Page 1


TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA ZAPRASZA www.tos.art.pl

24.06

muz-arch.pl

WIRTUOZ GITARY − recital GUITAR VIRTUOSO

5.08

(sobota) – godz. 20:00 Sala Wielka Dworu Artusa

25.06

TANIEC, TANIEC!!! W 80 MINUT DOOKOŁA ŚWIATA − koncert inauguracyjny DANCE, DANCE!!! AROUND THE WORLD IN 80 MINUTES

(sobota) – godz. 20:00 Sala Wielka Dworu Artusa

13.08

(niedziela) – godz. 20:00 scena na barce – Bulwar Filadelfijski

30.06

KUJAWSKO-POMORSKIE IMAGINACJE − koncert kameralny KUYAVIAN-POMERANIAN IMAGINATIONS (piątek) – godz. 19:00 Kościół św. Jakuba

1.07

KUJAWSKIE WAKACJE − koncert dla dzieci KUYAVIAN HOLIDAYS − a concert for children (sobota) – godz. 12:00 scena na barce – Bulwar Filadelfijski

1.07

ROCZNICA 500-LECIA REFORMACJI − MUZYKA DOBY PRZEMIAN 500TH ANNIVERSARY OF THE REFORMATION − MUSIC OF THE TRANSFORMATION ERA (sobota) – godz. 20:00 koncert z Wieży oraz na Dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego

8.07

Z PIEŚNIĄ WOKÓŁ BAŁTYKU WITH A SONG AROUND THE BALTIC SEA (sobota) – godz. 20:00 Sala Wielka Dworu Artusa

15.07

RODZIME TALENTY NATIVE TALENTS (sobota) – godz. 20:00 Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego

22.07

ZWYCIĘSKIE SKRZYPCE THE WINNING VIOLIN (sobota) – godz. 20:00 Sala Prób CKK Jordanki

29.07

SAKSOFON ZNANY I NIEZNANY SAXOPHONE KNOWN AND UNKNOWN (sobota) – godz. 20:00 Sala Widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury

MUZYCZNE MOSTY Z ESTONIĄ MUSIC BRIDGES WITH ESTONIA

MUZYKA NA WODZIE − koncert z okazji Roku Rzeki Wisły WATER MUSIC − a concert for the Year of the River Vistula (niedziela) – godz. 20:30 scena na barce – Bulwar Filadelfijski

14.08

THE SOUND OF GOSPEL

19.08

MŁODZI WIRTUOZI FORTEPIANU YOUNG PIANO VIRTUOSOS

(poniedziałek) – godz. 19:00 Sala Kameralna CKK Jordanki

(sobota) – godz. 20:00 Sala Wielka Dworu Artusa

26.08

ROMANTYCZNY GENIUSZ W SIOSTRZANEJ INTERPRETACJI ROMANTIC GENIUS IN SISTERLY INTERPRETATION (sobota) – godz. 20:00 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

31.08

RECITAL KAREN SLACK KAREN SLACK’S RECITAL (czwartek) – godz. 19:00 Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego

2.09

OD LA SCALI DO BROADWAY’U − finał festiwalu FROM LA SCALA TO BROADWAY − final event (sobota) – godz. 20:00 Sala Koncertowa CKK Jordanki Projekcje filmowe / Film screenings

14.07, 20.07, 4.08, 18.08 Spotkanie z przewodnikiem / Guided walk

29.07, 19.08


4 Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marshal of Kuyavian-Pomeranian Region

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

z przyjemnością gościmy w Kujawsko-Pomorskiem artystów i gości przybyłych do Torunia na 21. Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura. Cieszymy się, że wyznaczyli sobie Państwo spotkanie właśnie u nas, w naszym regionie.

It is our pleasure to welcome artists and guests who have arrived in Toruń for the 21st International Festival “Nova Music and Architecture” of Kuyavian-Pomeranian Region. We are glad that you have organised your meeting here, in our region.

Bogaty, niezwykle różnorodny program wydarzenia i wysoki poziom wykonawczy gwarantują, że będzie to prawdziwe święto muzyki, w jej uniwersalnym wymiarze. Muzyki, która łączy ponad granicami, epokami, stylami i stereotypami, czyniąc muzyków i melomanów otwartymi na innych humanistami i prawdziwymi obywatelami świata. Jestem przekonany, że sprzyjać temu będzie atmosfera Torunia, a także Kujaw i Pomorza, z silnymi korzeniami w europejskiej historii i rodzimej tradycji, gdzie kulturowe dziedzictwo harmonijnie się splata ze współczesnością i nowoczesnością.

The rich, extremely diverse programme of the event and a high standard of performances guarantee a true celebration of music in its universal dimension. Music which unites across borders, eras, styles and stereotypes, turning musicians and music lovers into humanists who are open to others, and are true citizens of the world. I am convinced that it will be nurtured by the atmosphere of Toruń, as well as that of Kuyavia and Pomerania, with strong roots in European history and native traditions, where cultural heritage is harmoniously intertwined with modernity and contemporaneity.

Organizatorów festiwalu, Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, proszę o przyjęcie serdecznych wyrazów uznania. To dzięki Wam mamy okazję obcować z wielką muzyką w znakomitych wykonaniach, z przyziemnych rejonów codzienności przenosząc się w świat harmonii i wzruszeń. Wszystkim uczestnikom życzę niezapomnianych chwil i dobrej zabawy, a także satysfakcji płynącej z dzielenia się wrażeniami artystycznymi i fascynującym dziedzictwem europejskiej kultury muzycznej.

To the organisers of the festival, the Toruń Symphony Orchestra – please accept my warmest words of admiration. Thanks to you we have the opportunity to experience great music during excellent performances, travelling from the mundane into the world of harmony and emotions. I wish all the participants unforgettable moments and a great time, as well as satisfaction that comes from sharing artistic experiences and the fascinating heritage of the European music culture.


5 Michał Zaleski Prez ydent Miasta Torunia Mayor of Toruń

Szanowni Artyści, Melomani i Organizatorzy Festiwalu,

Dear Artists, Music Lovers, and Organisers of the Festival,

Drodzy Torunianie i Wakacyjni Goście Torunia!

Dear Citizens and Summer Visitors to Toruń!

21. Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura” rozpoczniemy w tym roku z przytupem, ale i w przyjaznym i wzruszającym kontekście: 25 czerwca, a więc dzień po wspomnieniu Świętego Jana Chrzciciela będącego patronem Torunia i w pierwszą niedzielę upragnionych wakacji. W ten sposób nasz festiwal – zachowujący od lat markę jednego z najważniejszych toruńskich wydarzeń artystycznych – rozpoczyna trzecią dekadę swojej obecności w miejskim kalendarzu kulturalnym oraz zaprasza nas na wakacyjne spotkania ze sztuką najwyższej próby.

This year the 21st International Festival “Nova Music and Architecture” is set to start with a bang, but in a friendly and moving context: on 25 June, a day after the feast day of Saint John the Baptist – the patron saint of Toruń, and on the first Sunday of the long awaited summer holidays. In this way, our festival – which has maintained its brand as one of the most important artistic events in Toruń for years – begins the third decade of its presence in the city’s cultural calendar, and invites us to holiday meetings with art of the highest quality.

Wybieramy się zatem na 22 festiwalowe wydarzenia: 16 koncertów, 4 projekcje filmowe i 2 spotkania z przewodnikiem. Na nowo odkryjemy powab muzyki klasycznej prezentowanej w zabytkowych lub nowoczesnych i zawsze doskonałych pod względem akustyki przestrzeniach architektonicznych Torunia. Dzięki temu w sposób niezwykle wartościowy (i kulturalny) odkryjemy znaczenie trzech fundamentalnych i przeżywanych w tym roku wydarzeń: 20. rocznicy wpisania zespołu staromiejskiego Torunia na Listę UNESCO, Roku Rzeki Wisły oraz 500-lecia Reformacji. Gospodarze i organizatorzy festiwalu, a więc Toruńska Orkiestra Symfoniczna, wraz ze swoimi uznanymi, krajowymi i zagranicznymi gośćmi zapewnią nam niejedną atrakcję. Ich artystyczne propozycje przyjmujemy w Toruniu z uznaniem, ufając, iż muzyka wskazująca na kulturowe dziedzictwo ludzkości jest najlepszym pomysłem na ciekawe przeżycie toruńskiego lata. Do zobaczenia na festiwalowych spotkaniach!

We are therefore joining 22 festival events: 16 concerts, 4 film screenings, and 2 guided walks. We will rediscover the charm of classical music presented in historical or modern, and always excellent in terms of acoustics, architectural spaces of Toruń. Thanks to this, we will discover in a very valuable (and cultural) way the importance of three fundamental events of this year: the 20th anniversary of the inclusion of Toruń’s Old Town in the UNESCO World Heritage List, the year of the Vistula river, and the 500th anniversary of the Reformation. The hosts and organisers of the festival, the Toruń Symphony Orchestra, along with its renowned Polish and foreign guests, will provide us with many attractions. We greatly appreciate their artistic offerings in Toruń, trusting that listening to music presenting the cultural heritage of humanity is the most interesting way to pass the Toruń summer. See you at festival events!


6 Marek Czekała Dyrek tor Toruńskiej Orkiestr y Symfonic znej The Direc tor of the Toruń Symphony Orchestra

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura” na trwałe wpisał się już w wakacyjny pejzaż Torunia. Zbudowani jesteśmy sukcesem poprzedniej edycji, która przyciągnęła rekordową publikę, a dzięki Państwa głosom festiwal zdobył tytuł Wydarzenia Roku 2016 w kategorii Kultura.

The International Festival “Nova Music and Architecture” has become a permanent feature of the summer landscape of Toruń. We have been inspired by the success of the previous edition, which attracted a record audience, and it is thanks to your votes that the festival won the title of the Event of the Year 2016 in the category of culture.

W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej mam zaszczyt zaprosić Melomanów do udziału w kolejnej, 21. edycji tego wielkiego artystycznego wydarzenia.

I and all the employees of the Toruń Symphony Orchestra have the honour to invite music lovers to participate in the new, 21st edition of this great artistic event.

W tym roku chcemy Państwa zabrać w szaloną podróż w czasie i przestrzeni, którą odbędziemy wspólnie w towarzystwie wybitnych artystów z całego globu. Najbardziej atrakcyjne architektonicznie miejsca Torunia staną się dla nich wielką sceną, na której wykonają dla Państwa dzieła uznanych mistrzów, ale również pomogą w odkryciu pereł muzyki różnych stylów i okresów.

This year, we would like to take you on a wild journey through time and space, travelling in the company of outstanding artists from around the globe. The most attractive architectural spaces of Toruń will become a magnificent stage, on which the artists will perform for you the works of renowned composers, but also help discover music pearls among different styles and periods.

Dziękuję za wsparcie i życzliwość wszystkich, dzięki którym nasze wydarzenie po raz kolejny może zostać zrealizowane: Włodarzom naszego Miasta i Regionu, Mecenasom, Partnerom.

We are grateful for the support and kindness of everyone thanks to whom our event can once more take place: the authorities of our City and Region, Patrons, and Partners.

Jestem przekonany, że Toruńska Orkiestra Symfoniczna, wraz ze znakomitymi gośćmi, dostarczą Państwu niezliczonych artystycznych wzruszeń, które spowodują, że tegoroczne muzyczne, toruńskie lato będzie niezapomniane i jedyne w swoim rodzaju.

I am convinced that the Toruń Symphony Orchestra, along with its excellent guests, will provide you with countless artistic experiences, which will make this year’s musical Toruń summer memorable and unique.

Do zobaczenia na festiwalowych spotkaniach!

See you at festival meetings!


7 Mariusz Smolij Dyrektor Artystyczny Festiwalu Artistic Director of the Festival

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

z największą przyjemnością i zaszczytem zapraszam Państwa na muzyczne spotkania tegorocznego Festiwalu “Nova Muzyka i Architektura”. Podczas nadchodzącej 21-szej edycji naszego wielkiego muzycznego święta, wiele zabytkowych jak i nowoczesnych przestrzeni Torunia wypełni niezwykle bogaty wachlarz prezentacji muzycznych. Wykonywane będą arcydzieła wszystkich muzycznych epok od średniowiecza do XXI wieku. Będą mogli Państwo usłyszeć kompozycje o wielkiej dramaturgii, jak i o charakterze rozrywkowym, muzykę stworzoną na instrumenty solowe, czy głos solowy obok dzieł na wielką orkiestrę symfoniczną, ogromny chór i grupy solistów.

