Page 1

Nr 2

JUNI

2011

Information från Torsby kommun

DET VIKTIGA VÄRDSKAPET nY ÖVERSIKTSPLAN AUTOMAT HJÄLPER LÅNTAGARE

NR 2 - 2011 TORSBY NU 


Innehåll

VÄRDSKAP ............................................................ ”ÖVERSIKTSPLAN LIGHT” (KORTVERSION AV KOMMUNENS NYA ÖVERSIKTSPLAN)......... ETWINNING PÅ FRANSKA.................................... FÖRSKOLEPROJEKT M PAPIER MACHÉ........... MATEMATIK I FÖSKOLAN.................................... STOPPA LANGNINGEN......................................... nationaldagsfirande i Sysslebäck........ TURISTBYRÅN FLYTTAR...................................... VI TAR HAND OM TURISTERNA........................... AKTIVITETER I SOMMAR...................................... AUTOMAT HJÄLPER LÅNTAGARE..................... NY WEBB MED 13 BIBLIOTEK............................. ÖPPET PÅ BIBLIOTEKET I SOMMAR.................. PRAKTIKANT GÖR CYKELLEDER...................... BOSTADSKLAGOMÅL?........................................ GRÄNSSAMARBETE KRING BRAND.................. COMMUNICARE PÅ TUAB.................................... TRAFIK: NYA HASTIGHETSGRÄNSER............... ARKIV: FÖR 100 ÅR SEDAN I ÖSTMARK........... LEADER-RAPPORT............................................... EKONOMISKA LÄGET........................................... KÖPA BEGAGNAD BIL.......................................... TILLGÄNGLIGHETSGUIDEN KLAR..................... NYANSTÄLLDA...................................................... GODE MÄN EFTERLYSES.................................... MOUNTAINBIKE-FÖRENININGEN PRESENTERAR SIG..............................................

3 4 8 10 12 13 14 15 15 16 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 31 32

INLAGA: TORSBY ÅRSREDOVISNING 2010 I KORTHET

Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, 685 80 Torsby Telefon: 0560-160 00 (växel) Telefax: 0560-160 25 E-post: torsby.kommun@torsby.se Webbplats: www.torsby.se Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, 0560-160 04 annette.lauritzen@torsby.se Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, 070-236 20 54, birgitta.brorson@bredband.net www.birgittabrorson.se Foto omslag: Birgitta Brorson Motiv omslag: Lovisa Lewin, Åsteby plockar blommor. Utgivning: Fyra nummer 2011 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer 341 144. FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på www.torsby.se

 TORSBY NU NR 2 - 2011

Spännande möten och skön sommartid Våren har varit hektiskt, som alltid får man väl säga. Nu stundar skön sommartid, och jag hoppas som väl många andra på bra väder och möjlighet att få umgås med släkt, vänner och kanske få knyta en och annan ny kontakt. Nu under våren har vi startat arbetet med Vision 2020 och det har inneburit flera spännande möten med invånare, företagare och företrädare för bl.a. föreningar. Vi vill precis som när vi jobbade med de mål och strategier som gäller idag ta fram de nya målen i dialog med er som bor och verkar här i vår kommun. Vi började i Ransby, gick vidare till Höljes, Värnäs och Östmark och nu i är det ”våravslutning” i Torsby, på Sahlströmsgården den 14 juni. Tack alla ni som tog er tid att komma och diskutera kring kommunens framtid. Era synpunkter är värdefulla. Meningen är nu att de idéer och tankar som kommit fram vid dessa möten ska arbetas vidare med inom kommunens politiska grupper. I höst kommer vi tillbaka med nya möten då vi går igenom resultaten från vårens möten och så tar vi diskussionen ett steg längre. Möten är planerade i Sysslebäck 14 september, Värnäs 21 september och i Torsby 28 september. Då är alla hjärtligt välkomna! Årsbokslutet har tack vare hårt och målmedvetet arbete från förvaltningar och nämnder gett ett positivt utfall. Lågkonjunktur tillsammans med en minskande befolkning etc. gjorde ingångsvärdena något svårare än vanligt, men vi får säga att vi är nöjda. Vi har även sett en liten liten ljusning vad gäller befolkningsutvecklingen, vi vågar dock ännu inte riktigt tro på en trend, det krävs mer än en svala för att göra en sommar. Men barnantalet har ökat, och det har visat sig i att vi nu i höst öppnar två nya daghemsavdelningar vid Skogsbacken i Torsby tätort och en i Östmark. Det är verkligen positivt! Jag önskar er alla en skön sommar!

HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande 0560-160 17 hakan.laack@torsby.se


Janne Gunnarsson från Värdskapet AB föreläser om värdskap i den vackert målade Piltz-salen på kommunhuset i Sysslebäck. Foto: Ulrika Andersson.

Det viktiga värdskapet

Den senaste aktiviteten i projektet ”Destinationsutveckling och entreprenörskap i norra Klarälvdalen och Fryksdalen” handlade om värdskap. Janne Gunnarsson från Värdskapet AB lockade cirka 130 personer till sin inspirerande föreläsning i Sysslebäck den första juni. Bland besökarna fanns allt från små föreningar till stora turismanläggningar samt elbolag och butiker. – Janne Gunnarsson ger sitt föredrag om värdskap med en sån fantastisk värme och humor. Efter skratt och många insikter - som för oss alla egentligen är självklara - så känner jag mig fylld av ny och god energi, säger Henrietta Herou Pedersen, egen företagare inom friskvård, som besökte föreläsningen. Föredraget handlade om vikten av att utveckla ett välkomnande, inkluderande och öppet förhållningssätt för att nå ökad attraktionskraft och framgång, för såväl företag, organisationer, platser och individer. I en värld där produkter och tjänster blir allt mer lika är konsten att få människor att känna sig välkomna en avgörande faktor för att nå framgång i sin verksamhet.

– Det är jätteroligt att så många kom på föreläsningen. Att bemöta sina gäster och kunder på ett välkomnande sätt har stor betydelse för hur verksamheten utvecklas, oavsett vilken bransch det handlar om. Alla vill vi ju känna oss välkomna och det är ju stor chans att vi väljer att återkomma där vi blir väl mottagna, säger Ulrika Andersson, projektledare. Projektet arbetar vidare med ämnet värdskap, som är en del av destinationsutvecklingen och därmed projektets syfte. Till hösten erbjuder vi till exempel ett ”fortsättningsseminarium” där företag och föreningar kan få tips och råd om hur de kan konkretisera värdskapsarbetet i just sin verksamhet till vardags.

– Det var en underbar stämning på föreläsningen här i Sysslebäck. Om värdskapet här är lika gott som stämningen, så tror jag att människor känner sig välkomna hit, säger Gunnarsson som har 30 års erfarenhet av att arbeta med ledarskap, utveckling, entreprenörskap och kommunikation. Du som vill veta mer om projektet eller har idéer om produktutveckling och kompetensutveckling, vänligen kontakta projektledare Ulrika Andersson.

Ulrika Andersson projektedare 0560-166 41, 070-659 60 06 ulrika.andersson@torsby.se

NR 2 - 2011 TORSBY NU 


Foto: Gunilla Åberg

Foto: Jerker Brorson

Foto: Gunilla Åberg

Ny översiktsplan för Torsby kommun I februari 2011 antog kommunfullmäktige den nya översiktsplanen, ÖP 2010. Under 2009 och 2010 arbetade vi med att ta fram planen och november 2009 – januari 2010 var den ute på samråd. Då hade alla som ville möjlighet att komma med synpunkter. Vi ordnade också öppna möten i Sysslebäck, Stöllet och Torsby. Under hösten 2010 var planen utställd på biblioteket i Torsby och på kommunens webbplats, då alla hade ytterligare en chans att påverka resultatet. Översiktsplanen består av en planbeskrivning i text med bilder, tabeller, kartor och illustrationer. Dessutom finns Länsstyrelsens yttrande och stadsarkitektens utlåtande från utställningen med som bilaga. Tre större kartor som vardera visar hela kommunens yta ingår också. Ett viktigt komplement och underlag till översiktsplanen är Torsby kommuns naturvårdsplan som kommunfullmäktige antog i början av 2010. Det här fyra sidorna i Torsby Nu är en kortversion av översiktsplanen, som sammanfattar de viktigaste punkterna. Vill du läsa översiktsplanen och naturvårdsplanen finns de båda i sin helhet på www.torsby. se/op. En mindre upplaga finns också upptryckt på papper.

 TORSBY NU NR 2 - 2011

Vad är en översiktsplan?

utformas och disponeras på olika sätt. Även metoder att nå ut till kommuninvånare och andra som har intresse av planen kan variera mycket mellan olika kommuner.

Översiktsplanen är viktig för kommunen på tre olika sätt:

Markanvändning

Alla kommuner måste enligt planoch bygglagen (PBL) ha en översiktsplan. Den ska hållas aktuell och ses över vart fjärde år.

1. För det första redovisa den de visioner som kommunen arbetar efter. 2. För det andra ger planen vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut i olika frågor. 3. För det tredje är planen ett sätt att visa hur man ska skydda olika statligt utpekade intressen. Översiktsplanen reglerar inte i detalj med bindande bestämmelser hur man planerar och bygger. Men den ger rekommendationer för hur alla mark- och vattenområden i kommunen ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanering ska följa samma regler i alla kommuner men kan

Översiktsplanen ska på ett heltäckande sätt visa både hur marken används idag och hur den ska användas i framtiden och vilka områden som ska utredas närmare. Skogsmark

I Torsby kommun är skogsbruket betydande och helt dominerande i förhållande till jordbruket. Ca 81 % av kommunens yta täcks av produktiv skogsmark. Skogen är också viktig för friluftslivet, turismen, jakt och fiske. När skogsmark tas i anspråk för bebyggelse eller andra satsningar ska avvägningar göras för de olika intressen som finns i skogen. Jordbruk

Åkerarealen i kommunen motsvarar ca 1 % av ytan. Marken används


Markanvändning Varån

Översiktsplan för Torsby kommun Översiktsplan för Torsby kommun Markanvändning

Storberget

Långflon

Audianoppi

Höljenäs Varån

Långflon

Höljan

Håkasätern

Aspberget

Audianoppi

Vithammaren

Åshem

Ersberget

Bastuknappen

Höljenäs

U1

Limmela Höljan

Höljessjön

" )

967

968

Vithammaren Ersberget

Håkasätern

Krokforsen

Teckenförklaring

Tallåsen Havsvallen

Klaråsen Höljessjön

" )

967

Markanvändning

Källmon

Tennåsfallet

Furufallet

" )

Röknölen

Häståsen

Stenmon

Limmela

Havsvallen

Stenmon

" )

Aspberget

Bastuknappen

Krokforsen

Furufallet

Pottmäkk

Höljberget

Åshem

U1

Storberget

Höljberget

Rådelsbråten

Rådelsbråten

Pottmäkk

Tattaråsen

Häståsen

968

Halån

Tennåsfallet

Tjärnås

Röknölen

Källmon

Sälgforsen

Stor-Skärsjön

Uggleheden

Tallåsen

Tjärnås

Brännan

Holen

Sälgforsen

Halån

Stor-Skärsjön

Uggleheden Brånberget

N Havsjön

Bleckeberget

Andersstubben

Örsjön

Fallet

Halåsätern

Tällåsen Brännan

Länserud

Holen

Höljes

Fråviken

Skåraholen Höljåsen

Halsjön

Örsjön

Björkmanskojan

" )

Husberget

970

Hotellet

Karlkojan

Skarp Juberget

Husberget Långhusberget

Bringsåsen

Karlkojan

Spistorp

Enberget

Havån

Björnholtkojan

Rötsjön

Filipsstugan Spjutberget

" )

Rangsjön Rangen

Myren

Åberget

Ömtberget

Krokolaknölen

Håsätern

Håsätern Stora Hån

Långsätern

" ) 965

964

Näcksjön

Persby-

Letten

Letteråsen

Skyllbäck

Furusätern

SLetteråsen Finnskoga

Karlsåsen

U4

Borangs-

holmen

Borangs-

Gunneby

Kindsjön

" ) 954

Torsbys många sjöar och vattendrag är viktiga för friluftslivet och turismen. Många av dem är i dag påverkade av vattenkraftsutbygg- ") nad. Kommunen ska verka för att äldre vattendomar omprövas och ha en restriktiv hållning till nya projekt som ytterligare påverkar sjöar och vattendrag.

Ytter-dammen

Sjön

Branäs-

Granberget

Ljusneberget

" ) 961

Skoghem

Böhönen

Mangslidälven Vålfall-

berget

Skallbäcken

Mangslidälven Vålfall-

berget

" ) 958

Mörbacka

" )

959

berget

Sörviggen

Mangen

Gräsviggen

Hästberg Hollandstorp Röjdan

" ) 951

Viggan

Asped

" ) Krusen

Metbäcken Klacksberget

" )

Bastvålen Långerud

948

Bogtorp

Gunnsjö-

Kläggen

Rottnan

Östmark

Sandsätern

Millmark

" ) 939

När Myrgubben Nergården

Bergtorp

U12

Vadje

Sörmark

Bodarna

Pontasfjäll

Runnsjötorp

Millmark

" )

Vadjetorp

939

Myrtorp

Nergården

Bergtorp

Fäbacken

Boseberget

Runnsj. Långsjöhöjden

Stranden

Granberg

Josefsberg

Lekvattnet

Lillaven

Lekvattensjön

Lekvattnet

Segenässätern

Vadje

Örtjärnshöjden

Tyskila

Ormhöjden

Flåen

946

U13

946

Torsbysjöarna

Torsby 945

" )

U14 Lomstorp

239

Mårbacken

Gullbäcken

Kroksj.

Granälven

Västanå

" ) 912

Kroksj.

Spättungen

Gustavsdal

" ) 890

" )

Bredsjön 892 Bredsjöåsen

Stormossen

Gullbäcken

" ) " ) 895

896

Rinn

Västanå

Västanvik Högåsängen

Gustavsdal

Ängarna

" )

" ) " ) 895

Hagberg

892 Bredsjöåsen

Skala: 1:100 000

0

3

Skala: 1:100 000

6

Stöpsjön

12 Kilometer

896

" ) 911

" ) 908

Bada

Svenneby

Högåsängen Åshagen

Skallbergssjön

12 Kilometer

912

SönnerudshedenBodåsbergen

Bada

Åshagen Hagberg Reito

" )

911 Lillån

908

Stormossen

Oleby

U15

" )

" )

Svenneby

Skallbergssjön

Ned. Badasjön

Stensgård

" )

SönnerudshedenBodåsbergen

239

Utterbyn

Torsby 945

Torsbysjöarna

" ) Västanvik

Öv. Badasjön

RöbjörkebySirsjön Bergeby Fryklanda fpl.

Rinn Kilen

Oleby

U15

U14

890

Önnerud

Skalltorp

Lillån

" )

Bredsjön

952

Näs

Ned. Badasjön Råby

Stensgård

" )

Flåen

Utterbysäter

Hänsjön

" )

Näs Vassjön

" )

Holmviken 947 SmedserudRådom

RöbjörkebySirsjön Bergeby Grundsjön Fryklanda fpl.

Kilen

Sågtorp

" )

Höviken Högalid

Velen

Utterbyn

Fastsnässätern

Bönnomhöjden

Ganterud Röjdan Ganterud Öv. Badasjön

Näs

Råby Örtjärnshöjden

Skalltorp

MårbackenOrmhöjden

Granälven

Segenässätern

Myckengräs

Kollerud

Utterbysäter

Mostorp

952

Önnerud

Poptorp

Ormlidfallet

Busken

Kvistberget

Fensbol

Flaten

" )

Näs VassjönGranberg

" )

Lekvattensjön Grundsjön Sågtorp

Kvarnsjön

Fastsnässätern

Höviken Hänsjön

Fastnäs

Nordtorpssätern

Hällåsberget

Vadjetorp

Bönnomhöjden

Högalid

V Gårdsjön Herrgårdsberg Ormlidfallet

Nötberg

Åsteby

" )

Åstrand 931

Fastnäs

Kvarnsjön

Stranden

Kollerud

Holmviken 947 SmedserudRådom

Poptorp

Lomstorp

6

Överbyn

Kvistberget

Velen

Tyskila

Ennarbol Segenäs

" )

Åstrand 931

Bodarna

Labråten

Ennarbolsmon

Torp

Kullfurhöjden

Mellantjärn

Mostorp

Ganterud Röjdan Dammen Ganterud

Åstrands- sätern

Klarälven

Vålberg

Segenäs

Herrgårdsberg

Hällåsberget

Myrtorp

Boseberget

Flaten Runnsj.

