Page 1

tekst, beeld en vormgeving onze boodschap uitdragen: dat is mijn uitdaging.

EGM Architecten MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ

al een continue zoektocht naar eenvoud in zorgarchitectuur is dat in nog veel extreme Neem het Radboud in Nijmegen: daar hebb met diverse ‘belangengroepen’ met elk haa eisen. Aan ons de taak om tot één gemater te komen. Je moet dus positie innemen. To nacalculeerbare argumenten, zoals optima door de opdrachtgever het belangrijkst gev ons echter altijd sterk gemaakt voor niet-ca argumenten, rekening houdend met hoe pa een ziekenhuis beleven. OK’s en IC’s hebb high tech te zijn, wij ontwerpen dan tegen d verkoeverruimtes waar patiënten na een op in lichte, gekromde ruimtes met uitzicht op maken waarbinnen emotie en ratio elkaar v kortom mijn ‘zorg’.

MARIO HENDRIKX SEN

Samen met mijn team ontwe veel verschillende gebruiker en eisen. Een optimaal ontw diplomatiek te handelen, in n partijen. EGM heeft ruime er greerde projecten in de gezo heidszorg en alle facetten di onderdeel van de maatscha alleen zijn daarom niet voldo uiteenlopende behoeften va dat is waar het om gaat.

PIETER WALRAAD ARC

Goede architectuur kenmerk schoonheid en intelligentie; kan de vorm dat nooit comp architect is het samensmelte een integraal ontwerp. Goed vraag vinden, dat is de mani realiseren. De interactie tuss leidt vaak tot ongedachte re overtuigende, initiërende en de capaciteit om ook in lang te zijn. Nieuwe vormen van c vormen mijn grootste uitdag

HANS KORTLAND HOO ORGANISATIE

Wij zijn een ‘mensenbedrijf’. achter de sollicitant in relatie Personeel en Organisatie zo hebt als medewerker en de d hebt, authenticiteit is daarbi er onder andere voor dat er v instromen. Onze mensen mo doen. Wij zijn ervan overtuig dat mensen zich kunnen ont prestaties.

TOTAL IDENTITY


EGM architecten

POSITIONEREN EN PROFILEREN IN ZES STAPPEN

Van analyse naar strategie en programma


EGM architecten

EGM architecten is een landelijk en internationaal opererend architecten­ bureau met kantoren in Dordrecht en Rotterdam. Het is een veelzijdig bureau dat een scala aan expertises integreert. EGM’ers zijn ervaren professionals en specialisten die over de grenzen van het eigen vakgebied heen kijken om oplossingen te vinden. EGM is een van de grotere architectenbureaus van Nederland, met een historie die terug­ gaat tot de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De context waarin EGM architecten opereert Een architectenbureau staat altijd onder invloed van veranderingen in de samenleving. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, verstedelijking en individualisering hebben hun directe weerslag op het ontwerpen van gebouwen. EGM signaleert in dat kader een aantal relevante trends. Ten eerste komt de eind­ gebruiker steeds centraler te staan. Niet alleen de opdrachtgever, maar ook de belanghebbende in het primaire proces is het referentiepunt. EGM weet bijvoorbeeld vanuit de traditie van kennis van onder andere de zorgsector goed rekening te houden met wat diverse belanghebbenden verlangen. Ten tweede zorgt de complexer wordende maatschappij voor een groeiende behoefte aan ordening in de werk­ omgeving. Ook dit is een aan de eindgebruiker gerelateerd aspect. Niet alleen de functionaliteit, maar ook aspecten als sfeer en uitstraling (corporate look & feel) zijn van belang. Ten derde vervagen de grenzen van sectoren. Dit fenomeen schept de behoefte aan helderheid, samenhang en onderlinge logica in de mix van programma’s. Het zijn complexe structuren en omgevingen waarin vaak wordt samengewerkt voor meerdere opdrachtgevers. Dit geldt vooral voor corporaties, zorginstellingen en semioverheid, segmenten waarin EGM zeer actief is. Deze ontwikkelingen betekenen een grotere rol voor de architect en zorgen ervoor dat het complexe samenspel van programma, techniek en proces samenkomt in de architectuur. Wat dat betreft biedt de verscheidenheid aan kennis van disciplines EGM architecten een voorsprong ten opzichte van de concurrentie.

Richting EGM kan het Corporate handout

2


Richting EGM kan het Corporate handout

Vraagstelling EGM architecten wilde scherper benoemen waar zijn kracht ligt, mede ingegeven door de sterk competitieve markt waarin het bureau opereert. Het marktprofiel diende verbeterd te worden. Daarnaast strookte het imago bij de stakeholders niet met de werkelijkheid en verdienden de interne binding en betrokkenheid de nodige aandacht.

Het proces van positioneren en profileren in vogelvlucht Met verschillende werksessies is de identiteit – het gewenste imago – van EGM architecten vastgesteld. Om de gewenste positionering te bepalen, is vervolgens het krachtenveld in kaart gebracht. Op basis van deze verkenning kon worden bepaald welke positie het bedrijf kan claimen in het speelveld ten opzichte van andere organisaties. Hierna zijn identiteit en positionering met elkaar verbonden. Door de gekozen positionering communicatief te maken, werd het kader gezet voor de profilering. 3

De doelstellingen waren: – Versterking van de marktpositie – Aanscherping van het marktprofiel – Actualisering van het imago bij de stakeholders – Vergroting van de interne binding bij de medewerkers De issues waarover in dit kader gesproken is: – De architectonische kwaliteit van het ontwerp wil EGM een meer prominente en leidende rol geven in het creatie- en uitwerkproces. – EGM constateert dat men te bescheiden deel neemt aan het publieke debat, waardoor de visie van EGM amper zichtbaar is in haar omgeving. EGM voelt de drang om onze zichtbaarheid te vergroten. – De stafafdelingen van EGM moeten in plaats van aanbodgericht meer vraaggericht gaan werken. De effectiviteit van de bedrijfsprocessen bij EGM zal in de toekomst verbeterd kunnen worden. Klant­ relaties zullen scherper gedefinieerd worden.


POSITIONEREN EN PROFILEREN IN ZES STAPPEN

De Methodiek Stap 1 Bepaling corporate identity – Beschrijving visie en missie – Benoeming kernwaarden en kernthema’s – Opstelling korte, pakkende profieltekst voor EGM, benoeming van ambities – Keuzemoment naamgeving: behoud zelfde naam of start namentraject – Keuzemoment extensie: (EGM) architecten, (EGM) adviseurs.... – Vaststelling communicatieboodschap op hoofdlijnen Stap 2 Bepaling positionering, opstelling corporate story – Verkenning krachtenveld, strategische positionering van EGM – Verwoording positionering in corporate story; de uitgangssituatie van het bedrijf wordt verbonden met verleden, heden en toekomst – Sheetpresentatie corporate story – Corporate story uitgeschreven – Coaching en (media)training partners Stap 3 Toetsing uitgangspunten A Extern: klantgesprekken – Vaststelling interviewprotocol en kandidaten – Vijf klantgesprekken, analyse van deze interviews B Intern: corporate story-onderzoek – Presentaties tijdens de rapportage van het imagoonderzoek – Toetsing intern draagvlak voor de strategie van EGM via een corporate story-onderzoek – Analyse resultaten, conclusies en aanbevelingen

