Page 16

Bild 4. Golvreaktionskraftens verkan på knäoch höftled under stödfasen. Bild från: Owen. E. (2010). The importance of being earnest about shank and thigh kinematics especially when using ankle-foot orthoses. Prosthetics and Ortothotics International 34 (3), 254-269.

kombinationen som är den slutgiltiga ortoslösningen menad att påverka barnets gång (bild 3). AFO-skokombinationen och dess inställning har betydelse för golvreaktionskraftens (GRKs) verkan på proximala leder och påverkar därmed både kinematiska och kinetiska parametrar för de nedre extremiteternas leder (bild 4). Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa biomekaniska förändringar inte behöver vara målet i sig utan snarare används som ett verktyg i arbetet med att uppnå en för barnet förbättrad gångfunktion. Det är därför av vikt att vid förskrivning av gångortoser ha förståelse för både typiskt utvecklad gång och kompenserande gångstrategier och förskrivningen måste utöver barnets kliniska status och situation grunda sig på en noggrann analys av barnets rörelsemönster. TeamOlmeds avdelning Barn & Ungdom har numera ett 2-d gång­analyssytem med kraftplatta vilket vi ser som ett välbehövligt arbetsredskap i denna mycket precisa uppgift där små skillnader kan ha stor betydelse för resultatet. Det ger oss förbättrade möjligheter i arbetet med gångortoser, både tillsammans med kollegor på den ortopedtekniska avdelningen och i teamet, men även möjlighet att visa föräldrar och barn hur och varför ortoserna är utformade som de är. I International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) sammanfattning vad gäller konsensus inom ortosbehandling för personer med CP framgår vikten av att både kliniskt och inom forskning tydligt beskriva ortosutformningen och att använda den nomenklatur International Organization for Standardization (ISO) tagit fram för att på så sätt förbättra förutsättningarna för ökad kunskap inom ämnet. Som kvalitetssäkring använder vi tekniska arbetsdokument för varje gångortos där vi benämner ortoser utefter ISOs nomenklatur och

16 Ortopediskt Magasin 4/2011

Bild 5. Från avgjutning till Afo-skokombination med adekvat inlodning. Kompensation för plantarflekterad fotledsvinkel i ortos.

Bild 6. Ståskal med nackstöd och x-sele. Bild 7 (t.h.). Digital modellering inför tillverkning av ett ståskal med abducerade höftleder.

beskriver AFO-skokombination i mer detalj såsom vald fotledsvinkel i ortos, dess inlodning samt sulans utformning. Det är viktig information för att vi ska veta hur AFO-skokombinationen påverkar användaren i de olika gångfaserna men även för att vi skall kunna återskapa eller förändra vid nästa förskrivning (bild 5). För barn som saknar stå och gåfunktion är ståskal ett vanligt och ofta mycket konkret hjälpmedel (bild 6). Utöver förändrad kroppsposition och bättre förutsättningar för postural kontroll kan barnet med ett ståskal uppnå andra sociala och personliga vinster som att bli mer aktivt vid ett bord och underlätta till ögonkontakt med människor i sin närhet. Ståskal förskrivs även i kontrakturprofylaktiskt syfte och kan därför vara aktuellt även för barn med stå och gåfunktion. Det pågår idag en intressant diskussion om ståskal med abducerade höftleder kan vara en lämplig postoperativ behandling vid mjukdelskirurgi av

höftledsadduktorer/flexorer med anledning av risk för höftledsluxation (bild 7). Viloortoser används för att positionera en led och ofta med målet att förhindra ledfelställning och/eller bevara eller öka ledrörighet. Vanligast förekommande viloortoser för de nedre extremiteterna är AFO, knä-ortos (KO) och knä-ankel-fot-ortos (KAFO), där KAFO och KO kan kombineras med en höftabduktionsortos om syftet är att påverka höftledernas position (bild 8). Användarvänlighet viktig Denna typ av ortoser förskrivs både för dag­ ligt användande för att töja muskulatur över en viss tid, men även i samband med mer riktade behandlingsinsatser som vid kirurgi eller vid spasticitetsdämpande behandling. Utöver att ortoserna verkar över adekvat led på ett effektivt sätt är användarvänligheten viktig. Det är av förståeliga skäl ofta svårt för barnen och

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Advertisement