Page 1

ÕPPEAASTA 2013/14

Kooli ekspress

TORMILIND Õppeaasta 2013/14 jääb ajalukku suurte muudatuste

OKTOOBER I VEERAND

keelele luua ühtne koolipere. Selle väljakujunemiseks on vaja aega, tuleb ühendada jõud ja austada erinevust senisest teadlikumalt. Ma usun, et me saavutame selle ühtsustunde ajapikku.

aastana

Linnajuhid on lubanud lähiajal arutada ka kooli nime muutmist endiseks Paldiski Gümnaasiumiks. Sellel sügisel toimus koolide ümberkorraldamine See annab meile võimaluse jätkata PG sümboolika Paldiski linnas. Kõik sai alguse Linnavolikogu otsu- kasutamist ja mulle tundub, et vana nimi on igati sest, mis tehti 22.märtsil 2012.a ja mille järgi otsus- sobilikum. tati korraldada ümber Paldiski Gümnaasiumi ja Teise suure muudatuse tõi endaga kaasa üleminek Paldiski Vene Gümnaasiumi tegevus, eraldades uuele õppekavale. 2014.a kevadest kehtivad täiesti mõlema kooli gümnaasiumiosad ja asutada nende uued gümnaasiumi lõpetamise tingimused. Lõpubaasil uus Paldiski Ühisgümnaasium. Volikogu hinklassi õpilastel seisavad ees matemaatika, eesti keenangul oli kahe kooli gümnaasiumiosa sulgemisele le ja võõrkeele riigieksamid. Lisaks ühe uurimuse alternatiiv nende ühendamine. kaitsmine ning kooli lõpueksam. Soovime abitu2013.a jaanuaris-veebruaris alustasime tegevuste rientidele innukat õppimist. kavandamist. Tegevuskava nägi ette uute põhimääKõik need muutused toimuvad aastal, mil me tähisruste ettevalmistamist, õppekavade uuendamist ja tame Paldiski eesti kooli 20.sünnipäeva. Juubeliaasmuude dokumentide ülekontrollimist. ta toob endaga kaasa uusi huvitavaid ettevõtmisi, Hiljemalt 1.aprilliks tuli esitada taotlus koolitusloa põnevaid üritusi ja kindlasti ka kohtumisi vilistlassaamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile. tega. Ootame ettepanekuid ja algatusi sünnipäevaKa päästeteenistus ja tervisekaitsetalitus pidid oma- ürituste osas. poolse kinnituse andma.

See ei ole veel kõik. Ka Kooli Ekspress tähistab juuKiirete muudatuste perioodil on vaja kõikide osa- belit. Sügisel 15 aastat tagasi sai alguse meie koolipoolte edasiviivat koostööd. Meie õpetajad tegid lehe traditsioon. Idee autor oli Urmas Uint, teda oma tööd pühendumusega ja nii saigi kõik alustatu aitasid Jaanus Saat ja Elo Venesaar. ning kavandatu teoks. Armsad õpilased! Kasutage oma vaimuerksust, mis Iga muutus tekitab pingeid ning tihti läheb palju teis olemas on ja avaldage oma mõtteid, ideid ning aega ja energiat muutustega kohanemiseks ja harju- kirjutage oma toredatest kogemustest kooli ajalemiseks. Katsume lihtsalt selles muutuses näha posi- hes. tiivset märki. Paldiski lapsed saavad ka edaspidi Alanud kooliaasta on tõeliselt väljakutseterohke ja kodulähedases gümnaasiumis käia. See on suur raske, aga kindlasti harukordne ning meeldejääv. võit, vaadates eesti haridusmaastikul toimuvat. Uus kool nõuab aga jätkuvalt pingutusi. Eesmärk Helve Mandzolo on vaatamata õpilaste ja õpetajate erinevale ema-


Intervjuu 1.klass klassijuhataja õp.Sveaga Iga õpetaja jaoks on uus

Mis ained tunduvad õpilastele kõige

õppeaasta omamoodi uus

rohkem meeldivat ja miks?

ja huvitav aga eriti põ-

Kehaline kasvatus, käeline tegevus.

nev on uus kooliaasta vastu võtta

Kehalises meeldib neile sellepärast,

1.klassi klassijuhatajana. Sellepärast

et nad saavad ennast seal välja elada

uuriski Kooli Ekspress 1.klassi klas-

ja käelistes tegevustes saavad nad

sijuhatajalt Svealt tema uue klassi

oma loomingut luua.

kohta.

Millised tunded teid valdasid, kui istusite esi-

Mis tunne oli võtta uued lapsed ja alustada

mese septembri aktusel laval koos oma uue

taas esimese klassiga?

klassiga?

See nõuab harjumist, et kõike peab mitu kor- Nagu iga aasta, kui uue klassiga alustan. Hinda õpilastele seletama. ges oli väike ärevus, et kuidas kõik kulgema Kuidas teile tundub, kuidas õpilased koolielu- hakkab. ga harjunud on?

Iseloomustage viie lausega oma klassi lapsi.

Vaikselt hakkavad juba harjuma ja kõigest aru Ühest lausest piisab - mürakarud poisid ning saama. vaiksed tüdrukud.

1. klassi õpilaste muljed Kas teile meeldib koolis käia, miks? Meile meeldib koolis käia, sest siin saab kehalise kasvatuse tunnis olla, sõpradega mängida vahetunnis ja siin saab palju targemaks. Milline aine on kõige põnevam? Meile meeldib kehaline kasvatus, sest seal saab joosta ja mängida. Kirjelda oma õpetajat ühe lausega. Meile meeldib meie õpetaja, ta on väga hea. Autor: Birgit Tomson

22


Inter

Uued õpetajad Kes olete ja kust tulete?

naasiumis muutusin natuke laisemaks, kuid lõpetasin siiski heade tulemustega

Olete juba esimese veerandi Nimi on Paldiski eesti koolis töötaendiselt nud. Millised on muljed? veel Regina Rahu ja tulen Millised on meie õpilased ja Saaremaalt. õpetajad? Kuidas sattusite meie kooli tööle?

Muljed on üldiselt positiivsed. Tegemisi on palju ja õpilased on tublid ja mis Kuna tulin Paldiskisse 2010.aasta sügisel tantsurin- põhiline - nad töötavad migi juhendajaks, siis alustan nuga tunnis ilusti kaasa. Eks nagu ikka, mõni päev on sellest: tulles Tallinnasse kergem, mõni raskem, kuid ülikooli õppima, soovisin ootan huviga, mis edasi õppimise kõrvalt ka tööle minna. Otsides koole, millel saab. puudus info tantsuringide Millised on teie tööalased kohta ja saates nendesse eesmärgid? koolidesse sooviavaldusi, oli Minu põhiline eesmärk on Paldiski kool ainuke, kes teha oma tööd nii hästi, kui vastas. Nii ma siia sattusingi võimalik ja tekitada õpilas- Paldiskisse ja nüüdseks tes rohkem huvi kunsti ja olen, augustist alates, peale käsitöö vastu. Samuti teha tantsuõpetaja ka kunsti- ja head koostööd kolleegidega käsitöö õpetaja. ning anda oma panus ka

vjuu

Kes olete ja kust tulete? Olen inglise ja vene keele õpetaja Svetlana . Siia kooli tulin Paldiski Vene Gümnaasiumist. Varem olen töötanud Viljandis K.R. Jakobsoni nimelises Gümnaasiumis , Tallinna Westholmi Gümnaasiumis ja Narva Eesti Gümnaasiumis. Kuidas sattusite meie kooli tööle? Õpetaja Marina lahkus koolist ning direktor pakkus mulle seda kohta. Kus koolis te ise olete õppinud? Algkoolis käisin Habarovskis (Venemaa, Kaug-Ida). Lõpetasin kooli Valgevenes, Gomelis. Milline õpilane olite? Õppisin hästi. Olete juba esimese veerandi Paldiski eesti koolis töötanud. Millised on muljed? Millised on meie õpilased ja õpetajad?

Kus koolis te ise olete õppi- koolisündmuste korraldanud? misse.

Koolis on väga toredad õpilased ja VÄGA lahked õpetajad.

Sain oma keskhariduse Saaremaal Leisi Keskkoolis, kutsehariduse Kuressaare Ametikoolis ning kõrgharidust omandan hetkel Tallinna Ülikoolis.

Millised on teie hobid?

Millised on teie tööalased eesmärgid?

Minu hobideks on raamatute lugemine, tantsimine ja tennis. Väljaspool tööd (nädalavahetustel) veedan palju aega Võrumaal ja Saaremaal

Minu sooviks on, et lastele meeldiks keeli õppida ja mida rohkem, seda parem!

