Page 1


สารบัญ

สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

จากใจนายก นายกองค์การบิรหารส่วนต�าบลผาสิงห์........................................................ 2 สารจากปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์......................................................... 3 รู้จักผาสิงห์........................................................................................................................ 4 ผังผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์................................................................... 6 ผังสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์.............................................................. 7 ผังหัวหน้าส่วน องค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์.............................................................. 8 ผังส�านักปลัด องค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์................................................................ 9 ผังกองคลัง องค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์..................................................................10 ผังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์.................... 11 ผังกองช่าง องค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์................................................................. 12 ผังงานด้านสาธารณสุข-งานบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์...............13 ที่มาของผาสิงห์............................................................................................................... 14 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวผาสิงห์...................................................................... 15 วิสัยทัศน์ อบต.ผาสิงห์.....................................................................................................18 โครงการประเพณีห้าเป็งขึ้นถ�้าผาตูบ ประจ�าปี 2559......................................................20 โครงการรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุต�าบลผาสิงห์ ประจ�าปี 2559............................................. 22 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลผาสิงห์ ประจ�าปี 2559............................24 โครงการปฏิบัติธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลผาสิงห์ ประจ�าปี 2559.......................... 25 โครงการแข่งขันกีฬาต�าบลผาสิงห์ ประจ�าปี 2559......................................................... 24 โครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ�าปี 2559................................. 28 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559........................................................................ 29 โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจ�าปี 2559..................................................... 30 โครงการบริการวัดความดันแก่ผู้สูงอายุต�าบลผาสิงห์ ประจ�าปี 2559.............................31 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจ�าปี 2559...................................32 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ�าปี 2559.............................................. 33 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจ�าปี 2559....................... 34 โรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต.....................................................35 งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน........................................................................................ 36 งานร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์......................................... 41 อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประจ�าปี 2558 งานด้านภาษี บริการจัดเก้บภาษีนอกสถานที่................................................................. 45 สรุปโครงการส�านักงานปลัด ประจ�าปี 2559.................................................................. 46 สรุปโครงการกองช่าง ประจ�าปี 2559............................................................................. 47 สรุปโครงการกองการศึกษา ประจ�าปี 2559....................................................................48 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจ�าปี 2559......................................................................... 48

1


2

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

ากใจนายก

นายกองคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นับตั้งแต่ที่กระผมและคณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลผาสิงห์ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้อง ประชาชนชาว ต�าบลผาสิงห์พวกเราตระหนักเสมอว่าเราจะไม่หยุดนิ่งหรือยอมแพ้ต่อ ปัญหาและอุปสรรคที่จะมีผลกระทบ ต่อการพัฒนาท้องถิน่ ของเราเช่น เรื่องงบประมาณที่มีอยู่ไม่มากนัก เราจึงต้องเร่งเดินหน้าในการจัดหา งบประมาณจาก กระทรวง ทบวง กรม มาพัฒนาบ้านเราให้จงได้ ตลอด เวลาที่ผ่านมา ชุมชนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อ เนื่องภายใต้ นโยบายและวิสัยทัศน์ ของคณะ ผู้บริหารชุดปัจจุบัน ที่มีความมุ่งมั่น ในการที่จะสรรสร้างให้ ต�าบลผาสิงห์เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว คือ ปณิธานทีก่ ระผมและคณะผูบ้ ริหารทุกคนตัง้ ไว้ปจั จุบนั องค์การบริหาร ส่วนต�าบลผาสิงห์ มีบทบาทหน้าทีใ่ นการให้ บริการประชาชนในหลายๆ ด้าน พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่ม ระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้อง ประชาชนในต�าบลผาสิงห์ให้ดียิ่งขึ้น “กระผมขอขอบคุณทุกท่าน”ที่สนับสนุน และ ให้ ความร่วมมือในทุกๆ ด้านทางองค์การบริหารส่วนต�าบล ผาสิงห์ พร้อม จะสร้างสรรค์พฒ ั นาองค์กรและชุมชนให้เจริญก้าวหน้า มีคณ ุ ภาพ ในการ ก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนา บุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพการท�างานและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการท�างานบูรณาการร่วมกับ ภาคส่วนต่างๆ

เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์สงู สุด ต่อไปในวารสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์ เล่มนี้ กระผม ในนามของคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต�าบลผาสิงห์ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลผา สิงห์ตระหนักเสมอว่าการพัฒนาต�าบลผาสิงห์ทปี่ ระสบผลส�าเร็จได้ดงั่ เช่นทุกวันนี้ เกิดจากพลังสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้อง ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานทุกหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีไ่ ด้ ร่วมกันพัฒนา ต�าบลของเราให้เจริญก้าวหน้า ตามล�าดับกระผมขอให้ ค�ามัน่ สัญญาว่าจะตัง้ ใจท�างานพัฒนาต�าบลผาสิงห์บา้ น ของเรา ให้เจริญ ยิง่ ๆ ขึน้ ไป เพือ่ เป็นการขอบคุณทีพ่ นี่ อ้ งชาวต�าบลผาสิงห์ทใี่ ห้โอกาส กระผมได้เข้ามาบริหารต�าบลผาสิงห์ รวมถึงความร่วมแรงร่วมใจของพีน่ อ้ ง ประชาชนชน กระผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าความสามัคคีจะกลายเป็นพลัง ขับเคลือ่ นแห่งการพัฒนาเช่นนี ้ จะมีอยูต่ ลอดไปในต�าบลผาสิงห์ของเรา ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์


สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

3

จ ก ั .. ผาสิ ง ห์ จั รู้ ต�าบลผาสิงห์ มีพื้นที่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,875ไร่ ประกอบด้วย9 หมูบ่ า้ นมีสภาพกึง่ เมืองกึง่ ชนบท มีเขต ติดกับเทศบาลเมืองน่าน 5 หมู่บ้านเขตชนบท 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านผาตูบ1 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยส้มปอย หมู่ที่ 3 บ้านสวนหอม หมู่ที่ 4 บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 6 บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 7 บ้านผาตูบ2 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านฟาใหม่

ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์ องค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ 355 หมู่ 7 ต�าบลผาสิงห์ อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ยกฐานะจากสภาต�าบลผาสิงห์เป็นองค์การบริหาร ส่วนต�าบลผาสิงห์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดตัง้ องค์การบริหารส่วนต�าบล มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ สภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ.2537 และยกฐานะเป็นองค์การ บริหารส่วนต�าบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์ มีพนื้ ทีเ่ ขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ วนอุทยานถ�้าผาตูบ , ป่าชุมชน , ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก(ป่าเสื่อมโทรม) อยู่ขั้นตอนการ ฟื้นฟูป่าโดยชุมชน ราชการและภาคส่วนราชการ เอกชน องค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์ ตัง้ อยูท่ างทิศเหนือของจังหวัดน่านตาม ถนนจังหวัดหมายเลข 1080 ระหว่าง หลักกิโลเมตรที่ 0 ถึง หลักกิโลเมตรที่ 16 (ถนนสายน่าน – ท่าวังผา) อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 20 กิโลเมตร ห่าง จากที่ว่าการอ�าเภอเมืองน่านประมาณ 8 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อ ต�าบลบ่อ อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทิศใต้ ติดต่อ เขตเทศบาลเมืองน่าน และต�าบลไชยสถาน อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทิศตะวันออก ติดต่อ ต�าบลเมืองจัง และต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทิศตะวันตก ติดต่อ ต�าบลสะเนียน ต�าบลไชยสถาน อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน


4

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 เขตการปกครองท้องที่ย้ายเข้าเขตเทศบาลเมืองน่าน จ�ำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3, บ้านดอนสวรรค์หมูที่ 8 และ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 จ�ำนวนประชากร 6 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผาสิงห์ มีทั้งสิ้น 4,822 คน แยกเป็น ชาย 2,404 คน หญิง 2,418 คน และมีจ�ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,450 ครัวเรือน (ข้อมูลประชากร จาก ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองน่าน ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส�ำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ดังนี้ อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๗๐ ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๑๓ ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด อาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๘ ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด อาชีพค้าขาย ร้อยละ ๙ ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด

ประเพณีที่และงานประจ�ำปี

ประเพณีห้าเป็งขึ้นถ�้ำผาตูบ ตรงกับวันมาฆบูชา เดือน 3 จะมี การท�ำบุญสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เจ้าหลวงผาตูบ ถ�ำ้ พระ บ่อน�ำ้ ทิพย์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง วันสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง (ล้านนา) จะมีการท�ำบุญและ ตักบาตรในวัดใกล้บ้าน สักการะพระสงฆ์ รดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีขนทรายเข้าวัด พิธีสงเคราะห์ ปล่อยนกปล่อยปลา งานท�ำบุญเข้าพรรษา ถวายเทียนจ�ำน�ำพรรษา , ถวายผ้า อาบน�้ำฝน พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีกรรมที่ท�ำให้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง เป็นการเรียกขวัญและก�ำลังใจแก่ผู้ได้รับการสู่ขวัญ


