Page 1

Ins$tut Ins#tut Torrent  de  les  Bruixes

Torrent de  les  Bruixes

C/ Santa  Eulàlia,  s/n 08921  Santa  Coloma  de  Gramenet Telf.  93  468  58  85 iestorrent@xtec.cat hGp://www.xtec.cat/iestorrent/

Us hi  esperem  !  h 8 1   , r e r b  fe Dilluns  24

Portes ob ertes


Què us  oferim  a  l’Ins$tut  TORRENT  DE  LES  BRUIXES?

1 2 3 4 5

Menys alumnes  per  grup  al  1r  cicle En  1r  i  2n  d’ESO  els  grups  són  de  22-­‐23  alumnes  per  poder  atendre  millor  tots   els  ritmes  d’aprenentatge.  A  més,  a  les  matèries  d’experimentals  i  tecnologia   aquests  grups  es  desdoblen  per  anar  al  laboratori  o  taller  respec$vament. Impuls  del  coneixement  de  les  llengües  estrangeres Hem  començat  aquest   curs  2013  amb   l’alumnat  de   1r  d’ESO  l’aprenentatge  de   l’anglès  per   nivells,  tal   i   com   es  fa   a   les   acadèmies  d’idiomes.  A  més,  oferim   durant   tota   la   secundària,   matèries   opta$ves   d’economia,   educació   Jsica,   biologia  o  tecnologia  impar$des  en  anglès  (projecte  PILE).  Disposem  d’auxiliars de   conversa  a  les  classes  d’anglès.  A  1r  de  batxillerat  oferim  estades  a  Irlanda  o   Anglaterra  durant  el  curs  escolar  i  acompanyats  pel  nostre  professorat.   També  impulsem  l’aprenentatge  del  francès  com  a  segona  llengua    estrangera. Impuls  de  l’esperit  cienVfic Al   centre  hem  subs$tuït  l’estudi  únicament   memorís$c   de  les  ciències  naturals   per   un   projecte   d’aprenentatge   mitjançant   el   qual   l’alumnat   aprèn   vivint   la   ciència.  Només  9  centres  a  Catalunya  tenen  en  marxa  aquest  projecte  que  està   coordinat  per  un  grup  de  professors  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona. Enguany   tot   el   professorat   de   l’àmbit   cien]fic   par$cipa   en   un   pla   d’actualització   cien]fica  i   està  en   contacte   amb   les   ins$tucions   d’inves$gació   punteres  de  Catalunya. Més  hores  de  matemà#ques  i  llengua  L’alumnat  de  1r   té  una  hora  més   de   matemà$ques  en  el   currículum  ordinari  i     una  hora  dedicada  al  treball  de  la  comprensió  lectora. A   2n,   3r   i   4t   d’ESO   tot   l’alumnat   realitza   un   taller   de   geometria   (matemà-­‐ $ques)  i  tallers  de  comprensió  lectora,  expressió  escrita   (redacció  de  la   revista   del  centre)  o  d’expressió  oral  (teatre).  A  més  incitem  a  tot  l’alumnat  del  centre   a  par$cipar  en  el  concurs  de  fotografia  matemà$ca  de  l’Ins$tut   i  en  el   concurs   internacional  de  problemes  matemà$cs  “El  Cangur”. Digitalització  del  centre Al  centre  hem   apostat  pel   projecte   Educat  2.0,  perquè  pensem  que  les  noves   tecnologies   poden   ajudar-­‐nos   a   que   els   nostres   alumnes   siguin   més   competents  i   creiem   que  la   nostra  manera   de  treballar   ha  d’adaptar-­‐se  a  les   noves   realitats   tecnològiques.   Al   centre   disposem   d’aules   totalment   digitalitzades  i,   amb   l’ajut   econòmic   de   l’Ajuntament,  d’   ordinadors  portà$ls   per  tal  que  tot  l’alumnat  pugui  treballar  a  l’aula.

6 7 8 9 10

Seguiment tutorial A   l’Ins$tut   tenim   desplegat   una   pla   d’acció   tutorial   que   permet   fer   un   seguiment   individual   tant   acadèmic   com  personal   de  l’alumnat.  Estem  en   contacte   permanent   amb   les   famílies,   amb   les   quals   treballem   estre-­‐ tament. Projecte  de  Sostenibilitat Projecte  transversal   que   impulsa  la   matèria  de   sostenibilitat  de   2n   d’ESO  i   que  es   transmet   a  tot   l’alumnat   mitjantçant   els   delegats   verds.   Es   pretén   que  el  nostre  jovent   indagui  en  els  problemes  que  afecten  al  medi  ambient   i  que  busqui   solucions  que  es$guin  al  seu  abast.  L’objec$u  és  que  el   nostre   centre  vagi   fent  camí   envers  unes  formes  de  treballar   més  netes   i  racionals   amb  l’ús  dels  materials.

Innovació pedagògica  en  l’estudi  de  la  llengua   A  1r  i  2n  de  l’ESO  l’aprenentatge  de  tots  els  con$nguts  de  llengua  castellana   es  duu  a   terme  mitjançant  l’intercanvi  de  cartes  entre   el  nostre  alumnat  i  el   de   l’ins$tut   Angel   Corella   de   Colmenar   Viejo   (Madrid).   Es   tracta   del   projecte   “Cartas   de   ida   y   vuelta”   que   culmina   amb   el   viatge   del   nostre   alumnat   de   1r   d’ESO   a   Madrid   per   conèixer   els   seus   corresponsals   i   un   viatge  dels  alumnes  de  Colmenar  a  Santa  Coloma,  quan  cursen  2n  d’ESO

Enriquiment cultural  i  social A   l’Ins$tut   organitzem   una   sèrie   d’ac$vitats   com   ara   l’assistència   a   conferències,  a  obres  de  teatre  en  català,  castellà,  anglès  i  francès,  visites   a   exposicions   i   museus,   viatges   culturals,   ac$vitats   espor$ves...perquè   pensem   que   és   necessari   acompanyar   l’ensenyament   acadèmic   de   l’alumnat   amb   accions   que   es   desenvolupin   fora   de   l’ins$tut   i   que   els   complemen$  com  a  persones. Projecte  de  Solidaritat  i  Cooperació És  un   projecte  d’Aprenentatge  de   Servei  que   està   pensat  per   conscienciar   els   alumnes   de   la   dimensió   humana   de   les   realitats   del   nostre   entorn,   desvetllar   la  sensibilitat  i  oferir  possibles  accions  solidàries  i   de  compromís   amb   la   societat.   El   projecte   s’impulsa   des   de   l’opta$va   de   2n   d’ESO     “Pobresa,  marginació  i  quart  món”  i  les   propostes  i  tasques  es  canalitzen  a   tot  el  centre  mitjantçant  els  delegats  de  solidaritat  de  cada  grup.

Jornada de portes obertes  
Jornada de portes obertes  
Advertisement