Milline õpilane olite? Kuni põhikooli lõpuni olin eeskujulik õpilane, kõik kodutööd olid alati tehtud ja vahel topeltki, ning hinded olid neljad ja viied. Güm-

Mida soovite kooliperele alanud õppeaastaks? Soovin loovat, sõbralikku ja edukat alanud õppeaastat!

33

Millised on teie hobid? Kuulun loomakaitseseltsi. Armastan väga loomi. Veel ma loen, käin ujumas, jalutan mererannas ja õpin hiina keelt. Mida soovite kooliperele alanud õppeaastaks? Rõõmu, jõudu ja häid inimesi!


„Juba 2 aastat me oleme siin, saan öelda, et juba nagu oma kodus…“ Tänavu algas kolmas kooliaasta, kus ühe katuse all käivad koolis eri emakeelega õpilased. Uurisime

Kristina Angelina

vene kodukeelega õpilastelt nende käekäigu kohta siin koolis Kuidas möödus esime-

s s a l 10.K Kui raske on õppida eesti keeles? Angelina: Natuke eks ikka on. Raske on ühest keelest teise minna, arvestades et 9 aastat oleme õppinud vene keeles. Kristina: Ausalt öeldes arvasin, et eesti keeles õppimine on palju raskem, kuid osutus vastupidiseks. Kõik õpetajad on valmis aitama, kui sa milleski aru ei ole saanud ja see toetab meid väga. Mis on peamised erinevused koolide vahel? Kas õpetajad on ka erinevad?

ss ne aasta eesti keelse 11.Klaõppega koolis? Angelina: Alguses oli muiJana dugi natuke hirmus eesti kooli minna, sest kartsime, et meid ei võeta vastu, kuna venelastel on kombeks enda tuju välja näidata. Kuid kõik möödus hästi ja minu Natalija arust leidsime eestlastega ühise keele.

Kristina: Kristina: Suuri erinevusi pole, Ma kartvälja arvatud teine õppekeel ja sin väga, kuidas tunnid möödukeskkond. Õpetajad on väga heavad ja kas suudame omandada tahtlikud, nagu ka meie koolis. kogu tunnis läbitud materjali. Angelina: Ma ei näe suuri erine- Samas muretsesin, kas suudame vusi. Keel ja keskkond on teine, leida ühise keele eestlastega ja kuid õpeprogramm on sama. Sa- kas saame hakkama ühes klassis ma võin öelda ka õpetajate kohta. arvestades, millises uues olukorEesti koolis on väga toredad õpe- ras me oleme. tajad, kes on alati valmis meid abistama ja toetama ning on kiiresti meid endi sekka võtnud. Millised olid Sinu eelarvamused selle situatsiooni suhtes ja kas need osutusid tõeks?

44

Natalija: Esimene aasta oli üheaegselt hirmus ja ebatavaline. Kuid me harjusime kiiresti ära. Oli väga raske ja tõtt-öelda on praegugi, kuid see on omamoodi väga huvitav kogemus. Jana: Muidugi, oli väga raske. Algul kartsime väga. Aga enam-vähem saime hakkama. Suur tänu eesti kooli õpetajatele, kes püüdsid meid kuidagi aidata. Tänaseni ei ole me täiesti kohanenud . Eelmisel aastal osalesime vähe koolielus ja üritustel ja sellel aastal tahaksime seda parandada. Ise tahaks saada selle kooli osakeseks ja klassiga häid suhteid sisse seada. Kas ja kuidas Sa sooviksid olla veel rohkem seotud oma eesti emakeelse poolega klassist? Natalija: Minu arust võiks korraldada rohkem ühiseid üritusi, ekskursioone ja tantsuõhtuid. See oleks suur samm, et saada lähedasemaks nendega. Jana: Jah, tahaks küll. Selleks võib olla klassiõhtu veerandi lõpus, diskod, reisid ja sõidud nii välismaale, kui ka Tallinnasse. Ja sooviks, et ei oleks 2 seltskonda– eestlased ja venelased, vaid kõik suhtleksid omavahel.


Inter

Mida on öelda selle aasta 10. klassile, kelle emakeeleks on vene keel ?

Reilika: Meil oli lihtsam , kuna meie seltskond oli

vjuu

väga hea ja sõbralik. Natalija: Kümnendikud peavad mõistma, et kui neil endil pole suurt tahtmist, siis keegi neid ei hakka ta-

Kas ja kuidas näete enda tulevikku? Kas see on seotud ka eesti keelega?

