Page 1

ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès

INFORMÀTICA - CICLE INICIAL PRIMER NIVELL COMPETÈNCIES Comunicativa, lingüística i audiovisual

-

CONTINGUTS Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació. Comprensió de relats audiovisuals de diferents tipus, formats i mitjans. Ús de programari informàtic per escriure textos curts, d’edició gràfica i de presentacions. Aplicació dels coneixements adquirits. Utilització i manipulació de diversos recursos i tècniques. Organització i síntesi de la informació escrita i oral. Obertura i tancament d’aplicacions Creació de carpetes Impressió de documents Iniciació al processador de textos Iniciació en alguns programes gràfics senzills (Paint) Ús de jocs senzills Reconeixement de l’ordinador com un element quotidià del nostre entorn Familiaritzar-se amb les PDI’s

Autonomia i iniciativa personal Artística i cultural

-

Organització i distribució de l’espai. Interpretació de posicions relatives i desplaçament a l’espai. Representació i elaboració d’itineraris senzills, laberints i plànols. Resolució de problemes i operacions matemàtiques. Raonament i prova dels resultats obtinguts. Reconeixement de figures de dues i tres dimensions en objectes de la realitat. Anàlisi, valoració i selecció de la informació rellevant individualment i en grup Gaudi de les noves tecnologies Elaboració de creacions plàstiques i missatges audiovisuals.

Social i ciutadana

-

Respecte de les normes d’ús de l’aula d’informàtica

Aprendre a aprendre Tractament de la informació i competència digital

Coneixement i interacció amb el món físic Matemàtica

-


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès

INFORMÀTICA - CICLE INICIAL SEGON NIVELL COMPETÈNCIES Comunicativa, lingüística i audiovisual

-

CONTINGUTS Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació. Comprensió de relats audiovisuals de diferents tipus, formats i mitjans. Ús de programari informàtic per escriure textos curts, d’edició gràfica i de presentacions. Aplicació dels coneixements adquirits. Utilització i manipulació de diversos recursos i tècniques. Organització i síntesi de la informació escrita i oral. Obertura i tancament d’aplicacions. Creació de carpetes. Impressió de documents. Ús àgil del processador de textos. Utilització de programes gràfics senzills (Paint). Ús de jocs senzills. Reconeixement de l’ordinador com un element quotidià del nostre entorn. Ús de les PDI’s.

Autonomia i iniciativa personal Artística i cultural

-

Organització i distribució de l’espai. Iniciació a l’ús de la calculadora de l’ordinador. Interpretació de posicions relatives i desplaçament a l’espai. Representació i elaboració d’itineraris senzills, laberints i plànols. Resolució de problemes i operacions matemàtiques. Raonament i prova dels resultats obtinguts. Reconeixement de figures de dues i tres dimensions en objectes de la realitat. Anàlisi, valoració i selecció de la informació rellevant individualment i en grup. Gaudi de les noves tecnologies. Elaboració de creacions plàstiques i missatges audiovisuals.

Social i ciutadana

-

Respecte de les normes d’ús de l’aula d’informàtica.

-

Aprendre a aprendre Tractament de la informació i competència digital

Coneixement i interacció amb el món físic Matemàtica


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès

INFORMÀTICA - CICLE MITJÀ TERCER NIVELL COMPETÈNCIES Comunicativa, lingüística i audiovisual

Aprendre a aprendre Tractament de la informació i competència digital Coneixement i interacció amb el món físic Matemàtica

