Page 1

Nr 3 okt 2010

Information från Torsby kommun

radonmätningskampanj i höst Torsby - en kommun med framtidsplaner välkomna flyktingungdomarna

NR 3 - 2010 TORSBY NU 


Innehåll

LEDARE............................................................ 2 Projekt destinationsutveckling........ 3 Välkomna de ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna............... 4 Nystartade företag.................................. 6 Företagsamma utvecklingen................ 7 detalj och Översiktsplanen................. 8 Miljö- och byggordlista.......................... 9 Radonkampanj............................................ 10 Nyheter från renhållningen.............. 11 Enkät i barnomsorg och skola......... 12 Yrkessärskolan på älgjakt............... 14 TorsbyBadet fyller 10 år..................... 16 simskola ....................................................... 16 Tobaksfritt kort...................................... 18 Ungdomsrådet uppmärksammar ungdomar från Östmark....................... 19 Boka idrottshallarna........................... 20 Skidtunneln................................................. 21 Välkommen till 11:a Caféet.................. 22 Anhörigvårdarkort................................ 23 Arkivens Dag............................................... 23 Tillgängligheten inventeras............. 24 Krocksäkerhet och körsäkerhet... 25 Enkät låntagare på biblioteken....... 26 Kan du klara ett elavbrott?.............. 27 Invigning omlastningsterminalen.... 28 Utökad lokal linjetrafik..................... 29 Kommunalrådet kommenterar.......... 29 Nyanställda................................................ 30 Ge&Hör musikförening presenterar sig........................................ 32

Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby Telefon: 0560-160 00 (växel) Telefax: 0560-160 25 E-post: torsby.kommun@torsby.se Webbplats: www.torsby.se Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, 0560-160 04 annette.lauritzen@torsby.se Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, 070-236 20 54, birgitta.brorson@bredband.net www.birgittabrorson.se Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson. Motiv omslag: Karin Åslund, Kilåsen har mycket ”gröna fingrar”. Här pysslar hon om sina höstvackra dahlior. Utgivning: Fyra nummer 2010 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer 341 144. FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på www.torsby.se

 TORSBY NU NR 3 - 2010

Arbetet med att utveckla kommunen fortsätter

Vi har haft val i Sverige, till riksdag landsting och kommun. Detta har påverkat oss på lokalplanet genom att kommunens personal och politiker deltagit på olika sätt. Våra tjänstemän genom att rent praktiskt ordna med valorganisationen och vi politiker genom vårt valarbete. Nu är det mesta överstökat och det nya fullmäktige har sitt första sammanträde den 2 november. Då väljs ordförande i fullmäktige, kommunstyrelse och kommunalråd samt en ny valberedning. Alla övriga nämnder och styrelser väljs senare vid decembersammanträdet. Vi står nu inför en ny mandatperiod med de löften och utmaningar som politiken har gått till val med. Jag räknar med att första tiden härefter kommer att präglas av arbete med att lägga långsiktiga planer för de kommande åren. Närmast tänker jag på översiktsplanearbetet som nu går ut på utställning, där vi planerar för hur all mark i hela kommunen bäst ska användas. Kolla in utställningen, vi behöver era synpunkter. Vidare så sträcker sig nuvarande mål och visionsdokument fram till 2012. Det innebär att dessa behöver revideras under nästkommande år och för att vi ska kunna ha en bred och god förankring i det arbetet behöver det komma i gång under vintern. För egen del känns det väldigt bra och jag känner starkt för att hugga i med nya arbetsuppgifter, det finns massor att göra när det gäller att utveckla vår kommun.

HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande 0560-160 17 hakan.laack@torsby.se


Från vänster: Projektgrupp med Annika Jonsson Långbergets Sporthotell, Reine Flodin Sunne Turism AB, Karl-Eric Westerberg Hovfjället, Mats Olsson Torsby kommun och Linda Danielsson Torsby Ski Tunnel. Foto: Ulrika Andersson.

Nysatsning på besöksnäringen Torsby kommun är projektägare till det treåriga projektet ”Destinationsutveckling och entreprenörskap i norra Klarälvdalen och Fryksdalen”. Syftet med projektet är att skapa en året-runt-destination. I slutet av juni i år kom sista pusselbiten på plats, då EU:s strukturfond; Mål 2, Regionala utvecklingsfonden för Norra Mellansverige beviljade medel till Torsby kommuns nya satsning på besöksnäringen.

föringen kommer att spegla den värmländska turiststrategin, säger Thomas Stjerndorff, kommunchef i Torsby.

Värmland roar och berör

Förutom EU-medel via Tillväxtverket finansieras projektet av Torsby kommun, Region Värmland, näringslivsbolaget TUAB, Sunne Turism AB samt områdets större turismentreprenörer; Branäs, Hovfjället, Långbergets Sporthotell, Vildmark i Värmland, Ski Sunne, Sahlströmsgården och Quality Hotel Selma Lagerlöf. – Sommarens gästenkät ”Vad önskar du dig” sammanställs i dagarna och resultatet kommer att ge oss en

Projektet bygger på den nya Värmländska turiststrategin som Region Värmland har tagit fram tillsammans med över 250 personer från 110 olika företag och organisationer kopplade till turism- och besöksnäringen. – Besöksnäringen är en viktig del för områdets utveckling. Målet med projektet är att skapa en komplett och attraktiv ”året-runt-destination” för besökaren. Attraktionerna inom området och budskapet i marknads-

Stärka befintliga turismföretag och hitta nya

vägledning om vad vi bör utveckla för att möta våra turisters önskemål. Just nu arbetar vi med planeringen av de kommande projektaktiviteterna. Projektets huvudsyfte är att genom bland annat kompetensutveckling och produktutveckling stärka de redan befintliga turismentreprenörerna och hitta nya i projektområdet. Tillsammans ska de erbjuda ett brett och attraktivt utbud av aktiviteter och boenden året runt, för att fler turister ska välja att komma hit på semester, säger Ulrika Andersson, projektledare.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta projektledare Ulrika Andersson, 070-659 60 06, ulrika.andersson@torsby.se

NR 3 - 2010 TORSBY NU 


Den 3 september var det invigning av boendet Solrosen, då allmänheten var inbjuden, och dagarna därefter flyttade de första ungdomarna in. Nu är alla här, de första 12 ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna som bor på Solrosen. De är i åldern 13-17 år och tio av dem kommer från Afghanistan, en från Eritrea och en från kurdiska delen av Iran. De är alla pojkar. Solrosen ligger i Stjerneskolans fd elevhem i Torsby tätort. I byggnaden finns också annan kommunal verksamhet. Ungdomarna som kommit är asylsökande och kom till Sverige i juni-juli och de har vistas på tillfälligt boende i Stockholm, Malmö och Norrköping. Tio av dem har dari som modersmål, en har tigrinja och en sorani (sydkurdiska). Alla söker permanent uppehållstillstånd och Migrationsverket utreder deras fall. Hur lång tid det tar för att få uppehållstillstånd, permanent eller annat, vet man inte i dagsläget. En har i början av oktober fått permanent uppehållstillstånd.

Behöver en trygg boendemiljö

– Det vi ska göra på Solrosen är att ge dem en trygg boendemiljö där det finns personal dygnet runt. De ska gå i skola, ha fritidsaktiviteter osv samtidigt som deras ärende om PUT, permanent uppehållstillstånd, utreds av Migrationsverket, berättar socialchef Ulf Johansson. Ungdomarna har eget rum och tillgång till toaletter och duschar i korridoren. Toan och duschen delar man med 5-6 andra. Det finns två likadana korridorer och i varje korridor finns även två ”datahörnor” för ungdomarna. Vi har några gemensamma salar; mat, egen enklare matlagning och kylskåp för ungdomarna,

 TORSBY NU NR 3 - 2010

större TV-rum, ett kök för tillagning av huvudmål, biljardrum, tvättmaskin. – Vi har en positiv och spännande grupp med en samordnare och åtta behandlingsassistenter med olika bakgrund, socionomer, lärare, fritidsledare, kock, sociolog, varav tre män och fem kvinnor. Några har arbetat med medlevarskap (Hasselapedagogik), några har arbetat internationellt. Åldrar på personalen är 22-60 år.

Behöver aktiv fritid

– Det är viktigt att vi kan erbjuda barnen meningsfulla fritidsaktiviteter som ger nya kontakter och nätverk och vi har ett rikt föreningsliv som möjliggör detta, säger fritidschef Kicki Velander. Vi har haft möte med några föreningar som ligger i nära anslutning till elevhemmet även personal vid elevboendet är inbjudna för att diskutera hur vi på bästa sätt tar hand om och slussar in barnen i föreningslivet. Ungdomarna har redan kommit igång med


Fritidsavdelningen uppmanar alla föreningar i Torsby att hjälpa till att ta emot ungdomarna och slussa in dem i olika verksamheter, sporter och aktiviteter!

Skola och lära sig svenska

Ungdomarna går nu i en gemensam undervisningsgrupp, med lokaler både på Stjerneskolan och i Ekeby på Frykenskolan. Successivt är det meningen att de skall komma med i ”vanliga” klasser. Redan nu är en del av ungdomarna med i praktiska ämnen som idrott och slöjd, vilket är mycket uppskattat. – Vi är två personer som arbetar med ungdomarna i skolan berättar Åke Gustavsson. Det är Eva-Lena Elesand som är lärare i ”svenska som andraspråk” och jag som är resursassistent och kontaktlänk ut i klasserna. Ungdomarna har väldigt olika skolbakgrund, några har gått flera år i skola i sitt hemland, andra mycket kortare. 10 av dem har dari som modersmål, en har sorani (sydkurdiska) och en tigrinja. Pojkarna har nu samlats i en egen undervisningsgrupp där de ska lära sig tala, läsa, skriva och förstå det svenska språket. Senare kommer de att gå ut i klasser för att även ha matte och engelska. Några av pojkarna kan lite engelska sen tidigare. De kommer också att vara ute i samhället och lära känna det på olika sätt. När språkkunskaperna har blivit tillräckliga kommer de att slussas in i vanlig klass. Pojkarna är mycket sugna på att lära sig svenska och lära känna andra ungdomar och få möjlighet till fritidssysselsättningar efter skolan.

Solrosen ligger i Stjerneskolans fd. elevhem. Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Gode män sökes

Överförmyndarnämnden söker gode män till de ensamkommande barnen och ungdomarna. En god man att bevaka deras personliga och ekonomiska angelägenheter I uppdraget ingår bl.a. att ansöka om uppehållstillstånd för barnet, om inte det offentliga biträdet har gjort det. Biträda barnet vid utredning hos Migrationsverket, polisen och socialtjänsten. Företräda barnet i hälso- och sjukvård, skola m.m. Ansöka om bistånd. Se till att barnet blir folkbokfört, ansöka om pass, visum m.m. Uppdraget är arvoderat med minst 2000 kr/månad plus kostnadsersättning och rese- och bilersättning. Uppdraget är tidsbegränsat dock längst tills barnet fyllt 18 år. Läs mer på www.torsby.se/godman.