Labråten

Ennarbolssätern Gravol

957 Mjönäs

Ennarbol

Ladtjärn

Busken

Myckengräs

933

Kölan

" )

Prästtjärnsberg

Torp

Vägsjöfors

Fensbol

Fäbacken

Vittjärn

Dammen

Lillaven

Åstrands- sätern Ennarbolsmon

Holmtjärn

Nordtorpssätern

Hult

U12

Sörmark

Runnsjötorp

" )

Backa Kårebol

45 Ruskåsen

gården

V Gårdsjön Hovfjället

Nötberg

Åsteby

" )

Gravol

957 Mjönäs

Djupdalen

Hallberg

Råstaviken

Rösberget Halgån Gravolssätern Elindebol

Sollsnäs

Gunnsjö-

Ladtjärn

Åsarna Kläggen Röna

" )

Långnäs

Kyrknäs

Mellantjärn

Ulvsjön Hult

Äftnäs

Ennarbolssätern

Öv. Brocken

U10

Bastvålen

U11

Råstaviken

933

Lernäs

Klarälven

Kullfurhöjden

" )

Vägsjöfors

" )

Vålberg Holmtjärn

Överbyn Hallberg

Röna

När Myrgubben

Långsjöhöjden

gården

Hovfjället

Åsarna

Gammelåsen

Rösberget

Gravolssätern Kölan

Ljusnan

Sollsnäs

Bäcken

Kullarna

Östmark Noppliberget

Holmberg

Backa

Asped

Ängarna

948

U11 Sandsätern

Kyrkebol

Halgån

Storberget

Killingerud

StorHässlingen

Krusen

Näsberget

Bråten

Elindebol

Kårebol

Prästtjärnsberg Grea

Långnäs

Kyrknäs

Bergsidan

Kölberget berget

Kårebolssjön Kårebolssätern

Holmberg

Brattbacken

45 Ruskåsen

Vitsand Öv. Brocken

U10

Ängarna

Lämbacken

Bäcken

Halgå-

Stöllsjön Kölbergstorp

Stöllet

Osebol Gammelåsen

Osebolssätern

Lernäs

" )

Rattsj.

Kölberget

Kårebolssjön Björbyholm Kårebolssätern

Brattfors

Osebols-kojan

Djupdalen

Vitsand

Kullarna Åskagsberg

Bogtorp

Rottnan

Kullåsen

Äftnäs

Fagerberget

Ljusnan

Millbråtarna Grea

StorHässlingen

Arnsjön Knaggen

950

Björbyholm

Mossängen

Rattsjö-berg

berget

Björby Halgåberget Näsberget

Bråten

Åsbråten

949

Arnsjön

" )

Bråten

Osebol

Osebols-kojan

Killingerud

Rännberg

949

Långerud

Långås-

U9

Högåsen

Kyrkebol

Lillskogs-höjden

berget

Tväråsen

berget

Björbysätern Stöllet

Brattfors

Brattbacken

Rattsj.

" )

Bergsidan

956

Björby

Åsarna Osebolssätern

SMossängen Tvärberg

Krusen

Bäckelid

Värnäs

Stöllsjön

Hanstorp

Gåstjärn Millbråtarna

Hålan

Långås-

" )

U9

Högåsen

Björkåsen

Rattsjö-berg

Holmängen

Metbäcken Klacksberget

Lämbacken

Ängen

Hästbergs-sätern

Storberget

Lillskogs-höjden

Råbäcken

Martisfjället

Västgården

Björbysätern

Fagerberget

Stöllsäter-

berget

Ljusnästorp Ljusnäs

Värnäs

Mangen

Lonni

Tallberg Röjdåsen Krusen Nyckelvattnet

Rännberg

Hemberget

Ljusnäs

Kullåsen

Åsarna

Baskenäsmon Stöllsäter-

Berg

Hästbergs-sätern

Mangen

Björkenäs

Tväråsen

Kristinefors

S Tvärberg

Holmängen

Martisfjället

Väberget

Bäckelid

Ljusnästorp

Digerberget

956

Åsbråten

Röjdåsen

Åskagsberg

" )

Mosshöjden

Väberget

Baskenäsmon

Hemberget

Kristinefors

Hanstorp

Knossi Viggan

Gåstjärn

Noppen

Ängen

Gräsviggen

Lonni

Hollandstorp

Tallberg

Västgården

Ängan

Tjärnberget

Snårberg

Bråten

Röjdåfors

951

Boviggen

Hultberget

Röjdoset

Röjdan

Björkenäs

Mangen

Röjden

Pillersåsen

Snipberget Halvardstorp

Berg

Bäckelbergssätern

Linalund

Linalund Ängan

Flatåsen

Digerberget

Björkåsen

Mosshöjden

Hästberg

berget

U8

Multtjärn

Hultberget

Röjdåfors

959

Snårberg

Noppen

U8

" ) Pillersåsen

Gräsfall Tjärnberget

Snipberget Halvardstorp

Boviggen

Multtjärn

Rajski-

Bäckelbergssätern

Håsätern

Nyskoga

Flatåsen

Värsjön

Munkebol

Håsätern

" )

" )

Hulttäppan

Munkebol

Totjärnsberg

Nyskoga960

960

Moarna Ambjörby

Värsjön

Bässeberget

Hulttäppan

Totjärnsberg

Knossi

3

Ambjörby

Högåsen Moarna Tjärfall

Hasselbacken

Brattåsen

" )

Månäs 969

Månäs 969

Bässeberget

Nordviggen Högåsen Tjärfall

" )

Kroksätern

" )

Hedåssätern

Hasselbacken Nolnäs

Brattåsen 958

Hjällstaberg

Grysjöåssätern

Fämtåsen

Hallerud Hedåssätern

Öjeberget

Öjeberget Nordviggen

Fämtåsen

Nolnäs

Kroksätern

Mörbacka

Grysjöåssätern

Bäntebysätern

Hallerud

berget

Svenshöjden

Svenshöjden

Röjden

0

Fämtan

Hjällstad

Ljusnan

Hjällstadsätern

Vålfallen

Hjällstaberg

berget

Röjdoset

Spättungen

Högfallet

Hjällstadsätern

Mangslid-

Mangslid-

LjusneFämtan

Hjällstad

Skallbäcken

Skyddade områden

Josefsberg

tjärnarna KringsbergetBacka

Bäntebysätern

Vålfallen

Backadammen Amnerud

Bänteby Backa

Bänteby

Liden

Ljusnan

Högfallet

Gräsfall

Pontasfjäll

Västby Backadammen

Ackberget

Amnerud

åsen Skoghem

Transtrand

Transtrand

Västby

Ljusne-

Bredsjön berget Bredsjön

Brönäs Brönäs

tjärnarna

Kattstjärtsätern

Kattstjärtsätern

Digerberget

Kringsberget

Böhönen

Likenäs

9Brittsätern 62

Möre Transtrands-

Våtsjön

Mackaretjärn

Kölarna Brittsätern

Möresberget

N TranstrandsMöresberget sätern

Våtsjön

S Torrbergssätern

Bredsjön

Heden

" )

Långavsätern Uggenässätern

Ackberget

Liden

Bredsjön

Kölarna

Likenäs

TranstrandsÖrsjöberget berget

bergetBjur-

Mackaretjärn

Sörviggen

Vittjärn

Heden 962

Digerberget

Rajski-

Ulvsjön

S Torrbergssätern

Röjden

Meningen

åsen

Översiktsplanen pekar ut ett antal utredningsområden; U1- U16. I dessa finns förutsättningar för utveckling av t.ex. helårs- och fritidsboende, olika aktiviteter och verksamheter. Utredningar kan inom de ") närmaste åren göras i samband med detaljplanering och/eller fördjupade översiktsplaner.

Klätten

N Transtrands- sätern

Falltorp

Per-Nilsasätern

Per-Nilsasätern

Uggenäs

Möre

Hebbomägg U7 Rikenberget

Olasätern

berget

Sandnäsmon

" )

LångavsäternLöfallb.

Örsjöberget

bergetBjur-

Långav

Nerby

Löfallb.

Fallsjön

berget

Långav

Ljusne-

Löfallet

Röjden

sätern TorrbergsDigerOlasätern

Dalby

Dalby berget

Älgsjön

Hebbomägg U7 Rikenberget

Branäs-

berget

Uggenäs

Uggenässätern

Fallsjön

Noppliberget

Granberget

berget Sandnäsmon

Nordåkojan Löfallet

961

Knaggen

Persby

Klätten

Nerby

Älgsjön

Meningen

950

Diger-

Persby

sätern Torrbergs-

U6

Ivana Dundern Ivana

Nordåkojan

Nyckelvattnet

Strandås Branäs

U6

Kindsjön

Dundern

Natur- och kulturområdena inom Torsby kommun är också viktiga för besöksnäringen och bidrar till att göra kommunen attraktiv. Så" ) dana områden ska bevaras i kommande planering och lovgivning.

963

Branäs

Sjön

Ytter-dammen

Falltorp

" )

Kindsjön

Skrallarberget

Ransby

" )

963 Skrallarberget Strandås

Ransby

Kindsjön

U5

U5 954

" )

Likan Bredsjön Likan

Bredsjön

" )

Hålan

Munkheden Vingäng

Munkheden Vingäng

Kvarnåsen

Kvarnåsen

berget

Brånberget

Brånberget

Härasjön

Dypåsen

Dypåsen

Råbäcken

Gunneby

berget

Galåsen

966

Skråckarberget

Vatten

Diger-

Skråckarberget

Haigarakojan Härasjön

Haigarakojan

U3

Klarälven

Galåsen

Medskogsb. 966

Diger-

Klarälven

Karlsåsen

" )

berget

" )

U3

holmen

Bograngen

U4

berget

Medskogsb.

PersbyGillersbergen

Bograngen S Finnskoga

Samrådshandling upprättad: 2009-11-25 Utställningshandling upprättad: 2010-09-28 Antagandehandling upprättad: 2011-01-05 Kommunfullmäktiges antagande: 2011-02-22 Laga kraft: 2011-03-25

Skyllbäck

Furusätern

Alphyddan

Sundhult Letten

Sundhult

Medskogen

berget

Alphyddan Gillersbergen

Toresbacken

" ) 964

Toresbacken

" )

Medskogen

Näcksjön

Letafors

Östliden

Brattmoviken Letafors

Lålammsberget Östliden

berget

Brattmoviken

Brattmon

Vålberget

Mosstjärn-

Averåfjället

Balkåsen Svansåsen

Ullgrenstorp

Balkåsen

965

Lålammsberget

Mosstjärn-

Averåfjället

Svansåsen

Ullgrenstorp Brattmon

Avundsåsberget

Samrådshandling upprättad: 2009-11-25 Utställningshandling upprättad: 2010-09-28 Antagandehandling upprättad: 2011-01-05 Kommunfullmäktiges antagande: 2011-02-22 Laga kraft: 2011-03-25

Håliden

Balkåsberget

Balkåsberget

Vålberget

Vattenbruk

Långsätern

Stora Hån

Skyllbäckssätern

Skyllbäckssätern Avundsåsberget

Åberget

Possåsen

Possåsen

U13

U2

Avundsåssj.

Kompo- berget

Utredningsområden

Håliden

Eggsjön

Syningen Långberget

Tossan

Vattenbruk

Skogsmark

Ömtberget

Krokolaknölen Avundsåssj.

Kompo- berget

Skogsmark

Annan bebyggelse

U2

Jordbruk

Annan bebyggelse

Tätorsbebyggelse

Eggsjön

Syningen Långberget

Vålhallen

Tossan

Bäckaskog

Järpliden

Norskbrosjön

Kulturvård

Tätorsbebyggelse

Jordbruk

berget

Vålhallen

Norskbrosjön

Bäckaskog

Kärrbackstrand

62

Ökna

berget

Blivande naturvårdsområden

Blivande naturvårdsområden

Kärrbackstrand

62

Vålhall-

Spjutbergssätern

Rangsjön Rangen

Öråmon

Bertilshålan

" )

Ökna

Filipsstugan

Järpliden

Vålhall-

Spjutbergssätern

Öråmon

Båtstadberg

Lövberg

Naturvård

Kulturvård

Myren

Bertilshålan

Björnholtkojan

Dundern Bennäset

Båtstadberg

Lövberg

Bennäset

Enberget

Utredningsområden

Större väg

Naturvård sjön

Spjutberget

sjön

Dundern

Spisängen

Rötsjön

Havån

Spisängen

berget

Bringsåsberget

främst till slåtter- och betesvall och i begränsad omfattning för spannmålsodling. Lokalisering av ny bebyggelse, vägar och andra exploaterings- ") företag bör ske så att inte hinder för jordbruksdrift uppstår.

Spistorp

Bringsåsberget

Klarälven

berget

Klarälven

Långhusberget Örsjö-

Bringsåsen Oltatorp

Filängen

Skåraholen

Örsjö-

Oltatorp

Filängen

Tällåsen

Större väg

Utredningsområden

970

Nya vägdragningar

Nya vägdragningar Björkmanskojan

" )

N Havsjön

Bleckeberget Hotellet

Andersstubben

Länserud

Höljes

Fråviken Höljåsen

Halsjön

Skarp Juberget

Teckenförklaring

Brånberget Fallet

Halåsätern

Klaråsen Tattaråsen

Ängarna Badabruk

Hagberg

Hagberg

Reito

Stöpsjön

Badabruk

NR 2 - 2011 TORSBY NU 

Kölbergstorp


Foto: Birgitta Brorson

Foto: Jerker Brorson

Riktlinjer

Översiktsplanen ger riktlinjer för vad man får göra inom olika områden. Det kan gälla t.ex. byggande, lovgivning, planering, avlopp etc. Områden med höga natur- eller kulturvärden, naturreservat och natura 2000- områden redovisas i kartan ”riktlinjer”. Många av områdena är skyddade enligt lag och har särskilda föreskrifter för hur dessa får användas. Utöver områden av nationellt intresse finns även riktlinjer för att säkerställa människor hälsa och se till att ingen utsätts för onödiga risker. Skyddade områden

I kommunen finns 42 naturreservat och 46 Natura 2000-områdena. Det finns också ett 15-tal skyddade vattendrag. Länsstyrelsen planerar för att ytterligare ett antal sådana områden ska skyddas. Riksintressen

Vid planering och lovgivning ska de nationellt utpekade områdena skyddas. En form av nationellt utpekat områden är så kallade ”riksintressen”. Riksintressen för friluftslivet finns bl.a. på Hovfjället och i Branäs, i Fryksdalen och längs Klarälven. Fryksdalsbanan, Riksväg 62 och E45 är också riksintressen för kommunikation och utpekade som transportleder för

 TORSBY NU NR 2 - 2011

farligt gods. Ett udda exempel på riksintresse är Kyanitförekomsten vid Hålsjöberget vars framtida utvinning inte får hindras.

Foto: Gunilla Åberg

Mål och visioner

Områden med risk för t.ex. buller, skred, förhöjd markradonhalt och översvämning redovisas på kartan som heter ”riktlinjer”. Med hjälp av informationen i översiktsplanen kan man i kommande planering och lovgivning bättre bedöma platser och i ett tidigt skede undvika att människor och byggnader utsätts för risker.

Torsby kommun har genomgått stora strukturella förändringar med stadigvarande befolkningsminskning som följd men har en vision om att utvecklingen kan brytas. Kommunfullmäktige formulerade 2005 övergripande visioner och en verksamhetsidé för den kommunala organisationen. Dessa visioner och verksamhetsidéer utgör grunden för framtida satsningar i Torsby kommun. Kommunfullmäktige har också formulerat huvudmål, delmål och strategier att vara förverkligade senast 2012.

Framtiden

Huvudmål

Hälsa och säkerhet

En översiktsplan tar till stor del sin utgångspunkt i kommunens mål och riktlinjer. På så vis blir översiktsplanen det dokument som ger färdriktning på en mängd olika områden för att nå de uppsatta målen. Det är ett sätt att visa vad som behöver göras för att påverka utvecklingen åt det håll som önskar. Även om översiktsplanen, ÖP 2010, nu är antagen så fortsätter arbetet med översiktlig planering. Förutsättningarna förändras och nya utmaningar kommer. Just nu pågår t.ex. arbetet med ett tillägg till översiktsplanen där lämpliga och olämpliga områden för vindkraft ska pekas ut. Mer information om vindbrukssplanen kommer under året.

År 2012 har vi i Torsby kommun en yngre befolkning.

Delmål

År 2012 har vi i Torsby kommun • goda kommunikationer, • flera naturnära, unika och attraktiva boenden, • en ytterligare utvecklad turism och upplevelsenäring, • högre förädlingsgrad, kompetens och kvalitet, • en kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild. Just nu pågår arbetet med att ta fram nya mål som ska gälla efter 2012.


