVFJYOPTB CNL de Badalona i Sant Adrià

Paguem en efectiu i a l'instant • Taxació gratuita

Possibilitat de recuperació

0,50€ + per gram

*més en la teva taxació si presentes aquest anunci

| 29

1585.pag.28.29.indd 3

28/05/2013 17:23:48


Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 / 93 464 65 65 Des del 31 de maig al 6 de juny del 2013 2.06.13 Film

Pase 1

EL GRAN GATSBY CROODS OBLIVION MI GRAN AVENTURA SEXUAL 360º-JUEGOS DE DESTINOS FAST & FURIOUS 6 RESACON 3 FAST & FURIOUS 6 FRIENDS ( CATALA )

16:15 16:00 16:15 16:00 16:30 16:30

Pase 4

19:15

22:00

20:00 20:15 20:20 19:30 20:30 20:35

22:20 22:15 22:30 22:00 22:30

18:00 18:15 18:10 18:30 18:00

18:00

20:35

18:15

20:15 19:30

16:30 16:30

18:30

20:30 19:30

22:10 22:20 22:00

16:00 16:15

18:15 18:15 18:15

20:30 20:15 20:15

22:45 22:15 22:15

16:15 16:15 16:30

JUEVES 06-06-2013 OBJETIVO: LA CASA BLANCA ( 4,50 € ) LA ESTRELLA LA GRAN BODA EL PEZ DE LOS DESEOS (4,50 €)

música

Pase 3

Matinal

1.06.13 Golfa

11:45 12:15 12:15 12:10 12:00 12:20

0:15 0:40 0:30 0:30

12:15

SÁBADO 01-04-2013 FAST & FURIOUS 6 FRIENDS ( CATALA ) EL HIJO DE CAÍN IRON MAN 3 IRON MAN 3 SCARY MOVIE 5 OBJETIVO: LA CASA BLANCA

PORTADA

Pase 2

23:15 22:15

16:15

ESTRENOS

12:15 11:45

0:15

12:20 12:00

0:10 0:20

12:15

0:15

12:25

EVENTOS

Per Gina de Tera

COCO ROSIE Tales of Grasswidow

DAFT PUNK Random Access Memory

Si ja les coneixeu, de ben Només cal un tema com "Around segur ja l'heu escoltat, qui the world" per catapultar al duet no... us podem donar com a francès al podi de la música referència la Björk. Pop portat electrònica. Ara presenten un a l'extrem de l'experimentació, treball que ens porta a l'electrònica pop oníric i magistral. i al disco dels 70 i que Daft Punk Po p p or t at a l 'ex trem d e porta al segle XXI amb la seva l'experimentació, pop oníric i magistral. destresa habitual. Personalment, m'encanta!

llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartí.com

Per Saltamartí Llibres

LA VIDA CUANDO ERA NUESTRA IGNORADES PERÓ DESITJADES Josep Lluís Martin i Berbois EDITORIAL A CONTRAVENT Marian Izaguirre LUMEN L'obtenció del sufragi femení no fou una comesa tan fàcil com s'ha volgut mostrar i creure, sinó que més aviat fou un llarg camí degut als diversos i intencionats entrebancs que hi posaren alguns homes del món polític i social. Tanmateix, les dones tingueren el coratge i la constància suficient per continuar lluitant.

Els més venuts 1

El carrer de l'embut Pilar Rahola

"Añoro la vida cuando era nuestra", comenta Lola mientras trastea en la cocina de su casa. Esa vida, que era tan suya y tan llena de ilusión, antes estaba hecha de libros y de charlas de café, de siestas lánguidas y de proyectos para construir un país, España, que aprendía paso a paso las reglas de la democracia. Llista facilitada per Saltamartí Llibres

2

Victus Albert Sánchez Piñol

3

Una vida articulada Josep Maria Espinàs

30 |

1585.pag.30.indd 1

28/05/2013 15:11:29


1585.indd 1

28/05/2013 14:26:24


Anunci.indd 1

29/04/2013 14:08:59


ImpactMedia.indd 1

08/11/2011 16:40:20


12-13-BadaloniDeLAny.indd 2

21/05/2013 14:20:30


GRÀCIES!

12-13-BadaloniDeLAny.indd 3

21/05/2013 14:20:46


se Di

ño

grá

fico

Diseño de: Logotipos, catálogos, folletos, revistas, imagen corporativa, flyers, trípticos, carteles, anuncios para prensa, tarjetas, señalética, etc.

Concurso

RA CI NExL A K

¿Te

xLAK ARA apetece ver

el último es

treno en los

gic Badalon Megacine Mà

sorteo de 1 entrad a

ine de megac idos en la la estrella rec Encuentrae los anuncios apa de la en uno d nvíanos el nombre aparece, el revista. E anunciante donde s y datos de empresa e revista, tus dato lectrónico número d a nuestro correo e. l.com contacto eltotdigita badalona@

a?

627 18 18 30 info@singulars.es

Información sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier película en los cines Megacine Màgic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrás ver cualquier película en cualquier sesión de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo). Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1584: María Ribas Urgell, Carlos Teniente López, Claudia Santich Ferré

¿Cómo participar?

badalona@eltotdigital

.com

36 |

1585.pag.36.indd 1

28/05/2013 15:51:28


1584.indd 1

21/05/2013 8:50:24


ůĨĂZŽŵĞŽ'ŝƵůŝĞƩĂ L’Alfa Romeo Giulietta està disponible en tres nivells d’equipament: Progression, Distinctive i Quadriflogio Verde. L’exterior crida l’atenció per l’elegància amb tocs d’esportivitat. Un dels detalls són els tiradors de les portes posteriors, ubicats en el marcs de les respectives finestres. A l’interior, ens trobem amb un ampli i confortable habitacle, en el qual també destaquen els elements cromats, que proje c ten una imatge d’esportivitat que es complementa amb el confort de les seves places i la sensació de qualitat de tots els elements. El maleter té una capacitat de 350 litres ampliables. D’entre els elements destacats de l’esquipament de sèrie cal parlar de l’ordinador de viatge, llum diürna amb tecno-

logia LED, retrovisors exteriors calefactats, sensor de la temperatura exterior, aire condicionat, seient del conductor ajustable en altura i alçavidres elèctrics davanters i posteriors. Les opcions de motorització estan

composades per tres motors a benzina i tres dièsel. Incorpora de sèrie en l’acabat Progression coixins de seguretat frontals per al conductor i el passatger, de cap davanters i posteriors i laterals davanters.

38 |

1585.pag.38.indd 2

28/05/2013 12:02:43


MB MOTORS_1585.indd 1

28/05/2013 16:36:46


ŽƌƟŶĞƐĚ͛ĞƐƟůũĂƉŽŶğƐ

Es tracta de diversos panells independents que es creuen entre si i amb els quals es poden fer diverses combinacions.Les possibilitats estètiques són moltes, ja que es poden recollir tots cap a un costat, meitat a la dreta, meitat a l’esquerra, o tots cap al centre.També hi ha panells plegables, amb la qual cosa cada panell es comporta com una cortina plegable individual que es pot recollir a la part

superior de forma independent a la resta de panells sense tenir en compte en quina posició es trobi.Pel que fa al tipus de teixit, habitualment acostumen a ser teles amb caiguda, una mica pesants perquè caiguin de forma recta i així evitem que es descol·loquin. Per a la zona central, són més apropiats els panells translúcids, perquè deixen passar una mica la llum, a la vegada que proporcionen

certa intimitat, i els més opacs s’acostumen a col·locar als extrems.Aquests panells es poden utilitzar en balcons, finestres petites, grans finestrals, portes corredisses, terrasses, etc., i tant en dormitoris com en sales o altres estances. La combinació dels colors és lliure, de forma que es poden fer combinació de colors llisos o amb algun brodat, estampats amb llisos, etc.

Passatge Riu Mogent, 3 local 9 08917 Badalona (Barcelona)Telf. 93 460 00 06 instalaciones_rivero@hotmail.com Web: http://riveroproyectos.webs.tl

MOCIÓN!!! CALDERA O AIRE ¡¡¡GRAN PRO ACONDICIONADO TODO INCLUIDO!!!

850 €

93 460 00 06 / 615 37 83 46

INSTALADORES AUTORIZADOS PRESUPUESTOS GRATUITOS Y SIN COMPROMISO

REFORMA INTEGRAL del hogar, LOCALES Comerciales y COMUNIDADES de Vecinos. INSTALACIONES de ELECTRICIDAD, AGUA, GAS, CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO, ENERGÍA SOLAR, MONTANTES COMUNITARIOS, ACOMETIDAS. 40 |

1585.pag.40 - 43.indd 2

28/05/2013 13:08:44


ŽŵƉŽƐĂƌƵŶŵŝƌĂůůĂůďĂŶLJ Al bany, un bon mirall pot aportar molta lluminositat i sensació de més espai.Als grans establiments de bricolatge es poden adquirir miralls a preus bastant assequibles, tot i que no hi ha tanta varietat com a les botigues de decoració o en les especialitzades en banys. Per col·locar un mirall al bany necessitareu les següents eines: un trepant, un tornavís, un nivell i un metre.Amb el metre mesureu l’altura a la qual voleu col·locar el mirall. Podeu agafar aquesta mida respecte al terra o el sostre. Marqueu a la paret els punts de suport del mirall fent servir el nivell perquè quedi ben recte.Feu els forats amb el trepant utilitzant la broca més adequada segons el

tac que col·locareu a la paret.Si el mirall té llum, haureu de connectar els cables a la presa de corrent utilitzant el tornavís i una regleta (la presa quedarà amagada

darrere del mirall). Si el mirall no té incorporat un prestatge, podreu col·locar-lo a sota del mirall fixantlo a la paret amb uns suports per a prestatges. Se hacen trabajos de aluminio y reparacionesventanas,persianas, cerramiento de galerías,mamparas de baño,etc, presupuesto sin compromiso Tel.647 65 40 85 Jordi

PINTOR PROFESIONAL ECONÓMICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

PERSIANES Reparació - Instal.lació Motorització

No cobrem desplaçaments

Tel. 608 74 20 17

- Desatascos - Vaciados pozos - Anulación fosas - Reparación y mejora de los olores alcantarillados y malos

ció5n% o m o Pr nto del ura

e ct descu en su nfa . s e o % i 0 t a r c o n di c o f e r t a s. 1 n u a o t r as o n s ul C le a m ul a b No ac u

NETEJA de cases, comunitats i oficines, personal 100% nacional.

www.netegesalella.com

Tel. 93 555 45 74

URGENCIAS 24 h.

