Page 19

Guldchans!

10 0 0 0 0:…till årets bä sta avhandling

Svensk Ortopedi sk Förening har sluta t atöver t årlig lanbehar det tidenutvecklats under trekompensationsårs tid utse Åretför mekanismer de bortfall har, och s Bästa Ortopeindividen diska dessa vill man naturligtvis inte behandla. Det Avhandling. Stip endiesumma senare skulle ju kunna innebära att man ”stjäluppgår till 100 00 0:-. TäKompensationsmekavlingen per” snarare än hjälper. pågår under åren 20 , 20del nismer försvinner till09viss efter 10 oc h framgångs2011.. Följande kr rik behandling avite deriprimära konsekvenserna er gäller för (felställningarna). beslut:

Vid spastisk unilateral CP (tidigare kal�• Stipendisökan den skall var lad hemiplegisk CP) har oftast en a medle m i patienterna SOF. • Stipendisökan den utses av sty relsen för god gångförmåga. Även om funktionsnedsättSOF och priset delas ut i samband me d årsmötet. •ningen Stipendisökan ärden relativt lindrig är oftast gångmönstväljs ut bla nd de kandidate som med börja r n kalenderå ret uppenbart avvikande och det föreligger en ret 2009 under året försvarat sin avh andling och anm ält den uttalad asymmetri. Under senare år har sotill tävlingen genom att skriva en kor t sam nfattn i Or ingobjektivt mäter topediskt magas mätmetodermasom fistikerade in för publikat ion senast i nummer 2 (vå ren) 2011. och muskelegenskaper utveckgångmönster • Stipendiet till delas den perso lats. Dessutom harn som intresset under året för att undersöka skrivit den avhandlin g som bedöm s komma att medfö livskvalitet ökat. ra störst nytta för ortopedin i framtide • Stipendiet är perso För att bättre förstå denn.komplexa funktion nligt. som utgör och för att kunna utveckla Skicka senastgåendet den 15 april 201 1 din avhandlin och en kort för g klaring varför behandlingsprogram mer kunskap. just den börbehövs årets bästa till bli : Docent Ander s Wykm an, av självkänsla och självbilden HelsinKartläggning Ort klin, gborgs lasare tt, 251 87 He lsingborg. e-post: anders .wykman@ska bidra till en ökad medvetenhet kan dessutom ne.se om vad dessa tonåringar och unga vuxna anser viktigt och vad för behandlingsmål de prioriterar.

Bäckenhöjd, femuroch tibialängd liksom talus- och calcaneushöjd mäts på magnetkamerabilder.

SOFHÖRNAN

Gångcykel med först stöd och därefter svängfasen, där de olika händelserna (events) är angivna. Muskler som arbetar koncentriskt är höftextensorer, plantarflexorer och höftflexorer.

Självkänsla och gångmönster Med tredimensionell gånganalys registreras rörelsemönstret, och den kraftutveckling som de olika muskelgrupperna genererar under gångcykeln beräknas i tre plan (sidoplan, frontalplan och rotationsplan). Muskler som arbetar med förkortning (koncentriskt) bidrar till att vi rör oss framåt verkar framförallt i sidoplanet. Magnetkameraundersökning används för att mäta muskelvolym och benlängd. Självkänsla mäts med det validerade självrapporterande frågeformuläret ”Jag tycker jag är”. Känsla av sammanhang (KASAM) mäter självbilden och EQ-5D är en kort enkät som värderar livskvalitet. Vid undersökning av gångmönstret fann vi att 23% av de 112 undersökta barnen inte kunde klassificeras med den allmänt använda Winters klassifikation. Alla hade mindre påverkan på rörelsemönstret i sidoplanet men var ändå inte normala. Vi föreslår att Winters klassifikation modifieras med tillägga av denna nya grupp, typ 0, vilket gör det möjligt att klassificera alla patienter med unilateral CP.

Sidoskillnader i tvärsnittsarea på lårnivå med magnetkameraundersökning.

Vadmuskulaturen på den involverade sidan hade inte förvånande en mindre kraftutveckling jämfört med den friska sidan och kontrollgruppen. Däremot hade höftsträckarna ökat muskelarbete på både den involverade och den icke-involverade sidan, jämfört med kontrollgruppen, vilket tolkas som en kompensationsmekanism. Avvikelser i armrörelser Benlängdsskillnaden var i 14 av 44 fall större än 15mm och låg framförallt på tibianivå, vilket kan vara av vikt att veta inför eventuell behandling (fyseodes). Musklerna på den involverade sidan är signifikant mindre, i synnerhet distalt, jämfört med den icke-involverade sidan. Samband finns mellan muskelvolym och kraftutveckling men är inte uttalad vid gående. Därför övervä-

ger sannolikt fördelarna med bättre positionering av extremiteten vid gående efter sen- och muskelförlängningar över risken med försvagning vid operation. Tonåringar och unga vuxna med unilateral CP har en lägre självkänsla än kontrollgruppen och det finns ett samband med avvikelser i armrörelser vid gång. Det behandlande teamet bör vara medvetet och uppmärksamt på detta inför bedömning.

Jacques Riad

överläkare, Kärnsjukhuset, Skövde

Ortopediskt Magasin 4/2011 19

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Advertisement