Page 1


‫“‬

‫חברתנו עובדת עם חברת ‪ ergo4u‬למעלה מחמש שנים…‪..‬מאות מעובדינו עברו‬ ‫הדרכות וייעוצים ארגונומיים…‪.‬חוות הדעת החיוביות של העובדים על השיפור‬ ‫והתוצאות הן תוצאה של המקצועיות והיחס האישי והרציני של גיל ודלית בן טובים"‬ ‫מוטי בודבין‪ ,‬מנהל אתר ומתקנים‪ ,‬חברת ‪NDS‬‬ ‫צרו קשר עמנו להתאמת התוכנית הבריאותית הטובה ביותר עבורכם‪.‬‬


‫ברי‡ו˙ ‪‰‬עוב„ים‬ ‫ב˘נים ‪‡‰‬חרונו˙ ‚„ל‪ ‰‬מ˘מעו˙י˙ ‪‰‬מו„עו˙ ב˜רב חברו˙ רבו˙‬ ‫לח˘יבו˙ ‪‰‬רב‪˘ ‰‬ל עי„ו„ ‪˘‰‬מיר‪ ‰‬על ‡יכו˙ ‪‰‬חיים וברי‡ו˙ם ˘ל‬ ‫‪‰‬עוב„ים‪ ,‬כמפ˙ח ל‪‚‰‬בר˙ ‪‰‬יעילו˙‪‰ ,‬פח˙˙ מספרם ˘ל ימי‬ ‫‪‰‰‬יע„רו˙ ו‪‰‬מחלו˙‪.‬‬ ‫לחבר˙ ‡ר‚ו פור יו ˆוו˙ מ˜ˆועי ומנוס‪ ‰‬במ‚וון רחב ˘ל ˙חומים‬ ‫‪˙‰‬ורמים לברי‡ו˙ ורווח˙ ‪‰‬עוב„ים‪.‬‬ ‫נ˘מח ל‪‡˙‰‬ים עבורכם ‡˙ סל ‪˘‰‬ירו˙ים ‪‰‬מ˙‡ים עבורכם‪.‬‬ ‫‪‰‬פעל˙ ח„רי כו˘ר‬ ‫‡ר‚ון ‡ירועי ברי‡ו˙‬ ‫פעילויו˙ ספורטיביו˙ לעוב„ים‬ ‫ב„י˜˙ ˜רינ‪‰‬‬ ‫ב„י˜˙ ˙‡ור‪‰‬‬ ‫ייעו‪˙ ı‬זונ˙י‬ ‫טיפולי מ‚ע לעוב„ים‬ ‫יו‚‪ ‰‬ומ„יטˆי‪‰‬‬

‫‪www.ergoshop.co.il‬‬

‫גיל בן‪-‬טובים ‪ 054-4505389 , 09-8783466-‬דואר אלקטרוני‪info@ergo4u.co.il :‬‬


‫˘רו˙ ‪‰‬ייעו‪‡‰ ı‬ר‚ונומי מ˜בל בס˜רי ˘ביעו˙‬ ‫רˆון ב˜רב ‪‰‬עוב„ים‪ˆ‰ ˙‡ ,‬יון ‪‚‰‬בו‪ ‰‬ביו˙ר‬ ‫מבין פעילויו˙ ‪‰‬רווח‪.‰‬‬ ‫ייעו‪‡ ı‬ר‚ונומי ‡י˘י למ˘˙מ˘י מח˘ב‬ ‫ס˜ר ‡ר‚ונומי‬ ‫ייעו‪‡ ı‬ר‚ונומי ברכי˘˙ רי‪‰‬וט למ˘ר„‬ ‫ייעו‪‡ ı‬ר‚ונומי לעוב„י ייˆור במפעלים‬ ‫ייעו‪‡ ı‬ר‚ונומי ב˙כנון מ˘ר„‬ ‫ייעו‪‡ ı‬ר‚ונומי במעב„ו˙ וח„רים נ˜יים‬ ‫חוו˙ „ע˙ ‡ר‚ונומי˙‬

‫“‬

‫אני מלאה הערכה לפעילות הארגונומית שהעבירו אצלנו‬ ‫ביחד עם סדנת הפיט‪-‬בול‪ .‬אני ממליצה לארגונים‬ ‫שעובדיהם חשובים להם להכיר את גיל ודלית בן‪-‬טובים‬ ‫שעושים את עבודתם במקצועיות‪ ,‬רצינות ואכפתיות"‬ ‫אסתר מרק‪ ,‬מנהלת משאבי אנוש‪ ,‬חישתיל בע"מ‬ ‫צרו קשר עמנו להתאמת התוכנית הבריאותית הטובה ביותר עבורכם‪.‬‬