Varån

Översiktsplan för Torsby kommun Riktlinjer

Storberget Långflon Audianoppi

Höljenäs

Höljan

berget

Åshem

riktlinjer

Pottmäkk

Håkasätern

Aspberget

Vithammaren

Ersberget

Krokforsen

Furufallet

Havsvallen

Stenmon Höljessjön

" )

" )

967

Teckenförklaring

Röknölen

Häståsen

968

Källmon

Tennåsfallet

Tallåsen

Rikgsräns

Klaråsen Tattaråsen

Varån

Tjärnås

Sälgforsen

Långflon

Uggleheden

Audianoppi

Höljenäs Holen Höljan

Höljberget

Rådelsbråten

Transportled farligt gods

Tällåsen

Hotellet

" )

Krokforsen

Höljes Fråviken Furufallet 970

Höljessjön

Långhus-

Bringsåsen Tattaråsen Bringsås-

Spistorp

Klaråsen berget

Stor-Skärsjön Spjutberget

Enberget Fallet

Halåsätern

Rötsjön

Brånberget

Båtstadberg

Lövberg

Brännan Filipsstugan Holen Öråmon

Vålhall-

Spjutbergssätern

Höljåsen

Halsjön

970

Tossan

Åberget Bringsåsen

Karlkojan

Skarp Juberget

Långhus-

Balkåsberget

Bringsåsberget Avundsåsberget

Spistorp

berget

" ) 965

Vålberget

964

62

Skyllbäck Furusätern Kärrbackstrand Sundhult

Karlsåsen

Tutstad-

Gillersbergen

Eggsjön

Syningen Långberget berget

holmen

Persby-

Norskbrosjön

Vålhallen

Sysslebäck

Bäckaskog

Letteråsen

Diger-

Tossan

Bograngen

Klarälven

S Finnskoga

Ömtberget

Krokolaknölen

Borangs-

Järpliden

Gunneby

Galåsen

Skråckarberget

Vingäng

Avundsåsberget

Dypåsen

Ullgrenstorp

Bredsjön

963

Balkåsen

" )

Likan

Svansåsen

Ransby

" )

Brattmon Kindsjön

Kvarnåsen

Näcksjön

Brattmoviken

" ) 954

Letafors

Östliden

Kindsjön

964

Branäs-

Granberget

Lålammsberget Ytter-dammen

Letten

Letteråsen

LjusneIvana

Karlsåsen

Tutstad-

Haigarakojan

" )

Kölarna

Brånberget Kattstjärtsätern

Möre

Uggenässätern

Munkheden TranstrandsVingäng Möresberget

Härasjön Örsjöberget

Skråckarberget Rikenberget

S Torrbergssätern

berget

Brittsätern Likenäs

962

Långavsätern

Galåsen

Löfallb.

Per-Nilsasätern

Bredsjön Diger-

Heden Gunneby

berget Löfallet

Hebbomägg

Sysslebäck Sandnäsmon holmen Uggenäs

Borangs-

Nerby

" )

Älgsjön 966 Medskogsb.

Gillersbergen

Klarälven

S Finnskoga

Nordåkojan

Olasätern Persby-

berget

Dalby Skyllbäck Furusätern berget Långav Sundhult

Klätten

berget

Bograngen

Dundern Medskogen

Diger-

berget

sätern Torrbergs-

Alphyddan

Persby

Toresbacken

" )

Sjön

Mosstjärn-

Averåfjället Skrallarberget

Strandås Branäs

965

Vålberget

Långsätern

Munkheden

Balkåsberget Härasjön

Medskogsb.

Håsätern Stora Hån

Skyllbäckssätern

Åberget

966

Håliden Brånberget

Avundsåssj.

berget Kompo-berget

" ) Haigarakojan Possåsen

Alphyddan Vålhallberget Myren

" )

Ökna

Medskogen

Näcksjön

Spjutbergssätern

Toresbacken

" ) Rangsjön Rangen Letten

berget

Båtstadberg

Filipsstugan Brattmoviken Öråmon

Letafors

Östliden

Bertilshålan

Mosstjärn-

Averåfjället

Svansåsen Spjutberget

Brattmon Balkåsen

Lålammsberget

Bennäset

Ullgrenstorp

Lövberg

Rötsjön Björnholtkojan

Långsätern sjön

Stora Hån Dundern

Havån

Spisängen

Enberget

Possåsen

berget

Håliden Håsätern

Klarälven Husberget Skyllbäckssätern

Avundsåssj.

Kompo-berget

Örsjö-

Oltatorp Ömtberget

Filängen

Krokolaknölen Skåraholen

Örsjön

Björkmanskojan Eggsjön

Syningen Långberget

" )

Hotellet

Järpliden

Norskbrosjön

" )

Kärrbackstrand 62 Tällåsen Höljes Fråviken Bäckaskog

Ökna Rangsjön Rangen

Länserud

berget

N Myren Havsjön Vålhallen

Bleckeberget

Andersstubben Bertilshålan

Har du frågor? Kontakta planarkitekt Jon Wiggh 0560-160 93 eller stadsarkitekt Torbjörn Almroth 0560-160 20.

Bennäset

Sälgforsen

Björnholtkojan

Riksintresse kulturmiljövård Rikgsräns Natura 2000 # * Uppställning farligt gods Riksintresse skyddade vattendrag Transportled farligt gods Riksintresse naturvård Fryksdalsbanan, riksintresse kommunikation Riksintresse friluftsliv E45, riksintresse kommunikation Riksintresse 4kap2 Riksintresse Kyanit Naturreservat Riksintresse kulturmiljövård 100års flöde Natura 2000 Högsta dimensionerade flöde Riksintresse skyddade vattendrag Avfallsområde Riksintresse naturvård Undersökt område för ras/skred Riksintresse friluftsliv Kulturområde Riksintresse 4kap2 Landskapsbildskydd Naturreservat Hinderfrihet flyg 100års flöde Vattentäkt Högsta dimensionerade flöde Buller Avfallsområde Fornvårdsområde Undersökt område för ras/skred Förhöjd skyddsnivå för avlopp Kulturområde Förhöjd radonrisk Landskapsbildskydd Högriskomr_Radon Hinderfrihet flyg

sjön

Dundern

Spisängen

Tjärnås

Riksintresse Kyanit Teckenförklaring

berget

Havån

Uggleheden

berget

Örsjö-

Källmon Filängen

Tallåsen Klarälven Husberget

Halån

Röknölen

Häståsen Oltatorp

968

Tennåsfallet Skåraholen

Karlkojan

E45, riksintresse kommunikation

Havsvallen Björkmanskojan

" )

" )

967

Fryksdalsbanan, riksintresse kommunikation

Håkasätern Örsjön

Vithammaren

Ersberget

Höljåsen Stenmon

Limmela

N Havsjön

Bleckeberget

Aspberget Andersstubben

Bastuknappen Halsjön

Skarp Juberget

Åshem Brånberget

Pottmäkk Brännan

Länserud

Uppställning farligt gods

# *

Stor-Skärsjön

Fallet

Halåsätern

Foto: Mia Kjellgren Dawson

Översiktsplan för Torsby kommun Översiktsplanen i sin helhet Riktlinjer finns på www.torsby.se/op

Storberget

Bredsjön

N Transtrands- sätern Dypåsen

Bredsjön berget Likan

Skrallarberget

Vattentäkt

Ransby Transtrand

Brönäs

" ) 963

" )

Falltorp

961

Meningen

Strandås Västby Branäs

Kindsjön Digerberget

Kvarnåsen

Röjden

bergetBjur-

" )

Våtsjön 954

Fallsjön

Sjön Kringsberget

Mackaretjärn Ytter-dammen

Liden

Bänteby Branäs-

Ljusne- Granberget tjärnarna

Ivana Dundern Skoghem

berget

Mangslidälven Vålfall-

berget

Älgsjön

" )

Öjeberget

Nordviggen

N Transtrands- sätern Högåsen

961

" ) 960

Hulttäppan

" ) 959

RajskiFallsjön berget

Skoghem Böhönen

Gräsviggen

Mangen

Mangslid-

Hultberget

Skallbäcken

Ängen

956

Kristinefors

Hästberg

Viggan

Röjdan

RajskiSörviggen

S Tvärberg

Tallberg

Råbäcken

" )

Fagerberget 959 Flatåsen

Åsbråten

951

Gåstjärn Millbråtarna

" ) 949

Multtjärn

Metbäcken Klacksberget

Gräsviggen

" )

Hålan

Lämbacken BergsidanRöjdoset

Knaggen

Krusen

" )

Åskagsberg Hollandstorp

Knossi

Kullarna Noppliberget

Hanstorp Viggan

Röjdan

Bogtorp

Röjdåsen

Råbäcken

När Myrgubben

951

Röna

Millmark

" )

Nergården

Fäbacken

Vittjärn

" ) 946

GranbergKullarna

Lekvattensjön

Sandsätern

Poptorp

" )

Ormhöjden

Sågtorp Pontasfjäll

Flåen

946

939

Långsjöhöjden Granälven

Skalltorp Nergården

Bredsjön Lillaven

" ) 890

" )

" ) 946

5

10 Kilometer

" ) 908

Svenneby

Bredsjöåsen

" )

Holmviken 947 Smedserud Åshagen Rådom

Segenässätern

Högalid

911

Utterbysäter

Hänsjön

" ) 952

Högåsängen

Öv. Badasjön

Näs

Hagberg Önnerud

Utterbyn

RöbjörkebySirsjön Bergeby Fryklanda fpl. Badabruk Stensgård

Ned. Badasjön

" )

Torsby 945

Torsbysjöarna

Skogsgården

Rinn

" ) 239

Stormossen

Oleby

Gullbäcken

Kroksj.

Fastsnässätern

Bönnomhöjden

Höviken

" ) Bada Näs Vassjön

Ängarna

Råby Kilen

Stöpsjön

Mårbacken

Myckengräs Stormossen

Hagberg

Skalltorp

" )

Västanå

912

Lillån

" )

SönnerudshedenBodåsbergen

890

Bredsjön

Ormlidfallet

Kvistberget

Kollerud SönnerudshedenBodåsbergen

Velen

892

Lomstorp

Spättungen

Kvarnsjön

Busken

Fensbol

912

" ) " )

Granberg

" )

Flåen

Granälven

Fastnäs

Nordtorpssätern

Hällåsberget

Oleby

" )

Mostorp Ganterud Västanvik Röjdan 895 Ganterud 896

Grundsjön

000

Herrgårdsberg

Nötberg

Vadje

Sågtorp Reito

Ormhöjden

V Gårdsjön

Mellantjärn

Rinn

Örtjärnshöjden Skallbergssjön

946

Öv. Badasjön

Ned. Badasjön Vadjetorp

Flaten

Poptorp

" )

Hallberg

Utterbyn

Stranden Västanå

Lekvattnet Gustavsdal

" )

Åstrand 931

Överbyn

952

Stensgård

Lillån Labråten

Lekvattensjön

Ennarbol Segenäs

Kullfurhöjden Ladtjärn

Vägsjöfors

" )

Boseberget

Dammen

Tyskila

Torp

Torsby 945

Gullbäcken

Josefsberg

Spättungen

Ennarbolsmon Vålberg

Gunnsjögården

RöbjörkebySirsjön Bergeby Fryklanda fpl. Bodarna

Sörmark

Åstrands- sätern

Klarälven

Prästtjärnsberg

Holmtjärn

Utterbysäter Hovfjället

Näs

Myrtorp

Runnsj. 239

Kroksj.

Djupdalen

Långnäs

Åsteby

Torsbysjöarna

Skogsgården Fäbacken

Vittjärn

Kilen

Runnsjötorp

Mårbacken

Ennarbolssätern Gravol

Mjönäs

Öv. Brocken

" ) Önnerud

Råby Hult Millmark

" )

Bergtorp

Lomstorp

Kölan

" )

Sollsnäs

Näs Vassjön Åsarna

933

Backa Kårebol

45 Ruskåsen

Bönnomhöjden

Hänsjön

Råstaviken

Grundsjön

" )

Segenässätern

" )

Gravolssätern Elindebol

Fastsnässätern

Höviken Högalid

" )

Rösberget Halgån

Fastnäs Lernäs

957

Kyrknäs

Bastvålen

948

Röna När Myrgubben

Ljusnan

Grea

Myckengräs

Kollerud

" )

Ganterud Röjdan

Holmviken 947 Kläggen Smedserud Rådom

Ulvsjön

Örtjärnshöjden

" )

Asped

Kölbergstorp

Holmberg Gammelåsen

Åstrand 9Äftnäs 31

Kvarnsjön

Kvistberget Killingerud

Velen Östmark

Tyskila Rottnan

Åsteby Rattsj.

Kyrkebol

Ormlidfallet

Vitsand

Ganterud

Bogtorp

Näsberget

Bråten

Nordtorpssätern

Osebols- kojan Herrgårdsberg

Kölberget berget

Kårebolssjön Kårebolssätern

Osebol

Storberget

V Gårdsjön

Fensbol Ängarna

Bäcken Mostorp

Lekvattnet Noppliberget

Björbyholm

Osebolssätern

Busken Brattbacken

Nötberg

StorHässlingen

Flaten

Labråten Långerud

Lillaven Åskagsberg

Vägsjöfors

Hällåsberget

Krusen

Torp

Segenäs

Kullfurhöjden Fagerberget

Ladtjärn

Halgå-

Stöllsjön Kullåsen

Åsarna

Vadjetorp

Stranden

Dammen

Josefsberg

" )

Metbäcken Klacksberget

Lämbacken Bergsidan

Åstrands- sätern

Stöllet

Ennarbol

Rattsjö-berg

Vadje

berget

Ennarbolsmon Björby

Brattfors

Mossängen Mellantjärn

Bodarna 949

Boseberget

Knaggen

950

Hålan

Myrtorp

Arnsjön

Runnsj.

" )

Långås-

Klarälven Högåsen

Björbysätern

Överbyn

Millbråtarna Sörmark

Runnsjötorp

Långsjöhöjden

Åsbråten

Hult

Rännberg

939 Martisfjället

Bergtorp

" )

956 Prästtjärnsberg

berget

Tväråsen

Värnäs

Vålberg

Gunnsjögården

Lillskogs-höjden

Krusen

Gåstjärn

Pontasfjäll

StöllsäterKölan Ennarbolssätern

Ljusnäs Gravol

957

Mjönäs

Bråten Holmtjärn

Hallberg

Kläggen Råstaviken Holmängen

Nyckelvattnet

" )

S Tvärberg

Tallberg Åsarna

Sandsätern Ulvsjön

" )

Hästbergs-sätern

Sollsnäs

Hovfjället

Östmark Rottnan

Kårebol

45 Ruskåsen

Ängen Djupdalen

Lonni

Hästberg 948 Bastvålen

" )

Västgården

Långnäs Kristinefors

Kyrknäs

Bäcken

933

Bäckelid

Ljusnästorp

Backa

Öv. Brocken

Mangen

" )

Gravolssätern

Björkåsen

Mosshöjden

Ängarna

Röjdåfors

Långerud Röjden

Digerberget

Ljusnan Berg

Vitsand

Hultberget StorHässlingen

Arnsjön 950

Snårberg

Killingerud Noppen Mangen Grea

Halgån

Baskenäsmon

Elindebol Hemberget

Asped

Rattsj. Boviggen Rännberg

Rösberget

Väberget Björkenäs

Lernäs

Brattbacken

Martisfjället

Holmberg Linalund Gammelåsen

Äftnäs

Pillersåsen

Kölbergstorp Bäckelbergssätern

Håsätern

Ängan

Storberget Osebols- kojan Tjärnberget

Snipberget Halvardstorp

Rattsjö-berg

Näsberget

Kårebolssjön Kårebolssätern

Kyrkebol Bråten

Mossängen

Krusen

Kölberget

Halgåberget Värsjön

Stöllsjön

Osebol

Osebolssätern

berget

Gräsfall Lillskogshöjden

Holmängen

" )

Totjärnsberg

Nyskoga

Åsarna

Röjdåsen Nyckelvattnet

berget Brattåsen

Moarna Ambjörby Stöllet Björbyholm Hulttäppan Munkebol

Kullåsen

Tjärfall Brattfors

Hanstorp 960

" )

Hasselbacken

" )

Björbysätern Bässeberget Högåsen

Lonni

Hollandstorp

Knossi

LångåsNolnäs

Samrådshandling upprättad: 2009-11-25 Utställningshandling upprättad: 2010-09-28 Antagandehandling upprättad: 2011-01-05 Kommunfullmäktiges antagande: 2011-02-22 Laga kraft: 2011-03-25

Tväråsen

Hedåssätern

Månäs 969 Björby Öjeberget

Bråten

Röjden

958

berget Grysjöåssätern

Fämtåsen

Hallerud

Kroksätern Högåsen

" )

Hjällstaberg

Mangen

Nordviggen

Bäckelid

Värnäs

" )

Mangslidälven Vålfall-

berget

Björkåsen berget

Mosshöjden Svenshöjden

Röjdoset Röjdåfors

Ljusnäs

Hjällstadsätern Hästbergs-sätern

Västgården

Vålfallen Noppen

Fämtan Stöllsäter-

Berg

Hjällstad Mörbacka Ljusnästorp

Bäntebysätern

Digerberget

Högfallet

Snårberg

Väberget

Baskenäsmon

Hemberget

Ljusnan

Boviggen

Linalund

Backa

Björkenäs

Liden Tjärnberget

Snipberget Halvardstorp

åsen

Ljusnetjärnarna

Kringsberget

Mackaretjärn Gräsfall

Backadammen

Håsätern Amnerud Ängan Bänteby

Pillersåsen

Sörviggen

Multtjärn

Bäckelbergssätern

Västby

Ackberget

Våtsjön

Flatåsen

Högriskomr_Radon

Värsjön

Transtrand

Nyskoga bergetBjur-

Kattstjärtsätern

berget

Munkebol

Digerberget Totjärnsberg

Röjden

Meningen

Hasselbacken

Bredsjön

Transtrands-

Moarna Ambjörby Brönäs

Bässeberget

Tjärfall

" )

Falltorp

Hedåssätern

Likenäs Brattåsen

Månäs 969 Möresberget

Örsjöberget

Rikenberget

Förhöjd radonrisk

Brittsätern

" )

Hebbomägg

Svenshöjden

Fämtåsen

" )