Särskilt förordnad vårdnadshavare sökes

Omsorgsnämnden söker Särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) för de ensamkommande barnen/ungdomarna som har fått permanent uppehållstillstånd. SFV har som uppdrag att bl.a. stötta ungdomen/ barnet i kontakter med myndigheter, stötta ungdomen/ barnet i ekonomiska frågor, delta i utvecklingssamtal

Personalen på Solrosen, från vänster Camilla Larsson, Maria Jillskog, Cecilia Strömblad, Peter Wright, Kristoffer Sunna, Linda Gunnarsdotter, Mats Gustafsson. På bilden saknas Iréne Andersson och Marie Johansson Svelander.

i skolan, stötta ungdomen i att söka anhöriga i hemlandet, förbereda ungdomen för att efter 18 års-dagen klara sig själv. Uppdraget är arvoderat med ca 2000 kr/månad plus kostnadsersättning och rese- och bilersättning. Uppdraget är tidsbegränsat fram till dess att ungdomen är 18 år. Läs mer om SFV på www.torsby.se/SFV.

Vill du veta mer?

Om boendet Solrosen: Cecilia Strömblad, 0560-125 63 Om fritid: Kicki Velander, 0560-166 90 Om skolan: Eva-Lena Elesand, 070-190 35 18 Om god man: Jennie Över 0560-160 64 Om särskilt förordnad förmyndare: Veronica Öwer och Joel Wide 0560-162 00. Övergripande: socialchef Ulf Johansson, 0560-161 76

NR 3 - 2010 TORSBY NU 


Andersson, Maria Therése, Östmark Provisionsdetaljhandel

GJ Bokföringsbyrå, Östmark Redovisning och bokföring

Bengtsson, Lars Göran, Torsby Stugbyverksamhet m.m

GM Ambulans, Likenäs Sjukvårdsberedskap vid publika arrangemang

Bengtsson, Per Anders, Torsby Skogsförvaltning Big and the 50’s, Torsby Butik och handel av kläder Billskog, Bo Göran Gunnar, Stöllet Byggnadssnickeriarbeten Bjälvestrand, Erik Göran, Stöllet Byggnadssnickeriarbeten Bograngen Fastighets AB, Bograngen Äga och förvalta fastigheter Bostadsrättsföreningen Mejeristen, Torsby Brodin Fallbäcken, Lena, Sysslebäck Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk Bygg Benny, Sysslebäck Byggverksamhet Bönström, Christofer Tommy, Stöllet Drivning Bönström, Peter Mikael Jerry, Stöllet Drivning D:Eriksson Investment AB, Torsby Konsultverksamhet inom etablering av företag, företagsutveckling samt rådgivning Elarbeten i Torsby AB, Torsby Elinstallationer, försäljning av elmaterial, uthyrning av arbetskraft Elba, Torsby Idrottsverksamhet, skidskytte EM Torsby Bygg AB, Torsby Byggtjänster Fiebig, Tobias, Stöllet Skogsskötsel Forsman, Oskar Hannes,Torsby Övrig detaljhandel ej i butik Furudahl Nilsson, R Ester Vivi-Ann, Torsby Provisionsdetaljhandel

 TORSBY NU NR 3 - 2010

Groot, Robin Joannes Adrianus, Sysslebäck Specialiserad butikshandel med cyklar Gsb group Aktiebolag, Torsby Import och försäljning av köttprodukter, trävaror, möbler, metallprodukter, textil, byggvarar, fordon. Hole Alltjänst AB, Sysslebäck Maskintjänster, uthyrning av entreprenadmaskiner Holmvik, Karl Magnus, Torsby Skötsel och underhåll av grönytor Jakobsson, Ann Elisabet, Torsby Diverse övrig utbildning Jakobsson, Lars Johan, Sysslebäck Byggande av bostadshus och andra byggnader Johansson, Leif Mathias, Torsby Mark- och grundarbeten Jonsson, Nils Erik Bertil, Torsby Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler Klarälven stugby och aktiviteter i Värmland AB, Ambjörby Camping och turistverksamhet, aktiviteter och konferens Konst och kanot Handelsbolag, Lekvattnet Handel med egenproducerade och importerade konstföremål Kristensson, Emelie Sofia, Likenäs Hårvård Larsson, Nils Karl Magnus, Torsby Drift av gymanläggningar

Nilsson, Hans Johan Peter, Östmark Byggande av bostadshus och andra byggnader Nilsson, Sone Elving, Likenäs Värme- och sanitetsarbeten Norra Ny Fastighetsförvaltning AB, Stöllet Skogsvård, byggverksamhet, fastighetsförvaltning Olofsson All-teknik, Stöllet Import av hemelektronik, data och kringutrustning, larm. Försäljning, handel, installationer, konsult och support inom ovan nämnda områden. Per Berglund Bil och motor event, Torsby Bilreparationer, test av bildelar, tillverkning av div. bildelar, arrangerar företagsrace. Persson, Jan Yong Jin, Torsby Datakonsultverksamhet Petteråsen Cafeteria, Torsby Cafeteria, snackbar Phi Arabians, Torsby Stuterirörelse, uppfödning, träningsverksamhet, försäljning av hästar Raaviggen, Torsby Tillverkning, marknadsföring och försäljning av utrustning/tillbehör för båt- och friluftsliv Reock, Marie, Östmark Uppfödning av sällskapsdjur Resetjänst Värmland, Torsby Paketerade resor för grupper, guidning, upplevelser, arrangemang, konsultverksamhet Restaurang Nian Torsby Ekonomisk Förening, Torsby Restaurangverksamhet Skoglund Nilsson, Linda, Torsby Press- och övrig fotografverksamhet

Larssons Webb, Torsby Design av hemsidor samt datasupport

Styffe, Rigmor, Sysslebäck Övriga konsumenttjänster

Liljemark, Erik Martin, Torsby Drivning

Tellfors, Veronica, Torsby Sport- och fritidsutbildning


Funderar du också på att starta eget? Kontakt näringslivsbolaget Torsby Utveckling AB, Tuab, så guidar vi dig. Telefon 0560-160 18, 160 12, E-post: tuab@torsby.se

Den företags-

samma utvecklingen

i slutspurt

Betydelsen av entreprenörskap och företagsklimat har uppmärksammats allt mer på senare år. Att arbeta aktivt med företagsklimatet har visat sig ha betydelse för hur en kommun och dess företag lyckas utvecklas i en positiv riktning. Näringsliv och kommun måste därför arbeta i ett nära samarbete för att skapa rätt förutsättningar för att stärka befintliga företag och inspirera och stödja potentiella företagare.

Nya företag startar runt om i hela kommunen, från Klarälvdalen i norr till Fryksdalen i söder. Lena Brodin, Slättnebergs bageri är ett av dem. Hon tillverkar matbröd och bakverk. Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Tiny’s Hårdesign, Torsby Frisörverksamhet Tomas Gertling i Torsby AB, Torsby Skogstransporter, skogsavverkning, godstransporter, reparation av skogsoch anläggningsmaskiner och bilar Torsby Bilskrot, Torsby Partihandel med uttjänta fordon samt handel med begagnade fordon Torsby Datorbutik AB, Torsby Handel och reparationer av datorer, IT-lösningar och hemelektronik Vadje Vattenvård, Torsby Provtagning, planering, djuplodning, provfiske Woodlooks, Torsby Hundpensionat, hunduppfödning, försäljning av foder och tillbehör. Kursverksamhet.

Med utgångspunkt från detta har Torsby kommun under snart tre års tid tillsammans med Arvika, Eda, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng arbetat i projektet Den företagssamma utvecklingen, DFU, med syfte att förbättra företagsklimatet lokalt i de deltagande kommunerna. Projektets mål är att skapa långsiktig tillväxt som bygger på ett bra entreprenörs- och företagsklimat, utveckla befintligt näringsliv och skapa bättre förutsättningar för nyföretagande. Målgruppen för projektets aktiviteter är det lokala näringslivet, entreprenörer, potentiella företagare, kommuntjänstemän och kommunpolitiker. Under projekttiden som har gått har många olika aktiviteter gjorts, både internt inom den kommunala förvaltningen och riktade insatser till både befintliga företag och blivande företagare i kommunen. Seminarieserier med olika teman, informationsinsatser, företagsenkäter, finansieringsdagar och inspirationskvällar för entreprenörer är ett axplock av de aktiviteter som har gjorts hittills i projektet. Nu närmar sig projekttiden sitt

slut, men arbetet fortgår in i det sista med många spännande aktiviteter under hösten fram till och med december 2010. Bland annat planeras ett besök på en kompetensmässa i Stockholm i början av oktober där några av våra arbetsgivare får möjlighet att matchas med kompetens som de har svårt att hitta på hemmaorten. Kommunen och företagen, är arbetsnamnet på det kommande heldagseminarium som vänder sig till de deltagande kommunernas tjänstemän och politiker i projektet. Dagen kommer bland annat att handla om företagskontakter, service och myndighetsutövning samt samarbete mellan förvaltningar. Dagen arrangeras tillsammans med SKL, Sveriges kommuner och landsting den 2 november i Sunne. Nöjda kunder kommer alltid tillbaka! Så heter den seminarieserie i tre delar som riktar sig till handlare i Torsby under hösten. Kundfokus, säljteknik och ledarskap är några teman som kommer att tas upp under träffarna som leds av föreläsaren och butikschefen Douglas Lipkin. Vad gör vår kommun till morgondagens vinnare? Den frågan hoppas vi att de deltagande företagarna, tjänstemännen och politikerna får svar på under den planerade Framtidsdagen som arrangeras den 16 december i Charlottenberg. Med fokus på situationen i våra delar av Värmland diskuterar vi vilka faktorer vi måste ta hänsyn till för att bygga en framgångsrik kommun. Deltar gör Thomas Furth, Gunnar Wetterberg och Christina Lugnet med flera. Håll även utkik efter våra återkommande frukostträffar och övriga aktiviteter under hösten inom ramen för projektet! Anna Öhgren Bodén näringslivsutvecklare Torsby Utveckling AB 0560-160 18 anna.ohgren@torsby.se

NR 3 - 2010 TORSBY NU 


Torsby, en kommun med många framtidsplaner

Torsby kommun ligger i framkant i Värmland när det gäller detaljplanering. Detaljplaner är något kommunerna måste ta fram för att göra det möjligt att genomföra projekt som riktar in sig mot framtiden, att skapa förutsättningar för en god ekonomisk utveckling, fler jobb och bra, attraktiva bostäder. Exempel på viktiga satsningar för framtiden är de detaljplaner som togs fram för skidtunneln, bostäderna på Mejeritomten och Sjöplatån, omlastningscentralen, polishuset och hotellet vid Sahlströmsgården.