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

5


6

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

7


8

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

9


10

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

11


12

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

างวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของชาวผาสิงห์

รางวัลสุดยอดองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นดานสตรีและครอบครัว ประจ�าปี 2556 รางวัลองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ดานสตรีและครอบครัวต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ.2548, 2549, 2550) รางวัลสุดยอดองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นดานสตรีและครอบครัว ประจ�าปี 2553 รางวัลสุดยอดองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นดานสตรีและครอบครัว ประจ�าปี 2552

รางวัลศูนย์เรียนรูดาน การจัดการสุขภาวะชุมชน ระดับดีเยี่ยม

รางวัลสุดยอดองค์กร ปกครองส่วนทองถิ่น ที่มีความพยายาม ในการจัดเก็บภาษี

รางวัลการ บริหารจัดการที่ดี โครงการประเมินองค์กร ปกครองส่วนทองถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

รางวัลพระปกเกลาส�าหรับ องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ที่มีความเปนเลิศดานการเสริมสราง เครือข่ายเอกชน และประชาสังคม

องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น “โปร่งใส เปนธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ”


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

13


14

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

วิสัยทัศน์ อบต.ผาสิงห์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

“ผาสิงห์เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ต�ำบลสวัสดิการ บริหารด้วยการมีส่วนร่วมน�ำ เลิศล�้ำการศึกษา น�ำพาชีวิตด้วยความพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยคุณธรรม น�ำหน้าด้านการบริหาร สู่การบริการที่เป็นเลิศ ”

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมในต�ำบลให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง 2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่ออุปโภค บริโภค 3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทัว่ ถึง 4. พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มรี ายได้ เพิ่มขึ้นโดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ ชุมชน 3. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมอื แรงงานให้มที กั ษะ มีงาน เพิม่ ขึน้ 4. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จ�ำหน่ายสินค้า 5. พัฒนาและปรับปรุงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว 6. พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเทีย่ ว 7. พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว และเส้นทางขนถ่ายผลผลิต 8. การแก้ไขปัญหาความยากจน 9. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร อินทรีย์


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

15

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจยั มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 3. พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ภายในต�ำบล

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส�ำนึก และความ ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3. สร้างจิตส�ำนึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ บ�ำบัดน�้ำเสีย และก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น 2. สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มี ประสิทธิภาพ 3. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 5. จัดหาวัสดุ ครุภณ ั ฑ์ และเครือ่ งจักรกลทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการ ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน


16

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

การสวรรคต

สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 นาฬิกา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราชรัฐบาลประกาศไว้ทุกข์ถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 ปี ส�านักพระราชวังมีหมายก�าหนดการพระราชพิธี ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 21 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง คณะรัฐมนตรีมมี ติประกาศให้วนั ที ่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการเพือ่ ให้ประชาชนน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ และได้กา� หนด ให้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้นในวันที่ 25 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมถึงได้ประกาศให้วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิง พระบรมศพเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

พระอาการประชวร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ส�านักพระราชวังแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชด�าเนินมาประทับ ณ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิรริ าช ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญเพือ่ มาตรวจพระวรกายของคณะแพทย์ ผลการตรวจพบว่าพระโลหิต อุณหภูมิ พระวรกาย ความดันพระโลหิตพระหทัย และระบบการหายพระทัยเป็นปกติ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ส�านักพระราชวังออกแถลงการณ์ประชวร ว่ามีพระปรอทต�่า หายพระทัยเร็วมีพระเสมหะ พระปับผาสะซ้ายอักเสบ มีพระโลหิตเป็นกรด และพบว่ามีนา�้ คัง่ ในช่องเยือ่ หุม้ พระปัปผาสะเล็กน้อย ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีความดันพระโลหิตลดต�่าลง คณะแพทย์จึงรักษาด้วยพระโอสถปฏิชีวนะ และ ใช้สายสวนเข้าหลอดพระโลหิตด�าเพื่อฟอกพระโลหิตระยะยาว แต่มีพระความดันพระโลหิตต�่าจึงใช้เครื่องช่วยหายพระทัย และมีการฟอกไต พระอาการไม่คงที่ ก่อนที่พระอาการจะเริ่มทรุดลงเรื่อย ๆ ทรงมีการติดเชื้อและการท�างานของพระยกนะ (ตับ) ผิดปกติ และมีแถลงการณ์ส�านักพระราชวัง ฉบับที่ 38 ความว่า

วันนี้

คณะแพทย์ผถู วายการรักษาพระบาท สมเด็จพระเจาอยู่หัวไดรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ความดันพระโลหิตลดต�า่ ลงอีก พระชีพจรเร็วขึน้ ร่วม กับภาวะพระโลหิตมีความเปนกรดเพิ่มขึ้นอีก ผลของการ ถวายตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่า มีภาวะการติดเชื้อและการท�างาน ของพระยกนะ (ตับ) ผิดปรกติ คณะแพทย์ฯ ไดถวายพระ โอสถปฏิชวี นะและแกไขภาวะพระโลหิตมีความเปนกรด ตลอด จนถวายพระโอสถควบคุมความดันพระโลหิตเพิ่มขึ้น พรอม ทัง้ ถวายเครือ่ งช่วยหายพระทัย (Ventilator) และถวายการ รักษาดวยวิธที ดแทนไต (CRRT) พระอาการประชวรโดยรวม ยังไม่คงที่ ตองควบคุมดวยพระโอสถ คณะแพทย์ฯ ไดเฝา ติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกลชิด

วันที่ 12 ตุลาคม พระราชโอรส-ธิดาทั้งสี่พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธออีกสองพระองค์เข้าเยี่ยมพระ อาการประชวรโดยนับตั้งแต่ส�านักพระราชวังได้แถลงการณ์พระอาการประชวร ฉบับที่ 37 ประชาชนจ�านวนมากได้เดินทางมายังโรงพยาบาลศิริราชเพื่อถวายพระพรให้ทรงหาย จาก พระอาการประชวร กิจกรรมส�าคัญคือการสวดบทโพชฌังคปริตร ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นบทสวด มนต์ปัดเป่าโรคร้าย พร้อมทั้งมีการเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีชมพูซึ่งเป็นสีเสริมดวงพระ ราชสมภพและมีการร่วมกันถวายพระพรทั่วทั้งสื่อสังคม วันที่ 13 ตุลาคม พระบรมวงศานุ วงศ์ทุกพระองค์เสด็จฯ มายังโรงพยาบาลศิริราช

สวรรคต

ส�านักพระราชวังมีประกาศเรือ่ งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ความว่า

พระ

บาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปประทับ รักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ตามที่ส�านักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษา อย่างใกล้ชดิ จนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามล�าดับ ถึงวันพฤหัสบดี ที ่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิรริ าช ด้วยพระอาการสงบ สิรพิ ระชนมพรรษาปีท ี่ 89 ทรงครองราชสมบัตไิ ด้ 70 ปี - ส�านักพระราชวัง 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559

การแสดงความอาลัย

พลเอก ประยุทธ์ท จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย แสดงความเสียใจต่อการสวรรคต ขอให้ ประชาชนร่วมถวายความอาลัยและด�าเนินชีวิตต่อไป รัฐบาลประกาศให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา มีก�าหนด 30 วัน และให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์ มีก�าหนด 1 ปี เริ่มนับแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559โดยต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาไว้ทุกข์ต่อไปอีก 14 วัน(ยกเว้นประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามและในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เฉพาะงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งยังมีประกาศขอความร่วมมือให้งดจัดงานรื่นเริง ต่าง ๆ เป็นเวลา 30 วัน ส่งผลให้การแสดงรื่นรมย์ต่าง ๆ เช่น คอนเสิร์ต งานมหกรรม กิจกรรมกีฬา การแสดงต่าง ๆ ต่างยกเลิกหรือเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก�าหนด รวมทั้งสถานบันเทิงต่าง ๆ หลายแห่งปิดการให้บริการชั่วคราว และยังมีการประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันหยุดราชการด้วย


สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

17

ในสื่ อ สั ง คมต่ า ง ๆ มี ก ารแสดงความอาลั ย เป็ น จ� า นวนมาก เช่ น ใน เฟซบุ  ก มี ผู ้ ใช้ ง านจ� า นวนมากเปลี่ ย นภาพผู ้ ใช้ เ พื่ อ แสดงความอาลั ย เพจดั ง ต่าง ๆ ลงภาพแสดงความอาลัยและงดลงเนื้อหาบันเทิงเป็นการชั่วคราว รวมทั้งทาง เฟซบุก ยังประกาศงดโฆษณาในเว็บไซต์ภาคภาษาไทยอย่างไม่มกี า� หนดเพือ่ แสดงความ อาลัย, กูเกิลประเทศไทยมีการเปลีย่ นดูเดิลเป็นสีดา� เพือ่ แสดงความอาลัย, ยูทบู งดโฆษณา 7 วันเช่นกัน, ดาราและนักแสดงต่างร่วมกันแสดงความอาลัยผ่านทางอินสตาแกรมและ ทวิตเตอร์ นอกจากนีเ้ ว็บไซต์ตา่ ง ๆ ทัว่ ประเทศได้เปลีย่ นสีเว็บเป็นขาวด�าเพือ่ แสดงความ อาลัยด้วย จนกระทั่งภายหลังได้ปรับสีเว็บเข้าสู่สีปกติ โดยมีการประดับริบบิ้นสีด�า ทีม่ มุ หน้าจอ

