Page 34

Överläggning på hög nivå inför Ortopediveckan i Kristianstad. T.h. Trefaldighetskyrkan, Ivösjön och Kristianstads centrum.

Ortopediveckan 2012:

Från ST till Nobel... Upprepning är all kunskaps moder. Välkommen till Kristianstad, till Ortopediveckan 2012 i Kristianstad, med start den 3 september 2012 (vecka 36)!

O

rtopediska kliniken HässleholmKristianstad-Ystad servar större delen av östra Skånes befolkning med ortopedi. Vi har organiserat oss så att vi i Hässleholm bedriver större delen av vår planerade kirurgiska verksamhet inom såväl sluten- som öppenvård. Akutverksamheten är förlagd till Kristianstad och Ystad, men vi bedriver viss poliklinisk kirurgisk verksamhet även där. Vi genomför gemensamt cirka 4600 operationer per år fördelat på ungefär en lika tredjedel ledplastiker, planerad öppen-

34 Ortopediskt Magasin 4/2011

Av Mats Molt vårdskirurgi och akutkirurgi vardera. Kliniken innefattar Skandinaviens största enhet för höft- och knäledsplastikoperationer med ledplastik, och arbetar parallellt intensivt med att bygga ut forskningsverksamheten.

trappning av arbete som bör komma nu under vintern. Det skall förstås bli oerhört spännande att se om vi ror iland de idéer och tankar som vi har om hur “vår” Ortopedivecka skall gestalta sig.

Aldrig i fas

Specialist-torsdag

Förberedelserna inför Ortopediveckan ligger aldrig i fas om vi förstått konceptet rätt. Nervositeten har inte fullt ut infunnit sig ännu, utan vi ser med tillförsikt fram emot den upp-

Vi satsar på att kunna erbjuda ett så intressant och omfattande vetenskapligt program som möjligt, samt på att hålla mötesdeltagarnas intresse uppe under hela veckan. Programmet

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Advertisement