Detaljplaner

När man genomför olika projekt skall många olika intressen vägas samman. Trafik, vatten och avlopp måste fungera, marken måste undersökas så att det verkligen går att bygga det man vill. Kultur- och naturvärden undersöks. Det är planoch bygglagen (PBL) som reglerar hur planarbetet skall gå till. Kommunerna har ensamrätt att besluta om detaljplaner, att ”upprätta detaljplaner”. I Torsby kommun finns det flera hundra detaljplaner. De senaste sex årens planer kan du läsa om på kommunens webbsida www. torsby.se. Nya planprojekt kan du också följa på webben allt eftersom de växer fram. Flera äldre planer finns också på webben och på sikt kommer ännu fler att läggas ut där. Nya planer för utveckling av handel är t.ex. vid Toriarondellen, ändrad plan för ICA/Helmia och en ny  TORSBY NU NR 3 - 2010

plan för Konsum. Även i Långflon pågår planering för utökad handel. Konsum- och Långflonplanerna var i september 2010 färdiga att lämnas till fullmäktige för beslut. Statistik för antal gästnätter (övernattande turister) visar på en klar ökning. Intresset för att anordna nya platser för uppställning av husbilar, husvagnar och stugor ökar med efterfrågan. Nya anläggningar för camping kan bli aktuella längs Klarälven men planering pågår också för utveckling av några av de campingar som redan finns. Ett exempel på ny camping är ombyggnad av gamla idrottsplanen i Sörmark. Exempel på befintliga campingar som behöver utvecklas med detaljplan är fiskecampen norr om Sysslebäck och Torsby camping i Svenneby.

Översiktlig planering, ÖP

För att hålla samman alla planer och behålla helhetssyn i planeringen finns en övergripande plan som täcker hela Torsby kommun, en översiktsplan. Den brukar förkortas ”ÖP”. Översiktsplanen ger rekommendationer för hur all mark i kommunen skall användas.

Den ÖP som gäller nu är från 1990. Det har hänt mycket sedan dess! Det är därför angeläget att vi nu ser över den översiktliga planeringen! Det arbetet har pågått under en tid och ett samråd om ett förslag till ÖP har hållits med kommuninvånare, myndigheter och grannkommuner i både Sverige och Norge. Ett färdigt förslag finns nu som resultat av samrådet. Synpunkterna från samrådet sammanställdes i en samrådsredogörelse och arbetades in i förslaget till ny översiktsplan. Den ställs ut på kommunbiblioteket i Torsby från och med 16 oktober till och med 16 december 2010. De som vill yttra sig över ÖP-förslaget kan göra detta, skriftligen, under utställningstiden. Utöver utställningen visas också handlingarna på samverkanskontoret i Sysslebäck och på kommunens webbplats, torsby.se/op. Där får du också veta mer om hur man kan yttra sig om översiktsplanen. Torbjörn Almroth stadsarkitekt/miljö- och byggchef 0560-160 20 torbjorn.almroth@torsby.se


Foto: Per-Arne Persson

Miljö- och byggordlista

Det finns en hel del olika ord inom våra områden på miljö- och byggkontoret som du kan komma att stöta på, några av de vanligaste är: BDT-vatten

Så kallas det vatten som kommer från Bad Disk och Tvätt. Vattnet ska sedan renas i någon efterföljande anläggning.

Byggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra mark- byggnads-, installations-, rivnings-, eller anläggningsarbeten kallas för byggherre. Byggherren har alltid huvudansvaret för det som händer på byggarbetsplatsen, även om han/ hon inte ens är närvarande eller är med och bygger själv.

Friggebod

Komplementbyggnad med byggnadsarea som inte är större än 15,0 kvadratmeter och taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter, den ska placeras minst 4,5 m från närmaste fastighetsgräns. Denna får bara byggas utan bygglov om de uppfyller de ovan nämnda kraven och om du har ett en- eller tvåbostadshus.

Förhandsbesked

Om du är osäker om du kommer att få bygga på en speciell plats kan du ansöka om förhandsbesked. Det är ett skriftligt besked från byggnadsnämnden om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Fördelen med att söka förhandsbesked är att man inte behöver ta fram alla handlingar som krävs för bygglov. Bygglov söks sedan inom två år.

Komplementbyggnad

Så kallas det/de fristående uthus, garage eller annan mindre byggnad som tillhör ett en- eller tvåbostadshus, en komplementbyggnad ska även vara placerad i närheten av bostadshuset.

Konsult

Med konsult menas sakkunnig rådgivare som utför tjänster på uppdrag åt en beställare: en konsult kan bland annat vara arkitekt, geotekniker, byggnadskonstruktör, vvs-projektör, el-projektör, kvalitetsansvarig, sakkunnig eller besiktningsman. En konsult kan även hjälpa dig som privatperson att ta fram handlingar eller utredningar som man inte själv kan klara.

Markbädd

I vissa fall kanske inte marken på din fastighet är lämplig för infiltration och då kan markbädd vara ett alternativ. En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning, men med den skillnaden att reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas vattnet upp och leds ut, oftast till ett dike.

Situationsplan

Handling som anger fastighetsgränser, läge för befintliga och planerade byggnader och andra anläggningar, markdispositioner mm. En sådan ska finnas till din bygglovsansökan tillsammans med övriga ritningar.

Föreläggande

Ett föreläggande är ett beslut av en domstol eller av en annan myndighet att någon ska vidta en viss angiven åtgärd, exempelvis att riva ett svartbygge eller att städa upp en nedskräpad tomt. Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd som, där det behövs, utfärdar förelägganden.

Vite

Om man inte följer ett föreläggande kan miljö- och byggnämnden utdöma ett vite. Det är ett penning-

belopp som ska betalas om inte åtgärden utförts innan ett angivet datum.

Stenkista

Mycket enkel infiltrationsanläggning där infiltration sker okontrollerat vilket leder till otillräcklig rening. En stenkista uppfyller inte dagens lagkrav på efterföljande rening och bör därför endast användas för dagvatten.

Infiltration

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. Vattnet filtreras genom sand och jordlager där biologiska, fysikaliska och kemiska processer står för reningen. Infiltration kan användas för de flesta hushåll där marken är lämplig. Infiltration av avloppsvatten är inte alltid önskvärt om det finns många dricksvattentäkter i området.

Slamavskiljare

Brunn som finns före markbädd eller infiltrationsanläggning. I denna samlas slam upp som sedan hämtas med slambil. Endast vatten går vidare från brunnen för vidare rening.

Sluten tank

Sluten tank innebär att du endast samlar upp avloppsvattnet för att sedan med hjälp av slambil transportera innehållet till en behandlingsanläggning, exempelvis till ett kommunalt reningsverk.

Fråga oss

Om du har frågor eller funderingar om byggande, miljö- eller hälsa kontakta gärna oss på kontoret. E-post: mbn@torsby.se eller telefon: 0560-160 60 (exp) NR 3 - 2010 TORSBY NU 


Foto: Nils G Söderqvist

Radonmätningskampanj i höst Under hösten/vintern kommer alla egnahemsägare i kommunen att få ett erbjudande från Independia Control AB att mäta radonhalten i sin bostad. Priset för mätningen blir lägre än normalt för dig som fastighetsägare. Kampanjen genomförs i samarbete med miljö- och byggkontoret. Vad är radon?

Radon är en gas som frigörs från mark, vatten eller byggnadsmaterial som innehåller de radioaktiva ämnena uran och radium. När radongasen, som är osynlig och luktfri, sönderfaller bildas partiklar som kan orsaka lungcancer vid inandning. Den vanligaste källan för radon i inomhusluften är i Torsby förekomst av byggnadsmaterialet – sk. blåbetong. Vi har ingen berggrund (markradon) med särskilt höga radiumhalter i vår kommun. Men ett hus som står på en luftgenomsläpplig grusås kan ha ett högt värde p.g.a. att den luft som finns i jorden alltid innehåller radongas. Socialstyrelsen sänkte 2004 sitt riktvärdet för radongas i bostäder till 200 Bq/m³ luft. Efter denna halvering av riktvärdet kan även ett hus som inte innehåller någon blåbetong ha en radongashalt som överskrider riktvärdet. Det kan också finnas radon i dricksvatten och då oftast i djupborrade brunnar. Radongasen kan avgå från vattnet till inomhusluften. 10 TORSBY NU NR 3 - 2010

Vilka är hälsoriskerna?

Statens strålskyddsinstitut (SSI) bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon vilket innebär att de flesta fallen av lungcancer från radon inträffar bland rökare. Av de 500 lungcancerfallen är 90 % rökare varför risken för icke-rökare att drabbas av lungcancer från radon är liten.

Bidrag för åtgärder mot radon

Om årsmedelvärdet i en permanentbostad överstiger 200 Bq/m³ kan man ansöka om ett statligt bidrag för att åtgärda detta. Bidragsansökningar handläggs av länsstyrelsen och bidraget är på 50 % av kostnaderna för åtgärder eller högst 15 000 kr. Förutsättningen är bl.a. att en radonmätning har utförts enligt SSI: s metodbeskrivning och att mätrapporten inte är äldre än fem år. Mätningen måste ske under minst två månader under den sk. eldningssäsongen dvs. fr.o.m. oktober t.o.m. april. Bostaden måste dessutom

vara bebodd under mättiden. Till ansökan skall även en redovisning bifogas som visar hur radongasen tar sig in i huset samt hur det skall reduceras. Detta intyg skall skrivas av någon med dokumenterad radonkunskap och erfarenhet av radonsanering. Miljö- och byggkontorets personal kan, efter en besiktning, skriva ut ett sådant intyg.

Mer information

Boverket genomför just nu en kampanj om radon i bostäder för att uppmärksamma radonets verkningar och få hälsosammare bostäder. Den som är mer intresserad av radon kan gå in på Boverkets webbplats om radon på www.radonguiden.se. Om du vill ha informationsbroschyrer hemskickade kan du ringa Boverkets publikationsservice 045-535 30 50. Nils G Söderqvist miljö- och hälsoskyddsinspektör 0560-160 07 nils.g.soderqvist@torsby.se


renhållningen Info från

RenoNorden blir ny renhållningsentreprenör och förslag finns på ny renhållningsordning. Torsby kommun har tillsammans med Sunne, Hagfors och Munkfors kommuner ingått ett avtal med RenoNorden som är ny entreprenör på hushållssophämtningen fr o m 2011-01-01. Nuvarande system behålls så det ska inte bli några större ändringar för abonnenten utom möjligen att sopbilen kommer en annan dag. Från nyår kommer hushållsavfallet från vårt område att förbrännas vid Hedenpannan i Karlstad.

