Page 1

PLASMA-electric displej

VĚC Prohlášení o shodě

Dodavatel: tornado cz, a. s. Výrobek : Plasma-electric displej Popis a určení funkce výrobku : Zařízení je určeno k reklamním účelům, prezentaci výrobků v oblasti in-store. Prohlašujeme na svou výhradní vlastní odpovědnost, že uvedený výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu na používání určeného použití a že byla přijata opatření, jimiž je zabezpečena shoda všech výrobků výše uvedeného typu a značky uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených nařízení vlády, která se na výrobek vztahují a s požadavky technických předpisů.

V Pardubicích

David Burkoň


PLASMA-ELECTRIC displej PLASMA-ELECTRIC display Ovládací manuál User manual

Vlastnosti Product Features • Dva základní provozní režimy: kontinuální generace efektu, audio aktivní generace efektu . Two basic operating modes: continuous generation of the effect, audio-active generation of the effect • Efekt reaguje na dotyk. The effect react on touch it.

Plasma-electric displej Instalační instrukce: 1) Umístěte plasma-electric displej na požadované místo tak, aby nedošlo k pádu či poškození. 2) Připojte přiložený AC/DC zdroj k displeji.. 3) Převodník zapojte do zásuvky (230V). 4) Pomocí přepínače zapněte displej do požadovaného režimu.

Plasma-electric display Installation instructions: 1) Place the plasma-electric display on the required place and take care to keep it undamaged. 2) Plug the attached AC/DC converter into the display. 3) Insert the driver power plug into the wall socket (230V). 4) Switch on the display to the required mode.

tornado cz, a. s. | Plasma Electric Display  

Plasma Electric Display www.tornado.cz

tornado cz, a. s. | Plasma Electric Display  

Plasma Electric Display www.tornado.cz

Advertisement