Relika

gant torkima. Nad peavad aru saama, Margarita: Oma tuleviku näen siin mida tahavad saavutada ning selle

Eestis. Esiteks, tahan minna ülikooli

poole püüdlema. Eriti need, kes soo- ja see ka lõpetada. Muidugi on mul vivad Eestisse jääda. Eesti keeles õp- plaanis eesti keel õppida täiesti selpimisest saavad nad suurt kasu.

geks, et valdaksin seda puhtalt.

Jana: Ärge kartke eesti keeles rääki- Reilika: Ma veel ei tea. Jah, arvan, et da! Õppimine eesti keeles annab vä- eesti keelt on mul tulevikus väga vaga vähe. Kõige edukam viis keelt õp- ja.

Intervjueeris: Astrit Kreutzwald

pida – see on suhtlemine. Nüüd ole-

Küsimused koostas: Merilin Mölder

me kõik eesti kooli osa, siis olgem ühtne klass- sõbrustage eestlastega. Kahjuks, eelmisel aastal me kartsime

1. veerandi saavutused

palju ja ei osalenud koolielus. Parandage meie viga, tehke selles koolis nii

Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel korv-

palju, kui palju te saate! Käige

pallis saavutas Paldiski Ühisgümnaasiumi võistkond

kontserditel, aidake õpetajaid ja õpila-

suurepärase II koha. Võistkonda kuulusid Aleksand-

si erinevaid üri-

ra, Jana K., Jekaterina, Valeria, Jana Š., Viktoria ja

tusi korraldada,

Margarita

olge aktiivsed!

Polina. Naiskonnaga kaasas oli õp Janika Loos. Aitäh tüdrukutele eduka esinemise eest! Harjumaa 4. klasside õpilaste kirjanduspäeval Jüri Gümnaasiumis sai meie kooli õpilane Arabella Vallsalu IV koha, tema võistkond kogus 80,5 punkti . Tubli, Arabella !

s Teie olete käinud siin koolis juba s a l 12.K 2 aastat, kas teie arvates oli teil lihtsam või raskem kohaneda uue olukorraga kui nüüdsel 10ndal ja 11ndal klassil?

„Õpilassõbralik õpetaja“ Eest Õpilasesinduste Liit kuulutas välja kõige „õpilassõbralikuma õpetaja“ tiitli konkursi, ka meie

Margarita: Ja, juba 2 aastat me oleme siin,

koolis viidi kõigis klassides läbi küsitlus, saamaks

saan öelda, et juba nagu oma kodus. Minu

teada meie koolis selle tiitli väärilised. Õpetajate-

arvates, võib olla natukene raskem oli, kui

päeva puhul tahtis ÕE tunnustada lausa kolme õpe-

näiteks 10 ja 11 klassile. Sest olime esimesed

tajat, kes said kõige enim hääli. Nendeks olid õp.

ja ainukesed vene lapsed eesti koolis. Aga

Natalia Sidorova, õp. Janika Loos ja õp. Siiri Kärp.

teie kool on väga sõbralik, suur tänu tahan

Nende õpetajate kandidatuurid on saadetud ka riik-

öelda kõikidele õpetajatele, et see kohane-

likule konkursile.

misprotsess läks väga kergelt ja kiirelt. 5


Paldiski neiu suvi kahemeetriste meeste maailmas Eestis toimusid 9-21. juulini alla 20-aastaste noormeeste Euroopa meistrivõistlused korvpallis, mille korraldamisel lõi kaasa ka Paldiski Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Merilin. On juunikuu viimased päevad. Tean, et pooleteise nädala pärast peaks Eestis algama alla 20-aastaste noormeeste Euroopa Meistrivõistlused korvpallis. Nagu igale suurele spordivõistlusele, otsiti ka sellele vabatahtlike ja saatuse tahtel sattun ma kandideerima. Läbi tiheda sõela jõudsin ma viimasesse vooru "team attache" kohtadele ja olin juba paar nädalat oodanud e-kirja, mis ütleks, et olen üks valitutest. … ja seal see oli, see kauaoodatud teade! Kuna selleks hetkeks oli jäänud meeskondade saabumiseni juba küllaltki vähe aega, kiirustasin ma asju pakkima, sest 24 tunnine pühendumine sellesse töösse nõudis ka Tallinnasse kolimist. Kui lühidalt seletada, mida tähendab amet nimega "team attache", siis selle võtavad maakeeli kõige paremini kokku sõnad „assistent“ ja „tiimi saatja“. See töö sisaldab kõike seda, mille peale üks sporditiim võib tulla ja tahta, kuid kõige tähtsamad osad selles on tiimi juhatamine võistlus- ja treeningsaalides, vee ja jää toomine ning üleüldine tiimi elu korraldamine, et kõik sujuks probleemideta. Mina valisin enda tiimiks Kreeka koondise, sest nende rahvus on teatud,

