Page 1

Interactie | Interacci贸n

TOTAL IDENTITY | EPB


Over de auteurs | sobre los autores Stijn van Diemen (Laren (NL), 1963) studeerde Nederlands en Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte als redacteur en vormgever bij diverse culturele en overheidsinstellingen en richtte in 1988 ontwerpbureau annex uitgeverij Plano op, dat hij bijna tien jaar leidde. Daarna vervulde hij diverse functies bij Tel Design in Den Haag en was twee jaar woon- en werkzaam in Spanje. Vanaf 2003 leidde hij de Haagse vestiging van Total Identity, gericht op het begeleiden van corporate-identityopdrachten voor een brede markt. Sinds 2007 is hij mededirecteur van Total Identity Amsterdam en richt hij zich met name op de internationale markt. Stijn van Diemen (Laren (NL), 1963) es licenciado en filología neerlandesa y filosofía por la Universidad de Ámsterdam. Trabajó como editor y diseñador gráfico en diferentes instituciones culturales y de la administración pública. En 1988 fundó el estudio de diseño gráfico anexo al editorial Plano, que dirigió durante casi diez años. Después desempeñó diferentes funciones en el estudio holandés Tel Design en La Haya y trabajó dos años en España. A partir de 2003 dirigió la filial de Total Identity en La Haya, dedicada a aconsejar organiza­ ciones y empresas en temas de identidad corporativa. Ahora es uno de los directores de Total Identity en Amsterdam y se dirige al mercado internacional. Paco Bascuñan (Valencia (E),1954) studeerde aan de Hogeschool voor Toegepaste Kunsten en Artistieke Beroepen te Valencia. Sinds 1972 werkt hij als ontwerper. In 1983 richtte hij samen met tien collega’s uit verschillende disciplines, het collectief LA NAVE op, dat uit elkaar ging in 1992. Daarna begint hij zijn eigen studio en richt zich op het grafisch ontwerpen, zowel in zijn eigen werk als in het lesgeven. Hij geeft onder andere presentaties op conferenties, workshops op universiteiten en andere instellingen en maakt deel uit van verschillende jury’s voor nationale en internationale prijzen en tentoonstellingen. Paco Bascuñán, Valencia-España 1954. Titulado por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia. Desde 1973 trabaja como diseñador. En 1983 funda, junto a diez profesionales de diferentes disciplinas, el colectivo LA NAVE, que se disuelve en 1992 y crea su propio estudio. Su labor profesional se centra en el diseño gráfico, tanto en su ejercicio profesional como en la docencia. Conferencias y talleres en universidades y fundaciones, jurado en premios nacionales e internacionales y exposiciones, son otras de las actividades que desarrolla. Vertaling | traducción: Jolien Verweij


Interactie | Interacción Stijn van Diemen | Paco Bascuñán

2007 TOTAL IDENTITY | EPB Nederland | España


4


Ambities Van organisaties kunnen alleen de ambities begrepen worden. Al het overige: het handelen, de positie, de propositie, de structuur, de communi­ catie – dat vereist kennis, meer niet. Maar het waarom van dat alles, de ondernemingszin, de drijfveer, vraagt begrip. En wat niet begrepen wordt, is niet legitiem. Organisaties moeten niet alleen deel uitmaken van de maatschappij, de maatschappij moet ook deel uitmaken van organisaties. De maatschappij vertoont massatraagheid – organisaties, gedreven door ambities, kunnen voorop lopen en relaties leggen. Organisaties hebben een maatschappelijke betekenis. Natuurlijk is die betekenis beperkt. De samenleving is niet maakbaar meer. De politiek en de wetenschap worden geconfronteerd met het perspectief van een steeds relatievere waarheid. Geschiedenis kan een ideaalbeeld worden, met een manipulatief gehalte. Onze liberale economische opvatting, hoewel werkzaam voor het alledaags bestaan, is inhoudsloos. Wie kan sturen? Van organisaties mag een bijdrage worden verwacht, juist omdat ze doel­bewust zijn opgericht. Een organisatie kan niet waardevrij opereren. Ze heeft altijd een specifieke betekenis.

5


Ambiciones De las organizaciones solamente se pueden entender las ambiciones. Todo lo demás – el proceder, la posición, la proposición, la estructura y la comunicación – requiere conocimiento, nada más. Pero el porqué de todo esto, el espíritu emprendedor, el motivo, requiere entendimiento. Y lo que no se entiende, no es legítimo. Las organizaciones no solamente deben formar parte de la sociedad, la sociedad también debe formar parte de las organizaciones. La sociedad muestra una inercia de masa – las organizaciones, llevadas por ambi­ ciones, pueden tomar la iniciativa y establecer relaciones. Las organizaciones tienen un significado social. Obviamente este signi­ fi­cado es limitado. La sociedad ya no se puede modelar. La política y la ciencia se ven confrontadas con la perspectiva de una verdad cada vez más relativa. La historia puede transformarse en una idealización, con un contenido manipulador. Nuestro concepto económico liberal, aunque funciona en la vida diaria, carece de contenido. ¿Quién sabe dirigir? De las organizaciones se puede esperar una contribución a la sociedad, justamente porque han sido fundadas con un objetivo. Una organización no puede operar sin valores. Una organización siempre tiene un significado específico.

6


7


8


Jij en ik – Wat vind jij? – Dat je onmogelijke vragen stelt. Dat er weinig overblijft van wat wij bedoelen. Dat het moment op de één of andere manier altijd slecht gekozen is. Dat de werkelijkheid ons schaterend uitlacht – en terecht. Dat er alleen maar samenhang is – en dan nog een zelfbedachte. En dat het tijd is om te eten. – ... – Waarom zeg je niets? – Zo is het. Tu y yo – ¿Y tú, qué opinas? – Que haces unas preguntas imposibles. Que queda poco de lo que queremos decir. Que el momento de una u otra manera siempre resulta mal elegido. Que la realidad se está mofando de nosotros – y con razón. Que sólo hay coherencia, que además es inventada por uno mismo. Y que ahora es la hora de comer. – ... – ¿Por qué no dices nada? – Así es.

9


Uit en thuis ‘Jullie begrijpen het niet!’ zei het eendje. ‘Als wij je niet begrijpen, wie dan wel? Je wilt toch niet verstandiger zijn dan de kat en de vrouw, om van mezelf te zwijgen? Snij niet zo op, kind, en dank je Schepper voor al het goede, dat Hij voor je heeft gedaan. Ben je niet in een warme kamer gekomen en heb je geen omgang, waarvan je wat kunt leren? Maar je praat onzin en het is niet leuk om met je om te gaan. Mij kun je geloven, ik meen het goed met je; ik zeg je onaangename dingen en daardoor leert men zijn ware vrienden kennen! Zorg nu maar, dat je eieren legt en leer blazen of vonken schieten! Dan ben je tenminste iemand.’ ‘Ik geloof, dat ik de wijde wereld maar in ga,’ sprak het eendje. ‘Ja, doe dat!’ zei de kip. Wie niet oplet, ziet in alles zijn eigen omgeving terug. De betekenis die je geeft aan het vreemde, vertelt voornamelijk iets over jezelf. Maar het gaat niet om betekenis – het gaat om onderweg zijn, om bewegen van het ene punt naar het andere, om dat kleine deel te veroveren dat te veroveren valt en zich verder neer te leggen bij het eigen onbegrip. De grootste naïviteit is te denken dat de werkelijkheid zich laat regis­ seren. En dat dat op verschillende plaatsen verschillend gebeurt. En dat daar betekenis aan te ontlenen valt. De vorm waarin iets plaatsvindt is er de enige betekenis van.