Stap 4 Ontwikkeling communicatiestrategie, organisatie van de communicatie A Communicatiestrategie – Ontwikkeling communicatiestrategie om de gewenste positionering te realiseren – Formulering externe communicatiestrategie voor thematische PR en publishing; persoonlijke communicatie en presentatie staan hierin centraal. B Organisatie van de communicatie – Advies over de inrichting van de communicatiefunctie binnen EGM op basis van gesprekken met personen op sleutelposities, voor een duidelijk beeld van de communicatiecultuur en de voor de toekomst wense­ lijke rol van communicatie en plaats binnen EGM Stap 5 Ontwikkeling representatieve set communicatiemiddelen – Ontwikkeling van de representatieve set – Omschrijving van het merkconcept Stap 6 Implementatie – Ontwikkeling communicatiemiddelen, zoals corporate handout en corporate magazine – Ontwikkeling PR-activiteiten en publishinglijn – Coaching afdeling publiciteit EGM architecten

4


Van analyse naar strategie en programma

Visionair statement

Tijd

Het communicatieve concept moest voldoende visie, energie en kracht in zich hebben om mensen aan zich te binden en betrokken te houden en het concept in te vullen en te versterken. Deze visie is samengevat in het statement ‘EGM midden in de maatschappij’.

2013 EGM het visionaire bureau

Compleet

Concepten vernieuwen

Intelligente architectuur

2008 EGM het betrokken bureau

Geïntegreerde architectuur

Full service

Maatschappelijke context

2000 EGM het totaal bureau

Thuis in de zorg

Inclusieve architectuur

Proceskennis

2075 EGM het functionele bureau

Bouwkunde en techniek

Kennis v.d. zorg

Functionele architectuur

2065 EGM het Ingenieursbureau Gerritse

...

...

Affiniteit met de zorg

Routine

Specialisme

Toegevoegde waarde

Ruimte lijn 2013 EGM het visionaire bureau

Compleet

Concepten vernieuwen

Planmatige lijn

Intelligente architectuur

Tijd

Functionele lijn 2008 EGM het betrokken bureau

Geïntegreerde architectuur

Full service

Maatschappelijke context

2000 EGM het totaal bureau

Thuis in de zorg

Inclusieve architectuur

Proceskennis

2075 EGM het functionele bureau

Bouwkunde en techniek

Kennis v.d. zorg

Functionele architectuur

2065 EGM het Ingenieursbureau Gerritse

...

...

Affiniteit met de zorg

Routine

Specialisme

Toegevoegde waarde

De ontwikkelmatrix van EGM architecten

5

De visie van EGM architecten De veranderingen in de wereld volgen elkaar steeds sneller op. De toenemende invloed van diverse belang­hebbenden en de toenemende behoefte bij opdracht­gevers voor het ordenen van hun processen en grens­vervaging van de sectoren zorgt voor een vraag naar het creëren van nieuwe concepten op basis van verschillende invalshoeken. Door het inzetten van vakkennis wordt in de breedte gezocht naar oplossingen voor complexe vraagstukken. De missie van EGM architecten Het dynamiseren van het ontstaans- en gebruikersproces door middel van architectuur met als doel het optimaliseren van de gebruikswaarde. Om de visie en missie aannemelijk te maken, de authenticiteit ervan te onderbouwen en de beleidsmatige keuzes acceptabel te krijgen, is een helder verwoorde argumentatie noodzakelijk. De vorm voor deze argumentatie is de corporate story, die stoelt op een aantal duidelijke kernwaarden. De kernwaarden van EGM die in het interne discours zijn uitkristalliseerd, zijn: – Verantwoordelijk We voelen ons verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig ontwerp en implementatie in de maatschappelijke context. – Vakmatig We zijn specialisten op ons vakgebied. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en passen deze toe in onze projecten. – Betrokken We zijn betrokken bij wat er in de maatschappij gebeurt. Wij zijn op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en luisteren kritisch naar belanghebbenden. Deze kennis nemen we mee in onze projecten. – Richtinggevend Onze projecten zijn toonaangevend doordat ze invulling geven aan de maatschappelijke behoefte. Daarmee geven we richting aan de manier waarop het gebouw wordt gebruikt en beleefd. En daarmee aan nieuwe maatschappelijke processen.


Nominaal Top 3

Corporate story Als rode draad voor de ambitie van het bedrijf en als vertrekpunt voor alle vormen van interne en externe communicatie wordt een corporate story geschreven. Het≈is het verhaal waarin verleden, heden en toekomst van EGM architecten samenkomen en de bedrijfskoers wordt gemotiveerd. Functies corporate story: – zingeving EGM architecten heeft een zeer nuttige taak; – relevantie het is het waard om aan die taak een bijdrage te leveren; – logica het verhaal van EGM architecten klopt; – verbinding alleen met elkaar kun je die taak uitvoeren; – congruentie men vertelt hetzelfde verhaal over EGM architecten; – aanjager de corporate story zet het identiteitsproces in gang. De ambitie van EGM architecten We willen groeien tot een volwaardige ontwikke­lings­partner. We willen een organisatie zijn die richting geeft aan haar op­drachtgevers door het aanbieden van vernieuwende concepten. Onze organisatie is op deze visie ingericht. De mede­werkers krijgen ruimte voor verdieping in hun specialisme of specialiteit en ontwikkelen zich continu. Dat stelt de partners in staat tot verbreding: nieuwe segmenten worden benaderd en nieuwe markten worden betreden.

Verankering door onderzoek De coporate story is via een website voorgelegd aan alle medewerkers, die de wat hen betreft belangrijkste passages konden markeren en ook anderszins hun mening konden kenbaar maken. Deze toetsing had een tweeledig doel. Ten eerste kon eenvoudig worden gemeten in hoe­ verre de corporate story wordt begrepen en gewaardeerd. Ten tweede was de toetsing zelf een middel tot interne verankering. Enkele conclusies waren dat EGM behoorlijk toekomst­ gericht is en begrijpt dat de huidige maatschappij nieuwe vragen stelt. Het bureau is zelfverzekerd en ontwikkel­ gezind, met accentverschillen tussen functies en aantal dienstjaren, niet tussen afdelingen.

25 Het visionaire bureau (8 alinea’s) 20

15

10

5

0

Het betrokken bureau (23 alinea’s) Het architectuurbureau (7 alinea’s) Tussen architectuur en coördinatie (7 alinea’s)

Corporate storyonderzoek, waardering per alinea

Coaching Gemeenschappelijke waarden van een organisatie beklijven het best als zij dicht bij de individuele waarden liggen. Gedurende het traject vond parallel een coachingprogramma plaats. In deze sessies maakten zij zich de uitgangspunten eigen, evenals de wijze waarop zij hiermee persoonlijk gaan werken in de praktijk.

