Page 61

kunskapsportfölj. Ostrix bör övervaka det ortopediska kursutbudet, och ev hjälpa till med kvalitetsgranskning av detta. Samtliga kurser bör annonseras på SOF:s hemsida. Ostrix bör rekommendera vilket utbildningsmateriel som skall finnas på varje klinik för den basala kirurgiska träningen. Enligt Rickard Wallensten bör det individuella ST-kontraktet innehålla en detaljerad planering av det första året med placeringar, kurser och möten m.m. Därefter kan programmet ha en mera översiktlig planering. Det är viktigt att studierektorn har mandat från verksamhetschefen för sitt uppdrag. Anders Gustafsson från Skövde beskrev svårigheterna att fullt implementera en ideal ST-utbildning gentemot de förväntningar som arbetsgivaren har med produktionsmål och kostnader. Anders Wykman betonade att det är såväl den lokala studierektorn som verksamhetschefens ansvar att tillse att en fullgod utbildningsmiljö kan erbjudas. Jourarbetet bör utgöra maximalt 20-25% av arbetstiden. Det är viktigt att handlaren har både reell och formell kompetens att handleda. Undervisning och kunskapskontroll skall ske kontinuerligt genom s.k. micro-teaching. BOA (British Orthopaedic Association) har ett protokoll för standardoperationer. Richard Wallensten översätter det till svenska förhållanden. Lokala skillnader i verksamhet Tore Dalén påpekade det viktiga att alla STläkarna får en bred utbildning. Detta kan vara ett problem på universitetskliniker med hög subspecialisering, men även på kliniker som fått sin verksamhet beskuren p.g.a. diverse organisationsförändringar. Dessa ST-läkare måste få möjlighet att arbeta med den ”vanliga” ortopedin och inte enbart den högspecialiserade. Anne Garland betonade vikten av att man från början klargör för ST-läkaren att denne under en period kan bli tvungen att göra en del av sin placering på annan ort för att tillgodogöra sig en komplett utbildning. Hampus Mörner anmärkte att det måste ligga i ST-läkarens intresse själv medverka till att utbildningen får tillräcklig bredd. Rickard Wallensten framhöll att Ostrix har en viktig funktion för att harmonisera ST-utbildningen över hela landet. Roger Skogman hävdade att Ostrix ska försöka påverka SKL att ta fram ett adekvat kursutbud. Flera viktiga kurser saknas idag, och ingen organisation, tycks ha något formellt ansvar för att producera kurser.

Avtalet mellan landstingen och industrin har minskat kursutbudet generellt, och incitamenten för enskilda kursentreprenörer har kringskurits. Rickard Wallensten menade att den administration som åligger en kursgivare i kombination med avsaknad av incitament är en viktig orsak till att flera kurser försvunnit. En ”loggbok” för ST-läkaren kanske skulle kunna vara något att ta fram? Anne Garland påpekade att Kompetens­ portföljen fortfarande är ett fungerande alternativ för detta. Arkan Sayeed-Noor beklagade att det saknas kurser såväl inom i ortopediska tumörsjukdomar som ortopediska infektioner, och Helena Edebo påpekade att det saknas en grundläggande kurs i ”Basal ortopedisk/kirurgisk teknik ”motsvarande kirurgernas BKT. Även lokala och regionala kurser kan utannonseras via SOF:s hemsida www.ortopedi.se om de är öppna för andra än enbart lokala STläkare. Michael Ullman påpekade att kraven för att ett utbildningstillfälle skall vara en kvalificerande kurs, enligt SoS definition, är att det rör sig om en schemalagd undervisning med ett program, kunskapskontroll samt en tidsmässig omfattning om minst tre timmar. Av den anledningen är de regionala utbildningar som hålls månatligen lämpliga att kvala in som fullvärdiga medlemmar i kurslandslaget. Anders Wykman: SOF:s utbildningsutskott har en reell om än inte formaliserad funktion för bedömning och auktorisering av kurser. Kvalitetskontroll och feed-back Hampus Mörner efterlyste en mer strukturerad utvärdering av ST-läkarens kompetens med en fortlöpande kunskapskontroll; hur lösa detta lokalt? Varje klinik eller sektion skall tydligt definiera vad som förväntas av den nytillträdde ST-läkaren. Vilka ingångskunskaperna och färdigheterna bör vara, och vad denne förväntas fullgöra och lära sig under sin placering. När placeringen sedan avslutas skall man genomföra ett avslutningssamtal och ge ömsesidig (konstruktiv) feed-back. Tore Dalén påpekade att exempelvis inom området Ryggkirurgi bör ST-läkaren (under handledning) kunna operera ett diskbråck, han framhöll Danderyds sjukhus som ett gott exempel. Rickard Wallensten beskrev Royal College of Surgeons utbildningsprogram med kunskapskontroll online. Två årliga ”UEMS interim ex-

ams” med möjlighet att få CME poäng (något som inte är aktuellt i Sverige). Vetenskapligt arbete Ostrix föreslår, i enlighet med rekommendation från Svenska Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet och SOF, att man anslår 10 veckor arbetstid för det vetenskapliga arbetet inklusive delmål 19 och 20. Respektive klinik står för lönemedel under denna tid. Handledare för det vetenskapliga arbetet ska vara disputerad, men inte nödvändigtvis ortoped. Det vetenskapliga arbetet ska publiceras eller presenteras som föredrag under Ortopediveckan eller delförenings möte eller som poster. SPUR och Ipuls Spurinspektionerna kommer i fortsättningen att adminstreras genom Ipuls. Anne Garland beskrev bakgrunden till detta. Det görs dels för att kunna konkurrensutsätta verksamheten, men även för att kunna göra samordningsvinster genom att inspektera flera specialiteter samtidigt. Man avser även att göra en revision av poängsystemet. Man har noterat problem med den allt mer drivna subspecialiseringen inom flera specialiteter. Vissa sjukhus genomför inte alla ingrepp som en ST-läkare bör ha kännedom om vilket i sig tvingar fram en ökad rörlighet och beredskap för ST-läkarna att komplettera sin tjänst på flera sjukhus. Konsensus förelåg avseende lämplig tidsmässig omfattning av en ryggplacering var cirka tre månader, frågan berördes på begäran av Mattias Anderson, studierektor i Östergötland. Avseende årets ortopedexamen har man återigen noterat samma problem som tidigare nämligen bristande undersökningsteknik. Länkar till bra instruktionsfilmer på Youtube finns på SOF:s hemsida. Revision av Den Nya Målbeskrivningen berördes; skall Ostrix åta sig detta? Eventuellt i samarbete med Epiphysen? Officiellt mandat (samt ersättning) för detta saknas dock och bör bedömas av SOF:s styrelse.

Roger Skogman

överläkare, Falu lasarett

Anders Wykman

docent, överläkare, Helsingborgs lasarett

Michael Ullman

med dr, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

Ortopediskt Magasin 4/2011 61

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy