Page 17

Bild 8. Viloortoser: Oledad Afo, ledad Kafo och ställbar abduktionsortos.

familjerna att hitta tillfällen i vardagen där det passar att använda denna typ av ortoser. Ett av syftena med uppföljningsprogrammet för CP (CPUP) är att förhindra uppkomst av svåra kontrakturer och behandling med ortoser är idag en del i detta arbete. Det är en viktig aspekt som måste beaktas vid utformning av alla ortoser då det är den totala påverkan på mus-

kuloskelettära strukturer, både under gång och i vila, som är den samlade ortosbehandlingen för varje individ. Ortosbehandling grundar sig mycket på klinisk beprövad erfarenhet och baseras på varje individs unika situation. Resultaten från ISPOs konsensus konferens från 2008 visar att man med hjälp av AFO kan påverka både tid-

och distansparametrar samt kinematiska och kinetiska parametrar för de nedre extremiteternas leder. Ortosbehandlingens betydelse för användaren på lång sikt och vilken betydelse ortoser har för funktion och delaktighet i samhället är dock ett viktigt framtida forskningsområde.

Tina Andersson

ortopedingenjör, MSc, TeamOlmed, Barn & Ungdom, Stockholm Referenser från författaren på begäran.

STIFTELSEN SKOBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND Ledigförklarar forskningsanslag för: Vetenskaplig forskning angående skodons och annan skobeklädnads betydelse för folkhälsan, framförallt i frågan om påfrestningar på fötter, knän, ryggar och nackar. • Den avkastning av stiftelsens medel som är disponibel för ansökan uppgår för år 2012 till ca 600.000 kr. • Ansökningsblanketter kan rekvireras genom Sonia Johansson, Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala, tel 018–611 44 67, sonia.johansson@akademiska.se. • Ytterligare information genom professor Olle Nilsson, tel 018–611 44 69. Ansökan i 5 exemplar ska senast den 3 mars 2012 vara stiftelsen tillhanda på adress: Olle Nilsson Inst för kirurgiska vetenskaper Enheten för ortopedi Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA

Ortopediskt Magasin 4/2011 17

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy