Page 1


แสงตะวันล่วงดับลับจากฟ้า ในนภาไร้จันทราดาราฉาย วิปโยคโศกโศกาประชาไทย เสด็จกลับสวรรคาลัยในวันนี้ จะก้าวย่างตามอย่างรอยเท้าพ่อ ยึดมั่นค�ำว่าเพียงและพอเป็นวิถี เดินตามบาทตามยาตราพระภูมี ทั้งชีวีขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�ำลึกในพระกรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์


สารบัญ

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

จากใจนายก นายกองค์การบิรหารส่วนต�ำบลผาสิงห์........................................................ 2 สารจากปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์......................................................... 3 รู้จักผาสิงห์........................................................................................................................ 4 ผังผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์................................................................... 6 ผังสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์.............................................................. 7 ผังหัวหน้าส่วน องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์.............................................................. 8 ผังส�ำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์................................................................ 9 ผังกองคลัง องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์.................................................................. 10 ผังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์.....................11 ผังกองช่าง องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์...................................................................12 ผังงานด้านสาธารณสุข-งานบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์...............13 ที่มาของผาสิงห์............................................................................................................... 14 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวผาสิงห์...................................................................... 15 วิสยั ทัศน์ - ยุทธศาสตร์ อบต.ผาสิงห์....................................................................................... 17 โครงการประเพณีห้าเป็งขึ้นถ�้ำผาตูบ ประจ�ำปี 2559...................................................... 19 โครงการรดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุต�ำบลผาสิงห์ ประจ�ำปี 2559..............................................20 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ต�ำบลผาสิงห์ ประจ�ำปี 2559.............22 โครงการปฏิบัติธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลผาสิงห์ ประจ�ำปี 2559...........................23 โครงการแข่งขันกีฬาต�ำบลผาสิงห์ ประจ�ำปี 2559.......................................................... 24 โครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ�ำปี 2559................................. 25 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559........................................................................ 26 โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจ�ำปี 2559..................................................... 27 โครงการบริการวัดความดันแก่ผู้สูงอายุต�ำบลผาสิงห์ ประจ�ำปี 2559............................. 28 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจ�ำปี 2559................................... 29 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ�ำปี 2559.............................................. 30 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจ�ำปี 2559....................... 31 โรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต..................................................... 32 งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน........................................................................................ 33 งานร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์......................................... 37 อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประจ�ำปี 2558 งานด้านภาษี บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่................................................................. .40 สรุปโครงการส�ำนักงานปลัด ประจ�ำปี 2559.................................................................. .41 สรุปโครงการกองช่าง ประจ�ำปี 2559............................................................................. 42 สรุปโครงการกองการศึกษา ประจ�ำปี 2559.................................................................... 42 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจ�ำปี 2559......................................................................... .43

1


จ 2

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

ากใจนายก

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม

นับตั้งแต่ที่กระผมและคณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้อง ประชาชน ชาวต�ำบลผาสิงห์พวกเราตระหนักเสมอว่าเราจะไม่หยุดนิ่งหรือยอมแพ้ ต่อปัญหาและอุปสรรคที่จะมีผลกระทบ ต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเราเช่น เรื่ อ งงบประมาณที่ มี อ ยู ่ ไ ม่ ม ากนั ก เราจึ ง ต้ อ งเร่ ง เดิ น หน้ า ในการจั ด หา งบประมาณจาก กระทรวง ทบวง กรม มาพัฒนาบ้านเราให้จงได้ ตลอดเวลา ที่ผ่านมา ชุมชนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อ เนื่องภายใต้นโยบายและ วิ สั ย ทั ศ น์ ของคณะ ผู ้ บ ริ ห ารชุ ด ปั จ จุ บั น ที่ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการที่ จ ะ สรรสร้างให้ ต�ำบลผาสิงห์เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว คือ ปณิธานที่กระผม และคณะผู้ บริห ารทุก คนตั้งไว้ป ัจจุบัน องค์ก ารบริหารส่วนต� ำบลผาสิ ง ห์ มีบทบาทหน้าที่ในการให้ บริการประชาชนในหลายๆ ด้าน พร้อมที่จะแก้ไข ปัญหาเพื่อเพิ่ม ระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในต�ำบลผาสิงห์ ให้ดียิ่งขึ้น

“ กระผมขอขอบคุณทุกท่าน ”

ที่ ส นั บ สนุ น และ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในทุ ก ๆ ด้านทางองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผาสิงห์ พร้อมจะสร้างสรรค์พัฒนาองค์กรและชุมชน ให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า มี คุ ณ ภาพ ในการก้ า ว สู่ประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม ศั ก ยภาพการท� ำ งานและพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนการ ท� ำ งานบู ร ณาการร่ ว มกั บ ภาคส่ ว นต่ า งๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป กระผม ในนามของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ข้ า ราชการและพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห าร ส่ ว นต� ำ บลผาสิ ง ห์ ต ระหนั ก เสมอว่ า การ พัฒนาต�ำบลผาสิงห์ที่ประสบผลส�ำเร็จได้ดั่ง เช่นทุกวันนี้ เกิดจากพลังสามัคคี ความร่วม แรงร่วมใจของพี่น้อง ประชาชน ตลอดจน หน่วยงานทุกหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน

ที่ ไ ด้ ร ่ ว มกั น พั ฒ นา ต� ำ บลของเราให้เจริญ ก้าวหน้าตามล�ำดับกระผมขอให้ค�ำมั่นสัญญา ว่าจะตั้งใจท�ำงานพัฒนาต�ำบลผาสิงห์บ้าน ของเรา ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นการ ขอบคุณที่พี่น้องชาวต�ำบลผาสิงห์ที่ให้โอกาส กระผมได้เข้ามาบริหารต�ำบลผาสิงห์ รวมถึง ความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนชน กระผมหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ความสามั ค คี จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนแห่งการพัฒนา เช่นนี้ จะมีอยูต่ ลอดไปในต�ำบลผาสิงห์ของเรา

ดร.ภานุวธุ บูรณพรหม

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

3

ารจาก

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

นายชัยยุทธ รักษาบุญ

รายงานประจ� ำ ปี 2559

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ จัดท�ำขึ้นเพื่อ น�ำเสนอผลการปฎิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยแผนโครงการและ กิจกรรมต่างๆที่ทางองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผาสิงห์ ด�ำเนินการให้กบั ประชาชนได้รบั ทราบ ทัง้ นี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการท�ำงาน ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา และเป็นการประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร และชุมชนเข้า ด้วยกัน องค์การส่วนต�ำบลผาสิงห์ได้ให้ความส�ำคัญ ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ต�ำบลผาสิงห์ และขณะเดียวกันต้องปฎิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่ง และหนังสือสั่งการ