It is my greatest pleasure and honour to invite you to the musical meetings during this year’s Festival “Nova Music and Architecture”. During the upcoming 21st edition of our great music festivity, many historical and modern spaces in Toruń will be filled by an extremely wide range of musical presentations. The performances will include masterpieces of all musical periods, from the Middle Ages to the 21st century. You will have an opportunity to hear great dramatic compositions as well as entertainment pieces, music created for solo instruments or voice next to works for a large symphonic orchestra, choir and soloists.

Twórczość kompozytorów prezentowanych tego lata to niezwykle szeroki przekrój stylów i gatunków muzycznych począwszy od średniowiecznych anonimowych twórców północnej Polski, poprzez mistrzów baroku takich jak J.S. Bach i G.F. Händel, najwybitniejszych klasyków w osobach W.A. Mozarta oraz J. Haydna, aż do najsłynniejszych twórców jazzu takich jak G. Gershwin, D. Ellington czy C. Porter. Obecne będą też w Toruniu głosy hiszpańskiej gitary J. Rodrigo, polskich skrzypiec H. Wieniawskiego, swingujących saksofonów G. Gershwina, wokalistyki skandynawskiej, amerykańskiego Negro-Spirituals i romantycznej dramaturgii kompozytorów Polski, Niemiec, Rosji, Anglii, Finlandii i Estonii.

Composers appearing this summer represent an extremely broad range of styles and genres, from anonymous creators from the north of Poland, baroque masters such as J.S. Bach and G.F. Händel, the greatest classics such as W.A. Mozart and J. Haydn, to the most famous jazz artists such as G. Gershwin, D. Ellington, or C. Porter. Also present in Toruń will be the sounds of Rodrigo’s Spanish guitar, Wieniawski’s Polish violin, Gershwin’s swinging saxophones, Scandinavian vocals, American Negro Spirituals, and the romantic dramaturgy by composers from Poland, Germany, Russia, England, Finland and Estonia.

Tegoroczna bogata oferta programowa oraz poziom artystyczny wykonawców jest najlepszym dowodem na to, że nasz festiwal staje się jednym z najbardziej ambitnych, różnorodnych i prestiżowych letnich wydarzeń kulturalnych na artystycznej mapie Polski. Życzę nam wszystkim, aby koncerty tego lata były okazją do radości z obcowania z muzyką znaną i zachwytu z odkrywania muzyki nowej. Mam nadzieję, że będzie to prawdziwe święto muzyczne, którym cieszyć będą się wszystkie rodziny naszego regionu. Z muzycznym pozdrowieniem,

This year’s broad programme and artistic level of performers is the best proof that our festival is becoming one of the most ambitious, diverse and prestigious summer cultural events on the artistic map of Poland. I wish that we may all enjoy the concerts this summer, which will offer an occasion to relish some well-known musical pieces, and to delight in discovering new music. I hope that it is a real celebration of music, enjoyed by all the families in our region. With musical greetings,


8

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

25.06 (niedziela) – godz. 20:00 scena na barce – Bulwar Filadelfijski (Sunday) – 8.00 pm The Stage on the Barge – Bulwar Filadelfijski Wstęp wolny Admission free

TANIEC, TANIEC!!! W 80 MINUT DOOKOŁA ŚWIATA − koncert inauguracyjny DANCE, DANCE!!! AROUND THE WORLD IN 80 MINUTES Marcin Dylla – gitara / guitar Mariusz Smolij – dyrygent / conductor Toruńska Orkiestra Symfoniczna The Toruń Symphony Orchestra

W programie m.in.: / The programme will include: F. Chopin / G. Fitelberg – Polonez A-dur; A. Dvořak – Taniec słowiański C-dur, op. 46, no. 1; J. Brahms / Parlov – Tańce węgierskie no. 5 & 6; L. Delibes – Taniec Uroczysty i Walc z baletu Coppelia; J. Rodrigo – Concierto de Aranjuez; C. Saint-Saëns – Bachanalia z opery Samson et Dalila; A. Chaczaturian – Dwa Tańce z baletu Spartacus; A. Piazzolla / Occhiuto – Libertango; A. Márquez – Danzon no. 2; L. Prima / C. Porter / G. Miller – Nadchodzą Big-Bandy

W pierwszą niedzielę wakacji, wpisującą się w tegoroczne obchody Święta Miasta, Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprezentuje porywający program autorstwa obecnego szefa artystycznego TOS – Mariusza Smolija. Taniec, Taniec !!! W 80 minut dookoła świata to projekt, w trakcie którego wykonane zostaną tańce symfoniczne oraz symfoniczne opracowania taneczne wielkich twórców muzyki, m.in.: Chopina, Dvořaka, Brahmsa, Chaczaturiana, Rodrigo, Saint-Saënsa, Piazzolli, czy też Márqueza. Naszą podróż rozpoczniemy od jednego z najsłynniejszych i znanych wszystkim polskich tańców – Poloneza A-dur Fryderyka Chopina, którego „każda nutka, każdy akcent wre i kipi życiem i siłą”. Utwór, z uwagi na uroczysty charakter, zwany jest często wojskowym, a podczas kampanii wrześniowej, za sprawą polskiego radia, stał się symbolem narodowego sprzeciwu, a zarazem powszechnej mobilizacji Polaków. Przy akompaniamencie orkiestry przeniesiemy się następnie do Czech i na Węgry by za sprawą tańców: słowiańskiego i węgierskiego rozsmakować się w kulturze naszych wschodnich sąsiadów. W malownicze przestrzenie środkowej Hiszpanii przeniesie nas wirtuoz gitary, jeden z najlepszych gitarzystów klasycznych całego świata – Marcin Dylla, który przy akompaniamencie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej wykona

brawurowy koncert Joaquina Rodrigo – Concierto de Aranjuez. Utwór na stałe wpisał się do annałów dziedzictwa muzycznego, a kunszt formy i bogactwo melodii zapewniły całej kompozycji zaszczytne miejsce wśród największych przebojów muzyki klasycznej. Z gorącego Madrytu przeniesiemy się na Bliski Wschód i do Armenii, a nastrojowość i klimat tych terenów oddadzą fragmenty z opery Camille Saint-Saënsa – Samson i Dalila oraz dwa tańce z baletu Spartacus Arama Chaczaturiana . Ostatnią odsłonę koncertu stanowić będzie muzyka obu Ameryk. Za sprawą jednej z najważniejszych postaci świata tango – Astora Piazzolli wysłuchamy orkiestrowej wersji najbardziej znanej kompozycji Argentyńczyka. Libertango, skomponowane w 1974 r., od razu stało się prawdziwym hitem i inspiracją dla całego muzycznego świata, o czym świadczyć mogą niezliczone interpretacje tego utworu. Finiszując – stylistykę ludowej muzyki meksykańskiej i kubańskiej ukaże Danzon no. 2 Arturo Marqueza, a świat amerykańskich big-bandów przybliży nam twórczość Luisa Primy, Cole’a Portera oraz Glena Millera.

On the first Sunday of summer holidays, falling on this year’s celebration of the city, the Toruń Symphony Orchestra will present an exciting programme prepared by the current artistic manager of the Orchestra, Mariusz Smolij. Dance, Dance!!! Around the World in 80 minutes is a project which includes symphonic dances and symphonic dance versions of works by great composers, such as Chopin, Dvořak, Brahms, Khachaturian, Rodrigo, Saint-Saëns, Piazzolla or Márquez. Our journey will start with one of the best-known and loved of all Polish dances – Chopin’s Polonaise in A-flat major, whose “each note, each accent pulsates and overflows with life and strength”. The work, due to its festive character, is often called a military piece, and during the Invasion of Poland in September 1939, thanks to the Polish radio, became a symbol of the national opposition – and at the same time general mobilisation in Poland. Accompanied by the Orchestra we will then move to the Czech Republic and Hungary to savour our neighbours’ culture through Slavic and Hungarian dances.


24.06 — 2.09.17, Toruń

muz-arch.pl

We will travel into the picturesque central Spain with the guitar virtuoso and one of the best classical guitarists worldwide, Marcin Dylla, who – accompanied by the Toruń Symphony Orchestra – will perform a vibrant piece: Joaquin Rodrigo’s Concierto de Aranjuez. The composition has permanently entered the music canon, and its artistry of form and richness of melody have ensured its pride of place among the biggest hits of classical music. From hot Madrid we will travel to the Middle East and Armenia, and experience the mood and climate of these parts through fragments from the opera by Camille Saint-Saëns – Samson and Delilah, as well as two dances from the ballet Spartacus by Aram Khachaturian. The last part of the concert will comprise the music of the Americas. Thanks to one of the most important figures in the world of tango, Astor Piazzolla, we will listen to an orchestral version of the Argentine’s most famous composition. Libertango, composed in 1974, immediately became a hit and an inspiration for the whole musical world, which can be illustrated by countless interpretations of the piece. To finish, the style of folk music of Mexico and Cuba will be presented in the Danzón No. 2 by Arturo Márquez, and the world of American big band will be introduced by the work of Louis Prima, Cole Porter, and Glenn Miller.

9


10

24.06 (sobota) – godz. 20:00 Sala Wielka Dworu Artusa (Saturday) – 8.00 pm The Great Hall of the Artus Court

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

WIRTUOZ GITARY − recital GUITAR VIRTUOSO Marcin Dylla – gitara / guitar

Bilety / Tickets 25 / 20 zł

W programie m.in.: / The programme will include: M. Giuliani – Sonata in C Major op. 15; J.N. Bobrowicz – Great Variations op. 6 A. Tansman – Variations on a theme by Skriabin; B. Britten – Nocturnal op. 70

W przeddzień uroczystej inauguracji 21. edycji festiwalu zapraszamy na recital jednego z najwybitniejszych gitarzystów klasycznych – Marcina Dylli, który z przepięknej, XIX-wiecznej Sali Wielkiej toruńskiego Dworu Artusa przeniesie nas w muzyczny świat największych arcydzieł muzyki gitarowej XIX i XX wieku. Artysta swoją pozycję zawdzięcza m.in. niespotykanej liczbie nagród zdobytych na konkursach muzycznych. W latach 19962005 rekordowo, bo aż dziewiętnastokrotnie zdobył pierwsze miejsce na prestiżowych międzynarodowych konkursach gitarowych. Aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym Europy i USA, współpracuje z wybitnymi muzykami i orkiestrami, występując w najbardziej znanych salach (m.in. Carnegie Hall w Nowym Jorku, Koncerthaus i Musikverein w Wiedniu, Auditorio Nacional w Madrycie, Filharmonii w St. Petersburgu, Filharmonii Narodowej w Warszawie), podczas znaczących festiwali muzycznych. Artysta prowadzi również lekcje i kursy mistrzowskie, a jego wydawnictwa płytowe są wysoko oceniane przez licznych krytyków i melomanów.

On the eve of the grand inauguration of the 21st edition of the festival, we invite you to the recital of one of the most outstanding classical guitarists – Marcin Dylla, who will take us from the beautiful 19th century Great Hall of the Artus Court in Toruń into the musical world of the greatest masterpieces of guitar music of the 19th and 20th centuries. The artist owes his position also to the rare number of awards won at music competitions. Between 1996-2005, he won first prizes at prestigious international guitar competitions a record nineteen times. He actively participates in the musical life of Europe and USA, collaborates with outstanding musicians and orchestras, performing in the most famous halls (e.g. Carnegie Hall in New York, Koncerthaus and Musikverein in Vienna, Auditorio Nacional in Madrid, the Philharmonic in St. Petersburg, the National Philharmonic in Warsaw) during important music festivals. The artist also runs master classes and courses, and his records are highly rated by numerous critics and music lovers.


