Page 1

2011-04-05

Sannaskolan Rutiner Regler Regler är till för att vi som arbetar i skolan ska kunna trivas, vara trygga och må bra tillsammans på vår arbetsplats. De ska underlätta i det arbete som sker i skolan för elever och lärare. De ska hjälpa oss att göra det vi ska, lära och arbeta för måluppfyllelse. Det gäller såväl de kunskaper som anges i kursplanerna som läroplanens mål om personlig utveckling, beteende, förhållningssätt, normer och värden. De regler som behövs i olika sammanhang och grupper kan variera. De flesta av våra grupper består av flera elever och en lärare. Därför måste varje sådan grupp överenskomma vad som ska gälla just för dem. Då man normalt under skoltiden befinner sig i flera olika grupper kommer alla att vara tvungna att följa flera olika regler. Det gäller på samma sätt utanför skolan. Vi är alla vana vid det. Men vissa regler är som lagar. Man måste följa dem och de kan inte förhandlas. De gäller alltid. Här anger vi de reglerna på Sannaskolan. De anges tillsammans med de konsekvenser som följer om någon skulle bryta mot dem. Inte förhandlingsbara regler Konsekvenser om någon skulle bryta mot detta Mobbning eller andra Konsekvenserna anges tydligast i likabehandlingsplanen. kränkningar mot andra får inte Kortfattad handlar det om att den som mobbar och kränker ske. någon tillrättavisas i samtal med personal eller skolledning. Alla ska vara snälla mot Händelsen utreds. Om nödvändigt skickas den mobbande varandra! hem tillfälligt under utredningstiden efter meddelande till hemmet. Elevs förälder kontaktas snarast efter upptäckt för att tillsammans med skolan göra insatser för att mobbningen eller kränkningen ska upphöra. Den som mobbat ska ge ursäkter och visa andra positiva beteenden för den som mobbats och kränkts på ett sätt som den utsatte upplever ge trygghet och respekt. Den som inte avbryter mobbande eller kränkande beteende kan placeras i undervisningsgrupp utanför eller vid sidan om Sannaskolan. Våld eller hot om våld får inte Konsekvenserna anges tydligast i likabehandlingsplanen. ske. Våldet eller hotet avbryts. Den som använt våld eller hotat om det, tillrättavisas i samtal med personal eller skolledning. Händelsen utreds. Om nödvändigt skickas den våldsamme hem tillfälligt under utredningstiden efter meddelande till hemmet. Elevs förälder kontaktas snarast och kallas till skolan för att tillsammans med skolan göra insatser för att våldet eller hotet ska upphöra. Den som använt våld eller hot ska ge ursäkter och visa andra positiva beteenden för den som utsatts på ett sätt som den utsatte upplever ge trygghet och respekt. Om våldet eller hotet är allvarligt eller om positiva resultat inte kan nås i en tillrättavisning kan den våldsamme polisanmälas av den utsattes föräldrar och/eller från rektor. Om våldet sker utanför skolan eller skoltiden ger skolan stöd till den utsatte och dennes förälder. Den som fortsätter att använda våld eller hot kan placeras i undervisningsgrupp utanför eller vid sidan om Sannaskolan. Inga saker som är olagliga eller Konsekvenserna anges tydligast i likabehandlingsplanen. bara kan skaffas olagligt, får Öppna vapen och droger tas ifrån innehavaren. Innehavet

1


2011-04-05 finnas i skolan.

Ingen förstörelse av annans egendom får ske.

Skolarbetet får inte störas Kom i tid! Ha med dig dina böcker, pennor och annat arbetsmaterial! Tala och bete dig så att du inte stör ditt och andras arbete! Medhavda saker som t.ex. mobiltelefoner och I-Pod får inte användas så att de stör ditt eller andras lärande Du får inte störa ro och ordning i matsalen!