-

Autonomia i iniciativa personal

-

Artística i cultural

-

Social i ciutadana

-

CONTINGUTS Producció de textos audiovisuals senzills per descriure, narrar i informar, i per expressar emocions i opinions. Comprensió de relats audiovisuals de diferents tipus, formats i mitjans. Ús de programari informàtic per escriure textos curts i d’edició gràfica. Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements claus de la narració i de relats audiovisuals adequats a l’edat. Aplicació dels coneixements adquirits. Utilització i manipulació de diversos recursos i tècniques. Organització i síntesi de la informació escrita i oral. Ús de l’ordinador de forma segura i responsable. Ús de menús i controls senzills. Guarda i recuperació d’un document amb l’ajut del professorat. Accés a diversos programes informàtics. Iniciació a cerques d’informació a Internet, utilització de l’hipertext i dels enllaços. Realització d’un treball d’investigació a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu i l’ús de les TIC. Ús de la càmera fotogràfica i iniciació a la càmera de vídeo. Ús de les calculadores i altres recursos TIC per desenvolupar el càlcul i per explorar els nombres i les operacions. Representació, construcció i comparació de figures de tres i dues dimensions amb materials i recursos TIC. Ús de recursos TIC per ampliar la capacitat de raonament espacial. Anàlisi, valoració i selecció de la informació rellevant individualment i en grup. Gaudi de les noves tecnologies. Aplicació de conductes responsables en l’ús de les TIC (autonomia, autocontrol i seguretat) Creació de missatges audiovisuals i plàstics per comunicar experiències, pensaments i emocions. Composició individual i col·lectiva de cançons, músiques i/o coreografies incorporant-hi l’ús dels recursos TIC i audiovisuals. Aplicació de conductes responsables en l’ús de les TIC (autonomia, autocontrol i seguretat).


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès

INFORMÀTICA - CICLE MITJÀ QUART NIVELL COMPETÈNCIES

Comunicativa, lingüística i audiovisual

-

Aprendre a aprendre

-

Tractament de la informació i competència digital

-

-

CONTINGUTS Producció de textos audiovisuals senzills (utilitzant a la imatge fixa o en moviment i el so) per descriure, narrar i informar, i per expressar emocions i opinions. Coneixement d'altres mitjans que permeten produir textos amb un component visual o auditiu. Ús de programari informàtic per escriure textos curts, d’edició gràfica i de presentacions. Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements claus de la narració i de relats audiovisuals adequats a l’edat. Aplicació dels coneixements adquirits. Utilització i manipulació de diversos recursos i tècniques. Recerca, selecció i organització de la informació trobada a Internet. Utilització d'Internet per buscar informació: coneixement dels cercadors més habituals, coneixement de les adreces de més ús, capacitat per captar informació a partir d'enllaços i d'organitzar-la per fer-ne un treball personal. Familiarització amb el vocabulari específic de les presentacions per ordinador. Utilització de correus electrònics per comunicar-se.

-

Coneixement i interacció amb el món físic Matemàtica

-

Realització d’un treball d’investigació a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu i l’ús de les TIC. Ús de la càmera fotogràfica i iniciació a la càmera de vídeo.

-

Ús de les calculadores i altres recursos TIC per desenvolupar el càlcul i per explorar els nombres i les operacions. Realització de simetries, desplaçaments i girs en figures de dues dimensions amb suport de les TIC. Ús de recursos TIC per ampliar la capacitat de raonament espacial. Interpretació de dades estadístiques i de gràfics extrets d’Internet i altres mitjans. Anàlisi, valoració i selecció de la informació rellevant individualment i en grup. Gaudi de les noves tecnologies. Aplicació de conductes responsables en l’ús de les TIC (autonomia, autocontrol i seguretat) Creació de missatges audiovisuals i plàstics per comunicar experiències, pensaments i emocions. Composició individual i col·lectiva de cançons, músiques i/o coreografies incorporanthi l’ús dels recursos TIC i audiovisuals.

-

-

Autonomia i iniciativa personal

-

Artística i cultural

-

Social i ciutadana

-

Aplicació de conductes responsables en l’ús de les TIC (autonomia, autocontrol i seguretat). Realització d’activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. Actuació de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, considerant aspectes ètics i legals.


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès

INFORMÀTICA - CICLE SUPERIOR CINQUÈ NIVELL COMPETÈNCIES Comunicativa, lingüística i audiovisual Aprendre a aprendre