6


De communicatiestrategie telt vier dimensies, die ieder staan voor een categorie van communicatieactiviteiten

Communicatiestrategie 1 – Richting Zelfvertrouwen, potentie, kracht EGM kan het

4 – Moment Dialoog, terugkoppeling EGM durft het

EGM midden in de maatschappij

3 – Structuur Bewijsvoering, ordening EGM bewijst het

De strategie als basis voor het communicatieprogramma

7

2 – Ritme Gevoel, empathie, visie EGM ziet het

Een communicatiestrategie is erop uit om iets teweeg te brengen. Met de corporate story als basis is de centrale vraag voor de communicatiestrategie: hoe wordt EGM het bureau midden in de maatschappij, op een manier die voor de omgeving volstrekt overtuigend is? Het antwoord: door zich meer dan 100% te verplaatsen in waar EGM in essentie mee bezig is, namelijk maat­ schappelijk geïntegreerd ontwerpen. Maatschappelijk, want niet de vorm, maar de functies die een gebouw dient te bieden, zijn uitgangspunt. Geïntegreerd, want de omgeving – sociaal, fysiek, economisch – is sterk medebepalend voor het ontwerp. Ontwerper, want de architect is onderdeel van een complex proces. Hij ontwerpt een oplossing waarin kennis van en inzicht in de maatschappelijk realiteit zijn verwerkt. EGM kan deze rol van maatschappelijk geïntegreerd ontwerper het meest overtuigend uitoefenen door richting, ritme, structuur en timing te bieden en daarnaar te handelen.


Ritme EGM ziet het Gids van Rotterdam

Ritme EGM ziet het Essays

8


Maatschappij Rustpunt

Cel

Openbareruimte

Diversiteit

Dynamiek Spirituele mens Zelfontplooing

Cultureel

Zelfexpressie

Expressie

Verbinden

Vorming

Identiteit

Sociaal

Afzonderen

Samenzijn

Delen

Organisatie

Vangnet

Functie

Veiligheid

Huisvesting

Ontsluiting

Cohesie

Verdichting

Individu

Eigenaar

Gebruiker

Passant

Bewoners

Burger

Mentale speelruimte

Locatie

Gebouw

Fysieke ruimte

Straat

Wijk

Stad

Ambitieuze mens Behoefte aan waardering en erkenning

Sociale mens Behoefte aan sociaal contact

Geborgen mens Behoefte aan veiligheid en zekerheid

Existentiéle mens Lichamelijke behoeften

EGM SCAN De EGM Scan is een tool die ons helpt in de zoektocht van menselijke vraag naar architectonisch antwoord. Het materialiseren van een maatschappelijk geïntegreerd ontwerp staat of valt bij inzicht in menselijke basis­ behoeften. Ziehier waarom we kiezen voor de menstypen van Maslow als uitgangspunt voor de EGM Scan. Elke bouwopgave wordt vervolgens gescand op menstypen. Voor welke mensen bouw je bijvoorbeeld een Gezondheidspark? Voor de Sociale Mens uiteraard, die wil ontmoeten en kennis en ervaring wil delen. En voor de Geborgen Mens, die liefst wil zorgshoppen onder één dak. En de chirurg, is dat a priori ‘de Ambitieuze Mens’?

9

Menstypen


ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW IN EEN VERANDEREND ZORGLANDSCHAP VAN MENSELIJKE VRAAG NAAR ARCHITECTONISCH ANTWOORD ARCHITECTONISCHE OPGAVEN IN DE ZORGSECTOR – HELDERE OPLOSSINGEN VOOR COMPLEXE MATERIE OVER MENSELIJKE MAAT, TOEKOMSTIGE TENDENZEN EN VOORTSCHRIJDEND INZICHT.

Menstypen Sociale mens Behoefte aan sociaal contact

Ambitieuze mens Behoefte aan waardering en erkenning

Spirituele mens Zelfontplooing

Straat

Geborgen mens Behoefte aan veiligheid en zekerheid

Locatie

Existentiéle mens Lichamelijke behoeften

Mentale speelruimte Maatschapij

Cultureel

Sociaal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque posuere urna nec nunc. Nullam eu neque nec leo fringilla tristique. Ut vulputate lectus eget eros. Vestibulum fringilla. Integer elementum adipiscing purus. Nunc purus. Vivamus vitae nibh. Nunc ac eros a sem consectetuer auctor. Curabitur vel lectus. Duis sed nibh. Aliquam lacus lorem, commodo sit amet, eleifend non, eleifend quis, tellus. In massa. Vivamus elementum lectus in arcu.

Individualisering en de mondige patiënt Quisque posuere urna nec nunc. Nullam eu neque nec leo fringilla tristique. Ut vulputate lectus eget eros. Vestibulum fringilla. Integer elementum adipiscing purus. Nunc purus. Vivamus vitae nibh. Nunc ac eros a sem consectetuer auctor. Curabitur vel lectus. Duis sed nibh. Aliquam lacus lorem, commodo sit amet.

Financiële gevolgen van stijgende grond prijzen en commercie Aliquam lacus lorem, commodo sit amet, eleifend non, eleifend quis, tellus. In massa. Vivamus elementum lectus in arcu. Phasellus rhoncus diam sit amet lacus. Maecenas eros est, dignissim et, sollicitudin in, ultricies sed, lorem. Fusce rhoncus. In neque. Praesent accumsan quam. Aenean est. Aliquam tellus. Proin ultricies. Curabitur condimentum. In libero lectus, tempus vitae, auctor sed, gravida a, mauris. Aliquam interdum nisi eu metus. In bibendum elit quis ligula. Nulla et tellus eu nisi vestibulum lacinia. Nam posuere.

De Vitruviusman als symbool voor de menselijke maat

Beroepsbevolking

65+ ers

Curabitur fringilla convallis dolor. Etiam lacinia aliquet sapien. Curabitur porttitor tristique nisi. Curabitur et quam. Morbi nunc leo, dictum nec, volutpat sed, fermentum vel, ligula. Nam egestas est nec mauris tristique luctus.

EGM Scan De uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg zich in de nabije toekomst gesteld ziet, zijn talrijk: de betaalbaarheid en bereikbaarheid van zorg voor iedereen, van groot belang voor een stabiele samenleving, staan onder druk. Chronische aandoeningen gaan het karakter van de zorg bepalen. De vergrijzende samenleving wordt geconfronteerd met een groeiende multi-morbiditeit – ouderdom komt met gebreken - en de daarmee samenhangende groeiende vraag. De keuzevrijheid in de zorgverlening moet verder verbeteren en patiënten moeten beter begeleid worden, alleen al om de effectiviteit van medicatie te vergroten. We zien een verschuiving van intramurale zorg naar zorg aan huis, zorg op maat. Daarnaast ontstaat er een scala aan mengvormen van wonen en zorg. Ouderen zullen hoe dan ook midden in de samenleving staan, wat mede de draagkracht voor voorzieningen in buurten en wijken zal bepalen. Het zorgaanbod zal hoe dan ook decentraliseren, dus zullen zowel ziekenhuizen als bejaardentehuizen moeten herpositioneren.

VERNIEUWBOUW ERASMUS MC ROTTERDAM DE EGM SCAN HELPT BIJ HET VERWERVEN VAN INZICHT VANUIT DE POINT OF VIEW VAN DE EINDGEBRUIKER. WE KRUIPEN IN DE ROL VAN DE PATIENT, DE VERPLEGER, DE BEZOEKER, DE ONDERZOEKER.EN MAKEN VERVOLGENS STORYBOARDS DIE DE WERKELIJKHEID VAN NA DE OPLEVERING BENADEREN. LOOPT U MEE NAAR BINNEN?