“ กระผม หวังว่า ” รายงานประจ� ำ ปี พ.ศ. 2559

ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ฉบับนีจ้ ะเป็น ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนที่สนใจน�ำไป เป็นแนวทางติดตามตรวจสอบ ตลอดจนถึงการเข้า มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนต�ำบลผาสิงห์ให้เกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพ ต่อไป

นายชัยยุทธ รักษาบุญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์


4

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

รู้จัก...ผาสิงห์ ต�ำบลผาสิงห์ มีพื้นที่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,875 ไร่ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน มีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีเขตติดกับเทศบาล เมืองน่าน 2 หมู่บ้าน เขตชนบท 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านผาตูบ 1 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 3 บ้านสวนหอม หมู่ที่ 4 บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 6 บ้านมงคลนิมิต

ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ 355 หมู่ 7 ต�ำบล ผาสิงห์ อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ยกฐานะจากสภาต�ำบลผาสิงห์เป็น องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2539 ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต�ำบล มาตรา 40 และ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ มีพนื้ ทีเ่ ขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ วนอุทยานถ�้ำผาตูบ , ป่าชุมชน , ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก (ป่าเสื่อมโทรม) อยู่ ขั้นตอนการฟื้นฟูป่าโดยชุมชน ราชการและภาคส่วนราชการ เอกชน องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ตัง้ อยูท่ างทิศเหนือของจังหวัดน่าน ตามถนนจังหวัดหมายเลข 1080 ระหว่าง หลักกิโลเมตรที่ 0 ถึง หลักกิโลเมตร ที่ 16 (ถนนสายน่าน – ท่าวังผา) อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอเมืองน่านประมาณ 8 กิโลเมตร ต�ำบลผาสิงห์ มีพื้นที่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,875ไร่ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน มีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีเขตติดกับเทศบาลเมือง น่าน 2 หมู่บ้าน เขตชนบท 4 หมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

5

ทิศเหนือ ติดต่อ ต�ำบลบ่อ อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทิศใต้ ติดต่อ เขตเทศบาลเมืองน่าน และต�ำบลไชยสถาน อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทิศตะวันออก ติดต่อ ต�ำบลเมืองจัง และต�ำบลฝายแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทิศตะวันตก ติดต่อ ต�ำบลสะเนียน ต�ำบลไชยสถาน อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เขตการให้บริการที่ย้ายเข้าเขตเทศบาลเมืองน่าน จ�ำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3, บ้านดอนสวรรค์หมูที่ 8 และบ้าน ฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 จ�ำนวนประชากร 6 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผาสิงห์ มีทั้งสิ้น 4,822 คน แยกเป็น ชาย 2,404 คน หญิง 2,418 คน และ มีจ�ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,450 ครัวเรือน (ข้อมูลประชากร จากส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองน่าน ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559) ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ดังนี้ อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด

ประเพณีที่และงานประจ�ำปี

- ประเพณีห้าเป็งขึ้นถ�้ำผาตูบ ตรงกับวันมาฆบูชา เดือน 3 จะมีการท�ำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหลวงผาตูบ ถ�้ำพระ บ่อน�้ำทิพย์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง - วันสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง (ล้านนา) จะมีการท�ำบุญและ ตักบาตรในวัดใกล้บ้าน สักการะพระสงฆ์ รดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ ประเพณี ขนทรายเข้าวัด พิธีสงเคราะห์ ปล่อยนกปล่อยปลา - งานท�ำบุญเข้าพรรษา ถวายเทียนจ�ำน�ำพรรษา , ถวายผ้าอาบ น�้ำฝน - พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีกรรมที่ท�ำให้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง เป็นการเรียกขวัญและก�ำลังใจแก่ผู้ได้รับการสู่ขวัญ

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น

- วิสาหกิจชุมชนหมูแดดเดียวและแคบหมู หมู่ 6 - กลุ่มท�ำไม้กวาดปลอดสารพิษ หมู่ 1


6

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

ผู้

บริ ห าร องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ดร.ภาณุวุธ บูรณพรหม

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลผาสิงห์

นางกิ่งแก้ว ชนกาธิบดี

นางหนิม สลีอ่อน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลผาสิงห์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลผาสิงห์

นางแววตา วงศรีรักษ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลผาสิงห์


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

มาชิ ก สภา องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

7

นายวิเชียร เชียงกาขัน ประธานสภา อบต.ผาสิงห์

นายชัยยุทธ รักษาบุญ

เลขานุการประธานสภา อบต.ผาสิงห์

นายบุญช่วย วาฤทธิ์ รองประธานสภา อบต.ผาสิงห์

นายดวงตา สุทธะมงคล

นายสมบูรณ์ ดอนสุวรรณ

นายธวัช ทาฝั้น

นายณรงค์ ทาไทย

เสกสรรค์ ไชยวงค์

นายสุเทพ อินทะรังษี

นายรุ่งโรจน์ ขจรพงค์กีรติ

นางวิราวรรณ ปะระมะ

นายธวุฒิ เลาอึ้ง

นายวัลลภ ทาสิงห์

ส.อบต. หมู่ 1

ส.อบต หมู่ 5

ส.อบต. หมู่ 1

ส.อบต.หมู่ 6

ส.อบต.หมู่ 2

ส.อบต.หมู่ 6

ส.อบต. หมู่ 4

ส.อบต. หมู่ 7

ส.อบต.หมู่ 4

ส.อบต. หมู่ 7


8

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

ลัองค์ดการบริ และหั ว หน้ า ส่ ว น หารส่วนต�ำบลผาสิงห์ นายชัยยุทธ รักษาบุญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บลผาสิงห์

นางสาวจิตรานนท์ ไชยวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บลผาสิงห์

นายพีระพล ดอนอินพล หัวหน้าสำ�นักงานปลัด

นายจักรฤษณ์ มานิตย์กุล ผู้อำ�นวยการกองช่าง

นางสายฝน ภิบาล ผู้อำ�นวยการกองคลัง

นางสาวสุกันยา สัญป่าแก้ว ผู้อำ�นวยการกองการศึกษาฯ


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

สํ

านั ก งานปลั ด องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

9

นายพีระพล ดอนอินพล หัวหน้าสำ�นักงานปลัด

นายณัฎพัชร์ งานนันไชย

นายฉัตรชัย ศุกระฤกษ์

นายคงคณาพันธิ์ วงษา

นางสาวนุชจรีย์ พยัคฆรัตน์

นางณัฐกานต์ สว่างเมฆ

นางสาวนาตยา ดวงแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ

นายต่อศักดิ์ ลัมยศ

ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นักพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ

นิติกรปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพิกุล แสนบ้าน ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายยุทธชัย ทาฝั้น พนักงานขับรถ

นายธานินทร์ วงศรีรักษ์ พนักงานขับรถ


10

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

องคลั ง องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ นางสายฝน ภิบาล ผู้อำ�นวยการกองคลัง

นางอรพิน เมืองแก่น

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองสุข

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางแคทรียา คันธรักษา

นักวิชาการพัสดุ

นายเชน สวนใจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางธัญญารัตน์ รินทร์อินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นักวิชาการคลัง

นางจิรัชฌา อุ่นใจ เจ้าพนักงานพัสดุ

นางศิริรัตน์ ธิราช

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

องการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

นางสาวสุกัญญา สันป่าแก้ว

ผู้อำ�นวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธัญณภัสร์ ดีกันคำ�

นางรัญจวน มูลสิงห์

ครู ค.ศ.1

ครู ค.ศ.1

นางจันทา มหาราช

นางพรชนัน หล้าเรือน ครู ค.ศ.1

ครู ค.ศ.1

นางสาวมณีเนตร เวทย์มนต์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

11


12

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

องช่ า ง องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ นายจักรกฤษณ์ มานิตย์กุล ผู้อำ�นวยการกองช่าง

นางสาวแสงจันทร์ อินปา

นายอนุสรณ์ ปัญญา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายช่างโยธาชำ�นาญงาน

านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

จ่าเอกปริญญา แจ่มเที่ยงตรง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพงษ์เทพ ทนุ

นายพีระพงษ์ ขอนขาว

นายบุญยงค์ ลัมวุฒิ

นายสุวัชชัย บุญญาทวีทรัพย์


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

านด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

นางสาวเบญจมาศ คำ�เบ้า นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ

นายสุนทร สวนสง่า

นายผยุง นันติก๋า

นายทวีป ทาฝั้น

านบริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

นางลมัย บุญญาทวีทรัพย์

นางบัวบาน ต๊ะแก้ว

13


14

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

ที่มาของ “ผาสิงห์”

จากตัวเมืองน่านมุ่งไปตามทางหลวง หมายเลข 1080 เส้นทางน่าน – ท่าวังผา ถนนร่ ม รื่ น ด้ ว ยต้ น ไม้ ข นาบข้ า งสลั บ กั บ หมู ่ บ ้ า น และสวนฝรั่ ง บนเนิ น เขาริ ม ทาง ประมาณ 10 กิ โ ลเมตรก็ ม าถึ ง บ้ า นผาตู บ ภูเขาหินปูนทีต่ งั้ ตระหง่านตรงหน้าเป็นเหมือน ป้ายบอกทางขนาดใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้ามาอีก สั ก 200 เมตร ถึ ง หน้ า องค์ ก ารบริ ห าร ส่วนต�ำบลผาสิงห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน “บ้านผาตูบผาสิงห์” เป็น ชื่ อ เรี ย กขานชุ ม ชนถิ่ น แถบนี้ ต ามลั ก ษณะ ภูเขาที่เด่นเป็นสง่า ซึ่ง ผาตูบ หมายถึงผา ที่ เ อี ย ง ส่ ว นผาสิ ง ห์ ว่ า กั น ตามรู ป ร่ า งที่ ดูคล้ายสิงห์ คาดกันว่าที่นี่เป็นชุมชนดั้งเดิม จากค� ำ เล่ า ขานของผู ้ เ ฒ่ า ผู ้ แ ก่ ที่ ว ่ า ใคร จะเข้าไปค้าขายในเมืองต้องผ่านเส้นทางนี้ ทั้งเมืองปัว บ่อเกลือ ท่าวังผา ถ้าหาบข้าว ไปขายต้องแวะพักค้างคืนที่บ้านห้วยส้มป่อย ตอนเช้าค่อยออกเดินทางเข้าเมือง

ในปี 2539 สภาต�ำบลผาสิงห์ได้รับ การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผาสิงห์ มีพนื้ ที่ 87 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 9 หมูบ่ า้ น มี 3 หมูบ่ า้ นอยูใ่ นเขตเทศบาลเมือง ได้แก่ บ้านดอนสวรรค์ บ้านสวนหอม และ บ้านฟ้าใหม่ ส่วนอีก 6 หมู่บ้านอยู่ในเขต ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ได้แก่ บ้านทุ่งเศรษฐี บ้านมงคลนิมิต บ้านผาสิงห์ บ้านห้วยส้มป่อย บ้านผาตูบ หมู่1 และหมู่ 2 ท� ำ ให้ ต� ำ บลผาสิ ง ห์ มี ลั ก ษณะของชุ ม ชน กึ่ ง เมื อ งกึ่ ง ชนบท อาชี พ และวิ ถี ชี วิ ต ของ จึงแตกต่างกัน ออกไป ไม่ว่าจะเป็น ค้าขาย รั บ จ้ า ง รั บ ราชการ เปิ ด บ้ า นเช่ า หอพั ก เกษตรกรรม เป็ น ต้ น ซึ่ ง แม้ จ ะอยู ่ ใ นเขต เทศบาลเมื อ งชาวบ้ า นส่ ว นหนึ่ ง ก็ ยั ง คง ท�ำการเกษตร ส่วนรอบนอกจะท�ำสวนผลไม้ เช่น ฝรั่ง มะม่วง ล�ำไย ส่วนพืชไร่ที่ปลูกกัน อย่างกว้างขวางคงหนีไม่พ้นข้าวโพด และอีก ไม่กปี่ ยี างพาราคงโตพอให้เจ้าของสวนกรีดได้ ส�ำหรับการจะท�ำความรู้จักต�ำบล ผาสิงห์ชนิดที่ว่ารู้ล้วงลึก ต้องอาศัยเจ้าของ พื้ น ที่ ผู ้ รู ้ จ ริ ง ผู ้ ใ หญ่ พ รชั ย ไชยตั น หรื อ พ่ อ หลวงชั ย พ่ อ หลวงบ้ า นผาตู บ หมู ่ 7 เล่ า ย้ อ นไปถึ ง เรื่ อ งราวตั้ ง แต่ ค รั้ ง อดี ต กาล นานชาติ “ก�ำบะเก่าเปิ้นเล่าว่า...” (ค�ำโบราณเขาเล่าว่า) แค่เปิดเรื่องก็น่าสนใจ แล้ว เรื่องเล่าตั้งแต่ครั้งโบราณถูกเล่าผ่าน พ่อหลวงชัยให้เราฟังกันอีกครั้งว่ากันว่า….