608 49 09 81

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

C/. Progrés 238-240 - 08918 BADALONA | 41

1585.pag.40 - 43.indd 3

28/05/2013 13:08:46


ĹľÄ?Ĺ?ĞŜƚĆ?ĹľÄ Ć?Ä‚Ĺ?ĆŒÄ‚ÄšÄ‚Ä?ĹŻÄžĆ? Les espelmes proporcionen moltes alternatives per decorar la casa, i donen una llum molt bonica als ambients, a mĂŠs de destacar per la seva forma, color i aroma.Poden servir com a ornament per col¡locar a cada racĂł de la llar, per exemple, a la sala, al menjador, als dormitoris o fins i tot al bany. Però ĂŠs important que mai no us oblideu d’apagar-les quan sortiu de les estances, per prevenir qualsevol accident.La quantitat de llum que proporcionin les espelmes ha d’estar d’acord amb els requeriments de cada habitaciĂł. A la sala podeu col¡locar una espelma a la cantonada de la taula que no nomĂŠs us ajudarĂ  a repel¡lir certs insectes, sinĂł que a mĂŠs donarĂ  una sensaciĂł mĂŠs suau a les formes, i un toc de calidesa a l’habitaciĂł. Per a la taula del menjador podeu utilitzar espelmes petites, col¡locades en uns recipients decorats amb flors

fresques o branquetes seques. Col¡loqueu una espelma en un got amb aigua per aconseguir una impressió única, ja que la reflexió de la llum a l’aigua provocarà un efecte

molt agradable. Podeu utilitzar les espelmes quan estigueu sols a casa o tambĂŠ per rebre familiars, amics o la parella. AixĂ­ creareu una atmosfera mĂŠs Ă­ntima.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

5HSDUDFLyQGHODYDGRUDVIULJRULĂ€FRV calentadores, cocinas, hornos, encimeras, etc. Instalaciones de Aire Acondicionado. Avda. Marti Pujol, 444. Badalona

Tel. 93 399 82 18

EL MANETES

‡0DQWHQLPLHQWRGH(GL¿FLRV ‡&RPXQLGDGHVGH3URSLHWDULRV ‡,PSHUPHDELOL]DFLRQHV GH&XELHUWDV ‡+XPHGDGHV

PROYECTOS Y DIRECCIĂ“N DE OBRA Av. MarquĂŠs de Montroig, 181 08918 BADALONA Tel. // Fax. 93 399 84 56 - MĂłvil 610.89.39.64

servideco@ono.com

679 65 19 43 (Juan Manuel)

servidecobadalona@hotmail.com

LIMPIEZAS IND. BADALONA INDUSTRIALES Y PARTICULARES

CAMBIO BAĂ‘ERA POR PLATO DE DUXA 550â‚Ź PINTO PISO POR 400 EUROS Trabajos de paleta y lampista 11 â‚Ź/hora Limpieza y seriedad Presupuestos sin compromiso

‡5HIRUPDVL3LQWXUDGH 9HVWtEXORV(VFDOHUDV )DFKDGDV3DWLRVGH/XFHV ‡%DMDQWHV GHVDJ HV  &ROHFWRUHV

Cervantes, 79 08912 BADALONA

DESATASCOS DE TUBER�AS POZOS, FOSAS SÉPTICAS E INUNDACIONES

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

☎

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSĂšLTENOS

42 |

1585.pag.40 - 43.indd 4

28/05/2013 13:08:50


ŝƐƚƌŝďƵŝƌnjŽŶĞƐƐĞŐŽŶƐůĂůůƵŵ

La llum solar canvia d’intensitat i tons depenent de l’exposició, de la latitud, de l’estació i de l’hora del dia, la qual cosa incideix intensament sobre els efectes físics i psíquics que produeix en els éssers vius.Si pensem en un habitatge, és molt important fer un estudi que tingui en compte l’orientació de l’edifici i de la distribució dels espais per a les diferents activitats.Per exemple,

allà on la llum ha de ser més freda, és a dir, en les estances amb l’entrada del sol cap al nord, és convenient establir les zones de repòs o de nit, perquè aquest tipus de llum alenteix els ritmes vitals (partint del ritme cardíac) i afavoreix el descans.En canvi, allà on la il·luminació és més intensa i amb tons més càlids, és a dir, en estances amb exposició solar al sud, a més de rebre més llum a

l’hivern, els ritmes vitals pateixen una acceleració i això afavoreix les activitats de joc, treball o recuperació després d’una malaltia.La llum solar o, més aviat, la incidència directa dels raigs solars sobre les superfícies té a més una gran propietat bactericida, per aquesta raó és més higiènicament correcte deixar que entrin els raigs solars del matí al dormitori i treure els llençols i la flassada per la finestra.

✓ Arquitectura ✓ Rehabilitación de edificios REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN BONAVISTA, S.L.

✓ Fachadas ✓ Cubiertas

Neteges de:0GJDJOFTt-PDBMT$PNFSDJBMTt $PNVOJUBUTt7JESFTt1PMJUJBCSJMMBOUBUEFTÛMT Altres Serveis:$POUSPMTEh"DDÏTt1JOUPSTt 1BMFUFTt5SBDUBNFOUEF1MBHVFTt+BSEJOFSJB

Tel. 93 397 48 92 Mòbil. 607 53 91 23

e D e sd 1.988

93 383 78 42 www.rcbonavista.com

Portes t Finestres tTancaments

LIDERS EUROPEUS EN PVC I ALUMINI Delegació BCN: TIANA

Tels.: 93 384 20 76 - 600 57 62 86 www.finestram.cat mail: antoni@finestram.cat | 43

1585.pag.40 - 43.indd 5

28/05/2013 13:08:53


Gastronomia Bacallà a la Badalonina Recepte gentilesa de: FORQUILLA BADALONA Hirus Plaça Assamblea de Catalunya, 5 Badalona 93 464 70 13

Tipus: Segon Plat Durada de la preparació: 45 minuts Dificultat: Novells Ingredients: (Per a 4 persones) 4 Lloms de Bacallà, 2 Cebes mitjanes, 2 Alls, ½ Pebrot vermell, 3 Llesques de pa f r e g i t , ½ l . D e Fu m e t d e Bacallà, Sal, Pebre Blanc, 2

Tomàquets madurs, 300 Oli d’oliva, 1 fulla de llaure, 50 cc d’Anís del Mono sec. Per gratinar-lo: Pa ratllat, Julivert picat, Pebre vermell dolç, Avellanes, Oli, Tomàquet pols Guarnició: Patates, Tomàquet sec Preparació: Primer, per confitar el Bacallà i les patates, posarem en un pot amb l’oli fred, la fulla de lleure i el bacallà, ho posarem amb la pell a amunt al foc i quan estigui a punt d’arrencar el bull, ho retirarem i farem el mateix amb les patates i reservar. Per fer la picada i la cobertura a gratinar, farem una pasta amb el pa ratllat, julivert picat, pebre vermell,

avellanes, oli i tomàquet pols, tot barrejat i després cobrirem el bacallà sense pell i ho posarem a gratinar fins que dori queda’n cruixent. Finalment farem el sofregit amb la ceba, el pebrot , l’all i el tomàquet madur . Quan estigui ben sofregit posarem el pa prèviament remullat amb una mica de fumet de bacallà fins que quedi esmicolat, ven espès el sofregit. Afegim sal, pebre blanc i un xarrup d’anís del mono. Picar-ho tot i passar pel xino. Reservar. Presentació: Posar la Salsa a calenta al fons del plat, al mig hi posarem el llom de Bacallà ja gratinat i decorar amb les patates i el tomàquet sec.

ASSESORAMENT INTEGRAL I SERVEIS SOUMONT, S. L. ABOGADOS - GESTORÍA - EXTRANJERÍA - FINCAS - SEGUROS - SERVICIOS

44 |

1585.pag.44.45.indd 2

28/05/2013 13:07:34


Foto. Marina Vives Carbó

Migdies er sp L aborable

0€ 10IVA,8 inclò s!!

| 45

1585.pag.44.45.indd 3

28/05/2013 13:07:58


31 de maig. Dia Mundial sense Tabac

Aquest esdeveniment anual, que se celebra el 31 de maig, informa el públic sobre els perills que suposa el consum de tabac, les pràctiques comercials de les empreses tabaqueres, les activitats de l’OMS per lluitar contra l’epidèmia de tabaquisme, i el que les persones de tot el món poden fer per reivindicar el seu dret a la salut i a una vida sana, i protegir les generacions futures. La celebració del Dia Mundial

sense Tabac, promoguda per l’OMS des de 1988, aconsegueix centrar l’atenció general sobre el principal problema que representa el consum de tabac per a la salut pública. Alhora, propicia actuacions concretes que es consoliden i s’integren en el conjunt d’estratègies per a la prevenció i el control del tabaquisme. Any rere any, s’observa un efecte multiplicador i sinèrgic en les diferents ad m i n i s tr ac i o n s, e nt i t at s,

organitzacions, col·lectius i agents socials interessats en un problema de salut tan important i que afecta tota la ciutadania. Setmana sense fum Només un entorn lliure del fum del tabac al 100% et pot protegir a tu, els teus fills i la teva família dels greus problemes que causa l’aire contaminat pel fum del tabac El tabaquisme passiu o la inhalació de l’aire contaminat

info@bbsbadalona.com 46 |

1585.pag.46.47.indd 2

28/05/2013 13:15:08


pel fum del tabac provoca: Malalties respiratòries agudes i símptomes respiratoris crònics.Asma i agreujament dels símptomes asmàtics en nens i adults.Malalties agudes i cròniques de l’orella mitjana. Malaltia isquèmica coronària (angina de pit, infart de miocardi, etc.).Càncer de pulmó, de sinus nasals i de mama. Síndrome de la mort sobtada de l’infant. Els més petits són els més perjudicats, perquè no poden evitar voluntàriament l’exposició a l’aire contaminat pel fum del tabac. A més, NO hi ha cap grau segur d’exposició, ni cap dispositiu que elimini de l’ambient el fum del tabac ni els seus productes tòxics, per la qual cosa... T’ACONSELLEM que: Evitis sempre, i en qualsevol circumstància, l’exposició al fum del tabac a casa, al cotxe, a casa de familiars i amics, i en llocs públics. Sempre que puguis, tria ambients lliures de fum quan siguis fora de casa. I si fumes, fes-ho sempre fora de casa o de qualsevol lloc tancat. Si fumes al balcó o a la galeria, tanca completament la porta d’accés a l’habitatge.

