Page 1

Floatingdisplej Předměty levitující v prostoru budí neskonalý zájem kolemjdoucích a stávají se tedy velmi silným POP nástrojem.

futuristická technologie

velký prostor pro 3D realizace

Naše floating displeje využívají technologie levitace v elektromagnetickém poli. Propagovaný předmět může být buď zavěšen pod elektromagnetem (mezi dvěmi základnami ) nebo může levitovat jen nad spodní magnetickou základnou. Obě technologie mají své klady a zápory a je nutné tyto aspekty zvážit v ohledu na každý speciální projekt. Takovéto projekty vyžadují opravdu individuální přístup a velkou spolupráci našeho 3D designera.


FLOATING displej

VĚC Prohlášení o shodě

Dodavatel: tornado cz, a. s. Výrobek : Floating displej Popis a určení funkce výrobku : Zařízení je určeno k reklamním účelům, prezentaci výrobků v oblasti in-store. Prohlašujeme na svou výhradní vlastní odpovědnost, že uvedený výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu na používání určeného použití a že byla přijata opatření, jimiž je zabezpečena shoda všech výrobků výše uvedeného typu a značky uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených nařízení vlády, která se na výrobek vztahují a s požadavky technických předpisů.

V Pardubicích

David Burkoň


FLOATING displej FLOATING display Ovládací manuál User manual

Vlastnosti Product Features • Dva základní typy: 1) předmět levituje mezi dvěma elektromagnetickými základnami, 2) předmět levituje pouze nad spodní elektromagnetickou základnou. Two basic types: 1) the item is levitating among two electromagnetic bases, 2) the item is levitating above bottom electromagnetic base. • Vzhled celého displeje může být navrhnut a vyroben dle potřeb zákazníka. Appearance of the display can be designed and produced according to the customer‘s needs.

Floating displej Instalační instrukce: 1) Umístěte floating displej na požadované místo tak, aby nedošlo k pádu či poškození. 2) Připojte přiložený AC/DC zdroj k displeji. 3) Převodník zapojte do zásuvky (230V). 4) Opatrně zavěste levitující předmět do elektromagnetického pole. Doporučujeme umístit dlaň ruky mezi předmět a rám displeje do té doby, než si budete jisti, že je předmět stabilně usazen v magnetickém poli. Po té můžete opatrně uvést objekt do rotačního pohybu. Floating display Installation instructions: 1) Place the Floating display on the required place and take care to keep it undamaged. 2) Plug the attached AC/DC converter into the display. 3) Insert the driver power plug into the wall socket (230V). 4) Carefully hang the levitating item on the electromagnetic field. We suggest to keep hand among the item and the frame of the display till you are sure about the levitating stability. Than you can carefully make the item rotating.

tornado cz, a. s. | Floating Display  

Floating Display www.tornado.cz

tornado cz, a. s. | Floating Display  

Floating Display www.tornado.cz

Advertisement