ชายผู ้ ห นึ่ ง เรี ย กกั น ว่ า ปู ่ ห ละหึ่ ง ไถคราดนาและเก็บหินออกจากนาใส่หาบไว้ จากนั้ น ก็ ห าบหิ น มาถึ ง ที่ นี่ แต่ เ กิ ด อาการ เหนื่อยมากจนหาบต่อไปไม่ไหว เลยทิ้งหินไว้ จนกลายเป็นดอยผาตูบผาสิงห์ และดอยเล็ก ดอยน้อยอื่นๆจนถึงทุกวันนี้

“ไม่รู้ว่าปู่หละหึ่งจะตัวใหญ่สักเท่าใดนะ” พ่อหลวงชัยตั้งค�ำถามก่อนจบเรื่อง แต่เสน่ห์ ของเรือ่ งเล่าอยูต่ รงทีย่ งั มีตอนต่อทีน่ า่ ติดตาม พ่อหลวงชัยเล่าต่ออีกว่า บางต�ำนานบอกว่า เป็นเพราะปู่หละหึ่งดันไปถามนกถัวหัวหงอก ว่า “จะไปในเมืองน่านอีกไกลมั้ย?” นกตัวนั้น ตอบกลับมาว่า “ข้าบินมาจนหัวหงอกยังไป ไม่ถงึ เลย” ท�ำให้ปลู่ ะหึง่ ใจอ่อนจนต้องทิง้ หิน ไว้ ส่วนผาตูบนั้นมีเหตุที่มาจากนกหัสดีลิงห์ที่ บินมาเกาะดอยลูกหนึ่ง น�้ำหนักของนกท�ำให้ ดอยลูกนั้นเอียง หรือตูบ ลงมา กลายเป็น ดอยผาตูบนั่นเอง ที่มา : http://www.punsook.org


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

15

างวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของชาวผาสิงห์

รางวัลสุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจ�ำปี 2556 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัวต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ.2548, 2549, 2550) รางวัลสุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจ�ำปี 2553 รางวัลสุดยอดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้าน สตรีและครอบครัว ประจ�ำปี 2552

รางวัลศูนย์เรียนรู้ด้าน การจัดการสุขภาวะชุมชน ระดับดีเยี่ยม


16

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

รางวัลสุดยอดองค์กร รางวัลพระปกเกล้าส�ำหรับ ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพยายาม ที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง ในการจัดเก็บภาษี เครือข่ายเอกชน และประชาสังคม

รางวัลการ บริหารจัดการที่ดี โครงการประเมินองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ”


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

วิสัยทัศน์ อบต.ผาสิงห์ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ยุ

17

“ผาสิงห์เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ต�ำบลสวัสดิการ บริหารด้วยการมีส่วนร่วมน�ำ เลิศล�้ำการศึกษา น�ำพาชีวิตด้วย ความพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยคุณธรรม น�ำหน้าด้านการบริหาร สู่การบริการที่เป็นเลิศ ”

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมในต�ำบลให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง 2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่ออุปโภค บริโภค 3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 4. พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์

1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ เพิ่มขึ้นโดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน 3. สง่ เสริมและพัฒนาฝีมอื แรงงานให้มที กั ษะ มีงานเพิม่ ขึน้ 4. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จ�ำหน่ายสินค้า 5. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 6. พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว 7. พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางขนถ่ายผลผลิต 8. การแก้ไขปัญหาความยากจน 9. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร อินทรีย์


18

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัยมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 3. พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานภายใน ต�ำบล

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส�ำนึก และความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. สร้างจิตส�ำนึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และ ก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

1. สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารประสานงานการพั ฒ นาระหว่ า งองค์ ก ร ปกครองส่วนท้องถิ่นและ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 2. สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 5. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ�ำเป็นส�ำหรับการ ปฏิบตั งิ าน เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

โค

รงการประเพณีห้าเป็งขึ้นถ�้ำผาตูบ ประจ�ำปี 2559

ถ�้ ำ ผาตู บ เป็ น สถานที่ ส� ำ คั ญ

ของหมู ่ บ ้ า นผาตู บ มี ถ�้ ำ หิ น ปู น ที่ ส วยงาม ภายในถ�้ำประดิษฐานพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าหลวงผาตูบซึง่ เป็นทีเ่ คารพศรัทธาของ ประชาชนในต�ำบลผาสิงห์ และจังหวัดน่าน มาแต่ โ บราณกาล ทุ ก วั น เพ็ ญ ขึ้ น 15 ค�่ ำ เดือน 5 (เหนือ) ทุกปี ประชาชนต�ำบลผาสิงห์ จะมีงานประเพณีหา้ เป็งขึน้ ถ�ำ้ ผาตูบเพือ่ สักการะ บูชา ปิดทองพระ และบวงสรวงเจ้าหลวงผาตูบ เพื่อสืบทอดเป็นประเพณีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โบราณกาล สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อ เป็นการรักษาและสืบสานประเพณีที่ดีงามให้ คงอยู่ตลอดไป องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ซึ่ง เป็นหน่วยงานในท้องถิ่นที่มีภารกิจในการ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ประเพณี ท ้ อ งถิ่ น ให้ สืบทอด และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรกั ษ์ประเพณีและวัฒนธรรมทีด่ งี ามนี้ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม พื้นบ้านมหรสพของต�ำบลผาสิงห์ จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 จ�ำนวน 3 วัน

19


20

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

โค

รงการสืบสานงานประเพณีรดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุต�ำบลผาสิงห์

ประจ�ำปี 2559

วั น สงกรานต์ เป็ น ประเพณี ปีใหม่ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นประเพณี เก่าแก่ของคนไทยและเป็นประเพณีทสี่ บื ทอด แต่โบราณกาลอยู่คู่กับคนไทยมาแต่ช้านาน เปนประเพณีทงี่ ดงามออนโยน เอือ้ อาทร และ เต็ ม ไปด ว ยบรรยากาศของความกตั ญ ู ความเคารพซึ่ ง กั น และกั น เป  น ประเพณี ที่ ให ค วามสํ า คั ญ ของความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง เพื่อนมนุษยในสังคม โดยใชน�้ำเปนสื่อในการ เชื่อมความสัมพันธระหวางกัน มีการท�ำบุญ ตักบาตร การสรงน�้ำพระ มีการละเล่นต่างๆ และมีการเล่นสาดน�้ำ กิจกรรมรดน�้ำด�ำหัว ผู้สูงอายุจึงเป็นกิจกรรมเพื่อขอพรในวันขึ้น ปีใหม่ของคนไทย ตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและ องค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (8) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ้ อ งท� ำ