Förslag på ny renhållningsordning och avfallsplan i SuToHaMu Under året har vi tagit fram förslag till en ny renhållningsordning (lokala föreskrifter om avfallshanteringen) samt en avfallsplan gemensamt med Sunne, Hagfors och Munkfors kommuner. Renhållningsordningen som inte medför någon direkt förändring har varit utställd under perioden 20/9 – 18/10 och kommer senare i höst att behandlas politiskt och förhoppningsvis beslutas av kommunfullmäktige i december och gäller då från och med 1 januari 2011. När vi nu närmar oss vintern, tänk på att skotta snö och sanda vid

Fd. tekn. chef Åke Hedin studerar förslaget till ny renhållningsordning och avfallsplan. I bakgrunden Sune Eriksson. Foto: Annette Lauritzen Karlsson

soptunnan för att hjälpa och undvika problem för sopkörarna. Vi vill passa på att tacka våra abonnenter och återvinningscentralernas besökare för ett gott humör och ett bra arbete med att sortera avfallet väl. En bra sortering underlättar för personalen samt sänker

kostnaden för avfallet vilket på sikt sänker soptaxan. Soptaxan för 2011 är i skrivande stund inte klar men föreslås bli något sänkt. sune eriksson renhållningsingenjör 0560-160 02 sune.eriksson@torsby.se

Öppettider på återvingscentralerna Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lördag

Torsby

7.00-15.30

7.00-15.30

7.00-15.30

7.00-19.00

7.00-15.30

maj-okt alla helgfria lörd 9.00-12.45 nov-april 2:a lörd i mån 9.00-12.45

Sysslebäck

8.00-15.30

-

14.00-19.00

-

8.00-15.30

2:a lördagen i månaden 9.00-12.45

Stöllet

-

14.00-19.00

-

8.00-15.30

-

2:a lördagen i månaden 9.00-12.45

Torsby återvinningscentral 0560-162 31 Sysslebäck och Stöllet 073-049 67 70

NR 3 - 2010 TORSBY NU 11


Flertalet elever och föräldrar är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten som bedrivs inom förskola, fritidshem och skola i Torsby kommun. Det visar de enkäter som genomförts under våren och som är en del av det kvalitetsarbete som ständigt bedrivs inom verksamheterna. Enkäter har genomförts under många år men från och med vårterminen 2010 har enkäterna gjorts mera likformiga och vi har gjort en plan för när och i vilka grupper de skall genomföras. På så sätt blir det lättare att jämföra resultat från år till år och utvärdera resultat av de åtgärder som har vidtagits. Utifrån enkätresultaten beslutar också varje verksamhet om vilka frågor som ska prioriteras under det kommande året för att ständigt förbättra kvaliteten.

Barnen tycker om att vara på fritids

Enligt enkätresultaten tycker de flesta barnen om att gå till fritids och föräldrarna känner sig lugna och trygga när barnen är där. Flertalet föräldrar säger sig kunna rekommendera fritidshemmet till andra föräldrar och man tycker att samarbetet med hemmet fungerar bra. Samtliga dessa frågor får betyg över 5 på den 6-gradiga skalan. Medelvärdet på samtliga frågor i enkäten är 4,6. Sämst värde får kopplingen mellan skolans utvecklingssamtal och fritidsverksamheten samt möjligheten att påverka verksamheten på fritids. Båda dessa har värden under 4. Svarsfrekvensen är tyvärr låg. Endast ca 25 % av föräldrarna har 12 TORSBY NU NR 3 - 2010

besvarat enkäten, något som vi måste arbeta med inför nästa enkätomgång för att öka tillförlitligheten i undersökningen.

Förskolan får också bra betyg

Föräldrarna till barnen i förskolan har liknande uppfattning som fritidsföräldrarna när det gäller barnens trivsel och känner sig lugna och trygga när barnen är i verksamheten. Något som emellertid kan förbättras är föräldrarnas möjlighet att påverka verksamheten i förskolan. Enligt enkätsvaren uppger så många som 28 % att de inte är nöjda med detta och ger ett värde mellan 1-3 på den 6-gradiga skalan – medelvärde 4,2. Samtliga andra frågor får ett värde på 5 eller däröver. Över 96 % av föräldrarna svarar att deras barn tycker om att gå till förskolan – medelvärdet är 5,6. Även i denna föräldragrupp var svarsfrekvensen låg, ca 30 %.

Grundskolans föräldrar är mer kritiska

Föräldrar till elever i år 3, 6 och 8 fick besvara liknande frågor som föräldrarna till barn på fritids och förskola. Resultatet från grundskolan är något sämre än för de yngre barnen. Här ligger medelvärdet på 4,6 med en tydlig bottennotering även här för möjligheten att påverka

sitt barns skolgång (3,7). Mest nöjd var man med utvecklingssamtalen som man tyckte hade ett bra innehåll och att hänsyn togs till både elevens och föräldrarnas synpunkter – båda dessa frågor fick medelvärdet 5,0. Även föräldrar till barn på grundskolan kände sig trygga med barnens skolgång och eleverna tyckte enligt sina föräldrar om att gå till skolan (4,8). Sämre var resultatet på frågan om föräldern upplevde att barnet fick det stöd som behövdes. Här svarade så många som 21 % att de upplevde stödet som otillräckligt och att de trodde att de vanligaste orsakerna till detta var ekonomi eller brister i personalens kompetens. Sammanfattningsvis kan konstateras att grundskolans föräldrar i stort sett är nöjda. Enkätens medelvärde är 4,6 vilket är ett relativt gott resultat. Åtgärder behövs dock för att förbättra några av de områden som beskrivits ovan. Svarsfrekvensen var här något högre än för de yngre åldrarna – knappt 40 %.

Och vad tyckte eleverna?

Enkäten besvarades av eleverna i år 2, 5, 7 och 9. Enkäten genomfördes på lektionstid vilket gav en svarsfrekvens på nästan 80 % och därmed en hög tillförlitlighet.


Eleverna bekräftar föräldrarnas uppfattning om att de trivs i sin skola (5,0), sin klass (5,3) och med sina lärare (4,9). Eleverna gav också värden över 5 på den upplevda tryggheten i skolans olika miljöer. Även eleverna ger sina sämsta omdömen (4,0) kring möjligheten att vara med och påverka planeringen av sitt eget arbete. Föräldrarnas uppfattning att stöd inte ges i tillräcklig omfattning bekräftas till viss del av elevernas egna svar. Visserligen svarar 85 % att de får det stöd de behöver, men resterande 15 % är inte nöjda. Oroande är att så många som 16 % uppger att de har känt sig kränkta det senaste halvåret. I de allra flesta fall är det andra elever som har svarat för kränkningen men även upplevd kränkning av personal har förekommit. Det finns all anledning att ta upp förbättringsåtgärder i den årliga översynen av planen mot kränkande behandling. Planen är dessutom dåligt känd bland eleverna (3,8).

Sammanfattning

Elever och föräldrar är i stort sett nöjda eller mycket nöjda med verksamheten inom skola, förskola och fritidshem. Viss kritik riktas dock mot föräldrars och elevers möjligheter att påverka verksamheten och mot det stöd som ges i skolan. Arbetet med att förebygga och motverka kränkningar måste också förbättras. Det blir spännande att se hur det utvecklingsarbete som startats utifrån enkätens resultat avspeglar sig i nästa års enkätundersökning.

Foto: Helena Westh

Bo Arne Nilsson utvecklingsledare 0560-162 99 bo.arne.nilsson@torsby.se

Enkätresultaten finns att läsa i sin helhet på www.torsby.se/barnoutbildning klicka på skolinformation och välj brukarenkäter.

NR 3 - 2010 TORSBY NU 13


Mycket roligt och nyttigt på Stjerneskolans yrkesträning Yrkesträningen är ett individuellt program på gymnasiesärskolan. Studietiden är 4 år. Förutom allmänna och valbara kurser ingår yrkesträning och praktik på schemat. Under gymnasietiden ska eleverna få pröva på olika sysselsättningar för att så småningom hitta det arbete/sysselsättning som passar efter skolans slut. Detta läsår är det nio elever som går yrkesträningens program. Tema älgjakt

Just nu är temat älgjakt. Då gäller det för att få tag på råvara till vår familjemiddag senare i år. Om inte jaktgudinnan står på vår sida just denna dag så har vi några ess i bakfickan. Vi har planerat att besöka ett jaktlag i oktober och bjuda på ärtsoppa och nybakat bröd som vi fixat i vårt kök tillsammans med vår hushållslärare. Som tack för detta räknar vi med att få älgkött som vi kan tillreda till vår familjemiddag. Dessa middagar brukar

vara mycket uppskattade av våra besökare. Varje elev deltar i förberedelserna till middagen, det är viktigt att alla känner sig delaktiga. Vi har även varit ute och plockat bär och svamp som ska ingå i denna trerättersmiddag. Andra saker som vi håller på med är till exempel bowling där vi har en seger i tvåmannalag att försvara i serien. Vi kommer även nästa år att delta i SM i bowling där vi skördat medaljer av ädlaste valörer genom åren. Lite kuriosa: För några år se-

Älgjaktstruppen från vänster: Fredrik Säther, Christina Ranström (lärare), Joel Berg, Leif Heinrich, Göran Olsson (rektor), Tobias Säther, Jonas Wictorin (lärare), Julia Haglund, Robin Nilsson, Gustav Hagberg.

14 TORSBY NU NR 3 - 2010

dan var vi till Grekland och spelade bowling. Vi åkte hem med segern och en fin ”buckla” till Torsby. I vår yrkesträning ingår också tillverkning/snickeri. I våras tillverkade vi bord och bänkar till föreningar i kommunen. Vi har även en friggebod under tillverkning. Dessutom har eleverna tillverkat ”lekbåtar” till Östmarks skola och Stöllets förskola. Tillverkning av älgtorn både till jaktlag och intresserade föräldrar, alla behöver vi ett älgtorn. Vi kommer också att börja med viss form av vedhantering under detta läsår.