24.06 — 2.09.17, Toruń

30.06 (piątek) – godz. 19:00 Kościół św. Jakuba (Friday) – 7.00 pm St. Jacob’s Church Wstęp wolny Admission free

11

muz-arch.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE IMAGINACJE − koncert kameralny KUYAVIAN-POMERANIAN IMAGINATIONS Kwartet Smyczkowy TOS: Izabela Bogusz, Grzegorz Bogusz − skrzypce / violin Marta Wroniszewska − altówka / viola Karol Wroniszewski − wiolonczela / cello

W programie m.in.: / The programme will include: M. Cynk – Kujawsko-Pomorskie Imaginacje; S. Moniuszko – Kwartet smyczkowy d-moll; K. Szymanowski – Kwartet smyczkowy nr 1 C-dur, op. 37 Piątkowy wieczór w najcenniejszym zabytku toruńskiego Nowego Miasta – Kościele św. Jakuba, wypełnią utwory polskich kompozytorów w wykonaniu solistów Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, którzy od 13 lat, w niezmiennym składzie, muzykują wspólnie jako Kwartet Smyczkowy TOS. Podstawą programów koncertowych zespołu są zazwyczaj dzieła światowej literatury kameralnej oraz polskiej muzyki współczesnej. Tym razem w ich wykonaniu usłyszymy kwartety smyczkowe Stanisława Moniuszki oraz Karola Szymanowskiego, które poprzedzone zostaną utworem kameralnym Kujawsko-Pomorskie Imaginacje toruńskiej kompozytorki – Magdaleny Cynk. Kwartet smyczkowy d-moll Stanisława Moniuszki, napisany w 1839 roku, zadedykowany został odkrywcy talentu Fryderyka Chopina – warszawskiemu kompozytorowi Józefowi Elsnerowi. Młodzieńcza kompozycja Moniuszki, stylistycznie będąca pod wpływem klasyków wiedeńskich, nacechowana jest piękną, romantyczną melodyką, prostotą i śpiewnością. Kwartet smyczkowy nr 1 C-dur, op. 37 powstał w trudnym dla Szymanowskiego okresie, w 1917 roku, kiedy to artysta, wskutek zawirowań politycznych zmuszony był opuścić rodzinną Tymoszówkę. Wyrafinowane brzmieniowo dzieło, uznane przez krytyków za pierwszy wybitny kwartet smyczkowy w polskiej literaturze muzycznej, łączyło wszystkie najlepsze cechy muzyki kompozytora. Ciekawostką jest fakt, iż w 1922 roku 1. Kwartet smyczkowy otrzymał I nagrodę (w wysokości 500.000 marek!) na konkursie kompozytorskim na utwór kameralny ogłoszonym przez ówczesne Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. „Kujawsko-Pomorskie Imaginacje” to miniatura z 1997 roku o charakterze mozaikowym i motorycznym, składająca się z epizodów różniących się typem ruchu. Przedstawia wizje, wyobrażenia, fantazje i obrazy  zainspirowane naszym regionem.

The Friday night at the most precious monument of Toruń’s New Town, St. Jacob’s Church, will be filled with the music of Polish composers, performed by soloists of the Toruń Symphony Orchestra, who have been playing together in the same line-up for 13 years as the String Quartet of the Orchestra. The ensemble’s concert programmes are typically based on the works of world chamber music and Polish contemporary music; this time we will hear them perform the string quartets of Stanisław Moniuszko and Karol Szymanowski, preceded by a chamber piece “Kuyavian-Pomeranian Imaginations” (Kujawsko-Pomorskie Imaginacje) by a Toruń composer, Magdalena Cynk. The String Quartet in D minor by Stanisław Moniuszko, written in 1839, was dedicated to the person responsible for discovering Fryderyk Chopin’s talent: the Warsaw composer Józef Elsner. Moniuszko’s early composition, stylistically under the influence of the Viennese masters, is characterised by beautiful, romantic melody, simplicity and lyrical quality. The String Quartet No. 1 in C major, op. 37 was composed in a difficult period for Szymanowski in 1917, when the artist, as a result of political turmoil, was forced to leave his home in Tymoszówka. A work of sophisticated sound, considered by critics to be the first prominent string quartet in the Polish music literature, combined all the best qualities of the composer’s music. Interestingly, in 1922 String Quartet No. 1 received the first prize (amounting to 500,000 German markas!) at a chamber music composition contest, announced by the Ministry of Religious Denominations and Public Education of the time. “Kuyavian-Pomeranian Imaginations” is a 1997 miniature of mosaic and motoric character, containing episodes varying in terms of motion types. It presents visions, notions, fantasies and images inspired by our region.


12

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

Kościół św. Jakuba St. Jacob’s Church

Kamień węgielny pod budowę kościoła położył biskup chełmiński Herman w roku 1309. Datę tę znamy dzięki upamiętnieniu jej w majuskułowym napisie, na dekoracyjnych glazurowanych cegiełkach okalającym wnętrze prezbiterium. Kościół zawsze pełnił funkcję parafialnego, przechodząc przez ręce swoich fundatorów tj. Krzyżaków, poprzez cysterki – benedyktynki i luteran, by w połowie XIX wieku powrócić w ręce sióstr zakonnych. Mimo, że jest najmłodszym i najmniejszym kościołem gotyckim w Toruniu, wyróżnia się swoim wyważeniem i względami architektonicznymi będąc przykładem budowli sakralnej w rzadkim na tych terenach układzie bazylikowym. Najcenniejszymi zabytkami wyposażenia są bogate i cenne średniowieczne polichromie ścienne oraz liczne zabytki sztuki gotyckiej, m.in. krzyż Drzewo Życia, obraz Pasji Chrystusowej, liczne figury i rzeźby oraz wyjątkowy XVII-wieczny prospekt organowy.

The cornerstone of the church was laid by Herman, the bishop of Chełmno, in 1309. We know this date thanks to the fact that it has been commemorated in capital letters on decorative glazed bricks surrounding the interior of the presbytery. The church has always served as a parish, passing through the hands of its founders, i.e. the Teutonic Knights, through Cistercian and Benedictine nuns as well as Lutherans, to return in mid-19th century into the hands of the nuns. Despite being the youngest and smallest gothic church in Toruń, it stands out owing to its balance and architectural features, constituting an example of a sacred building in a rare in these parts basilica layout. The most valuable monuments within it are its rich and valuable medieval wall paintings as well as numerous examples of Gothic art, e.g. the ‘Tree of Life’ Cross, a painting of Christ’s Passion, many statues and sculptures, and a unique 17th-century organ casing.


24.06 — 2.09.17, Toruń

1.07 (sobota) – godz. 12:00 scena na barce – Bulwar Filadelfijski (Saturday) – 12.00 am The Stage on the Barge – Bulwar Filadelfijski Wstęp wolny Admission free

muz-arch.pl

13

KUJAWSKIE WAKACJE − koncert dla dzieci KUYAVIAN HOLIDAYS − a concert for children Aleksander Mozol − skrzypce / violin Magdalena Miszewska − akordeon / accordion Tomasz Gumowski − kontrabas / double bass Olga Wróblewska − prowadzenie / speaker

W programie muzyka ludowa, kujawskie stroje i zwyczaje. Dla dzieci tradycyjne zabawy z regionu. In the programme: folk music, dresses and customs of Kujawy, and traditional plays from the region for children.

Podczas koncertu zapoznamy się z muzyką ludową w kujawskim wydaniu, która okraszona będzie pięknymi strojami regionu. Zagrają dla nas muzycy od wielu lat związani z kulturą ludową. Przedstawione zostaną również zwyczaje i zabawy z Kujaw, w których najmłodsi uczestnicy koncertu będą mogli wziąć aktywny udział.

The concert will present the folk music of the Kujawy region. The performing musicians, wearing the beautiful regional dress, have been involved in fostering folk culture for many years. The event will also give an opportunity to become familiar with the folk customs and plays of the region, which will be particularly attractive for the youngest participants who will be invited to get involved in the plays.


14

1.07 (sobota) – godz. 20:00 koncert z Wieży oraz na Dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego (Saturday) – 8.00 pm a concert on the Tower and in the Courtyard of the Old Town Hall Wstęp wolny Admission free

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

ROCZNICA 500-LECIA REFORMACJI − MUZYKA DOBY PRZEMIAN 500TH ANNIVERSARY OF THE REFORMATION − MUSIC OF THE TRANSFORMATION ERA Tubicinatores Gedanenses: Paweł Hulisz, Emil Miszk, Mirosław Brzozowski i Piotr Kowalkowski − trąbka historyczna / historical trumpet Paweł Szewczyk − kotły historyczne / historical drums Błażej Musiałczyk − pozytyw / chair organ

W programie / The programme will include: Turmmusik − koncert z Wieży, m.in.: C.Ph.E. Bach, N. Herman / Gdańska Tabulatura, Koncert na Dziedzińcu, m.in.: G. Fantini, J.S. Bach

Muzyka dawna, w szczególności barokowa, budzi w słuchaczach ogromny podziw, a instrumentalistom i muzykologom spędza sen z powiek, z uwagi na fakt, iż jej wykonywanie do łatwej sztuki nie należy. Mimo wielu trudności natury wykonawczej zespół Tubicinatores Gedanenses, chętnie i coraz częściej sięga do tej muzyki, a próbując odnaleźć brzmienie zbliżone do tamtych czasów muzycy wykorzystują kopie instrumentów z wspomnianej epoki. Istotą koncertu jest również unikatowa prezentacja zapomnianej tradycji Turmmusic – koncertowania z wież na trąbkach historycznych, przez trębaczy wieżowych, zatrudnianych przez miasto już w XV wieku. W przypadku koncertu festiwalowego, jego I część zainaugurowana zostanie więc z Wieży gotyckiego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Na II część przeniesiemy się na Dziedziniec Ratusza, tak aby wysłuchać pozostałych utworów przygotowanych specjalnie na nasz koncert. W programie, oprócz rzadko prezentowanych polskich utworów barokowych znajdą się dzieła oryginalnie przeznaczone na korpus trębaczy i perkusję, czyli charakterystyczna formacja muzyczna XVII i XVIII wieku, koncertująca zarówno na wieżach, w dworach, w kościołach, jak i towarzysząca wojskom podczas bitew i przemarszów.

Early music, especially from the Baroque period, fills the listeners with tremendous admiration and keeps instrumentalists and musicologists awake at night, due to the fact that performing it is not an easy task. Despite the many difficulties, the group Tubicinatores Gedanenses willingly and increasingly often takes on such music, and when trying to find a sound similar to those times, musicians use copies of instruments from the era. The concert’s essence is also a unique presentation of a forgotten tradition of Tower music – performing music from the top of a tower on historical trumpets by tower trumpeters employed by the city as early as in the 15th century. In the case of the festival concert, its first part will open with a performance from the tower of the Gothic Old Town Hall of Toruń. For the second part, we will move to the courtyard of the Town Hall, in order to listen to the other pieces prepared especially for the concert. In the programme, apart from rarely presented Polish Baroque music, there are pieces originally intended for a corps of trumpeters and percussion, a characteristic music formation of the 17th and 18th century music, performing on towers, at courts, in churches, and accompanying troops during battles and marches.


Ratusz Staromiejski The Old Town Hall Budynek najważniejszego niegdyś miejsca w mieście to jeden z najokazalszych gotyckich obiektów wielkomiejskich w Europie. Jego obecna forma stanowi rezultat wielowiekowych przekształceń architektonicznych. Powstał w końcu XIV wieku w okresie szczytowego rozwoju miasta. Ewenementem była również jego funkcjonalność – łączył w sobie zarówno funkcje handlowe, administracyjne i sądownicze. Dziś obiekt należy do Muzeum Okręgowego i gromadzi w swoich wnętrzach zbiory sztuki gotyckiej, rzemiosła artystycznego, poczet królów polskich, galerię malarstwa polskiego, toruńskie monety oraz niezwykle cenny skarb ze Skrwilna i Nieszawy. Sala Mieszczańska Sala Mieszczańska przyjęła swoją nazwę od znajdującej się tu kolekcji portretów oraz tarcz herbowych toruńskich mieszczan. Była najważniejszą miejską salą i gościła niejednokrotnie władze królewskie, posłów oraz inne ważne osobistości. To tu odbywały się również sejmiki pruskie oraz aż trzykrotnie sejmy polskie. W tej Sali przekazano Polakom władzę w 1920 roku. Dziś nadal pełni funkcję reprezentacyjnej sali, w której odbywają się spotkania, konferencje i koncerty. Wieża Ratuszowa Zbudowana w 1274 roku jest najstarszą wieżą tego typu w Europie środkowo-wschodniej i najstarszą częścią samego Ratusza. Znajduje się u zbiegu skrzydeł południowego i wschodniego i wybudowana została w typie flandryjskich wież strażniczych. W przeszłości pokryta była także wysokim gotyckim hełmem, który dumnie wystawał nad miastem do roku 1703, kiedy to w wyniku szwedzkiego ataku wieża niemal doszczętnie spłonęła. Najbardziej ucierpiało znajdujące się tam miejskie archiwum, z którego nic nie pozostało. Dziedziniec Obszerny, wewnętrzny dziedziniec Ratusza Staromiejskiego, pierwotnie z czterema przelotowymi bramami, obecnie jest miejscem licznie odwiedzanym przez turystów. Dziś tylko dwie bramy są używane i otwierane – północna i południowa. Odbywają się tu liczne wystawy czasowe, koncerty i inne wydarzenia.