ารด�าเนินการของสถานีโทรทัศน์ภายหลังการสวรรคต

สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยทุกช่องออกอากาศรายการพิเศษจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เป็นการฉายสารคดีพระราช กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดรัชกาล สลับกับการแถลงการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสวรรคต วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มี การถ่ายทอดสดการเชิญพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง และพระราชพิธีสรงน�้าพระบรมศพ กระทั่งเวลา 00.00 น. วันที ่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จึงเริม่ การออกอากาศรายการต่าง ๆ ตามปกติ เดิมพลโท สรรเสริญ แก้วก�าเนิด แถลงว่า รัฐบาลขอความร่วมมืองดรายการตามปกติและรับ สัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 30 วัน ก่อนถูกยกเลิกไป ส�านักงาน กสทช. ได้ขอความร่วมมือให้งดรายการรืน่ เริงต่าง ๆ เป็นเวลา 30 วัน ต่อมาในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ส�านักงาน กสทช. ออกแนวปฏิบัติในการน�าเสนอรายการทางโทรทัศน์ โดยในช่วง 15-30 วันหลังการสวรรคต ให้สถานี โทรทัศน์ตา่ ง ๆ ระมัดระวังและตรวจสอบการน�าเสนอเนือ้ หา การวิพากษ์วจิ ารณ์ ซึง่ แสดงถึงหรือกล่าวถึงความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ทีอ่ าจน�าไปสูค่ วามแตกแยกในสังคม และขอความร่วมมือในการปรับสีรายการต่าง ๆ ไม่ให้ฉูดฉาดจนเกินไป ในช่วง 31-37 วันถัดมา สามารถน�ารายการเด็ก รายการทั่วไป และรายการแนะน�าเด็กอายุต�่า กว่า 13 ปี ออกอากาศได้ โดยมีการควบคุมเนื้อหา และตั้งแต่วันที่ 38-100 หลังการสวรรคต สามารถน�ารายการแนะน�าเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ออกอากาศได้ แต่ไม่ควร มีเรื่องของความรุนแรง เรื่องทางเพศ และถ้อยค�าหยาบคาย ต่อมาในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ส�านักงาน กสทช. ได้ออกแนวปฏิบัติในการน�าเสนอรายการทางโทรทัศน์ เมื่อล่วงพ้นระยะเวลา 100 วัน หลังการ เสด็จสวรรคต โดยให้นา� รายการปกติมาออกอากาศได้ แต่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามประกาศ หลักเกณฑ์ เกีย่ วกับการก�ากับเนือ้ หารายการผังรายการ และการจัดระดับความเหมาะสม ของ รายการตามที ่ กสทช. ก�าหนดโดยเคร่งครัด รวมทัง้ ควรสอดแทรกรายการทีเ่ กีย่ วกับการพระราชกรณียกิจ แนวความคิด และปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินท รมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสารคดีเทิดพระเกียรติพระกรุณาธิคณ ุ ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์อย่าง ต่อเนือ่ ง จนกว่าจะเสร็จสิน้ พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ นอกจากนี ้ กรณีทมี่ กี ารถ่ายทอดสดพระราชพิธที รงบ�าเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธตี า่ ง ๆ รวมถึง รายการ “ศาสตร์แห่งพระราชาสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ให้ทกุ สถานีเชือ่ มโยงสัญญาณในทันทีสถานีโทรทัศน์ยงั รายงานกรณี บุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงเข้าถวายความเคารพพระบรมศพอาทิหมีเสว่

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใช้ชื่อว่า “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” จัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการด้วยพระองค์เอง ภายใน นิทรรศการมีการจัดนิทรรศการทั้งหมด 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 บุญของแผ่นดินไทย โซนที่ 2 พระราชาผู้ทรงธรรม (ท�า) โซนที่ 3 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ โซนที่ 4 พระมิ่งขวัญ ชาวไทย และโซนที่ 5 ร้อยใจไทย นอกจากนั้นในบริเวณจัดแสดงนิทรรศการยังมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตด้วย[86] ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่กองอ�านวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ก�าลังรอคิวเข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่า นิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมในวันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันสุดท้าย และวันที่ 16 พฤษภาคม จะให้คณะรัฐมนตรีเข้า ชมอีกครั้งก่อนจะปิดนิทรรศการ โดยสาเหตุที่ต้องปิดนิทรรศการเร็วขึ้นเนื่องจากกรมศิลปากรกังวลเรื่องการก่อสร้างพระเมรุมาศ ถ้าต้องปิดตามก�าหนดเดิมวันที่ 15 มิถุนายน แล้วค่อยส่งคืน พื้นที่จะท�าให้งานล่าช้าหรืออาจเสร็จไม่ทัน เพราะขณะนี้เริ่มจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว และยังต้องใช้เวลารื้อถอนประมาณ 15 วัน ซึ่งงานก่อสร้างพระเมรุมาศเป็นเรื่องที่ต้องให้ ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก จึงจ�าเป็นต้องปิดการเข้าชมให้เร็วกว่าที่ก�าหนดไว้ 1 เดือน ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าชมแล้วประมาณ 4 แสนคน ส�าหรับที่ตั้งนิทรรศการ เย็นศิระฯ แห่งใหม่ยังไม่ได้ก�าหนด แต่จะเก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ไว้จัดแสดงไว้ก่อน ถ้าได้สถานที่ที่เหมาะสม ก็จะน�ากลับไปติดตั้งตามเดิม และภายหลังจากที่รัฐบาลได้จัดนิทรรศการนี้บริเวณท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์ รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล่าสุดมีจ�านวนผู้เข้าชม 395,050 คน ซึ่งเป็น


18

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

ไปตามเป้าหมาย และหลังจากนี้กรมศิลปากรจะใช้พ้ืนที่ภายในท้องสนามหลวงเป็นเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์

เพือ่ เร่งก่อสร้างพระเมรุมาศพร้อมสิง่ ปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศให้แล้วเสร็จตามก�ำหนด รัฐบาลจึง ได้ปิดให้เข้าชมนิทรรศการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีการจัดท�ำนิทรรศการใน รูปแบบเสมือนจริง ผ่านทางเว็บไซต์ เย็นศิระ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เพื่อจ�ำลองบรรยากาศของ นิทรรศการที่จัดแสดง ณ ท้องสนามหลวง รวมทั้งผู้เข้าชมและประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ จนถึงงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้ประชาชนได้เข้าชมและเรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหา กษัตริย์ไทยได้ทุกที่ ทุกเวลารวมทั้งเก็บบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

ระมวลภาพกิ จ กรรม ที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ได้จัดขึ้นเพื่อถวายการไว้อาลัย


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

19

ครงการปลูกดอกดาวเรือง

เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและเทิด พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ได้รับหนังสืออ�ำเภอเมืองน่าน ที่ นน 0023.6 / ว 282 ลง วันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชของจังหวัดและอ�ำเภอ หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน 0023.3 / ว 1412 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชของจังหวัดและ อ�ำเภอ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท 0810.4 / ว 649 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชของจังหวัดและอ�ำเภอ ด้วยการประชุมข้อราชการกระทรวงมหาดไทย เมือ่ วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดงานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ทุกหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการให้สมพระเกียรติและถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ พิจารณาแล้ว เพือ่ เป็นการเตรียมการและสนับสนุนจังหวัดและอ�ำเภอในการจัดงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติเพือ่ แสดงถึงความจงรักภักดีตอ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช จึงแจ้งเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการปลูกต้นดาวเรือง เพื่อประดับบริเวณจัดพิธี

ถวายดอกไม้จันทน์ สถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน เนือ่ งจากดอกดาวเรืองสีเหลืองอันเป็นสัญลักษณ์ของวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพล อดุลยเดช มีสภาพทนแดด ทนฝน ทั้งนี้การปลูกต้นดาวเรืองขอให้เป็นไปตามวงรอบการเจริญเติบโต ซึ่งจะต้องออกดอกในช่วงระหว่างวันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2560 วงรอบการเจริญเติบโตของต้นดาวเรือง ตั้งแต่ปลูกจนออกดอกประมาณ 60 วัน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2 / ว 3835 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่องการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมการและสนับสนุนจังหวัด / อ�ำเภอ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลูกต้นดาวเรือง เพื่อประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่เหมาะสมอื่น ๆ รวมทั้ง สนับสนุนการจัดท�ำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอ�ำเภอ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดงานของภาคประชาชนเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับ ประชาชนทุกหมู่