Foto: Kjell Åke Axelsson


”Learning by doing”

När det gäller de teoretiska ämnena, är dessa individuellt anpassade till varje elev. Vi försöker också väva in teori i de praktiska göromålen. Att använda metoden ”learning by doing” är uppskattat och har givit ett positivt resultat för våra elever. Vi i arbetslaget tycker också att metoden fungerar mycket bra. Att sedan få ha den fina kontakten och stödet från våra elevers föräldrar är också otroligt viktigt i vårt arbete med våra ungdomar. Att ha en ledning som är lyhörd och står bakom varje beslut man tar i arbetslaget gör att man får en trygghet i det man gör. Detta är också en viktig sak för våra ungdomar att de känner samma trygghet hos. Denna trygghet leder till utveckling och nya utmaningar. Vi i arbetslaget försöker att vara lyhörda för nya förslag och utmaningar som gagnar våra elever. Att arbeta i projekt och att ha en röd tråd i det vi gör, hjälper eleverna att se helheten med sitt arbete. Den 27/11 är det dags för ”öppet hus” på Stjerneskolan. Kom gärna in till oss så får ni se lite mera av vår verksamhet och det vi gör. Hälsningar från oss på Yrkesträningen i Torsby.

Vid frågan var har du lärt dig vända kolbullen så? svarar Gustav: - Jag tittade på Kjell-Åke hur han gjorde ett par gånger och sen gjorde jag det själv (learning by doing).

Foto: Kjell Åke Axelsson

Träning med kikarsikte. Från vänster Robin Nilsson, Gustav Hagberg och Tobias Sätherström.

Foto: Kjell Åke Axelsson

Vill du veta mer om oss, hör gärna av dig!

Kontakta Kjell Åke Axelsson programledare för YTR 0560-163 40 kjell-ake.axelsson@edu.torsby.se eller Göran Olsson, rektor 0560 -163 40 goran.olsson@torsby.se

NR 3 - 2010 TORSBY NU 15


TorsbyBadets

10 års-

Jubileum

firades med

öppet hus!

Det fanns ponnyridning, hoppborg, fiskdamm och pirater för de yngre och gratis fika för de äldre. Flera företag passade på att visa upp sina produkter och Östmarks motorförening hade en uppvisning med både folkrace- och crosscartbilar på grusplanen. Ca 400 besökare passade på att prova anläggningen, äta tårta och titta på vad utställarna hade att erbjuda. Ett mycket lyckat 10års-jubileum som gav mersmak. Nu planeras det för flera sådana här familjedagar och ett program kommer att finnas på kommunens webbplats torsby.se

Foto: Peter Jonsson

De som är gamla nog minns när man skulle våga sig i det kalla vattnet vid Kollsbergs badplats i Torsby. Eller Vassjön, eller Pägertjärn i Lekvattnet, eller någon annanstans i Torsby kommun. Nu är det andra tider och simundervisning i kommunen sker i antingen Sysslebäcksbadet eller tioårsjubilerande TorsbyBadet. Sista året som simundervisningen bedrevs i en 12,5 meter kort bassäng vid Frykenskolan var sommaren

16 TORSBY NU NR 3 - 2010

1999. Bussar gick från olika kommundelar och det fanns ledare på varje buss. Under ett par veckor före midsommar var alltid simundervisningen förlagd till Frykenskolans bassäng, men möjligheten att ta simmärken förlades av utrymmesskäl utomhus, till Kollsberg i Torsby, Nötön i Vitsand, Pankland i Rådom och Kläggen i Östmark. I samband med TorsbyBadets öppnande lades all denna verksamhet ned och simundervisningen i badhuset har nu hållit på i ett decennium.


Albin Persson ångar på i rutschbanan. Foto: Morgan Bäckvall

Målen

Titti Norling har varit med sedan starten 2000 och sett simskoleeleverna avlösa varandra. Antalet simkunniga var lägre än idag, faktum är att 98 procent av alla elever i Torsby kommun nu uppfyller målen fastställda av Svenska livräddningssällskapet, SLS. Det är bland annat genom ett bra samarbete med skolorna som simkunnigheten ökat och är så hög. Hundratals elever har simundervisning på skoltid och till och med skolornas egna lärare deltar som

handledare. SLS har satt upp kunskapsmål för skolans olika år och som exempel nämner Titti Norling: – När man går i årskurs 5 ska man kunna simma 200 meter, varav 50 meter ska vara ryggsim. Vårt första simsätt är bröstsim.

Säkerhet

Undervisningen baseras på säkerhet och livräddning med boj praktiseras. Vidare tränar man islivräddning med ispikar och man lär ut mun-tillmun-andning, stabilt sidoläge och fria luftvägar, för att nämna något.

Till simskolan kommer man när man går i förskoleklass och det finns såväl vattenvanegrupper, som nybörjargrupper och fortsättningsgrupper. – Det är en väldigt bra miljö för oss och barnen att ha simskola och det är riktigt roligt också. Visst kunde man väl önska sig flera simbanor ibland och kanske en svikt (trampolin), men barnen trivs och de lär allra flesta lär sig simma, säger Titti Norling. Morgan Bäckvall informatör fritidsförvaltningen 070-670 13 50 morgan.backvall@torsby.se

NR 3 - 2010 TORSBY NU 17


Är du förälder och vill sluta röka eller snusa? Då ska du anta en utmaning med dina barn. Tobaksfri Duo, som nu startat på skolorna innebär att man bildar par och garanterar varandra tobaksfrihet. Det här projektet är riksomfattande och är du företagare eller förälder, har du redan fått brev med information. Alla vet vi väl att tobak inte är nyttigt, men det är lät�tare att aldrig börja, än att sluta med tobak. Just detta att aldrig börja sätts i fokus under Tobaksfri Duo som pågår i Torsby kommuns grundskolor. Det är från årskurs 6 och uppåt som elevernas målsmän fått skriftlig information hemskickad. Dessutom har erbjudanden gått ut till kommunens företag.

Bli sponsor

Du som företagare kan göra en insats genom att gå in som sponsor. Elever som deltar i Tobaksfri Duo får ett

Så här ser medlemskortet ut i Tobaksfri Duo. Baksidan har dessutom ett fotolegitimation. Foto: Morgan Bäckvall

18 TORSBY NU NR 3 - 2010

medlemskort. Kortet kan ge rabatt på inköp i affärer, billigare entréer till arrangemang och även till utlottning av priser. Det är du som företagare som bestämmer hur mycket du vill gå in med, eftersom det finns flera nivåer, brons, silver och guld, samt även eget förslag. Tobaksfri Duo är inget litet projekt. Det handlar om närmare 600 elever på Frykenskolan, Kvistbergsskolan och Stölletskolan. Det är dessutom riksomfattande, så medlemskortet kan användas i andra kommuner i Sverige. Vill ditt företag på något sätt delta i satsningen, kontakta då någon av projektledarna jasmina.nilsson@torsby.se 073-275 63 01 eller jorgen.johansson@torsby.se 070-316 60 77

Morgan Bäckvall informatör fritidsförvaltningen 070-670 13 50 morgan.backvall@torsby.se


Emelie Dunger och Markus Nilsson, två av eldsjälarna.

Östmarks unga hittar på roliga saker

Låt er inspireras och imponeras av Östmarks unga. En framåtanda som ungdomsrådet hoppas fler vill ta efter. Att det sker en febril aktivitet med olika saker i Östmark har nog inte undgått någon, men att även bygdens unga bidrar till många roliga saker kanske inte alla känner till! Jag har åkt ut till Östmark för att träffa några av eldsjälarna, nämligen Emelie Dunger och Markus Nilsson. De har valt att bo kvar i bygden. De tycker att det är viktigt att man som ung i Östmark ska trivas och att det även där finns ett utbud av aktiviteter som ger meningsfull fritid. Man har fått lov att vara i lokalerna vid motorbanan och driver där Fritidsgård när det finns möjlighet. – Ja, vi kommer att ha olika tema kvällar efter önskemål säger Emelie och även spela spel, bara umgås, kanske ordna mini-disco för de yngre. Att spela paintball, brännboll och fiske tillhör sånt vi gör och kommer att göra. Vi vill vara en aktiv fritidsgård och då vara både inomhus och utomhus. Markus instämmer och säger: – Vad som är så bra här är att alla får vara med, alla umgås med alla i olika åldrar. Det är förstås inte bara Emelie och Markus som engagerar sig utan det finns fler eldsjälar. Hittills så har man ställt upp med privata grejer till de olika aktiviteterna eftersom man inte har haft några pengar. Men efter att ha sökt pengar ur ungdomspotten och fått beviljat tänker man nu köpa in möbler och spel mm.

Här kan du läsa om olika aktiviteter de unga i Östmark har hittat på:

•En fullträff i sommar var Nostalgifesten. Ett heldags arrangemang i Östmarksparken med 400 betalande besökare. Med allt från veteranbilstipsrunda från Torsby till Östmarksparken, skyttesimulator att testa skytte på tex. älg, björn, vildsvin, modevisning à la 50-tal till musik och rockabillyband på kvällen. • Volleyboll – med ända upp till 30 deltagare som håller till under vinterhalvåret i skolans gympahall och vid badplatsen sommartid, där det nu finns en iordningställd volleybollplan som ungdomar mfl har fixat i ordning.

Paintball är ett spännande spel där man skjuter med färgpatroner, därför är det bra med skyddskläder. Foto: Ann-Sophie Rogne

• Paintball – En aktivitet som växer och verkar bli alltmer populär. • Fritidsgården – klubblokalen vid motorbanan. Där håller man öppet regelbundet, även det på ideell basis. Ungdomarna har i år sökt bidrag ur ungdomspotten och fått beviljat 18 000 kr för inköp av soffor, spel och aktivitetsmaterial. Ungdomsrådet i Torsby hoppas att fler runt om i Torsby kommun hittar på bra och roliga saker för ungdomar, och passar på att söka pengar från Ungdomspotten. Hör av dig till ungdomssekreterare Elin Pedersen på tfn 070-226 66 90 eller läs mer på vår hemsida www. torsby.se/torsbyurad. Ann-Sophie Rogne fd ungdomssekreterare 070-82 84 735

NR 3 - 2010 TORSBY NU 19


Hanna Holm, Wilma Nilsson och Lisa Jonsson går i klass 6D och har haft idrott utomhus under Frykenhallens ombyggnation. Foto: Morgan Bäckvall

Idrottshallarna är populära aktivitetsytor Hos oss på fritidskontoret kan du boka tid i kommunens olika sport- och gymnastikhallar. De hallar som vi hyr ut är Stjernehallen, Frykenhallen, Holmeshallen, Östmarkshallen, Olebyhallen, Stölletskolans hall, GA-hallen och motionslokalen i TorsbyBadet.

