Page 1

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ Les condicions que regeixen la contractació del Serveis Pedagògics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa són vigents durant el curs escolar 2013 – 2014 1.

Cal fer una paga i senyal del 50% de l'import total de l’activitat, com a màxim vint dies abans de la data de la seva realització, el resguard d’aquest ingrés s’enviarà per fax al 972 270455 o per mail contractacio@tosca.cat

2.

El 50% de l’ import restant s’abonarà a la persona responsable dels Serveis Pedagògics abans de començar la sortida.

3.

En cas d’anul·lació caldrà comunicar-ho per via telefònica 972270086 / 972268112, per mail a contractacio@tosca.cat o bé per fax al 972 270455 dels Serveis Pedagògics.

4.

La no compareixença o el retard de més d’un hora i mitja respecte a l’hora prevista sense cap tipus de notificació o avís, suposa la cancel·lació de la visita i la pèrdua de la reserva.

5.

En cas de retard respecte a l’hora d’arribada o condicions meteorològiques adverses, els educadors/es de l’empresa es reserven el dret de modificar el programa de la sortida.

6.

Si la cancel·lació de l’activitat contractada es realitza com a mínim 10 dies abans de la data concertada es procedirà a la devolució de la reserva.

7.

Els professors, monitors o acompanyants queden exclosos de pagament i com a responsables del grup es comprometen a fer-se càrrec del comportament dels participants durant l’activitat de camp. Cal que cada grup de 20 alumnes hi hagi un docent.

8.

Els Serveis Pedagògics declina tota responsabilitat derivada de les actuacions del grup i també declina la responsabilitat en cas de malaltia o accident.

9.

Les activitats contractades han de tenir un mínim de 15 participants. Si el grup és menor s’abonarà l’ import de 15 alumnes. Condicions de contractació actualitzades a 1 de setembre de 2013

Queda informat que les dades personals que se sol·liciten són necessàries per a la prestació dels nostres serveis i s’incorporaran al corresponent fitxer de TOSCA, Serveis ambientals d’educació i turisme, SL entitat responsable del fitxer ubicat a l’Avinguda Santa Coloma, 93 17800 Olot (Girona) podent exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa complementària i prestant per tant la seva conformitat a la recollida de dades i el manteniment de les mateixes un cop finalitzats els seminaris, jornades o cursos a efectes d’enviar informació de les activitats que organitza la citada empresa en els termes previstos en la indicada Llei.

DATA, SIGNATURA I SEGELL DE L’ENTITAT

Condicions de Contractació 2013  

Condicions de Contractació Generals pel serveis de Tosca. Setembre de 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you