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล บ�ำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น และองค์ ก าร บริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ได้ตระหนักถึงความ ส�ำคัญของกิจกรรมและประเพณีสงกรานต์ เพือ่ สืบทอดความดีงามของคุณคา ขอประเพณี นีไ้ ว้ จึงได้จดั กิจกรรม “รดน�ำ้ ด�ำหัวสืบชะตา หลวง” เนือ่ งในประเพณีสงกรานต์หรือปีใ๋ หม่ เมืองของคนไทย โดยกิจกรรมรดน�้ำด�ำหัว เป็นการรดน�้ำขอพร ซึ่งเป็นการแสดงความ เคารพและแสดงความกตั ญ ู กตเวที ต  อ


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 ผูมีพระคุณ โดยเฉพาะผูอาวุโสนอยพึงปฏิบัติ ตอผูอาวุโสมาก เชน ลูกกับพอ-แม-ปู-ยาตา-ยาย พุ ท ธศาสนิ ก ชนต อ พระภิ ก ษุ ส งฆ เปนตน เปนการแสดงความสุภาพ ออนนอม ออนโยน และขอรับพรจากซึ่งผูอาวุโสกวา จะไดอวยชัยใหพรใหอยูเ ย็นเปน สุข และไดข อ คิดเตือนใจเพื่อเริ่มตนปใหมอยางไมประมาท อีกทัง้ เชือ่ ว่าก่อให้เกิดขวัญและก�ำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่การงานพร้อมที่จะสู้กับชะตา ชีวติ และเป็นร่มโพธิร์ ม่ ไทรของลูกหลานต่อไป

21


22

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

โค

รงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ต�ำบลผาสิงห์ ประจ�ำปี 2559

เนื่องจากโครงการดูแลสุขภาพช่อง ปากในเด็กอายุ 0-5 ปี ที่องค์การบริหารส่วน ต�ำบลผาสิงห์ ได้จัดให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต�ำบลผาสิงห์ ในปี 2548 ท�ำให้ปญ ั หา ด้านสุขภาพในช่องปากของเด็กในศูนย์พฒ ั นา เด็กเล็กต�ำบลผาสิงห์ลดลง โดยเด็กที่มีปัญหา ในช่องปากได้รับการดูแลรักษา เด็กที่ยังไม่มี อาการทางช่องปากได้รบั การป้องกันและดูแล สุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธี ผูป้ กครองและ ชุมชนได้ให้ความร่วมมือและตระหนักถึงความ ส�ำคัญเกี่ยวกับสุขภาพทางช่องปากเด็กมาก ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ผู ้ ป กครองมี ค วามรู ้ ที่ จ ะดู แ ล สุขภาพในช่องปากบุตรหลานของตนเองได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึง่ การด�ำเนินโครงการ ดูแลสุขภาพในช่องปากเด็ก อายุ 0 - 5 ปี ได้ ผ่านมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องจ�ำนวน 11 ปีแล้ว ดังนัน้ ศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็กต�ำบลผาสิงห์ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางช่องปาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่เด็ก และเพือ่ เป็นการกระตุน้ ส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพในช่อง ปากของเด็กให้กับผู้ปกครองและเป็นการต่อ เนื่อง และต่อยอดโครงการที่เคยปฏิบัติมา เพือ่ กระตุน้ ให้ผปู้ กครองได้มคี วามรูแ้ ละความ เข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพในช่องปาก ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

โค

23

รงการปฏิบัติธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลผาสิงห์ ประจ�ำปี 2559

เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิน่ และคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ (ส�ำนักงาน ก.ถ.) มุ ่ ง เน้ น การท� ำ ให้ บ ้ า นเมื อ งมี ค วามโปร่ ง ใส มีคณ ุ ธรรมและจริยธรรม โดยก�ำหนดในหมวด 13 จริยธรรมของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมวด 13 มาตรา 279 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด�ำรง ต�ำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีกลไกในระบบคือ ให้มกี ารจัดท�ำประมวล จริยธรรมเพือ่ เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท

ลูกจ้างประจ�ำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานและเสริม สร้างให้บคุ ลากรดังกล่าวเป็นคนดี มีคณ ุ ธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและ สังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ น�ำไปสู่การ พัฒนาการท�ำงานที่ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และการ พัฒนาประเทศอย่างถาวรและยั่งยืน และ เป็นสังคมแห่งความสงบสุข

ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ได้ด�ำเนินการตามนโยบาย จึงได้ท�ำโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ�ำปี 2559 (ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต�ำบล พนักงานจ้างลูกจ้างประจ�ำ ขึน้ เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต�ำบล พนักงานจ้าง


24

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

โค

รงการแข่งขันกีฬาต�ำบลผาสิงห์

ประจ�ำปี 2559

ท้องถิน่ จะเจริญก้าวหน้าด้วยดี จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของคนในท้องถิน่ อย่างทัว่ ถึงและต่อเนือ่ งในทุกด้าน การ ออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นกระบวนการหนึง่ ที่ จะสามารถช่วยพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนา ร่างกายให้แข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มี สุขภาพจิตทีด่ ี มีอารมณ์ทมี่ นั่ คง และสิง่ ส�ำคัญยิง่ คือก่อให้เกิดความ สามัคคีระหว่างกันทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน โดยการใช้กฬี าเป็น สือ่ สัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการ ในระดับชุมชน เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจและให้ความส�ำคัญต่อการออกก�ำลัง กาย และเล่นกีฬาเพือ่ สุขภาพ อีกทัง้ ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ ลดและป้องกันปัญหายาเสพติด และอบายมุขไม่ให้เกิดขึน้ อีกในชุมชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ จึงได้จัด ท�ำ“โครงการแข่งขันกีฬาต�ำบลผาสิงห์ ประจ�ำปี 2559” ขึน้ เพือ่ สร้าง ความสามัคคีของคนในชุมชนร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ และได้มโี อกาส ออกก�ำลังกายในรูปแบบของการแข่งขันกีฬา


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

โค

25

รงการ มอบวุฒิบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ�ำปี 2559

เนื่องด้วยหลักการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวั ย ส� ำ หรั บ เด็ ก ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด ถึง 5 ปี นั้นเป็นหลักการที่ค�ำนึงถึงการพัฒนา เด็กอย่างเป็นองค์รวมเพื่อโอกาสพัฒนาเด็ก ทุ ก ด้ า นตามล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนของการพั ฒ นา อย่างสมดุล และเต็มตามศักยภาพ นอกจาก นี้ เ หลั ก การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ยั ง เน้ น การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา ให้ครอบคลุมเด็กในทุกๆด้าน ทั้งการสร้าง หลักสูตรที่เหมาสมกับเด็ก, การสร้างสภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก, การจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้, ของเด็ก การบูรณาการเรียนรู้ การประเมิน พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก โดยการ สังเกตพฤติกรรมของครูผู้ดูแ ลเด็ ก รวมถึ ง การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแล เด็กและครอบครัวเด็ก