Just nu pågår en ”ansiktslyftning” i Frykenhallen som ska få ett nytt fräscht golv, detta innebär att föreningslivet kunde starta sina verksamheter för hösten i denna hall först från början av oktober. Efterfrågan på halltider är stor och i Stjernehallen och Frykenhallen är det i princip fullbokat. Men i de andra hallarna finns möjlighet att boka tider för olika aktiviteter. Fördelning av halltider sker terminsvis och ansökningarna tas in i maj inför höstterminen och i november inför vårterminen. Ansökningsblanketter kan du hämta i blankettarkivet på webben www.torsby.se, eller på fritidskontoret. 20 TORSBY NU NR 3 - 2010

Under pågående terminer kan det också finnas möjlighet att boka enstaka ”strötider”. Detta gör du hos oss på fritidskontoret. Ring eller sänd e-post till mig om detta.Våra hallar är mycket använda och fördelning av halltider sker efter denna prioriteringsordning: 1. Föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet 2. Föreningsdriven seniorverksamhet 3. Företagsklubbar 4. Privata Kristina Svensson fritidskonsulent 0560-166 93 kristina.svensson@torsby.se


Skidtunneln - en arena full av möjligheter Foto: Fredrik Stodne

Foto: Linda Danielsson

Sedan starten vid midsommar har många nya besökare hittat hit. En del kommer bara för att titta på anläggningen men de flesta tar en tur på antingen egen eller hyrd utrustning. Träningsexperten Blossom Tainton kom på besök, åkte några varv och lät sig inspireras av det svenska längdlandslaget – eller var det tvärt om? Nytt ljud i skidtunneln

Lagom till starten av den femte skidtunnelsäsongen skruvade vi upp volymen till en av årets nyheter. Bokstavligt talat. Den nya ljudanläggningen har mottagits med mycket positiv respons från våra besökare. Atmosfären blir lite mjukare och de flesta tycker att det är trevligt med musik medan de åker.

Unik arena

I Torsby är det möjligt att cykla, simma, löpa och åka skidor oavsett årstid. Alla dessa moment ingår i en ”klassiker”. Fjorton kompisar sökte en utmaning och ville testa sina egna gränser så de genomförde de delar ingår i en Tjejklassikern – på en och samma dag. Att kunna erbjuda en kombination av snö och barmarksträning är unikt och klassikern är ett av exemplen på hur man kan utnyttja skidtunnelns möjligheter. Skidtunneln är också en arena för produktester och flera sportbutikskedjor utbildar sin personal hos oss. De kommer hit och lär sig om de produkter de säljer teoretiskt samtidigt som de prövar hur produkterna fungerar i praktiken. Detta leder till bättre försäljning och fler nöjda kunder – och förhoppningsvis fler nöjda skidåkare i skidtunneln!

Missa inte några av höstens höjdpunkter:

Vasaloppsläger med Staffan Larsson 21-24/10 och 4-7/11 Skidträffar (dagsläger): 11 november, ”för dig som vill lite mer” 12 november och ”för tjejer” 19 november Fri skidåkning för barn och ungdom 1/11, 8/11 samt 15/11 efter kl. 16.00 Längdträff hos Allsport 9/10 med specialpriser och erbjudanden

Skidtunnelns öppettider under högsäsong:

Måndag – fredag 8.30 - 20.00* Lördag – söndag 8.30 - 18.00 *Extra kvällsöppet i skidtunneln. Torsdagarna 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11 och 25/11 håller vi öppet till kl. 21.00.

Linda Danielsson Torsby Ski Tunnel 0560-270 04

NR 3 - 2010 TORSBY NU 21


Välkommen till

11:a Caféet i Torsby!

Är du ledig på dagarna och vill ha lite sällskap, gott fika och några glada skratt? Då är du välkommen till 11:a Caféet som håller till i Missionskyrkan, Tingshusgatan 2 i Torsby. Vi har öppet onsdagar mellan kl. 11 och 13. Vi fikar smörgås, kakor och kaffe till ett självkostnadspris av 20 kr. Vi har olika teman på samlingarna, där vi har haft sång, dikter, föreläsningar, film, dans m.m. Vi har också gjort utflykter med buss och haft påskfest och julbord. Vi som arrangerar caféet är: Missionskyrkan, Röda korset SPF/kontakt, Pingstkyrkan, Föreningen Norden, NBV och Svenska kyrkan. Men man behöver inte vara med i någon av dessa föreningar eller kyrkor för att komma med i vår verksamhet. Den 14 januari 2009 var vi fem föreningar som startade 11:a Caféet. På vår första samling kom det ca 30 st. 2009 hade vi ca 567 besökare så vi beslöt att fortsätta ett år till och då blev vi sex föreningar. Halvåret 2010 har vi redan haft 1256 besökare. I september gjorde vi en resa till Memphiscaféet i Östmark och till jul har vi tänkt ställa till med en julfest.

Hur det hela började

Under hösten 2008 hade anhörigsamordnaren ordnat med ett program i Fryksände församlingshem där anhöriga kunde komma in och vara med på flera föreläsningar. I samband med denna dag var frivilliga som gått en kurs under vintern till volontärer med och de skulle ordna med fikat. Nästan inga anhöriga kom denne dagen men det föddes en tanke om att de frivilliga kunde tänka sig att göra något tillsammans. Lokal skulle tillfälligt ordnas och det föll sig naturligt att det skulle bli Missionskyrkans lokaler därför att det låg centralt till och lätt att ta sig in för gamla personer med både rullstolar och rollatorer.

Svea Fernström vid 11:a Caféet Foto: Sonja Amneteg 22 TORSBY NU NR 3 - 2010

Beatrice Holmgren

Bente Rönningen

Missionsförsamlingen

anhörigsamordnare 0560-166 66 bente.ronningen@torsby.se


Innehavaren av detta kort är anhörigvårdare och ansvarar för en person som är beroende av hjälp. Var vänlig läs den här informationen och kontakta vid behov någon av kontaktpersonerna.

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkort skapar trygghet I kommuner runt om i Sverige har man infört ett så kallat anhörigvårdarkort och nu finns det även ett sådant här i Torsby kommun. En anhörigvårdare är en som vårdar och tar hand om en släkting eller närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver hjälp för att klara vardagen. Anhörigvårdarkortet behövs ifall den som är anhörigvårdare själv blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Då behövs ju någon annan som hjälper den närstående som anhörigvårdaren normalt sett tar hand om.

Syftet med kortet är att;

• Skapa trygghet för anhörigvårdaren och för den närstående • Ge viktig information till berörd personal • Säkerställa omhändertagande av den som är kvar i bostaden • Underlätta för personal på akuten • Ha eventuella telefonnummer till kontaktpersoner På kortet fyller anhörigvårdaren i sitt namn, uppgifter på den som vårdas och namn på personer som

Arkivens Dag

Lördagen den 13 november är det öppet hus i arkiven runt om i Sverige. Årets nationella tema är ”Klimat”. I hela landet bjuder man på fullmatade program med utställningar, visningar, föreläsningar och andra akti-

En anhörigvårdare är en person som vårdar, sköter om eller ger stöd till en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte klarar av vardagen på egen hand. Kontakta därför omgående vid behov någon av kontaktpersonerna på omstående sida.

Anhörigvårdarkort Jag är anhörigvårdare och ansvarar för en person som är beroende av min hjälp. Jag heter: .......................................................................... Annan information: ..........................................................................

Anhörigvårdarkort Den jag tar hand om heter: .......................................................................... Relation: ..........................................................................

kan kontaktas om anhörigvårdaren råkar ut för sjukdom eller en olyckshändelse. Dessa kontaktpersoner är informerade om vad de ska göra om de blir kontaktade. Kortet är i visitkortsstorlek som bärs av anhörigvårdaren. Lämpligt ställe att förvara kortet på är i plånboken. Anhörigvårdarna utför ett arbete som kan vara omfattande och ofta sker i det tysta. Många ser det som självklart att ställa upp och hjälpa, men är inte alltid medvetna om vilka följder uppgiften kan medföra. Anhörigvården borde på alla sätt erkännas, stödjas och uppmuntras. Hur får man ett anhörigvårdarkort? Kortet finns hos anhörigsamordnaren och lämnas ut till anhöriga vid hembesök av anhörigsamordnaren. Vill du veta mer om kortet, hör gärna av dig! Anhörigvårdarkort.indd 1

Bente Rönningen anhörigsamordnare 0560-166 66 bente.ronningen@torsby.se

viteter. Ofta samverkar man med bibliotek, hembygdsföreningar och släktforskare. I Torsby kommun är det öppet på Torsby Finnkulturcentrum och på samverkanskontoret i Sysslebäck. Se kommande annons i TorsbyBladet och på kommunens webbplats www.torsby.se/kommunarkiv. NR 3 - 2010 TORSBY NU 23

2009-05-27 16:49:50


Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Inventeringen av tillgängligheten fortsätter Nu har tillgängligheten till och i ett 80-tal lokaler runt om i kommunen inventerats. Det är mätningar av bl.a. lutning på ramper, bredd på dörrar och höjd på trösklar som har gjorts. Fler lokaler kommer att inventeras under hösten.

Tillgänglighetsguide hjälper

De insamlade uppgifterna kommer att redovisas i en guide. Syftet med denna guide är att ge personer med funktionsnedsättning en möjlighet, att i förväg kunna se hur tillgängliga lokaler är. Det kan vara av stor vikt när man planerar sitt besök. Om brister finns i tillgängligheten som att t.ex. rampen är för brant eller att dörröppnare saknas, kan man behöva ha med sig någon till hjälp. Att kunna planera sin dag är därför för många ett måste, för att det skall fungera i vardagen.

Inte bara lokaler

Tillgänglighet kan också handla om tillgänglig information eller kommunikation. Det kan också vara tillgängliga varor och tjänster. Har man en synskada kan det vara svårt eller omöjligt att läsa text. Då behöver man kanske lite 24 TORSBY NU NR 3 - 2010

En del rörelsehindrade personer använder i dag vans med sidofälld ramp. Då behöver man en extra bred parkeringsruta. Om personbilar med parkeringstillstånd använder handikapparkeringen får två bilar plats. På bilden syns Lena Grankvist och Gunilla Montán Halvardsson.

större och svartare bokstäver för att kunna läsa. Man har också ett kortare läsavstånd, det är därför viktigt att t.ex. skyltar sitter i ögonhöjd så att man kan komma nära för att läsa dem. Skyltar med symboler är lättare att förstå än textade för personer med t.ex. förståndshandikapp eller för personer med hjärnskada. Viktig information som vänder sig till allmänheten måste också kunna läsas och förstås av alla. Att de tjänster och varor som samhället erbjuder är anpassad till personer med olika typer av funktionsnedsättning är något att tänka

på redan vid t.ex. upphandlingar och inköp.