‫ייעו‪‡ ı‬ר‚ונומי‬ ‫מח˜רים רבים מלמ„ים כי ‡ח˙ ‪‰‬בעיו˙ ‪˘˜‰‬ו˙ ˘‡י˙ן מ˙מו„„ו˙‬ ‫חברו˙ בכל רחבי ‪‰‬עולם ‪‰‬י‡ כ‡בים‪‡ ,‬י נוחו˙ ופ‚יעו˙ ‡ור˙ופ„יו˙‬ ‫מ‪‰‬ם סובלים ‪‰‬עוב„ים במ˜ום ‪‰‬עבו„‪) ‰‬כ‡בי ‚ב‪„ ,‬ל˜ו˙ י„יים‪ ,‬כ‡בי‬ ‫ר‡˘ ועו„(‪ .‬כ‡בים ‡לו ‚ורמים ל‪‰‬יע„רויו˙ רבו˙ מ‪‰‬עבו„‪ ‰‬ופו‚עים‬ ‫ב˙פו˜‪˘ ‰‬ל ‪‰‬עוב„ים‪.‬‬ ‫כ„י לˆמˆם ‡˙ ממ„י ‪‰‬בעי‪ ‰‬ול‪˜‰‬ל על ‪‰‬עוב„ים‪‡ ,‬נו מספ˜ים‬ ‫˘ירו˙ים ˘ל ייעו‪‡ ı‬ר‚ונומי לחברו˙‪.‬‬ ‫ייעו‪‡ ı‬ר‚ונומי מ˙‡ים למ‚וון רחב ˘ל עס˜ים ‪‰ -‬חל מחברו˙ ב‪‰‬ן‬ ‫עוב„ים במ˘ר„ מול מח˘ב וע„ למפעלים וחברו˙ ˙ע˘יי‪˘ ‰‬ב‪‰‬ן‬ ‫מ˙בˆע˙ עבו„‪ ‰‬פיזי˙‪.‬‬ ‫‪‰‬ייעו‪‡‰ ı‬ר‚ונומי ˘לנו מסייע ל˘פר ‡˙ סביב˙ ‪‰‬עבו„‪ ‰‬בכל‬ ‫‪‰‰‬יבטים ו˙ורם ל˙חו˘˙ נוחו˙ מרבי˙ ˘ל ‪‰‬עוב„‪.‬‬

‫‪www.ergoshop.co.il‬‬

‫גיל בן‪-‬טובים ‪ 054-4505389 , 09-8783466-‬דואר אלקטרוני‪info@ergo4u.co.il :‬‬


‫‪‰‬רˆ‡ו˙ ו‪„‰‬רכו˙‬ ‫מח˜רים רבים מלמ„ים כי כ‡בים ופ‚יעו˙ ‪‰‬נ‚רמים בסביב˙‬ ‫‪‰‬עבו„‪ ,‰‬פו‚עים ב˙פו˜˙ם ˘ל ‪‰‬עוב„ים בˆור‪ ‰‬מ˘מעו˙י˙ –‬ ‫ו‚ורמים לחל˜ ל‡ מבוטל מ‪‰‰‬יע„רויו˙ ממ˜ום ‪‰‬עבו„‪.‰‬‬ ‫במ‪‰‬לך ‪˘‰‬נים ‪‰‬רבו˙ ב‪‰‬ן ‡נו מייעˆים לחברו˙ בנו˘‡י ‡ר‚ונומי‪,‰‬‬ ‫פי˙חנו מ‚וון ‪„‰‬רכו˙ ו‪‰‬רˆ‡ו˙ ל‡ר‚ונים‪ ,‬מפעלים ומ˘ר„ים‪.‬‬ ‫‪„‰‰‬רכו˙ מועברו˙ ע"י „לי˙ בן‪-‬טובים ‪‰‬יועˆ˙ ‪‡‰‬ר‚ונומי˙‬ ‫ו‪‰‬מנ‪‰‬ל˙ ‪‰‬מ˜ˆועי˙ ˘ל חבר˙ ‡ר‚ו פור יו בע"מ‪ ,‬יועˆ˙‬ ‫‪‰‬בי˙ ˘ל ‚ו‚ל י˘ר‡ל‪‰ .‬ן ‪‰‬ועברו כבר לע˘רו˙ חברו˙‬ ‫בי˘ר‡ל – וזוכו˙ לפי„ב˜ים חיוביים רבים מ‡ו„‪.‬‬ ‫‪‰‬רˆ‡‪ ‰‬ל‡נ˘ים ‪‰‬יו˘בים ˘עו˙ רבו˙ מול מח˘ב‬ ‫‪‰‬רˆ‡‪ ‰‬לעוב„י ˙ע˘יי‪‰‬‬ ‫‪‰‬רˆ‡‪ ‰‬לעוב„י מעב„ו˙ וח„רים נ˜יים‬ ‫‪„‰‬רכ‪ ‰‬למניע˙ כ‡בי ‚ב בנ‪‰‬י‚‪ ‰‬ברכב‬ ‫‪‰‬כ˘ר˙ נ‡מני ‡ר‚ונומי‪‰‬‬