Aenean nec felis Sed ac enim. Morbi pulvinar nulla sed turpis. Nulla erat. Donec et libero. Nulla mauris massa, pretium at, aliquet id, condimentum sit amet, eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin pharetra nunc ac lacus. Aenean porttitor nisl vel lorem. Pellentesque vehicula egestas elit. Nulla mattis dui eget ligula. Ut aliquam.

BOUWEN AAN UW ORGANISATIE OVER HOE DE VORM VAN HET KANTOOR UW ORGANISATIE BEÏNVLOEDT

Curabitur et quam. Morbi nunc leo, dictum nec, volutpat sed, fermentum vel, ligula. Nam egestas est nec mauris tristique luctus. Proin placerat. Pellentesque neque neque, dignissim a, porta nec, gravida non, tortor. Ut urna enim, euismod sed, condimentum non, tempor id, nibh. Nulla nunc lectus, vehicula id, sagittis eu, luctus non, tortor. Aliquam tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent ornare vestibulum elit. Donec dolor sem, tincidunt et, vestibulum ac, vehicula non, nunc. Morbi eu risus sagittis metus tristique egestas. Proin nec felis et Kleinschalige zorg heeft de toekomst en dat heeft grote massa pretium vestibulum. stedenbouwkundige en architectonische implicaties. Pellentesque eget pede vel Rode draad – ook in deze uitgave – is de integrale sem consequat condimentum. kwaliteit. Hoe voorkom je dat een Medimall of Gezondheidspark een zorgwinkelcentrum wordt waar je in verdwaalt? Hoe combineer je een healing environment met slimme werkprocessen? Voor de antwoorden op dit soort vragen hebben we de EGM Scan ontwikkeld, onder het motto ‘midden in de maatschappij’ en met de menselijke maat als uitgangspunt.

EGM SCAN 5 MENSTYPEN, 25 SPEELVELDEN VOOR DE ARCHITECT

Vergrijzing en de groeiende zorg vraag

Bovenstaande ‘premisse’ is afkomstig uit de jongste Architectuurvisie van het kabinet Balkenende. Wij lezen deze woorden in ieder geval als een premisse, als een kans om tot vernieuwende architectuur en stedenbouw in de ziekenhuis- en zorgsector te komen. Overigens zijn we daar al langer dan vandaag mee bezig. Sterker nog: ons bureau is zowel nationaal als internationaal actief in onderzoek op dit terrein. Pragmatisch handelen en experimenteren gaan hand in hand, met als doel unieke oplossingen te bedenken voor complexe opgaven. We voelen ons betrokken bij actuele ontwikkelingen die in de maatschappij plaatsvinden. In het verlengde hiervan zijn we ervan overtuigd dat sociaal en economisch rendement ook hand in hand kunnen gaan. In die zin zien we onszelf graag als ‘maatschappelijk geïntegreerd ontwerpers’. Dat we door steeds meer opdrachtgevers ook zo worden gezien, blijkt uit ons marktaandeel in de ziekenhuis- en zorgsector. In deze markt nemen we steeds vaker de rol van regisseur op ons: we geven strategisch advies over het organiseren van ruimte, door vanuit de maatschappelijke behoefte hoogwaardige stedenbouwkundige en architectonische concepten te ontwerpen en te implementeren. De mens staat hierbij altijd centraal, van patiënt via familie tot verplegend personeel. Architectuur is wat dat betreft voor ons vooral een tool om de echte vraagstukken aan te pakken – met gebruikswaarde, logica, representatieve waarde en beleving als sleutelwoorden.

Integer magna diam, convallis sed, feugiat at, pharetra nec, justo. Suspendisse accumsan, justo sed laoreet commodo, erat magna pharetra odio, ac dignissim nulla risus quis eros. Vestibulum mattis aliquet odio. Sed laoreet pede ut lorem. Nulla ornare, arcu a ultrices pulvinar, diam lectus dictum arcu, at venenatis dolor dui vitae massa. Praesent eu libero. Nulla suscipit lectus sed nibh. Cras vitae est. Sed varius, leo eget imperdiet pellentesque, enim justo venenatis odio, at tempor massa odio sit amet leo. Morbi orci mauris, dignissim sed, convallis eget, aliquam in, tortor. Ut tempor. Nullam ultrices. Proin sit amet dolor.

Stad

Praesent eget nulla eget mi adipiscing imperdiet. Nullam pretium lorem. Curabitur fringilla convallis dolor. Etiam lacinia aliquet sapien. Curabitur porttitor tristique nisi. Curabitur et quam. Morbi nunc leo, dictum nec, volutpat sed, fermentum vel, ligula. Nam egestas est nec mauris tristique luctus. Proin placerat. Pellentesque neque neque, dignissim a, porta nec, gravida non, tortor. Ut urna enim, euismod sed, condimentum non, tempor id, nibh. Nulla nunc lectus, vehicula id, sagittis eu, luctus non, tortor. Aliquam tempor.

Wijk

Vivamus elementum lectus in arcu. Phasellus rhoncus diam sit amet lacus. Maecenas eros est, dignissim et, sollicitudin in, ultricies sed, lorem. Fusce rhoncus. In neque. Praesent accumsan quam. Aenean est. Aliquam tellus. Proin ultricies. Curabitur condimentum. In libero lectus, tempus vitae, auctor sed, gravida a, mauris. Aliquam interdum nisi eu metus. In bibendum elit quis ligula. Nulla et tellus eu nisi vestibulum lacinia. Nam posuere. Sed rutrum auctor libero.

Individu

Fysieke ruimte

De terugtredende overheid, privatisering en deregulering

Functie

Morbi eu risus sagittis metus tristique egestas. Proin nec felis et massa pretium vestibulum. Pellentesque eget pede vel sem consequat condimentum.

Gebouw

Phasellus rhoncus diam sit amet lacus. Maecenas eros est, dignissim et, sollicitudin in, ultricies sed, lorem. Fusce rhoncus. In neque. Praesent accumsan quam. Aenean est. Aliquam tellus. Proin ultricies. Curabitur condimentum. In libero lectus, tempus vitae, auctor sed, gravida a, mauris. Aliquam interdum nisi eu metus. In bibendum elit quis ligula. Nulla et tellus eu nisi vestibulum lacinia. Nam posuere. Sed rutrum auctor libero. Ut convallis luctus nibh. Cras et lectus eu enim blandit tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent ornare vestibulum elit. Donec dolor sem, tincidunt et, vestibulum ac, vehicula non, nunc.

Maatschapij

Rustpunt

Cel

Openbareruimte

Diversiteit

Dynamiek

Cultureel

Zelfexpressie

Expressie

Verbinden

Vorming

Identiteit

Sociaal

Afzonderen

Samenzijn

Delen

Organisatie

Vangnet

Functie

Veiligheid

Huisvesting

Ontsluiting

Cohesie

Verdichting

Eigenaar

Gebruiker

Passant

Bewoners

Burger

Locatie

Gebouw

Straat

Wijk

Stad

Individu

Mentale speelruimte

De EGM Scan is een tool die ons helpt in de zoektocht van menselijke vraag naar architectonisch antwoord. Het materialiseren van een maatschappelijk geïntegreerd ontwerp staat of valt bij inzicht in menselijke basisbehoeften. Ziehier waarom we kiezen voor de menstypen van Maslow als uitgangspunt voor de EGM Scan. Elke bouwopgave wordt vervolgens gescand op menstypen. Voor welke mensen bouw je bijvoorbeeld een Gezondheidspark? Voor de Sociale Mens uiteraard, die wil ontmoeten en kennis en ervaring wil delen. En voor de Geborgen Mens, die liefst wil zorgshoppen onder één dak. En de chirurg, is dat a priori ‘de Ambitieuze Mens’?

