Page 1

ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès

CONEIXEMENT DEL MEDI - CICLE INICIAL PRIMER NIVELL COMPETÈNCIES Comunicativa, lingüística i audiovisual Aprendre a aprendre Tractament de la informació i competència digital Coneixement i interacció amb el món físic

Matemàtica Autonomia i iniciativa personal Artística i cultural Social i ciutadana

-

CONTINGUTS Utilització del vocabulari adequat. Descripció de les característiques físiques d’un familiar. Utilització del vocabulari específic en expressar-se de forma oral i escrita. Lectura fluida d’un text i comprendre’l. Aplicació de nous coneixement en un context real: el carrer. Aplicació dels coneixements adquirits en la creació d’un hort.

-

Utilització de l’ordinador de forma guiada per buscar i interpretar la informació d’un plànol. Utilització de l’ordinador per cercar i interpretar informació sobre la previsió del temps de la seva localitat. Interpretació de la informació a partir de calendaris, horaris i activitats d’oci. El cos i les cures que necessita pel benestar personal. Obtenció d’informació de l’entorn per mitjà dels cinc sentits. Utilització adequada dels coneixements naturals per identificar tipus de paisatge. Utilització adequada dels coneixements meteorològics per prendre decisions. Utilització adequada dels coneixements del món natural per classificar animals. Utilització adequada dels coneixements de les plantes en una situació real. Utilització del plànol del carrer per a interpretar informacions diverses.

-

Capacitat per prendre decisions.

-

El dibuix com a forma de representació d’un paisatge. Ús del dibuix per elaborar cartells. L’escola: la seva organització i el seu funcionament. Respectar el torn de paraula en les intervencions. Compartir opinions des d’una actitud de respecte, construcció i millora. Comportar-se de forma cívica. Coneixement de les característiques de la localitat pròpia. Diàleg com a mitjà per compartir idees i opinions.

-


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès

CONEIXEMENT DEL MEDI - CICLE INICIAL SEGON NIVELL COMPETÈNCIES Comunicativa, lingüística i audiovisual

-

-

CONTINGUTS Expressió de forma fluida idees , vivències i emocions. Comprensió de la informació que aporta un text instructiu, utilitzar el vocabulari i expressar-ho per escrit. Lectura fluida d’ instruccions per comprendre el funcionament d’ un objecte. Aplicació dels coneixements adquirits sobre alimentació en menús. sobre un ecosistema real i en horaris en la distribució d’ activitats. Accés a la informació a través de diferents suports. Selecció de la informació més adequada rebutjant la que és irrellevant i justificar l’ elecció. Utilització d’ Internet de forma bàsica i guiada per a obtenir informació. Interpretació de la informació de diverses fonts ( calendari lunar, registre de l’ ombra solar...) Éssers vius. Etapes de la vida. Característiques físiques. Cura del cos. Els sentits. El moviment. Ossos i músculs Substàncies necessàries per viure: l’ oxigen i els nutrients. La digestió, la respiració i la circulació. L’ alimentació saludable. Orígens dels aliments. Grup d’ aliments. La casa, l’ escola i la localitat. El paisatges de costa i d’ interior i els seus canvis. Tipus de sòl. Animals vertebrats i invertebrats/ vivípars i ovípars / carnívors, herbívors i omnívors/ Hàbitat dels animals. Les plantes: funció de les parts de les plantes. Tipus d’ arrels, fulles i tiges. Flor i fruit. Cicle d’ una planta. Aplicació dels coneixements sobre les propietats de diferents materials. Elaboració i interpretació dels registres de freqüència. Interpretació de l’ activitat laboral utilitzant registres i representacions gràfiques.

Aprendre a aprendre

-

Tractament de la informació i competència digital

-

-

Creació d’ un objecte amb materials reutilitzables.

-

El dibuix com a forma de representació de la realitat. Elaboració d’ un projecte i la seva expressió gràfica. Reconeixement de la influència de l’ activitat humana, la ciència i la tecnologia en la història. Col·laboració i respecte de les diferents opinions en el treball en grup.