kui väga avatud ja sõbralikud ini- Peale igat õnnestumist (näiteks mesed ning lootsin, et nendega ukse avamisel, kuna Eesti lukud olid nende jaoks täielik müstika) suhtlemine on lihtne. karjuti üle koridori "Bravo Selline töö võib tunduda nii mõ- Merilin!" nelegi väsitav , aga tegelikult on see kõike muud kui seda. Vähe- Olles ise suur jalgpalli fänn, oli seid unetunde kompenseerib see, korvpall minu jaoks, kui pea ees tundmatusse vette hüppamine. Ei et sul pole kunagi igav. Alati on keegi , kellel on probleeme oma saanud ma ka võistluse tähtsusest hotellitoaga, keegi, kes tahab, et ja suurusest aru, kuni minu juursa talle vanalinna näitaksid ja nii de tulid hüsteerilised inimesed, kes aina küsisid, et kas ma olen edasi. juba sõbraks saanud mingi NBA (maailma kõige tugevam korvMitte miski pole mu tuju palliliiga- toim.) mehega ja kas nii rõõmsaks teinud, kui ma tema autogrammi saaksin küsee kui ma kuulsin sida. Tuli välja, et need pikad Prantsuse koondise "poisid", kes päevast päeva igasudelegatsiooni käest milliseid häid sõnu nende guseid lapsikuid nalju tegid on Kreeka kolleegid olid juba korvpallimaailmas endale minu kohta rääkinud. nime teinud.

Pikki tööpäevi kompenseerisid ka kreeklaste lahkus ja sõbralikus. Iga kord, kui ma pidin trenni või mängule pudeleid tassima, siis jooksis alati vähemalt 3 kreeklast mulle juba vastu ja riidlesid, et ma abi ei küsi. 6

Igal juhul oli see väga väärt kogemus ning ma juba ootan, et saadud oskusi kasutada tulevikus uutel suurvõistlustel. See andis mulle palju uusi tutvusi tänu kellele olen ma juba selle lühikese paari kuu jooksul peale seda turniiri saanud rakendust. Autor: Merilin Mölder


Emma tegemised Õpilasesinduses Suvi oli aktiivne, mind valiti Eesti Õpilasesinduste Liidu Suveseminari “Üheskoos kindluseni” korraldusmeeskonda. Kolm kuud täis tööd ja lõbu ning 16-18.august toimuski kauaoodatud suursündmus Vaibla puhkekeskuses. Läbivaks teemaks olid õpilaste sotsiaalsed garantiid ja NEET-noored(noored, kes ei tööta ega õpi) Meie lõkkeõhtul esines Margus Vaher ja viimasel õhtul oli stiilipidu, teemaga: tsirkus. Lisaks oli kohal tasuta suhkruvatt, ennustaja, maotaltsutaja ja mustkunstnik. Kolm päeva möödusid linnutiivul, positiivsete ja rõõmsate inimeste keskel! Tagasisidest lugedes jäid inimesed üritusega rahule!

September algas EÕELi sügiskooliga, mille läbivaks teemaks oli koolivägivald. Samuti käidi rääkimas T.O.R.E tegevusest Augustis sain teada et mind on valitud ka “101 Last Toompeale” grupijuhiks ehk korraldasin Tallinna eelfoorumi. EÕELi ja Lastekaitseliidu koostöös sai see 5.oktoobril korraldatud. Teemaks oli Laste ja noorte kaasamine kohaliku elu korraldamises. Lõpp üritus toimub 22.november mil meil on võimalus minna aktiivsemate noortega riigikokku selle dokumendi üle arutama. Autor: Emma Kinnunen

