Page 1

อาวุธสงครามทีใ่ ช้ และคาดว่ าจะมีการใช้ โดยกองกําลังไม่ ทราบฝ่ าย (ส่ วนใหญ่ เป็ นอาวุธใหม่ ทไี่ ม่ ใช่ นํามาจากการฝังดินและคลังอาวุธทหาร)

http://tortaharn.net ลําดับ ประเภท 1 ปื น

2

ระเบิด

รูปแบบ – ชนิด

วิธีใช้ และผลของการใช้ อาวุธ

ไรเฟิ ลจู่โจม - ใช้ ทงทางเปิ ั้ ดเผยและทางลับ (Assult Rifle) - เป็ นอาวุธพื ้นฐานสําหรับการ M-16, Ak-47, HK33, ปฏิบตั กิ ารต่างๆ TAR-21 - เป็ นอาวุธที่ใช้ ได้ ผลจริงๆ ตังแต่ ้ ระยะใกล้ ไปจนถึง 100 เมตร หากไกลกว่านี ้ต้ องใช้ ทกั ษะสูง หรื อมีประสบการณ์สงู ในการใช้ อาวุธปื นเหล่านี ้มานาน ปื นลูกซอง - เป็ นอาวุธที่ใช้ ในระยะประชิดที่ (Shotgun) ได้ ผล เบอร์ 12 - ไม่สามารถยิงทะลุเสื ้อเกราะ หรื อหมวกเหล็กได้ ปื นซุม่ ยิง - เป็ นอาวุธที่ใช้ ยิงจากระยะไกล (Sniper Rifle) ขนาด .223, .308 นิ ้ว - ใช้ ได้ ผลในระยะ 100 – 300 เมตร หากไกลกว่านี ้ต้ องได้ รับ การฝึ กพิเศษ ระเบิดขว้ างสังหาร - มีขนาดเล็กพกพาสะดวก (M67) (เส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 นิ ้ว) - ก่อนใช้ งานผู้ใช้ จะต้ องเอามือ บีบกระเดื่อง และดึงสลักออก ก่อนขว้ าง หลังจากดึงสลักออก แล้ วขว้ างไป ระเบิดจะถ่วงเวลา 3 - 5 วินาที ก่อนที่จะระเบิด

หมายเหตุ - บางส่วนของอาวุธปื นเหล่านี ้ มาจากของรัฐ หลังเหตุการณ์ วันที่ 10 เม.ย.53

- บางส่วนของอาวุธปื นเหล่านี ้ มาจากของรัฐ หลังเหตุการณ์ วันที่ 10 เม.ย.53

- มีโอกาสนํามาใช้ ในการยิง บุคคลที่มีความสําคัญ เช่น ผู้ บังคับหน่วยทหาร

- สะดวกในการใช้ เพราะการ ขว้ างไม่มีเสียงทําให้ ยากที่จะ กําหนดทิศทางที่ขว้ างมาได้ - ผู้ขว้ างต้ องขว้ างในระยะใกล้


- ค่าเฉลี่ยของทหารคือระยะ ขว้ างได้ ไกลประมาณ 30 เมตร

กับระเบิดสังหาร บุคคล Claymore (M18 A)

- จากจุดระเบิด 5 เมตร สามารถ สังหารบุคคลได้ 15 เมตรทําให้ บาดเจ็บได้ และสะเก็ดอาจจะ กระเด็นไปได้ ไกลถึง 250 เมตร - เป็ นระเบิดที่ใช้ วางในการ - ที่ผา่ นมายังไม่มีการใช้ ระเบิด ป้องกันตนเองของหน่วยทหาร ชนิดนี ้ - มีขนาด 216x38x124 มม.โดย - คาดการณ์วา่ จะมีการใช้ ถ้ามี ทิศทางระเบิดจะกระจายไป การเข้ าสลายในพื ้นที่ชมุ นุม ด้ านหน้ าด้ วยมุม 60 องศา - เป็ นระเบิดที่ใช้ งานและติดตัง้ - ภายในมีลกู เหล็กขนาด 1/8 นิ ้ว ง่าย ใช้ เวลาไม่นาน แต่ให้ ผล จํานวน 700 ลูก เมื่อระเบิดวิง่ ในการสังหารสูง ออกไปที่ความเร็วประมาณ 1200 เมตร/วินาที - ระยะหวังผลในการสังหาร คือ 50 เมตร ส่วนระยะไกลสุด 250 เมตร

ระเบิดปุ๋ย ANFO (Ammonium Nitrate & Fuel oil)