Inventeringen fortsätter

Kommunens verksamheters lokaler kommer nu också att inventeras. Entréer, handikapparkeringar, hissar, samlingslokaler och handikapptoaletter kommer att gås igenom. En första upplaga av guiden planeras att vara klar i slutet av detta år. Intresserad av att veta mer? Kontakta mig gärna! Gunilla Montán Halvardsson assistent tillgänglighetsguiden 0560-161 62 gunilla.montan@torsby.se


Foto: Marianne Björkegren

Så här blir din bilresa säkrare Säkerheten i en bil kan delas in i två kategorier: Krocksäkerhet och Körsäkerhet. Krocksäkerhet omfattar bilens skyddsutrustning som bälte, krockkuddar och huvudstöd. Bilbältet ska ligga an mot axeln så nära halsen som möjligt. Höftbandet ska löpa över höften. Sträck bältet. Krockkudden är en del av bilens säkerhetssystem, men för att den ska vara effektiv måste bilbältet användas. Babyskydd, bakåtvänd bilbarnstol, barn eller kortvuxna ska inte sitta vid en aktiverad krockkudde. Välj placering i baksätet eller koppla ur krockkudden. Huvudstöden ska ställas in riktigt i höjdled om de är justerbara. Huvudet ska vara så nära huvudstödet som möjligt och stödets övre del ska vara i jämnhöjd med hjässan. Använd en upprätt sittställning. Körsäkerhet är de egenskaper som hjälper till att minska risken för att olyckor inträffar. Exempelvis bilens väghållning, förarens sikt och bromssystemet. Störst betydelse för bilens körsäkerhet har: Belysning – Se till att lyktorna är hela, rena och rätt inställda. Sikt – Håll rutorna rena och byt slitna vindrutor. Se till att torkarbladen är i bra skick. Bromsar – Kontrollera bromsarnas skick. Låsningsfria bromsar ger annorlunda bromsegenskaper, bromsa så hårt du kan och släpp inte bromsen förrän faran är över. Däck – kontrollera däckens mönsterdjup, bör vara minst 3 mm, och luftryck. Vinterdäck måste användas mellan 1 december och 31 mars om det är vinterväglag.

Säkerhetskrav på bil

En säker personbil har en tjänstevikt på mellan 1000 och 1500 kg samt bra skydd åt passagerarna vid frontal- och sidokollision och en bedömd acceptabel säkerhet mot pisksnärtskada. Vidare ska bilen vara utrustad med justerbara huvudstöd och trepunktsbälten på alla platser i bilen, bältespåminnare och antisladdsystem.

Cirkulationsplatser ersätter korsningar, dämpar trafikrytmen och eventuella kollisioner får lindrigare konsekvenser. Framkomligheten ökar också. (Toriakorset och cirkulationsplatsen vid Björnidet)

Säker trafikmiljö

Bilförarnas säkra agerande är viktigt, men en rad andra åtgärder bidrar till att göra trafikmiljön säkrare. Mitträcken sätts upp för att förhindra frontalkrockar. Träd, stenar och andra hårda föremål tas bort från vägens sidoområden för att minska risken för svåra skador vid en avåkning. Hastighetskameror, cirkulationsplatser, anpassade hastighetsgränser och separata gång- och cykelbanor är andra exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Att bilar förses med utrustning som stärker ett säkert beteende t.ex. alkolås och IT-baserad hastighetsanpassare (ISA) är också viktigt liksom att företag, myndigheter och organisationer inför trafiksäkerhets-policys och ställer krav på trafiksäkerhet vid upphandling av transporter.

Vid Gräsmarkskorset kommer vägar från fyra riktningar. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h på E45:an. Stundtals är det mycket trafik. Här är risken för att olyckor med svårare konsekvenser ska inträffa högre än i cirkulationsplatsen vid Toria.

Marianne Björkegren KUSTOM-samordnare Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby 070-624 30 91 marianne.bjorkegren@munkfors.se

Vid båda korsningarna löper separata gång- och cykelvägar under E45:an. Gående och cyklister är separerade från biltrafiken.

NR 3 - 2010 TORSBY NU 25


Låntagare tyckte till om biblioteket

Foto: Annastina Kapla

Biblioteket genomförde under mars månad 2010 en enkätundersökning via bibliotekets webbsida. Enkäten fanns också att få i pappersform på samtliga bibliotek i kommunen och på bokbussen. 224 personer svarade på enkäten. De flesta var i åldern 21 till 68 år. Andelen kvinnor uppgår till 71 procent. Resultatet av enkäten visade att låntagarna uppskattar sina bibliotek och den service de får. Många låntagare har lämnat åsikter om verksamheten och värdefulla synpunkter på sådant som vi kan förbättra. Många kommentarer rörde tidskriftsbeståndet och öppettider. Vi är tacksamma för responsen och fortsätter nu vårt arbete med att göra Torsby bibliotek och filialerna så attraktiva som möjligt för er som besöker oss. Enkäten 26 TORSBY NU NR 3 - 2010

kommer att vara ett återkommande inslag i verksamheten. Du som har synpunkter på ditt bibliotek är alltid välkommen att höra av dig till oss! Ett stort TACK till alla som tog sig tid att svara på vår enkät. Agneta Strandberg bibliotekarie 0560-163 17 agneta.strandberg@torsby.se


Innan hushållen fick elförsörjning hade de elavbrott hela tiden. Under de senaste åren har vi vant oss vid att vi har säker elförsörjning. Skillnaden mellan förr och nu är att de som levde i Sverige för 150 år sedan klarade att få ljus och värme och laga mat utan el. Det är krångligare nu ifall det är elavbrott. Som tur är brukar elavbrott vara korta. Den som klarar sex timmars elavbrott har ett tillräckligt skydd, för sitt eget och samhällets bästa.

Ha dessa saker hemma:

• Det är viktigt att lyssna på radio, så köp en batteridriven radio. • Köp hem ett litet lager av hel konserver så att du kan få mat. • Köp en vattendunk så att du kan hämta dricksvatten ifall det inte kommer ur kranen. • Ha varma kläder och några filtar hemma, ifall det blir kallt inne. • Köp en batteridriven laddare till mobilen.

Bodil Esping säkerhetssamordnare 0560-161 21 bodil.esping@torsby.se

Illustration: Birgitta Brorson

NR 3 - 2010 TORSBY NU 27


Text: Ulrika Andersson Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Invigningen gick som på räls

Nybyggda Torsby omlastningsterminal utgör en viktig grundläggande faktor för fortsatt hållbarhet och utveckling av skogsnäringen i Torsby med omnejd. Torsby omlastningsterminal invigdes den 16 september då den första timmertransporten lastades och styrde kosan mot Gruvön, i regi av Stora Enso. – Skogen är en basnäring för kommunen och genom förverkligandet av omlastningsterminalen skapar vi en konkurrensfördel på ett miljömässigt bra sätt för företagen. Det är också väldigt bra att vi får bort omlastningshantering från Torsby centrum, säger Håkan Laack, Torsby kommunalråd. – Torsby omlastningsterminal är en långsiktig, och ur miljöperspektiv en bra lösning för Moelvens verksamhet. Det stärker vår konkurrenskraft, säger Thomas Persson, VD Moelven Notnäs AB.

Många miljöfördelar med nybygget

Att fortsätta omlasta gods från väg till järnväg, vid tåg- och busstationen i centrala Torsby var inget långsiktigt hållbart alternativ på grund av dess placering, då tung lastbilstrafik och godståg passerade delar av Torsby centrum. Att omlastningen nu har flyttats till Skalleby betyder att Torsby centrum med närliggande bostadsområden inte längre störs av omlastningstrafiken. En annan fördel är att luftmiljön vid buss- och tågstationen i centrala Torsby förbättras.

28 TORSBY NU NR 3 - 2010

Fler typer av gods kan fraktas

Nybyggda Torsby omlastningsterminal är öppen för alla aktörer och typer av transporter utom miljöfarligt gods. Torsby kommun tar ansvar för terminalen de första fem åren och det innebär att terminalen är tillgänglig för alla, stora som små företag. Reguljärtrafiken vid Torsby omlastningsterminal beräknas starta vid årsskiftet 2010/2011. Mer information om reguljärtrafiken kommer att finnas bland annat på Torsby kommuns webbsida www.torsby.se och i närområdets annonsblad.

För mer information, kontakta

Thomas Stjerndorff, kommunchef och projektledare för Torsby omlastningsterminal, tfn 070-344 45 67, e-post thomas.stjerndorff@torsby.se Mikael Löfvenholm, områdeschef gator, vatten och avlopp, tekniska avdelningen, tfn 0560-160 53, e-post mikael.lofvenholm@torsby.se


Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Foto: Paul Iman

Fler bussförbindelser från november Från och med måndagen den 8 november till och med mitten av april kommer två nya lokala busslinjer att införas och befintlig linje 210 Bada-Torsby att utökas. Värmlandstrafik kör på uppdrag av Torsby kommun. Försöket kommer att utvärderas i vår. De nya linjerna är: • Höviken - Utterbyn - Torsby tätort • Nedre Svenneby - Övre Svenneby Kilåsen - Sundbergsåsen - Torsby tätort • Linje 210 Bada - Torsby tätort går via Oleby Du använder samma slags biljetter som du använder på Värmlandstrafiks övriga bussar och tåg, dvs. årskort, månadskort, värdekort, SMSbiljett eller enkelbiljett betalad med bankkort. Från och med 1 januari i år kan man inte längre betala med kontanter på Värmlandstrafiks bussar. På de nya busslinjerna gäller också skolpass och gymnasiekort. Tidtabellen är anpassad till skolans tider. Turlistan finns på www.varmlandstrafik.se där även alla andra buss- och tågförbindelser i Värmland finns och i pappersform att hämta på Torsby resecentrum (busstationen). En enkelresa inom Torsby tätort kostar om du betalar med bankkort: 24 kr för vuxen, 22 kr för ungdom 20-25 år och 14 kr för skolungdom. Har du värdekort blir det ungefär 1/3 lägre pris: 16 kr för vuxen, 14,40 kr för ungdom 20-25 år och 9,60 kr för skolungdom.

Värdekort köps t.ex. hos Torsby resecentrum eller på något av de andra försäljningsställena som finns i länet, dock inte på bussen. Om du vill veta mer om tider, biljettpriser etc. ring Värmlandstrafiks trafikupplysning tfn 0771-32 32 00 (kostar 1 markering) öppet kl. 6-22 måndag-fredag och 8-18 lördagsöndag.

Regionala busslinjer

Redan idag finns regional linjetrafik som passerar in till Torsby tätort, en trafik som är möjlig att åka med kortare sträckor, dvs. även inom tätorten. Kommunen och Värmlandstrafik kommer att öka informationen om denna möjlighet. Kommunen har också ansökt om att utöka antalet hållplatser längs de regionala linjerna. Ärendet ligger nu hos myndigheten Trafikverket och vi väntar på besked därifrån. Frågor kan ställas till kommunalrådet Håkan Laack på 070-332 03 02 eller biträdande kommunchef Anders Björck på 070-600 94 97.