26

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

โค

รงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559 เด็กเป็นทรัพยากรบุคคล ที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ของประเทศชาติ เ ป็ น พลั ง

ส�ำคัญในการพัฒนาชาติ บ้านเมืองให้เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคง การเตรียมเด็กให้เป็น ก�ำลังของชาติ เด็กควรจะมีความขยันหมั่น ศึ ก ษาหาความรู ้ รู ้ จั ก ใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็งช่วย เหลือกัน และเสียสละ รู้จักสิทธิหน้าที่ ความ รับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ รักษาความสะอาด และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ สาธารณสมบัติ ถ้าหากเด็กตระหนักถึงอนาคต ของตัวเองและของชาติโดยการปฏิบตั ติ นตาม ที่กล่าวมานั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” และประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง

ในขณะเดี ย วกั น เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ส�ำคัญของตนจึงได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก ขึ้ น โดยมี จุ ด มุ ่ ง หมาย เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ ตนเอง มี ร ะเบี ย บ วิ นั ย ตะหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ แ ละ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจ ในชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย ์ ยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยมี อ งค์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ จึงได้จดั กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมความกล้าแสดงออก และเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก เล็ ก ได้ แ สดงออกและ เปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ได้ แ สดงความสามารถของ ตนเองและเพิม่ การเรียนรูต้ ามสภาพแวดล้อมและ ไหวพริบ ซึ่งเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมกิจกรรม เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

โค

27

รงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

ประจ�ำปี 2559

ประเพณีเข้าพรรษาแต่เดิมนั้นด้วย เหตุที่พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้น มักจะจาริก ไปตามที่ ต ่ า งๆบางครั้ ง ต้ อ งเดิ น ผ่ า นท้ อ งนา เหยียบข้าวกล้าของชาวบ้านเสียหาย มีเสียง ครหานิ น ทาเกิ ด ขึ้ น พระพุ ท ธองค์ จึ ง ทรง อนุ ญ าตให้ พ ระสงฆ์ อ ยู ่ ป ระจ� ำ ที่ เป็ น เวลา 3 เดือน ในฤดูฝน เรียกว่า “เข้าพรรษา” การเข้าพรรษานี้พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระพุทธ มาตลอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ส่วนประเพณีท�ำบุญเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา โดยเฉพาะในวั น เข้ า พรรษานั้ น ส�ำหรับชาวไทยปรากฏว่านิยมท�ำกันเป็นการ เอิกเกริกมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งตรงกับ วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 9 เป็นวันที่ พระพุทธองค์ ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์จำ� พรรษา คือ อยูป่ ระจ�ำ ที่จะไปพักแรมค้างคืนที่อื่นไม่ได้ เว้นแต่มีกรณี พิเศษ นับแต่วันแรม 15 ค�่ำ เดือน 8 ไปจนถึง

กลางเดือน 11 การเข้าพรรษาวันนี้เรียกว่า “วันเข้าปุรมิ พรรษา” แปลว่าวันพรรษา แรก ส่วนวันเข้าพรรษาอีกวันหนึ่งคือ วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 9 เรียกว่า “ปัจฉิมพรรษา” แปลว่าเข้าพรรษาหลังภิกษุรูปใดเข้าพรรษาจะ ต้องอยู่ประจ�ำที่ให้ครบ 3 เดือน คือ นับแต่วัน แรก 1 ค�่ำเดือน 9 ไปจนถึงกลางเดือน 12 และ เป็ น หน้ า ที่ ข องพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ ต ้ อ งท� ำ บุ ญ ตามประเพณีปฏิบตั ิ ดังนัน้ องค์การบริหารส่วน ต�ำบลผาสิงห์จึงได้สืบสานประเพณีอันดีงามดัง กล่ า วด้ ว ยการจั ด เตรี ย มเที ย นพรรษา และเครื่องประกอบ ได้แก่ เครื่องสังฆทาน และ ผ้าอาบน�ำ้ ฝน เพือ่ ประกอบพิธที างศาสนา ต่อไป วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 น�ำเทียน ที่ ไ ด้ รั บ จากจิ ต ศรั ท ธาจากประชาชนต� ำ บล ผาสิงห์ และแต่ละหมูบ่ า้ น ร่วมตกแต่งฐานและ เชิงเทียนเพื่อน�ำไปถวายวัดในเขตพื้นที่ต�ำบล ผาสิงห์ เวลา 09.00 น. น� ำ เที ย นถวาย ณ วัดผาสิงห์ เวลา 09.30 น. น� ำ เที ย นถวาย ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม เวลา 10.00 น. น� ำ เที ย นถวาย ณ วัดผาตูบ เวลา 10.30 น. น� ำ เที ย นถวาย ณ พุทธสถานห้วยส้มป่อยวนาราม


28

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

โค

รงการบริการวัดความดันแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในวันมอบเบี้ยยังชีพ ต�ำบลผาสิงห์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการส่งเสริมและ สร้างเสริมสุขภาพให้กบั ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร และ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสต� ำ บลผาสิ ง ห์ จึ ง ได้ ร ่ ว มกั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลผาสิ ง ห์ เพื่ อ มุ ่ ง ให้ ป ระชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น โดยให้ได้รับการบริการด้านการดูแลสุขภาพ อย่างทั่วถึงให้ประชาชนที่อาศัยภายในชุมชน มีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังเป็นการป้องกันโรค ที่จะเกิดในชุมชน

จากการส�ำรวจเก็บข้อมูลประชาชน ชุ ม ชนของต� ำ บลผาสิ ง ห์ พบว่ า มี ผู ้ สู ง อายุ ผู ้ พิ ก ารและผู ้ ด ้ อ ยโอกาส ที่ มี ป ั ญ หาด้ า น สุขภาพต้องได้รับการดูแลและรักษาอย่าง ต่อเนือ่ ง เช่น ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความ ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง อัมพาต และโรคอืน่ ๆ เป็นต้น เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการตรวจ สุขภาพเบื้องต้นอย่างทั่วถึงตลอดจนสามารถ น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม สุขภาพ ไปปฏิบัติดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่ อ ให้ ส ามารถลดอั ต ราการเกิ ด โรคต่ า ง ๆได้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์รว่ มกับ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลผาสิ ง ห์ จึงได้จัดท�ำโครงการเจาะเลือดเพื่อคัดกรอง โรคเบาหวานแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาสในวันมอบเบี้ยยังชีพ ต�ำบลผาสิงห์ ขึ้น