INMA ROMERO GÓMEZ DIPLOMADA EN NUTRICIÓ I DIETÈTICA Especialitat en Obesitat, Diabetis i Postcirurgia Bariàtrica

Dimarts i Dijous: tardes - Tel. 659 437 778

e: iromeronutricio@gmail.com C/ Jacint Verdaguer, 24 Local B-2 Badalona

Això protegirà els altres i et protegirà a tu de les conseqüències del tabaquisme passiu.

Farmàcies

I si decideixes deixar de fumar… Enhorabona! És la millor decisió per a la teva salut actual i futura. Si creus que necessites ajuda, demana-la al teu metge. Tria ara mateix un dia per deixar de fumar (dia D) en els propers trenta dies i vés-te preparant per a aquell dia.

DIÜRN I NOCTURN

Després del dia D: No pensis «no fumaré mai més a la vida», concentra’t en el dia d’avui,«avui no fumaré». Si sents un desig molt for t de fumar, has de saber que desapareixerà en pocs minuts i q u e, a m b e l te m p s , c a d a vegada serà menys intens i freqüent. Pensa en una altra cosa i recorda els motius pels quals vols deixar de fumar. Si tens insomni, evita el cafè i les begudes amb cafeïna. Pots prendre infusions relaxants i fer més exercici. Si et sents més cansat, augmenta les hores de descans i de son. Deixar de fumar i mantenir el pes és possible: intenta menjar més fruita, beure més aigua i sucs, i fer més exercici. MªDOLORS MAS DELBLANCH

PSICÓLOGA Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

FARMÀCIES EN SERVEI

DiÜRN DILLUNS A DISSABTE De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

BELENGUER CC MAGIC BADALONA; CONCÒRDIA 1 B-41

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GAY AV. MARTÍ PUJOL, 6-8 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

PUCHOL CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT

SERENTILL MAR, 23 - CENTRE VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 VIVES - JUAN VALERA (CANT. ÀFRICA), 197 - LA SALUT

DiÜRN DIUMENGES I FESTIUS De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

PUCHOL CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT VIAYNA - AV. PRES. COMPANYS, 45

www.seguridadyderecho.es RECLAMACIÓN INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES www.seguridadyderecho.es

NOCTURN ABOGADOS & MÉDICOS

COBRO A %. Primera visita gratuita C/ Vía Augusta, 4 (piso) (junto a parque Pompeu Fabra- final metro L-2) Tfno. 93 285 16 14 - 629 710 606

De 10 del vespre d'avui a 9 del matí de l'endemà VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 | 47

1585.pag.46.47.indd 3

28/05/2013 13:15:09


horòscops Aneu amb compta a l’hora de desplaçarvos, teniu molts números de tenir alguna ensopegada i no mola, de fet tampoc es marca que us feu mal però ensopegar no agrada a ningú. També us cal parlar amb els germans o germanes si en teniu, es clar. Us pot fer molt de favor i us poden donar idees que us aniran d’allò més bé en un altre moment. També podeu tenir molt bon rotllo amb els fills si en teniu.

CRANC (22/6 al 21/7) Ho tindreu molt bé en el camp de la parella i el dels diners, cosa que farà que aquests dies estigueu força contents i animats, ja cal que ho aprofiteu i estigueu somrient tota l’estona, que ja us fa falta i a sobre als que us envolten estaran d’allò més satisfets. Per altra banda us recomano que si heu d’estudiar hi poseu molta energia perquè la gandulitis us pot afectar fort en aquest aspecte i malament.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEÓ (23/7 al 23/8)

ÀRIES (21/3 al 20/4)

Hi haurà una gran necessitat d’arreglar coses de casa, i ja està bé, però potser prioritzareu massa coses que en realitat no és que tinguin massa pressa i llavors us quedaran per fer altres coses més importants, mireu de no tancar-vos en banda. En el tema de parella sembla que les coses poden anar molt bé i que tot se us posarà ben fàcil per aconseguir el que voleu en aquest aspecte, poseu-hi ganes.

BESSONS (22/5 al 21/6) Dins el vostre cap hi haurà una idea concreta, viatjar, canviar d’aires i buscar un lloc on tot estigui més tranquil. Es passen temporades i ara a vosaltres us ha donat per aquí, de fet serà un bon moment per pensar en les vacances, encara que quedin dies val la pena començar a preparar el tema. També és bo destacar que al llarg d’aquests dies hi haurà moviment en la feina, serà per bé.

Anireu molt a la vostra i no està malament però no preguntareu res als demés i els podeu ofendre una mica, no costa res comentar les coses, encara que després acabeu fent el que us vingui de gust a vosaltres. Tot s’ha de dir tindreu un sisè sentit molt ben posat i sabreu dir el que toca en el moment més adequat per aconseguir el que voleu, hi haurà moments per aprofitar bones ofertes i treure’n benefici. .

VERGE (24/8 al 23/9) Tot us anirà molt lent i a sobre tot canviarà a cada moment, heu d’estar preparats per qualsevol cosa i no deixar que tot us atabali, seria de vital importància que dediquéssiu tantes estones com pugueu a treballar en els vostres projectes, sobretot si són coses per passar l’estona i per gaudir del vostre esbarjo. No us emboliqueu a jugar a jocs d’atzar, teniu totes les de perdre i segur que no us agradaria gaire.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

En el millor aspecte en el que podeu estar és en el de la parella, ja que us donarà bon recolzament i us ajudarà a prendre decisions. Us anirà molt bé perquè aquests dies seran molt complicats a l’hora de saber cap a on voleu anar, en l’únic que estareu més o menys tranquils és en el vostre terme econòmic, ja sabeu quin és i el que podeu fer amb ell, per tant no us preocupa, és el que hi ha.

Malgrat tot us faci mandra acabareu fent moltes coses i trencant amb la rutina, i és bo que ho feu per sentirvos més vius i amb ganes de ser diferents. Tindreu sort que els de casa ja us coneixen i us deixaran fer sense problemes, ara bé cal que mireu de no posarvos amb qui no toca de la feina, perquè aquí si que podeu tenir-hi alguna enganxada i no cal tenir embolics sense necessitat.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

Són uns dies genials per dedicar-los al vostre tema emocional, ja sigui per demostrar el que sentiu per la vostra família com el que sentiu per els vostres amics, la veritat és que necessitareu sentir i que els del vostre voltant també sentin, ja cal que estigueu preparats per les emocions. Per altra banda haureu d’estar pendents d’algú d’edat avançada que està per casa i us necessita a prop.

Sobretot aneu amb molta cura en els jocs d’atzar perquè hi podeu perdre molt més del que us penseu i la veritat és que les coses no són el que semblen moltes vegades. A part d’això seria bo que us dediquéssiu a cultivar una mica més les relacions amb l’altra gent, no és pas que estigueu tancats però si que esteu reduint les vostres relacions i això no mola, mireu de sortit més i estareu més animats.

SAGITARI (23/11 al 21/12) Estareu una mica radicals i això us pot fer patir més del compte, heu de mirar de no ser tant estrictes i deixar que les altres opinions també tinguin cabuda en les vostres idees. Ho tindreu molt bé en la comunicació entre vosaltres i la figura del pare, cosa que us pot ser molt bona per aclarir malentesos d’altres temps. Intenteu estar més estona divertint-vos i rient us anirà molt però que molt bé.

PEIXOS (20/2 al 20/3) Ho tindreu una mica malament per anar lligar, si es la vostra intenció. Cal que us hi poseu les piles i comenceu a mirar tots els detalls, és necessari que us arregleu una mica més i que feu servir el vostre talent per captivar amb la mirada. De totes maneres estareu capficats en els diners i això us farà estar molt distrets i allò de tirar la canya pensant en altres coses es un pel complicat.

48 |

1585.pag.48.49.indd 2

28/05/2013 15:24:50


Mirant al cel...

La méteo de la setmana: del 20 al 26 de maig Meteorologia Oriol Rodríguez

Si aquest maig està sent notícia per alguna cosa és pel fred i les nevades que encara aquesta setmana han arribat a caure al Pirineu, a cotes relativament baixes per a trobar-nos a les portes del mes de juny. La temperatura mitjana de la sèrie climàtica (19682008) del mes de maig és de 17.0ºC, però és que enguany és de tan sols 15.6ºC, és a dir, 1.4ºC per sota del que seria habitual. Aquest a setmana ha est at marcada pels altibaixos de temperatures: de dilluns a dijous el termòmetre es va anar recuperant fins a registrar màximes per sobre dels 20ºC, però amb l’arribada del cap de setmana vam tenir novament una sotragada tèrmica, amb nits ben fredes (a la Conreria es va arribar als 6.3ºC durant la matinada de

dissabte). No hi ha manera que arribi la calor, i de fet sembla que encara pot trigar una mica més. A diferència de la setmana anterior, al llarg dels últims set dies gairebé no ha plogut. Només dilluns, dia 20, vam tenir un petit ruixat que ens va deixar poc menys d’un litre per metre quadrat. Temp màx

21.7ºC el dia 22

Temp mín

10.3ºC el dia 25

Hr màx

89% el dia 20

Hr mín

47% dies 23 i 24

Press atm màx 1020.3hPa dia 26 Press atm mín 1008.2hPa dia 23 Vent màx

51.5km/h (sud-est) dia 24

Precip màx 24h 0.8 l/m2 dia 20 Precip anual

313.0 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Els núvols i les clarianes han dominat l’estat del cel d’aquesta setmana. Tot i la manca de pluges el sol no ha pogut acabar de lluir a causa dels núvols trencats que ens han anat visitant fruit de les desfetes dels ruixats que, tarda rere tarda, anaven caient a zones del nord i de l’interior del país. Fotografia de Pedro García, feta des de Badalona. Envia’ns les teves fotografies a totmeteo@gmail.com, les hi esperem!