Kenneth Robbie lummuses

Esimene asi, mis mul Robbie Williamsiga seoses meelde tuleb on tema muusikavideo kunagisest telesaatest Z-tvs, mida sai peale kooli kas üksi või sõpradega ikka aegajalt jälgitud. Viimase n.ö. fänniks saamise lükke andis mulle ema, kui Saaremaale sõites tuli laulu „Feel“ 3-4 korda järjest ja autoroolis ema kaasa laulis. Kui ma nägin videolõiku Kanal 2 uudistesaates „Reporter“, et Robbie tuleb Tallinnasse, siis ma mõtlesin, et see on mingi nali, kuid peale teist kordset vaatamist läksin ema juurde ja tegin „nunnu näo“ ette ning küsisin ilusti, et kas ta saaks mulle pileti sünnipäevaks kinkida. Aga juhtus nii, et sünnipäevaks kinkisid minu jaoks kallid inimesed mulle hoopis raami, kus sees oli pilt minust. Võite arvata, millised olid minu mõtted?! Kui kõik minu juures pidus kohal olid, kästi mul raam avada ja pilt sealt välja võtta. Te ei tea mida ma sellel hetkel tundsin: ärevus, südame rütm 2 korda kiirem, näost tulipunane ja kuum, sest raami seest leidsin … Robbie Williamsi kontserdi pileti!!! Minu esimeseks mõtteks oli: „ Kas ma tõesti olen nii

77

hea sõber?! Mul on küll sõpradega vedanud!!!“ Kontserti kuulasin mõnusas seltskonnas: Jaanus Saat, Marju Piirmägi ja Kertu Väinsalu. Õnneks ei pidanud väga kaua vaikuses Robbiet ootama, sest enne teda esines Olly Murs. Ma poleks eales arvanud, et nii noor artist suudab sedavõrd hea live esinemise teha. Kontserdi juures meeldis mulle kõik, aga kui ma peaks midagi sellest välja tooma, siis kindlasti selle algus, sest siis oli ju terve kontsert veel ees. Ma olin Robbiele täpselt nii lähedal, et ta oli natuke väiksem kui minu väike sõrm. Tagasiteel laulis automakis Robbie muidugi edasi. Järgmisena tahaksin vaatama ja kuulama minna, kas Eminem`i või Olly Murs`i üksi. Autor: Kenneth-Martin Kreiitsmann


uu j v r te

In

Viis küsimust vilistlasele

Paldiski eesti keelne kool saab sel õppeaastal 20-aastaseks. Selle tähistamiseks teeb kooli ajaleht „Tormilind“ igasse lehenumbrisse intervjuu ühe vilistlasega. Esimesse numbrisse vastas meie küsimustele 5. lennu vilistlane Raiko. Sina oled V lennu lõpetaja. Selle aasta kevadel lõpetas juba XII lend. Mis on sinust tänaseks päevaks saanud? Millist ametit sa pead? Kus ja mida oled õppinud? Elatist teenin mitmel rindel, jagades oma professionaalset suhtumist erinevatel elualadel. Suurem osa sellest ajast olen edukas ja tuntud ehitusfirmas projektijuht. Alustasin selle tööga väga lihtsalt – käisin suvel koolivaheajal firmas tööl, olles kraavis labidaga lihttööline. Mitu suve tööl, sain võimaluse teha ka praktikat samas firmas, kes siis väga kiirelt värbas mind peale kooli ehitusbrigaadi eestööliseks. Kahe-kolme kuuga minu tollane objektijuht ülendas mind töödejuhatajaks. Vahepeal tuli ette ajateenistus, mille lõpupoole saabus kasarmusse firma omanik ja tegevdirektor, kellega samas kohas sõlmisime ka lepingu, et alustan välja saades koheselt objektijuhina tööd. Eelarve, mis oli pisikene, toona otsekuludena ettenähtud ca 8 miljonit krooni, pani peale palju piiranguid ning väga kiiresti sai selgeks, et number üks probleem igas juhtimises on meeskonna komplekteerimine. Pikad päevad (20+ tundi) ja olematu uni tõi kaasa edu. Tollane pisikene ja tagasihoidlik meeskond (6 töölist, 2 eestöölist, 1 töödejuhataja / abi, 2 kopajuhti, 4 autojuhti, 2 ekskavaatorijuhti) ning tugev abi projektijuhilt viisid tööde eduka valmimiseni 4 päeva ennem tähtaega. Kõigest aasta aega hiljem jõudis stress minule järele ning otsustasin, et see töö ja tollane tasu ei ole harmoonias aja ja vaevaga, mida on tarvis, et olla edukas. Ütlesin projektijuhile ning juhatajale, et lahkun firmast. Tema vastus – „kuidas tunduks projektijuhi töö?“. Selge on see, et vastu sai see võetud. Lisa teenin paljude erinevate asjadega – konsultatsioonid, lauamängud, väikefirmad (enda ja teiste