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

โค

29

รงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

ปัจจุบนั ไข้เลือดออก

เป็ น ปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ส ร้ า งความ เดือดร้อนในประเทศเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่า ทุ ก หน่ ว ยงานจะมี ก ารรณรงค์ ป ้ อ งกั น โรค ไข้ เ ลื อ ดออกอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ก็ ยั ง มี ย อด ผู ้ ป ่ ว ยและผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จากโรคไข้ เ ลื อ ดออก จ�ำนวนมากในทุกๆ ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้า ระวังควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในหมู ่ บ ้ า น และชุ ม ชน องค์ ก ารบริ ห าร ส่วนต�ำบลผาสิงห์ จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาล ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลผาสิ ง ห์ อาสาสมั ค ร สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน และประชาชน ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผาสิงห์ จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม และป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกขึ้ น เพื่ อ ให้ ประชาชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง อั น ตรายของโรค ไข้เลือดออก รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ในหมู่บ้านและชุมชนที่อาศัยต่อไป


30

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

โค

รงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจ�ำปี 2559

ตามที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย การท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย สภากาชาดไทยกรุงเทพ มหานคร ได้รว่ มกันด�ำเนินงานควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึง ปั จ จุ บั น ผลจากความร่ ว มมื อ ด� ำ เนิ น งาน ดังกล่าวท�ำให้อุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัข บ้าในคนและสัตว์ เป้าหมายส�ำคัญของการ ด�ำเนินโครงการฯนี้เพื่อกระตุ้นการเสริมสร้าง ภูมคิ มุ้ กัน โรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์ให้ได้มากกว่า ร้อยละ 80 ลดอัตราการเกิดโรคและการแพร่ ระบาดของโรคในสัตว์ และโอกาสการเกิดโรค ในคนต่อไป

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลผาสิ ง ห์ เล็งเห็นความส�ำคัญของปัญหาโรคพิษสุนขั บ้า กอปร.กับ ต�ำบลผาสิงห์ มีประชาชนจ�ำนวน ไม่น้อยที่นิยมเลี้ยงสุนัขและแมว เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า รวมทัง้ กระตุน้ การสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะแก่ ประชาชนให้มคี วามรับผิดชอบน�ำสัตว์เลีย้ งของ ตนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเรือ่ ง โรคพิษสุนขั บ้ามากขึ้น และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้ เลือดออกไม่ให้ระบาดในพืน้ ทีต่ ำ� บลผาสิงห์


โค

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

31

รงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจ�ำปี 2559

ปัจจุบนั เรือ่ งสุขภาพ สิง่ แวดล้อม และ การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้กลายเป็นประเด็นที่ ทุ ก คนต้ อ งช่ ว ยกั น เพื่ อ การมี สุ ข ภาพดี ข อง ประชาชนรวมทั้งสุขภาพจิตใจพร้อมสามารถ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเน้นในด้าน การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษา พยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยโดยมี จุดมุ่งหมายให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษา พยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน ควบคู่ไปกับการ ด�ำเนินการสร้างสุขภาพ เช่น การออกก�ำลังกาย บริโภคอาหารทีส่ ะอาดและมีประโยชน์ รวมทัง้ การดูแลป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งที่ ผ่านมาสามารถด�ำเนินการได้เป็นอย่างดี ท�ำให้ ประชาชนมี ค วามตื่ น ตั ว และปรั บ เปลี่ ย น พฤติกรรมเพือ่ ดูแล เอาใจใส่สขุ ภาพของตนเอง

มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าผู้สูงอายุ ยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งและปั ญ หา สาธารณสุขในบางเรือ่ งอยู่ จนท�ำให้เกิดปัญหา และสาเหตุ ก ารตายจากโรคบางโรค เช่ น โรคมะเร็ ง เบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง , โรคหัวใจ ,โรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ อย่างโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึง่ โรคเหล่านีส้ ามารถป้องกันได้หาก ได้รบั การ ดูแลและป้องกันตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้นโดยเฉพาะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุต�ำบลผาสิงห์ บรรลุการมีสุขภาพดี ห่างไกลโรค จึงจ�ำเป็นที่ จะต้องเน้นย�ำ้ การด�ำเนินงานให้มคี วามเข้มข้น เข้มแข็ง ครอบคลุมในทุกภารกิจของ ชมรม อสม. ต�ำบลผาสิงห์ทดี่ ำ� เนินงานอยูใ่ นปัจจุบนั ให้สำ� เร็จลุลว่ งไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ จึงได้ จัดท�ำโครงการ“อาสาสมัครสาธารณสุข

ร่วมใจ ผูส้ งู วัยสุขภาพดีตำ� บลผาสิงห์” ขึ้น


32

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

โร

งเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่วัยชราอย่างมีความสุข

ผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มี คุณค่ายิง่ เนือ่ งจาก ผ่านประสบการณ์มามาก ได้ เ คยเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของสั ง คมมาก่ อ น มีความรู้ มีทักษะ อนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวฒ ั นธรรมท้องถิน่ วิถชี วี ติ ดัง้ เดิม และ ได้ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมาย จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความ ส�ำคัญ ในการยกย่องให้การดูแล ผูส้ งู อายุเหล่า นีใ้ ห้มคี ณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี สุขภาพจิต สุขภาพกาย เป็นการเชิดชูเกียรติให้ผสู้ งู อายุ สามารถด�ำรง ชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ได้ให้ ความส�ำคัญกับผูส้ งู อายุมาโดยตลอด ได้รว่ มกับ ส่วนราชการในพืน้ ที่ กลุม่ องค์กรภาคประชาชน ในพืน้ ทีใ่ นการดูแลคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ เช่น การตรวจสุขภาพผูส้ งู อายุ ให้ความรูใ้ นการดูแล สุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริมการออกก�ำลังกาย

ถ่ายทอดภูมปิ ญ ั ญาสูล่ กู หลาน การจัดกิจกรรม นั น ทนาการ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ธ รรม จัดกิจกรรมวันส�ำคัญ รดน�ำ้ ด�ำหัวผูส้ งู อายุในวัน สงกรานต์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ และทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องถือว่าการปฏิบัติต่อ ผู้สูงอายุถือเป็นภารกิจหลัก ที่จะต้องด�ำเนิน การอย่างเต็มทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และควบคูไ่ ปกับ กลุม่ อืน่ ๆ ในสังคม เช่น เด็ก เยาวชน และสตรี เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องทุกคนในสังคมต่อไป องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลผาสิ ง ห์ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการพัฒนา คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุและเป็นการเตรียมพร้อม ในการดู แลผู้สู งอายุที่ จะเพิ่ มขึ้ นในอนาคต จึงจัดท�ำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ เพื่อเข้าสู่วัยชราอย่างมีความสุข ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึน้


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โครงการประปา หมู่ที่ 1

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 2, หมู่ 4 และ หมู่ 5

33


34

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

โครงการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 โครงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 5

โครงการประปา หมู่ที่ 5 ระหว่างด�ำเนินการ

35


36

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ โครงการประปา หมู่ที่ 5 หลังด�ำเนินการ


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

37

านร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประจ�ำปี 2559

1.

ตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารทิพวารีและร้านอาหาร 888 คาราโอเกะ บ้านห้วยส้มป่อยหมู่ที่ 2 ต�ำบลผาสิงห์ร่วมกับงานสาธารณสุขเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายกับสุขภาพตามพระราช บัญญัติการสาธารณสุข 2535

2. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเน่าเสียในสนามกอล์ฟร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข, ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน,อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน,และฝ่ายทหารมลฑลทหารบกที่ 38

3. ตรวจสอบร้านวิลล่าเดอลาบัวรีสอร์ทบ้านทุ่งเศรษฐีหมู่ที่ 5 ร่วมกับอ�ำเภอเมืองน่าน ร่วมกับงานสาธารณสุข เพื่อออกใบอนุญาตตามพระบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547


38

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

4. ตรวจสอบสถานประกอบการร้านนานาคาราโอเกะ,ร้านปัม้ ค่าเฟ่สเตชัน่ และร้านทุง่ เศรษฐีการช่างเพือ่ ออกใบ

อนุญาต ร่วมกับงานสาธารณสุขประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายกับสุขภาพตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข 2535

5. ตรวจสอบดินยุบบ้านผาตูบหมู่ที่ ๑ ร่วมกับอ�ำเภอเมืองน่าน เพื่อหาสาเหตุของดินยุบตัวลง

6. รังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์บ้านห้วยส้มป่อยหมู่ที่ 2


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

39

7. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงหมู ร่วมกับงานสาธารณสุข ที่บ้านผาสิงห์หมู่ที่ 4

8. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการท�ำไส้อั่วส่งกลิ่นเหม็น ร่วมกับงานสาธารณสุขที่บ้านทุ่งเศรษฐีหมู่ที่ 5

9. ประชุมไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทเรือ่ งร้องเรียนบริเวณพุทธสถานห้วยส้มป่อยวนารามบ้านห้วยส้มบ่อยหมูท่ ี่ 2

10.

ตรวจสอบสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิงบ้านผาสิงห์หมู่ที่ 2 ร่วมกับพลังงานจังหวัดน่าน โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพต�ำบลผาสิงห์ และงานสาธารณสุขเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน


40

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

านด้านภาษี บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

ล�ำดับ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 11 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20

สรุปโครงการส�ำนักงานปลัด โครงการ/กิจกรรม

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต�ำบลผาสิงห์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โครงการจัดการขยะมูลฝอยต�ำบลผาสิงห์ โครงการสริม ซ่อม สร้าง สุขภาพชุมชน สนับสนุนการด�ำเนินงานการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพป้องกันโรคแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วย ช่วยเหลือตนเองที่บ้านไม่ได้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่วัยชราอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ : วิชชาลัยนวัตกรรมสุขภาพผาสิงห์) โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจเพื่อผู้สูงวัยสุขภาพดี โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ต�ำบลผาสิงห์ โครงการส่งเสริมการเกษตร โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการร้านค้าชุมชนหรือตลาดนัดริมทาง (ตลาดสีเขียว) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่วัยชราอย่างมีความสุข โครงการอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต�ำบลผาสิงห์ โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

41

ประจ�ำปี 2529

งบประมาณใช้ ไป/บาท งบประมาณ/บาท 100,000 100,000 20,000 10,000 50,000 50,000 45,000 20,000 100,000 ไม่ใช้งบประมาณ 20,000 30,000 20,000 20,000 30,000 30,000 100,000 20,000 20,000 4,761,600 1,344,000 54,000

ขอความร่วมมือ อสม.

จ่ายจริง จ่ายจริง จ่ายจริง


42

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

ล�ำดับ

สรุปโครงการกองช่าง

ประจ�ำปี 2559

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ/บาท

1 2 3 4

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม . 2 ,4, และ 5 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเขตต�ำบลผาสิงห์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.5

29,700.56,250.187,000.186,500.-

5 6 7 8

โครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงระบบประปา ม.7 โครงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ม.5 โครงการวางท่อระบายน�้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน�้ำ คสล. ม.7 โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.1

72,500.102,000.376,500.573,555.-

9 10

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทางเชื่อม ม.7 โครงการวางท่อระบายน�้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน�้ำ คสล. และถนน คสล. ม.6

269,500.194,500.-

11 12 13 14

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็ก ม.4 โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.4

189,000.300,000.552,000.98,000.-

ล�ำดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

สรุปโครงการกองการศึกษา โครงการ/กิจกรรม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559 โครงการปฏิบัติธรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลผาสิงห์ โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเด็ก โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการอนามัยช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ต�ำบลผาสิงห์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต�ำบลผาสิงห์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเยาวชน ต�ำบลผาสิงห์ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลผาสิงห์ โครงการแข่งขันกีฬาต�ำบลผาสิงห์ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่างๆ โครงการสืบสานงานประเพณีรดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุต�ำบลผาสิงห์ โครงการงานประเพณีขึ้นถ�้ำผาตูบและของดีต�ำบลผาสิงห์ โครงการสืบงานประเพณีเข้าพรรษา โครงการพุทธศาสนา

ประจ�ำปี 2559

งบประมาณใช้ ไป/บาท งบประมาณ/บาท 500 500 4,600 233,600 15,086 500 10,000 199,978 98,300 249,988 500 -

30,000 10,000 8,000 50,000 30,000 240,400 30,000 20,000 15,000 30,000 50,000 20,000 200,000 50,000 100,000 250,000 30,000 10,000


องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

บรายรับ ตามงบประมาณประจ�ำปี2559

บรายจ่าย ตามงบประมาณประจ�ำปี2559

43


44

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์


ระมวลภาพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์


Annual repoart2559  

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

Annual repoart2559  

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

Advertisement