Spirituele mens Zelfontplooing

Sociale mens Behoefte aan sociaal contact

Geborgen mens Behoefte aan veiligheid en zekerheid

Fysieke ruimte

Existentiéle mens Lichamelijke behoeften

Voor wie bouw je eigenlijk een gevangenis? Voor de Existentiële Mens wellicht? En zo ja, hoe schep je voorwaarden om de Sociale Mens in een moordenaar naar boven te halen. Formuleer het antwoord en je hebt de typologische contouren – danwel sociale pijlers – van het gebouw. Een busstation – daarbij denk je in eerste instantie aan de Sociale Mens. Je wilt immers een ontmoetingsplek creëren voor busschauffeurs en reizigers. En voor de geborgen mens wil je een regenbestendige halte bouwen. Maar stel dat het busstation bovendien een internationale transferhub is, voor welke menstypen bouw je dan, welke behoeften hebben ze?

Ambitieuze mens Behoefte aan waardering en erkenning

Menstypen

Quisque luctus In condimentum malesuada pede. Aliquam placerat, turpis eu rutrum faucibus, mi pede facilisis tortor, vel suscipit lectus ipsum id sapien. Vivamus sodales odio et nisi. Proin eget mi. Sed sagittis vulputate est. In hac habitasse platea dictumst.

In condimentum malesuada pede Quisque viverra faucibus elit. Maecenas vestibulum imperdiet erat. Fusce quis velit non elit dictum porta.

Vivamus sodales odio et nisi Aliquam placerat, turpis eu rutrum faucibus, mi pede facilisis tortor, vel suscipit lectus ipsum id sapien. Vivamus sodales odio et nisi. Proin eget mi. Sed sagittis vulputate est. In hac habitasse platea dictumst. Quisque viverra faucibus elit. Maecenas vestibulum imperdiet erat.

Proin eget mi Sed sagittis vulputate est. In hac habitasse platea dictumst. Quisque viverra faucibus elit. Maecenas vestibulum imperdiet erat.

Sed sagittis vulputate est In hac habitasse platea dictumst. Quisque viverra faucibus elit. Maecenas vestibulum imperdiet erat.

Cras ante magna, ornare eget, cursus eu, lobortis in, orci. Sed sed enim ut nisi faucibus varius. Vestibulum vestibulum vulputate libero. Vestibulum tempus nisl ut massa. Nam aliquet venenatis lectus. Aliquam accumsan. Nunc id dui eget nisl sollicitudin dignissim. Mauris vehicula euismod libero. Morbi sit amet mi et nunc pulvinar iaculis. Fusce placerat mollis quam.

Morbi pulvinar nulla sed turpis Nulla erat. Donec et libero. Nulla mauris massa, pretium at, aliquet id, condimentum sit amet, eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin pharetra nunc ac lacus. Aenean porttitor nisl vel lorem. Pellentesque vehicula egestas elit. Nulla mattis dui eget ligula. Ut aliquam. Curabitur vel nisl. Nulla vehicula. Maecenas mollis augue id mauris. Aliquam commodo commodo sem.

Quisque luctus In condimentum malesuada pede. Aliquam placerat, turpis eu rutrum faucibus, mi pede facilisis tortor, vel suscipit lectus ipsum id sapien.

Vivamus sodales odio et nisi. Proin eget mi. Sed sagittis vulputate est. In hac habitasse platea dictumst. Quisque viverra faucibus elit.

Quisque luctus

Quisque luctus

Quisque luctus

Quisque luctus

FLOWS & SPACES DE KUNST VAN HET NAVIGEREN – OVER LOOPROUTES, BEWEGWIJZERING, BEVOORRADING EN SPONTANE ONTMOETINGEN. Integer magna diam, convallis sed, feugiat at, pharetra nec, justo. Suspendisse accumsan, justo sed laoreet commodo, erat magna pharetra odio, ac dignissim nulla risus quis eros. Vestibulum mattis aliquet odio. Sed laoreet pede ut lorem. Nulla ornare, arcu a ultrices pulvinar, diam lectus dictum arcu, at venenatis dolor dui vitae massa. Praesent eu libero. Nulla suscipit lectus sed nibh. Cras vitae est. Sed varius, leo eget imperdiet pellentesque, enim justo venenatis odio, at tempor massa odio sit amet leo. Morbi orci mauris, dignissim sed, convallis eget, aliquam in, tortor. Ut tempor. Nullam ultrices. Proin sit amet dolor.

Aenean nec felis Sed ac enim. Morbi pulvinar nulla sed turpis. Nulla erat. Donec et libero. Nulla mauris massa, pretium at, aliquet id, condimentum sit amet, eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin pharetra nunc ac lacus. Aenean porttitor nisl vel lorem. Pellentesque vehicula egestas elit. Nulla mattis dui eget ligula. Ut aliquam.

Cras ante magna, ornare eget, cursus eu, lobortis in, orci. Sed sed enim ut nisi faucibus varius. Vestibulum vestibulum vulputate libero. Vestibulum tempus nisl ut massa. Nam aliquet venenatis lectus. Aliquam accumsan. Nunc id dui eget nisl sollicitudin dignissim. Mauris vehicula euismod libero. Morbi sit amet mi et nunc pulvinar iaculis. Fusce placerat mollis quam.

Morbi pulvinar nulla sed turpis Nulla erat. Donec et libero. Nulla mauris massa, pretium at, aliquet id, condimentum sit amet, eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin pharetra nunc ac lacus. Aenean porttitor nisl vel lorem. Pellentesque vehicula egestas elit. Nulla mattis dui eget ligula. Ut aliquam. Curabitur vel nisl. Nulla vehicula. Maecenas mollis augue id mauris. Aliquam commodo commodo sem.

Ritme EGM ziet het Sectoruitgaven (voorstel)

10


Ontwerpjaar 1999/2000 Opleveringsjaar 2002

m

Omvang 1633 m2 bruto vloeroppervlak

n,

Bouw- en installatiekosten per m2 b.v.o. € 1.588,00 exclusief BTW

eur s/Adviseurs,

Project nunmmer

mersfoort

CREMATORIUM RUSTHOF AMERSFOORT EEN NIEUW ONTWERP VOOR DE MULTICULTURELE SAMENLEVING We leven in een multi culturele samenleving waarin gebruiken rond de dood verschillen per cultuur en religie. Daar naast is in onze moderne samen leving het omgaan met de dood steeds meer uit de taboe sfeer gekomen. De dood hoeft niet langer een sobere aangelegenheid te zijn maar mag tegenwoordig ook uitbundiger gevierd worden, met ruimte voor nieuwe gebruiken en ceremonies. De samen leving vraagt dan ook om een ander gebouw dan de toch wat calvinistische en katholieke Hollanders gewend zijn.

s/Adviseurs,

ed BV,

,

r

NIEUWBOUW

BEGANE GROND 1633 M2 BRUTO VLOEROPPERVLAK

Aula Vel illum dolore Imperdiet doming Facilisis Molestie consequat Tempor Consequat Lorem ipsum dolo