88

omad), videomängud ning veel ühtteist siin ja seal. Kohe peale keskkooli lõpetamist läksin ma tööle (suvel). Töö kõrvalt tegin sisseastumiskatsed paari kohta – eesti keel (Tallinna Ülikool), režii (BFM, Tallinn), matemaatika (TÜ) ja programmeerimine, Java (TÜ). Esimene valik tollal oli BFM, sest olles tulihingeline filmide austaja, armastaja ning piisavalt loominguline nii kõnes, kehas kui kirjas, oleks see olnud ainult mõistlik valik. Kahjuks koolisisene perepoliitika pani tollal ületamatuna tundunud müürid ette ning, kuna minu jaoks olulised klassikaaslased läksid Tartusse, siis minu erialaks sai matemaatika. Eelneval aastal oli TÜ Matemaatika ja Infotehnoloogia teaduskonnas teinud üks andekas noormees pretsedendi, mis paljus mõttes ei olnud too aeg võib-olla kõige seaduslikum. Sai siis palju tõestatud, manipuleeritud ning suheldud, mille tulemusena sain võimaluse teha matemaatika ja programmeerimine koos (pea 70% kattuvad), andes minule kaks haridust korraga. Kõrvale võtsin veel ärijuhtimist. Ülikoolis olles elasin üksinda üüritud majas, sest minu jaoks on alati olnud fookus väga kõrgelt hinnatud. Õhtuti ladusin kaarte kesklinna kasiinos (ca 22-02), varahommikul vedasin Tammelinnas ajalehti (05:30-07:30) ning lõunal, kolm korda nädalas olin Annelinnas korteriühistutele kojamees (koristamine, parandamine jne). Ajalehe vedu tuli minu juurde läbi ühe klassikaaslase, keda paar korda asendasin. Kohe peale Tartut sõitsin Ameerikasse, kus alguses olin Nashville’is, siis Kentucky’s ühe pere juures. Sai suvi higistatud ukselt uksele raamatuid müües ning sügise poole külalisõpilasena veedetud ning õpitud University of Kentucky ülikoolis. Seal kooli kõrval sai elatud väikeses korteris koos kohaliku poisiga (vanim poeg perekonnast, kelle juures elasin), poisiga Indiast ja Nepaalist. Kahjuks ei kestnud see elu seal kaua, sest liiklustrahvi tõttu (tegin video ja panin ka Youtube’i), mida ei ole siiani maksnud, lõppes minu tööviisa. Automaatne turismiviisa, mida sai veel mõnda aega kasutada, sai kulutatud Ameerika avastamiseks ja pidutsemiseks.


Palju õnne sulle, Raiko, sa said natukene aega tagasi Teame sind kui aktiivset inimest, vilistlaskogu liiget isaks? Mis tunne on isaks saada? Mida isaks saamine ja ka tänastes koolisündmustes osalejat. Mida sa arsinu elus on muutnud? vad, kas iga vilistlane peaks oma kooliga sidet säiliÕnne on tõepoolest nüüd rohkem kui suudan reaal- tama? Miks sina seda teed? Millised on sinu hobid? selt seda edasi anda teistele mõistetaval viisil. Nüüd Kas sinu hobi(d) pakuksid huvi ka tänasele koolilapkipun seda jagama noorele isale omasel viisil – tõs- sele? tan enda erakordselt ainulaadselt imeliselt nunnu tütre igale inimesele kohe näo ette, et oleks parem imetleda. Isaks saamine oli väga kiire ja järsk, kuid ei saa öelda, et ma ei olnud selle jaoks valmis. Juba teismelisena tahtsin saada palju lapsi, kuid laps on suur samm ning kohustus, mida ei saa vältida ega peita. Kui palju aastaid tagasi oma kihlatuga tõsiseid plaane hakkasime tegema, siis sai ette antud tähtajad meile mõlemale – temal kool läbi, meil oma maalapp koos majaga ning finantsiliselt kindel olemine. Kõik läks nagu plaanitud ning väikene Mariette ilmus meie ellu, tuues täiesti uued tuuled ja prioriteedid. Hetkel ei mäletagi enam, kuidas oli üldse võimalik elada ilma selle väikese nunnuta. Isaks saamine on minus tekitanud palju ettevaatlikust ja hirmu. Enam ei sõida maanteel 110 km/h ja veelgi kiiremini, vaid hoian rahulikku tempot, ohutut pikivahet jne. Ei võta ka rahalisi riske niivõrd kiiresti, sest mädad investeeringud võivad ajutiselt jätta rahavooluta. Nüüd olen mina vastutav oma naise ja lapse eest, kuhu minu egol ruumi ei ole. Millise sõnaga võtaksid kokku oma mälestused kooliajast Paldiskis? Kooli kollektiiv – ainulaadne Haridus – hüppelaud Kaaslased – perekond Huviringid – inspiratsioon Asukoht – huvitav