The building of this once main landmark in the city is one of the most magnificent gothic objects in metropolitan areas in Europe. Its current form is the result of architectural transformations over many centuries. It was created at the end of the 14th century, during the peak period in the city’s development. Its functionality was also unique, combining commercial, administrative, and judicial functions. Today the object belongs to the District Museum and holds in its interiors collections of Gothic art, craftwork, portraits of Polish kings, a gallery of Polish painting, Toruń coins, and extremely valuable treasures of Skrwilno and Nieszawa. The Burghers’ Hall The Burghers’ Hall took its name from the collection of portraits and coats of arms of Toruń’s citizens. It was the most important room of the Town Hall and on several occasions hosted royals, envoys and other important personalities. It was here that the Prussian councils gathered, as did, on three occasions, the Polish Sejm. In this room, power was passed over to Poles in 1920. These days, it still serves as a representative hall, which hosts meetings, conferences and concerts. The Town Hall Tower Built in 1274, it is the oldest tower of this type in Central and Eastern Europe, and the oldest part of the Town Hall. It is located at the meeting of the southern and eastern wings, and was built in the style of Flanders watchtowers. In the past it was covered with a high Gothic helmet, which proudly protruded above the city until 1703, when as a result of a Swedish attack the tower almost completely burned down. The city archive located within suffered the most, as none of it survived. The Courtyard The vast inner courtyard of the Old Town Hall, originally with four gates, is currently a place frequently visited by tourists. Only two gates, north and south, are used and opened these days. It hosts numerous temporary exhibitions, concerts and other events.


16

8.07 (sobota) – godz. 20:00 Sala Wielka Dworu Artusa (Saturday) – 8.00 pm The Great Hall of the Artus Court Bilety / Tickets 25 / 20 zł

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

Z PIEŚNIĄ WOKÓŁ BAŁTYKU WITH A SONG AROUND THE BALTIC SEA Aarne Pelkonen (Finlandia) − baryton / baritone Juho Alakärppä (Finlandia) − fortepian / piano

Koncert pod patronatem Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Toruniu − Tadeusza Pająka. The concert is organised under the patronage of Tadeusz Pająk, the Honorary Consul of the Republic of Finland in Toruń.

W programie m.in.: / The programme will include: F. Schubert, K. Szymanowski, J. Sibelius, P. Czajkowski

Z okazji 100-lecia proklamowania niepodległości Republiki Finlandii do współpracy zaprosiliśmy artystów właśnie z tego kraju – barytona Aarne Pelkonena oraz pianistę Juho Alakärppę, którzy ukończyli znakomitą Sibelius Academy w Helsinkach. Wykonawcy są laureatami wielu nagród w prestiżowych konkursach w Niemczech, Holandii i Finlandii. Pieśń romantyczna jest szczególną formą muzyczną XIX wieku, kiedy to nastąpił jej intensywny rozwój jako pieśni wokalnej z towarzyszeniem fortepianu. Za twórcę romantycznej pieśni solowej i niezrównanego mistrza tej formy muzycznej uznany jest

The recital ‘Around the Baltic Sea with songs’ is directed at the Romantic music lovers, particularly fond of intricately lyrical vocal music from that period. The Romantic song is an extraordinary musical form of the nineteenth century, a period of its intense development as music to be performed to piano accompaniment. The matchless composer and the originator of Romantic musical pieces for solo voices was undoubtedly Franz Schubert, whose oeuvre includes over 600 compositions in this genre. The festival concert will present not only several songs composed by him, but also by such notable continuators as Robert Schumann and other composers, whose work is better known for instrumental music, including Jean Sibelius, Pyotr Tschaikovsky and Sergey Rachmaninov. On the occasion of the hundredth anniversary of Finland’s proclamation of independence, we have invited two artists from that country: the baritone Aarne Pelkonen and the pianist Juho Alakärppä, both of whom graduated from the prestigious Sibelius Academy in Helsinki. The musicians have won numerous prizes in widely recognised competitions in Germany, Finland and the Netherlands.

Franz Schubert, który w swojej spuściźnie pozostawił ponad 600 kompozycji tego typu. Podczas koncertu festiwalowego usłyszymy właśnie kilka pieśni Schuberta, jak również jego nie mniej cenionych następców tj. Roberta Schumanna oraz kompozytorów znanych nam bliżej z muzyki instrumentalnej – symfonicznej i kameralnej, tj. Jeana Sibeliusa, Piotra Czajkowskiego i Sergieja Rachmaninowa.


24.06 — 2.09.17, Toruń

15.07 (sobota) – godz. 20:00 Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego (Saturday) – 8.00 pm Townsmen Hall of the Old Town Hall

17

muz-arch.pl

RODZIME TALENTY NATIVE TALENTS Anna Maria Staśkiewicz − skrzypce / violin Marcin Zdunik − wiolonczela / cello Paweł Wakarecy − fortepian / piano

Bilety / Tickets 35 / 25 zł

Owocem muzycznego spotkania trójki wybitnych polskich artystów będzie koncert Rodzime Talenty, na który zapraszamy do Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. W interpretacji tria artystów, z których dwójka pochodzi z Torunia: skrzypaczki Anny Marii Staśkiewicz (laureatki III nagrody na XIII Międzynarodowym Konkursie im. H. Wieniawskiego w Poznaniu w 2006 r.), pianisty Pawła Wakarecego (finalisty XVI Konkursu Chopinowskiego) oraz towarzyszącego im wiolonczelisty Marcina Zdunika (laureata I nagrody, Grand Prix oraz 9 innych nagród w VI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie), usłyszymy dwa Tria fortepianowe − Panufnika i Schuberta. Program koncertu został skonstruowany w taki sposób, aby zaprezentować wciąż rzadko wykonywaną kompozycję Andrzeja Panufnika, wybitnego polskiego kompozytora ubiegłego wieku, w kontekście zaliczanej do kanonu repertuarowego twórczości Franciszka Schuberta, prekursora muzycznego romantyzmu. Oba utwory oferują lekkie, delikatne brzmienie zespołu, nawiązują do mozartowskich wzorców piękna muzycznego. Krótkie, piętnastominutowe Trio Panufnika pełnić będzie w koncercie funkcję uwertury do szeroko zakrojonej formy Tria B-dur Schuberta. Trio fortepianowe Panufnika jest utworem otwierającym katalog jego twórczości, stanowiąc pierwszą i jedyną zachowaną kompozycję przedwojenną (zrekonstruowaną z pamięci przez kompozytora po wojnie – oryginalne partytury spłonęły podczas Powstania Warszawskiego). Sam kompozytor uznawał dzieło za swoje „pierwsze poważne osiągnięcie kompozytorskie”.

fot. Barbara Popiel

W programie m.in.: / The programme will include: A. Panufnik − Trio fortepianowe; F. Schubert − Trio fortepianowe B-dur

The concert Native Talents to be held in the Tawnsman Hall of the Old Town Hall will present the results of musical co-operation between three eminent Polish artists, two of whom come from Toruń: Anna Maria Staśkiewicz (violin), the winner of the third prize at the 13th International Wieniawski Competition in Poznań (2006), Paweł Wakarecy (piano), a finalist in the 16th Fryderyk Chopin Piano Competition, and Marcin Zdunik (cello), the winner of the 6th International Lutosławski Cello Competition (Grand Prix, the first prize and nine other prizes). The musicians will perform two piano trios, one by Andrzej Panufnik and the other by Franz Schubert. The programme of the concert aims to present that particular composition by Panufnik, which is still relatively rarely performed (despite the recognition of the composer as one of the greatest Polish composers of the twentieth century), in the context of Schubert’s music and of his role as a forerunner of musical Romanticism. Both compositions are known for its characteristic ethereal beauty and make one think of the Mozartian principles of aesthetic value in music. The 15-minute-long Panufnik’s Trio will be played as an overture to the magnificent musical form of the Trio in B-flat major by Schubert. The Piano Trio by Panufnik opens the catalogue of his work as the single surviving prewar composition by him (reconstructed from memory, since the original manuscripts perished in the Warsaw Uprising). The composer himself regarded this work as his ‘first serious achievement’.


18

22.07

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

ZWYCIĘSKIE SKRZYPCE THE WINNING VIOLIN

(sobota) – godz. 20:00 Sala Prób CKK Jordanki (Saturday) – 8.00 pm Rehearsal Hall in CKK Jordanki

Aleksandra Li (Rosja) − skrzypce / violin Katarzyna Wieczorek − fortepian / piano

Bilety / Tickets 25 / 20 zł

Koncert w ramach nagrody pozaregulaminowej w IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym − Toruń 2016 ufundowanej przez Przewodniczącego Rady Miasta Torunia − Marcina Czyżniewskiego. The concert is a part of the special prize in the 4th International Violin Competition Toruń 2016 awarded by Chairman of the Board of the City of Toruń, Marcin Czyżniewski.

W programie m.in.: / The programme will include: W. A. Mozart − Sonata skrzypcowa B-dur KV 454; F. Schubert − Rondo Brillant h-moll D 895 na skrzypce i fortepian; S. Prokofiev − Pięć melodii op. 35 bis na skrzypce i fortepian; H. Wieniawski − Fantazja op. 20 na tematy z opery Faust Do naszego miasta powraca Aleksandra Li – laureatka ostatniej edycji międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego – Toruń 2016, aby w ramach nagrody za zajęcie III miejsca wykonać recital składający się z kompozycji Mozarta, Prokofieva, Schuberta i Wieniawskiego. Aleksandra Li – rosyjska skrzypaczka, studiowała w prestiżowym Konserwatorium Piotra Czajkowskiego w Moskwie, a obecnie związana jest z Royal College of Music w Londynie. Program ułożony specjalnie na potrzeby toruńskiego koncertu składa się z kameralnych dzieł na skrzypce i fortepian, poczynając od mozartowskiego klasycyzmu w postaci Sonaty skrzypcowej B-dur KV 454, poprzez romantyczne Rondo Brillant h-moll Schuberta, Pięć melodii op. 35 bis Prokofieva, aż po wirtuozowską Fantazję brillante op. 20 Wieniawskiego, opartą na tematach zaczerpniętych z opery Gounoda Faust. Przy fortepianie zasiądzie światowej klasy polska pianistka i akompaniatorka, na stałe mieszkająca w Niemczech – Katarzyna Wieczorek, znana z magicznego poczucia muzycznego oraz niezwykłej wszechstronności.

Alexandra Li, one of the prizewinners of the International Violin Competition – Toruń 2016 (3rd prize), will visit our town to play a recital presenting selected musical pieces by Mozart, Prokofiev, Schubert and Wieniawski. The Russian violinist Alexandra Li studied in the prestigious Pyotr Tschaikovsky Conservatory in Moscow, currently at the Royal College of Music in London. The programme prepared for the concert in Toruń includes several pieces of chamber music for violin and piano: the Violin Sonata in B-flat major (KV 454) by Mozart, Schubert’s Rondo Brillant in B minor, Five Melodies for Violin and Piano (op. 35 bis) by Prokofiev and the virtuoso Fantaisie Brillante (op. 20) by Wieniawski on themes from Gounod’s Faust. The accompanying piano parts will be played by the world famous Polish pianist Katarzyna Wieczorek, whose magical sense of music and remarkable versatile talent are widely appreciated. fot. Łukasz Ułanowski


24.06 — 2.09.17, Toruń

29.07 (sobota) – godz. 20:00 Sala Widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury (Saturday) – 8.00 pm Concert Hall of the Youth Culture Centre Bilety / Tickets 35 / 25 zł

19

muz-arch.pl

SAKSOFON ZNANY I NIEZNANY SAXOPHONE KNOWN AND UNKNOWN Nordic Saxophone Quartet (Szwecja) w składzie: Johannes Thorell – saksofon sopranowy / soprano saxophone Martin Eriksson – saksofon altowy / alto saxophone Matias Björnstad – saksofon tenorowy / tenor saxophone Arnulv Steinsvik – saksofon barytonowy / baritone saxophone gościnnie: Monika Skruszewicz – skrzypce / violin

W programie m.in.: / The programme will include: D. Nelson − Full Throttle; J. Hedin − Ettåtrettifem; G. Gershwin (arr. Mikael Råberg) − z Porgy and Bess; C. Bray − Quartet; Gotländsk sommarnatt; M. Skoryk − Melody; T. Monnakgotla − Crossing Borders; V. Runchak − Morse Code

The Nordic Saxophone Quartet, a musical group of the best Scandinavian saxophonists, will present their programme entitled Crossing Borders, which includes works by Nordic composers as well as by such musical geniuses as, among others, George Gershwin. The programme transcends the divisions between musical styles and emphasises their interrelationships. The Quartet has invited the Toruń violinist Monika Skruszewicz to play with them the musical pieces Gotländsk sommarnatt by the Swedish composer Svante Pettersson and A Melody by the Ukrainian composer Myroslav Skoryk. This concert, a unique blend of classical, jazz, folk and tango music, will include the world premiere of selected compositions by Charlotte Bray, a young British composer, who is likely to be present at the event.