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical - ni subcuadricula de 3x3. Nivell fàcil

Nivell difícil

tarot

anuncia’t

anuncia’ten enaquesta aquestasecció secció 93 464 69 79 - 93 464 69 83 www.eltotdigital.com badalona@eltotdigital.com | 49

1585.pag.48.49.indd 3

28/05/2013 15:24:54


1585.indd 1

27/05/2013 14:26:50


Legal La cobertura de la incapacidad (I) Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinete.net

Cuando ocurre un accidente o enfermedad, el trabajador puede verse impedido para el trabajo. Esta situación viene cubier ta por la Seguridad Social que establece dos tipos de coberturas, la prestación por incapacidad temporal y la pensión por incapacidad permanente, que analizaremos en este número y el siguiente respectivamente.

“La prestación protege al trabajador que sufre un accidente o enfermedad y se encuentra impedido para trabajar temporalmente” La prestación de incapacidad temporal ampara al trabajador que, a resultas de un accidente o enfermedad, se encuentra impedido para trabajar temporalmente. Esta prestación se

extiende desde el primer o el cuarto día de baja (en función de si en el percance se produce o no por culpa del trabajo realizado, respectivamente) y dura hasta la fecha de alta, o hasta un máximo de 720 días o, si hay que realizar diagnóstico y seguimiento de una enfermedad, 12 meses. Como pasa con la duración, la cuantía varía en función de si el accidente o enfermedad

son consecuencia del trabajo, siendo más cuantiosa la prestación si se tiene derecho a la misma a causa de un percance relacionado con el trabajo. Hay que tener en cuenta que el sistema restringe el acceso a esta prestación para los daños que no guardan relación con el trabajo realizado, requiriendo para ello haber cotizado un mínimo de 180 días en los 5 años anteriores al daño.

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades *HVWLyQGHDOTXLOHUHV c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 www.gabinete.net hv@gabinete.net

El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

| 51

1585.pag.51.indd 1

28/05/2013 13:37:40


La construcció d’un poble. Badalona medieval romànica III Oriol Aguilera, arquitecte tècnic.

Després d’observar la continuació en la tradició de la construcció de l’habitatge, l’edifici que més va sofrir modificacions en aquesta època medieval va ser el religiós. Els avenços arquitectònics primerament es duien a terme a les esglésies, i posteriorment una vegada comprovat el seu bon funcionament s’anava copiant per altres tipus d’edifici. En els primers temps del romànic, les esglésies tenien espaioses criptes amb naus subterrànies i grans campanars. Tal i com passava a la resta d’edificis, els murs estan constituïts de

pedra, amb petites i poques perforacions (finestres i portes) i als sostres es substitueixen les encavallades de fusta per la volta de pedra (porosa per alleugerir pes). L’arquitectura romànica evoluciona vers la segmentació de la planta. Amb el temps la

segmentació es fa present en l’espai de la nau central i més encara en les laterals, on s’usa el quart de canó o volta d’aresta. Les voltes representen un esforç extra que haurà de resistir el mur, moltes vegades suportades amb gruixos de mur conside-

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es CASA AL MERCAT TORNER Ref B-2226: Casa de 260m² en PB+1+ sótan, terrat de 20m² i pati, 4hab, 2 banys , cuina, menjador d’estiu i d’hivern, es pot edificar PB+2+ golfes. 42.5Mpts (255.000€)

PISOS EN LLOGUER CENTRE: 3hab, conservat en bon estat amb ascensor.650€ LLOREDA:60m², 3hab, conservat amb mobles.600€ POMAR:75m², 3hab, pis en bon estat.570€ MORERA:75m², 4 hab, menjador de 17m² ext, a/c.600€ MORERA:65m², 2hab, calef i a/c, balcó gran, asc.600€ LA SALUD:60m²,3hab, conservat en bon estat,ascensor.450€ CENTRE-SANT JOSEP:105m², 4hab, calef, gres, conservat.650€ MONTGAT: 90m², 3hab, menjador 25m² a balcó grandet, obra seminova.850€ GORG:80m², 3hab, bany i cuina en bon estat, balcó gran. 600€ CENTRE:90m², 4hab, 2banys, moblat, terrassa de 70m².900€ PEP VENTURA:2hab dobles, reformat i semimoblat.520€ PEP VENTURA: 75m², 3hab, balcó, pis conservat.550€

GORG PAVELLÓ OLÍMPIC Ref B-2381:Pis de 80m²,3hab, bany i aseo conservats, cuina conservada amb galeria de 15m², menjador de 20m² ext a balcó, calef, gres i alumini,asc. 24.1Mpts (145.000€)

PEP VENTURACENTRE LA MERCADONA Ref PLANA Ref BB-2376: Pis4hab de 2347:Pis de 45m² amb bany 1hab, exteriors, i finca aseo,seminova, cuina reforcalef iamb a/c,galeria, bany mada imenjador aseo, menjador ext, calef ext a gres terrassa de i a/c, alumini, per17m², entrar per a viure, ascensor. entrar a viure 52.5Mpts 18.3Mpts (315.000€) (110.000€)

PLÇ.PEP VENTURA Ref B-2137: Pis de 90m²,4hab, 2 banys conservats, cuina amb galería, menjador de 22m² ext a balcó, pis alt amb ascensor. 35.9Mpts (216.000€) PEP VENTURA SALESIANS Ref B-2318: Pis de 75m² amb 3hab, cuina i bany arreglats, menjador de 20m² ext, parquet, riere, alumini, a/c amb bomba calor, per entrar a viure, ascensor. 31.6Mpts (190.000€)

CENTRE LA PLANA Ref B-2419: Pis de 105m², 4hab,cuina office ext i reformada, bany complert i reformat, menjador de 22m² ext a balcó gran, per entrar a viure. 36.6Mpts (220.000€)

PEP VENTURA SALESIANS Ref B-2326:Pis de 75m², 2hab, bany complert, cuina office ext a galeria de 7m², menjador de 24m² ext a balcó gran de 8m², a/c, calef, asc, finca seminova. 34.4Mpts (207.000€)

PEP VENTURAMETRO –OBRA SEMINOVA Ref B-2406: Pis de 80m², 3hab, cuina office, 2banys complerts, menjador de 22m² ext a balcó de 8m², calef, ascensor, per entrar a viure. 40.2Mpts (242.000€)

PEP VENTURA METRO Ref B-2421: Pis de 85m², 4hab, cuina amb galería, bany i aseo, menjador de 22m² ext a balcó gran de 8m², conservat en bon estat, ascensor. 31.5Mpts (189.000€)

GORG-TORTOSA Ref B-2413:Pis de 60m², 2hab, cuina arreglada amb galería, bany arreglat, menjador quadrat, finca de dos veïns. 14.9Mpts (90.000€)

SANT CRIST Ref B-2148: Pis de 60m² amb 3hab, cuina i bany arreglats, menjador de 16m² ext a balcó, gres, roure, alumini, per entrar a viure. 19.3Mpts (116.000€)

BUFALÀ Ref B2407:Pis de 75m², 3hab, 2banys, menjador de 22m² ext a balcó, completament reformat per entrar a viure, calef i a/c, asc. 27.4Mpts (165.000€)

52 |

1585.pag.52.53.54.indd 2

28/05/2013 17:25:48


rables. Amb el temps el mur s’anirà articulant i deixarà de ser una massa gruixuda i uniforme, substituint-se per pilars, i augmentant el nombre i dimensions de les obertures, sempre a base d’un o mÊs arcs. L’exe m p l e m Ê s i m p o r t a n t

d’arquitectura romà nica va ser la primera esglÊsia de Santa Maria, aixecada sobre l’antiga basílica romana l’any 1.112. Aquesta respon al prototip d’esglÊsia amb grans murs i poques obertures, i campanar separat respecte la planta. D’altres exemples mÊs

tardans trobem l’oratori de Sant Onofre, de característiques constructives semblants, amb una planta rectangular, absis i coberta a dues aigßes, i l’ermita de Sant Climent d’igual forma en planta però coberta amb volta de canó.

Consultori arquitectonic Si vull reparar alguns balcons de la façana del nostre edifici amb una bastida, hem de demanar llicència d’obres a l’Ajuntament? L’ajuntament tĂŠ un trĂ mit per aquest tipus d’obra (O2.2 Obra menor. RestauraciĂł de façanes, mitgeres, patis i terrats. ReparaciĂł de cobertes i terrats). En ell especifica que s’ha de demanar llicència d’obres en règim de comunicaciĂł prèvia. A mĂŠs, en FMDBTEJOTUBMtMBDJĂ˜EFCBTUJEB UBNCĂ?TIBEFDPNQMJSBNCFMTUJQVTEPCSFT0 Els dos tipus d’obra son compatibles i la documentaciĂł a aportar serĂ  en molts DBTPTMBNBUFJYB1FSBRVFTUUJQVTTIBVSĂ‹EFQSFTFOUBSBMBKVOUBNFOUMBTPMtMJDJUVE (al web de l’ajuntament la podem aconseguir), la manifestaciĂł de contractista, un estudi bĂ sic de seguretat i documentaciĂł tècnica firmat per un tècnic qualificat, aixĂ­ com un assumeix d’obres i bastida del tècnic. A la documentaciĂł haurĂ  d’haver-hi una memòria, un pressupost, plĂ nols i fotografies de les zones a intervenir. Per finalitzar, l’ajuntament tĂŠ una taxa d’obres que ĂŠs del 4% del valor del pressupost de les obres, amb possible bonificaciĂł del 50% per ser restauraciĂł de façana, i un impost de construccions per la bastida de 141,11â‚Ź fixes i 13,54â‚Ź per cada planta pis de bastida superior a la planta baixa +1 pis. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i feu-nos arribar els vostres dubtes i a les properes publicacions us els resoldrem en aquest consultori t: 651982787 c: oaguilera@apabcn.cat

Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat ImmobiliĂ ria Administrador de Finques ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIĂ€RIES EN TOTS ELS ASPECTES ✓ FISCAL ✓ LEGAL ✓ FINANCER ✓ ADMINISTRATIU

LOCALS EN LLOGUER C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ªplanta, 200m2 (140m2+60m2) aprox. Molta lluminositat ................................................................. 2.500 e C/ GIRONA, BUFALÀ, 190m2 aprox., almacÊn o similar ............... 690 e C/ SELVA (SANT CRIST), 100m2 aprox........................................... 475 e C/ ALFONS XII 35 m2 aprox., Molt comercial. Davant MertcatTorner......575 e C/ FRANCESC LAYRET 200m2 aprox. A reformar. .....................................980 e C/ TRAVESSERA MONTIGALÀ 40m2 aprox., ideal negoci ......................525 e C/ BATLLÒRIA 180m2 aprox., porta elèctrica, gual.......................................800 e C/ NELSON MANDELA (Bufalà ) peixateria totalment montada ............500 e C/ COLL I PUJOL oficina en lloguer, 25 m2 aprox., AA, davant Can Llamas ...295 e C/ SOLEDAT (CENTRE), 40m2 entresol comercial. ........................ 450 e C/ RECTOR, local 85m2, planta baixa. .............................................. 550 e AVDA. BUFALÀ, 180m2, comercial, ideal negoci ........................1.000 e C/ CAMELIA 2 plantes, 100+100m2. Magatzem mÊs oficina ..........800 e C/ FRANCESC LAYRET oficina 50m2 .............................................. 350 e

PISOS I CASES EN LLOGUER C/ ÀNGEL GUIMERÀ, sobreà tic, 95m2 aprox., 3 hab., 2 banys, terrassa 12 m2 650 e C/ ALFONS XII, 4 hab., 2 banys, balcó, exterior ............................. 650 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 50m2, 3 hab., balcó ......................................400 e PASATGE VENTÓS MIR, 3 hab., semi moblat, 2º pis, sense ascensor ...550 e C/ SALVADOR SEGU�, 3er pis, sense ascensor, 4 hab., exterior ..................550 e C/ SELVA, 3 hab., cuina i bany reformat, 4rt amb ascensor, exterior.............650 e C/ PLAÇA LA PLANA, 4rt. sense ascensor, 3 hab., tot exterior....................650 e C/ ROSELLA, 1er pis, 3 hab., 1 bany, reformat ...................................................550 e C/TANGER (BUFALÀ) 3 hab., 2 banys, parquet, A/A, calef., 110 m2 aprox....850 e C/ ÀFRICA (LLEFIÀ) 3 hab., 1 bany, moblat.........................................................500 e

★ COMPRA ★ VENDA ★ LLOGUER ★ TRASPASSOS

★ ADMINISTRACIONS ★ ASSESSORAMENT ★ i GESTIĂ“ IMMOBILIĂ€RIA

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAÇA LA PLANA .. 150 e TRASTER, 3m2 aprox. ...........................................................................50 e PARKING PL. LA PLANA, plaça gran ..............................................110 e PARKING PL. LA PLANA, plaça moto ...............................................40 e

NAUS EN LLOGUER POL. BONAVISTA, costat autopista, 741 m2, 3 plantes + pati + 10 places de aparc. ............................................................................................ 2.700 e POL. BONAVISTA, 420 m2 aprox.,totalment habilitada + 4 places aparcament ................................................................................................ 1.700e

VENDA C/TANGER (BUFALÀ) 3 hab., 2 banys, parquet,A/A, calefacció, 110 m2 aprox..285.000e PARKINGS PEP VENTURA .........................................................17.500 e C/ MÉNDEZ NUÑEZ Obra nova , dúplex, 3 hab., 2 banys, calef., A/A, 80 m2 aprox., terrssa 75m2, opció parking .................................... 330.000 e OPORTUNITAT! SOBREÀTIC, 96 m2, 3-4 hab., 2 banys, C/ Àngel Guimerà (Sant Crist) , terraza de 12 m2, ascensor ....................................182.000 e C/ MILÀ i FONTANALS 80m2,aprox.,3hab.,1bany,A/A,asc.r,vistesalmar,exterior160.000 e C/ INDUSTRIA Local/vivenda 152 m2, preparat per a bar, sortida de fums..........180.000 e C/ OLIVERA SISTRELLS local 80m2,ideal magatzem o producció..40.000 e C/ Dr. ROBERT/DR. DAUDI (xamfrà)45m2aprox.,forndepaigranja,semiequipat .90.000 e C/ SELVA local, 290m2, zona càrrega i gual ............................. 360.000 e C/ AV. CATALUNYA local, 27m2 aprox., ideal negoci. Zona comercial...62.000 e C/ ROSELLA 3 hab., 1 bany, exterior, 1er amb ascensor. A reformar........85.000 e C/ CARLES I (SANT CRIST) 50m2 aprox. ......................................................50.000 e

HORARI: 9 a 13 i de 15 a 19 HORES - Plaça Baró de Maldà nº 3 - 08912 BADALONA

Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 636 85 55 99 - FAX 93 399 48 15 ¡ www.gestoriamontserrat.com | 53

1585.pag.52.53.54.indd 3

28/05/2013 17:25:50


Sr. Propietario: Precisamos pisos de alquiler para dar salida a la gran demanda de clientes que tenemos en cartera seleccionados y solventes.

Tel. 93 460 06 96 ÂĄÂĄ INFĂ“RMESE!!

F INQUES R OJAS ASSESSORAMENT i GESTIĂ“ IMMOBILIĂ€RIA

%#NHQPUQ:++DCLQU$#&#.10# 93 388 03 04 - 93 388 07 00 - 629 079 049 - Fax 93 464 19 04 YYYHKPECUTQLCUGU LOCALES EN ALQUILER Y VENTA C/. CALD. DE LA BARCA – 180 m.2 diĂĄfanos, 2 puertas, aseo, (ideal comercio, supermercado, etc.) alq. ...... ................................................................................................................................ 550 euros posibilidad venta ARTIGAS – c/. Sagrada Familia – local de 30 m.2 (ideal peluqueria, locutorio, almacen, etc.) ................... 300 â‚Ź GUIFRÉ-PONENT-OĹŒCUGQĹŒKFGCNCNOCEGPEQOGTEKQQĹżEKPCUGVE .............................................. 500 â‚Ź IDEAL INVERSORES – local de 150 m.2 . aseo . salida de humos...........................................GANGA 40.000 â‚Ź BUFALĂ€ – CASTILLEJOS – 130 m.2 /ideal empresa de servicios) ............................................................ 500 â‚Ź C/.CORTIJO – JTO C/. DEL MAR – 2 pequeĂąos locales uno de 24m2. y el otro de 37 m.2 – alquiler ....... NEGOCIABLE C/. IGNACI DE LOIOLA – CENTRO – 200 m.2- salida de humos, sin vecinos, ideal restauraciĂłn, supermercado, etc....2.000 â‚Ź NAVES INDUSTRIALES POLĂ?GONO CAN RIBĂ“ desde 300 m.2 ..................................... ALQUILER A 6 â‚Ź m2 C/. ALFONS XII – local 1ÂŞ planta sin vecinos – 100 m.2 aseo.................................  KFGCNQĹżEKPCGUVWFKQGVE C/. PONENT GUIFRÉ pequeĂąa casita de 30 m.2 ideal almacen (sin luz ni agua ) ....................................... 200 â‚Ź

VIVIENDAS EN ALQUILER

ESTUDIO – JTO. AYUNTAMIENTO – 1 hab. armario empotrado, com. coc. Americana con electrodomesticos, baĂąo desde................................................................................................................................................... 500 â‚Ź PEP VENTURA – %.CVTKNNCGFKĹżEKQ#DCEWUĹŒJCD%QOEQEDCĂŒQVGTTC\CCUE\QPCEQOWPKVCTKCFGNCXCFQ ideal pareja o persona sola, en perfecto estado, Mas gastos. Posibilidad plaza de parking ........................ 600 â‚Ź CENTRO – C/. Colòn – 4 hab,. Com., coc., baĂąo., SEMI / AMUEBLADO, asc., buen estado ..................... 650 â‚Ź JTO. PEP VENTURA – 4 hab., com., balc., coc., baĂąo, asc., todo ext., muy buen estado,Posibilidad parking ...........650 â‚Ź CAĂ‘ADO – SEMI/AMUEBLADO 3 hab., com., balc., coc. , baĂąo plato de ducha, asc. .............................. 600 â‚Ź PEP VENTURA C/. Cervantes – bajos de 3 hab., com., coc., baĂąo, buen estado ...................................... 580 â‚Ź SISTRELLS – ARQUITECTO GAUDĂ? bajos de diseĂąo, 2 hab., com., coc, baĂąo, ideal personas mayores. Posibilidad opc. de compra ............................................................................................................................................. 500 â‚Ź BARCELONA – JTO. CAMPO EUROPA – AMUEBLADO – 2 hab., dobles, c om. balc., grande, coc, baĂąo, asc., buen estado ..........................................................................................................................................800 â‚Ź INCLUIDOS GASTOS

OFERTĂ“N DE PISOS EN VENTA

CASAGEMAS – 80 M.2 – 3 habv., com., coc., baĂąo, todo de DISEĂ‘O, asc., calefacc. Por el suelo, aire acond., ventanas PVC, puertas haya, suelos de gres ............................................................................ 51.1Ĺ? VIVIENDA EN POMAR – MONTGAT – CENTRO 130 m.2 TODOS .................................... PRECIOS ĂšNICOS.