962 Nolnäs Möre

Samrådshandling upprättad: 2009-11-25 Utställningshandling upprättad: 2010-09-28 Antagandehandling upprättad: 2011-01-05 Kommunfullmäktiges antagande: 2011-02-22 Laga kraft: 2011-03-25

Grysjöåssätern S Torrbergssätern Kölarna

Heden

Långavsätern Kroksätern

Uggenässätern

Förhöjd skyddsnivå för avlopp

Bredsjön Uggenäs

Mörbacka

958

Hjällstaberg

Löfallb.

berget

Fämtan

Hallerud

Skallbäcken Löfallet Mangslid-

Nordåkojan

Fornvårdsområde

Per-Nilsasätern

Långav

Bäntebysätern Hjällstadsätern

Nerby

Vålfallen

Hjällstad

Klätten

Ljusnan

Högfallet

Böhönen

berget

Dalby Backa

berget

Buller

Olasätern

Sandnäsmon

Ljusne-

åsen

Diger-

Persby

Ackberget

Kindsjön

sätern Torrbergs-

Backadammen

Amnerud

Västanvik

" ) " ) 895

Gustavsdal

" ) 892

896

" ) 911

" ) 908

Bada

Svenneby

Bredsjöåsen

Högåsängen Åshagen

Skallbergssjön

Ängarna

Hagberg

Hagberg Reito

0

2,5

5

10 Kilometer

Stöpsjön

Badabruk

Skala: 1:100 000

NR 2 - 2011 TORSBY NU 


Foto: Helena West

Franskelever i åk 1, Stjerneskolan. Främre raden från vänster: Johan Olsson, Nils Andersson, Nora Shoki, Linnea Lindström, Maja Emtfeldt Bakre raden från vänster: Fredrik Andrée, Jakob Bastholm Bryne, Joel Lager, Djamal Djama, Annika Wredenberg

Foto: Annika Wredenberg

Jean-Philippe Maier och Johanna Lindberg

Internationaliseringsarbete i skolan med hjälp av modern teknik

En vanlig dag i en tonårings liv La vie quotidienne des ados Eleverna i franska på Stjerneskolan och Stölletskolan har under vårterminen deltagit i ett eTwinningprojekt, ett samarbete mellan tre skolor i Sverige, Belgien och Tyskland; totalt 70 elever och deras lärare. Projektet handlar om tonåringars liv och har byggts kring fyra temaområden: respektive lands skolsystem och utbildning, fritidsaktiviteter, matkultur och ungdomsmode. eTwinning är en del av Europeiska kommissionens Comeniusprogram. Det ger Europas lärare och elever verktyg och stöd att arbeta med internationalisering hemma på skolan. eTwinning följer FN:s rekommendationer om utbildning för internationell förståelse. Idag finns fler än 80 000 lärare i eTwinnings databas, 1762 skolor i Sverige, 92 000 skolor i Europa. Här finns oanade möjligheter till samarbete i varierande former och ämnen. (http://www.etwinning.net)

Hur jobbar vi?

Vårt arbete har bestått av blogginlägg, längre skriftliga informativa texter, foton och kortare filmer och två chattillfällen. Allt material läggs upp på en gemensam digital sida som är öppen för projektets deltagare. Eftersom lektionstider, lunchpauser, sport- och påsklov inte infaller samtidigt i de deltagande ländernas skolor har vi haft svårigheter att hitta gemensamma tider till att chatta, vilket eleverna har påtalat i sina kommentarer. Men, de två tillfällen som vi arrangerade var energigivande lektioner där det var tydligt att språkkunskaper ger möjligheter till verklig kommunikation. Under de veckor som vi har arbetat med detta internationella projekt har förmågan att använda franska språket i skarpt läge prövats och utvecklats. Att få tillfälle att kommunicera ”på riktigt” har spetsat motivationen hos eleverna och både jag och eleverna har uppskattat möjligheterna att utbyta erfarenheter och åsikter med eleverna och lärarna i samarbetsskolorna. Med kunskaper om de belgiska ungdomarnas skolvardag har perspektivet på den egna tillvaron nyanserats. Ett ämne som har behandlats är vilka förändring TORSBY NU NR 2 - 2011

ar eleverna skulle vilja göra på den egna skolan. Värt att notera är att de svenska eleverna till stora delar är nöjda med sin egen skolsituation och inte anser att det krävs några större förändringar, förutom viss upprustning av den fysiska skolmiljön.

Vad kan detta arbetssätt tillföra språkstudenterna?

Så här säger de svenska eleverna: – Jag tyckte det var kul att få jobba med något annorlunda i franska. Det var verkligen omväxlande och jag har lärt mig ny, ganska lätt och mycket användbar franska. (Anonym) – Jag tyckte att det var ett svårt projekt eftersom att de flesta uppgifter var ganska komplicerade. (Fredrik) – Jag tycker att det har varit ett bra sätt att lära sig mer av språket. Det har varit ganska intressant att få ta del av de belgiska elevernas arbete och vad dom gör. (Linnea) – Jag tycker att eTwinningprojektet har varit intressant, mest på grund av mötet mellan människor från olika platser. Sen har det varit svårt att hitta gemensamma tider att chatta på, men det kan lösas med lite bättre planering. Utöver det har det varit kul att ta del av hur deras skoldagar och fritid ser ut jämfört med våran. (Johan) – eTwinning är ett mycket bra sätt att lära sig ett språk på, men också ett bra sätt att få ta del av andra människors kultur och vardag. Det är ett steg i rätt riktning mot en globalare skola. (Julia) – Jag har haft kul och det är ett kul sätt att lära sig franska på. (Jesper) – Roligt och annorlunda sätt att lära sig franska på. (Anonym)


Foto: Annika Wredenberg

Foto: Annika Wredenberg

Foto: Annika Wredenberg Djamal Djama

Fredrik Andrée

– Jag tycker att det är ett annorlunda och roligt sätt att lära sig franska på. Tycker det är kul att få se hur det är i ett annat land. (Jenny) – Jag tycker att det har varit intressant att jobba med franska på ett speciellt sätt. Veta hur andra skolor har det. (Moa) – Jag tycker att eTwinning är ganska häftigt eftersom att man får prata med folk från andra länder, i det här fallet Belgien. Att man får se hur dom har det i skolan och tom chatta med dom. Dock kan jag själv tycka att det är lite svårt att formulera sina egna inlägg om t.ex. skolan eller Sverige, men anledningen till varför vi gör det här är trots allt för att lära oss. (Nils) – Jag tycker det har varit ett mycket lärorikt och framförallt roligt samarbetsprojekt. Det har varit intressant att lära sig hur dom andra har det i skolan med regler, lektioner mm. Mina språkkunskaper har förbättrats. (Nora) – Det är ett jätteroligt/bra sätt att få kontakt med elever från utlandet samtidigt som man tränar sin franska, samt får en inblick i hur skolan är utomlands. (Max) – eTwinningprojektet har varit intensivt. Mycket arbete om varierade saker, bl a mat. Men, jag har skrivit mer franska än på länge och chattandet med belgarna var extremt kul och givande. Det som var ett minus var att nivån och intensiteten var över min kapacitet. Dock ett roligt lärosätt. (Anonym) – Det här projektet har varit positivt för mig. Att samla EU-elever på detta sätt lovar gott för framtiden. eTwinningprojektet utvecklar språknivån hos de deltagande eleverna och skapar möten över nationsgränserna. (Djamal) – Projektet var kul men något rörigt, hemsidan kunde ha varit mer strukturerad och enklare; det var ganska svårt att ”orientera” sig runt på hemsidan. Det borde vara svårare ur lärarperspektiv att bedöma eleverna också då man har mindre kontroll på eleverna på lektionstid. Kul att möta och prata med folk från andra kulturer. (Jacob) – Jag tycker det är roligt att få prata med andra från andra länder, man får ju byta kunskaper om vad man tycker om och mer. (Andreas) Annika Wredenberg lärare 0560-163 19 annika.wredenberg@edu.torsby.se

Moa Ehrén och Andreas Holmgren, Stölletskolan Foto: Annika Wredenberg

Josefin Nygren, Jenny Jonsson och Jesper Persson, Stölletskolan

Foto: Helena West Nando Schwitter Foto: Annika Wredenberg

Johan Olsson, Annika Wredenberg, Nils Andersson och Nora Shoki

NR 2 - 2011 TORSBY NU 


Vad det ska bli av den är inte bestämt, det behöver inte bli något särskilt, det är processen i sig som är det roliga. Sju förskolor i kommunen, Forsbacken, Kilåsen, Skogsbacken, Kyrkbacken, Lillhem, Småfolk och Sörgården har tillsammans skapat denna tingest. Tanken med detta projekt var att uppmärksamma varandra och att ha något gemensamt att visa upp på Förskolans Dag den 19 maj 2011. Slutresultatet blev över förväntan, vilken resa vår gemensamma vän har gjort. Vilken kreativitet och fantasi våra barn besitter!

Här får även ni ta del av resan:

Resan började på Forsbacken i oktober 2010. Ballongen började lappas med tidningspapper och tapetklister. En del barn älskade att stoppa ner händerna i klistret, medan andra rynkade på näsan åt att bli kletiga. Nästa avdelning fick den i Halloweentider och tyckte då att det passade att göra en fladdermus. Äggkartong och tidningar användes. Den skickades vidare till Kilåsen i november. De flesta barnen där tyckte att det var en kropp, någon tyckte att det var en griskropp. Alla var överens om att den skulle få ben. Benen gjordes av ståltråd och röda flirtkulor. Ett av barnen sa: ”Det blir en Imse vimse spindel”. För att klara resan förstärktes den med lite gips runt benen. I december hamnade den på Skogsbacken. Några förslag från barnen vad det kunde vara var: älg, 10 TORSBY NU NR 2 - 2011

nyckelpiga, robot, gris eller ren. Nu fick den färg, grönt och rött. Den fick flera ben av piprensare och robotögon. Här fick den också namnet Älg-gris-robot! I början av januari hamnade den på Kyrkbacken. Där insåg dem att den behövde öron, som blev lila. Nu fick den också ett hem i form av en kartong, som målades gul. Den fortsatte i januari till Lillhem. Efter noggrant studerande beslutades det att den behövde raketskor i form av äggkoppar, som dekorerades. I februari landade den hos Småfolk. Här diskuterades det om den behövde en tröja, men nja..... den har ju päls. Istället fick den en näsa och vingar. Då färden verkade bli lång för Älg-gris-roboten, så skickades det med kottar till mat. I mars flög den vidare till Sörgården. Där matades den med apelsiner. Barnen såg att den saknade svans. Kan det bli en hel bakkropp, vem vet? Det blev det, i gips. Även en saga växte fram: ”Sagan om älggrisroboten som far till Mars” I april landade projektet återigen på Forsbacken, där de två återstående avdelningarna skulle få stifta bekantskap med älggrisroboten. Den dekorerades ytterligare och fanta-

sin flödade. Eftersom påsken var i antågande, så blev den påskfin med lite fjädrar. Den fick ett andningsrör, gjort av ett sugrör. Älg-gris-roboten har ju ett uppdrag. Den tar luft med sig från Sverige som den sprutar ut i rymden till utomjordingar. Sista avdelningen på Forsbacken beundrade den snygga älg-gris-roboten och funderade på vad den skulle vilja ha mer. De kom fram till att lite paljetter skulle sitta fint. De jobbade intensivt med klister på de små paljetterna och blev riktigt nöjda med slutresultatet. Nu har vårt projekt nått målet och vi är riktigt stolta över vår gemensamma prestation. Syftet med detta projekt var att vi alla skulle få ta del av varandras verksamhet och att barnen på varje förskola skulle bli lite mer medvetna om de andra förskolorna och deras barn. Vi tycker att detta har lyckats ganska bra. Marie Holmkvist förskollärare Forsbacken 0560-103 66, 070-252 22 87 marie.holmkvist@edu.torsby.se Birgitta Oscarsson barnskötare Forsbacken 0560-103 66, 070-258 59 58 birgitta.oskarsson@edu.torsby.se


ta jobbet med

Alwin börjar göra det förs Älg-gris-roboten.

- Gris- robot” av Här får han namnet ”Älg en. ack förskolan Skogsb

Det kanske blir en ”Imse Vimse spind

el”.

Älg-gris-rob

oten far til

l mars.

Älg-gris-roboten hamnar i fängelse.

Påskfin med fjädrar och

paljetter.

-gris-roboten.

Den färdiga älg n påskfin.

Här blir älg-gris-robote

NR 2 - 2011 TORSBY NU 11


Foto: Helena Westh

Även små barn tycker det är roligt med MATTE

Under våren har personal från förskolor i Torsby kommun haft en studiecirkel kring små barns matematik. Deltagarna har lärt sig om hur man kan jobba med matte redan i förskolan och de har märkt att barnen som de ”övat sig på” har tyckt att det varit roligt. Personalen har också sett att barnen kan en hel del matematik redan som de inte tidigare lagt märke till. Förskolan får en reviderad läroplan som träder i kraft 1juli 2011 och i den trycker man en hel del på matematik. Förskolan har tidigare inte haft fokus på matematik i sina styrdokument men i den reviderade läroplanen står bl.a. att förskolan ska sträva efter att barnen ”utvecklar sin matematiska förmåga”, det står även om bl.a. matematiska begrepp, mätning, tid och problemlösning. Förskolläraren ansvarar för att barnen ”stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling”. Vidare ska arbetslaget ”utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för matematik”. Utifrån den nya läroplanen valde vi att starta en studiecirkel för personal inom förskolan. Till vår hjälp har vi använt oss av delar från NCM:s (*) material kring boken ”Små barns matematik”. Vi har två grupper igång med 13 deltagare i varje där alla förskoleenheter i kommunen är representerade. Deltagarna har olika bakgrund, erfarenhet och inställning till matematik. Vi har träffats i biblioteket i Torsby varannan vecka, sju gånger, under två timmar på eftermiddagen.

12 TORSBY NU NR 2 - 2011

Varje träff behandlar ett område inom matematiken så som bl.a. taluppfattning, rumsuppfattning och geometri. Till varje gång har deltagarna läst litteratur kring området som sedan diskuteras tillsammans. Cirkelledarna presenterar ett nytt område till nästa träff och inom det området gör deltagarna tillsammans en aktivitet för att synliggöra matematiken. Denna aktivitet görs sedan tillsammans med barnen i verksamheterna till nästa gång. Viktigt under studiecirkelns gång är dokumentation kring vad vi gjort och erfarenheterna runt aktiviteter med barnen. Reaktionerna under studiecirkelns gång har varit mycket positiva och en deltagare uttryckte att ”nu har vi äntligen fått upp ögonen för matematik, vi har varit duktiga på att fokusera på språket innan men nu ser vi även matematiken i allt vi gör!”. Vårt syfte med studiecirkeln har varit att ge deltagarna mer kunskap och att synliggöra matematiken i vardagen. Detta leder till att man som pedagog kan utmana barnet i sitt tänkande genom att ställa de kluriga frågorna. Det är då en tankeprocess startar hos barnet och det sker ett lärande.

Deltagarna beskriver också att barnen med stor entusiasm genomför de aktiviteter som man gör i barngrupperna. Pedagogerna uttrycker sin förundran över barnens stora matematikkunnande som de tidigare inte sett. Vår vision är att studiecirkeln är starten på ett nytt matematiktänk i förskolan i vår kommun. Vi hoppas och tror att vårt tankesätt sprider sig på förskolorna och att det leder till en ökad insikt kring matematik. Matematik är engagerande, inspirerande och kreativt! *NCM = nationellt centrum för matematikutbildning Kersti Lundqvist 1-7-lärare och matematikutvecklare 0560-162 44, 162 30 (exp) kersti.lundqvist@edu.torsby.se Pia Lidén förskollärare pia.liden@edu.torsby.se Ellinor Jönsson specialpedagog ellinor.jonsson@edu.torsby.se


Torsby kommun i samarbete mot langning Det är skolavslutningstider och sommarens alla aktiviteter står för dörren. Det är också den tid då festerna kan bli för många, med en förhöjd förtäring av alkohol, såväl bland unga som gamla. Torsby kommun har ett samarbete där syftet är att stoppa langningen. Det är ett samarbete mellan kommunerna i Värmlands och Örebro län och även i ett samarbete med Polismyndigheten i Örebro och Värmlands län. Stoppa langningen är samlingsnamnet på ett alkohol- och drogförebyggande arbete i just Örebro och Värmlands län. ”Alkohol ökar risken för oönskade sexuella kontakter, misshandel, narkotikadebut och framtida beroende. Att minska tillgången på alkohol för ungdomar, och att skjuta upp alkoholdebuten, är viktiga delar av det hälsofrämjande och brottsförebyggande arbetet.” Så formuleras det med all önskvärd tydlighet i en folder från Stoppa langningen.

Vad kan då du som enskild medborgare göra för att hjälpa till? 1. Sätt gränser Attityder och förhållningssätt spelar roll. Om föräldrar och vuxna INTE köper ut, inte BJUDER sina tonåringar på alkohol och inte ACCEPTERAR att ungdomar dricker alkohol, så leder minskad tillgänglighet till minskad konsumtion.