Kas kevadel, kooli võrkpallivõistlustel, kohtume?

Kooliga sideme säilitamine sõltub enamasti kogusest kui palju keegi on endise kooliga seotud. Mina aktiivse õpilasena sain palju kogemusi ning lõin tugevaid sidemeid kooli kollektiiviga ning teiste õpilastega, kes on samuti aktiivsed koolielu edendajad. Suhe kooliga on samasugune suhe nagu iga teine – viimane mälestus ja lahkuminemise viis on alus igasuguseks edasiseks koostööks. Mina ise hoian sidet ja aitan kus vaja, sest kui mina seda ei tee, siis kes teeb? Arvestades oma töö kulu, siis enamasti on Paldiski kooli abi vajamised niivõrd vähe nõudlikud, et mul ei ole põhjust ära öelda. Samuti ei karda abi pakkuda. Aidates kooli, loodan inspireerida neid vähesed, kes soovivad kasutada oma pead, olla erakordselt julge, avatud ning valmis väljakutseteks. Minu hobid kooli ajal ning minu hobid praegusel eluetapil on erinevad, kuid kohati samad. Minu tugevateks hobideks on lauamängud. Lisaks lauamängudele on tugev tõmme videomängud. Praegugi õhtuti oma tütart magama pannes, on mängupult käes ja naudin rahulikku ja imeilusat Namco Bandai loodud RPG „Ni No Kuni“ maailma. Hobiks võib kindlasti nimetada kaarte ja nendega seonduvat, kaasa arvatud mustkunst. Kindlasti on hobiks oma aju ja mõtlemise pidev arendamine (rasked puzzled, mõtteülesanded, mõtteprobleemid jne), kirjutamine (luuletused olid kooliajal, arvustused, novellid, ideed, äriplaanid, esseed), puidutöö, filmide vaatamine ja ajaloo -, füüsika-, paranoormaalse ning populaarteaduslike artiklite lugemine. Tänasele koolilapsele sobivad kõik hobid ning rohkemgi, sest iga asi on kinni juba konkreetses inimeses. Ainulaadne hobi on ainulaadsele inimesele – selline väikene asi, mida üks õppejõud korra ütles.

90% on kindel, et olen kohal. See on maksimaalne võimalik lubadus, mida saab anda. Kõik lubadused kaotavad kehtivuse kui lapsega on vaja midagi teha, Küsimused koostas: Birgitta Tints mida muul ajal teha ei saa. Foto: Jüri E. Below

99


Meelelahutus

Õpetaja: „Nimeta, Juku, üks Austraalia haruldane loom!” „Elevant” „Elevant ei ela ju Austraalias!” „Aga sellepärast ta seal haruldane ongi!“

TÄHELEPANU! ATTENTION PLEASE! L'ATTENTION! Kui sa oskad trükkida arvutisse tähti ja moodustada eesti keelseid lauseid ning omad häid ideid, millega sisustada meie kooli ajalehte siis ole julge ja anna endast märku, sest järgmises numbris võid olla juba sina siin all pool toimetajate nimekirjas. Endast võid märku anda huvijuht Birgittale või 11. klassi Merilinile.

Ajalehe toimetajad: Merilin Mölder, Emma Kinnunen, Astrit Kreutzwald, Birgit Tomson, Kenneth-Martin Kreitsmann Ülevaataja: Birgitta TInts Küljendaja: Merilin Mölder 10 10

Tormilind 2013/14 1.veerand  
Tormilind 2013/14 1.veerand  

Paldiski Gümnaasiumi kooliajaleht 2013/14 1.veerandi väljaanne

Advertisement