Tractament de la informació i competència digital

Coneixement i interacció amb el món físic Matemàtica

-

Autonomia i iniciativa personal Artística i cultural

-

-

Social i ciutadana

-

CONTINGUTS Utilització de les TIC per la comprensió de textos orals de diferents mitjans de comunicació audiovisual, per obtenir-ne informació i aprendre’n. Producció de textos audiovisuals senzills (utilitzant la imatge fixa o en moviment i el so) per descriure, narrar i informar i per expressar emocions i opinions. Realització de comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals. Aplicació dels coneixements adquirits. Organització i ús dels propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge. Anàlisi de la informació a partir d’aplicacions digitals per la construcció de nous aprenentatges i saber-los comunicar. Ús de dispositius de forma segura i responsable per facilitar els aprenentatges. Ús de les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia. Guarda i recuperació d’un document. Recerca, contrast i selecció de la informació considerant diverses fonts. Ús d’eines informàtiques de comunicació: correu electrònic i entorns virtuals. Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i problemes rellevants de l’entorn a partir de l’ús de diferents fonts d’informació. Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper per mitjà dels recursos TIC. Ús de les calculadores i altres aplicacions digitals per desenvolupar el càlcul i per explorar els nombres i les operacions. Realització de simetries, desplaçaments i girs en figures de dues dimensions amb suport de les TIC. Ús de recursos TIC per ampliar la capacitat de raonament espacial. Interpretació de dades estadístiques i de gràfics extrets d’Internet i altres mitjans. Obtenció d’imatges de figures geomètriques utilitzant recursos TIC. Ús d’Internet per buscar informació: coneixement dels cercadors més habituals, coneixement de les adreces de més ús i capacitat per captar informació a partir d’enllaços i d’organitzar-la per fer-ne un treball personal. Desenvolupament d’hàbits d’ús saludable de la tecnologia. Audició i visionament de productes audiovisuals adequats a l’edat per fomentar i potenciar el gust estètic. Ús de programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment. Aplicació de conductes responsables en l’ús de les TIC (autonomia, autocontrol i seguretat). Realització d’activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. Actuació de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, considerant aspectes ètics i legals.


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès

INFORMÀTICA - CICLE SUPERIOR SISÈ NIVELL COMPETÈNCIES Comunicativa, lingüística i audiovisual

-

Aprendre a aprendre

-

Tractament de la informació i competència digital

-

Coneixement i interacció amb el món físic Matemàtica

-

Autonomia i iniciativa personal Artística i cultural

-

-

Social i ciutadana

CONTINGUTS Utilització de les TIC per la comprensió de textos orals de diferents mitjans de comunicació audiovisual, per obtenir-ne informació i aprendre’n. Producció de textos audiovisuals senzills (utilitzant la imatge fixa o en moviment i el so) per descriure, narrar i informar i per expressar emocions i opinions. Aplicació dels coneixements adquirits. Organització i ús dels propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge. Anàlisi de la informació a partir d’aplicacions digitals per la construcció de nous aprenentatges i saber-los comunicar. Ús de dispositius de forma segura i responsable per facilitar els aprenentatges. Ús de les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia. Guarda i recuperació d’un document. Recerca, contrast i selecció de la informació considerant diverses fonts. Ús d’eines informàtiques de comunicació: correu electrònic i entorns virtuals. Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i problemes rellevants de l’entorn a partir de l’ús de diferents fonts d’informació. Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper per mitjà dels recursos TIC. Ús de les calculadores i altres aplicacions digitals per desenvolupar el càlcul i per explorar els nombres i les operacions. Realització de simetries, desplaçaments i girs en figures de dues dimensions amb suport de les TIC. Ús de recursos TIC per ampliar la capacitat de raonament espacial. Interpretació de dades estadístiques i de gràfics extrets d’Internet i altres mitjans. Modelització i contrast de situacions-problema mitjançant gràfics. Creació de figures tridimensionals utilitzant recursos TIC. Ús d’Internet per buscar informació: coneixement dels cercadors més habituals, coneixement de les adreces de més ús i capacitat per captar informació a partir d’enllaços i d’organitzar-la per fer-ne un treball personal. Desenvolupament d’hàbits d’ús saludable de la tecnologia. Audició i visionament de productes audiovisuals adequats a l’edat per fomentar i potenciar el gust estètic. Ús de programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment.

-

Aplicació de conductes responsables en l’ús de les TIC (autonomia, autocontrol i seguretat).

-

Realització d’activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. Actuació de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, considerant aspectes ètics i legals.

Continguts TIC primària  

Continguts informàtica

Advertisement