1 2 3 4 5 6 7 8

Niet westerse allochtoon Westerse allochtoon Autochtoon

Crematorium Rusthof Amersfoort

Nieuwbouw Crematorium Rusthof amersfoort

Omvang 1633 m2 bruto vloeroppervlak Bouw- en installatiekosten per m2 b.v.o. € 1.588,00 exclusief BTW

Installatie-adviseur Schreuder Groep Ingenieurs/Adviseurs, Groningen

Bouwmanagement DHV Huisvesting en Vastgoed BV, Amersfoort

2 ruimten en een ovengebouw. Tot dit totaalcomplex behoort eveneens een binnentuin met omloop. 6

Bouwkundig aannemer Vastbouw Utiliteitsbouw BV, Bunschoten-Spakenburg

3 8 1

Via een koof in het dak ontstaat een bijzonder lichtspel op de achterwand van de zaal

5

Werktuigbouwkundig en electrotechnisch installateur G. van Dam BV, Rijssen Installateur overig IFZW Krematorienbau, Zwickau

7

Begane Grond

Galerij vormt de entreezijde van het gebouw waarboven de cylinder van de aula uitrijst

EEN BIJZONDERE PLEK OM DE DOOD TE GEDENKEN EN HET LEVEN TE VIEREN

Taatsdeur in de gebogen wand van de aula zorgt voor verbinding met de tuin. De aula

Het Crematorium Rusthof maakt deel uit van de begraaf plaats Rusthof en bevindt zich in de gemeente Leusden, grenzend aan de gemeente Amersfoort, temidden van de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Hoewel het gebouw een compleet andere uitstraling heeft dan de bestaande monumentale gebouwen, is het complex zowel landschappelijk als stedenbouwkundig zorgvuldig geïntegreerd in het oorspronkelijke ontwerp (1929) van architect ir. C.B. van der Tak. Het project won in 2003 de Architectuurprijs van Amersfoort, een publieksprijs die om de twee jaar wordt uitgereikt. Veel gebouwen hebben te maken hebben met de essenties van het leven zoals ziekenhuizen, woonzorgcomplexen, verpleeghuizen en levensloopbestendige woningen. De dood is daar onlosmakelijk mee verbonden. EGM weet wat er in de samenleving speelt en heeft zich verdiept in de achtergronden en de wijze waarop nieuwe groepen binnen onze samenleving omgaan met de dood en de rituelen rond de dood.

Uitgangspunt van het ontwerp was dan ook dat er een plek moest zijn om de dood te gedenken en het leven te vieren. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de verschillende overtuigingen van nabestaanden. Zo is de crematieruimte door middel van een patio gescheiden van de grote aula en de ontvangstruimten, zodat niet iedereen geconfronteerd hoeft te worden met het cremeren. Verschillende religies en culturele groepen kunnen in deze ruimtes op hun eigen manier afscheid nemen van de overledene. Belangrijkste uitdaging van het project was naast de integratie in het landschap, het creëren van een ‘huiskamersfeer’ in de aula. De aula is een grote, lichte, ronde ruimte maar straalt onder andere door de zorgvuldige inrichting toch een intieme sfeer uit.

Niet westerse allochtoon Westerse allochtoon Autochtoon 2025 16.934.113 (totale bevolking)

Gekozen is voor een sobere materialisering: een gepleisterd wit gebouw met een plint van staande, roodbruine baksteen.

2020 16.800.179 (totale bevolking) 2010 16.462.596 (totale bevolking) 2006 16.328.596 (totale bevolking)

EGM architecten – Nieuwbouw – Crematorium Rusthof – Amersfoort

Structuur EGM bewijst het Projectbladen

CREMATORIUM RUSTHOF- AMERSFOORT

A99141

CREMATORIUM RUSTHOF- AMERSFOORT

PERSBERICHT MAURIS ERAT LIBERO, IMPERDIET SED, TRISTIQUE SED, EUISMOD ALIQUET, LOREM QUISQUE LUCTUS

PERSBERICHT MAURIS ERAT LIBERO, IMPERDIET SED, TRISTIQUE SED, EUISMOD ALIQUET, LOREM QUISQUE LUCTUS

PRESS RELEASE DONEC PELLENTESQUE ELIT A URNA. SUSPENDISSE ACCUMSAN ENIM EU FELIS. DONEC FACILISIS.

Dordrecht, 22 mei 2008 EGM architecten Dordrecht Laan der Verenigde Naties 9 Postbus 298 3300 AG Dordrecht T +31 (0)78 633 06 60 F +31 (0)78 614 00 71 www.egm.nl info@egm.nl Noot redactie voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Afdeling Publiciteit Monique Broekhuizen T +31 (0)78 6330 781 monique.broekhuizen@egm.nl

Mauris erat libero imperdiet sed, tristique Quisque luctus. In condimentum malesuada pede. Aliquam placerat, turpis eu rutrum faucibus, mi pede facilisis tortor, vel suscipit lectus ipsum id sapien. Vivamus sodales odio et nisi. Proin eget mi. Sed sagittis vulputate est. In hac habitasse platea dictumst. Quisque viverra faucibus elit. Maecenas vestibulum imperdiet erat. Fusce quis velit non elit dictum porta. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer eros. Aliquam a libero. Nulla facilisi. Maecenas purus metus, varius ut, fringilla et, lobortis et, eros. Phasellus sollicitudin tellus tempus erat luctus convallis. Proin sodales malesuada quam. Etiam odio massa, consectetuer eget, iaculis at, cursus id, lectus. Vivamus massa leo, interdum non, aliquam nec, nonummy at, nisl. Duis sit amet nunc eu pede bibendum facilisis. Cras id orci eu sem tempor vulputate. Donec pellentesque elit a urna. Suspendisse accumsan enim eu felis. Donec facilisis. Vestibulum vel nisl. Sed nec neque. Fusce nec libero. Duis accumsan dolor ac nulla. Curabitur non enim.

Ritme EGM ziet het Persbericht

11

Phasellus vehicula Donec dictum tortor sodales quam. Nullam vel odio quis sapien fermentum blandit. Aenean sapien. Phasellus ultricies urna in pede. Mauris sem nisi, pretium ac, feugiat at, tincidunt in, nisi. Donec quam nisi, ullamcorper a, ultrices sed, fringilla at, velit. Nulla mollis lectus quis dui. Aliquam venenatis dolor quis dui. Suspendisse id urna. Phasellus enim. Duis eu purus. Aenean quis eros. Integer arcu arcu, fermentum congue, pellentesque tempor, dignissim vitae, turpis. Mauris sapien urna, posuere mollis, iaculis non, scelerisque non, felis. Etiam eu tellus quis nisl fermentum imperdiet. Praesent fermentum convallis libero. Mauris tristique diam nec nulla. Nam ut arcu. Nam condimentum, sapien quis commodo pretium, ligula enim vulputate felis, et tincidunt lacus tellus et elit. Donec risus dolor, luctus id, aliquam id, scelerisque vitae, lacus. Cras dui enim, vulputate faucibus, semper eu, hendrerit sed, dolor. Cras quam. Sed fringilla leo in tortor gravida facilisis. Vestibulum accumsan egestas dolor. Fusce fermentum sapien ut lorem.

