Page 8

Nationellt kvalitetsregister för cerebral pares Det nationella kvalitetsregistret för cerebral pares - CPUP - startades 1994, ursprungligen främst för att förbättra behandlingen av unga CP-skadade. Numera innefattar det också vuxna med cerebral pares.

B

arn med CP har på grund av spasticitet och muskelsvaghet ofta en obalans av krafterna som verkar över rygg och leder. Detta ger dem en risk att utveckla kontrakturer, skolios och i höften luxation. Höftluxation hos barn med CP är ett mycket bekymmersamt tillstånd. Luxationen medför ofta en svårbehandlad smärta. Smärtan leder till ökad spasticitet som i sin tur leder till ökade kontrakturer och skoliosutveckling. Dessa komplikationer till CP-skadan medför att barnen får problem att hitta bra sittställning och liggställning och det försvårar starkt deras möjlighet att stå och gå. Förebyggande behandling mot höftluxation Risken att utveckla höftluxation hos barn med CP är 10-15%. Det är sedan mer än 50 år tillbaka känt att man i många fall kan förhindra uppkomsten av höftluxation med förebyggande behandling. I den förebyggande behandlingen ingår kontrakturprofylax med ortoser och bra positionering i liggande och sittande. Inte sällan krävs dessutom operation; adduktor-psoastenotomi, variserande proximal femurosteotomi och/eller bäckenosteotomi för att förhindra luxation (se Figur). Det enda sättet att kontrollera utvecklingen av höftleden för att kunna gripa in med förebyggande behandling är att följa den både med regelbundna kliniska och röntgenologiska kontroller. För mer än 50 år sedan infördes obligatorisk undersökning av alla nyfödda barn i Sverige för att förhindra höftluxaton. Risken för ett i övrigt friskt barn att drabbas av höftluxation

8 Ortopediskt Magasin 4/2011

Av Gunnar Hägglund Höfterna röntgenkontrolleras enligt framtaget vårdprogram, för barn i riskgrupper oftast en gång årligen. Allt är webbaserat och i realtid ser behandlande team barnets utveckling. Man kan på så vis tidigt upptäcka försämring och sätta in förebyggande behandling. Resultat

är 1 på 1000 födda. Dessa i övrigt friska barn med höftluxation har inga smärtor från höften, och luxationen kan oftast behandlas med gott resultat om den upptäcks inom rimlig tid. För barnen med CP har vi således lika länge vetat att vi kan förhindra höftluxation. Risken för dessa barn att drabbas av är etthundra gånger större. Vi vet att de flesta får svårbehandlade smärtor och andra komplikationer. Vi vet att när väl luxationen skett är resultaten av behandling dåliga. Uppföljningsprogram Mot bakgrund av denna kunskap - vi hade ett flertal barn med CP som utvecklade höftluxation och svåra kontrakturer och vi visste att vi troligen kunde förhindra åtminstone en del av dessa med ett annat arbetssätt - utarbetades i Skåne och Blekinge ett strukturerat uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP) med start 1994 tillsammans med barnortopeder, habiliteringsläkare, sjukgymnaster och ortopedingenjörer, . I CPUP kontrolleras barnet av sin sjukgymnast och arbetsterapeut 1-2 gånger per år.

Efter 10 år med CPUP kunde vi 2005 visa att det gick att förhindra höftluxation vid CP i en totalpopulation barn med CP. Av de 2800 barn som är med i CPUP i Sverige idag har åtta (0.02%) höftluxation. De flesta av dessa åtta barn har bedömts vara för svårt sjuka för att klara en höftoperation. Vi har också visat att andelen barn med svåra kontrakturer och andelen barn med operationskrävande skolios minskat. Stor uppslutning CPUP blev 2005 nationellt kvalitetsregister och hela landet deltar sedan dess i CPUP. Norge kom med i samarbetet 2006 och sedan 2009 är CPUP nationellt kvalitetsregister även i Norge. Region Syddanmark anslöt sig 2010 och ytterligare två av Danmarks fem sjukvårdsregioner planeras bli anslutna inom de närmsta två åren. På Island, i Skottland, delar av Tyskland och Australien pågår planering för deltagande. Att så många följer barnen med CP på ett likartat standardiserat sätt medför att vi får unika möjligheter att jämföra olika behandlingsmetoder och bedriva forskning kring CP med stora totalpopulationer. CPUP-baserade undersökningar ingår för närvarande i fyra doktorandprojekt och sedan start har 18 ve-

Ortopediskt Magasin 4 2011  
Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Advertisement