20

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

ครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีฝึกอบรม ให้ความรู้การท�ำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและเทิด พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ได้รับหนังสืออ�ำเภอเมืองน่าน ที่ นน 0023.6 / ว 282 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอ�ำเภอ หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน 0023.3 / ว 1412 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอ�ำเภอ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4 / ว 649 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอ�ำเภอ ด้วยการประชุมข้อราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการให้สมพระเกียรติและถือเป็นเรื่องส�ำคัญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา แล้วเพื่อเป็นการเตรียมการและสนับสนุนจังหวัดและอ�ำเภอในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการจัดท�ำดอกไม้จนั ทน์ในพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ใช้ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรม ศพ ให้เน้นการมีสว่ นร่วมของประชาชนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เชิญชวนผูม้ จี ติ อาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุม่ พลังมวนชนต่าง ๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ ร่วมจัดท�ำดอกไม้จันทน์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาจัดท�ำโครงการจัดฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่สมัครใจโดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เพื่อให้ดอกไม้จันทน์มีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมแล้วให้รวบรวมเก็บไว้ที่ ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่เหมาะสมเตรียมไว้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตลอดจนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนการจัดท�ำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอ�ำเภอ


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

21

ครงการถวายพระราชกุ ศ ล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตามที่ส�ำนักพระราชวังได้มีประกาศ ลงวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิ นทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต และประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2196 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรือ่ ง แนวทางการจัดโครงการ หรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ แสดงความอาลั ย หรื อ จั ด กิ จ กรรมเป็ น พระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ในรั ช สมั ย ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช เริ่ ม ต้ น ขึ้ น ภายหลั ง จากที่ ม หา สงครามโลกเพิ่งสิ้นสุดลง ประเทศชาติก�ำลัง ฟื้นตัวจากภัยสงคราม ประชาชนเปี่ยมด้วย ความหวัง เมือ่ ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ครองราชย์ เป็น ผู้น�ำ เปลี่ยนความท้อแท้ของผู้คน กลายเป็น ความแน่วแน่ มัน่ คง องอาจทีจ่ ะยืนหยัดต่อสู้ กับอุปสรรคต่างๆตลอดรัชสมัยเป็นช่วงเวลา ที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทรงเป็น กษั ต ริ ย ์ ผู ้ เ ป็ น ที่ รั ก เทิ ด ทู น ทรงเป็ น ศู น ย์ รวมใจ ของคนไทยทั้งชาติ นับเป็น 70 ปี ทีท่ รงครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม โดย แท้บัดนี้ 70 ปี

ในรัชสมัยของ “สมเด็จพระภัทรมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง ของปวงชน ชาวไทยได้สนิ้ สุดลงแล้ว พระมหากรุณาธิคณ ุ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้น หาที่สุดมิได้ มากเพียงใด ความวิปโยคอาลัย ของพสกนิกรชาวไทย ก็มากมายท่วมท้นหา ที่สุดมิได้ เพียงนั้น ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลผา สิงห์และประชาชนต�ำบลผาสิงห์สำ� นึกในพระ มหากรุณาธิคณ ุ เป็นล้นพ้นอันหาทีส่ ดุ มิได้ จึง ขอถวายความจงรั ก ภั ก ดี แ ละความอาลั ย พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล อดุลยเดช เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสาน พระราชปณิธาน ทีจ่ ะรักษาเอกราช อธิปไตย ความสมบูรณ์พูนสุข และความเจริญรุ่งเรือง

ของบ้านเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพระ บรมราโชวาท พระราชด� ำ รั ส ที่ เ คย พระราชทานไว้ โดยการด�ำเนินการสวดพระ อภิ ธ รรมเพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล อดุลยเดช


22

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

ครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ

ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด�ำเนิน โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพือ่ การพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืนโดยมีหลักส�ำคัญคือ ให้ ชุ ม ชนเป็ น ผู ้ ก� ำ หนดโครงการพั ฒ นาโดยผ่ า น กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและบริหารจัดการ โครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง นอกจากจะท� ำ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้วยังเป็นการ สร้างความเข้มแข็งให้กบั กลไกการท�ำงานในพืน้ ที ่ ท�ำให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง และพึ่ ง พาตนเองได้ ผ ่ า น กระบวนการคิด วิเคราะห์ และน�ำไปปฎิบัติจริงให้เกิด ผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไข้ปญ ั หาให้เหมาะสมกับ สภาพปัญหาของท้องถิ่นและปัญหาของชุมชนอันจะส่ง ผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนต่อไป แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยึดทาง สายกลางบนพืน้ ฐานของความสมดุลพอดี รูจ้ กั ประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางใน การด�ำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและ ความอยูด่ มี สี ขุ ของคนไทย รัฐบาลปัจจุบนั ได้นอ้ มน�ำมา เป็นนโยบายและพัฒนาให้ความส�ำคัญกับความเป็นอยู่ ของเกษตรกร เน้น “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา อีก ทั้งการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ในระดับครัว เรือน ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน จึงจะเป็นการพัฒนา อย่างยั่งยืน ต�ำบลผาสิงห์เป็นต�ำบลกึง่ เมืองกึง่ ชนบท ประชาชนใน ต�ำบลผาสิงห์ส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำการเกษตร ที่ส่วนใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการเกษตรเพื่ออาหาร และการยังชีพ ไปเป็นการเพาะปลูกพืชเชิงเดีย่ วเพือ่ การ ค้า ที่ได้รับการส่งเสริม แนะน�ำ และสนับสนุนทางด้าน สินเชื่อและปัจจัยการผลิตจากบริษัทเอกชนและพ่อค้า คนกลาง แม้ว่าจะสามารถสร้างรายได้หลักให้กับครัว เรือน แต่ในขณะเดียวกันท�ำให้เกษตรกรต้องพึง่ พาปัจจัย การผลิตจากภายนอกมากยิ่งขึ้น มีการใช้สารเคมีทาง เกษตร การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้ยาก�ำจัดศัตรูพืช การใช้ ย่าฆ่าแมง การใช้ยาฆ่าหญ้าทีม่ ปี ริมาณมาก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมีในการท�ำการเกษตรเป็น ปริมาณที่มากเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ทางการเกษตร

ของต�ำบลผาสิงห์มีพื้นที่ที่เป็นเนินเขาพื้นที่ลาดชัน เกิ ด การชะล้ า งหน้ า ดิ น ท� ำ ให้ ดิ น ขาดความอุ ด ม สมบูรณ์ และส่วนหนึ่งเกิดจากความเสื่อมโทรมของ หน้าดินที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตรของ เกษตรกร และส่วนใหญ่เป็นการใช้โดยขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปริมาณและวิธีการใช้ที่เหมาะสม ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตสูง รวมทัง้ เกิดผลกระทบจาก พิษภัยของสารเคมีที่มีต่อตัวเกษตรกรเอง และต่อ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังประสบ ปั ญ หาด้ า นราคาผลผลิ ต ที่ ถู ก ก� ำ หนดโดยพ่ อ ค้ า คนกลาง ที่มีความผันผวนมากเกษตรกรผู้ผลิตไม่ สามารถที่จะก�ำหนดราคาการเกษตรที่ตนเองเป็นผู้ ผลิตได้ จากปัญหาดังกล่าวกลุ่มเกษตรกรชุมชน ต�ำบลผาสิงห์ จึงจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน ต�ำบลผาสิงห์ในการแก้ไขปัญหาและความต้องการ ของชุมชนต�ำบลผาสิงห์ ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตาม รอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการ เกษตรอย่างยัง่ ยืนเสนอของบประมาณในการด�ำเนิน โครงการต่อไป


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

ครงการ

23

ประชารัฐร่วมใจ

ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ด้วยชุดปฏิบตั กิ ารจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ที่ 305 ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกองทัพภาคที่ 3 , มลฑลทหารบก ที่ 38 จังหวัด น่ า น ได้ ด� ำ เนิ น การตามนโยบายของนายกรั ฐ มนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/หัวหน้ารักษาความ สงบแห่งชาติ ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ในการบริหาร ประเทศเพือ่ แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ และมีความมุง่ มัน่ ในอัน ที่ จ ะให้ ป ระเทศชาติ เ กิ ด ความสงบสุ ข มี ก ารเติ บ โตในด้ า น เศรษฐกิจทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย แต่ด้วยปัจจัย ภายในประเทศที่ยังไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนามากนัก โดย เฉพาะเรื่องของความสามัคคี ปรองดอง ของคนในชาติ จึงได้ จัดท�ำ“โครงการประชารัฐร่วมใจ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ประเทศไทยให้เกิดความสงบเรียบร้อย เกิดความสามัคคี และ สร้างการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน เนื่องจาก การแก้ปัญหา การปฏิรูปและการพัฒนาประเทศทุกๆด้าน จะ ส�ำเร็จหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ได้เลยหากขาดซึ่งความร่วม มือร่วมใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ จึงได้สนองตอบ นโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมในเรือ่ งยุทธศาสตร์ “ประชา รัฐ” ภาครัฐและประชาชนได้ท�ำงานร่วมกันอันจะก่อให้เกิด ความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประเทศ มุ ่ ง สู ่ ก ารพั ฒ นาสร้ า งความเจริ ญ ในด้ า นต่ า ง ๆ จึ ง ได้ จั ด ท�ำ“โครงการประชารัฐร่วมใจ ประเทศมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ขึน้ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติเพื่อสร้าง ความปรองดอง ตลอดจนการปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชน และ ประชาชน ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและร่วมกันปกป้อง สถาบันภายในชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ อันที่ที่ เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย


24

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

ครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ปัจจุบันสังคมไทยประสบปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมในสังคมปัญหาดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงและมีความ หลากหลายมากขึน้ กว่าในอดีตทีผ่ า่ นมาสาเหตุสว่ นหนึง่ มาจาก สภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดนและปัญหา การขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยังส่งผลถึงเด็กและ เยาวชนในสังคมชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท�ำให้เด็กและ เยาวชนหลงผิดและมีพฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบนขาดระเบียบวินยั ซึง่ ท�ำให้ภมู คิ มุ้ กันของเด็กเยาวชนในสังคมทีจ่ ะต้านทานกับปัญหา ต่าง ๆ ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่าง ๆ ของสังคมตาม มาส�ำหรับเด็กและเยาวชนได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะ วิวาท การพนัน การแข่งรถ เด็กก้าวร้าวเกเร ไม่เชื่อฟังค�ำสั่ง สอนผู้ปกครอง ไม่ช่วยเหลือการบ้านการเรือนผู้ปกครอง ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปญ ั หาการมีเพศสัมพันธ์ ใน วัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ การมั่วสุมตามสถานที่ต่าง ๆ

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์รว่ มกับโรงเรียนบ้านผาตูบซึง่ อยู่ในพื้นที่ต�ำบลผาสิงห์ได้เห็นความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว และได้ ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ในชุมชนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนต�ำบลผาสิงห์และได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดัง กล่าวนั้น จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธ ศาสนา ท�ำให้เกิดสมาธิและสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติ ธรรมในกลุม่ เด็กและเยาวชนจะช่วยท�ำให้มจี ติ ใจพืน้ ฐานทีโ่ อบอ้อมอารีมี เมตตากรุณาและมีคุณธรรม ซึ่งจะท�ำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมย่ อ มส่ ง ผลให้ เ ด็ ก และเยาวชนเป็ น คนดี เ ป็ น ทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ศี กั ยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินทีจ่ ะช่วยกันพัฒนา ประเทศชาติและสามารถแก้ปัญหาสังคมได้


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

25

ครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุท�ำไม้กวาดดอกหญ้า

อาศั ย อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ตาม พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ.2537 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 ปี พ.ศ.2552 ) มาตรา 67 (6) ส่ง เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งองค์การ บริหารส่วนต�ำบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าทีห่ ลักในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุในต�ำบลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุสามารถ ท�ำคุณประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปกับลูกหลานคนรุ่นหลังและเป็นแบบ อย่างการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีความสุข และตามรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ระบุด้านผู้สูงอายุไว้ในมาตรา 5 ว่า “ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ อย่างสมศักดิ์ศรีและความช่วย เหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” พระราชบัญญัติ ก�ำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คน ชรา และผู้ด้อยโอกาส พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 “ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนในด้าน ต่างๆ (10) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความ จ�ำเป็นอย่างทั่วถึง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ. 2546 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นเป้าหมาย ที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมหมายถึงบุคคล นั้นมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองและ ครอบครัว ให้ดำ� รงอยูอ่ ย่างปกติสขุ ตามศักยภาพแห่งตน ปัจจุบนั จ�ำนวน และสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ส่งผลให้ ประชากรไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือ“ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” อันจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ กับผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุอยู่โดดเดี่ยว เหงาซึมเศร้า ขาดทักษะด้านการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยของผู้ สูงอายุ การรวมกลุม่ การท�ำกิจกรรมร่วมกัน อื่น ๆ องค์การบริหารส่วน ต�ำบลผาสิงห์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยต�ำบลผาสิงห์ จึงได้เล็ง เห็นความส�ำคัญของผูส้ งู อายุในด้านการประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสมกับวัย ของผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มการท�ำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุในต�ำบล ผาสิงห์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุท�ำไม้กวาดดอกหญ้า (ก๋ง) ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น


26

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

โครงการร้านค้าชุมชนหรือตลาดนัดริมทาง

ต�ำบลผาสิงห์เป็นต�ำบล

กึง่ เมืองกึง่ ชนบท ประชาชนในต�ำบลผา สิงห์ส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำการเกษตร ที่ ส่วนใหญ่มกี ารเปลีย่ นแปลงรูปแบบจาก การเกษตรเพือ่ อาหารและการยังชีพ ไป เป็นการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการ ค้า ที่ได้รับการส่งเสริม แนะน�ำ และ สนับสนุนทางด้านสินเชือ่ และปัจจัยการ ผลิ ต จากบริ ษั ท เอกชนและพ่ อ ค้ า คนกลาง แม้ว่าจะสามารถสร้างรายได้ หลักให้กบั ครัวเรือน แต่ในขณะเดียวกัน ท�ำให้เกษตรกรต้องพึง่ พาปัจจัยการผลิต จากภายนอกมาก มีการใช้สารเคมีทาง เกษตรในปริมาณที่มาก และส่วนใหญ่

เป็นการใช้โดยขาดความรูค้ วามเข้าใจใน เรื่องปริมาณและวิธีการใช้ที่เหมาะสม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง รวมทั้งเกิด ผลกระทบจากพิษภัยของสารเคมีทมี่ ตี อ่ ตัวเกษตรกรเอง และต่อทรัพยากรและ สิง่ แวดล้อม นอกจากนีย้ งั ประสบปัญหา ด้านราคาผลผลิตทีถ่ กู ก�ำหนดโดยพ่อค้า คนกลาง ทีม่ คี วามผันผวนมากเกษตรกร ผู ้ ผ ลิ ต ไม่ ส ามารถที่ จ ะก� ำ หนดราคา การเกษตรที่ตนเองเป็นผู้ผลิตได้ ไม่มี ตลาดรองรับทีแ่ น่นอนดังนัน้ การส่งเสริม พัฒนาการปลูกพืชทดแทนพืชเชิงเดี่ยว หรื อ ระบบพื ช ทางเลื อ กที่ เ หมาะสม ร่ ว มกั บ การพั ฒ นาระบบการตลาด

น่าจะเป็นแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะสามารถช่วย ลดปริมาณการใช้สารเคมีทางเกษตร รวมถึงมีตลาดในระดับชุมชนที่สามารถ เชื่อมโยงกับเครือข่ายตลาดภายนอก เป็นการสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้าง รายได้ และสร้างสุขภาพทีด่ ขี องคนและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนต�ำบลผาสิงห์


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

ครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่วัยชราอย่างมีความสุข

โรงเรียนผู้สูงอายุ ต�ำบลผาสิงห์

27


28

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

โครงการประเพณีห้าเปงขึ้นถ�้าผาตูบ ถ�้ า ผาตู บ เป็ น สถานที่

ส�าคัญของหมู่บ้านผาตูบ มีถ�้าหินปูนที่ สวยงาม ภายในถ�า้ ประดิษฐานพระพุทธ รูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าหลวงผาตูบซึ่ง เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนใน ต�าบลผาสิงห์ และจังหวัดน่านมาแต่ โบราณกาล ทุ ก วั น เพ็ ญ ขึ้ น ๑๕ ค�่ า เดือน ๕ (เหนือ)ทุกปี ประชาชนต�าบล ผาสิงห์จะมีงานประเพณีหา้ เป็งขึน้ ถ�า้ ผา ตูบ เพื่อสักการะ บูชา ปิดทองพระ และ บวงสรวงเจ้าหลวงผาตูบเพื่อสืบทอด เป็ น ประเพณี ม าตั้ ง แต่ บ รรพบุ รุ ษ โบราณกาล สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการรักษาและสืบสานประเพณี ที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป องค์การบริหารส่วนต�าบลผา สิ ง ห์ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในท้ อ งถิ่ น ที่ มี ภารกิ จ ในการสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ประเพณีทอ้ งถิน่ ให้สบื ทอด และส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมทีด่ งี ามนีร้ วมถึง จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม พื้นบ้านมหรสพของต�าบลผาสิงห์


สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

29

ครงการสืบสานงานประเพณีรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ ต�าบลผาสิงห์

วันสงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นประเพณี

เก่าแก่ของคนไทยและเป็นประเพณีที่สืบทอดแต่โบราณกาลอยู่คู่กับคนไทยมาแต่ช้า นาน เป็นประเพณีที่งดงามอ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความ กตั ญ ู ความเคารพซึ่ ง กั น และกั น เป็ น ประเพณี ที่ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ ของความสั ม พันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม โดยใช้น�้าเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่า งกัน มีการท�าบุญตักบาตร การสรงน�้าพระ มีการละเล่นต่างๆ และมีการเล่นสาดน�้า กิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุจึงเป็นกิจกรรมเพื่อขอพรในวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย กิจกรรม “รดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุต�าบลผาสิงห์” เนื่องใน ประเพณีสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองของคนไทย โดยกิจกรรมรดน�้าด�าหัว เป็นการรดน�้า ขอพร ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและแสดงความกตัญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดย เฉพาะผู้อาวุโสน้อยพึงปฏิบัติต่อผู้อาวุโสมาก เช่น ลูกกับพ่อ-แม่-ปู่-ย่า-ตา-ยาย พุทธ ศาสนิกชนต่อพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น เป็นการแสดงความสุภาพ อ่อนน้อมอ่อนโยน และ ขอรับพรจากซึ่งผู้อาวุโสกว่าจะได้อวยชัยให้พรให้อยู่เย็นเป็นสุข และได้ข้อคิดเตือนใจ เพือ่ เริม่ ต้นปีใหม่อย่างไม่ประมาทอีกทัง้ เชือ่ ว่าก่อให้เกิดขวัญและก�าลังใจในการปฏิบตั ิ หน้าที่การงานพร้อมที่จะสู้กับชะตาชีวิตและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานต่อไป