Program koncertu przełamuje granice między stylami muzycznymi i podkreśla wpływy, które wzajemnie się w nim przenikają. Do współpracy podczas projektu artyści zaprosili toruńską skrzypaczkę – Monikę Skruszewicz, która wraz z nimi wykona szwedzki utwór Gotländsk sommarnatt oraz Melody ukraińskiego kompozytora Myroslawa Skoryka.

Nordic Saxophone Quartet – zespół złożony z najlepszych skandynawskich saksofonistów, zaprezentuje w Toruniu autorski program Crossing Borders, będący z jednej strony prezentacją twórczości rodzimych kompozytorów, z drugiej natomiast dorobku artystycznego takich mistrzów jak m.in. George Gershwin.

W trakcie występu będzie miała miejsce światowa premiera utworów cenionej brytyjskiej kompozytorki młodego pokolenia – Charlotte Bray, która być może zaszczyci nas na koncercie swoją obecnością . Zapraszamy na unikatowe połączenie muzyki klasycznej, jazzu, folkloru i tanga!


20

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

Młodzieżowy Dom Kultury Cultural Centre for Young People Budynek Młodzieżowego Domu Kultury znajduje się na terenie nadanym przez władze miasta Bractwu Strzeleckiemu (Kurkowemu) w 1489 roku. Najstarsze wzmianki o powstałym budynku pochodzą z końca XVIII wieku. Sala widowiskowa MDK to dawna sala do ćwiczeń bractwa, w której zachowała się scena i balkon oraz stiukowa dekoracja plafonu i ścian z dekoracją arkadową i motywami liści akantu w neobarokowej stylistyce. Obecnie siedzibę ma tu od 1952 roku Młodzieżowy Dom Kultury, którego głównym celem jest wychowanie odbiorców sztuki, jej przyszłych twórców i aktywnych uczestników życia społecznego. The building of the Cultural Centre for Young People is situated on the plot of land given to the Municipal Defence Service in 1489. The first mentions about the building date back to the late 18th century. The Concert Hall of the Centre was formerly used for training by the members of the Service. The hall is known for its original stage and balcony as well as stucco decoration of the ceiling and walls with neo-baroque motifs of acanthus leaves. Since 1952 the building has been home to the Cultural Centre for Young People, which aims to educate people receptive to the arts, prospective artists as well as active participants in social activities.


24.06 — 2.09.17, Toruń

5.08 (sobota) – godz. 20:00 Sala Wielka Dworu Artusa (Saturday) – 8.00 pm The Great Hall of the Artus Court Wstęp wolny* Admission free*

21

muz-arch.pl

MUZYCZNE MOSTY Z ESTONIĄ MUSIC BRIDGES WITH ESTONIA Piano Quartet InterEST (Estonia): Maarja-Helen Oserov − skrzypce / violin Merike Heidelberg − altówka / viola Valle-Rasmus Roots − wiolonczela / cello Auli Lonks − fortepian / piano

W programie m.in.: / The programme will include: Eduard Tubin − Piano Quartet in C sharp minor; Erkki-Sven Tüür − Architectonics 7 for violin, cello and piano; Robert Schumann − Piano Quartet in E flat major, op. 47; H. Eller − Lyrical pieces No. 1 in E major and No. 2 in F minor The Piano Quartet InterEST was formed in 2016 in Estonia’s capital, Tallin. The musical ensemble has a traditional repertoire, which also includes Estonian music and works by contemporary composers. All its members study at the Estonian Academy of Music and Theatre in Tallin; they also studied in such places abroad as Lausanne, Berlin and Vienna. Prizewinners of country-wide and international competitions, they have played as soloists with numerous orchestras in Estonia and other countries.

Kwartet fortepianowy InterEST to zespół kameralny założony w 2016 roku w stolicy Estonii, Tallinie. Zespół wykonuje tradycyjny repertuar włączając w to muzykę estońską, a także utwory współczesnych kompozytorów. Wszyscy członkowie kwartetu są studentami Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinie, kształcili się również na zagranicznych uczelniach w Lozannie, Berlinie i Wiedniu. Artyści są laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych, występowali również w roli solistów z wieloma orkiestrami estońskimi, a także za granicą. W programie koncertu znajdą się utwory trzech czołowych kompozytorów estońskich, a całość zwieńczy Kwartet fortepianowy Es-dur op. 47 Roberta Schumanna. Eduard Tubin znany głównie z muzyki symfonicznej (gdzie stawiany jest obok takich mistrzów jak Sibelius i Szostakowicz) jest również twórcą pieśni chóralnej, koncertów solowych czy muzyki kameralnej. Erkki-Sven Tüür jest natomiast jednym z najpopularniejszych żyjących kompozytorów estońskich, spełniającym się także w muzyce rozrywkowej. Doskonałym przykładem współczesnego utworu kompozytora, wpisującym się w ideę naszego festiwalu, jest dzieło „Architectonics 7”, które w Toruniu zaprezentowane zostanie po raz pierwszy. Na zakończenie usłyszymy Kwartet fortepianowy Es-dur op. 47 Roberta Schumanna, będący swoistym połączeniem porządku formy z silną emocjonalnością. Pulsujący rytm, zwinne i lekkie scherzo, śpiewny temat wiolonczeli oraz przebojowe finałowe rondo to cechy utworu, które w połączeniu z atmosferą romantycznego wzburzenia wypełnią dźwiękami przestrzeń największej i najbardziej reprezentacyjnej sali toruńskiego Dworu Artusa.

* Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki od 1 lipca. * Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki from 1st July.

The programme will consist of selected works by three eminent Estonian composers and the Piano Quartet in E-flat major op. 47 by Robert Schumann. Eduard Tubin is known primarily for his symphonic works (in this respect, his accomplishments are often mentioned in the same breath with those by such masters as Sibelius and Shostakovitch) as well as for his compositions for choir, concertos for solo instruments and chamber music. Erkki-Sven Tüür is one of Estonia’s most popular living composers, who is involved also in the field of entertainment music. A magnificent example of his work, one which corresponds to the idea of our festival, is the composition ‘Archtectonics 7’ which will have its world premiere in Toruń. The concert will end with the Piano Quartet in E-flat major op. 47 by Robert Schumann, whose musical orderly form is coupled with a strong emotional component. The most splendid and spacious hall in the Artus Court will resound with the pulsating rhythms of this deftly composed light scherzo, with the rich cello cantilena theme and the tour de force of the final rondo, imbued with tumultuous airs characteristic of Romanticism.


22

13.08 (niedziela) – godz. 20:30 scena na barce – Bulwar Filadelfijski (Sunday) – 8.30 pm The Stage on the Barge – Bulwar Filadelfijski Wstęp wolny Admission free

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

MUZYKA NA WODZIE − koncert z okazji Roku Rzeki Wisły WATER MUSIC − a concert for the Year of the River Vistula Orkiestra Filharmonii Pomorskiej w składzie kameralnym The Pomeranian Philharmonic Orchestra chamber ensemble Mariusz Smolij − dyrygent / conductor

W programie m.in.: / The programme will include: G.F. Händel − Muzyka na Wodzie; P. Breiner − Beatles Go Baroque; L. Anderson − Plink, Plank, Plunk; L. Anderson − Fiddle – Faddle; J. Haydn − Symfonia No. 60 Il distratto The year 1467 was the first year of the toll-free rafting on the Vistula river. This is when the over 300-year-long “Golden Age” of transport on inland waterways in the Vistula river basin, which was one of the factors contributing to the economic, cultural and military ascendancy of the Kingdom of Poland.

Powszechnie przyjmuje się, że rok 1467 był pierwszym rokiem wolnej żeglugi na Wiśle i od tego momentu rozpoczął się ponad 300-letni „Złoty Okres” żeglugi wiślanej. Właśnie wtedy rozwinął się wolny handel w całym dorzeczu Wisły, co m.in. doprowadziło do powstania ekonomicznej, kulturalnej i militarnej potęgi Rzeczypospolitej. Wisła – symbol polskości i tożsamości, dla Torunia jest szczególnie ważna – dzięki niej w przeszłości nasze miasto stanowiło ważny ośrodek handlowy, a dzisiaj – poprzez szereg inwestycji nasi mieszkańcy oraz liczni turyści mogą korzystać z uroków i możliwości największej z polskich rzek. Na pamiątkę 550 rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle rok 2017, decyzją Sejmu RP, obchodzimy w Polsce jako Rok Rzeki Wisły. W programie naszego festiwalu nie mogło więc zabraknąć akcentów artystycznych, związanych z tegorocznymi obchodami. Na Bulwarze Filadelfijskim stanie specjalnie przygotowana barka, która stanowić będzie scenę dla artystów Filharmonii Pomorskiej pod batutą Mariusza Smolija, którzy wspólnie wykonają najpopularniejsze dzieło Georga Friedricha Händla – „Muzyka na wodzie”. Ta barokowa kompozycja stanowi przykład ówczesnej muzyki rozrywkowej wykonywanej na wolnym powietrzu i stworzonej docelowo na użytek szerokiego grona publiczności. Oprócz przeboju Händla zabrzmi również nieco bliższy naszym czasom repertuar w postaci m.in. barokowych aranżacji przebojów zespołu The Beatles.

The Vistula, a symbol of Polish identity, has been particularly important for Toruń. It was owing to the river that our town could thrive as an important trade centre. Today, following a series of investments in infrastructure, the inhabitants of Toruń as well as numerous tourists can savour the beauty of the longest of all Poland’s rivers and the opportunities provided by it. The Polish Sejm has decided that the year 2017 is celebrated as the Year of the Vistula River on the occasion of the 550th anniversary of the first toll-free rafting on the river. The Festival cannot do without artistic events related to these celebrations. The artists of the Pomeranian Philharmonic, conducted by Mariusz Smolij, will perform the most popular work by Georg Friedrich Händel, “Water Music”. The orchestra will be set on a special barge moored to the bank of the river on Bulwar Filadelfijski. The Baroque style musical piece to be performed there is an example of entertainment music played in the open air and composed to satisfy a variety of musical tastes. In addition to Händel’s masterpiece, we will also hear some modern music in historical arrangements: the programme includes adaptations of The Beatles’ greatest hits in Baroque style.


24.06 — 2.09.17, Toruń

14.08 (poniedziałek) – godz. 19:00 Sala Kameralna CKK Jordanki (Monday) – 7.00 pm Chamber Hall in CKK Jordanki Bilety / Tickets 35 / 25 zł

23

muz-arch.pl

THE SOUND OF GOSPEL

Colin Williams (Wielka Brytania) − wokal / vocal Gabriela Gąsior − wokal / vocal zespół wokalny z Wielkiej Brytanii A singers ensemble from Great Britain Bogusław Kaczmar − instrumenty klawiszowe / keys Wojciech Gąsior − bas / bass; Łukasz Zając − perkusja / drums

W programie różne style muzyki gospel od tradycyjnych utworów do muzyki współczesnej. The programme will include various styles of gospel music – from traditional to contemporary. Mając w pamięci dużą dawkę pozytywnej energii płynącej ze sceny oraz żywiołowe reakcje zgromadzonej publiczności, po raz kolejny do naszego miasta zaprosiliśmy artystów specjalizujących się w muzyce gospel. Tym razem do Torunia przyjedzie Colin Williams, który w towarzystwie siedmioosobowego zespołu wokalnego z Wielkiej Brytanii, polskiej wokalistki gospel – Gabrieli Gąsior oraz zespołu instrumentalistów z Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach wykona autorski koncert Celebrate Gospel! Projekt ukazuje różnorodność muzyki gospel, sięgającej tradycją początków XIX w. a będącej kolebką oraz inspiracją dla wielu nowo powstałych gatunków muzycznych. Usłyszymy więc zarówno tradycyjne pieśni gospel, jak i nowoczesne autorskie kompozycje. Zaproszeni artyści, dzięki swojemu przebogatemu artystycznemu dossier w dziedzinie gospel, są gwarantem sukcesu kolejnego festiwalowego spotkania z muzyką tego nurtu, na które zapraszamy do Sali Kameralnej CKK Jordanki. Colin Williams – charyzmatyczny brytyjski wokalista i dyrygent muzyki gospel z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem muzycznym. Pracował dla BBC oraz BBC Radio 2, przygotowując programy “Songs of Praise” oraz “Gospel Train”. Koncertował z chórami The London Community Gospel Choir, The Harlem Gospel Choir, jak również uznanymi artystami gospel, takimi jak Jennifer Holliday czy Deronda K. Lewis. Gabriela Gąsior – wokalistka, autorka tekstów i muzyki, instruktor gospel, nauczyciel śpiewu, trener wokalny w I edycji telewizyjnego show „Bitwa na głosy”. W 2016 roku, podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie wystąpiła oraz poprowadziła chór ŚDM w Koncercie „Credo In Misericordiam Dei” pod kierownictwem Adama Sztaby.

