Page 1

Institut Torrent de les Bruixes Santa Eulàlia, s/n 08921 Santa Coloma de Gramenet Tel. 93 468 58 85 Correu electrònic: iestorrent@xtec.cat http://www.xtec.cat/iestorrent/

GUIA PER A LES FAMÍLIES

Institut Torrent de les Bruixes Curs 2013- 2014 1r ESO


CONTINGUTS

Presentació de l’Institut Torrent de les Bruixes ....................................................................................... 2 Dades de centre........................................................................................................................................ 2 Calendari del curs ..................................................................................................................................... 2 Organització del centre ............................................................................................................................ 3 AMPA ........................................................................................................................................................ 3 Acció tutorial ............................................................................................................................................ 4 Ajuda de la família .................................................................................................................................... 4 Llibres de text ........................................................................................................................................... 5 Ordinadors portàtils ................................................................................................................................. 5 Activitats i projectes ................................................................................................................................. 5 Regulació de la convivència al centre ....................................................................................................... 5 Transport escolar ...................................................................................................................................... 6 Qualitat dels serveis ................................................................................................................................. 6 Currículum ................................................................................................................................................ 6

1


PRESENTACIÓ DE L’INSTITUT TORRENT DE LES BRUIXES Benvolguts, Des de l'Institut Torrent de les Bruixes us donem la benvinguda al nou curs escolar que comença el 13 de setembre. Aquesta guia pretén donar informació sobre l'organització i el funcionament del nostre centre, però no és un document exhaustiu. També ens servirà per remarcar la importància de certs aspectes a l'hora d'acompanyar al vostre fill al llarg de la seva etapa educativa i de formació.

DADES DE CENTRE Institut Torrent de les Bruixes C/ Santa Eulàlia, s/n 08921 Santa Coloma de Gramenet Tel. 93 468 58 85 iestorrent@xtec.cat http://www.xtec.cat/iestorrent/

CALENDARI DEL CURS

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre Proves extraordinàries

del 13 de setembre al 5 de desembre del 9 de desembre al 21 de març del 24 de març al 20 de juny del 3 al 5 de setembre

Lliurament d'informes i qualificacions Avaluació zero 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre i final

25 d’octubre 13 de desembre 4 d'abril 27 de juny

Festes del calendari escolar La Mercè 1r dia de lliure elecció Tots sants Dia de la Constitució 2n dia de lliure elecció Festa del treball 3r dia de lliure elecció Segona Pasqua

24 de setembre 31 d'octubre 1 de novembre 6 de desembre 3 de març 1 de maig 2 de maig 9 de juny

2


Vacances Nadal Setmana Santa Activitats Treball de síntesi

del 21 de desembre al 7 de gener (inclosos) del 12 al 21 d'abril (inclosos)

del 16 al 20 de juny

Celebracions al centre Tots Sants Carnestoltes Festa de l’arbre Sant Jordi

30 d’octubre 28 de febrer 15 de març 23 d’abril

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE Tenim tres línies d’ESO i oferim Batxillerat humanístic, social, tecnològic i científic. L’estructura d’organització i gestió del nostre institut està formada per òrgans de govern i de coordinació, els quals poden ser col·legiats o unipersonals. Els òrgans unipersonals de govern són: director, cap d'estudis, coordinador pedagògic i secretari. Els òrgans col·legiats de govern són: el consell escolar, el claustre de professors i l'equip directiu Directora Cap d’estudis Secretari Coordinadora pedagògica Coordinadora 1r i 2n d’ESO

Nieves García David de Pablo Joaquín Prieto Rosalía Delgado Mercè Garcia

Equip docent El conjunt de professors que imparteixen docència a un grup d’alumnes constitueix l’equip docent. El coordinador de nivell coordina, dirigeix i presideix l’equip docent. L’equip docent actuarà coordinadament en l’establiment de criteris per garantir la correcta convivència del grup d’alumnes, la resolució de conflictes quan s’escaigui, les estratègies d’ensenyament - aprenentatge de l’alumnat i la informació als pares o tutors. Consell Escolar El consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. El consell escolar del centre està compost per la directora, el cap d’estudis, un representant de l’ajuntament, sis representants del professorat, tres representants de l’alumnat, tres representants dels pares i mares o tutors i un representant del personal d’administració i serveis.

AMPA L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa les mares i pares de l'institut. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de l’ensenyament que rep l'alumnat. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els sectors implicats de la comunitat educativa. Per contactar amb l’AMPA, es pot fer a través del Facebook AMPA Torrent de les Bruixes o per correu electrònic ampatorrentdelesbruixes@gmail.com o personalment en el despatx que disposa l’AMPA dins de l’Institut (D-4). Considerem molt important que les famílies es comprometin activament amb el bon funcionament del centre.

3


ACCIÓ TUTORIAL L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal i social dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a la seva orientació escolar, acadèmica i professional. Les famílies poden concertar entrevista amb el tutor sempre que ho creguin oportú encara que no hagin estat convocades per aquest. Han de trucar i indicar el nom de l’alumne, curs i grup i tutor assignat. El centre també disposa d’una Orientadora i d’unes hores d’atenció d’una infermera. Es pot demanar el seu assessorament i es garanteix la confidencialitat de la consulta.