30

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

ครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากเด็ก ก่อนวัยเรียน ต�ำบลผาสิงห์

เนื่องจากโครงการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 0-5 ปี ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบล ผาสิงห์ ได้จดั ให้กบั เด็กในศูนย์พฒ ั นา เด็กเล็กต�ำบลผาสิงห์ ในปี 2548 ท�ำให้ปัญหาด้านสุขภาพในช่อง ปากของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลผาสิงห์ลดลง โดยเด็กที่มี ปัญหาในช่องปากได้รับการดูแลรักษา เด็กที่ยังไม่มีอาการทางช่อง ปากได้รับการป้องกันและดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธี ผู้ ปกครองและชุมชนได้ให้ความร่วมมือและตระหนักถึงความส�ำคัญ เกี่ยวกับสุขภาพทางช่องปากเด็กมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความ รู้ที่จะดูแลสุขภาพในช่องปากบุตรหลานของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งการด�ำเนินโครงการดูแลสุขภาพในช่องปากเด็ก อายุ 0 - 5 ปี ได้ผ่านมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องจ�ำนวน 9 ปีแล้ว ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลผาสิงห์ จึงได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพทางช่องปากเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดี แก่เด็กและเพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากของเด็กให้กับผู้ปกครองและ เป็นการต่อเนื่อง และต่อยอดโครงการที่เคยปฏิบัติมา เพื่อกระตุ้น ให้ผปู้ กครองได้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในการดูแลสุขภาพ ในช่องปากของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

ครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเยาวชน ต�ำบลผาสิงห์

ด้วยอ�ำเภอเมืองน่าน ได้มีโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน “อ�ำเภอเมืองน่าน คัพ” ประจ�ำปี 2560 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้เล่นกีฬาและออกก�ำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีก ทั้งยังช่วยแก้ปัญหายาเสพติดที่ก�ำลังแพร่หลายในปัจจุบันจึงได้ประสานงานมายังองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ ในการส่งทีม ฟุตบอลมวลชน 7 คนชาย เข้าร่วมในการแข่งขันดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต�ำบล ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองและ แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ ที่ ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินการต่างๆ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทัง้ ภาคประชาชน หน่วย งานราชการ มวลชน ทีอ่ ยูใ่ นชุมชน รวมถึงผูน้ ำ� ท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ได้พจิ ารณาและเห็นว่ากีฬาเป็นภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ใน การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ตามพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(14) มาตรา 17(18) และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับเด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ในการเล่นกีฬาและออกก�ำลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติดลดปัญหาต่าง ๆ ของสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเที่ยวเตร่มั่วสุมของวัยรุ่น และปัญหาอบายมุขต่าง ๆ อีกทั้งปลูกฝังให้ประชาชน มีจิตส�ำนึกในความรัก และหวงแหนถิ่นก�ำเนิดตลอดจนมีความรักหวงแหนประเทศชาติ ท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้าด้วยดี จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในทุก ด้าน การออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นกระบวนการหนึง่ ทีจ่ ะสามารถช่วยพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย จะช่วยพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี มีอารมณ์ทมี่ นั่ คง และสิง่ ส�ำคัญยิง่ คือ ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกันทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน โดยการใช้กฬี าเป็นสือ่ สัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการ ในระดับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจและให้ความส�ำคัญต่อการออกก�ำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยัง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดและป้องกันปัญหายาเสพติด และอบายมุขไม่ให้เกิดขึ้นอีกในชุมชน ดังนั้นองค์การบริหาร ส่วนต�ำบลผาสิงห์ จึงได้จดั ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน “อ�ำเภอเมืองน่าน คัพ” ประจ�ำ ปี 2560” เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ และได้มีโอกาสออกก�ำลังกายในรูปแบบของการแข่งขัน กีฬา ต่อไป

31


32

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

โครงการปฏิบัติธรรม

ศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็กต�ำบลผาสิงห์

สังคมปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงจ�ำเป็นจะต้องช่วยกันพัฒนาทางด้านจิตใจของเด็ก รุ่นใหม่ให้มีคุณธรรมที่ดี ได้พัฒนาตนเองตามแนววิถีพุทธ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน โดยสอดแทรกในด้าน หลักสูตรและการปฏิบัติตนในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึมซับเป็นนิสัยอันถาวร และเป็นการปลูกฝังอบรม ฝึกฝนและอยูร่ ว่ มกัน ด้วยความสามัคคี มีระเบียบวินยั ใฝ่กระท�ำความดีอย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นชุมชนต่อ ไป การศึกษาของเด็กและเยาวชนในอดีตอันยาวนานของไทย มีฐานมาจากระบบพุทธธรรม แม้ในปัจจุบันบุคคลส่วนใหญ่ ก็มิได้น�ำพุทธธรรมใช้ในการด�ำเนินชีวิตแต่น�ำระบบองค์ความรู้ จากตะวันตกมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของความเป็นคนไทยใน ปัจจุบนั มากขึน้ และเพือ่ ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน และสนองต่อนโยบาย ปฏิรปู การศึกษาตาม หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบัน ที่มุ่งมั่นให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากสภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบัน ด้าน วัฒนธรรม ค่านิยม ความเจริญทางด้านต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการด�ำเนินชีวิต และ วัฒนธรรมบางอย่างไม่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของท้องถิน่ ทีต่ นอาศัยอยู่ จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางด้านครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางด้านความ ประพฤติที่เป็นอันธพาล ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ได้ดำ� เนินการตามนโยบาย จึงได้ทำ� “โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ�ำปี 2559 (ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต�ำบล พนักงานจ้างลูกจ้างประจ�ำ” ขึน้ เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต�ำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ�ำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานและ เสริมสร้างให้บคุ ลากรดังกล่าวเป็นคนดี มีคณ ุ ธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนและสังคมให้เป็นสังคมทีม่ คี ณ ุ ภาพ และสอดคล้องกับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและ กิจการสภา น�ำไปสูก่ ารพัฒนาการท�ำงานทีซ่ อื่ สัตย์ สุจริต มีคณ ุ ธรรม และส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิน่ และการพัฒนาประเทศอย่างถาวร และยัง่ ยืน และเป็นสังคมแห่งความสงบสุข


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

ครงการมอบวุฒบิ ตั รนักเรียนศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็ก ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เนือ่ งด้วยหลักการจัดการ

ศึ ก ษา ระดั บ ปฐมวั ย ส� ำ หรั บ เด็ ก ที่

มีอายุตงั้ แต่แรกเกิดถึง 5 ปี นัน้ เป็นหลัก การที่ค�ำนึงถึงการพัฒนาเด็กอย่างเป็น องค์รวมเพื่อโอกาสพัฒนาเด็กทุกด้าน ตามล�ำดับขั้นตอนของการพัฒนาอย่าง สมดุล และเต็มตามศักยภาพ นอกจาก นีเ้ หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ยังเน้น การส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละ พัฒนา ให้ครอบคลุมเด็กในทุกๆด้าน ทั้งการสร้างหลักสูตรที่เหมาสมกับเด็ก, การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียน รู้ของเด็ก, การจั ด กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม พัฒนาการและการเรียนรูข้ องเด็ก การบู รณาการเรียนรู ้ การประเมินพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก โดยการสังเกต พฤติกรรมของครูผู้ดูแลเด็ก รวมถึงการ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ ดูแลเด็กและครอบครัวเด็ก

33


34

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

โครงการวันเด็กแห่งชาติ เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลทีส่ า� คัญ

ยิง่ ของประเทศชาติเป็นพลังส�าคัญในการ พัฒนาชาติ บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และมัน่ คง การเตรียมเด็กให้เป็นก�าลังของ ชาติ เด็กควรจะมีความขยันหมัน่ ศึกษา หาความรู ้ รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินยั ขยันขันแข็งช่วยเหลือกัน และเสียสละ รูจ้ กั สิทธิหน้าที ่ ความรับผิด ชอบต่อสังคม รวมทัง้ รักษาความสะอาด และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสาธารณสมบัต ิ ถ้าหากเด็กตระหนัก ถึงอนาคตของตัวเองและของชาติโดยการ ปฏิบตั ติ นตามทีก่ ล่าวมานัน้ ก็จะได้ชอื่ ว่า เป็น “เด็กดี” และประเทศชาติกจ็ ะ เจริญรุง่ เรือง ในขณะเดียวกันเพื่อกระตุ้นให้ เด็กตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ส�าคัญของ ตนจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นโดยมี จุดมุง่ หมายเพือ่ ให้เด็กได้ตระหนักถึงความ ส�าคัญของตนเอง มีระเบียบ วินยั ตะหนัก ถึงสิทธิและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมใิ จในชาติ ศาสนา และพระมหา กษั ต ริ ย ์ ยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรง เป็นพระประมุข ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�าบล ผาสิงห์ จึงได้จดั กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมความ กล้าแสดงออกและเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้ แสดงออกและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดง ความสามารถของตนเองและเพิม่ การเรียน รูต้ ามสภาพแวดล้อมและไหวพริบ ซึง่ เป็น ภารกิจทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้อง ด�าเนินการเพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมเด็กเล็กใน เขตรับผิดชอบ