Coneixement i interacció amb el món físic

Matemàtica Autonomia i iniciativa personal Artística i cultural Social i ciutadana

-


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès

CONEIXEMENT DEL MEDI - CICLE MITJÀ TERCER NIVELL COMPETÈNCIA Comunicativa, lingüística i audiovisual

CONTINGUTS -

Aprendre a aprendre Tractament de la informació i competència digital Coneixement i interacció amb el món físic

-

Matemàtica Autonomia i iniciativa personal Artística i cultural Social i ciutadana

-

Expressió per escrit idees, opinions, vivències i emocions. Interacció en converses orals per mantenir una bona comunicació argumentant les opinions pròpies. Comprensió d’un text i treure’n conclusions. Implicació en activitats de llenguatge oral per viure la comunicació oral com una activitat enriquidora i gratificant. Emissió de missatges orals estructurats amb coherència i cohesió. Interpretació de missatges orals per comprendre el contingut i la intenció. Aplicació dels coneixements en contextos nous i diversos per a ser competents i autònoms davant la realitat. Presa de decisions tenint en compte diverses variables. Generació d’ idees i projectes creatius i portar-los a terme. Utilització dels recursos tecnològics per a informar-se i formar-se. Utilització de tècniques de treball intel·lectual per a registrar, organitzar i sintetitzar la informació. Consideració de la importància de la divisió del treball com a forma d’organització . El nostre món: la matèria inerta i els éssers vius. Animals, plantes i éssers humans (intel·ligència i sentiment). Sentim i actuem. Els sentits. La vista, l’oïda, l’olfacte, el gust i el tacte. L’aparell locomotor. L’esquelet. Les articulacions. La musculatura. Cuidar el cos. Lesions. Els invertebrats. Característiques. Classificació. Les plantes i les seves parts. La família, l’escola la comunitats. Festes, tradicions i costums. La localitat: elements i tipus. El plànol. Els transports. Organització de la localitat: Ajuntament, eleccions, impostos i associacions. Convivència i seguretat viària. Compartir. Productes naturals i elaborats. Obtenció i transformació de productes. Distribució, comercialització i consum. Treballs. Sector pirmari, secundari i sector serveis. Màquines. Palanca, pla inclinat i roda. Simples i compostes. El progrés de les màquines. Les forces. Formes d’energia i la transformació. Fonts d’energia i ús. La llum. Reflexió i refracció. Llum blanca i colors. El sol i les característiques. La contaminació acústica. Els elements del paisatge. El relleu d’interior i de costa. Aigua . Ecosistemes terrestres i aquàtics. Cadenes alimentàries i protecció. Comprensió i interpretació de dades i informacions matemàtiques presents en la vida quotidiana i mostrar-les de manera gràfica.

-

Presa de decisions. Generació de projectes creatius.

-

Utilització de tècniques, recursos i materials dels diversos llenguatges artístics per a aconseguir creacions ben elaborades. Concreció dels continguts per crear alguna cosa. Participació en les iniciatives que sorgeixin del grup. Ajuda als companys en les funcions i tasques que duen a terme. Identificació i gestió d’ emocions ajustades a situacions simulades. Identificació de les tasques pròpies i participació, en la mesura de les seves possibilitats, a fi de contribuir a la bona convivència. Reconeixement d els mecanismes d’organització democràtica. Estimació de les conseqüències que es poden derivar de determinades accions que puguin alterar la convivència cívica. Identificació i valoració crítica de les aportacions de les diverses cultures en el patrimoni de la humanitat passat i en l’actual.

