Page 1

Toelichting ClaudicatioNet Rapportagebestand: Het ClaudicatioNet Rapportagebestand is een Excel bestand (.xls) bestaande uit 3 tabbladen; Tabblad 1 voor Patiëntgegevens, Tabblad 2 voor Resultaten – Loopafstand en Tabblad 3 voor Resultaten – Kwaliteit van Leven. U kunt dit bestand opslaan op uw computer als ‘Microsoft Excel-werkblad’ (.xls). Nadat u het bestand heeft geopend, kunt u de 3 tabbladen links onder op het computerscherm vinden, waarna de betreffende gegevens kunnen worden ingevoerd en opgeslagen. Nadat u alle gegevens (voor uw betreffende fase) hebt ingevuld, kunt u het bestand mailen naar info@claudicationet.nl. Het is niet de bedoeling dat de 3 tabbladen apart worden opgeslagen en apart naar ons toe worden gestuurd! Dit is zowel voor u, als voor ons onoverzichtelijk en te bewerkelijk. Met behulp van dit Rapportagebestand (.xls) kunnen we zien hoe veel verwijzingen er op gang komen in een bepaalde regio. Voor beide partijen is dit een heel belangrijk gegeven! Probeer dus om het bestand zo accuraat mogelijk in te vullen. Wellicht zijn een aantal termen die u in het bestand vindt, nog niet geheel duidelijk. In deze bijlage trachten we alle meetmomenten en evaluatiecriteria toe te lichten. Mochten er toch nog onduidelijkheden bestaan, neem dan gerust contact op met ClaudicatioNet via info@claudicationet.nl. Algemeen: - Rapporteer enkel patiënten die u hebt behandeld in de fase waarover u verslaglegging doet. - Is de patiënt nog onder behandeling van u, noteer dan de informatie die tot nu bekend is. Tabblad 1: Patiëntgegevens - Fysiotherapeut: Hier vult u de naam van de fysiotherapeut, aangesloten bij ClaudicatioNet in. Indien er meerdere fysiotherapeuten uit één praktijk zijn aangesloten, dient iedere fysiotherapeut een eigen Excel bestand in te vullen. - Praktijknaam: Vul hier de praktijknaam in, zoals vermeld op de zorgzoeker van ClaudicatioNet. - Praktijkadres 1: Vul hier het praktijkadres in. - Praktijkadres 2: Vul dit adres alleen in, als de fysiotherapeut ook in een andere praktijk werkzaam is en daar ook patiënten met claudicatio intermittens behandelt. - Overig: Eventuele aanvullingen. - Eigen referentienummer: Het nummer zoals de patiënt ‘herkenbaar’ is voor de behandelend fysiotherapeut. Dit kan bijvoorbeeld geboortedatum + eerste 2 letters van de achternaam (bijvoorbeeld: 010145Sm) zijn. Gebruik wat prettig voor u zelf is. - Diagnose: De diagnose waarvoor de patiënt naar u verwezen is en wat op de verwijsbrief vermeld staat. - Naam verwijzer: De achternaam van de medisch specialist die de patiënt naar u heeft doorverwezen. Indien de verwijzer geen medisch specialist betreft, graag de functie er bij vermelden. - Instelling verwijzer: De instelling waar de verwijzer werkzaam is. - Opmerkingen: Indien een patiënt om een andere reden dan claudicatio intermittens de behandeling wil beëindigen, dan kunt u dit hier aangeven. Tabblad 2: Resultaten – Loopafstand - Maximale loopafstand (meter): De maximale loopafstand wordt gedefinieerd als de afstand waarop de patiënt moét stoppen met lopen omdat de claudicatieklachten dermate heftig zijn. Deze afstand wordt weergegeven in het aantal meters. - Functionele loopafstand (meter): Dit is de afstand waarbij de patiënt aangeeft wanneer hij in het dagelijks leven zou stoppen met lopen. Afbeelding 1 geeft het verschil tussen de verschillende parameters aan, zie volgende pagina. Catharina-ziekenhuis, afd. Heelkunde, Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven KvK Brabant 51255030 ABN-AMRO 58.15.67.617 T (040) 2398764 F (040) 2443370 E info@claudicationet.nl www.claudicationet.nl


Blad

2

Datum Kenmerk

N.B. Voor de standaard loopbandtest wordt de loopsnelheid ingesteld op een constante snelheid van 3,2 km/ uur en een oplopende helling. De helling start bij 0% en neemt iedere 2 minuten met 2% toe tot een maximum van 10%. Bij patiënten met een beperkte loopafstand aan het begin van de therapie kan een snelheid van 2,0 km/ uur worden aangehouden, waarbij de hellingshoek elke 4 minuten wordt verhoogd met 2%. Bij patiënten met een grote loopafstand aan het begin van de therapie kan een snelheid van 4,4 km/ uur worden aangehouden, waarbij de hellingshoek elke minuut wordt verhoogd met 2%. Indien van de standaard loopbandtest wordt afgeweken, dit graag aangeven in het Rapportagebestand onder ‘Opmerkingen’.

Loopafstand (in meters) Pijnvrije loopafstand Functionele loopafstand Maximale loopafstand

Pijn treedt op

In dagelijks leven zou patiënt nu stoppen

Absoluut beperkende pijn

Afbeelding 1: Loopafstand

Zoals te zien is, wordt verwacht dat u om de drie maanden de loopafstand registreert. Indien de therapie na drie maanden al is afgelopen, kunt u met de patiënt afspreken dat u hem/haar nog elke drie maanden oproept om de loopafstand te registreren. Op deze manier houdt u zicht op de voortgang van uw patiënt. Tabblad 3: Resultaten – Kwaliteit van leven - Walking impairment questionnaire (WIQ): De WIQ is een meetinstrument om problemen bij het lopen bij patiënten met claudicatio intermittens te evalueren. De vragenlijst is toegevoegd in de bijlage. Daarnaast is de vragenlijst ook als document op de website van ClaudicatioNet te downloaden. In dit document staat duidelijk uitgelegd hoe de score is opgebouwd en hoe u deze kunt invullen. - EuroQoL-score (EQ-5D): De EQ-5D is een instrument om de kwaliteit van leven van een patiënt in kaart te brengen. De score kunt u als volgt weergeven: noteer de getallen achter elkaar en tel ze niet op. De score wordt dan bijvoorbeeld: 1,2,2,1,3,80 Zoals u kunt zien, hoeven deze gegevens alleen genoteerd te worden op baseline en na 6 en 12 maanden na aanvang van de therapie. Indien u dit vaker wilt noteren mag dit natuurlijk, maar dan alleen in uw eigen administratie.

Catharina-ziekenhuis, afd. Heelkunde, Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven KvK Brabant 51255030 ABN-AMRO 58.15.67.617 T (040) 2398764 F (040) 2443370 E info@claudicationet.nl www.claudicationet.nl

Uitleg rapportage  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you