PRESS RELEASE DONEC PELLENTESQUE ELIT A URNA. SUSPENDISSE ACCUMSAN ENIM EU FELIS. DONEC FACILISIS.

Dordrecht, 22 mei 2008 EGM architecten Dordrecht Laan der Verenigde Naties 9 Postbus 298 3300 AG Dordrecht T +31 (0)78 633 06 60 F +31 (0)78 614 00 71 www.egm.nl info@egm.nl Noot redactie voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Afdeling Publiciteit Monique Broekhuizen T +31 (0)78 6330 781 monique.broekhuizen@egm.nl

Mauris erat libero imperdiet sed, tristique Quisque luctus. In condimentum malesuada pede. Aliquam placerat, turpis eu rutrum faucibus, mi pede facilisis tortor, vel suscipit lectus ipsum id sapien. Vivamus sodales odio et nisi. Proin eget mi. Sed sagittis vulputate est. In hac habitasse platea dictumst. Quisque viverra faucibus elit. Maecenas vestibulum imperdiet erat. Fusce quis velit non elit dictum porta. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer eros. Aliquam a libero. Nulla facilisi. Maecenas purus metus, varius ut, fringilla et, lobortis et, eros. Phasellus sollicitudin tellus tempus erat luctus convallis. Proin sodales malesuada quam. Etiam odio massa, consectetuer eget, iaculis at, cursus id, lectus. Vivamus massa leo, interdum non, aliquam nec, nonummy at, nisl. Duis sit amet nunc eu pede bibendum facilisis. Cras id orci eu sem tempor vulputate. Donec pellentesque elit a urna. Suspendisse accumsan enim eu felis. Donec facilisis. Vestibulum vel nisl. Sed nec neque. Fusce nec libero. Duis accumsan dolor ac nulla. Curabitur non enim.

Structuur EGM bewijst het Persbericht

Phasellus vehicula Donec dictum tortor sodales quam. Nullam vel odio quis sapien fermentum blandit. Aenean sapien. Phasellus ultricies urna in pede. Mauris sem nisi, pretium ac, feugiat at, tincidunt in, nisi. Donec quam nisi, ullamcorper a, ultrices sed, fringilla at, velit. Nulla mollis lectus quis dui. Aliquam venenatis dolor quis dui. Suspendisse id urna. Phasellus enim. Duis eu purus. Aenean quis eros. Integer arcu arcu, fermentum congue, pellentesque tempor, dignissim vitae, turpis. Mauris sapien urna, posuere mollis, iaculis non, scelerisque non, felis. Etiam eu tellus quis nisl fermentum imperdiet. Praesent fermentum convallis libero. Mauris tristique diam nec nulla. Nam ut arcu. Nam condimentum, sapien quis commodo pretium, ligula enim vulputate felis, et tincidunt lacus tellus et elit. Donec risus dolor, luctus id, aliquam id, scelerisque vitae, lacus. Cras dui enim, vulputate faucibus, semper eu, hendrerit sed, dolor. Cras quam. Sed fringilla leo in tortor gravida facilisis. Vestibulum accumsan egestas dolor. Fusce fermentum sapien ut lorem. Phasellus sollicitudin Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus sollicitudin tellus tempus erat luctus convallis.

CREMATO AMERSFO ONTWERP CULTURE

W g D m D z w c a k

Constructeur D3BN civiel ingenieurs, Amsterdam

4 omvat een crematorium met grote aula (80 personen), condoléanceruimten, familiekamer/bezinningsruimte, kantoor-

2010 16.462.596 (totale bevolking)

Opleveringsjaar 2002

Werktuigbouwkundig adviseur Schreuder Groep Ingenieurs/Adviseurs, Groningen

realiseren aulagebouw gesitueerd op de algemene begraafplaats ‘Rusthof’ in Leusden. Het programma (ca. 1.400 m²)

06 16.328.596 (totale bevolking)

Ontwerpjaar 1999/2000

Architect ir Arnold Sikkel bna i.s.m. ir Daniël van den Berg, EGM architecten, Rotterdam Projectcoördinator Jan Dekker, EGM architecten, Rotterdam

In opdracht van de gemeente Amersfoort is door EGM architecten Rotterdam een ontwerp gemaakt voor het nieuw te

2025 16.934.113 (totale bevolking) 2020 16.800.179 (totale bevolking)

Opdrachtgever Gemeente Amersfoort

Project nunmmer

EGM architecten bv

ckau


Het profiel van EGM architecten EGM is een architectenbureau dat hoogwaardige vernieuwende concepten ontwerpt voor de gebouwde omgeving. Op basis van inhoudelijke vakkennis en de verscheidenheid aan disciplines wordt door het intelligent inzetten van architectuur de gebruikswaarde voor de verschillende belanghebbenden geoptimaliseerd.

Bovenste helft: Structuur EGM bewijst het Onderste helft: Ritme EGM ziet het Corporate website (voorstel)

12


ir. Eline Hoogendijk, bouwkundige Rinus van Housselt, bouwkundige ir. Marcel IJsselmuiden, partner bouwtechniek en organisatie Vincent van Jaarsveld, medewerker ICT Rineke Jansen Manenschijn, secretaresse John de Jong AvB, architect Gerard de Jong AvB, architect ing. Remco de Jong, bouwkundige Jos Kammers, bouwkundige ir. Ryan van Kanten, ontwerper Patrick van Kessel, bouwkundige Kemal Kavsitli, bouwkundige Theo Kerklaan, bouwkundige Lenny Klarenaar, applicatiebeheerder INing. Barry van Kleef, bouwkundige ir. Arthur Klijn, ontwerper Jan Oscar de Klerk, bouwkundige Huib Klink, bouwkundige Gerben Koolstra, bouwkundige ir. Wietse Koornneef, bouwfysicus ir. Bert Koppijn, architect ing. Pieter Korstanje, assistent coördinator Hans Kortland, hoofd personeel & organisatie Jan Kranenburg, coördinator Kees de Krijger, partner bouwtechniek en organisatie ir. Roelof Krijgsman, partner bouwtechniek en organisatie ing. Gustaaf Kühne, groepscoördinator ing. Margaretha de Kruijf, coördinator Stefan de Kruijf, bouwkundige ing. Natasja Kruijthof, bouwkundige Wim Kuijten, bouwkundige ing. Monique Kuijsters, coördinator Cees Kwakernaak, coördinator Peter Kwakernaak, bouwkundige Nelleke Lagerwerf, interieurontwerper ir. Victor de Leeuw, architect bna partner ir. Chico Leufkens, architect René van Loon, bouwkundige ing. Bernard Loose, hoofd ICT Ton Luttmer, coördinator ing. Hans de Man, bouwkundige Dick Martens, medewerker repro Carlos Mauricio Barradas, bouwkundige Wil Mayer, secretaresse Jan van Meenen, medewerker facilitaire dienst Paul van Meer, assistent coördinator ir. Heleen Meinsma, architect Arie Meijboom, coördinator Auke Meijer, medewerker facilitaire dienst ir. Erik Meijerink, bouwfysicus Peter Mittertreiner, bouwkundige ir. John Mol, architect prof. ir. Bas Molenaar, architect bna partner Perry Mouwen, coördinator ing. Dirk Mudde, bestekschrijver Erik Nahuijsen, opzichter Marcel van Niekerk, bouwkundige Rob Niessen, coördinator ir. Roelant Nijwening, architect bna ing. Alwin Nortier, bouwkundige ir. Paul Oehlers, ontwerper ing. Jos van Oers, coördinator ing. Loeki Oetomo, bouwkundige ing. Nienke Onderstal, bouwkundige Barry van Oorschot, medewerker financiële administratie Rudy den Otter, medewerker ICT Anneke Otto, telefoniste/receptioniste Thea Otto, directiesecretaresse Hans van Pelt, bouwkundige ing. Jeroen van der Perk, bouwkundige Zoran Petrovic, bouwkundige ir. Sophie Pfeiffer, assistent coördinator Bram Plaisier, hoofdopzichter Erik Pijnacker, interieurarchitect Coks Prins, grafisch vormgever bno Jan Quist, assistent coördinator ir. Gijs Raggers, architect Evert van Reijswoud, maquettebouwer/fotograaf Jan Paul de Ridder, interieurarchitect