-


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès

CONEIXEMENT DEL MEDI - CICLE MITJÀ QUART NIVELL COMPETÈNCIA

CONTINGUTS

Comunicativa, lingüística i audiovisual

-

Aprendre a aprendre

-

Tractament de la informació i competència digital

-

Coneixement i interacció amb el món físic

-

-

-

Matemàtica

-

Autonomia i iniciativa personal Artística i cultural

-

Social i ciutadana

-

-

Expressió per escrit idees, opinions, vivències i emocions. Redacció de textos descriptius, sobre coneixements naturals, socials o culturals. Comprensió de textos descriptius i normatius per saber la idea que vol expressar l’autor i treure’n conclusions. Lectura amb eficàcia. Aplicació dels coneixements adquirits a contextos nous i diversos i ser competent i autònom. Plantejament de preguntes relacionades amb la realitat i aplicació dels coneixements per a interpretar-la. Utilització dels recursos tecnològics per a informar-se i formar-se. Utilització de tècniques de treball intel·lectual a l’hora de seleccionar, registrar, classificar i organitzar la informació. Utilització de tècniques de treball intel·lectual a l’hora de seleccionar, registrar i organitzar la informació a partir del que s’ha observat en un vídeo. Les funcions vitals; relació (sentits, sistema nerviós i locomotor); reproducció (fecundació, embaràs i part). Funció de nutrició (digestió, respiració, circulació i excreció); sistema digestiu i hàbits, sistema respiratori i hàbits. Sistema circulatori i hàbits, sistema excretor i hàbits. L’alimentació, origen, funció i conservació dels aliments, dieta i hàbits saludables. Funcions vitals (animals i plantes). Relació, nutrició i reproducció. Població d’un territori: dispersa i concentrada. Distribució i canvis en la població. Vivim en societat. Municipi, comarques i comunitats autònomes . Festes i tradicions. Organització política Catalunya i Estat espanyol. Eleccions. Elements del relleu. Relleu de Catalunya i d’Espanya. Rius de Catalunya i d’Espanya. Espais protegits. El pas del temps. Prehistòria, edat antiga, mitjana, moderna i contemporània. El cel, el Sistema Solar. la Terra, la Lluna, els eclipsis. Les capes de la Terra. La geosfera. Roques, minerals i el sòl. L’aire, l’aigua, el temps atmosfèric i la meteorologia. Les nostres accions afecten, les escombreries, la capa d’ozó. Aigües netes i la preservació de la biodiversitat. La matèria i les seves propietats. Estats i canvis de la matèria. Mescles. Comprensió i interpretació de dades i informacions matemàtiques presents en la vida quotidiana i mostrar-les de manera gràfica. Comprensió i interpretació de dades i informacions matemàtiques presents en la vida quotidiana a partir de l’ús adequat de mesures de magnitud. Generació d’ idees, obres, associacions, propostes, projectes, etc. Concreció dels continguts per crear alguna cosa. Expressió d’ idees i sentiments per mitjà de diversos llenguatges artístics, en aquest cas, interpretar mitjançant el llenguatge corporal. Participació en les iniciatives que sorgeixin del grup cooperant com a part d’un projecte comú. Comportament cívic. Reconeixement d els mecanismes d’organització democràtica.


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès

CONEIXEMENT DEL MEDI - CICLE SUPERIOR CINQUÈ NIVELL COMPETÈNCIA Comunicativa, lingüística i audiovisual Aprendre a aprendre Tractament de la informació i competència digital Coneixement i interacció amb el món físic

