Page 45

...men här för man en inte fullt lika säker tillvaro.

när ni gjort det”) är resultatet av en rutin som förmodligen införts på förekommen anledning... Hur många av 1 600 000 påbörjade elektiva ortopediska operationer slutade i totalhaveri och med dödsfall som följd? Ingen vet, men vi vågar sätta varsin månadslön på att det var fler än en. Vad vi däremot vet är att följsamheten till överenskomna och fastställda rutiner är betydligt lägre i västerländsk sjukvård än inom trafikflyget. Även inom svensk ortopedi finns självrapporterade brister i följsamheten till överenskomna rutiner (Figur 1). Få enheter kan sanningsenligt rapportera 100% användning av WHO:s checklista inför operation. Säkerhetskultur behövs ”SÄKERHET” kan uttolkas ”SÄKERställande av verksamHET”. Ett säkert system kan definieras av att det som är avsett att göras blir gjort, och det som inte ska göras eller hända inte blir gjort eller händer. För att detta ska uppnås krävs flera saker; bland annat en säkerhetskultur, en insikt om att vi arbetar i en miljö med höga risker, men

också system för att säkra att det som ska göras också blir gjort. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett åtgärdspaket med 8 punkter för att öka patientsäkerheten (Figur 2). Paketet är baserat på ett ursprungligt arbete från Institute for Healthcare Improvement (IHI), och är bevisat effektivt för att reducera förekomsten av komplikationer inom de 8 områdena. De är: 1) vårdrelaterade urinvägsinfektioner, 2) infektioner vid (centrala) venösa infarter, 3) postoperativa sårinfektioner, 4) läkemedelsfel i vårdens övergångar, 5) läkemedelsrelaterade problem, 6) fall och fallskador, 7) trycksår, samt 8) undernäring. Och, givetvis, om inte dessa åtgärder regeloch rutinmässigt utförs, minskas inte förekomsten av komplikationer. Detta kan sägas vara självklart, men är tyvärr ett ganska vanligt scenario. SOF:s patientsäkerhetskommitté har sedan 2008 arbetat med olika ingångar för att öka patientsäkerheten inom svensk ortopedi. På många kliniker har man kommit långt med att arbeta strukturerat med frågan, medan andra

kliniker står i början av en sådan satsning. En ofta återkommande fråga är: ” -Ok, det verkar vettigt att jobba med detta, men hur kommer vi på vår klinik enklast igång?” Vår övertygelse är att man skall börja med det som är enkelt, evidensbaserat, och som har störst kvalitetshöjande effekt. Vi har därför under 2011 tagit fram ett verktyg som ska kunna påvisa om brister finns i efterlevanden till SKL:s åtgärdspaket och hur bristerna i så fall ser ut och kan åtgärdas. Målet är att efter genomgång kunna ge ett konkret förslag till hur enheten kan arbeta med att bli bättre; ett recept för att bli bättre. Beskrivning Verktyget utgår från åtgärdspaketet. Rökstopp i samband med operation följs upp separat, trots att det ingår som en av fyra punkter i delen Postoperativa sårinfektioner. Under en ”patientsäkerhetsrond” gås samtliga patienters journaler igenom. Patienterna kan vara för stunden inneliggande, eller vara vårdade ett tag bakåt i tiden och nu hemskrivna. Följsamheten graderas och poängsätts. En förutsättning är att ”inte dokumenterat = inte gjort”.

Ortopediskt Magasin 4/2011 45

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Advertisement