Total Identity Postbus 12480 1100 AL  Amsterdam ZO Paalbergweg 42 1105 BV  Amsterdam ZO Telefoon (020) 750 95 00 Fax (020) 750 95 01 info@totalidentity.nl www.totalidentity.nl

TOTAL IDENTITY

A02146.90

A03113.00 A03106.00

A03162.00 A03161.00 A03160.00 A03132.00 A03126.00 A03121.00 A03117.00

A03172.00 A03164.20

A04108.00 A04101.00 A03174.00

A04134.00 A04115.00

A05102.00 A05101.00 A04148.00 A04147.00 A04146.00 A04142.00 A04138.00 A04135.00

A05118.10 A05104.00 A05103.00

A05125.00 A05120.00 A05119.00

A05131.00 A05130.00 A05128.00 A05126.00

A05150.00 A05148.40 A05145.00 A05142.00 A05140.00

A05153.00 A05152.00

A05160.00 A05158.00 A05154.00

A05166.00

A06104.00 A05169.00

A06105.00

A06108.00 A06107.00

A06110.00

A06121.00 A06119.00 A06117.00 A06116.00 A06115.00

A06132.00 A06127.00 A06123.10

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, ziekenhuis, uitbreiding, Amsterdam Woonzorgvoorziening Ede Zuid, nieuwbouw, Ede Universitair Medisch Centrum St Radboud, gebouw voor heelkunde, nieuwbouw, Nijmegen Kalsdonk, woningen, winkels, buurtcentrum, nieuwbouw, Roosendaal VV Binnenmaas, sportaccommodatie, nieuwbouw, Binnenmaas CO2 vrije kantoren, nieuwbouw, Gouda Spica, appartementen, nieuwbouw, Spijk Bestuurlijk Knooppunt Zwijndrecht, gemeentehuis, interieur, Zwijndrecht Erasmus Medisch Centrum, Sophia Kinderziekenhuis, bouwdeel Sp, nieuwbouw, Rotterdam De Stadsheer, woon- en kantoortoren, nieuwbouw, Tilburg Nieuw Unicum, Palmveld, woon- en voorzieningencentrum lichamelijk gehandicapten, herstructurering, Zandvoort Rivierduinen Veursestraatweg, regionaal GGZ-centrum, nieuwbouw, Leidschendam S.C.O. '63, voetbalvereniging, nieuwbouw en renovatie, Spijkenisse Universitair Medisch Centrum, ziekenhuis, 7 Tesla MRI-scanner, nieuwbouw, Utrecht Kennemer Gasthuis, locatie Zuid, ziekenhuis, multifunctioneel gebouw, nieuwbouw, Haarlem Humanitas Bergweg, woonzorgcomplex, uitbreiding, Rotterdam Planontwikkeling 157 woningen, nieuwbouw, Hellevoetsluis Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, ziekenhuis, lange termijn huisvestingsplan, Amsterdam Reinier de Graaf Gasthuis, ziekenhuis, interimvoorzieningen, Delft Parnassia, centrum voor dubbele problematiek, psychiatrie, verbouw, Den Haag Ericahorst, woonzorgvoorziening, bebouwingsstudie, Ede Diaconessenhuis, ziekenhuis, masterplan, Leiden Open Vensters, woonzorgcentrum, nieuwbouw, Ameide Woningen Welgelegen, nieuwbouw , Utrecht Tony Molleapaza Rojas Hospital, kinderziekenhuis, nieuwbouw, Arequipa, Peru Medi-Mall MCRZ, zorgboulevard, nieuwbouw, Rotterdam Park Domburg, appartementen en woningen, nieuwbouw, Bodegraven Multifunctioneel zorgcomplex Lelystad, nieuwbouw, Lelystad De jutter, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, nieuwbouw Den Haag Pijletuinenhof, verzorgingshuis, nieuwbouw, Naaldwijk JonkerFrans, zorgcentrum, nieuwbouw, Den Haag Bestuurlijk Knooppunt Zwijndrecht, gemeentehuis, nieuwbouw, Zwijndrecht Winkelhof, winkelcentrum, uitbreiding, Leiderdorp W. Boothlaan, appartementen voor ouderen, nieuwbouw, Amstelveen Ikazia Ziekenhuis, entreehal en spoedeisende hulp, renovatie, Rotterdam Gemeentehuis Waalwijk, nieuwbouw, Waalwijk Zorg- en behandelcentrum Haarlem-Noord, nieuwbouw, Haarlem Ronald McDonald Huis, nieuwbouw, Rotterdam Boswijk, verpleeghuis, nieuwbouw, Vught Mariadal, klooster, herbestemming, Roosendaal Waterschapshuis Hollandse Delta, nieuwbouw, Ridderkerk Aarhof, woonzorgcentrum, transformatie, Rotterdam Leids Universitair Medisch Centrum, onderzoeksgebouw, nieuwbouw Leiden Frittemahof, woonzorgcomplex, herstructurering, Sneek Kromhout, verpleegafdeling voor dak- en thuislozen, nieuwbouw, Dordrecht Kennemer Gasthuis, locatie Noord, ziekenhuis, interieur, Haarlem Lakenplein, bebouwingsstudie, Leiden Universitair Medisch Centrum St Radboud, ziekenhuis, nieuwbouw tranche 2, Nijmegen Jeroen Bosch Ziekenhuis, kenniscentrum, interieur, Den Bosch Universitair Medisch Centrum St Radboud, ziekenhuis, nieuwbouw, Nijmegen Isselwaerde, parkeergarage, nieuwbouw, IJsselsteijn Adegeest, verpleeghuis, herontwikkeling, Voorschoten Stadsdeelcomplex Leidschenveen – Ypenburg, nieuwbouw, Ypenburg Academisch Ziekenhuis Maria Middelares, nieuwbouw, Gent Reinier de Graaf Gasthuis, ziekenhuis, nieuwbouw, Delft Bertus Bliek, woonzorgcomplex, herontwikkeling, Hoek van Holland Centrum voor Preventie en Herstel, Marathonweg, nieuwbouw, Vlaardingen Ter Reede, verzorgingstehuis, herstructurering, Vlissingen Delta Psychiatrisch Ziekenhuis, forensisch psychiatrische afdeling, nieuwbouw, Albrandswaard Dr. Bernard Verbeeten Instituut, ziekenhuis, nieuwbouw, Den Bosch

Case EGM Architecten  
Case EGM Architecten  

Total Identity

Advertisement