-

Matemàtica

-

Autonomia i iniciativa personal

-

Artística i cultural Social i ciutadana

-

CONTINGUTS Descripció oral i escrita de les observacions realitzades. Descripció de les característiques dels temes treballats. Debat de les idees abans de negar-les o acceptar-les. Discussió i debat en clima de diàleg, mantenint una actitud de respecte i de comprensió envers els altres. Aplicació dels coneixements en contextos nous i diversos per a ser competents i autònoms davant la realitat. Presa de decisions tenint en compte diverses variables. Generació d’ idees i projectes creatius i portar-los a terme. Anàlisi de característiques a través d’il·lustracions. Recollida de dades significatives dels temes treballats. Aplicació de criteris establerts per classificar. Interpretació de dades i analitzar gràfics senzills sobre els temes treballats. Animals vertebrats. Característiques i classificació. Tipus d’alimentació: carnívors, herbívors i omnívors. Cicle vital. Creixement i desenvolupament. Factors ambientals i adaptació a l’ambient. Característiques dels vertebrats. Animals invertebrats. Característiques i classificació. Factors ambientals i adaptació a l’ambient. Els fongs. Característiques i tipus. Mesures de prevenció. Floridures. Fermentació: els llevats. Aparell circulatori humà. Sang, cor i vasos sanguinis. Òrgans i funcions. Circulació. Relació amb la funció de nutrició. Hàbits beneficiosos i perjudicials. Aparells relacionats amb la funció de nutrició. L’aparell excretor humà. Òrgans i funcions. Hàbits beneficiosos i perjudicials. Substàncies nocives del cos: l’expiració, la suor, l’orina. L’aparell urinari. Font d’energia: renovables i no renovables. L’energia solar: tèrmica i fotovoltaica. L’electricitat. Les trajectòries dels cossos en moviment. La velocitat. Les forces i el moviment. Tipus de màquines. Ús de les màquines. Substància pura, mescla heterogènia i solució. Solucions: saturació d’una solució. Separació de mescles per filtració, decantació, etc. Separació de solucions per evaporació i destil·lació. Concepte d’objecte i de material. La densitat, una propietat dels materials. El relleu de Catalunya. Els rius. Llacs i embassaments. Les costes. La vegetació. La població. Els canvis en la població. Les piràmides de població. Les migracions a Catalunya. Població activa i no activa. El sector primari, secundari i terciari. Catalunya, una comunitat autònoma. Generalitat i democràcia. La divisió de la història. Els primers humans. La Prehistòria. L’edat de pedra. Els primers humans i l’art. El Neolític: els primers pagesos i ramaders. L’edat dels metalls. Els ibers: el primer poble històric de Catalunya. Els comerciants grecs: Empúries. L’arribada dels romans. Els primers cristians. Les invasions i la fi de Roma. Francs i islàmics a Catalunya. El naixement de Catalunya: Guifré i Borrell II. La corona catalanoaragonesa. Nom de Catalunya. Llengua catalana. Un símbol de Catalunya: l’escut. Senyors i pagesos. La feina del pagès. La vida al castell. Els monestirs. Obradors i gremis. El govern i l’art de la ciutat medieval. Comprensió i interpretació de dades i informacions matemàtiques presents en la vida quotidiana i mostrar-les de manera gràfica. Mostra d’una actitud de respecte envers l’entorn. Cura del propi cos adoptant hàbits saludables. Coneixement de la utilitat i el funcionament d’alguns estris de laboratori i tenir-ne cura a l’hora de fer-los servir. Valoració del sistema electoral com a fonament de la democràcia. Utilització de tècniques, recursos i materials dels diversos llenguatges artístics per a aconseguir creacions ben elaborades. Concreció dels continguts per crear alguna cosa. Participació en les iniciatives que sorgeixin del grup. Ajuda als companys en les funcions i tasques que duen a terme. Identificació de les tasques pròpies i participació, en la mesura de les seves possibilitats, a fi de contribuir a la bona convivència. Estimació de les conseqüències que es poden derivar de determinades accions que puguin alterar la convivència cívica. Identificació i valoració crítica de les aportacions de les diverses cultures en el patrimoni de la humanitat passat i en l’actual.