polisanmäls. Polisen beslagtar sakerna. Föräldrarna kontaktas och kallas till skolan för att samverka vid beslaget. Anmälan sker också till social-tjänst för vidare utredning. Tillrättavisande samtal hålls med eleven tillsammans med dennes föräldrar. Vid misstanke om dolda vapen eller droger polisanmäls detta för att visitation ska kunna ske. Elevskåp öppnas. Det vi kan se i ett skåp betraktas som ”öppna”. Föräldrar kontaktas och kallas till skolan för att samverka. Utredande och tillrättavisande samtal hålls med eleven. Synlig tobak tas omhand. Förälder kontaktas och kallas till skolan för att ta emot det vi omhändertagit. Samtal hålls med elev tillsammans med dennes föräldrar. I förebyggande syfte går mentorer och elever igenom elevskåpen till stöd för ordning och reda i arbetsmaterialet. Skåpen och låsen tillhör skolan. Lås som inte kan öppnas klipps upp och låset ska ersättas till skolan. (Se särskilda rutiner för elevskåpen). Den som förstör något kallas till samtal med mentor eller rektor. Föräldrarna kontaktas för att samverka vid fortsatta samtal. Samtalen ska utreda vad som skett och varför. Rör det sig om en olyckshändelse ska åtgärder göras för att minska risk för liknande olyckor. Rör det sig om ovarsamhet ska elev medverka till att det förstörda rättas till genom att städa, laga eller liknande. Förälder erbjuds möjlighet att samverka. Elev och förälder upplyses om kostnader för återställande och en överenskommelse ska nås om och hur detta ska betalas. Rör det sig om medveten skadegörelse som inte kan anses reglerad av elevs och förälders medverkan polisanmäls det inträffade. I förebyggande syfte kommer pennor och liknande arbetsmaterial att ges till eleven i en mängd som, om det omhändertas väl, räcker till för arbetet. Behov utöver det måste inskaffas på eget ansvar. Förstörda eller borttappade läromedel ska ersättas som vid konsekvenserna vid förstörelse (se ovan). Pennor och liknande kan köpas i elevcafét Beteende som stör andra leder till sämre skolresultat för både de störda och den störande. Den som stör tillrättavisas. Tillfälligt kan elev avvisas av närmaste personal. Meddelande om tillrättavisningen och orsaken till den meddelas till föräldrarna. Vid behov sammankallas möten för att nå samverkan mellan skola och hem. Störande användning av medhavda saker kan omhändertas av lärare. Att så skett meddelas till föräldrarna. Omhändertagna saker återlämnas till föräldrarna när så överenskoms mellan lärare och förälder. Skolan önskar att föräldrar inte låter barnen ha med sig saker som kan störa till skolan. Störande beteende avbryts. Elev kan avvisas från matsalen. Tillrättavisande samtal hålls. Meddelande om tillrättavisningen och orsaken till den meddelas till föräldrarna. Vid behov sammankallas möten för att nå samverkan mellan skola och hem. Rektor eller mentor kan

2


2011-04-05 besluta att elev bara får äta i matsalen på angivna tider tillsammans med avdelad personal. Du ska delta i all undervisning!

Du får inte ta andras saker!

Lek och rastaktiviteter ska ske med stor hänsyn och på ett sätt som inte innebär risker för skador på person eller miljö. Snöbollskastning mot personer får inte ske inom skolans område. Snöbollskastning inomhus eller mot hus och entréer får inte ske.

Den som skolkar lär sig inte det man ska. Det ger risk för att mål missas och att goda betyg inte nås. Den som inte är i skolan riskerar att istället göra andra, dåliga, saker som kan skada hälsa eller välmående och ge sociala problem. Frånvaro rapporteras till föräldrarna. Vid behov sammankallas möten för att nå samverkan mellan skola och hem. I detta kan många särskilda insatser beslutas. När lärare eller rektor får vetskap om att stöld har skett kallas elev som är bestulen och andra som kan hjälpa till så att det stulna kan återlämnas, till samtal. Kan det klar-göras vem som tagit något sker samtal med denne. Berörda föräldrar kontaktas. Vid behov kallas föräldrar till samtal för att nå samverkan. Polisanmälan kan ske från berörda föräldrar eller från rektor. Ett sätt att samverka är att föräldrar inte låter barnen ha med sig dyrbara och stöldbegärliga saker till skolan. Lekar som snöbollskastning kan orsaka skador på personer eller saker. Skulle så ske gäller reglerna mot våld och förstörelse ovan.

Dennis Ekbom och Torbjörn Broomé Rektorer

3

Ordningsregler  

ordningsregler för Sannaskolan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you