VISITE NUESTRA PĂ GINA WEB PARA VIVIENDAS EN VENTA ttttttAMPLIA

OFERTA

tttttt

TRAMITACIĂ“N HIPOTECAS - TERRENOS - ABOGADO - TASACIONES - PLAZAS DE PARKING - ADMINISTRACIONES - CONSĂšLTENOS

54 |

1585.pag.52.53.54.indd 4

28/05/2013 17:25:58


COL.LEGIAT

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COLEG. Nº 1851

F I N Q U E S

BA DA LO NA

VENDES

OPORTUNITAT "EDIFICI SANT JORDI" pis alt, 2 hab. dobles i una individual, bany i cuina reformats, tot exterior, des de totes les habitacions i menjador vistes al mar ..........................................................................................................................................120.000 € PIS (CENTRE) EDUARD MARISTANY/SANT JOSEP nou per estrenar, 75 m2, 2 habitacions, 2 banys, cuina, sala menjador, terrassa, A/A, calefacció, amb pàrquing inclòs, vistes al mar................................................................................................................................................................. 412.000 € PIS C/ TÀNGER (BUFALÀ) Obra nova, 90m2, 2 hab., 1 bany complet, hab. suitte amb bany, sala menjador, cuina equipada, pati privat, zona comunitària amb piscina ................................................................................................................................................................................................... 300.000 € PIS C/. MOLÍ DE LA TORRE pis 90 m2., 3 habitacions, 2 banys, menjador gran, cuina equipada, calefacció. Tot exterior .................. 371.426 € PIS C/ SEU D'URGELL (CAN SOLEI), 110m2, 4 hab., sala menjador amb balcó, 2 banys, cuina, bon estat .......................................... 270.000 € PIS C/LAIETÀNIA, 114 m2, 4 dormitoris (1 suite amb bany), 2on. bany, gran saló menjador, cuina-office, AA, calefacció, obra seminova ... 430.000 € TORRE MAS RAM 620 m2 en parcela i 350 m2 construits, 5 dormitoris amb terrassa, 3 banys, menjador a 3 nivells, cuina, cuarto de planxa, garatge 4 cotxes, calef., A/A. Tot ajardinat amb piscina .................................................................................................................... 725.000 € TORRE MAS RAM nova, molt ben situada, 6 hab. dobles-suittes, saló menjador gran, cuina equipada total, garatge gran, bodega, zona de màquines, acabats 1ª qualitat, ajardinat i piscina ........................................................................................................................... 1.200.000 € TORRE MAS RAM 280 mts. construïts, parcel.la 600 mts2. nova, 4 dorm. (2 suittes), saló-menjador, cuina gran, sala, garatge, jocs, bodega, fantàstiques vistes 871.468 € TORRE (MAS RAM) 1062 m2., vivenda 360 m2., 4 plantes, saló-menj. amb xemeneia, 1 bany, 5 hab., 2 hab. suitte, golfes de 25 m2 ... 901.500 € TORRE MAS RAM sup. parcel.la 620m2, 325 m2 edificats, té 2 vivendes indep., amplies, garatge, bodega, en perf. estat, calef., bones vistes. 960.000 € TORRE MAS RAM parcela 590 m2, 300 m de construcció, amb 2 plantes, 5 habitacions, 2 banys, 1 aseo, molt bon estat.................................. 685.000 € CASA C/ MAGATZEM (CENTRE) garatge 2 cotxes, pati, 4 dormitoris dobles, 3 banys, estudi, sala menjador ...................................... 660.000 € CASA A TIANA molt nova, de disseny, garatge 2 places, safareig, sala-menjador, cuina gran, 4 habitacions (1 suitte), 2 banys complets, aseo, estudi, solarium, jardí, calefacció i aire condicionat .......................................................................................................................... 842.000 € CASA (MORERA) C/ PIRINEOS, pl. baixa, menjador, hab, doble, bany, menjador d'hivern i d'estiu, pati al davant i al darrere, planta pis 3 hab. i bany complet, en bon estat ............................................................................................................................................................... 397.000 € CASA UNIFAMILIAR, BUFALÀ C/ NOU CASES, soterrani garatge per a 4 cotxes, planta baixa, sala menjador, cuina gran i aseo, amb pati davant i darrere, planta pis, hab. suite amb bany + 2 hab. i 2on bany, planta 2ª, magnífiques golfes i solarium............................................... 490.000 € CASA ( CENTRE) C/ SANT JOAQUIM, dona a dos carrers, pl. baixa, pis i golfes, moltes possibilitats ..................................................... 380.000 € PIS TIANA CENTRE 100m2, 3 hab., 2 banys, menjador ,gran, cuina, balcó, tot exterior, garatge, traster i zona comunitària amb piscina 300.000 € C/ LAIETANIA ( CENTRE) 140m2, 5 hab., 1 suite amb bany, 1 doble gran i 3 de individuals, sala menjador 38 m2, balcó, cuina gran, reformat, exterior, parquet, calefacció, ascensor ................................................................................................................................................................. 420.000 € PARCELA MAS RAM. 1.500m2, ben ubicada, amb vistes úniques ........................................................................................................... 400.000 €

LLOGUERS PIS TIANA 3 hab., 2 banys, sala menjador, cuina, zona comunitària amb piscina, moblat i electrodomèstics, amb pàrquing ...................... 900 €/MES PIS SAN BRU (CAN MERCADE) 85 m2, 4 hab., 1 bany, 1 aseo, menjador-sala amb terrassa 8m2, cuina, calefació, moblat i electrodomèstics ...............750 €/MES PIS C/ IGLESIAS (CENTRE) reformat, 3 hab., sala menjador cuina, bany, calefacció ........................................................................ 850 €/MES PIS (TIANA) 100m2, 3 hab., sala menjador-cuina, terrassa 22 m2, amb pàrquing, traster i zona comunitària amb piscina ............. 1.100 €/MES CENTRE C/ LAIETÀNIA 65 m2, 2 hab. dobles, bany i lavabo, cuina amb pati, menjador-balcó, tot exterior........................................ 650 €/MES BUFALÀ PART BAIXA C/ INDEPENDÈNCIA pis per estrenar, 3 hab., menjador, cuina i bany complet, molt guapo!! ........................... 625 €/MES TIANA CENTRE seminou, 3 hab.(suitte amb bany), 2n bany, cuina equipada total, sala menjador, terrassa de 20m2, parquing i traster i zona comunitària amb piscina............................................................................................................................................................... 1.100 €/MES OFICINES EN EL CENTRE DE BADALONA despatxos individuals, amb recepcionista i serveis inclosos, a a partir de ...................... 300 €/MES LOCAL C/LLEIDA 420m2 amb 2 plantes........................................................................................................................................ 1.500 €/MES LOCAL C/TORTOSA diáfan 150m2, bomba alor i fred....................................................................................................................... 900 €/MES LOCAL C/GIRONA (BUFALA) 190m2, diáfan, entrada de furgonetes amb serveis d'alta .................................................................... 600 €/MES LOCAL INDUSTRIAL C/ SAN VICENS (LA MORERA) 300 m2, diàfan, entrada camions amb serveis ............................................... 1.200 €/MES LOCAL MORERA (TOCANT BENZINERA) 160m2, entrada furgoneta i camions, 2 portes, bon estat .................................................. 700 €/MES LOCAL C/ COLON abans bar, 120m2 ............................................................................................................................................... 850 €/MES LOCAL MOLT COMERCIAL AVDA. SAN SALVADOR (ARTIGAS) Ideal super, bazar, etc...360 m2, 3 puertas calle, en buen estado ... 1.750 €/MES NAU INDUSTRIAL GUIXERES 370m2, planta + 95 oficines, amb serveis, instal.lacions, etc.. ......................................................... 2.300 €/MES

EDIFICI INDUSTRIAL EN VENDA O LLOGUER C/ TORTOSA CANTONADA C/ PROGRÉS 400M2 EN PLANTA BAIXA I 260M2 A SEGONA PLANTA, COMUNICAT AMB MUNTACÀRREGUES DEMANEU INFORMACIÓ

Telèfon: 93 384 00 00 badalona.Nou definitiu.indd 1

C/. Laietania, 17 - 21 - BADALONA

28/05/2013 18:08:21


Immobiliaris

Treball

Motor

Varis

Immobiliaris Compra - Venta P L A Z A PA R K I N G p a r a coche grande, 4.60m x 2.60m. zona crta antigua de valencia. 15.000€ TEL. 615 16 00 96 REF. 576 PEP VENTURA piso duplex 3 habitaciones dobles 10 6 m2 ascensor terraza 40 m2 2 baños obra 20 0 6 to d o ex ter i or muy luminoso aacc calefacción al lado metro 256.000 €TEL. 93 460 06 96 REF. 635 BUFALÀpiso 75 m2 3 habitaciones ascensor reformado balcon baño y aseo calefaccion y aacc suelos p a r ke t m u y b u e n a zo n a 165.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 413 PEP VENTURA piso 75 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado calefaccion todo exterior parking opcional 157.000 € TEL. 93 460 06 96 ES VEN PIS D’OBRA NOVA a primera linea de mar de Badalona carrer Eduard Maristany, 90m2, menjador, cuina equipada, 2 banys, 3 habitacions, 2 balcons grans, aire acondicionat, parket, persianes automàtiques, traster, parking cotxe gran, terrassa individual 10m2 al terrat comunitari, ascensor. 300.000,00 euros. TEL. 605 80 13 81 URBANIZACIÓN MAS RAM vendo torre o cambio por uno o dos pisos, Zona residencial Mongat TEL. 616 55 96 92

CASA LLOREDA 5 m fachada, 20 m fondo, 2-3 hab., cocina, baño completo, c al efac c i o n g a s A /A , t o t a l m e n t e r e f o r, m a d a , p a t i o, p o s i b i l i d a d s u b i r, cerca ambulatorio apenins, piscinas,transportes, momtigala 192.000 euros negociable TEL. 690 03 21 03 LA SALUD 85 m2, 3 -4 hab., baño completo, calefaccion gas, A/A, totalmente reformado. Amplio comewdor, balcon, impresionantes vistas muy luminoso, ascensor, cerca piscina Sistrells, colegios, transportes, parking Engestur, 190.000 euros negociable TEL. 690 03 21 03