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

35

ครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จังหวัดน่าน

ด้ ว ยส� ำ นั ก งานการท่ อ ง เที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ร่วมกับ

อ� ำ เภอเมื อ งน่ า น ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด การ แข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดน่าน ประจ�ำ ปี2560 ขึ้น เพื่อให้การด�ำเนินการจัดการ แข่งขันฯ ด�ำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด น่าน จึงออกระเบียบการแข่งขันกีฬาและ จัดการแข่งขันขึน้ ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงยิมเอนกประสงค์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนาน่ า น และ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลผาสิ ง ห์ ไ ด้ ส ่ ง นักกีฬาศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็กต�ำบลผาสิงห์เข้า ร่วมในครั้งนี้ด้วย


36

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

ประเพณีเข้าพรรษาแต่ เดิ ม นั้ น ด้ ว ยเหตุ ที่ พ ระสงฆ์ ใ นสมั ย พุทธกาลนั้น มักจะจาริกไปตามที่ต่างๆ บางครั้งต้องเดินผ่านท้องนาเหยียบข้าว กล้าของชาวบ้านเสียหาย มีเสียงครหา นิ น ทาเกิ ด ขึ้ น พระพุ ท ธองค์ จึ ง ทรง อนุญาตให้พระสงฆ์อยูป่ ระจ�ำที่ เป็นเวลา 3 เดื อ น ในฤดู ฝ น เรี ย กว่ า “เข้ า พรรษา”การเข้าพรรษานีพ้ ระสงฆ์ปฏิบตั ิ ตามพระพุ ท ธมาตลอดมาตั้ ง แต่ ส มั ย พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ส่ ว นประเพณี ท� ำ บุ ญ เนื่ อ งใน เทศกาลเข้ า พรรษา โดยเฉพาะในวัน

เข้าพรรษานัน้ ส�ำหรับชาวไทยปรากฏว่า นิยมท�ำกันเป็นการเอิกเกริกมาแล้วตัง้ แต่ สมัยสุโขทัย ซึง่ ตรงกับวันแรม 1 ค�ำ ่ เดือน 9 เป็นวันที่ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ พระสงฆ์จำ� พรรษา คือ อยูป่ ระจ�ำทีจ่ ะไป พักแรมค้างคืนที่อื่นไม่ได้ เว้นแต่มีกรณี พิเศษ นับแต่วันแรม 15 ค�่ำ เดือน 8 ไป จนถึงกลางเดือน 11 การเข้าพรรษาวันนี้ เรียกว่า “วันเข้าปุรมิ พรรษา” แปลว่าวัน พรรษาแรก ส่วนวันเข้าพรรษาอีกวันหนึง่ คือ วันแรม 1 ค�ำ ่ เดือน 9 เรียกว่า “ปัจฉิม พรรษา” แปลว่าเข้าพรรษาหลังภิกษุรูป ใดเข้าพรรษาจะต้องอยู่ประจ�ำที่ให้ครบ

3 เดือน คือ นับแต่วันแรก 1 ค�่ำเดือน 9 ไปจนถึงกลางเดือน 12 และเป็นหน้าที่ ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ ต ้ อ งท� ำ บุ ญ ตาม ประเพณีปฏิบัติ ดังนั้นองค์การบริหาร ส่วนต�ำบลผาสิงห์จึงได้สืบสานประเพณี อันดีงามดังกล่าวด้วยการจัดเตรียมเทียน พรรษา และเครือ่ งประกอบ ได้แก่ เครือ่ ง สังฆทาน และ ผ้าอาบน�ำ้ ฝน เพือ่ ประกอบ พิธีทางศาสนาต่อไป


สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

37

ครงการบริการวัดความดันแก่ผสู้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ยโอกาส ในวันมอบเบี้ยยังชีพ ต�าบลผาสิงห์

ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ต�าบลผาสิงห์ ได้เล็งเห็นความส�าคัญ ของการส่ ง เสริ ม และสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพให้กบั ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ย โอกาสต�าบลผาสิงห์ จึงได้ร่วมกับโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ผาสิงห์ เพือ่ มุง่ ให้ประชาชนมีคณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ขึ้น โดยให้ได้รับการบริการด้านการ ดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงให้ประชาชน ที่อาศัยภายในชุมชนมีสุขภาพที่ดี อีก ทั้งยังเป็นการป้องกันโรคที่จะเกิดใน ชุมชน จากการส� า รวจเก็ บ ข้ อ มู ล ประชาชน ชุมชนของต�าบลผาสิงห์ พบว่ามีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส ที่มีปัญหาด้านสุขภาพต้องได้ รับการดูแลและรักษาอย่างต่อเนื่อง

เช่น ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความ ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ ง อั ม พาต และโรคอื่ น ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการตรวจสุขภาพ เบื้องต้นอย่างทั่วถึงตลอดจนสามารถ น�าความรู้ที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยน พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ไปปฏิ บั ติ ดู แ ล ตนเองได้อย่างถูกต้อง เพือ่ ให้สามารถ ลดอัตราการเกิดโรคต่างๆได้ องค์การ บริหารส่วนต�าบลผาสิงห์ร่วมกับโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลผาสิงห์ จึงได้จดั ท�าโครงการเจาะเลือดเพือ่ คัด กรองโรคเบาหวานแก่ผสู้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ยโอกาสในวันมอบเบีย้ ยังชีพ ต�าบลผาสิงห์ ขึ้น


38

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

ครงการรณรงค์ควบคุม

และป้องกันโรคไข้เลือดออก

ปัจจุบันไข้เลือดออก เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ที่สร้างความเดือดร้อนในประเทศเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าทุก หน่ ว ยงานจะมี ก ารรณรงค์ ป ้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกอย่ า งต่ อ เนื่อง แต่ก็ยังมียอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก จ� ำ นวนมากในทุ ก ๆ ปี ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเฝ้ า ระวั ง ควบคุ ม และป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน และชุมชน องค์การ บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลผาสิ ง ห์ จึ ง ได้ ร ่ ว มกั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลผาสิ ง ห์ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู่บ้าน และประชาชน ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วน ต� ำ บลผาสิ ง ห์ จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เ ฝ้ า ระวั ง ควบคุ ม และ ป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อดออกขึ้น เพื่อให้ป ระชาชนได้ตระหนักถึง อั น ตรายของโรคไข้ เ ลือดออก รวมทั้ง มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านและ ชุ ม ชนที่ อาศั ย ต่ อไป

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560


สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

39

ครงการรณรงค์ฉดี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า

ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด

ตามที่ ก รมปศุ สั ต ว์ ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่

เกี่ยวข้องได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สภากาชาดไทย กรุ ง เทพมหานคร ได้ ร ่ ว มกั น ด� า เนิ น งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน ผลจากความร่วมมือด�าเนินงานดังกล่าว ท�าให้อุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ เป้ า หมายส� า คั ญ ของการด� า เนิ น โครงการฯนี้ เ พื่ อ กระตุ้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ให้ได้มากกว่าร้อยละ 80 ลดอัตราการเกิดโรคและการ แพร่ระบาดของโรคในสัตว์ และโอกาสการเกิดโรคใน คนต่อไป

องค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์ เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหา โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า กอปรกั บ ต� า บลผาสิ ง ห์ มี ป ระชาชนจ� า นวนไม่ น ้ อ ยที่ นิ ย มเลี้ ย ง สุนัขและแมว เพื่อป้องกันและลดความ เสี่ ย งของการเกิ ด โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า รวม ทั้งกระตุ้นการสร้างจิตส�านึกสาธารณะ แก่ ป ระชาชนให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบน� า สั ต ว์ เ ลี้ ย งของตนไปรั บ การฉี ด วั ค ซี น ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด ออกไม่ ใ ห้ ร ะบาดในพื้นที่ต�าบลผาสิง ห์


40

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

ครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจ

ผู้สูงวัยสุขภาพดี

ปัจจุบนั เรือ่ งสุขภาพ สิง่ แวดล้อม และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