AJUDA DE LA FAMÍLIA L’escola no és l’única que té responsabilitats en l’educació dels adolescents. El paper educatiu i socialitzador de la família és fonamental. Per això és important tenir cura de certs aspectes que resumim en aquests decàlegs. Decàleg per a pares i mares en l'acompanyament escolar a casa 1.

Tenim cura que el nostre fill vagi a l'Institut cada dia i puntualment, portant tot el material necessari: llibres de text, agenda, carpeta, fulls o llibretes, estris per escriure, etc. 2. Reservem un espai a casa per a l'estudi amb totes les condicions necessàries. 3. Parlem amb el nostre fill de la importància que té esforçar-se per treure resultats més bons. 4. Ajudem el nostre fill a planificar-se el temps d'estudi i a fer deures segons les seves necessitats. 5. Confiem en les capacitats del nostre fill per aprendre i li ho fem saber. 6. Ens interessem per tot el que aprèn el nostre fill a l'escola i intentem que ho apliqui a la vida diària (participant a l'hora de comprar, redactant el menú de la setmana...). 7. Tenim cura que el nostre fill faci els deures, l'orientem si cal, però entenem que és important que sigui ell qui realitzi les tasques escolars. 8. Animem el nostre fill a llegir cada dia i afavorim oportunitats per llegir plegats. 9. No parlem malament d'un docent davant el nostre fill; és important que mantingui un respecte envers ells. Quan detectem un possible problema amb un docent hi parlem directament. 10. Parlem amb el nostre fill sobre els seus interessos acadèmics i l'ajudem a prendre decisions de futur tenint en compte els seus interessos, les seves capacitats i les orientacions que hem compartit amb el seu tutor o tutora. Decàleg per a pares i mares en la tasca d'educar 1. 2.

Som un model positiu per al nostre fill, per als altres i per a nosaltres mateixos. Pare i mare procurem compartir els mateixos criteris respecte a l'educació del nostre fill i mostrar coherència entre què diem i què fem. 3. Eduquem el nostres fill perquè sigui responsable de les seves accions. 4. Ajudem el nostre fill a prendre decisions a curt termini i a llarg termini, a aprendre dels errors i a acceptar, sense reserves, les seves equivocacions, limitacions i frustracions. 5. Ens interessem per les relacions que el nostre fill té amb els seus companys i companyes i amb els adults amb qui està en contacte. 6. Procurem trobar el moment oportú per parlar amb els nostres fills i per escoltar-los, mantenint una actitud comprensiva i positiva, però també ferma i amb criteris clars. 7. Ens assegurem que el nostre fill surti de casa ben esmorzat i s'endugui un petit entrepà a l'escola. 8. Procurem que el nostre fill dormi les hores necessàries per a la seva edat i establim l'hora d'anar a dormir i de llevar-se. 9. Procurem que el nostre fill participi en activitats de lleure i compromís cívic. 10. Coneixem allò que el nostre fill veu a la televisió i a Internet i, si cal, l'orientem.

4


Decàleg per a pares i mares en la participació en el funcionament del centre educatiu 1.

Entenem que l'escola és la institució encarregada de l'aprenentatge acadèmic, un lloc on el nostre fill ha d'aprendre a relacionar-se i a interactuar de manera positiva amb els altres. 2. Hem compartit a casa els continguts de la carta de compromís educatiu i l'hem retornat signada al centre educatiu. 3. Tenim coneixement del funcionament del centre i dels projectes que s'hi desenvolupen. 4. Assistim a les reunions convocades per l'Institut. 5. Mantenim contacte regular amb l'escola i amb el tutor. 6. Compartim amb el tutor el seguiment dels nostres fills, ens posem d'acord per actuar de manera coherent família i escola, i donem suport a les mesures que aquesta determina. 7. Participem en l'elecció dels nostres representants en les eleccions del consell escolar del centre i ens informem sobre les decisions que s'hi prenen. Coneixem els representants de mares i pares i les seves funcions. 8. Formem part de l'AMPA de l'Institut i hi participem de manera activa. 9. Sempre que és possible, ens oferim a l'Institut de manera voluntària per col·laborar amb tot el que calgui. 10. Participem en les activitats que es fan en el centre educatiu.

LLIBRES DE TEXT Els llibres de text són una eina imprescindible pel desenvolupament de les classes. Cal que tots els alumnes tinguin els llibres que l’Institut demana. La compra dels llibres és lliure, l’Ajuntament de Santa Coloma ja no finança el preu dels llibres, per la qual cosa el nostre Institut mitjançant l’AMPA ofereix el servei de socialització de llibres de text. L’AMPA compra els llibres i realitza un “lloguer” per un preu reduït. Aquests diners serveixen per anar substituint els llibres que s’han de comprar de nou. Els llibres que es lloguen s’han de folrar. Cal cuidar-los. Els llibres socialitzats no es subratllaran ni s’escriurà res en ells. La reposició dels llibres perduts, sigui quina sigui la causa, serà a càrrec de la família.

