Page 1

Escola La Torreta c/ Josep Torelló, 6 08430 La Roca del Vallès ANNEX 7 CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU Les persones sotasignades, MARIA PATAU SÁNCHEZ, directora del centre educatiu i ____________________________________, (pare, mare, tutor/a de l'alumne/a_______________________________________ reunits a la localitat de LA TORRETA, amb data ____________________________________ conscients que l'educació d'infants implica l'acció conjunta de la família i de l'escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents: COMPROMISOS

Per part del centre 1. Oferir al nostre alumnat una formació de qualitat que contribueixi al desenvolupament integral de la seva personalitat. 2. Col·laborar amb la família per aconseguir l’assoliment de les competències bàsiques dels alumnes. 3. Afavorir a l'escola un clima de convivència que faciliti el sentiment de pertinença a la comunitat educativa i d'identificació amb el centre, basat en el respecte mutu i la bona comunicació entre tots els membres. 4. Vetllar per fer efectius els drets de l'alumne o alumna en l'àmbit escolar. Donar veu a tots els membres del grup. Respectar les individualitats de cada nen/a. Treballar per evitar la marginació a l'aula. 5. Fomentar els valors de respecte pel medi ambient, els hàbits saludables, la cura de l’entorn proper, així com la reducció de residus, la reutilització i el reciclatge. 6. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l'alumne o alumna. 7. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC). 8. Informar la família i l'alumne o alumna dels criteris que s'aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i explicar a les famílies el resultat de les avaluacions. 9. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats especifiques de l'alumne o alumna i mantenir-ne informada la família 10. Afavorir un bon vincle amb les famílies i informar regularment de l'evolució acadèmica i personal de l'alumne o alumna, dins de l'horari laboral del professorat. 11. Fomentar els hàbits d'higiene, de puntualitat i d'assistència a classe, amb un seguiment diari. 12. Revisar conjuntament amb les famílies el compliment dels compromisos de la carta i si cal, el contingut, en el termini que proposi el Consell Escolar.

Tel.: 938703438 Fax: 938703438 e-mail: ceiplatorreta@.xtec.cat www.escolalatorreta.cat

ESCOLA LA TORRETA


Per part de la família 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l'autoritat del professorat, del personal no docent del centre i, més específicament, la de l'equip directiu. 2. Conèixer i acceptar les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) i conscienciar al fill/a de la importància del seu compliment per a promoure una bona convivència escolar. 3. Col·laborar amb els mestres en el compliment de les sancions regulades a les NOFC, per tal de reconduir certes actituds errònies. 4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi l'assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, en unes bones condicions higièniques i sanitàries. 5. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevats per al procés d'aprenentatge. 6. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d'estudi a casa i a preparar el material per a l'activitat escolar. 7. Valorar el progrés del nostre fill/a, llegir amb atenció els informes d'avaluació i fer un seguiment de l'agenda escolar. 8. Aportar els llibres de text i el material necessari que demani el centre, degudament homologat, per poder desenvolupar l'activitat escolar. 9. Assistir, dins del temps laboral del professorat i prèvia negociació amb el/la docent a les convocatòries de reunió del centre, amb una actitud d'implicació i col·laboració. 10. Adoptar criteris i mesures, recomanades per l’escola, que puguin afavorir el rendiment i el desenvolupament del fill o filla. Dur a terme els acords presos en les reunions. 11. Adreçar-se directament a l’escola per contrastar idees, opinions o discrepàncies, amb una actitud de respecte i confiança envers l’equip de mestres. 12. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i si s'escau, el contingut, en el termini que proposi el Consell Escolar. I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

Per part del centre (Director/a del centre)

Per part de la família (Pare, mare o tutor legal)

La Roca del Vallès a _______d______________ del 201___

Tel.: 938703438 Fax: 938703438 e-mail: ceiplatorreta@.xtec.cat www.escolalatorreta.cat

ESCOLA LA TORRETA

Carta compromís educatiu  

Escola La Torreta, La Roca del Vallès, curs 2013-14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you