Remembering the immense flow of positive energy coming from the stage and the lively atmosphere among the audience, we have decided to invite gospel music artists yet another time to our town. This time we will host Colin Williams, who will perform the concert “Celebrate Gospel!” together with a group of seven singers from Great Britain, the Polish Gospel vocalist Gabriela Gąsior and a band of instrumentalists from the Department of Jazz Music of the Academy of Music in Katowice. The project will showcase the variety of Gospel music, which originated in the early nineteenth century and has become the cradle and inspiration for a number of new musical genres. We will thus listen to both traditional Gospel songs as well as modern pieces composed by the performer. The invited artists, owing to their tremendously rich artistic repertoire, guarantee another brilliant success as regards the meetings with Gospel music offered by our festival. The concert will be held in the chamber music hall of CKK Jordanki. Colin Williams – charismatic British singer and conductor of Gospel music with over thirty years of musical experience. He worked for the BBC and BBC Radio 2, for which he prepared the programmes “Songs of Praise” and “Gospel Train”. He performed with such choirs as The London Community Gospel Choir or The Harlem Gospel Choir, as well as with such eminent Gospel artists as Jennifer Holliday and Deronda K. Lewis. Gabriela Gąsior – singer, composer and author of texts, singing teacher, voice coach in the first edition of the TV show “Voice Battle”. In 2016, during the World Youth Day in Krakow, she performed at the concert “Credo in misericordiam Dei” and also conducted the choir under the supervision of Adam Sztaba.


24

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

19.08 (sobota) – godz. 20:00 Sala Wielka Dworu Artusa (Saturday) – 8.00 pm The Great Hall of the Artus Court Wstęp wolny* Admission free*

MŁODZI WIRTUOZI FORTEPIANU YOUNG PIANO VIRTUOSOS

pianiści − uczestnicy Paderewski Piano Academy The pianists participating in the Paderewski Piano Academy Jakub Chrenowicz − dyrygent / conductor Toruńska Orkiestra Symfoniczna The Toruń Symphony Orchestra

W programie m.in.: / The programme will include: W.A. Mozart, F. Chopin, E. Grieg, S. Rachmaninow

Kolejny koncert festiwalowy wypełnią najsłynniejsze dzieła literatury fortepianowej w wykonaniu młodych, utalentowanych obywateli całego świata. Na Piano Paderewski Academy zgłasza się każdego roku coraz liczniej elita pianistycznej młodzieży z Europy, Azji i Ameryki. Toruńska Orkiestra Symfoniczna po raz dziewiąty towarzyszyć będzie tym utalentowanym wirtuozom podczas prób i czterech koncertów – w Inowrocławiu, Chełmnie, Toruniu i Bydgoszczy. Jury tegorocznej edycji Paderewski Piano Academy składa się z czterech znakomitych profesorów fortepianu z Niemiec, Rosji i Węgier, którymi są: prof. Bernd Goetzke, prof. Jan Jiracek von Arnim, prof. Andrey Shibko oraz prof. Balázs Szokolay. Toruński koncert odbędzie się w Sali Wielkiej Dworu Artusa, a zakwalifikowani do niego młodzi wirtuozi, przy akompaniamencie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Jakuba Chrenowicza, zaprezentują wybrane części koncertów fortepianowych Mozarta, Beethovena, Chopina, Mendelssohna, Schumanna, Grieg, Saint-Saensa, Brahmsa, Czajkowskiego bądź Rachmaninowa.

The festival concert of the day will present the most famous musical pieces for piano performed by young talented artists from all over the world. The participants in the Paderewski Piano Academy, ever more numerous and coming from Europe, Asia and America, will play to the accompaniment of the Toruń Symphony Orchestra during rehearsals and four concerts in Inowrocław, Chełmno, Toruń and Bydgoszcz. The Jury of this year’s edition of the Academy is composed of four eminent piano professors from Germany, Hungary and Russia: Prof. Bernd Goetzke, Prof. Jan Jiracek von Arnim, Prof. Andrey Shibko and Prof. Balázs Szokolay. The Toruń concert will be held in the Great Hall of the Artus Court. The qualified young virtuosos, to the accompaniment of the Toruń Symphony Orchestra conducted by Jakub Chrenowicz, will play selected pieces from piano concertos by Mozart, Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Schumann, Grieg, Saint-Saëns, Brahms, Tschaikovsky and Rachmaninow.

Szczegółowy repertuar znany będzie dopiero w przeddzień koncertu, kiedy to spośród uczestników zostanie wyłonione grono solistów, ale jednego możemy być pewni – po raz kolejny możemy przygotować się na wielką dawkę emocji i znakomite interpretacje arcydzieł fortepianowych! * Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki od 1 lipca. * Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki from 1st July.

The repertoire to be presented will be known only the day before the concert, following the decision of the Jury concerning the soloists selected for the performance. But we may be sure of at least one thing: the concert will be teeming with emotion and include brilliant interpretations of masterpieces of piano music!


24.06 — 2.09.17, Toruń

muz-arch.pl

Dwór Artusa The Artus Court

Obecny budynek Dworu Artusa, jeden z najbardziej reprezentatywnych gmachów toruńskiego Starego Miasta, został wzniesiony w latach 18891891 przez Rudolfa Schmidta na miejscu aż trzech innych budynków. Pierwotny Dwór Artusa z 1386 roku od początku był centralnym punktem życia towarzyskiego najbogatszych mieszczan. To tutaj podpisano II pokój toruński. Pierwotny budynek rozebrany w 1802 roku z powodu złego stanu technicznego został zastąpiony w 1829 roku nowym, dwupiętrowym gmachem przeznaczonym na scenę teatralną. Mieściła się tutaj również część Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Klub Studencki Od Nowa. Dziś budynek nadal pełni istotną funkcję w życiu kulturalnym i towarzyskim miasta. Obecnie jest siedzibą Centrum Kultury Dwór Artusa.

The present building of the Artus Court, one of the most representative of Toruń’s Old Town, was constructed in the years 1889-1891 by Rudolf Schmidt in place of three other buildings. The original Artus Court from 1386 was the central point of social life for the richest townsmen. It was here that the Second Peace of Toruń was signed. The original building was demolished in 1802 due to its poor technical condition, and replaced in 1829 with a new, two-storey object intended as a theatre stage. It also used to be a part of the Nicolaus Copernicus University and the student club Od Nowa. Today the building still plays an essential role in the cultural and social life of the city. It is now the seat of the Artus Court Cultural Centre.

25


26

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

Budowę murowanego Kościoła rozpoczęli w 1343 roku franciszkanie, którzy przybyli do miasta krótko po jego założeniu w roku 1239. Zachowana do dziś monumentalna gotycka świątynia jest trzecim bądź nawet czwartym kościołem zbudowanym w tym miejscu. Zgodnie z surową franciszkańską regułą budowla od początku nie posiadała wieży, a jedynie zakończony trzema sygnaturkami szczyt. Z kościołem związana jest także historia Gimnazjum Akademickiego, szkoły półwyższej, z którą związane są wybitne postacie nie tylko dawnego Torunia. W wyposażeniu Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski z XIV wieku, barokowe i rokokowe ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich. W prezbiterium obok rokokowego ołtarza głównego, znajdują się pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny. The construction of the brick church started in 1343 by Franciscans, who arrived in the town shortly after its foundation in 1239. The monumental gothic temple, preserved to this day, is the third – or perhaps even fourth – church built in this spot. In accordance with the strict Franciscan principles, from the very start the structure had no tower, only a peak decorated with three turrets. The church is also important for the history of the Academic Gymnasium, a semi-high school associated with outstanding figures of Toruń, not only in the past. The church’s interior is dominated by monumental Gothic frescoes from the 14th century, Baroque and Rococo altarpieces, a Renaissance organ, a pulpit, and epitaphs of Toruń’s patrician families. In the presbytery, next to the Rococo high altar, there are the beautifully carved Gothic choir stalls from the first half of the 15th century, and a Baroque mausoleum of Anna Vasa of Sweden.


24.06 — 2.09.17, Toruń

muz-arch.pl

26.08 (sobota) – godz. 20:00 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Saturday) – 8.00 pm Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary Wstęp wolny Admission free

27

ROMANTYCZNY GENIUSZ W SIOSTRZANEJ INTERPRETACJI ROMANTIC GENIUS IN SISTERLY INTERPRETATION Iwona Hossa − sopran / soprano Adam Szerszeń − baryton / baritone Goettinger Stadtkantorei (Niemcy) − chór / choir Bernd Eberhardt − dyrygent chóru / choir conductor Mariusz Smolij − dyrygent / conductor Toruńska Orkiestra Symfoniczna The Toruń Symphony Orchestra

W programie: / The programme will include: J. Brahms – Niemieckie requiem op. 45 Niemieckie requiem Brahmsa, stanowiące popis jego kompozytorskich umiejętności to siedmioczęściowe oratorium skomponowane do słów Pisma Świętego, a napisane pod wpływem śmierci matki kompozytora. Majestat kompozycji na chór i orkiestrę od pierwszych taktów ma za zadanie wprowadzić odbiorców w stan poruszenia i skupienia, a mimo momentami mocnych i epatujących grozą fragmentów Sądu Ostatecznego, całość Requiem charakteryzuje się dużą dozą łagodności, niosąc przede wszystkim pocieszenie żyjącym. Bez zastrzeżeń przyznać należy więc rację jednemu z biografów Brahmsa, który napisał m.in. „Jeżeli istnieje w całej literaturze dzieło, które potrafi wlać siłę i spokój w bolejące po stracie ukochanej osoby serce …to jest nim Requiem Brahmsa. Jak długo będzie istnieć na ziemi boleść ludzka i żal, tak długo trwać będzie to nieprześcignione, mistrzowskie dzieło, stanowiące źródło ożywczej pociechy dla milionów wrażliwych dusz”. Przebogata faktura, wznoszące i opadające linie melodyczne, zmienność nastojów i przejmujące partie solowe na baryton, sopran, czterogłosowy chór mieszany i orkiestrę wymagają wielkich umiejętności całego aparatu wykonawczego, dlatego też do współpracy podczas tego szczególnego koncertu zaprosiliśmy wybitnych artystów: czołową polską sopranistkę – Iwonę Hossę, wybitnego barytona – Adama Szerszenia oraz blisko stuosobowy chór z miasta partnerskiego Torunia – Getyngi. Nad całością artystyczną czuwać będzie dyrektor artystyczny TOS – Mariusz Smolij.

A German Requiem by Brahms, a showpiece of his talent, is an oratorio based on the text of the Bible. A work for choir and orchestra, it was written in remembrance of the composer’s mother and aims to evoke strong emotions and concentrate the attention of listeners right from the opening bars. On the whole, except for the at times unsettling and powerful moments reminding about the Last Judgment, the Requiem radiates with peacefulness and gives solace to the living. It would be hard to reject the arguments proposed by one of Brahms’s biographers: ‘only the Requiem by Brahms can aspire to being considered as the unique work in history which can instil strength and peace into hearts brimming with sorrow after the loss of their beloved. For as long as the earth witnesses human pain and grief, this unsurpassable masterpiece shall console millions of delicate souls’. The immensely rich character of the composition, teeming with undulating melodious passages and volatile moods, requires great technical skills of all musicians involved in the performance. For this reason, we have invited a host of excellent artists: the nearly one hundred strong choir from Göttingen, a partner city of Toruń, and the pre-eminent Polish singers: Iwona Hossa (soprano) and Adam Szerszeń (baritone), who will perform the highly emotional solo parts of the Requiem. The performance will be taking place under the direction of Mariusz Smolij, the artistic director of the Toruń Symphony Orchestra.