Economics_Nou.indd 56

Classes

GORG PAVELLÓ OLÍMPIC R E F B - 2 3 81:Pi s d e 8 0 m ², 3 h a b, b a ny i a s e o complert conservats, cuina conservada amb galeria de 15m ², menjador de 20 m ² ex t a balcó, calef, gres i alumini, finca amb ascens o r. 24.1M p t s (14 5 .0 0 0 € ) TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 SISTRELLS REF B-2320: Casa de 85m² + terrat de 85m², 3hab, gres, alumini, calef , bany i cuina conservats.Oportunitat. 19.1Mpts (115.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 DUPLEX / PEP VENTU R A REF B -2 0 23: Dúplex 117m², 4hab, 2banys, cuina office, menjador ext a balcó, golfes de 20m² ext a terrassa 50m², a/c i calef, per entrar a viure, asc, finca de pocs veïns.48.1Mpts(289.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LA PLANA CASA ESPECTACULAR REF B-2327: Terreny de 396m² amb 750m² edificats en PB+1er+GOLFES+SÒTAN i JARDÍ de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 50m², 12hab, 4 banys, pk per diversos cotxes. Preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M E R CAT T O R N E R R E F B-2361: Casa 120m², 3hab, 2 banys i aseo, cuina office r e fo r m ad a ex t a p at i d e 27m², menjador de 25m² ext a balcó, roure, calef i a /c, golfes de 25m² ext a terrassa de 15m² .63.9Mpts (384.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA PROGRÉS REF B-2379:Pis de 52m² amb 2 hab, tot reformat per entrar a viure, balcó, gres a/c amb bomba calor, ideal parelles.20.4Mpts(123.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68)

56 |

Amistats

PEP VENTUR A A PROP SARAGOSSA REF B-2406: Pis d’obra seminova de 80m², 3hab, 2 banys, cuina office gran, menjador de 22m² ext a balcó de 8m², gres, alumini i faig, asc.40.3Mpts(242.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE LA PLANA REF B -2347:Pis de 4hab ex teriors, bany i aseo, cuina reformada amb galeria, menjador ext, calef i a /c , g r e s a l u m i n i , p e r entrar a viure, ascensor. 52.5Mpts(315.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

28/05/2013 18:37:14


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

CENTRE- LA PLANA REF B - 2 3 74 : P i s d e 12 0 m ² + 3 2m ² d e ter r a s s a , 4h a b, bany i aseo reformats, cuina office reformada, menjador de 24m² ex t a t e r r a s s a , f i n c a d e pocs veins. 44.9Mpts (265.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 CASA PEP VENTUR A / M E R C AT T O R N E R R E F B-2335: Pb + 1er + sótan + pati d e 3 0 m ², 3 habitacions, 2banys i aseo, cuina r e fo r m a d a , m e n j a d o r d e 30m², a/c, calef, per entrar a viure. Preu a consultar. TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 CENTRE – MARTI PUJOL REF B-2411:Pis de 100m², 3hab, cuina office, 2 banys compler ts, menjador de 30m² ex t a terrassa de 47m², calef i a /c, parquet, f a i g , a l t e l l d e 6 0 m ², p e r entrar a viure. Obra seminov a . 5 4 . 9 M p t s (3 3 0 . 0 0 0 € ) TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68

TIANA-DÚPLEX REF B -2192: Dúplex de 141m², 4hab, bany i aseo, cuina of fice, menjador de 30m² ex t a terrassa de 36m², zona comunit àr ia , pk i traster in c lòs. Asc. 60.8Mpts (365.000€) TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 PEP VENTURA CENTRE LOF T D’OBRA SEMINO VA R E F B - 2 3 7 6: Lof t d ’ una hab ext, bany + aseo, menjador amb cuina americana i sortida a terrassa de 17m², a/c amb bomba calor. Asc. 18.3 M pts(110.0 0 0 €) TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68

PEP VENTURA PROGRÉS REF B-2379:Pis de 52m² amb 2 habitacions, tot reformat per entrar a viure, balcó, gres a/c amb bomba calor, ideal parelles.20.4Mpts(123.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68)

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB: www.eltotdigital.com

CENTRE CONQUESTA REF B-2410: Pis de 130m², 4hab, 2 banys compler ts, cuina office amb galería, menjador de 35m² ext a balcó gran, a/c i calor, ascensor. 49.1Mpts (295.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

| 57

Economics_Nou.indd 57

28/05/2013 18:37:17


Immobiliaris Lloguer PI SO EN ALQU ILER EN BADALONA Finca con ascensor, piso en C/Águeda Monpel, Sup. 85 m2, 3 habitaciones (posibilidad 4 habitaciones) 1 wc completo con mampara, cocina reformada, carp. exterior aluminio. Balcón en el comedor, aire acondicionado por conducto. En el precio ya se incluye el gasto de escalera. PRECIO ALQUILER 650,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther PI SO EN ALQU ILER EN PREMIA DE MAR Finca con ascensor, piso en C/Doctor Fleming, 75 m2, 3 habitaciones, 1 wc completo, suelo parquet, calefacción, listo para entrar a vivir, recién pintado.PRECIO ALQUILER 600,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther

ALQUILER MQ DE MONTROIG esquina c/ sant lluc, 70m2, reformado, impecable, 3 hab, ascensor, exterior, comunidad incluida, con electrodomésticos. 600€/mes TEL. 93 460 42 32 ES LLOGA PIS. BADALONA CENTRE. 110 m2. 4 hab., 2 banys, cuina, menjador, galeria, balcó. pati comunit ar i i plaç a d e park ing a la mateixa finca. exterior. ascensor. per entrar a viure. 850 euros /mes (parking inclos) TEL. 605 580 766 REF. 625 CENTRE piso 90 m2 4 habitaciones ascensor balcon reformado exterior amplio salon sin muebles cerca playa 650 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2650 SISTRELLS piso 50 m2 2 habitaciones conservado exterior muy luminoso patio comunitario 350 € TEL. 93 460 06 96

LOCAL EN ALQUILER EN MONTGAT Local comercial en Montgat, calle Enriqueta Pujal 16, 70 m², diáfano.1 wc,PRECIO ALQUILER 450€ TEL . 93 39 9 54 9 6 Esther PI SO EN ALQU ILER EN BADALONA Finca con ascensor en calle San Juan de la Cruz, junto supermercado DIA, 4º piso, muy amplio, 3 habitaciones, ventanas de aluminio, terraza, pequeña galería, como nuevo, para entrar a vivir, cocina y baños nuevos. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 700€ TEL.93 399 54 96 Esther BAR E N ALQU I LER / S I N TRASPASO 60 m2. C/Guell i Ferrer, 69 (Mercado Pep Ventura) PREU . 500€ TEL. 93 241 38 30 / 673 81 87 19

58 |

Economics_Nou.indd 58

REF. 2651 Pº SALUT piso 60 m2 3 habitaciones conservado calefaccion amueblado con electrodomesticos finca 2 vecinos cerca metro calle comercial 500 € TEL. 93 460 06 96 REF. 638 LLOREDA piso 65 m2 3 habitaciones ascensor reformado balcon estupendas vistas ex terior sin muebles cerca metro 600 € TEL. 93 460 06 96 REF. 637 SISTRELLS piso 2 habitaciones reformado aacc sin muebles con electrodomesticos finca 2 vecinos terraza comunitaria 490 € TEL. 93 460 06 96

REF. 2 6 47 SAN T CR I ST piso 3 habitaciones reformado balcon aacc amueblado con electrodomesticos 500 € TEL. 93 460 06 96 REF. 628 SISTRELLS piso 90 m2 4 habitaciones ascensor reformado balcon todo ex terior sin muebles 60 0 €TEL. 93 460 06 96 ES LLOGA LOCAL COMERCIAL al carrer Sant Isidre de Badalona, 240m2, dona a dos carrers, diafan, ideal per a qualsevol tipus de negoci. 700 euros al mes. TEL. 605 80 13 81 ES LLOGA LOFT NOU A ESTRENAR zona marti pujol de Badalona, 45m2, cuina office, bany, aire acondicionat, pati 20m2, 450 euros al mes. TELS. 93 384 55 96 - 605 80 13 81 ES LLOGA LOFT NOU A ESTRENAR zona Marti Pujol de Badalona, 70m2, cuina office, bany, pati 15m2, aire acondicionat. 580 euros al mes.TEL. 605 80 13 81 ES LLOGA PIS A BADALONA CENTRE (carrer Sant Bru), 75m2, menjador, cuina, bany i aseo, 4 habitacions i balco, ascensor, possibilitat de plaça de parking a la mateixa finca. 620 euros al mes. TEL. 605 80 13 81

REF. 2658 PEP VENTURA piso 50 m2 3 habitaciones reformado ascensor balcon algunos muebles y electrodomesticos al lado metro 500 € TEL. 93 460 06 96

28/05/2013 18:37:22


SE ALQUILA UNA CASA EN LA CONRERIA , 3 habitaciones . Comedor grande para estrenar, con piscina, baloncesto, no se admiten animales 55 0,- euros, TELS. 93 387 79 14 - 609 55 89 89 ES LLOGA PIS a Badalona zona Bufalà, 100m2, 4 habitacions, menjador, cuina, bany i aseo, aire acondicionat, balco/ terrassa, ascensor. 750 euros al mes. TEL. 605 80 13 81 ES LLOGA PIS al carrer Sant Pere de Badalona, 50m2, menjador, cuina office, bany, 1 habitació i petita terrassa. 530 euros al mes, TEL. 605 80 13 81 ES LLOGA LOCAL al carrer Santiago Rusiñol de Badalona apte per a qualsevol tipus de negoci, 100m2. 650 euros al mes. TEL. 605 80 13 81 ES LLOGA LOCAL COMERCIAL de 100m2 a Badalona centre carrer Sant Pere, tot cantoner, apte per a qualsevol tipus d e neg o c i. 6 50 euros al mes. TEL. 605 80 13 81

SE ALQUILO PISO junto metro Pep Ventura 3 habitaciones, seminuevo, exteriora a dos calles, ascensor, para entrar a vivir 600€/mes escalera incluida TELS. 609 55 89 89 - 93 387 79 14 32 LOCAL 80M. con 3 escaparates c/Pelayo,109-la salud badalona. 475e TEL. 600 81 81 22 SE ALQUILA UN PISO junto metro Pep ventura, 3 habitaciones, cocina, baño,, para entrar a vivir 550 euros mes escalera incluida TELS. 609 55 89 89 - 93 387 79 14 BADALONA CENTRO se alquila plaza parking grande Riera Matamoro al lado cementerio viejo interesado llamar TEL. 619 27 36 53 LA PLANA: 3hab, conservat en bon estat amb ascensor.650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

solucions passatemps

SE ALQUILO PISO junto metro Pep Ventura 3habitaciones, seminuevo, exteriora a dos calles, ascensor, para entrar a vivir 600€/mes escalera incluida TELS. 609 55 89 89 - 93 387 79 14