Kommunalrådet kommenterar Ungefär en gång per månad, vanligen i samband med kommunstyrelsens sammanträde, men kommer även att bli vid andra tillfällen, kan du se ”kommunalrådet kommenterar”, en kort video på webben, torsby.se. Håkan Laack, vårt kommunalråd, talar då om några av de ärenden som varit på sammanträdet, ärenden som kan vara av allmänt intresse. I september kommenterade Håkan även ett fullmäktigesammanträde. De ärenden som togs upp på videon var detaljplanen för Långflon, översiktsplan för Torsby kommun, handikappdagen i Sysslebäck, motion om entreprenörsskap i skolorna, delårsbokslut och ekonomisk prognos samt ny organisation för näringslivsarbetet. Du finner lättast till de hittills gjorda kommentarerna genom att skriva in ”www.torsby.se/kommunalradetkommenterar” i din webbläsare. Videor har spelats in sedan i januari i år. De läggs också ut som nyhet på webbens förstasida. Håll utkik efter fler videor i höst!

Annette Lauritzen Karlsson

Annette Lauritzen Karlsson

utrednings/informationssekr. 0560-160 04 annette.lauritzen@torsby.se

utrednings/informationssekr. 0560-160 04 annette.lauritzen@torsby.se

NR 3 - 2010 TORSBY NU 29


Nya medarbetare n a Olsso

Annalen

ny bibliotikarie

TorsJag heter Annalena Olsson och är utad bybo allt sedan barnsben. Efter avsl i olan dsk Vår vid ing ildn gymnasieutb rievika som jag tade arbe Karlstad 1981 örskorande barnskötare vid en deltidsf ällla i Torsby. Året därpå fick jag anst n kola förs ade ppn nyö då ning vid den har Jag n. acke gsb Sko ) (daghemmet r, sedermera arbetat på andra förskolo man sam har och em dsh friti skolor och i 29 år lagt arbetat inom barnomsorgen et av renh erfa stor har jag att vilket gör har Jag . dom ung och barn arbete med och na vux är tre v vara barn fyra egna at i den yngsta dottern har precis börj ettan. arieVåren 2007 påbörjade jag bibliotik och utbildningen via Borås Högskola Så . 2010 juni i e kari iote blev klar bibl har så n orge oms barn inom efter alla år att eten ligh möj fått och om lat jag nu sad by. arbeta som bibliotekarie här i Tors att jag mer kom så je gläd a Till min stor peup kari iote bibl liga van utöver sed även gifter få arbeta mycket med barn på denna arbetsplats då jag kommer och att åka med i bokbussen till Oleby att jag mer kom m suto Des la. Aspeds sko a håll en ansvara för sagostunderna samt de del bokprat med skolbarn i varieran åldrar. ilj På fritiden umgås jag helst med fam på , se och vänner. Jag tycker om att läsa smo dag Var ik. mus på na film och lyss tion är mitt motto! Du når mig på 0560-161 06 och 30 TORSBY NU NR a.ol 3 - 2010 sson@torsby.se annalen

Ulf Joh ansson ny socialchef

Jag heter Ulf Johansson och arbetar som socialchef sedan 1 juni i år. Jag har flyttat hit till Torsby från Falun i mitt en av juli. Jag trivs mycket bra i mitt nya arbe te som socialchef och känner mig väl mottagen i Torsby och känner mig verk ligen som fisken i vattnet i min nya bos tad i Oleby. En fantastisk omgivning; naturen, Fryken och trevliga grannar. Möjligen skulle jag önska att kommun en höll efter björkarna som skymmer vatt enspegeln sommartid! Jag har arbetat som socialchef i kom munal verksamhet de senaste 11 åren, senast som socialdirektör i Sundsv alls kommun och dessförinnan som soci alchef i Falu kommun. Jag har också arbetat som egen företagare. Är utbi ldad socionom. Personliga egenskaper är rak, ärlig, analytisk, generalist, coachan de, mer förnyare än förvaltare Jag är särbo med Åsa i Falun, från skild, har tre egna vuxna barn, som är mycket viktiga i mitt liv. Jag är intr esserad av samhällsfrågor, kultur, frilu ftsliv, segling, skidåkning och lagsporter samt Italien. Vill du nå mig finns jag på tfn 0560-161 76, 073-275 57 78 elle r på e-post ulf.johansson@torsby.se.


Liselotte Johansson ny rekt or

Liselotte Johansson tillträdde som rektor för Holmesskolan den 9 aug usti. Liselotte är i utbildad lågstadielär are och har arbetat på låg- och mellanstadiet i Torsby kommun sedan 1989 . På Asped skola, Fensbols skola, Svenneby skola och Holmesskolan, ungefär hälften av tiden som lågstadi elärare och hälften som mellanstadi elärare. Från och med detta läsår är det endast en rektor på Holmesskolan och det är Liselotte. – Jag har alltid varit intresserad av pedagogisk utveckling och organisa tionsfrågor, säger Liselotte. Jag har dock en del att lära om bl.a. budget. – Det viktigaste för mig är att elev er, föräldrar och personal känner att det är tryggt och roligt att vara och verk a här på Holmesskolan och att man som personal känner sig stolt över att arbe ta här. Det kommer jag att fokusera på. Det är mycket som är nytt med jobb et som rektor, men hon kommer att prioritera att göra verksamhetsbesök, hon vill vara nära verksamheten och ha en bra dialog och kunna stötta personalen. Privat är hon sambo och har två barn och två bonusbarn. Barnen är en tjej 16 år och en kille 13 år. Bonusbarnen är en kille, en ung man på 21 år och en tjej 17 år. Liselottes fritidsintressen är idrott och eftersom barnen är aktiva inom båd e fotboll och handboll deltar hon en hel del inom detta. Hon är också han dbollstränare för Torsby IF:s pojkar född a 1997. När tillfälle bjuds reser hon också gärna en del, bl.a. för att besöka sin bror som bor i Spanien. Liselotte är född och bosatt i Torsby. Vill du nå Liselotte, ring 0560-162 36 eller sänd e-post till liselotte.johansson@torsby.se.

ch en jö- o öfgr ny mil L s Jen pektör hälsoskyddsins

fgren och är nyan Jag heter Jens Lö tör. ek sp in ds yd hälsosk ställd miljö- och r n Norrland och ha Jag är inflyttad frå d Vi t. ite rs ve ni U Umeå studerat 4 år vid ntoret ansvarar jag miljö- och byggko dsyddsfrågor (bosta främst för hälsosk r, olägenheter etc.) hygien, luft, bulle llsyn. Då jag är och livsmedelsti nd med långa uppväxt i Norrla esta så uppleavstånd till det m m en komver jag Torsby so l mycket. Jag mun med nära til ina intressen har många av m ren och kopplade till natu igt bra. Just trivs därför väld ot en fin nu ser jag fram em svamp höst med gott om nter så jag samt en snörik vi h köra kan åka skidor oc Mari skoter. a Rö ar jder dr un du t go nå Är det en omm ny miljö- och hälsos över så är du välk kyddsi itt m på ig m nspekt att besöka ör Jag heter M kontor i aria Röjder och jag vikar rar som mil kommunhuset. iejö- och hälso ig m ga rin skyddsinsp en äv tör. Jag kom Du kan ek mer främst ler att arbeta m registrering på 0560-160 87 el ed o ch ti ll syn av kom livsmedelsf munens mejla till mig på öretagare m e y.s sb or en även slu @t en ett projekt där jens.lofgr tföra avlopp inven rådet runt Å terats i omshagsbäcken som jag job med under bat sommaren. Jag är född och uppvu xen i Torsb och flyttade y under tre år till Norrköp för studier ing vid miljövet arprogramm på Linköpin et gs universi tet. Att få en tjänst på ko mmunen o ch kunna fl hem igen p ytta assade mig perfekt då ja gillar närhet g en till nature n samtidigt som det bar a tar en tim me till närm shoppingce sta nter. På frit iden tar jag om mina häs h and tar och umg ås med fam och vänner ilj . Du är välko mmen att k ontakta mig telefon 0560 på -160 76 elle r NR 3 - 2010 TORSBY NU 31 maria.rojder @torsby.se


The Heevy Jeevies Foto: Morgan Bäckvall Back To Reality Foto: Tomas Öijeberg

The Grounds Foto: Anki Karlsson

Ge&Hör är en ideell musikförening som i snart 25 år har arrangerat, inspirerat, musicerat och verkat för ett aktivt musikliv i Torsby kommun. Föreningen bildades 1986 av en grupp musikentusiaster i Torsby med omnejd. Syftet med föreningen var att få tillgång till en replokal och ca tre år senare flyttade vi in i Smeja, vid Torsby herrgård, där många svettiga och även kylslagna repetitionstimmar lagts ner. Till vår nuvarande lokal, Stallet i herrgårdsparken, flyttade föreningen 1997 efter att byggnaden renoverats och helt anpassats till Ge&Hörs verksamhet. Föreningen har under årens lopp anordnat ett betydande antal konserter med mer eller mindre kända band och spelat in och gett ut en hel del CD-skivor med artister av olika slag. Scensommarrock var under flera år på 90-talet ett återkommande arrangemang där band som Dublin Fair, Sky High, Vomitory, Monster, 59 Times The Pain och Träd Gräs och stenar deltog. På andra konserter kunde man exempelvis lyssna på Stefan Sundström, Enteli, Dia Psalma, Kroumata och Mindjive. De två senaste åren har Torsby Countryfestival varit det största arrangemanget föreningen jobbat med.

32 TORSBY NU NR 3 - 2010

Föreningen har i dag ca 75 medlemmar som ...

- verkar för ett aktivt musikliv i Torsby - arrangerar konserter och festivaler - förfogar över två replokaler, en inspelningsstudio och en demostudio - hyr ut och sköter ljud- och ljusanläggningar - utbildar musikintresserade då tillfälle ges Inom musikföreningen finns många aktiva musiker i olika konstellationer och åldrar. Några exempel på musikstilar som finns representerade är bluegrass, rock a billy och hårdrock. Som föreningens namn antyder handlar dess verksamhet om att både ge och höra på musik och föreningen har därmed en hel del medlemmar som inte spelar själva. Har du lust att börja spela musik, stödja vår förening eller fråga om något, så hör av dig. Vi har för avsikt att finnas kvar ett bra tag till! Hemsida (på gång): www.gehor.org E-post: info@gehor.org Telefon: 0560-144 30 (Stallet) Magnus Kärnqvist, ordförande, 0560-139 44 Ulrik Amneteg, kassör 0560-400 41, 070-280 68 66

I Torsby kommun finns över 300 föreningar. En av dem är Ge&Hör som här presenterar sig.

Torsby NU 3/2010  
Torsby NU 3/2010  

Torsby kommuns informationstidning "Torsby Nu" ges ut fyra gånger under 2010.