28

31.08 (czwartek) – godz. 19:00 Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego (Thursday) – 7.00 pm Townsmen Hall of the Old Town Hall

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

RECITAL KAREN SLACK KAREN SLACK’S RECITAL Karen Slack (USA) − sopran / soprano Bartłomiej Wezner − fortepian / piano

Bilety / Tickets 25 / 20 zł

W programie m.in.: / The programme will include: M. Ravel − Deux Mélodies Hébraïques; J. Brahms − Von Ewiger Liebe; S. Barber − Hermit Songs; arr. C. White − Over My Head; arr. M. Bonds − Lord I Just Can’t Keep From Crying; G. Gershwin − Summertime; G. Gershwin − I Got Rhythm; D. Ellington − Don’t Get Around Much Anymore; D. Ellington − It Don’t Mean A Thing Do współpracy podczas tegorocznej edycji festiwalu zaprosiliśmy również wybitnych gości zza oceanu. Sopranistka Karen Slack, bo między innymi o niej mowa, występowała z najlepszymi dyrygentami i orkiestrami na scenach teatrów operowych i sal koncertowych całego świata. Jednymi z jej najważniejszych ról były m.in. tytułowa Tosca Pucciniego, Leonora w Trubadurze oraz Violetta w Traviacie fot. Marek Hofman Verdiego. Niezwykłą wszechstronność artystki oraz jej niebywały kunszt będziemy mieli okazję podziwiać podczas recitalu poprzedzającego koncert finałowy festiwalu, w którym Karen również weźmie udział. Na program czwartkowego występu artystki w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego składają się wybrane dzieła różnych epok i odmiennych stylów muzycznych, gwarantując tym samym, że każdy miłośnik dobrych brzmień znajdzie coś dla siebie. Artystka, przy akompaniamencie pianisty Bartłomieja Weznera, zaprezentuje swój nieprzeciętny warsztat wokalny, wykonując m.in. pieśni Ravela, Brahmsa, Barbera, klimatyczne utwory wokalne z pograniczna bluesa i muzyki gospel oraz nieśmiertelne przeboje Gershwina – Summertime i I Got Rhythm. Całość dopełnią najbardziej rozpoznawalne utwory mistrza swingu i jazzu – Duke’a Ellingtona – It Don’t Mean A Thing oraz Don’t Get Around Much Anymore. This year’s edition of the festival will also include performances by American artists. To this category belongs the soprano singer Karen Slack, who has had many occasions to perform in concert halls and operas with some of the best conductors and orchestras

in the world. Among her most important roles one has to mention the titular role in Puccini’s Tosca, Leonora in Verdi’s The Troubadour and Violetta in La Traviata. The artist will also sing a recital before the final concert of the festival, which will be an occasion to admire her great versatile talent. The Thursday concert of Karen Slack to be held in the Great Hall of the Old Town Hall will present a selection of musical pieces from various historical periods and styles, which means that the programme will be attractive to all lovers of good music. Accompanied by the pianist Bartłomiej Wezner, she will perform a selection of songs by Ravel, Brahms and Barber, various compositions in blues and gospel music arrangements, the memorable Summertime and I Got Rhythm by Gershwin as well as the most cherished musical pieces by the great master of swing and jazz Duke Ellington: It Don’t Mean A Thing and Don’t Get Around Much Anymore.


24.06 — 2.09.17, Toruń

29

muz-arch.pl

Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki” CKK Jordanki – Culture and Congress Centre

fot. Marek Chełminiak

Najnowsza w Toruniu, wielofunkcyjna sala koncertowo-kongresowa, powstała w latach 2013-2015. Oficjalnie otworzona 12 grudnia 2015 roku, stała się nową siedzibą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. W 2008 roku, spośród 22 projektów zgłoszonych do międzynarodowego konkursu na Salę Koncertową w Toruniu, wybrano koncepcję autorstwa hiszpańskiego architekta Fernando Menisa – założyciela pracowni „MenisArquitectos S.L.P.”. Centrum Kulturalno-Kongresowe składa się z czterech modułów zawierających Salę Koncertową na 882 miejsca, Salę Kameralną na 287 miejsc, sale konferencyjne, kawiarnię, biura oraz dwukondygnacyjny parking podziemny na 185 miejsc.

The multi-purpose concert and conference hall, the newest in Toruń, was built in 2013-2015. Officially opened on 12 December 2015, it became the new seat of the Toruń Symphony Orchestra. In 2008, out of 22 projects submitted to the international competition for a Concert Hall in Toruń, the concept by the Spanish architect Fernando Menis, the founder of the practice Menis Arquitectos SLP, was selected. The Culture and Congress Centre consists of four modules, which contain a concert hall with 882 seats, a Chamber Hall with 287 seats, conference rooms, a café, offices, and a two-storey underground car park with 185 parking spaces.


30

2.09 (sobota) – godz. 20:00 Sala Koncertowa CKK Jordanki (Saturday) – 8.00 pm The Concert Hall of CKK Jordanki Bilety / Tickets 60 / 50 zł

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

OD LA SCALI DO BROADWAY’U − finał festiwalu FROM LA SCALA TO BROADWAY − final event Karen Slack (USA) − sopran / soprano Richard Rosenberg (USA) − dyrygent / conductor Toruńska Orkiestra Symfoniczna The Toruń Symphony Orchestra

W programie: wybrane fragmenty wokalne i instrumentalne z najsłynniejszych oper i musicali takich kompozytorów jak: G. Puccini, G. Bizet, G. Gershwin, R. Wagner, G. Rossini, L. Bernstein oraz opracowania symfoniczne Negro Spirituals. In the programme: selected vocal and instrumental fragments of the most famous operas and musicals by composers such as G. Puccini, G. Bizet, G. Gershwin, R. Wagner, G. Rossini, L. Bernstein, and symphonic works of Negro Spirituals.

Naszą muzyczną festiwalową podróż zakończymy w Sali Koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, kiedy to za sprawą sopranistki Karen Slack, przy udziale zespołu artystycznego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Amerykanina – Richarda Rosenberga, zaprezentujemy projekt Od La Scali do Broadway’u. Starannie dobrany repertuar oraz wybitni goście zza oceanu będą gwarantem wielkiej klasy wykonawczej, a przede wszystkim niezapomnianych przeżyć (mamy nadzieję) licznie zgromadzonej publiczności. Na program koncertu złożą się wybrane fragmenty wokalne i instrumentalne z najsłynniejszych oper i musicali. W interpretacji Karen usłyszymy m.in. znakomitą arię O Mio Babbino Caro, mistrzowską Habanerę z opery Carmen, czy też nieśmiertelne Summertime Gershwina. Nie lada gratkę stanowić będą również kompozycje, wykonane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, jak choćby tematy z hitowych amerykańskich musicali – Chicago, czy też Kandyd. Kolejna, już 21. edycja Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura tego dnia dobiegnie końca ale gorąco wierzymy, że poruszeni muzyką i kunsztem artystycznym zawitacie Państwo w naszych progach już niedługo – wszak za dwa tygodnie rusza nasz XXXIX sezon artystyczny, na który już dzisiaj serdecznie zapraszamy! Z całego serca dziękujemy przede wszystkim Wam – wszystkim Uczestnikom wydarzeń festiwalowych, Partnerom i Sponsorom, dzięki którym po raz kolejny mogliśmy realizować nasz sztandarowy projekt artystyczny oraz wszystkim Ludziom Dobrej Woli, bez pomocy których nasze działania nie doszłyby do skutku. Do zobaczenia na naszych koncertach! Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Our festival journey will end in the Concert Hall of CKK Jordanki: the American soprano Karen Slack, together with the Toruń Symphony Orchestra conducted by Richard Rosenberg, will present the project From La Scala to Broadway. The programme and the eminent musicians will certainly evoke unforgettable positive emotions of the audience. The concert will include such vocal and instrumental parts from the most famous opera works and musicals as O mio babbino caro, Habanera from Bizet’s Carmen and the memorable Summertime by Gershwin. In addition to that, the Toruń Symphony Orchestra will play parts of two great American musicals: Chicago and Candide. This will be the final day of the 21st edition of the International Festiwal Nova Music and Architecture, but we do hope that inspired by the musical emotions of the festival you will come back to our concert halls to enjoy the new artistic season, the 39th in the history of the Orchestra, which begins two weeks after the festival. We extend our thanks to all the participants in the festival events, partners and sponsors who have helped us in the organisation of yet another edition of our flagship artistic project and to all whose support has made this festival happen. See you at our concerts! The Toruń Symphony Orchestra


24.06 — 2.09.17, Toruń

31

muz-arch.pl

Toruńska Orkiestra Symfoniczna The Toruń Symphony Orchestra

Toruńska Orkiestra Symfoniczna we wrześniu 2017 r. rozpoczyna kolejny, XXXIX już sezon działalności. Na scenie, w trakcie koncertów sezonu 2017/2018, w towarzystwie zespołu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, zaprezentują się wybitni artyści i znakomici dyrygenci, m.in.: Agata Szymczewska, Leszek Możdżer, Jerzy Maksymiuk, Albrecht Menzel, Mariusz Smolij, Krzysztof Jabłoński, Marcin NałęczNiesiołowski, a także Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus.

In the new (39th!) artistic season, The Toruń Symphony Orchestra will be honoured to perform on stage with such eminent artists and conductors as, among others, Agata Szymczewska, Leszek Możdżer, Jerzy Maksymiuk, Albrecht Menzel, Mariusz Smolij, Krzysztof Jabłoński, and Marcin Nałęcz-Niesiołowski, and with the Amadeus Chamber Orchestra of the Polish Radio.

Jesienią tego roku realizować będziemy nowy festiwal Siły Natury, którego ideą jest połączenie powszechnie znanej i dobrze rozumianej tematyki „sił natury” wraz z mniej znanymi dziełami muzycznymi, przez co słuchacz szybciej i chętniej przybliża się do tradycji. W repertuarze koncertów festiwalowych znajdą się również monumentalne dzieła symfoniczne, m.in. słynne Planety, op. 32 Gustava Holsta.

This autumn, we will be organising the new festival entitled ‘Forces of Nature’, which will combine the well-known and widely understood themes of the forces of nature with less recognisable musical compositions. In doing so, we aim to encourage listeners to become more familiar with musical traditions. The repertoire will include some of the most impressive symphonic works, including the famous composition entitled The Planets (op. 32) by Gustav Holst.

W grudniu 2017, we współpracy ze skrzypaczką Kingą Augustyn, pod muzycznym kierownictwem Mariusza Smolija, Toruńska Orkiestra Symfoniczna planuje nagranie płyty CD z kompozycjami wybitnego polskiego kompozytora, Romualda Twardowskiego. Realizację powierzymy najlepszej polskiej firmie nagraniowej specjalizującej się w muzyce symfonicznej (DUX), zaś wydawcą będzie światowej sławy wytwórnia płytowa Naxos.

In December 2017, the Toruń Symphony Orchestra is planning to record an album with selected compositions by the eminent Polish composer Romuald Twardowski. In co-operation with the violinist Kinga Augustyn and under the supervision of Mariusz Smolij, the performances will be realised by DUX, Poland’s best record label specialising in symphonic music, whereas the album will be released by the world-class label Naxos.

Olbrzymim przedsięwzięciem będzie koncert 27 kwietnia 2018 r., kiedy to do Torunia przyjedzie Westwater Arts, amerykańska firma specjalizująca się w tworzeniu tzw. fotochoreografii. Za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu multimedialnego zaprezentuje wyjątkowe ujęcia wielkiego kanionu idealnie dopasowane do muzyki amerykańskiego kompozytora Ferde Grofé.

The festival will include one particularly brave endeavour: on 27 April 2018, we shall see in Toruń the American company Westwater Arts specialising in photochoreography. In the performance, using specialised multimedia technology, the artists will present spectacular photographs of the Grand Canyon to illustrate music composed by the American composer Ferde Grofé.

Serdecznie zapraszamy na koncerty!

See you at the concerts!


32

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

PROJEKCJE FILMOWE AN EVENING WITH FILMS Prowadzenie / Speaker – Magdalena Wichrowska

14.07 (piątek) – godz. 19:00, Hanza Cafe (Friday) – 7.00 pm, Hanza Cafe Wstęp wolny* Admission free*

„Pianomania” reż. R. Cibis, L. Franck “Pianomania” directed by R. Cibis, L. Franck Muzyka i technika? Tak! Dokument „Pianomania” przybliża nam postać Stephana Knüpfera, który jest uważany za najlepszego stroiciela. Dla muzyków jest on niekiedy ostatnią deską ratunku i tak naprawdę to od niego zależy jak piękne dźwięki wydobędzie artysta. Jest jak rzemieślnik, który poświęca swój czas na zagłębienie się w duszę instrumentu. Łączy miłość do muzyki oraz precyzję. Jest to spojrzenie na świat, które jest znane nielicznym. Barwna i pełna temperamentu postać, przedstawiona w sposób humorystyczny.