ได้กลายเป็นประเด็นที่ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน รวมทั้ งสุ ข ภาพจิ ต ใจพร้ อ มสามารถอยู ่ ในสั ง คมได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข โดยเน้ น ในด้ า นการป้ อ งกั น โรค การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การรั ก ษาพยาบาล และการ ฟื ้ น ฟู สุ ข ภาพอนามั ย โดยมี จุ ด มุ ่ ง หมายให้ ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ การดู แ ลรั ก ษา พยาบาลอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ควบคู ่ ไ ปกั บ การด� า เนิ น การสร้ า งสุ ข ภาพ เช่ น การออกก�าลังกาย บริโภคอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รวมทั้งการดูแล ป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถด�าเนินการได้เป็นอย่าง ดี ท�าให้ประชาชนมีความตื่นตัว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแล เอาใจ ใส่ สุ ข ภาพของตนเองมากขึ้ น แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ พ บว่ า ผู ้ สู ง อายุ ยั ง ต้ อ ง เผชิ ญ กั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งและปั ญ หาสาธารณสุ ข ในบางเรื่ อ งอยู ่ จนท� า ให้ เ กิ ด ปั ญหาและสาเหตุ การตายจากโรคบางโรค เช่ น โรคมะเร็ ง เบาหวาน ความ ดั น โลหิ ตสู ง ,โรคหั ว ใจ ,โรคไข้ เ ลื อ ดออก และโรคอุ บัติ ใ หม่ อ ย่ างโรคไข้ ห วั ด ใหญ่ สายพั น ธุ ์ ใ หม่ 2009 ซึ่ ง โรคเหล่ า นี้ ส ามารถป้ อ งกั น ได้ ห ากได้ รั บ การ ดู แ ลและป้ อ งกั น ตั้ ง แต่ ร ะยะเริ่ ม ต้ น โดยเฉพาะการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม สุ ข ภาพ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ผู ้ สู ง อายุ ต� า บลผา สิ ง ห์ บ รรลุ ก ารมี สุ ข ภาพดี ห่ า งไกลโรค จึ ง จ�าเป็นที่จะต้องเน้นย�้าการด�าเนินงานให้มี ความเข้ ม ข้ น เข้ ม แข็ ง ครอบคลุ ม ในทุ ก ภารกิ จ ของ ชมรม อสม.ต� า บลผาสิ ง ห์ ที่ ด�าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ให้ส�าเร็จลุล่วงไป ด้ ว ยดี ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ จึ ง ได้ จั ด ท� า โครงการ“อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ร่ ว มใจ ผู ้ สู ง วั ยสุ ข ภาพดี ต� าบลผาสิ ง ห์ ” ขึ้ น


สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

งานปรับปรุงโครงสร้างพืน่ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรงส�าเร็จรูป บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 5

โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปา บ้านผาตูบ หมู่ที่ 1

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟฟ้าสาธารณะ

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยแอสฟัลท์ บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 6

41


42

องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห

สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560

งานกองช่าง


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

โรงเรียนผูส้ งู อายุ รุน่ ๒ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่วัยชราอย่างมีความสุข

43


44

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

านร้องเรียน-ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบร้องเรียนกลิ่นมูลสัตว์รบกวน(เลี้ยงสุกร) เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2560

๒.ลงพื้นที่ตรวจร้านธนาพร,ร้านปั้มคาเฟ่,กาแฟถิ่นน่าน เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2560

๓.ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องประปาหมู่บ้านลุกล�้ำที่เอกชน เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560

๔. ลงพื้นที่ตรวจสอบปั้มน่านออยล์ ปั้มร่มโพธ์ หน้าสนามบิน เมื่อวันที่ 28 ธ.ค 2560

๕.ลงพื้นที่ตรวจ ที่ล�ำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านมงคลนิมิต บ้านทุ่งเศรษฐี เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2560

๖. ลงพื้นที่ตรวจสอบร้องเรียนกลิ่นมูลสัตว์รบกวน เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

45

งานด้านภาษี บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

งานบริการด้าน กู้ชีพ - กู้ภัย / งานบริการน�้ำช่วงภัยแล้ง


46 ล�ำดับ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 11 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

สรุปโครงการส�ำนักงานปลัด โครงการ/กิจกรรม

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต�ำบลผาสิงห์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โครงการจัดการขยะมูลฝอยต�ำบลผาสิงห์ โครงการสริม ซ่อม สร้าง สุขภาพชุมชน โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการติดบ้านติดเตียง โครงการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพป้องกันโรคแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยช่วย เหลือตนเองที่บ้านไม่ได้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่วัยชราอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ : วิชชาลัยนวัตกรรมสุขภาพผาสิงห์) โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจเพื่อผู้สูงวัยสุขภาพดี โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรต�ำบลผาสิงห์

โครงการส่งเสริมการเกษตร โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการร้านค้าชุมชนหรือตลาดนัดริมทาง (ตลาดสีเขียว) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่วัยชราอย่างมีความสุข โครงการอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต�ำบลผาสิงห์ โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 งบประมาณใช้ไป/บาท งบประมาณ/บาท 100,000 80,000 20,000 10,000 50,000 20,000 ไม่ใช้งบประมาณ 20,000

ไม่ใช้งบประมาณ

100,000 ไม่ใช้งบประมาณ 20,000 30,000 20,000 10,000 30,000 20,000 100,000 20,000 20,000 4,761,600 1,344,000 54,000

ไม่ใช้งบประมาณ

จ่ายจริง จ่ายจริง จ่ายจริง

สรุปโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ/บาท

1 2 3 4

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560 โครงการปฏิบัติธรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลผาสิงห์ โครงการอนามัยช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเยาวชน ต�ำบลผาสิงห์

20,000 5,000 30,000 50,000

5 6 7 8

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต�ำบลผาสิงห์(ไทคัพ) โครงการสืบสานงานประเพณีรดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุต�ำบลผาสิงห์ โครงการงานประเพณีขึ้นถ�้ำผาตูบและของดีต�ำบลผาสิงห์ โครงการสืบงานประเพณีเข้าพรรษา

50,000 50,000 190,000 5,000

9 10

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดน่าน "สวดพระอภิธรรมเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช"

ไม่ใช้งบประมาณ 7,960

11

โครงการแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย

ไม่ใช้งบประมาณ


สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

ล�ำดับ

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปโครงการกองช่าง โครงการ/กิจกรรม

47

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ/บาท

1 2 3 4

โครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร ม.2 โครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร ม.7 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.7 โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.7

73,000.21,000.50,000.14,000.-

5 6 7 8

โครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร ม.2 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะต�ำบลผาสิงห์ จ้างเหมาย้ายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง ม.7 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6

186,000.14,700.67,800.5,300.-

9 10

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า ม.2,5,6 และ 7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.6

2,700.80,974.39

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

โครงการซ่อมแซมถนนโดยแอสฟัลท์ ม.6 โครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร ม.4 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1,2,4 และ 6 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1,2,4 และ 5 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4,5 ละ 6 จ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟฟ้า ม.6 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2,4,5 และ 6 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาธงชาติ หน้าที่ท�ำการ อบต.ผาสิงห์ ม.7 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมหลังคา ศพด. ม.4 โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปา ม.1 โครงการถมดินสระน�้ำ ม.7 โครงการถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.1 โครงการวางท่อระบายน�้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ม.4 โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปา ม.1 โครงการวางท่อเมนประปา ม.2 โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตะแกรงส�ำเร็จรูป ม.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. ม.2 โครงการซ่อมแซมถนนหินแม่น�้ำ ม.5 โครงการวางท่อ คสล. ม.1

336,000.26,000.4,350.5,850.5,700.3,500.7,650.4,000.298,000.29,300.199,000.199,500.199,500.249,000.48,000.449,500.249,500.149,700.8,300.5,500 13,000.-


48

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์

สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจ�ำปี 2560 รายรับ

องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาสิงห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รายการ

รายรับตามประมาณการ รายรับ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

ประมาณการ

รายรับจริง

+ สูง - ต�่ำ

679,000.00 322,700.00

866,215.89 413,810.24

187,215.89 91,110.24

รายได้จากทรัพย์สิน รายได้เบ็ดเตล็ด ภาษีจัดสรร เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

140,000.00 228,800.00 17,829,500.00 12,993,700.00

105,401.93 150,192.70 21,162,638.1 10,553,722.00

-34,598.07 -78,607.30 3,333,138.10 -2,439,978.00

เงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

32,193,700.00

33,251,980.86 316,308.54

1,058,280.86

รวมรายรับทั้งสิ้น

33,568,289.40

รายจ่าย รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

รายจ่ายตามประมาณการ รายจ่าย งบกลาง เงินเดือน

7,033,008.00 12,011,300.00

6,167,456.00 11,342,868.00

-865,552.00 -668,432.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค

397,500.00 3,907,200.00 1,993,842.00 522,200.00

233,560.00 2,569,108.24 1,436,938.72 373,972.93

-163,940.00 -1,338,091.76 -556,903.28 -148,227.07

เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์

938,750.00 2,921,900.00

867,174.48 565,100.00

-71,575.52 -2,356,800.00

2,468,000.00 32,193,700.00

2,316,800.00 25,872,978.37 316,308.54 26,189,286.91 7,379,002.49

-151,200.00 -6,320,721.63

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ รวมรายจ่ายทั้งสิ้น รายรับสูงกว่ารายจ่าย

+ สูง - ต�่ำ


Annual repoart2017  

วารสารอบต ผาสิงห์ 2017

Annual repoart2017  

วารสารอบต ผาสิงห์ 2017

Advertisement