PEP VENTURA:75m², 3hab, conservat, balcó.550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LLOREDA:6 0 m ², 3 hab, conservat amb mobles.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 POMAR:75m², 3hab, pis en bon estat.570€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M O R E R A :7 5 m ² , 4 h a b , m e n j a d o r d e 17m ² e x t , a/c.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MORERA:65m², 2hab, calef i a/c, balcó gran, asc.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 L A SALUD:60m²,3hab, c o n s er vat e n b o n e s t at , ascensor. 475€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 C E N T R E - SA N T J O S E P: 105m², 4hab, calef, gres, conser vat.650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M O N TG AT: 8 0 m ², 3 ha b, menjador 20m² a balcó grandet, tot arreglat.650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

fàcil

difícil

| 59

Economics_Nou.indd 59

28/05/2013 18:37:23


a/a amb bomba calor, gres, alumini, ascensor, pk opcional.850€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Treball GORG:80m², 3hab, bany i cuina en bon estat, balcó gran. 600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE:90m², 4hab, 2banys, moblat, terrassa de 70m².900€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M O N TG AT: 9 0 m ², 3 ha b, menjador 25m² a balcó grandet, obra seminova.850€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 SISTRELLS: 55m², 2hab, reformat a/c i calor, balc i asc.560€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 B A R C E L O N A - D R E TA EIX AMPLE :80m², 3hab, cuina of fice amb galeria, bany compler t, menjador de 22m² ext a balcó, calef i

SE PRECISA CHICA DE ACADEMIA para prác ti c as en peluquería . Rambla San Juan, 9 9, d. Lloreda . SE OFRECE CHICA PARA LIMPIEZ A por horas con experiencia y buenas referencias , total disponibilidad TELS. 93 528 03 28 - 651 14 58 71 BUSCO TRABAJO , limpiar, cuidar personas mayores TEL. 698 32 17 53 NECESITAMOS CHICOS Y CHICAS de 18 a 28 años para trabajar por dias en rostisseria. Solo gente seria, responsable y preparada para aguantar la calor. Interesados enviar curriculum con foto por mail: tpbadalona@ hotmail.com URGE INCORPORAR 23 personas para puesto indefinido de trabajo. se precisa estudios básicos y ganas de trabajar. sra. Rubio para entrevista personal.. llamar al TEL.650 22 32 33

SEÑORA JOVEN de ofrece para limpieza, cuidado personas mayores, niños, con experiencia y referencias TEL. 639 59 46 61 SEÑORA RESPONSABLE se ofrece para limpieza, cuidafdo personas mayores, niños, con experiencia y referencias TEL. 674 60 28 71 OFREZCO MIS SERVICIOS para el cuidado de personas mayores, limpieza, interina o por horas TEL. 688 49 76 26 Q U I E R E S C O M PA R T I R NEGOCIO? centro de e s te t i c a o f r e c e c o m p a rtir local a profesional del ramo. (dietista,omeopata, acupuntor,quiromasajista, uñas gel,(esteticista),,).en badalona(buena zona)gastos minimos, por tratarse de un centro pequeño. imatge TEL. 626 40 34 53 SE OFRECE CHICA para trabajar TEL. 698 54 14 37 S E O F R EC E C H I CA p o r horas o media jonada para limpieza TEL . 6 32 27 14 34 SEÑORA PARA EL CUIDADO DE PERSONAS mayores con un curso de geriatria auxiliar, jornada completa o horas, con referencias TEL. 632 51 66 89

NÚMEROS PREMIATS Maig 2013 Dilluns 20/5 ............................ 86.164 Dimarts 21/5 ........................... 14.834 Dimecres 22/5 ......................... 24.159 Dijous 23/5 ............................. 03.751 Divendres 24/5 .........26.232 sèrie: 018 Dissabte 25/5 ...........54.481 sèrie: 047 Diumenge 26/5 .........37.912 sèrie: 034 60 |

Economics_Nou.indd 60

28/05/2013 18:37:27


SE OFRECE ENFERMERA TITULADA cuidar personas mayores, canguro, limpieza por horas papeles en regla d i p o n a b i l i d a d i n m e d i at a TEL. 654 29 93 67

SEÑORA SE OFRECE para el cuidado de personas mayores, limpieza. con referencias y experiencia, por horas, jornada completa mañana y tardes TEL. 648 13 21 11 SE OFRECE CHICA para l i m p i ez a o f i c i n a s t ar e a s domesticas por las tardes TELS. 663 88 81 27 - 686 20 48 97 SEÑORA SE OFRECE para el cuidado de personas mayores, limpieza. con referencias y experiencia, por horas, jornada completa mañana y tardes TEL. 638 38 56 57 SE OFRECE SRA por las noches , fin de semana o fija para cuidar personas mayores TEL. 610 88 38 61 NOI 49 ANYS DE BADALONA busca feina per cuidar un avi o una avia de nit i de dia, Sr. Domingo TEL. 607 62 06 78 BUSCO TRABAJO martes y jueves por la mañana limpieza y canguro por las noches TEL. 600 81 05 98 CHICA SE OFRECE para limpieza cuidar personas mayores, canguro fines de s e m a n a c o n r e fer e n c i a s TEL. 632 47 12 18 BUSCO TRABAJO de limpieza, cuidado personas mayores, con experiencia y referencias TEL. 695 50 36 18 SEÑORA JOVEN se ofrece para limpieza, cuidado personas mayores, con referencias TEL. 602 14 10 14

SE OFRECE SRA POR HORAS , medio tiempo , noches o fines de semana cuidar personas mayores o caguro TEL. 669 70 92 10 NOI 49 ANYS DE BADALONA busca feina per cuidar un avi o una avia de nit i de dia, sr. Pau TEL. 607 62 06 87

Varis

Motor

SE VENDE CAMA ARTICULADA plegable, ultralligera. TEL. 93 464 23 76 VENDO COLECCIÓN DE 6 TOMOS Monasterios Catedrales, Jardines, Palacios, Plazas, Murallas, 4 To m o s D i c c i o n a r i o s Enciclopédico Escalera aluminio 10m TEL. 687 46 31 19

Classes ANGLÈS, CLASSES PARTICULARS individuals, petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81 PROFESORA TITULADA DA CL ASES par ticul are s y g r u p o, Pr i m ar i a , Secundaria, Bachillerato, Módulos, Francés, Selectividad, Formación Hábitos de Estudio. TEL. 93 461 09 24

Amistats DIVORCIADO 59 años busco mujer relacion estable TEL. 636 79 73 37

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB: www.eltotdigital.com | 61

Economics_Nou.indd 61

28/05/2013 18:37:30


Fer-se ric en temps d'atur

A Espanya resulta força complicat trobar feina. Les xifres de l'atur general ronden el 27 per cent mentre que en el cas dels joves aquests nombres s'eleven fins a més enllà del 56 per cent. Sembla que actualment és una quimera en tota regla trobar feina i a sobre estar ben pagat per exercir. No obstant això, hi ha casos en què la dinàmica espanyola sembla treta d'un conte de por -potser no estem tan lluny-. Youtube s'ha convertit per a molts en una forma de fer-se ric o almenys de poder sobreviure. Un dia abans Jenna Marbles -abans anomenada Jenna Mourey- era una "donnadie" que compaginava tres treballs per poder pagar el seu pis compartit. Després d'uns mesos aquesta nord-americana ha reconegut que té més diners dels que podria gastar en la seva vida. La decisió que va transformar

la primera decisió en el segon panorama va ser la de penjar un vídeo a la xarxa que explicava com enganyar la gent perquè cregués que una és maca. A aquest video d'èxit inusitat li van seguir altres de la mateixa índole i que finalment han fet de Jenna una estrella amb uns beneficis anuals que segons Social Blade van des els 300.000 dòlars fins als 2,9 milions. El seu cas és similar al del veritable rei de Youtube. El grup d'humor Smosh ha relegat a Jenna a la segona posició dels més seguits i a Ray William Johnson, un altre humorista, a la tercera. A Espanya també trobem casos similars. ElrubiusOMG un jove de 23 anys que fa vídeos d'humor, té 1,8 milions de subscriptors i els seus beneficis oscil·len entre els 189.000 euros a 1.800.000 milions anuals.

VENTA Y REPARACIÓN

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

Tel.www.integer.cat 93 460 31 10

SERVICIO A DOMICILIO C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es Tel. 93 460 17 09

Luma.- Un pràctic editor de vídeo pel nostre iPhone. La seva principal qualitat és la de poder afegir diferents filtres mentre estem gravant, de tal manera que puguem observar com van quedant.

ArcNote - ArcNote destaca com les altres a ser una aplicació pensada per a la presa de notes i la fotografia. Aquestes poden ser notes escrites clàssiques o a través d'imatges o enregistraments de veu.

62 |

1585.pag.62.indd 1

28/05/2013 13:58:25


JOC DE BDN.indd 1

28/05/2013 17:35:27


FINANCIAMOS HASTA 60 MESES y hasta 24 meses

sin intereses

IMPLANTES 1

ER

PASO

4

2

0

3

0

ER

PASO

5

PASO

0

PASO

PASO

BADALONA CENTRO C/ Alfonso XIII, 27 - Badalona (frente antiguo pabellĂłn Juventud)

Tel. 93 387 58 02 L2

Pep Ventura

Dr. Roberto Koenig 0EPOUĂ˜MPHPtOÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJPEFMB$MĂ“OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en ImplantologĂ­a y RehabilitaciĂłn oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry. - TĂ­tulo nivel Europeo en ImplantologĂ­a.

Dra. FĂĄtima Dominici

BADALONA - LA SALUD Av . Marquès Sant Mori, 197 (frente mercado Salut)

Tel. 93 387 12 65 L10

La Salut

6OJ%FOUBMJOEE

OÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJBEFMB$MĂ“OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en OdontologĂ­a conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona. - MĂĄster en ImplantaciĂłn Bti. t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ˜O&TQBĂ—PMBEF*NQMBOUFT 4&*

t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ˜O&TQBĂ—PMB&OEPEPODJBTOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1585  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1585.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you