Music and technology? Yes! The documentary “Pianomania” brings us the figure of Stephan Knüpfer, widely regarded as the best piano tuner. At times he is musicians’ last hope, and the beauty of the sounds the artist extracts really depends on him. Like a craftsman, he devotes his time to delving into the soul of the instrument. He combines love of music and precision. It’s a view of the world known to few. A colourful and lively character, presented in a humorous way.

4.08 (piątek) – godz. 19:00, Hanza Cafe (Friday) – 7.00 pm, Hanza Cafe Wstęp wolny* Admission free*

„Gucza! Pojedynek na trąbki” reż. D. Milić “Gucha – a trumpet duel” directed by D. Milić Gucza – pojedynek na trąbki. Najsłynniejszy na świecie festiwal gry na trąbce angażuje najlepszych muzyków z całego świata oraz fanów muzyki bałkańskiej. Film to komediodramat, w którym młody cygański chłopak – Romeo musi udowodnić ojcu pięknej Julianny, że choć ma ciemną skórę, zasługuje na miłość jego córki. Stoi przed nim jednak ogromne wyzwanie – musi pokonać w grze na trąbce najsłynniejszego trębacza w Serbii. Historia pięknej miłości opowiedziana w gorącym bułgarskim stylu, pełna porywającej, bałkańskiej muzyki i poczucia humoru.

Gucha – a trumpet duel. The world’s most famous trumpet festival attracts top musicians from around the world and fans of Balkan music. In this comedy-drama, a young Gypsy boy, Romeo, must prove to the father of the beautiful Julijana that he deserves the love of his daughter, despite his skin colour. However, he is facing a huge challenge – he must beat the most famous trumpet player in Serbia. A beautiful love story told in hot Bulgarian style, full of spirited Balkan music and a sense of humour.

* Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki od 1 lipca. * Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki from 1st July.


24.06 — 2.09.17, Toruń

muz-arch.pl

33

20.07 (czwartek) – godz. 21:30 Kino Letnie – Zamek Krzyżacki (Thursday) – 9.30 pm Summer Cinema – the Teutonic Castle Wstęp wolny* Admission free*

18.08 (piątek) – godz. 21:00 Kino Letnie – Zamek Krzyżacki (Friday) – 9.00 pm Summer Cinema – the Teutonic Castle Wstęp wolny* Admission free*

ŚWIĄTYNIE KULTURY, cz. I Temples of Culture, Part I

ŚWIĄTYNIE KULTURY, cz. II Temples of Culture, Part II Czy budynki są w stanie przemówić własnym głosem i powiedzieć coś o nas samych i o stanie naszej cywilizacji? Film przedstawia indywidualne spojrzenie sześciu słynnych reżyserów na sześć ikonicznych europejskich budowli potraktowanych tu jak lustro nas samych i dzisiejszej kultury. Każdy z twórców pokazuje dany obiekt na swój własny sposób, przy zachowaniu charakterystycznej dla siebie stylistyki i filmowego języka. Wim Wenders portretuje słynną Filharmonię Berlińską, Robert Redford – Instytut Salka w kalifornijskim mieście La Jolla, Michael Madsen – więzienie Halden w norweskim mieście Halden, Michael Glawogger – Rosyjską Operę Narodową, Margreth Olin – Operę w Oslo, a Karim Aïnouz – Centrum Georgesa Pompidou w Paryżu. Każdy z tych budynków jest pokazany w zupełnie inny sposób, bo każdy z nich funkcjonuje na autonomicznych prawach i ma własną duszę: pod względem zewnętrznym i wewnętrznym zorganizowany jest również na innych zasadach. W filmie poznajemy nie tylko wizualny obraz tych budowli, lecz także ich architektoniczną strukturę, co we wszystkich przypadkach okazuje się znaczące. Każda z tych budowli na swój sposób staje się refleksem współczesnej kultury i doskonałym strażnikiem pamięci zbiorowej ludzkości. Jest też wyraźnym materialnym przejawem myśli i działalności współczesnego człowieka, a co więcej – pokazuje, jak wygląda jego życie, choć w każdym przypadku mamy do czynienia z zupełnie innym jego przejawem i perspektywą.

* Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki od 1 lipca. * Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki from 1st July.

Are buildings able to speak in their own voice and say something about ourselves and about the state of our civilisation? The film presents an individual look of six famous directors on six iconic European buildings, treated here as a reflection of ourselves and of today’s culture. Each of the creators shows an object in their own way, while maintaining their characteristic style and film language. Wim Wenders portrays the famous Berlin Philharmonic, Robert Redford – the Salk Institute in La Jolla in California, Michael Madsen – the Halden prison in the Norwegian town of Halden, Michael Glawogger – the Russian National Opera, Margreth Olin – the Oslo Opera House, and Karim Aïnouz – the Centre Georges Pompidou in Paris. Each of these buildings is shown in a different way, as each of them functions based on autonomous rules and has its own soul: in external and internal sense, it is also organised according to different principles. In the film, we don’t just see the visual image of these buildings, but also their architectural structure, which in all cases turns out to be significant. Each of the buildings becomes, in its own way, a reflection of contemporary culture and an excellent guardian of collective human memory. It’s also a clear material manifestation of the thoughts and activities of modern man, and what’s more – it shows our life, although in each case revealing a very different aspect and perspective.


34

29.07 19.08 (sobota) – godz. 12:00 Zbiórka przed Dworem Artusa (Saturday) – 12.00 am The starting point will be in front of the Artus Court

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

SPOTKANIE Z PRZEWODNIKIEM TOUR WITH THE GUIDE

ORGANY W TORUŃSKICH KOŚCIOŁACH na tle województwa kujawsko-pomorskiego ORGANS IN TORUŃ CHURCHES in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship

Wstęp wolny* Admission free*

Mało kto wie, że niektóre organy w toruńskich kościołach kryją w sobie bogatą i często nieznaną historię. Instrument, który nieodzownie kojarzy się z liturgią odgrywał w przeszłości znaczącą rolę. Towarzyszył najważniejszym uroczystościom rodzinnym i miejskim zarówno w kościołach katolickich, jak i luterańskich. Mało znani są też organiści oraz organmistrzowie, którzy budują te instrumenty. Wybrane toruńskie organy zostaną także porównane do innych instrumentów znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Some of the organs installed in Toruń’s churches encapsulate long and rich history, a fact which is not so commonly known. This instrument, inextricably linked to liturgy, used to play an important role in the past. Its music accompanied solemn family and municipal ceremonies both in Catholic as well as Lutheran churches. Little is known about organists and organ makers who constructed these magnificent instruments. Some examples of the art of organ making will be compared with several other instruments from the Kujawsko-Pomorskie region.

* Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki od 1 lipca. * Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki from 1st July.


24.06 — 2.09.17, Toruń

37

muz-arch.pl

Abonament Nova Muzyka i Architektura 2017 1

24.06.2017

Wirtuoz Gitary

2

08.07.2017

Z Pieśnią wokół Bałtyku

3

15.07.2017

Rodzime Talenty

4

22.07.2017

Zwycięskie Skrzypce

5

29.07.2017

Saksofon Znany i Nieznany

6

14.08.2017

The Sound of Gospel

7

31.08.2017

Recital Karen Slack

8

02.09.2017

Od La Scali do Broadway’u

ulgowy 150 zł

normalny 220 zł

Abonament I – Recitale 1

24.06.2017

Wirtuoz Gitary

2

08.07.2017

Z Pieśnią wokół Bałtyku

ulgowy 30 zł

normalny 40 zł

Abonament II – Kameralny 1

08.07.2017

Z Pieśnią wokół Bałtyku

2

15.07.2017

Rodzime Talenty

ulgowy 35 zł

normalny 50 zł

Abonament III – Skrzypce i Saksofon 1

22.07.2017

Zwycięskie Skrzypce

2

29.07.2017

Saksofon znany i nieznany

ulgowy 35 zł

normalny 50 zł

Abonament IV – Recitale 1

22.07.2017

Zwycięskie Skrzypce

2

31.08.2017

Recital Karen Slack

ulgowy 30 zł

normalny 40 zł


38

21. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

Organizacja festiwalu: Toruńska Orkiestra Symfoniczna Dyrektor – Marek Czekała Dyrektor artystyczny festiwalu – Mariusz Smolij Aleja Solidarności 1-3; 87-100 Toruń tel. +48 56 622 88 05 www.tos.art.pl muz-arch.pl Biuro festiwalowe: Magdalena Bąk – koordynator Przemysław Kempiński – kierownik Działu Organizacji Koncertów Katarzyna Olszewska Alina Reut Karolina Smolarek Adam Wójcik Identyfikacja wizualna: Jarosław Pawlicki / www.pneuma.net.pl Obsługa fotograficzna: Łukasz Ułanowski W folderze wykorzystano fotografie pochodzące z archiwów artystów oraz TOS.

Przydatne adresy CKK JORDANKI Aleja Solidarności 1-3, Toruń www.jordanki.torun.pl CK DWÓR ARTUSA Rynek Staromiejski 6, Toruń www.artus.torun.pl KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA Rynek Nowomiejski 6, Toruń www.parafiaswietegojakuba-torun.pl RATUSZ STAROMIEJSKI Rynek Staromiejski 1, Toruń www.muzeum.torun.pl MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ul. Przedzamcze 11/15, Toruń www.mdktorun.pl

Współpraca: ks. Wojciech Niedźwiecki, proboszcz parafii WNMP w Toruniu ks. Wojciech Karol Kiedrowicz, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu Beata Young, Patrick Young, HanzaTrade

KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY ul. Panny Marii 2, Toruń www.wnmptorun.diecezja.torun.pl

Organizatorzy pragną podziękować:

HANZA CAFE ul. Piekary 28, Toruń www.hanzacafe.com

Piotrowi Całbeckiemu Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Michałowi Zaleskiemu Prezydentowi Miasta Torunia Mirosławowi Graczykowi Staroście Toruńskiemu Jerzemu Janczarskiemu Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Edycie Macieja-Morzuch Dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewowi Derkowskiemu Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski

CK ZAMEK KRZYŻACKI ul. Przedzamcze 3, Toruń www.ckzamek.torun.pl


24.06 — 2.09.17, Toruń

39

muz-arch.pl

Podstawowe informacje

ADDITIONAL INFORMATION

1. Prosimy o punktualne przybycie.

1. Please be punctual.

2. Na koncertach obowiązuje zakaz wnoszenia sprzętu do fotografowania, nagrywania dźwięku, filmowania oraz transmitowania.

2. It is forbidden to take photographs during the concert, also recording sounds and images or transmitting the concerts is not allowed.

3. Organizatorzy mają prawo do utrwalania koncertów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji. Uczestnik koncertów przyjmuje do wiadomości, że udział w koncertach jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych.

3. The organisers reserve the right to register and broadcast the concerts. It is assumed that all the participants of the festival give their consent to being filmed or photographed without compensation as well to recording, transmitting and otherwise publishing their voices or images in documentary, report, advertisement and promotional materials. 4. The organisers reserve the right to change the performing artists and the repertoire.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykonawców i repertuaru.

Informacje o biletach

Tickets

Bilety na koncerty festiwalowe można kupić:

The tickets for festival concerts may be purchased:

– za pośrednictwem strony internetowej www.tos.art.pl

– via the website www.tos.art.pl

– w kasie CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, tel. +48 56 642 43 79, czynnej od czwartku do soboty w godzinach 13:00 – 19:00

– at the ticket office in CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, tel. +48 56 642 43 79, open Thursday to Saturday, 1 pm – 7 pm

– na godzinę przed koncertem w miejscu, gdzie będzie się on odbywał.

– one hour before the concert at the concert venue.

Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki od 1 lipca.

W sprzedaży również abonamenty oraz bilety grupowe. Więcej informacji na: www.tos.art.pl

Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki from 1st July. For the information about the subscriptions and group tickets please visit: www.tos.art.pl


Mecenas Główny

Partner Główny

Mecenasi

Patronat honorowy

Partnerzy

Patronat medialny

Współpraca redakcyjna

Organizator

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

21st International Festival "Nova Music & Architecture"