3. Vad säger lagen? Det är förbjudet att sälja, köpa ut, låna ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar under 20 år. All hantering och användande av narkotika är olaglig. 4. Vad händer om en ungdom under 20 år ertappas med alkohol? Polisen beslagtar alkoholen och förverkar. Det görs en anmälan om brott mot alkohollagen. Om ungdomen är under 18 år kontaktas föräldrarna, vilka förväntas hämta sitt barn. Dessutom görs langningsutredning samt en anmälan till socialtjänsten i kommunen.

Vi vuxna har ett ansvar att skydda unga från alkohol. Var rädda om egna och om andras barn! Jörgen Johansson alkohol- och drogsamordnare 0560-166 96 jorgen.johansson@torsby.se

2. Hjälp polisen Har du sett eller hört någon som säljer alkohol eller narkotika till ungdomar? Ring polisen på 114 14 och berätta.

www.stoppalangningen.info

Bildtext: Man vissnar av alkohol. Foto: Morgan Bäckvall Foto: Linda Skoglund Nilsson NR 2 - 2011 TORSBY NU 13


Foto: Ulrika Andersson

Välbesökt och uppskattat nationaldagsfirande i Sysslebäck med öppet hus på turistbyrån och Cirkusparad - här är dagen sammanfattad i några bilder ...

14 TORSBY NU NR 2 - 2011


Hela personalstyrkan från turistbyråerna har samlats i Sysslebäcks nya lokaler. Maria Ivansson, Lena Henriksson och Pia Larsson arbetar på Torsby Turistbyrå medan Monika Engström-Jonsson, Karin Jonsson och Ann-Sofi Sätherberg tar hand om turisterna i Sysslebäck i sommar. Saknas på bilden gör Katarina Westerdahl som arbetar extra på Turistbyån i Torsby.

Banken blir turistbyrå – broschyrerna förvaras i bankvalvet

Nu är turistbyrån i Sysslebäck tillbaka på torget igen, där Swedbank höll till. – Det blir jättebra. Lokalen är mer än dubbelt så stor och turisterna hittar lättare hit, säger turistbyråföreståndare Lena Henriksson. De nya lokalerna invigdes den 6 juni. Sysslebäcks turistbyrå har tidigare haft sina lokaler på torget i Sysslebäck, där Moelven finns idag. Men när GA-hallen byggdes vid badhuset 2006 flyttade turistbyrån med för att man skulle göra del samordningsvinster med personal och annat. I början hade personal från turistbyrån och badhuset gemensam mottagning för såväl turister som badgäster. Senare fick turistbyrån en egen hörna i lokalerna, med en egen reception, men utrymmet var inte så stort.

Renovering av badhus blev nystart

När det nu var dags att renovera badhuset var turistbyrån tvungen att leta sig en annan lokal, tillfälligt var det meningen. Men det slumpade sig att det fanns lediga utrymmen som passade ypperligt: Swedbanks gamla kontor på torget. Och flytten blev permanent. – Det blir bättre på flera sätt och vi har redan fått mycket positiv respons från bygden, säger Lena Henriksson. Först och främst är utrymmet mer än dubbelt så stort. Det är rymligare, ljusare och syns mer från stora vägen.

Bakom disken finner man året runt turistassistent Karin Jonsson: – Det är jättebra, nu får vi plats med mer broschyrer och mer souvenirer. Folk kan gå omkring och titta på ett helt annat sätt, säger hon.

Älgar i bankvalvet

Själva banklokalen har blivit reception medan bankvalvet gjorts om till förråd. Där förvaras numera värdefulla saker som broschyrer på vandringsleder, kartor och mjukisälgar mm. – Vi har nog Värmlands säkraste förråd, säger Karin Jonsson. Mellanskog har samma ytteringång som turistbyrån, och vägg i vägg ligger samverkanskontoret. Mittemot ligger biblioteket och ABF. Utvändigt pågår en renovering i form av nya buskar och blommor som ska göra det riktigt inbjudande att besöka turistbyrån. Sommarpersonalen som jobbar på turistbyrån i Sysslebäck består av Ann-Sofi Sätherberg och Monica Engström-Jonsson.

Sysslebäcks Turistbyrå

Torget 6, Sysslebäck Postadress: Torsby kommun 230. Sysslebäcks Turistbyrå 680 60 Sysslebäck Tel 0560-166 50 turist.syssleback@torsby.se Öppettider: mån-fre kl 10.00-17.00 Sommaröppet: 20 juni-31 aug mån-fre kl 10.0017.00, lör 10.00-15.00, sön stängt

Torsby Turistbyrå

Torsby Infocenter vid E45, Torsby Postadress: Torsby kommun 95. Torsby Turistbyrå 685 80 Torsby Tel 0560-105 50 turist@torsby.se Öppettider: mån-fre kl 09.00-16.00 Sommaröppet: 20 juni-31 aug mån-fre kl 09.0018.00, lör-sön 10.00-15.00

Vill du veta mer om turistbyråernas verksamhet? Ring eller sänd e-post till turistbyråföreståndare Lena Henriksson, 0560-105 50, lena.henriksson@torsby.se

Invigning

Den 6 juni var det invigning av de nya lokalerna, som en aktivitet i det övriga nationaldagsfirandet på torget i Sysslebäck. Besökarna bjöds på fika och tipspromenad, och barnen fick ballonger och flaggor.

Maria Ivansson vik. turistassistent 0560-105 50 maria.ivansson@torsby.se

NR 2 - 2011 TORSBY NU 15


Sommarens evenemang Juni Tisdag 14 17.30 Guidad vandring vid Vägån. Samling bränneriet, Vägsjöfors. Lördag 18 07.30 Gräsbricksmarschen. Start vid skjutbanan i Sysslebäck. Ca 12.00 start även från Långberget 10.00 2-dagars folkrace på Niwabanan. Torsby. 10-17 Torsby Antique and Collectors Fair 2011. Antik- och samlarmässa, Stjernehallen, Torsby. 11.00 Vandring i Hultberg, 3 km. Samling i Mattila. 11.30-16.00 Utställning, Paul Grähs, glas. Sahlströmsgården, Utterbyn. 12-14 Kolbulle till lunch. Strängsforsens Jakt- & fiskecamp, Båtstad. 13-16 Nostalgic Summer Party i Östmarksparken. Dagsprogram samt rockfest på kvällen kl 21-02. 21.30-01.30 Dans i Likenäsparken till Fernandoz. Söndag 19 10.00 2-dagars folkrace på Niwabanan. Torsby. 10.00 De vilda blommornas dag. Guide Björn Ehrenroth, Tomta hembygdsgård, Skråckarberget. 15.00 Drive-in bingo i Höljes. Torsdag 23 15-19 Fiskets dag. Utställning om lax i Klarälven, fiskeredskap, knivar. Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. Fredag 24 Midsommarafton Traditionellt midsommarfirande i Herrgårdsparken och på våra hembygdsgårdar, se separat program. 09.30 Minijoggen för barn och ungdom, 1,5 km. 11.00 Borejoggen, stadslopp med elit- och motionsklass, 8,5 km. 18.00 Sillbuffé, underhållning av Henry North Band. Karmenkynna, Lekvattnet. 21.30-02.00 Gratis dans till Fernandoz, Gamla Torget. 22.00 Musik i Midsommarnatten, Torsby Brass, Frida Bregesjö solosång, Fryksände kyrka. 22-02 Dans i Sysslebäcksparken till Wainioz. Lördag 25 Midsommardagen 11.00 Midsommarfirande på hembygdsgården Kollsberg, gudstjänst och barndans mm. 11.00 Vandring från Elindebol till Kårebolssätern. 12.00 Midsommarrajden-motionslopp med kanot. Aktiviteter under dagen, grillbuffé kl 19.00, underhållning av Henry North Band. Karmenkynna, Lekvattnet. 13.00 Sommarinvigning av Ransbysätern, Sysslebäck. 14.00 Drive-in bingo i Bograngen. 15.00 Musik med Östmarks bygdekör, Torpbergs missionshus. 21.30-01.30 Dans till Chiquita i Älgsjövallen Folkets park, Bjurberget. Söndag 26 15.00 Drive-in bingo i Höljes.

Onsdag 29 18-21 Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 30 19.30 Drive-in bingo i Rådom. 22.00 The Playtones Show, Höljesbanan. Juli Fredag 1 16.00 EM i Rallycross på Höljesbanan. 22.00 Jill Johnsson consert, Höljesbanan. Lördag 2 10.00 EM i Rallycross, Höljesbanan. 11-16 Bakluckeloppis, Solviks bygdegård. 12-14 Kolbulle till lunch, Strängsforsens Jakt- och Fiskecamp, Båtstad. 14.00 Drive-in bingo i Bograngen. 18.00 Musik i sommarkväll. Hans Henning Lohse, orgel. Fryksände kyrka, Torsby. 21.00 Dans på startplattan, Höljesbanan till Willez. 22.30 Rydell & Quick show, Höljesbanan. Söndag 3 10.00 EM i Rallycross, finaler. Höljesbanan. 17.00 All världens musik, Fågel Roc. Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 5 19.00 Motti och fläsk vid Munkebolsängen, Ambjörby. Onsdag 6 18-21 Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. 19.00-20.30 Filmkväll. Sebra-Film visar nya och gamla filmer från hela världen. Hembygdsgården Kollsberg, Torsby. Torsdag 7 17.00 Kvällsgemyt på hembygdsgården Tomta, Skråckarberget. 19.00 Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. 19.30 Drive-in bingo i Rådom. Lördag 9 12-14 Kolbulle till lunch, Strängsforsens Jakt- och Fiskecamp, Båtstad. 14.00 Drive-in bingo i Bograngen. 18.00 Grillkväll på Wärdshuset Spader 2, Sysslebäck. 18.00 Musik i sommarkväll. Hannes Öberg, sång, Erik Lissel, piano. Fryksände kyrka, Torsby. 19.00 The Cadillac Band med gästartist D J Fontana. Östmarksparken. 19.30 Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långbergets Sporthotell. Söndag 10 12.00 15-årsjubileum på Torsby Fordonsmuseum. 14.00 Sommarfest med underhållning. Dalby hembygdsgård, Ransby. 15.00 Drive-in bingo i Höljes. 17.00 All världens musik, Stewe Cato. Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 12 09.00 Ostkurs på Ransbysätern. Kursledare Stig Andersson, Lillängens gårdsmejeri. 19.00 Motti och fläsk, sång och musik, Marknadsplatsen i Sysslebäck. 19.00 Motti och fläsk vid Munkebolsängen, Ambjörby. 19.00 Spelmanskväll, bygdegården Björbysätern, Vägsjöfors.

Onsdag 13 13.00 Auktion Dalby hembygdsgård, Ransby. 18-21 Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. 19-21 Byvandring runt Torsby med guide. Samling hembygdsgården, Kollsberg, Torsby. Torsdag 14 09.00 Stavgång, skidstadion, Östmark. 19.00 Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. 19-21 Konst- och hantverksutställning, hembygdsgården Hagen, Östmark. (Östmarksdagarna 14-24/7) 19.30 Drive-in bingo i Rådom. Fredag 15 09.00 Stavgång, skidstadion, Östmark. 19.00 Visafton på hembygdsgården Hagen, Östmark. Lördag 16 09.00 Stavgång, skidstadion, Östmark. 09.00 Slåttergille hembygdsgården Tomta. 11-15 Forsens dag – hembygdsdagarna Norra Finnskoga, gapskjulet Strängsforsen. 14.00 Drive-in bingo i Bograngen. 14-16 Kvarndag i Röjdåfors. 18.00 Musik i sommarkväll, Britta med vänner. Norra Finnskoga kyrka, Höljes. 18.00 Grillkväll på Wärdshuset Spader 2, Sysslebäck. 19.30 Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långbergets Sporthotell. 22-02 Dans i Östmarksparken till orkester. Söndag 17 09.00 Stavgång, skidstadion, Östmark. 12-16 Hembygdsfest – Hembygdsdagarna Norra Finnskoga. Gudstjänst, ”Årets Finnskoging”. Halvarsstugan, Båtstad. 15.00 Drive-in bingo i Höljes. 17.00 All världens musik, Poeme. Heidruns trädgård. 18.00 Musik i sommarkväll. Östmarks Bygdekör, Östmarks kyrka. Måndag 18 09.00 Stavgång, skidstadion, Östmark. Tisdag 19 09.00 Stavgång, skidstadion, Östmark. 19.00 Motti och fläsk, sång och musik. Marknadsplatsen i Sysslebäck. 19.00 Motti och fläsk vid Munkebolsängen, Ambjörby. 19.00 Spelmanskväll, Bygdegården i Björbysätern, Vägsjöfors. Onsdag 20 09.00 Stavgång, skidstadion, Östmark. 12-16 Motti-kalas, Lillskogshöjdens bygdegård. 16.00 Nationell Folkracetävling, Motorbanan Östmark. 18-21 Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården Kindsjön. 19.00-20.30 Filmkväll. Sebra-Film visar nya och gamla filmer från hela världen. Hembygdsgården Kollsberg, Torsby. 19.00 Viskväll med Bröderna Öjeberget, Helge Balkåsen, Annika Eriksson och Erik Strandberg. Dalby hembygdsgård, Ransby. Torsdag 21 09.00 Stavgång, skidstadion, Östmark. 11.00 Auktion i Gurusätra, Östmark.

För dagsfärsk information se www.torsby.se/turist Kontakta gärna våra turistbyråer: Torsby Turistbyrå, Infocenter, 0560-105 50, turist@torsby.se Sysslebäcks Turistbyrå, Torget 6, 0560-166 50, turist.syssleback@torsby.se

16 TORSBY NU NR 2 - 2011

2011


18.00 Kläggen runt, på cykel och promenad. Samling Åsbyvallen, Östmark. 19.00 Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. 19.30 Drive-in bingo i Rådom. Fredag 22 09.00 Stavgång, skidstadion, Östmark. 13.00 Veterantraktorrally, hembygdsgården, Hagen, Östmark. 19.00 Visafton hembygdsgården Hagen, Östmark. Lördag 23 09.00 Stavgång, skidstadion, Östmark. 09.00 Slåtteröl på finngården Ritamäki, Lekvattnet. 11-17 Sommarmarknad Dalby hembygdsgård, Ransby. 12-14 Kolbulle till lunch, Strängsforsens Jakt- och Fiskecamp, Båtstad. 14.00 Bingo i Bograngen. 14.00 Årets Östmarking koras, Gunnar Ehne-priset. Östmarksparken. 15.00 Utmarksmusiken. Musik på Ransbysätern hela dagen och kvällen. 18.00 Grillkväll på Wärdshuset Spader 2, Sysslebäck. 19.30 Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långbergets Sporthotell. Söndag 24 14.00 Drive-in bingo i Granevik, Torsby. 13-16 Motorbanans Dag i Östmark. Folkrace, crosskart, rallycross och husvagnsrace. 15.00 Drive-in bingo i Höljes. 17.00 All världens musik i Heidruns trädgård, Fensbol. Måndag 25 19.00 Packmopedsturnén med Göran Samuelsson, Plura Jonsson, Dregen, Pernilla Andersson m fl. Sahlströmsgården, Utterbyn. Tisdag 26 19.00 Motti och fläsk, sång och musik. Marknadsplatsen i Sysslebäck. 19.00 Motti och fläsk vid Munkebolsängen, Ambjörby. Onsdag 27 16.00 Kvällsracet, folkrace. Femtåbanan i Ambjörby. 18-21 Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. 19.00 Viskväll på Dalby hembygdsgård, Ransby. Torsdag 28 19.00 Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. 19.30 Drive-in bingo i Rådom. Fredag 29 09.00 Slåtterdagar, Nordtorpssätern, Segenäs. 23.00 Höljesdagarna – Upplevelsekonsert i Norra Finnskoga kyrka, Höljes. 18-01 Jularbofestivalen, dragspelsfestival i Järpliden. Lördag 30 09.00 Slåtterdagar, Nordtorpssätern, Segenäs. 11.00 Höljesdagarna, Pilgrimspromenad. Samling Strängsforsens Jakt- och Fiskecamp. 11-15 Hembygdens dag Karmenkynna, Lekvattnet.