- M18 A1 ในการใช้ งานจะจุด ระเบิดด้ วยเชื ้อประทุไฟฟ้า แล้ ว ลากสายไปยังจุดที่มีการกําบัง อย่างดีแล้ วทําการจุดระเบิด - เป็ นระเบิดที่ทําขึ ้นเองจากการ - ที่ผา่ นมายังไม่มีการใช้ ระเบิด ผสม วัสดุหลักคือปุ๋ยเคมีผสม ชนิดนี ้ กับแอมโมเนียม หรื อนํ ้ามันดีเซล - มีแนวโน้ มที่จะนํามาใช้ เพื่อ - การผสมกันระหว่าง ทําลายอาคาร และใช้ ทําเป็ น แอมโมเนียมไนเตรท และนํ ้ามัน ระเบิดเพลิงได้ เมื่อนํา ดีเซล ที่ทําให้ เกิดพลังในการ นํ ้ามันเบ็นซินมาร่วมในการ


ระเบิดมากที่สดุ คืออัตราส่วน ประกอบระเบิด แอมโมเนียมไนเตรท ต่อ นํ ้ามัน ดีเซล เท่ากับ 94.3% : 5.7 % สัดส่วนที่แตกต่างไปกว่านี ้จะทํา ให้ พลังในการระเบิดของ ANFO ลดน้ อยลง

3

เครื่ องยิงลูกระเบิด

ขนาด 40 มม. (M 79, M203)

ขนาด 60 มม. ขนาด 81 มม. ขนาด 120 มม.

- อํานาจแรงระเบิดส่วนใหญ่ของ ดินระเบิดชนิดเจาะสามารถ บังคับทิศทางได้ ด้วย - ยิงด้ วยการเล็งจําลองหรื อวิถี โค้ ง วิง่ ไปด้ วยความเร็ ว 76 เมตร ต่อวินาที ระยะยิงไกลสุด 400 เมตร ระยะยิงหวังผล 350 เมตร ลงมา ใกล้ สดุ ที่ระเบิดทํางานคือ 30 เมตร

- เป็ นอาวุธที่มีการใช้ งานอย่าง แพร่หลายในช่วงที่ผา่ น - ลูกระเบิดที่ใช้ ยิงมีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้ เป็ นระเบิดสังหาร ชนิดอื่นๆ หายาก

- ระเบิดมีสะเก็ดโลหะ 300 ชิ ้น วิ่งออกไปจากจุดระเบิดด้ วย ความเร็ว 1,524 เมตร/วินาที

- กองทัพไทยไม่สามารถผลิต ลูกระเบิดที่ใช้ ยิงได้ เอง รอบๆ บ้ านที่ผลิตได้ คือสิงค์โปร์

- มีอํานาจในการสังหารบุคคล ใน ระยะ 5 เมตรจากจุดระเบิด - เป็ นอาวุธที่ใช้ การยิงด้ วยการ เล็งจําลองหรือวิถีโค้ ง

- ที่ผา่ นมายังไม่มีการใช้ อาวุธ ชนิดนี ้

- ผู้ที่ยงิ ต้ องมีความชํานาญ เพราะต้ องยิงจําลองประกอบ เข็มทิศและแผนที่ ยกเว้ นผู้ที่มี ความชํานาญพิเศษ สามารถยิง ได้ ด้วยการกะด้ วยสายตา - ขนาด 60 มม.ลูกระเบิดมี อํานาจ สังหาร 20 – 30 เมตร

- มีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะ นํามาใช้ งาน โดยมีเป้าหมาย สําคัญคือ กองบัญชาการ - มีขา่ วสารเชิงลึกว่ามีคนไทย ไปฝึ กยิง ค.ที่ประเทศเพื่อน บ้ าน


- ขนาด 81 มม.ลูกระเบิดมี อํานาจ สังหาร 35 เมตร

4

จรวดต่อสู้รถถัง

- ขนาด 120 มม.ลูกระเบิดมี อํานาจ สังหาร 60 เมตร Rocket-Propelled - เป็ นอาวุธที่ให้ ผลการทําลายใน Grenade : RPG ลักษณะของการทะลุทะลวงที่ (82 มม. (RPG-2) ได้ ผล นิยมใช้ หยุดการเคลื่อนที่ และ 85 มม. (RPG-7) ของรถถัง หรื อยานเกราะ - ผู้ยิงจะต้ องได้ รับการฝึ กฝน และ ต้ องใช้ พื ้นที่โล่งในการยิง ไม่สามารถยิงในที่จํากัด หรื อ อาคารได้ - เป็ นอาวุธเล็งยิงตรง ระยะยิง ไกลสุด RPG-7 อยูท่ ี่ 920 เมตร ระยะยิงที่หวังผลคือ 300 เมตร ลงมา ยิงใกล้ ยิ่งมีความแม่นยํา - โอกาสยิงถูกเป้าหมายที่เล็ง 100% ที่ 50 เมตร 96% ที่ 100 เมตร 51% ที่ 200 เมตร และ 22% ที่ 300 เมตร

- มีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะ นํามาใช้ งานหยุดยานเกราะ และรถถัง ถ้ ามีการนํามาใช้ ใน การสลายการชุมนุม และทํา การยิงเจาะช่อง หรื ออาคารสิง่ ปลูกสร้ าง

อาวุธสงคราม  

อาวุธสงครามที่ใช้และคาดว่าจะมีการใช้โดยกองกำลังไม่ทราบฝ่าย