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès

CONEIXEMENT DEL MEDI - CICLE SUPERIOR SISÈ NIVELL COMPETÈNCIA Comunicativa, lingüística i audiovisual Aprendre a aprendre Tractament de la informació i competència digital Coneixement i interacció amb el món físic

-

-

-

Matemàtica

-

Autonomia i iniciativa personal

-

Artística i cultural Social i ciutadana

-

CONTINGUTS Descripció oral i escrita de les observacions realitzades. Descripció de les característiques dels temes treballats. Debat de les idees abans de negar-les o acceptar-les. Discussió i debat en clima de diàleg, mantenint una actitud de respecte i de comprensió envers els altres. Aplicació dels coneixements en contextos nous i diversos per a ser competents i autònoms davant la realitat. Presa de decisions tenint en compte diverses variables. Generació d’ idees i projectes creatius i portar-los a terme. Anàlisi de característiques a través d’il·lustracions. Recollida de dades significatives dels temes treballats. Aplicació de criteris establerts per classificar. Interpretació de dades i analitzar gràfics senzills sobre els temes treballats. Característiques dels éssers vius. Funcions vitals. La cèl·lula. Unicel·lulars i pluricel·lulars. Ús del microscopi òptic. Aparells i sistemes del cos humà. Característiques dels regnes dels éssers vius. Formes de vida macroscòpiques i microscòpiques. Microorganismes. Ús de la lupa binocular. Funció de relació en l’ésser humà: òrgans i sistemes. Riscos del consum del tabac i l’alcohol. Funcionament i cura del sistema nerviós. Els sentits. Reproducció humana: òrgans. Sexualitat: aparells i canvis físics, personals i de relació. Preservatiu: prevenció. Estereotips i prejudicis per raons de gènere. Funció de reproducció: animals i plantes. Organismes. Ús de la lupa de mà. La Terra: passat i present. Planeta. Sistema solar. Estructura: plaques. Història. Impacte humà sobre el medi. Actuacions per protegir el medi. Problemes medioambientals. Interacció dels éssers vius. Cicle de l’aigua. Ús responsable. Fonts d’energia. Incendis forestal. Conservació de l’entorn. Península Ibèrica. Relleu i rius d’Espanya. Climes. Paisatges naturals. Canvi climàtic. Mapes topogràfics. Espanya i autonomies. Població: densitat. Esperança de vida. Economia. Òrgans de govern. Distribució desigual de la població al món. Europa: oceans, relleu, hidrografia i clima. Reptes arquitectònics. Estats europeus i capitals. Població. Unió Europea. Símbols. Moneda. Diversitat cultural. Descobriment de noves cultures. Edat Moderna. Reis Catòlics. Descobriment d’Amèrica. Monarquies absolutes. Guerra dels Segadors. Guerra de Successió. Àmbits rural i urbà. Transport per mar. Època d’invents i descobertes. Segle de les llums. Edat Contemporània. Vapor: font d’energia. Industrialització a Catalunya. Evolució dels mitjans de transport. Electrificació i altres indústries. Creixement de les ciutats. Amos i treballadors. Lluita pels drets laborals. Edat Contemporània a Espanya. Guerres Carlines. Regnat d’Alfons XIII. Dictadura de Primo de Rivera. II República. Guerra Civil Espanyola. Franquisme. Recuperació de la democràcia. Els nens de la guerra. Comprensió i interpretació de dades i informacions matemàtiques presents en la vida quotidiana i mostrar-les de manera gràfica. Mostra d’una actitud de respecte envers l’entorn. Cura del propi cos adoptant hàbits saludables. Coneixement de la utilitat i el funcionament d’alguns estris de laboratori i tenir-ne cura a l’hora de fer-los servir. Valoració del sistema electoral com a fonament de la democràcia. Utilització de tècniques, recursos i materials dels diversos llenguatges artístics per a aconseguir creacions ben elaborades. Concreció dels continguts per crear alguna cosa. Participació en les iniciatives que sorgeixin del grup. Ajuda als companys en les funcions i tasques que duen a terme. Identificació de les tasques pròpies i participació, en la mesura de les seves possibilitats, a fi de contribuir a la bona convivència. Estimació de les conseqüències que es poden derivar de determinades accions que puguin alterar la convivència cívica. Identificació i valoració crítica de les aportacions de les diverses cultures en el patrimoni de la humanitat passat i en l’actual.

Continguts Medi primària  

Continguts medi social i natural