12-14 Kolbulle till lunch, Strängsforsens jakt- och Fiskecamp, Båtstad. 12-16 Hemvändardag, Vitsands hembygdsgård. 14.00 Drive-in bingo i Bograngen. 17.00 Femtådagen, aktivitetsdag. Ambjörby. 18.00 Grillkväll på Wärdshuset Spader 2, Sysslebäck. 18.00 Sånger och romanser, Fryksände kyrka, Torsby. 18-01 Jularbofestivalen, dragspelsfestival i Järpliden. 19.30 Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långbergets Sporthotell. Söndag 31 14.00 Drive-in bingo i Granevik, Torsby. 14.00 Hembygdsdag med friluftsgudstjänst och folkdansuppvisning. Vitsands hembygdsgård. 14.00 Pilgrimsdag med friluftsgudstjänst på Dalby hembygdsgård, Ransby. 15.00 Drive-in bingo i Höljes. 17.00 All världens musik, West of Eden, Heidruns trädgård, Fensbol. 19.00 Höljesdagarna – Olofsmässa, Norra Finnskoga kyrka, Höljes. Augusti Tisdag 2 19.00 Motti och fläsk, sång och musik. Marknadsplatsen i Sysslebäck. Onsdag 3 18-21 Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 4 19.00 Kolbullekväll, Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. 19.30 Drive-in bingo i Rådom. Fredag 5 10.00 Finnskogafestivalen. Folkrace på Höljesbanan. Lördag 6 9.00 Finnskogafestivalen. Folkrace på Höljesbanan. 9-18 Marknad i Sysslebäck med knallar och tivoli. 10.00 Slåttergille, Kårebolssätern. 10-16 Utställning Kristinefors kvarn. Lokala konstnärer och hantverkare. 11.30-16.00 Utställning Anders Berg, foto. Sahlströmsgården, Uterbyn. 11-16 Baklucke-loppis, Solviks bygdegård, Gravol. 12-14 Kolbulle till lunch, Strängsforsens Jakt- och Fiskecamp, Båtstad. 12-16 Hembygdens Dag på hembygdsgården Kollsberg, Torsby. 18.00 Grillkväll på Wärdshuset Spader 2, Sysslebäck. 18.00 Musik i sommarkväll. Liv-Tove Bryne och Urban Karlsson, Fryksände kyrka, Torsby. 19.30 Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långbergets Sporthotell. 22-02 Dans till Cliptons, Sysslebäcksparken. Uppträdande Pistonheads. Söndag 7 9.00 Finnskogafestivalen. Folkrace på Höljesbanan. 10.00 Slåttergille, Kårebolssätern, Stöllet. 10-16 Marknad i Sysslebäck med knallar och tivoli.

12-15 Loppis, Lillskogshöjdens bygdegård. 13.00 Sommarfest, Valborgsgården, Värnäs. 15.00 Drive-in bingo i Höljes. 18.00 Musik i sommarkväll. Charlotta Tagesson och Johan Birgersson, Östmarks kyrka. Tisdag 9 19.00 Motti och fläsk, sång och musik. Marknadsplatsen i Sysslebäck. Onsdag 10 18-21 Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 11 19.00 Kolbullekväll, Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. 19.30 Drive-in bingo i Rådom. Lördag 13 12-14 Kolbulle till lunch. Strängsforsens Jakt- och Fiskecamp, Båtstad. 12-18 Finngårdens dag. Rikkenberget, Bjurberget. 18.00 Konsert Norra Ny kyrka, Stöllet. Johan Gund, piano, Magnus Dölerud, saxofon. 18.00 Musik i Vitsands kyrka, Katarina Heike och Per Styrman, flöjter och cembalo. 19.30 Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långbergets Sporthotell. 20.00 Månskensrodd på Klarälven, start Sysslebäck Stugby & Fiskecamping. 21.30-01.30 Dans i Likenäsparken. Söndag 14 14.00 Drive-in bingo i Granevik 15.00 Drive-in bingo i Höljes. Onsdag 17 18-21 Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. Lördag 20 08-17 Veteran & Kuriosa Marknad. Marknadsplatsen Kolhusudden, Torsby. 11-16 Antik- och loppmarknad, Kollsberg, Torsby. 19.30 Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långbergets Sporthotell. 21.30-01.30 Eldfest i Älgsjövallen Folkets park, Bjurberget. Dans till Streaplers, fyrverkeri. Söndag 21 15.00 Drive-in bingo i Höljes. 18.00 Musik i Östmark kyrka. Katharina Hieke och Per Styrman, flöjt och orgel. 19.30 Drive-in bingo i Rådom. Onsdag 24 18-21 Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. Fredag 26 18.00 Dragspelsstämma Skogsgården, Kindsjön. Dans 20.00-01.00. Lördag 27 11-16 Hantverksutställning, Prostgårdslagårn, Torsby. 11.30-16.00 Utställning Per Pedersen, måleri. Sahlströmsgården, Utterbyn. 15.00 Dragspelsstämma Skogsgården, Kindsjön. 19.30 Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långbergets Sporthotell. Söndag 28 14.00 Drive-in bingo i Granevik, Torsby. 15.00 Drive-in bingo i Höljes.

Med reservation för eventuella ändringar. NR 2 - 2011 TORSBY NU 17


Självbetjäning på biblioteket i Torsby

Vad gör ni med den där vagnen? Varför flyttar ni om så mycket? Vad ska personalen göra sedan? Vi har fått många frågor under våren när vi arbetat med att förbereda biblioteket i Torsby för vårt nya självbetjäningssystem. Nu är allt på plats. Du som låntagare kan låna dina böcker i en utlåningsautomat med hjälp av ditt lånekort och din pinkod. Det går också bra att använda personnummer och pinkod. Du lämnar tillbaks dina böcker i en annan automat. Personalen finns på plats för att visa hur det fungerar.

För dig som låntagare innebär det att:

• personalen får mer tid att hjälpa dig med frågor och boktips • du slipper stå i kö i informationsdisken för att låna eller lämna böcker • integriteten ökar, ingen behöver se vad du lånar och lämnar • du kan välja att få kvitto på dina återlämnade böcker Om det uppstår förseningsavgifter när du lämnar tillbaks dina böcker vänder du dig till personalen för att betala avgiften. Välkommen in till oss och prova självbetjäningen, vi har laddat upp med nya pocketböcker och mp3skivor inför sommaren. Vi tipsar gärna om bra sommarläsning för både barn och vuxna. Annastina Kapla bibliotekarie 0560-161 03 annastina.kapla@torsby.se

18 TORSBY NU NR 2 - 2011

Foto: AnnaStina Kapla


Ny bibliotekskatalog på webben Tolv bibliotek i länet har investerat i en bibliotekswebb på Internet för att göra det enklare och roligare för användarna att använda biblioteket hemifrån. Lansering av webbplatsen sker i höst men redan nu kan du hitta oss på www.bibliotekvarmland.se. Våra gamla bibliotekssidor finns kvar på www.torsby.se fram till i höst.

Foto: AnnaStina Kapla

På den nya webbplatsen kan du söka i den gemensamma katalogen, låna om det du har hemma och reservera det du vill låna. Du kan också se vad som händer på de olika biblioteken utställningar, författarbesök och annat. Vi kommer att ge lästips på olika sätt och du kan själv vara med och recensera böcker och sätta betyg på det du läst, sett eller lyssnat på. För att låna om eller reservera räcker det att logga in med lånekortsnummer och pinkod, som förut. Vill du skriva recensioner eller sätta betyg skaffar du dig ett användarkonto också. Recensionerna visas sedan på fler bibliotek genom ett gemensamt system. På webben finns sidor för barn och unga, sidor om att läsa och låna på annat sätt och mycket annat. Bibliotekswebben bygger på den gemensamma katalog som Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Säffle, Torsby och Årjäng samarbetar om.

Från och med 11 juni till och med 13 augusti 2011 har biblioteken i Torsby öppet en ligt följande: Torsby bibliotek: Måndag och tors dag 11.00-18 .00 Tisdag, onsdag, fredag 11.00-16 .0 0 Lördagar stängt Stöllets bibliote k: Tisdag 15.00-18.00 Sysslebäcks bi bliotek: Måndag 13.00-18.00 Onsdag 13.00-16.00 Bokbussen kör till och med 22 juni och har sedan ett up pehåll till den 8 au gusti då Fensbol får bu ssbesök. OBS! När bibliote ket i Torsby är stä ngt kan du lämna till baka dina böcker i en återlämningslåda som finns på baks idan av huset, vid las tbryggan. Kom ihåg att du kan låna om dina böcker via vår we bbsida om du ha r PIN-kod till ditt lån ekort.

Trevlig sommar ! önskar personal en

Välkommen in och utforska nyheterna! Agneta Strandberg Foto: AnnaStina Kapla

bibliotekarie 0560-163 17 agneta.strandberg@torsby.se

NR 2 - 2011 TORSBY NU 19


Universitetsstudent skapar cykelleder i Valberget På mät- och kartprogrammet vid Karlstads universitet är en av delkurserna praktik där vi studenter får möjlighet att komma ut i verkligheten. Utbildningen är totalt på två år och innehåller bland annat mätningsteknik med GNSStekniken (GPS) och laserskanning, där vi även skapar digitala kartpresentationer och arbetar i geografiska informationssystem (GIS).

Anders Throgen med cykelledskartan Foto: Kerstin Hedin

20 TORSBY NU NR 2 - 2011


Jag fick möjlighet att förlägga min praktikmånad hos Torsby kommuns miljö- och byggkontor och har då fått ansvara för ett projekt. Det kom genom att Torsby Sportcenter utvecklar sin verksamhet med bland annat cykelläger för ”Vasaloppsmotionärer” där en del är att tillgodose konditionsträning på cykel. För detta ändamål behövs cykelleder. Torsby Sportcenter behövde alltså hjälp med att rekognosera tänkta cykelleder och att göra en översiktlig karta för cykellederna. Jag fick mäta in cykellederna med GPS-teknik. De inmätta cykellederna presenteras på en karta. Sträckningen av cykellederna går mestadels på grusvägar.

Under praktiken har jag även fått vara med om andra jobb som t.ex. ta fram kartunderlag till en konsult som ska utreda ett vattenskyddsområde i kommunen. Det har varit en bra praktikperiod där jag fick ta eget ansvar för projektet med cykellederna. Jag vill tacka alla på miljö- och byggkontoret för all hjälp jag fått under praktiktiden och ett stort tack till min handledare Jon Wiggh. För mer information om cykellederna gå in på www.torsbysportcenter.se. Anders Throgen student vid mät- och kartteknikerprogrammet, Karlstad universitet

Bostadsklagomål? Om du har problem med din bostad ta då i första hand kontakt med din fastighetsägare. Det är fastighetsägarens ansvar att bedriva egenkontroll och förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljö. En fastighetsägare ska också på eget initiativ kontrollera om det finns brister och åtgärda brister i förebyggande syfte. Genom en god kommunikation och dialog kan således många problem lösas av sig själv innan en konflikt hinner blossa upp. Om du ändå inte känner att du fått tillräcklig hjälp från din fastighetsägare kan du ta kontakt med miljö- och byggkontoret som då utreder om det problem du känner kan vara en olägenhet för människors hälsa. Är så fallet kan vi kräva att fastighetsägaren vidtar ytterligare åtgärder för att avhjälpa olägenheten för dig. Om du är intresserad av att veta mer eller funderar på något kan du alltid besöka vår webbplats www. torsby.se/halsoskydd, just nu har jag uppdaterat webbsidan vad gäller hälsoskyddet i kommunen. Du kan också gå in via ingången ”Invånare” och sedan ”Miljö & Hälsoskydd och vidare till ”hälsoskydd”. Jens Löfgren miljö- och hälsoskyddsinspektör 0560-1608 jens.logren@torsby.se

NR 2 - 2011 TORSBY NU 21


Det är barndomskamraterna från Gravberget Knut H. Skolegården och Arne Nyberget som möts på gränsen vid Medskogen. Knut är vice brandchef i Åsnes och Arne brandförman i Sysslebäck. Snart kanske de möts i gemensamt uppdrag längs gränsen ... Foto: Bengt Carlsson

Norska brandmän i Torsby Du som bor i närheten av gränsen mot Norge ska inte bli förvånad om det dyker upp norsk brandpersonal i samband med bränder eller trafikolyckor i gränstrakterna. – Det är en utveckling av det gränssamarbete som har funnits sedan i mitten av 1990-talet, säger Bengt Carlsson, räddningschef i kommunen. I Norge har polisen ansvaret för räddningstjänsten. Till sin hjälp att praktiskt kunna genomföra räddningsinsatser vid tex. bränder och trafikolyckor används de norska kommunernas brandväsende. Med stöd av det nordiska ramavtalet för räddningstjänst har Torsby kommun avtal med räddningstjänstansvariga myndigheter på andra sidan gränsen. Avtalen innebär i korthet att respektive organisation har lovat att hjälpa det andra landet vid räddningsinsatser efter begäran om bistånd. 22 TORSBY NU NR 2 - 2011

Sedan årsskiftet tillämpas en snabbare hantering av larm inom vissa gränstrakter där det, förutom att den närmaste svenska räddningsstyrkan larmas till branden, även går larm till angränsande styrka i Norge. Vid vissa händelser larmas alltid två styrkor från vår egen kommun, men i de här områdena kan alltså den andra styrkan komma från Norge. Vid tex. en brand i Långflon har tidigare styrkorna i Sysslebäck och Stöllet larmats till platsen. Avståndet till Långflon från Sysslebäck är 55 kilometer. Styrkan i Stöllet har drygt 40 kilometer ytterligare. Närmaste norska styrka finns i Trysil dit det endast är 37 kilometer. Nyordningen gör att det kommer flera brandmän snabbare till platsen. Vid trafikolyckor i gränstrakterna har det ingen betydelse om en mobiltelefon fortfarande är ansluten till sitt lands mobilnät när man passerat riksgränsen, eftersom styrkor från båda länderna ska larmas och larmnumret 112 fungerar i båda länderna. De områden inom kommunen där norska brandmän kan ”dyka upp” är i de norra delarna från Långflon ner till Båstabron (alltså även omfattande Höljes tätort) där brandmän från Trysil i första hand förstärker. I området Medskogen-Bograngen och Falltorp-Röjden får vi hjälp av

brandpersonal från Flisa. I de västra delarna av Lekvattnet, längs väg 239 kommer brandpersonal från Kirkenär eller Kongsvinger. I övriga delar bedöms att våra egna styrkor är snabbare på plats. Som motprestation kommer räddningsstyrkan i Sysslebäck att hjälpa brandkåren i Flisa vid insatser närmast gränsen väster om Medskogen. Räddningsstyrkan i Östmark kommer att hjälpa de norska kollegorna i området runt Stora Röjden inklusive Svulrya. Vi har sedan tidigare anpassat viss utrustning så att den kan användas i det andra landet. Norge och Sverige har inte samma typ av kopplingar på brandslangarna, det har vi löst genom en specialslang med norsk koppling i den ena änden och svensk i den andra. – Det här är en utveckling av det gränsnära samarbete som vi har sedan tidigare och som vi hoppas kommer att gynna de som är i behov av hjälpinsats oavsett land, avslutar Bengt Carlsson.


Är du

Ung

och har en

é d I

För dig som har en idé, företagsidé eller går i starta eget tankar finns nu Communicare hos näringslivsbolaget Torsby Utveckling AB, Tuab en gång per vecka. Det är Regina Larsson, företagscoach hos Communicare som kommer att tillbringa sina onsdagar på Torsby Infocenter för att coacha idébärare i projektet Tillväxt Värmland. Communicare vänder sig till unga människor med idéer och målgruppen är 18 till 35 år. Projektet Tillväxt Värmland finns i alla kommuner i Värmland och pågår fram till december 2013. – Min uppgift är att fungera som inspiratör, bollplank och rådgivare så att man ska komma vidare med sin idé, säger Regina Larsson företagscoach hos Communicare. Regina Larsson är 29 år och kommer från Hagfors och kommer att jobba som företagscoach i Torsby, Sunne, Hagfors och Munkfors under tre år. Målet med projektet är att fler ska starta företag eller komma vidare med sina idéer. – Det måste inte vara en ren affärsidé. Vill du t ex ordna en innebandycup eller ett LAN-party kan jag också fungera som ett bollplank, säger Regina. Alla idéer är välkomna! För dig som redan har startat ett företag kommer Communicare att arbeta med nätverksgrupper där soloföretagare för möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och lyssna till inspirerande föreläsare. Nätverket vänder sig till dig som drivit företag i 1-3 år, är mellan 18 och 35 år och vill utveckla och driva ditt företag framåt. Varje träff har olika teman och mellan varje träff erbjuds coachning utifrån varje företagares behov.

Är du intresserad av att vara med i ett nätverk för unga företagare, kontakta Regina Larsson för mer information. – Vi ser fram emot att samarbeta med Communicare, säger Anna Öhgren Bodén, vd på näringslivsbolaget Tuab. Vi har märkt att allt fler unga är intresserade av företagande och får många förfrågningar kring starta eget från unga människor. Communicares projekt Tillväxt Värmland kommer att bli ett bra komplement till vår verksamhet. Projektet Tillväxt Värmland ägs och drivs av Communicare och finansieras av EU:s regionala fond och de deltagande kommunerna i form av kontorsplats för företagscoacherna. Regina Larsson företagscoach i Torsby, Sunne, Hagfors och Munkfors 072-302 28 17 regina.larsson@communicare.nu

Är du ung och har en idé, kontakta Regina Larsson på Communicare som nu finns på Torsby Infocenter varje vecka. Foto: Anna Öhgren Bodén

NR 2 - 2011 TORSBY NU 23


Nya hastighetsgränser - större vägar (ej nationella vägar) i Värmland Kartan visar både beslutade nya hastighetsgränser och beslut att behålla nuvarande hastighetsgränser. Lokala hastighetsbegränsningar (LTF) anges ej. 2009-10-28

Du har väl sett de nya hastighetsgränserna?

Höjd 70 km/tim

62

90 km/tim 100 km/tim

E45

Systemet med hastighetsgränserna 30, 50, 70, 90 och 110 km/tim har gällt sedan 1971. Nu har arbetet påbörjats med att anpassa hastighetsgränserna utifrån dagens förutsättningar när det gäller trafiksäkerhet, miljö, vägstandard och fordonsutveckling. Ett mer flexibelt tiostegssystem har införts och de tidigare hastighetsgränserna har kompletterats med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Hastigheten anpassas till vägens standard och säkerhet Vägens standard och säkerhet tillsammans med kunskap om hur mycket våld människokroppen tål vid krock bestämmer om hastigheten justeras uppåt eller nedåt.