10


11


12


A casa y afuera ‘¡No me comprendéis!’ suspiró el patito. ‘¿Qué no te comprendemos? ¿Quién lo hará, entonces? No pretenderás ser más listo que el gato y la mujer, ¡y no hablemos ya de mí! No tengas esos humos, criatura, y da gracias al Creador por las cosas buenas que te ha dado. ¿No vives en una habitación bien calentita, en compañía de quien puede ense­­ ñarte mucho? Pero eres un charlatán y no da gusto tratar contigo. Créeme, es por tu bien que te digo cosas desagradables; así se conoce a los verda­ deros amigos. Procura poner huevos o ronronear, o aprende a sacar chispas.’ ‘Creo que me iré por esos mundos de Dios,’ dijo el patito. ‘Es lo mejor que puedes hacer,’ respondióle la gallina. Quién no presta atención, ve su propio entorno en todo lo que encuentra. El significado que atribuyes a lo desconocido, principalmente explica algo sobre tí. Pero aquí no importa el significado, lo que importa es estar de camino, ir de un punto a otro, conquistar esta pequeña parte que se deja conquistar y aceptar la propia incomprensión. La ingenuidad más grande es pensar que la realidad se deja dirigir. Y que esto se realiza de manera diferente en diferentes lugares. Y que de esto se puede derivar un significado. La forma en que algo sucede es el único significado del sucedido.

13


De dingen De dingen zijn wat ze willen zijn – maar meer ook niet. Wij kennen de betekenis, maar denken haar waar. Wij kennen de substantie, maar als plaats in een geheel. Wij doelen op iets anders, maar denken slechts één ding. Wij zeggen de dingen, maar spreken slechts iets af. De dingen laten ons lachend los, zij weten wel beter.

14


15


16


Las cosas Las cosas son lo que quieren ser – pero nada más. Conocemos el signi­fi­­cado, pero pensando en ello, lo hacemos realidad. Conocemos la sustancia, pero como una parte del todo. Solo pensamos en una cosa, pero nos referi­ mos a otra. Decimos las cosas, pero solamente convenimos en una cosa. Las cosas, riéndose de nosotros, nos dejan ir, ellas son más listas.

17


The Netherlands www.totalidentity.nl info@totalidentity.nl TOTAL IDENTITY Challenging ambition Amsterdam Paalbergweg 42 P.O. Box 12480 1100 AL Amsterdam ZO Telephone +31 20 750 95 00 as of September 1, 2010 our new address will be: Pedro de Medinalaan 9 1086 XK Amsterdam Telephone +31 20 750 95 00 Den Haag Mauritskade 1 P.O. Box 221 2501 CE Den Haag Telephone +31 70 311 05 30 TOTAL ACTIVE MEDIA Paalbergweg 42 P.O. Box 12480 1100 AL Amsterdam ZO Telephone +31 20 750 95 00 www.totalactivemedia.nl info@totalactivemedia.nl as of September 1, 2010 our new address will be: Pedro de Medinalaan 9 1086 XK Amsterdam Telephone +31 20 750 95 00 ALLCOMMUNICATION SOFTWARE Software development Den Haag Mauritskade 1 P.O. Box 221 2501 CE Den Haag Telephone +31 70 311 05 43 www.allcommunication.nl info@allcommunication.nl

PARTNERS Belgium www.gramma.be info@gramma.be GRAMMA Gijzelaarsstraat 29 B-2000 Antwerpen Telephone +32 3 230 42 70 Germany www.totalidentity.de info@totalidentity.de SOMMER/TOTAL IDENTITY Blankenburger Strasse 26 D-28205 Bremen Telephone +49 421 43 733 16 Taiwan R.O.C. www.proadidentity.com info@proadidentity.com PROAD IDENTITY 3F, No.42, Sec 2, Zhongcheng Road, Shilin District, Taipei City 111, Taiwan R.O.C. Telephone +886 2 2833 1943 Republic of Korea www.cdr.co.kr cdr@cdr.co.kr CDR Associates 60-12 Dongsung Bldg. Nonhyun-dong, Gangnam-gu Seoul 135-010, Korea Telephone +822 518 2470


Interactie | Interacción  
Interactie | Interacción  

Total Identity benadert identiteits-, positionerings- en communicatievraagstukken vanuit marktverkenning, kennis van dienstverlening en het...