ORDINADORS PORTÀTILS L’Ajuntament de Santa Coloma aporta una subvenció de 150 euros per a la compra d’ordinadors portàtils. Amb aquests diners l’Institut disposa d’uns portàtils que l’alumnat pot fer servir a la classe quan el professor ho considera oportú. L’ús d’aquests ordinadors és exclusivament educatiu: a l'Institut no es poden fer descàrregues de música, pel·lícules, jocs. No es poden utilitzar el correu electrònic personal o de xarxes socials (Facebook, etc) excepte si el professor ho considera com una eina de treball per a la seva matèria i dóna permís per a la seva utilització.

ACTIVITATS I PROJECTES Les sortides i les activitats del centre són curriculars i d’assistència obligada per tothom. És important col·laborar al màxim amb l’institut per facilitar les gestions que qualsevol activitat extra implica. L'Institut porta a terme una sèrie de projectes: Cartas de Ida y Vuelta, Pla Integrat de Llengües 3 Estrangeres (PILE) i l’ensenyament científic basat en el treball competencial (Projecte C ).

REGULACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE La convivència al centre vindrà regulada per la Normativa d’Organització i Funcionament del Centre i, en tot cas, pel capítol II de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i els articles 23, 24 i 25 del Decret d’Autonomia dels Centres. L’horari general és de 8.15h a 14.45h tots els dies. L'accés de l'alumnat serà per la porta del pati que s’obrirà a les 8.10h i es tancarà a les 8.20h. La puntualitat és un deure. Les portes de l’Institut es tancaran a les 8.25h, tot l’alumnat que hi arribi més tard no podrà entrar fins l’hora següent (9.15h). L’assistència a classe és obligatòria i es portarà el control dels retards. L’alumnat té l’obligació de justificar les faltes en el termini d’una setmana al seu tutor amb el full de justificació de faltes. S’ha de portar algun tipus de justificant oficial. Si utilitza el servei d’autocar, també s’haurà de justificar a la monitora per a no perdre el dret d’ús. No es poden utilitzar els mòbils ni aparells electrònics dins l’aula, sense el permís explícit del professor. El professorat pot requisar qualsevol dispositiu electrònic del qual es faci un mal ús i es retornarà a la 5


família quan el vinguin a buscar. L'Institut no és responsable de cap sostracció, pèrdua o deteriorament dels dispositius electrònics privats i no iniciarà cap mena de gestió o denúncia amb les autoritats. No poden sortir del centre sense permís. L’agenda és una eina de comunicació entre les famílies i l'Institut, i és el recordatori per a l’alumnat de totes les coses que s’han de fer. Cal portar-la cada dia a classe. L'AMPA obsequia als alumnes de l'ESO que en són socis amb una agenda escolar.

TRANSPORT ESCOLAR El servei d’autobús és d’ús voluntari i té unes normes d’obligat compliment. El personal encarregat d’aquest servei té la mateixa consideració i capacitat de sanció que la resta del personal del centre. L' incompliment de les normes suposa la pèrdua d’aquest dret i la no assistència a les activitats del centre. L'horari de les parades de l'autobús és: Pujada Baixada Pl. de les Palmeres 7:45 15:10 Metro Fondo 7:50 15:05 Rambla St. Sebastià/Irlanda 7:55 15:00 Església 8:00 14:55

QUALITAT DELS SERVEIS Les possibles queixes en relació als serveis que presta el centre i/o els seus professionals podran adreçar-se al tutor i/o a la Direcció del centre. Durant el curs 2013-2014, l’horari d’atenció a les famílies per part de la directora serà el dimarts, de 11:45 a 12:45h. Per tal de garantir que puguin ser ateses, cal concertar l’entrevista amb antelació. En cas d’urgència, les famílies seran ateses sense cita prèvia pel membre de l’Equip Directiu que en aquell moment cobreixi la guàrdia de direcció. A la Secretaria del centre podreu resoldre qualsevol problema referent a la documentació acadèmica. L’horari d’atenció al públic és de 9:00h a 14:00h, de dilluns a divendres.

CURRÍCULUM Matèries del curs i equip docent Llengua catalana i literatura

3h

Llengua castellana i literatura

3h

Comprensió lectora

1h

Llengua estrangera

3h

Matemàtiques

4h

Ciències de la naturalesa

3h

Ciències socials, geografia i història

3h

Educació física

2h

Música

3h

Tecnologia

2h

Matèries alternatives a la religió

2h

Tutoria

1h TOTAL 30h

6


Matèries alternatives a la religió Introducció a la informàtica d’usuari

Juan Carlos SanJosé

Creativitat i expressió

Sol González

Educació física (esports col·lectius)

Carmelo Vargas

Com parlar en públic (català oral)

Dolors Borrego

Institut Torrent de les Bruixes C/ Santa Eulàlia, s/n 08921 Santa Coloma de Gramenet Tel. 93 468 58 85 iestorrent@xtec.cat http://www.xtec.cat/iestorrent/

7

Guia per a les families 1r eso  
Guia per a les families 1r eso  
Advertisement