80 km/tim

Sysslebäck

110 km/tim

239

62

239

0

Torsby

80 km/tim

246 Väg 239 inom Torsby kommun och stora delar av 62:an har i E45 Hagfors dag hastighetsbegränsningen Charlottenberg 241 26 80 km/tim. 90-vägar 246 61 som klassas som Sunne Nya hastighetsgränser - större vägar (ej nationella vägar) i Värmlands län 240 mindre säkra har 177 Kartan visar både beslutade nya hastighetsgränser och beslut att behålla 63 238 anges ej. nuvarande hastighetsgränser. Lokala hastighetsbegränsningar (LTF) fått hastigheten Arvika 2009-10-28 Filipstad 62 80 km/tim. Det handlar om 26 E18 172 63 vägar som sak61 175 Höjd Sänkt nar mitträcke, 240 Årjäng Vid hastighetsöversynen har 237 70 km/tim har farligt siman bl.a. tagit hänsyn till: doområde med 80 km/tim Karlstad E18 172Sysslebäck E18 - om du riskerar att bli påkörd av t.ex. träd, stenar, 236 62 90 km/tim mötande trafik branta slänter, är Kristinehamn - om det finns hårda föremål vid smala eller har dålig sikt. 175 100 km/tim 26 E45 sidan av vägen i form av t.ex. Vissa vägar som tidigare haft 70 Säffle 110 km/tim träd, stolpar och berg E45 km/tim och är viktiga transport204 - om det finns fotgängare och/eller stråk har fått höjd hastighet till 80 cyklister på vägen km/tim. Nya hastighetsgränser - större vägar 62(ej nationella vägar) i Värmlands län Kartan visarmellan både beslutade nya hastighetsgränser - om det finns många korsningar Väg 239 Torsby och Ekshä- och beslut att behålla 239 nuvarande hastighetsgränser. Lokala hastighetsbegränsningar (LTF) anges ej. 239 längs vägen rad2009-10-28 har följande motiv och skäl för 0 10 20 km Torsby 80 km/tim i Trafikverkets beslutsBilindustrin har utvecklats och våra 246 underlag från hastighetsöversynen bilar har med åren blivit mycket 2008-2009: Körfälten är inte separeHöjd Sänkt säkrare, men det kommer aldrig att rade med mitträckeE45 alternativt med Hagfors 70 km/tim 241 byggas bilar som skyddar föraren 26 räffladCharlottenberg mittremsa. Delar av sträckan 246 80 km/tim 61 och passagerarna till 100 %. En har låg standard och brister i sidoSysslebäck Sunne kritisk gräns beräknas gå vid 80 km/ 177 240 områdena. 62 90 km/tim63 tim. Det är den kraft som bilen be238 Arvika 100 km/tim Filipstad 62 Marianne Björkegren räknas kunna stå emot någorlunda E45 KUSTOM-samordnare i Hagfors, Munkfors, bra i en frontalkrock och det våld 110 km/tim 26 E18 Sunne och Torsby 172 som våra inte organ mäktar med 63 61 11 46, 070-624 30 91 0563-54 175 Källor: Trafikverket och NTF utan alltför allvarliga skador. marianne.bjorkegren@munkfors.se Årjäng

24 TORSBY NU NR 2 - 2011

239 E18

172

Torsby

175

239 236

240

62 Karlstad

237

E18

Kristinehamn

246

26

0

10

20 km

10


1911 var Östmarks en egen kommun och här kan du se det årets budget. Det var kommunen som betalade lönen till polis och barnmorska. Hur var det att vara blind för 100 år sen?

I kommunens gamla protokoll kan vi läsa om Manus som hade god hjälp av sin hund och att han på grund av sin funktionsnedsättning blev befriad från hundskatt.

Ur Östmarks kommunalstämmoprotokoll den 17 september 1911 § 3 Fjärdningsman Nils Nilsson framlade restlängd å obetalt hundskatt inom Östmarks socken för 1911 med anledning hvaraf beslutades att Magnus Nilsson i Djupdammen som till följd av blindhet har

behof af hund till ledning under sina vandringar, skulle befrias från skyldighet att erlägga honom påförda hundskatt hvilket beslut äfven skulle gälla för framtiden, till dess annorlunda varder beslutat. 1911 var ett händelserikt år och vill du forska mer i vår lokalhistoria så är du välkommen till Torsby kommunarkiv!

Ur Öst marks k Utgi den 2 9 septe ommuna Till fter komm mber 19 lstämm Fjär dning unalnämn 10 §2 oprotok Barn den smä

n m Vedh orskan nen ållni ng ti Extr ll a Revi anordni sockenst 500 ng i u sions Sjukv dito gan m.m - oc Smi 3 50 h tt å . T Oför rensning resekostn ill läk rden 50 ar utsed ader a Sjukh ren da u Till 50 u tgifte F a Apote sräkningar t Till r 100 ket fasta tiggård e Till l Till 100 100 adugå borta understö n d rdsbyg c Summ Till 337 3 00 3 sty korderad stagare g a n ad vid e Till c fattig 250 tillfä ken å ho gårde Fatt lligt v spital Inkom 2000 n 60 ster 0 Rän iggårde årdade et vårdad B 8 r 0 ä 15966 n 0 torn v e i n s m ed och a Avlö Stats 657 n mort bidrag el ering Und ingar P 1 2 å 00 er 2339 för försko ar tt av ci håll och k à 5 16 rka 6 kr 50 r 40 öre b erad fattig b e vård 1 00 v ö 0 hjo eklädnad illning 1322 re Summ 5 n 00 a 1500 12866 5400 15966 Kristina Hellberg arkivarie 0560-160 49 NR 2 - 2011 TORSBY NU 25 kristina.hellberg@torsby.se Foto: Annette Lauritzen Karlsson

oll


Rapport från

Leader Växtlust Nu i vår redovisade den ideella föreningen Leader Växtlust Värmland sitt tredje verksamhetsår. Hittills har föreningen beviljat medel till 78 olika projekt varav 11 i Torsby. Resultatet av den första halvan av programperioden (Landsbygdsprogrammet) kan bl.a. mätas i form av beviljade och genomförda Leaderprojekt. Totalt har styrelsen ca 46 miljoner kronor att fördela under programperioden. Hittills har 78 projekt beviljats inom verksamhetsområdet till en total summa av ca 30 miljoner kronor. Av dessa har 11 projekt beviljats inom Torsby kommun till ett totalt värde av drygt 3 140 000 kr. Sirsjöns badplats har blivit en riktig oas för Torsbyborna på den tätortsnära landsbygden. I Ambjörby Folkets Hus går man på bio som aldrig förr. Finnskoga IF har fått en utmärkelse som bästa skidskytteförening i landet och Östmarks MFF har fått erbjudande om att genomföra en större tävling pga sina fina banor. Vi gratulerar och känner oss stolta till att ha bidragit till deras framgång.

Nya prioriteringar

Inför 2011 fattade styrelsen beslut om prioriteringsordning för nya idéer i syfte att kunna täcka upp hela den styrande strategin över områdets utveckling och fördela alla tilldelade medel. Projekt med inriktning mot miljöåtgärder, insatser till gagn för natur- och kulturlandskapet samt projekt som aktivt involverar eller genomförs av företagsgrupperingar ges prioritet. Bland övriga goda idéer, som fortsatt också välkomnas, kommer prioritet att ges åt projekt som gynnar ungdomar, jämställdhet och kvinnors medverkan, integration, kompetensutveckling samt även här miljö och hållbar utveckling.

Fler goda idéer kan få stöd

Vi ser gärna fler projekt inom Torsby kommun! Alla kan ansöka om ett Leader-projekt, såväl offentliga som

ideella eller privata (företag) organisationer. Närmare information om Leader Växtlust finner du på www. vaxtlust.se Välkommen att kontakta Leaderkansliet i Sunne om du har goda idéer för utveckling av Torsby kommuns landsbygd. Vi finns i IDEUM lokaler på Brårud. Du når oss på tel 073-097 55 11 (Ewa Ryhr Andersson) eller 073-097 55 16 (Cecilia Sjödén) och genom e-post info@vaxtlust.se. Beviljade projekt inom Torsby kommun 2008: Samverkan i de djupa skogarna ek förening, Björkhälla Fritid och Torsby Utveckling AB (Tuab). 2009: Östmarks Motor & Fritidsförening, Solör Värmland Finnkulturförening, BOVIL-gårdens Vänner, Finnskoga IF, Ambjörby Folkets husförening. 2010: Torsby Jaktvårdskrets, Sahlströmsgårdens Vänner och Utmarksmuseet

26 TORSBY NU NR 2 - 2011

Foto: Ewa Ryhr Andersson


Budget 2012 Trycksvärtan från 2010 års årsredovisning är fortfarande blöt och nämnder och förvaltningar har lämnat sin första prognos för 2011 när vi sitter och tänker på framtiden. Enligt lag ska kommuner alltid arbeta med en treårsplan, det vill säga en budget för 2012 samt planer för 2013 och 2014. Besluten kring framtiden ska fullmäktige fatta på våren året innan budgetåret. För Torsbys del var det dags den 31 maj 2011 att fatta de avgörande besluten. Utgångspunkterna för beräkningarna är bland annat en oförändrad skattesats, en fortsatt minskande befolkning och en positiv framtidstro gällande skatteintäkter och statsbidrag. Vi räknar med att våra intäkter ökar från 2011 till 2012 med ca 15 miljoner från 629 till 645 miljoner. Dessa 15 miljoner ska täcka kostnadsökningar och särskilda satsningar. Men vi får även parera den minskande befolkningen i vårt dagliga arbete. Allt i allt fanns det dock ett utrymme att satsa på politiskt priori-

terade verksamheter: Bland annat fick barn- och utbildningsnämnden 6 miljoner för att ta hand om det ökade barnantal inom barnomsorgen, omsorgsnämnden fick 11,7 miljoner att förstärka sina verksamheter med, tekniska avdelningen fick 500 000 att satsas ytterligare på att förbättra standarden på våra gator och vägar. Medel som ska främja samverkan mellan socialtjänstens individ- och familjeomsorg, skolan och arbetsmarknadsavdelningen utökades med ytterligare 600 000 och uppgår nu till 3 miljoner. Sammanlagt förstärktes budgeten för 2012 med över 22 miljoner och lämnar ett resultat för 2012 på 7 miljoner. Angela Birnstein ekonomichef 0560-160 28 angela.birnstein@torsby.s

Illustration: Birgitta Brorson

NR 2 - 2011 TORSBY NU 27


Nu när sommaren är här så kommer ofta tanken på att byta bil Går du i bilbytartankar nu när sommaren kommit? Det är lite svårare att köpa en begagnad bil än en ny då det finns en historik bakom varje bil som kan vara svårt att reda ut. Rådrummet vill därför ge lite hjälp på vägen vid köp av begagnad bil. När du bestämt dig för vilken typ av bil du har behov av och har råd att köpa så är det dags att undersöka marknaden. (Bilkalkylen på Konsumentverkets webbsida www. konsumentverket.se som hjälper dig att räkna ut ägarkostnader).

Sök på internet Börja med att söka på

Foto: Annette Lauritzen Karlsson

28 TORSBY NU NR 2 - 2011

Internet efter begagnattester på de bilmodeller du kan tänkta dig. På Bilprovningens sida www.bilsmart. se finns också information om bilens starka och svaga sidor. Sedan är det även bra att vara påläst och skaffa sig information om bilens prisbild. På webbsidor som www.

bytbil.com och blocket.se går det att göra detaljerade sökningar över vald bilmodell. Oavsett om du väljer att köpa bil av en handlare eller en privatperson så brukar det finnas utrymme för att pruta. Har bilen någon form av lättare skada så är detta alltid ett argument för prutning.

Provkör bilen

När du kommit fram till vilken bil du


vill köpa så är det läge att provköra denna. Detta är lättast att göra hos en bilhandlare. En checklista kan vara bra att ha till hands när du provkör och en sådan finns att tillgå på Konsumentverkets webbsida.

bör försäkra sig om via ett kvitto eller hos tidigare ägare att säljaren betalt bilen till fullo. Hos transportstyrelsen finns en E-tjänst där detta kan kontrolleras.

Bil köpt hos bilhandlare

Det är viktigt att du undersöker bilen innan köpet är genomfört. Förutom checklistan så kan det vara bra att ta hjälp av en bilkunnig person och kanske även genomföra en kontroll hos en oberoende teststation. Bilens servicebok är en värdehandling som skall följa bilen, liksom instruktionsbok. Är du osäker så kan du hos verkstaden kontrollera att servicen är genomförd och att visst underhåll är gjort som exempelvis byte av kamrem.

Om du väljer att köpa bilen hos en bilhandlare så gäller konsumentköplagen i 3 år, oavsett om bilen är begagnad eller om säljaren inte vill ge någon garanti. De flesta fel som kan uppstå inom 6 månader på en bil som är köpt hos en handlare anses oftast som ursprungliga fel och reparationerna bör handlaren stå för. Bilar som kostar 30.000 kr eller mer och är köpta hos handlare ska ha en varudeklaration. I en varudeklaration kan säljaren reservera sig mot ursprungliga fel som finns på bilen vid köpet, exempelvis att bilens AC (luftkonditionering) inte fungerar.

Bil köpt privat

Om du väljer att köpa bilen av en annan privatperson gäller köplagen. Här är det fritt att mellan säljare och köpare komma överens om i princip vad som helst. Ett tips är att använda sig av det köpekontrakt som finns på konsumentverkets webbsida. Innan köpet bör du kontrollera att säljaren verkligen är den som äger bilen. Det är bra om bägge parter kan uppvisa legitimation. Man

Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Lycka till med bilköpet!

Undersök bilen

Vid betalning

När man köper privat eller hos handlare så skall man i bägge fallen inte betala bilen förrän vid leverans. Det är viktigt att man får ett kvitto på genomförd betalning. En postväxel kan vara ett bra sätt att göra betalningen på, här kan säljaren kontrollera via telefon till banken om denna är äkta eller ej. Det är också viktigt att man ordnar en försäkring till bilen då man är ansvarig för bilen direkt efter leveransen. Ägarbyte sker genom att säljaren och köparen skriver under registreringsbeviset och postar detta till Transportstyrelsen.

Mer info

www.konsumentverket.se www.transportstyrelsen.se www.bilsmart.se www.motormannen.se testcenter: www.bilprovningen.se www.motormannen.se www.bilcert.se www.bytbil.com www.blocket.se www.kvd.se

Kontakta oss gärna på Konsument Karlstad

Torsby kommun har ett avtal med oss så invånare i Torsby får konsumentrådgivning genom oss. Jane Ullman, Elisabeth Eklo, Ulf Stefansson, Ina Johansson Besöksadress: Kungsgatan 12 Stora torget, Karlstad Öppet: Mån-ons kl. 11-16, tor kl.11-17, fre kl. 11-15 Tel.tid: Mån-fre kl. 11-12 och 13-15 Tfn: 054-540 46 83, 054-540 46 84, 054-540 46 82, 054-540 46 81 Fax: 054-18 59 20 E-post: konsument@karlstad.se

NR 2 - 2011 TORSBY NU 29


Nu är den här…

Tillgänglighetsguiden! Guiden för dig som vill veta hur tillgängliga lokaler är, innan du besöker dem. I guiden finns diverse måttuppgifter och annan information om lokalers utformning som kan vara bra att veta. Här finns också besöksadresser och andra kontaktuppgifter. Var finner du guiden?

formning som beskrivs i guiden. Om det är trappor eller om ramp finns. Om dörröppnare finns eller saknas osv. Det finns också beskrivet för personer med orienteringsproblem, var i lokalerna man kan finna någon som kan hjälpa till, t.ex. var kassan i affären finns eller receptionen på vårdcentralen.

Vilka lokaler finns med i guiden?

Varför finns inte den verksamhet jag tänker besöka med i guiden?

Tillgänglighetsguiden finns på Torsby kommuns webbplats, www. torsby.se/tillganglighetsguiden. På startsidan www.torsby.se finns också en snabblänk till guiden. För dig som inte är datoranvändare kommer en pappersutgåva att finnas. Kontakta mig så får du veta mer! Det är lokaler som inrymmer verksamheter som vänder sig till allmänheten, som finns med i guiden. Det kan vara affärer, vårdcentraler, arbetsförmedlingar, banker, samlingslokaler etc. I guiden finns också många kommunala verksamheters lokaler med.

Vilka delar av lokalerna finns med?

Det är tillgängligheten till och i lokalerna som har inventerats. Information om parkeringsmöjligheter eller möjlighet att stanna till för av- och påstigning finns med. Sedan är det själva entréns ut-

Inför framtagandet av guiden skickades ett erbjudande ut till företag, föreningar och organisationer i Torsby kommun. Många av dessa valde att medverka. Det kostar inget att vara med i guiden och alla med verksamheter som vänder sig till allmänheten kan vara med. Ju fler som medverkar i guiden, desto bättre. GUNILLA MONTÁN HALVARDSSON tillgänglighetssamordnare 0560-161 62 gunilla.halvardsson@torsby.se

Företagare, föreningar och organisationer: Kom med i guiden!