‫“‬

‫ההרצאה תרמה להעלאת המודעות לנושא ארגונומיה משרדית ולשיפור רווחתם של‬ ‫עובדי המשרד…… ההרצאה הייתה מעניינת ומרתקת…‪.‬אנו רוצים להודות לחברת‬ ‫‪ ergo4u‬על המקצועיות והאכפתיות"‬ ‫אתי ויסברוט‪ ,‬חברת ‪NEOGAMES‬‬ ‫צרו קשר עמנו להתאמת התוכנית הבריאותית הטובה ביותר עבורכם‪.‬‬


‫מי ‡נחנו‬ ‫‡˙ ‪‰‬חבר‪ ‰‬מנ‪‰‬לים בני ‪‰‬זו‚ „לי˙ ו‚יל בן טובים‪ ,‬יועˆים ‡ר‚ונומיים‬ ‫בעלי ניסיון רב ˘נים בעבו„‪ ‰‬עם ‪‰‬חברו˙ ‪‰‬מובילו˙ בי˘ר‡ל )‚ו‚ל‪,‬‬ ‫סימנס‪ ,‬מכון וייˆמן ‪ GE‬ועו„(‪ ,‬ולˆ„ם מומחים במ‚וון ˙חומים‬ ‫‪˘˜‰‬ורים לרווח˙ וברי‡ו˙ ‪‰‬עוב„ים‪.‬‬ ‫‪‰‬חזון ˘לנו‪ :‬לספ˜ לחברו˙‪ ,‬לעס˜ים ולעˆמ‡ים – ‡˙ ‪‰‬כלים‬ ‫‪‰‬טובים ביו˙ר ל˘יפור סביב˙ ‪‰‬עבו„‪.‰‬‬ ‫‪˙‰‬וˆ‡ו˙ ב˘טח מור‚˘ו˙ מי„‪‰ :‬עוב„ים ברי‡ים יו˙ר וסובלים פחו˙‬ ‫מכ‡בים‪˘ .‬ביעו˙ ‪‰‬רˆון ˘ל‪‰‬ם עול‪ ,‰‬וכך ‚ם ‪˙‰‬פו˜‪ ‰‬ו‪‰‬יעילו˙‪.‬‬ ‫‡יך ‡נחנו עו˘ים ‡˙ ז‪ ?‰‬לכל חבר‪‡ ‰‬נו מ˙‡ימים ‡˙ סל‬ ‫‪‰‬פ˙רונו˙ ‪‰‬מ˙‡ים‪ :‬ייעו‪‡ ı‬ר‚ונומי‪‰ ,‬רˆ‡ו˙‪ ,‬ימי ברי‡ו˙‪ ,‬ייעו‪ı‬‬ ‫˙זונ˙י ועו„ ˘לל ˘ירו˙ים‪.‬‬ ‫בין ל˜וחו˙ינו‪:‬‬

‫“‬

‫קורס נאמני הארגונומיה היה יעיל מעל ומעבר לציפיות…‪".‬נאמני הארגונומיה"‬ ‫למדו המון ומיד לאחר ההכשרה כבר יישמו את החומר שלמדו ועזרו‬ ‫לחבריהם…‪.‬התגובות של העובדים היו מצוינות"‬ ‫אביטל יערן‪ ,‬מנהלת משאבי אנוש‪ SIEMENS ,‬תוכנה‬

‫‪www.ergoshop.co.il‬‬

‫גיל בן‪-‬טובים ‪ 054-4505389 , 09-8783466-‬דואר אלקטרוני‪info@ergo4u.co.il :‬‬


Ergo4u  

katalog about ergo4u

Ergo4u  

katalog about ergo4u