Privatpersoner, företag, föreningar och andra:

Har du andra frågor eller tankar kring ämnet ”tillgänglighet i ute- och innemiljöer”? Hör gärna av er! Foto: Annette Lauritzen Karlsson 30 TORSBY NU NR 2 - 2011


Nya

medarbetare

Gode män

sökes

Kan du tänka dig att ställa upp för en medmänniska? Det finns många som behöver din hjälp!

Foto: Ulrika Andersson

tar som Ewa Gerdin och Anna Gerdin arbe tar dessarbe Ewa er. tent överförmyndarassis sliet kan mun kom inom utom administrativt ck. lebä Syss i ret på samverkanskonto rnämnÖverförmyndaren/överförmynda har till som et digh myn al den är en kommun are, ynd förm r öve yn uppgift att utöva tills . män förvaltare och gode finns på Överförmyndarnämndens kansli vi tar men ck, lebä Syss i samverkanskontoret totalt är Vi by. Tors i k besö även emot bokade tom Föru . sliet kan på tar tre personer som arbe ie Jenn re tera ekre dars myn oss så är det överför Över. så kan vi Vill du komma i kontakt med oss 0 eller på 11.3 9.00 ors tis-t nås på: 0560-160 94 ofn@torsby.se. Ewa Gerdin till vänster och Anna

Det kan handla om människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att de har svårt att sköta de dagliga göromålen som är naturliga för både dig och mig. Det kan handla om att sköta sin ekonomi och att bevaka sina rättigheter. Många har hjälp från sina anhöriga men det är inte alltid som deras möjligheter räcker till. Andra kanske inte har några anhöriga. Då behövs det en god man. Uppdraget är arvoderat. Du har även rätt att få kostnadsersättning för ditt uppdrag. Arvodets storlek bestäms av uppdragets omfattning. Ung som gammal, man som kvinna, nästan alla kan bli en god man. Vill du hjälpa en medmänniska kontakta oss på 0560-160 94 eller ofn@torsby.se

Gerdin till höger.

NR 2 - 2011 TORSBY NU 31


Välkommen med i Norra Värmlands Moutainbikeförening!

Norra Värmlands Mountainbikeförening bildades i maj 2003 av några entusiaster. I dagsläget finns det ett 30-tal medlemmar i alla ålder från 5-60+. Det finns en årlig återkommande mountainbiketävling, som kallas Abbas Touren och som för i år heter Trek Abbas Touren 2011. Det är femte året att tävlingen finns och växer för varje år. I år finns det följande sträckor: 25 km, 45 km och 90 km. Tävlingen är till både tävlande samt motionärer. Under våren finns det gemensamma mountainbiketurer; bl.a. teknikträningar, turer för nybörjare m.m. Medlemsavgift är 125 kr per år, och som medlem får du rabatt på allt som gäller cykel hos Abbas MTB Specialist. De som inte har egen cykel, kan få låna cykel en gång för en gemensam tur. Därefter finns det möjlighet till att hyra till ett nedsatt pris som medlem. Cykelkalendern för i år ser ut så här: Från i början av maj är det • Varje onsdagskväll från kl. 18 är det träningstur för vuxna. För startplats kan man gå in på vår hemsida. • Varje torsdagskväll kl. 18-19 träningstur för barn upp till 16 år. Två gånger vid Abbas Stugby och Camping, två gånger vid elljusbanan i Vitsand och två gånger vid skidtunneln i Torsby. • Lördagar och söndagar finns det lugnare turer. De är mera inriktade på det sociala. Denna säsong kommer det även att finnas flera informationskväller på Abbas Stugby och Camping. Vi önskar alla hjärtligt välkomna till föreningen! För mer information: Norra Värmlands Mountainbike Förening Östra Vadje 6 685 93 Torsby Tel. 070-644 40 50 www.mountainbiking.se info@mountainbiking.se

Från vår till höst finns det gemensamma mountainbiketurer.

I Torsby kommun finns över 300 föreningar. En av dem är Norra Värmlands Mountainbikeförening som här presenterar sig.

32 TORSBY NU NR 2 - 2011


Efter ett turbulent år 2009 så var 2010 desto lugnare vad gäller verkningarna av lågkonjunkturen. Under våren förbereddes mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Under september anlände tolv ungdomar till elevhemmet som numera heter Solrosen. Ett sedan många år diskuterat projekt kunde under året invigas. En omlastningsterminal för gods på järnväg har diskuterats under ett flertal år och i september var det äntligen klart för invigning. Med god hjälp av EU-medel har terminalen kunnat byggas i Skalleby industriområde. Från och med denna mandatperiod så försvinner även två nämnder samtidigt som två andra nämnder slås samman. Fritidsnämnden och kulturnämnden återfinns numera under kommunstyrelsen och räddningsnämnden har slagits samman med miljö- och byggnämnden. Även om kommunens ekonomi fortsätter att utvecklas positivt så finns det alltjämt problem och utmaningar för kommunen. Även om tecknen nu tyder på att vi är på väg ur lågkonjunkturen så dröjer det innan skatteintäkterna återhämtat sig till normala nivåer. Det ställer fortsatt stora krav på våra medarbetare. Befolkningsminskningen är en annan stor utmaning eftersom den leder till lägre intäkter. Trenderna med utflyttning och minskat barnafödande är tydliga. Under 2010 minskade befolkningen med 94 personer. Om vi ska kunna vända på de trenderna måste vi fortsätta vårt arbete med att göra Torsby kommun till en attraktiv plats att leva och verka på. Vi skall även fortsättningsvis bedriva bra verksamheter, kunna investera i vår gemensamma framtid och skapa utrymmen som medger att vi på lång sikt kan amortera på våra skulder. Slutligen vill jag framföra min stora uppskattning till vår kunniga personal och engagerade förtroendevalda som varje dag oförtrutet levererar god service till alla våra kommuninnevånare. Det är tack vare detta engagemang vi kan redovisa så fina resultat och kan vara så stolta över vår kommun.

Torsby kommun 2010 i korthet

Håkan Laack (s) kommunstyrelsens ordförande

torsby.se

NR 2 - 2011 TORSBY NU 


Torsby kommuns verksamheter

Kommunens övergripande mål (Dessa gäller till och med 2012)

Barn och utbildning

En yngre befolkning genom

• Goda kommunikationer. • Flera naturnära, unika och attraktiva boenden • En ytterligare utvecklad turism och upplevelsenäring. • Högre förädlingsgrad, kompetens och kvalitet. • En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild. Under 2011 pågår arbete med att ta fram nya mål som ska gälla efter 2012.

Så styrdes kommunen Politiskt partierna i kommunfullmäktige Socialdemokraterna

Antal mandat t.o.m. fr.o.m. 31/10 2010 1/11 2010 19

15

Moderata Samlingspartiet

8

7

Centerpartiet

6

3

Vänsterpartiet

4

3

Kristdemokraterna

1

0

Miljöpartiet de gröna

1

1

Folkpartiet

1

1

Sverigedemokraterna

1

0

Obunden

0

1

41

31

Arbetsmarknad

• Jobb Center (fd Arbetscentralen) är arbetsmarknadsavdelningens verkstad för trä och metall. Huvudsyftet är att erbjuda personer som står långt från den öppna arbetsmarknaden olika möjligheter till arbetsträning och praktik. • Arbetsmarknadsavdelningen har ett avtal med Arbetsförmedlingen om 40 platser för arbetslösa ungdomar (UGA). 98 ungdomar var inskrivna, 79 avslutades och av dessa har 54 fått arbete eller börjat studera. • Arbetsmarknadsavdelningens flyktingmottagning hade 53 flyktingar inskrivna i introduktionsutbildningen. Ca 70 % av de flyktingar som totalt har avslutat sin introduktionsutbildning har nått sina mål beträffade egen försörjning.

 TORSBY NU NR 2 - 2011

• Anpassningen av verksamheterna för att sänka kostnaderna har fortsatt under 2010. Detta arbete fortsätter även under 2011 i takt med den elevminskning som sker. • Barnomsorgen fick under hösten ta emot betydligt fler barn än beräknat. Förstärkning för detta har gjorts och kommer även att finnas under våren 2011. • Fortsatta statliga projektpengar, s.k. Läsa-SkrivaRäkna har bidragit till en satsning på fortbildning för personal samt inköp av material för att arbeta med barns läs- och skrivutveckling. Under 2010 har även delar av bidraget finansierat en 40 %-ig tjänst som matematikutvecklare. • Trots ett sjunkande elevantal på Stjerneskolan, ligger antalet specialidrottselever fast. 30 % av eleverna är idrottselever. • En ny strategi för marknadsföring på gymnasiet påbörjades under 2010. Ny hemsida, ny grafisk profil, samarbete med radio RIX och företaget Bacill m.m.

Vård och omsorg

• Kommunen har slutit ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. I september startade ett boende med plats för 12 ungdomar i åldrarna 13-18 år. • Inom äldreomsorgen genomfördes en fortsatt kvalitetssatsning gjorts kring kost och måltiden. • Planeringsverktyget TES har införts i hemtjänsten för att säkra kvalitetsarbetet i planering, insatsregistrering och avvikelserapportering. Time-Pool vikariesystem är helt infört i verksamheten. • Boendena inom handikappomsorgen har omstrukturerats för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Nya arbetslag har bildats. • Kostnaden för försörjningsstöd har under 2010 avstannat jämfört med 2009 då ökningen var 35%. Antalet unga med långvarigt behov av försörjningsstöd har dock ökat, men den totala kostnaden har minskat med ca 600 000 kr jämfört med föregående år.

Kultur och fritid

• Bibliotek Värmland ökar samarbetet. Snart har vi en gemensam webb med 12 kommuner. • Biografen Stjärnan har digitaliserats. Nu har vi digital film och många besök. Snart har vi skolbio och filmklubb, operavisningar mm. • Antal lån per invånare: 7,5 (2009 7,3). • Antal kulturkronor / inv: 878. (2009: 858 kr.).


– några händelser 2010 • Antal lån: 93 012 (2009: 92 250). • 1 737 barn har deltagit i bokprat mm på biblioteken. • Fritidsgårdarna är inne på sitt sista år med kompetensutveckling för all personal som ska leda till att vi blir ännu bättre på att ta hand om och vägleda våra ungdomar. • Lördagen den 4 september firade TorsbyBadet 10års jubileum. I och med det lämnade Team Torsby över fastigheten till Torsby kommun. • Simkunnigheten i åk 5 ligger även år 2010 på 98 %, ett mycket bra resultat och en viktig livförsäkring för våra barn. • I månadsskiftet januari-februari genomfördes JVM i skidskytte i Torsby och Valberget. Ett bra och väl fungerande arrangemang som gav eko ute i världen.

Teknik, bygg, miljö, räddning

• Omlastningscentral, polishus och pendlarparkering byggts. • Elevhemmet ombyggt för mottagning av flyktingbarn. • Ladugården Stensgård återuppbyggd efter brand • Naturvårdsplanen för Torsby kommun gäller från 31 mars och en ny kommunövergripande översiktsplan, ÖP 2010, blev färdig för beslut i kommunfullmäktige. • Arbetet med utveckling av handel har varit fortsatt intensivt med t.e.x. detaljplaner i Långflon och för Konsum i Torsby. • Under 2010 fortsatte de insatser för hälsoskyddstillsyn av skollokaler som påbörjades under 2009. • 455 utryckningar gjordes. 29 av dessa med styrkor från två eller flera brandstationer. • Av årets 42 utryckningar till trafikolyckor inträffade 11 på E 45 mellan Vägsjöfors och Stöllet.

Turism

• Finnskogarna.com är ett nytt projekt för utveckling av besöksnäringen på Finnskogen. Ett samarbetsprojekt med Dalarna och Gävleborg. • Projektet Attraktiva Värmland syftar till att locka fler människor att bosätta sig i länet och etablera företag här. Ett samarbetsprojekt med Region Värmland och övriga kommuner i länet. • I samarbete med Sunne kommun och de större företagen inom besöksnäringen har projektet Destinationsutveckling och entreprenörsskap i norra Klarälvdalen och Fryksdalen startats. Huvudsyftet är att lyfte de små entreprenörerna och komplettera det turistiska utbudet i regionen.

Visste du att …

• 371 barn går i kommunens förskolor, 1105 elever i grundskolan och 681 elever på gymnasiet. • Inom omsorgen avser 70 % äldreomsorg, 20 % handikappomsorg och 10 % individ- och familjeomsorg • Fritidsnämnden ansvarar för 10 badplatser i kommunen. • 253 skolungdomar har feriearbetat under året. • Kostverksamheten finns på 18 enheter i kommunen (2 centralkök, 10 mottagningskök och 6 tillagningskök placerade i skolor, förskolor och äldreboenden). • Antalet utryckningstimmar för 2010 var 4 571 för Räddningstjänsten. • 814 personer pendlade från Torsby för att arbeta i annan kommun. • 903 personer pendlade från annan kommun till Torsby för att arbeta.

Bolagen

Torsby Bostäder AB

Torsby Bostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag vars huvuduppgift är att förvalta bostäder och lokaler med tillhörande serviceanläggningar, erbjuda bra och trygg boendemiljö och god service till lägsta kostnad för hyresgästen.

Torsby Flygplats AB

Sedan 2003 svarar detta bolag för driften av flygplatsen i Torsby. Genom ett arrendeavtal hyr bolaget hela anläggningen av Torsby kommun. Linjetrafiken Torsby-Hagfors-Arlanda hade under 2010 6 331 passagerare vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2009. Utöver detta förekommer även chartertrafik och taxiflyg på flygplatsen.

Fritid i NordVärmland AB

Bolagets uppgift är att förvalta och utveckla skidtunneln i Torsby, Fortum Ski Tunnel Torsby. Skidtunneln har sedan invigningen juni 2006 lockat cirka 155 000 skidåkare. Sedan 1 januari 2009 har Torsby kommun tagit över driften av skidtunneln. Torsby kommun äger 78 % av rösterna i bolaget.

Torsby Utveckling AB

Bolaget ska verka för ett positivt näringsklimat i kommunen, stimulera till positiv utveckling av befintliga företag och marknadsföra kommunen som boendeoch etableringskommun samt svara för kommunens näringslivsfunktion.

NR 2 - 2011 TORSBY NU 


Så här fick kommunen in sina pengar 2010

Så användes 100-lappen du betalade i skatt 2010 Vård och omsorg

4 1,00 kr

varav äldreomsorg handikappomsorg individ- och familjeomsorg

2 6,80 kr 10,20 kr 4,00 kr

varav grundskola gymnsieskola barnomsorg

19,30 kr 12,70 kr 8,50 kr

Pedagogisk verksamhet

Infrastruktur, skydd mm varav gator och vägar 2,59 kr näringslivsfrämjande åtgärder 1,33 kr räddningstjänst 2,59 kr

Fritidsverksamhet

varav badhusen

1,80 kr

Kulturverksamhet varav bibliotek

40,50 kr

Kommunens verksamheter finansieras främst på följande sätt: • Skatteintäkter • Statsbidrag och utjämningar • Taxor och avgifter för barnomsorg, äldreomsorg, vatten och sophämtning

Kommunens intäkter 2010

13,4%

4,00 kr

Statsbidrag och utjämningar Specialdestinerade statsbidrag Öviga bidrag

0,2%2,5%

5,7% 3,1% 2,0% 23,5%

2,00 kr

49,7%

Taxor och avgier Hyror, försäljning av verksamhet Finansiella intäkter Fastighetsavgi

1,14 kr

Politisk verksamhet 1,00 kr Särskilt riktade insatser 1,00 kr Affärsverksamhet 2,50 kr 100,00 kr

Året i siffror

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

Årets resultat Investeringar Minskning låneskuld Befolkningsförändring varav födelsenetto Befolkning 2010-12-31

Vad kostade det?

Räckte pengarna?

Vi har tagit fram några exempel på kostnader för den kommunala servicen. En del av dessa finansieras också genom avgifter. Förskoleplats Grundskoleplats Gymnasieplats Plats i äldreboende Plats i gruppboende Antal kulturkronor per invånare Kostnad per badande i TorsbyBadet Kostnad per badande i Sysslebäcksbadet

 TORSBY NU NR 2 - 2011

Skaeintäkter

8,00 kr

81 903 kr 95 219 kr 92 798 kr 396 007 kr 740 056 kr 878 kr 60 kr 145 kr

11 623 tkr 52 164 tkr 1 300 tkr -94 personer -73 personer 12 414 personer

Torsby kommun visar för 2010 ett positivt resultat. Resultatet är fortfarande en bit ifrån det mål på ett överskott på 5 % av skatteintäkterna och bidrag som fullmäktige satt. Under året har det varit ökade kostnader för bland annat personlig assistans, hemtjänst och försörjningsstödet har varit fortsatt högt. Evenemangskostnaderna har varit högre än budgeterat och fritidsnämnden har haft ökade kostnader för energi och reparationer. Statsbidragen har minskat under året, men ett bättre skatteutfall än beräknat och lägre räntekostnader har bidragit till det positiva resultatet.

Vill du läsa årsredovisningen i sin helhet? Ladda ner den på vår webbplats, www.torsby.se/ekonomi

Torsby Nu 2/2011  

Torsby kommuns informationstidning "Torsby Nu" .